02022R0263 — NL — 23.02.2022 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

▼C1

VERORDENING (EU) 2022/263 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de erkenning van de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel aan de Russische strijdkrachten om die gebieden binnen te trekken

▼B

(PB L 042I van 23.2.2022, blz. 77)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 062, 1.3.2022, blz.  26 (2022/263)
▼B

▼C1

VERORDENING (EU) 2022/263 VAN DE RAAD

van 23 februari 2022

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de erkenning van de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne en het bevel aan de Russische strijdkrachten om die gebieden binnen te trekkenArtikel 1

Voor de toepassing van deze verordening, wordt verstaan onder:

a) 

“tussenhandeldiensten”:

i) 

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologieën, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii) 

het verkopen of aankopen van goederen en technologieën, of van financiële en technische diensten, ook als ze zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

b) 

“vordering”: elke voor of na 24 februari 2022 ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en in het bijzonder:

i) 

een vordering tot nakoming van elke verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) 

een vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties, ongeacht de vorm;

iii) 

een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) 

een reconventionele vordering;

v) 

een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

c) 

“contract of transactie”: elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder “contract” tevens begrepen alle — ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande — met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

d) 

“genoemde gebiedsdelen”: de niet onder het gezag van de regering vallende gebieden in de oblasten Donetsk en Loehansk van Oekraïne;

e) 

“entiteit in de genoemde gebiedsdelen”: elke entiteit die haar statutaire zetel, centrale administratie of hoofdvestiging in de genoemde gebiedsdelen heeft, haar dochterondernemingen of filialen onder haar zeggenschap in de genoemde gebiedsdelen, en bijkantoren en andere entiteiten die werkzaam zijn in de genoemde gebiedsdelen;

f) 

“goederen van oorsprong uit de genoemde gebiedsdelen”: goederen die geheel en al verkregen zijn in de genoemde gebiedsdelen of die daar hun laatste ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan, overeenkomstig, mutatis mutandis, artikel 60 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie ( 1 );

g) 

“beleggingsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i) 

het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten,

ii) 

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten,

iii) 

het handelen voor eigen rekening,

iv) 

portefeuillebeheer,

v) 

beleggingsadvies,

vi) 

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie,

vii) 

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

h) 

“technische bijstand”: technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten en omvat ook mondelinge vormen van bijstand;

i) 

“grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

j) 

“bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarvan de naam bekend is gemaakt op de in bijlage I vermelde websites.

Artikel 2

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de genoemde gebiedsdelen;

b) 

het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van financiering of financiële bijstand, alsmede het aanbieden van verzekeringen en herverzekeringen in verband met de invoer van de in punt a) bedoelde goederen.

2.  

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op:

a) 

de uitvoering, tot 24 mei 2022, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 23 februari 2022, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die het contract willen uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen vooraf hebben aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;

b) 

van oorsprong uit de genoemde gebiedsdelen zijnde goederen die ter inspectie aan de Oekraïense instanties zijn aangeboden, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong is gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Artikel 3

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het verwerven of vergroten van een deelneming in vastgoed in de genoemde gebiedsdelen;

b) 

het verwerven of vergroten van een deelneming in entiteiten die zijn gevestigd in de genoemde gebiedsdelen, met inbegrip van de volledige verwerving van een dergelijke entiteit, of de verwerving van aandelen daarin en van andere effecten die een deelnemingsrecht in een dergelijke entiteit vertegenwoordigen;

c) 

het verstrekken van of het deelnemen aan regelingen voor het verstrekken van leningen of kredieten of het anderszins verstrekken van financiering, met inbegrip van eigen vermogen, aan een entiteit in de genoemde gebiedsdelen, of met de expliciete bedoeling een dergelijke entiteit te financieren;

d) 

het oprichten van een joint venture in de genoemde gebiedsdelen of met een entiteit in de genoemde gebiedsdelen;

e) 

het verrichten van beleggingsdiensten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als genoemd in de punten a) tot en met d).

2.  
De verbodsbepalingen en beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing op het rechtmatig handel drijven met entiteiten buiten de genoemde gebiedsdelen, mits de betrokken investeringen niet bedoeld zijn voor entiteiten in de genoemde gebiedsdelen.
3.  
De verbodsbepalingen van lid 1 laten onverlet dat verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten die vóór 23 februari 2022 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen vooraf in kennis werd gesteld.

Artikel 4

1.  

Het is verboden goederen en technologie als vermeld in bijlage II te verkopen, te leveren, over te brengen of uit te voeren:

a) 

aan of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de genoemde gebiedsdelen, of

b) 

voor gebruik in de genoemde gebiedsdelen.

Bijlage II omvat bepaalde goederen en technologieën die geschikt zijn voor gebruik in de volgende sleutelsectoren:

i) 

vervoer;

ii) 

telecommunicatie;

iii) 

energie;

iv) 

de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen.

2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage II vermelde goederen en technologie of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze goederen en technologie aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de genoemde gebiedsdelen of voor gebruik in de genoemde gebiedsdelen;

b) 

het direct of indirect verlenen van financiering of financiële steun in verband met de in bijlage II vermelde goederen en technologie aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de genoemde gebiedsdelen of voor gebruik in de genoemde gebiedsdelen.

3.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten onverlet dat tot 24 augustus 2022 verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten die vóór 23 februari 2022 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen vooraf in kennis werd gesteld.

Artikel 5

1.  
Het is verboden technische bijstand, tussenhandeldiensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten te verlenen die rechtstreeks verband houden met infrastructuur in de genoemde gebiedsdelen in de in artikel 4, lid 1, bedoelde sectoren, als omschreven op basis van bijlage II, ongeacht de oorsprong van de goederen of technologie.
2.  
De verbodsbepaling van lid 1 laat onverlet dat tot 24 augustus 2022 verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten die vóór 23 februari 2022 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten.
3.  
Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 worden omzeild.

Artikel 6

1.  
Het verlenen van diensten die direct verband houden met toeristische activiteiten in de genoemde gebiedsdelen is verboden.
2.  
De verbodsbepaling van lid 1 laat onverlet dat tot 24 augustus 2022 verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten of aanvullende contracten die vóór 23 februari 2022 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen vooraf in kennis werd gesteld.

Artikel 7

1.  

De bevoegde autoriteiten kunnen onder de door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor transacties met betrekking tot de in artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 2, genoemde activiteiten en tot de in artikel 4, lid 1, bedoelde goederen en technologie, mits de transactie:

a) 

noodzakelijk is voor de officiële doeleinden van consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht en gevestigd zijn in de genoemde gebiedsdelen;

b) 

betrekking heeft op projecten die uitsluitend ter ondersteuning dienen van ziekenhuizen of andere openbare zorginstellingen die medische diensten verlenen, of van civiele openbare onderwijsinstellingen in de genoemde gebiedsdelen, of

c) 

apparatuur of uitrusting voor medisch gebruik.

2.  
De bevoegde autoriteiten kunnen tevens onder de door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de in artikel 3, lid 1, genoemde activiteiten, mits de transactie betrekking heeft op onderhoud om de veiligheid van bestaande infrastructuur te waarborgen.
3.  
De bevoegde autoriteiten kunnen tevens onder de door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de in artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 2, genoemde activiteiten en voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde goederen en technologie en voor de in artikel 5 genoemde diensten, wanneer de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen of technologie noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de mens, met inbegrip van de veiligheid van bestaande infrastructuur, of voor het milieu zou kunnen hebben. In naar behoren gemotiveerde noodgevallen mag de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer zonder voorafgaande vergunning plaatsvinden, op voorwaarde dat de exporteur de bevoegde autoriteit daarvan kennis geeft binnen vijf werkdagen na de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer en bij die kennisgeving uitlegt waarom de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer zonder voorafgaande vergunning plaatsvindt.

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de op grond van dit lid getroffen maatregelen en wisselen alle andere relevante informatie waarover zij beschikken, uit.

Artikel 8

Het is verboden om, ook op indirecte wijze, bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild.

Artikel 9

Handelingen van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid aan hun zijde indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om aan te nemen dat hun handelingen een inbreuk vormen op de maatregelen van deze verordening.

Artikel 10

1.  

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die op grond van de onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm daarvan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) 

in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad ( 2 ) vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die via of namens een van de in punt a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen handelen;

c) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens een arbitraal, rechterlijk of administratief besluit de verbodsbepalingen van deze verordening hebben overtreden;

d) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de vordering betrekking heeft op goederen waarvan de invoer is verboden krachtens artikel 2, lid 1.

2.  
In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, ligt de bewijslast dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, bij de eisende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het eisende lichaam.
3.  
Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 11

1.  
De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die op grond van deze verordening worden genomen, en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en met name informatie over schendingen en handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.
2.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende toepassing van deze verordening.

Artikel 12

De Commissie is bevoegd om bijlage I te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 13

1.  
De lidstaten stellen regels vast voor de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
2.  
De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van de verordening onverwijld in kennis van de in lid 1 bedoelde regels en van alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 14

1.  
De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en maken hun namen bekend op de in bijlage I vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke adreswijziging van de in bijlage I genoemde websites.
2.  
De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen in die informatie mee.
3.  
Voor meldingen en mededelingen aan en andere vormen van communicatie met de Commissie die bij deze verordening worden voorgeschreven, wordt gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 15

Deze verordening is van toepassing:

a) 

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) 

aan boord van vlieg- en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) 

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) 

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) 

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 16

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IERLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIË

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële

Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 4 bedoelde goederen en technologieHoofdstuk/GN-code

Productomschrijving

Hoofdstuk 25

ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT

Hoofdstuk 26

ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN

Hoofdstuk 27

MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS

Hoofdstuk 28

ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN

Hoofdstuk 29

ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen

3826 00

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal

Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal

Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper

Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel

Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium

Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood

Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink

Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

8207 13 00

GROND- EN GESTEENTEBOREN, VERWISSELBAAR, WAARVAN HET WERKZAAM DEEL BESTAAT UIT GESINTERDE METAALCARBIDEN OF CERMETS

8207 19 10

GROND- EN GESTEENTEBOREN, VERWISSELBAAR, WAARVAN HET WERKZAAM DEEL BESTAAT UIT DIAMANT MET INBEGRIP VAN GEAGGLOMEREERD DIAMANT

8401

Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water

8403

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402

8404

Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines

8405

Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren)

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

8410

Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

8412

Andere motoren en andere krachtmachines

8413

Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen

8414

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

8416

Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen

8417

Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet-elektrisch

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor

8421

Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen

8422

Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van koolzuur in dranken

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

8424

Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen

8425

Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels

8426

Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan

8427

Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting

8428

Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen)

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen

8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430

8432

Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden

8435

Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken

8436

Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt

8437

Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

8440

Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

8442

Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereedschapswerktuigen bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465 ) voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)

8443

Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442 ; andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan

8444 00

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen:

8445

Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447

8447

Breimachines, naai-breimachines (“stitch-bonding”-machines), guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften

8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 , 8445 , 8446 of 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444 , 8445 , 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)

8449 00 00

Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; blokken voor de vervaardiging van hoeden

8450

Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting:

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440 ; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines

8453

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines

8454

Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen

8455

Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor

8456

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procédés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen

8457

Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen

8458

Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal

8459

Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post 8458

8460

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461

8461

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen

8462

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren van metaal; machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van metaal; persen voor het bewerken van metaal of van metaalcarbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines

8463

Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of van cermets

8464

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas

8465

Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen

8466

Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465 , daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op gereedschapswerktuigen; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten

8467

Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische motor wordt aangedreven

8468

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post 8515 ; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas

8469 00

Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8443 ; tekstverwerkende machines

8470

Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme; kasregisters

8471

Magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen

8472

Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)

8473

Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen bedoeld bij de posten 8469 tot en met 8472

8474

Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand

8475

Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk

8476

Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen

8477

Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

8478

Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

8479

Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

8481

Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

8483

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)

8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

8486

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, punt C), op dit hoofdstuk; delen en toebehoren

8487

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren (uitgezonderd generatoraggregaten)

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

8503

Onderdelen die herkenbaar zijn als uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor elektromotoren en elektrische generatoren, elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers niet elders omschreven

8504

Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen, en onderdelen daarvan

8505

Elektromagneten (niet voor medisch gebruik); permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt; magnetische en vergelijkbare elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; elektrische lastmagneten; de onderdelen daarvan

8507

Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, zelfs in vierkante of rechthoekige vorm en de onderdelen ervan (uitgezonderd buiten gebruik en van niet geharde rubber of textielmateriaal)

8511

Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt; de onderdelen daarvan

8514

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens werkend met inductieve of met diëlektrische verwarming daaronder begrepen (uitgezonderd stoven); andere toestellen voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming, en de onderdelen daarvan

8515

Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal, metaalcarbiden in frits of cermets (uitgezonderd pistolen voor warmteprojectie)

8525

Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s, digitale camera’s en videocamera-opnametoestellen

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

8528

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of weergeven van geluid of van beelden

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528

8530

Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden en de onderdelen daarvan (andere dan de mechanische en elektromechanische toestellen van post 8608 )

8531

Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), (andere dan die voor auto's, fietsen of het verkeer)

8532

Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar) en de onderdelen daarvan

8533

Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), andere dan verwarmingsweerstanden delen daarvan

8534

Gedrukte schakelingen

8535

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers) en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van meer dan 1 000  V (uitgezonderd de borden, panelen, kasten en dergelijke van post 8537 )

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1 000  V (uitgezonderd de borden, panelen, kasten en dergelijke van post 8537 )

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536 , voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing (andere dan de schakelapparaten voor draadloze telefonie of telegrafie en videofoontoestellen)

8538

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 8535 , 8536 of 8537 , niet elders omschreven

8539

Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontladingslampen en -buizen, “sealed beam”-lampen en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder begrepen; booglampen; de onderdelen daarvan

8540

Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera's), en de onderdelen daarvan

8541

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; lichtgevoelige halfgeleiderelementen, daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen (uitgezonderd fotovoltaïsche generatoren); luminescentiedioden; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen, en de onderdelen daarvan

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen en de onderdelen daarvan

8543

Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet elders omschreven in hoofdstuk 85, en de onderdelen daarvan

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) voor elektrisch gebruik en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd (uitgezonderd isolerende werkstukken)

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546 ; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

8548

Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet elders omschreven in hoofdstuk 85

 

Vertrouwelijke producten van hoofdstuk 85; goederen van hoofdstuk 85 per post of postpakket vervoerd (extra)/code wedersamengesteld voor statistische verspreiding

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer

8701

Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709

8702

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen

8704

Automobielen voor goederenvervoer

8705

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen

8706 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

8710 00 00

Gemotoriseerde tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen, al dan niet uitgerust met bewapening, en onderdelen van dergelijke voertuigen

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Hoofdstuk 98

Complete fabrieksinstallaties

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7107

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt

7108

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7109

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

7110

Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

7111

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

7112

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen

9013

Elementen met vloeibare kristallen die als zodanig geen artikelen vormen die elders meer specifiek zijn omschreven; lasers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten, apparaten en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

9014

Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014 , 9015 , 9028 of 9032

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015 ; stroboscopen

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, met uitzondering van meters bedoeld bij post 9028 ; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen:

9032

Automatische regelaars

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90( 1 ) PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

( 2 ) Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6).