02021R2325 — NL — 19.02.2023 — 003.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2325 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2021

tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de Unie

(PB L 465 van 29.12.2021, blz. 8)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2047 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 2022

  L 275

57

25.10.2022

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2049 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 2022

  L 275

64

25.10.2022

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2468 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2022

  L 322

89

16.12.2022

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/186 VAN DE COMMISSIE van 27 januari 2023

  L 26

17

30.1.2023


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 035, 17.2.2022, blz.  23 (2021/2325)

►C2

Rectificatie, PB L 156, 9.6.2022, blz.  161 (2021/2325)
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2325 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2021

tot vaststelling, op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad, van de lijst van derde landen en van de lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten in de UnieArtikel 1

Lijst van de erkende derde landen

De lijst van derde landen die op grond van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Lijst van erkende controleautoriteiten en controleorganen

De lijst van controleautoriteiten en controleorganen die op grond van artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend, is opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 1 is van toepassing tot en met 31 december 2026.

Artikel 2 is van toepassing tot en met 31 december 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

LIJST VAN ERKENDE DERDE LANDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 EN DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS

Opmerking:  Krachtens artikel 17, lid 1, punt f), van Verordening (EG) nr. 834/2007 mogen dieren en dierlijke producten die tijdens de omschakelingsperiode worden geproduceerd, in de Unie niet op de markt worden gebracht met de in de artikelen 23 en 24 van die verordening bedoelde aanduidingen voor het etiketteren en de reclame. Derhalve zijn dergelijke producten eveneens uitgesloten van de erkenningen voor de productcategorieën B en D voor alle in deze bijlage vermelde derde landen.

ARGENTINIË

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met uitzondering van wijn en gist.

2.  Oorsprong: in Argentinië geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Argentinië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Argentinië zijn geteeld.

3.  Productienorm: Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.  Bevoegde autoriteit: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

AUSTRALIË

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met uitzondering van wijn en gist.

2.  Oorsprong: in Australië geteelde producten van de categorieën A en F en in Australië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Australië zijn geteeld.

3.  Productienorm: national standard for organic and bio-dynamic produce.

4.  Bevoegde autoriteit: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.  Controleorganen:Codenummer

Naam

Internetadres

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd.

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

CANADA

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

D

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.  Oorsprong: in Canada geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Canada verwerkte producten van de categorieën D en E met biologisch geteelde ingrediënten die in Canada zijn geproduceerd of die in Canada zijn ingevoerd overeenkomstig de Canadese wetgeving.

3.  Productienorm: Organic Products Regulation.

4.  Bevoegde autoriteit: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

COSTA RICA

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

Uitsluitend verwerkte plantaardige producten

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met uitzondering van wijn en gist.

2.  Oorsprong: in Costa Rica geteelde producten van de categorieën A en F en in Costa Rica verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Costa Rica zijn geteeld.

3.  Productienorm: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.  Bevoegde autoriteit: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

5.  Controleorganen:Codenummer

Naam

Internetadres

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

ISRAËL

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met uitzondering van wijn en gist.

2.  Oorsprong: in Israël geteelde producten van de categorieën A en F en in Israël verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Israël zijn geteeld of ingevoerd:

— 
hetzij uit de Unie,
— 
hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.

3.  Productienorm: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, en de daarbij horende regelgeving.

4.  Bevoegde autoriteit: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

INDIA

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

2.  Oorsprong: producten van de categorieën A en F die zijn geproduceerd in India.

3.  Productienorm: National Programme for Organic Production.

4.  Bevoegde autoriteit: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

▼M2 —————

▼B

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

JAPAN

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

(1)   

Met uitzondering van wijn.

2.  Oorsprong: in Japan geteelde producten van categorie A en in Japan verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Japan zijn geteeld of ingevoerd:

— 
hetzij uit de Unie,
— 
hetzij uit een derde land dat door Japan is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de Japanse wetgeving vastgestelde voorschriften.

3.  Productienormen: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.  Bevoegde autoriteiten: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html en Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

REPUBLIEK KOREA

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel

D

 

2.  Oorsprong: in de Republiek Korea verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in de Republiek Korea zijn geteeld of ingevoerd:

— 
hetzij uit de Unie,
— 
hetzij uit een derde land dat door de Republiek Korea is erkend als land waar de producten zijn geproduceerd en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in de wetgeving van de Republiek Korea vastgestelde voorschriften.

3.  Productienormen: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.  Bevoegde autoriteit: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centre for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

image

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.  Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

NIEUW-ZEELAND

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met uitzondering van gist.

2.  Oorsprong: in Nieuw-Zeeland geteelde producten van de categorieën A, B en F en in Nieuw-Zeeland verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Nieuw-Zeeland zijn geteeld of ingevoerd:

— 
hetzij uit de Unie,
— 
hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend,
— 
hetzij uit een derde land waarvan de voorschriften voor de productie en de controle van landbouwproducten, op basis van de garanties en gegevens die door de bevoegde autoriteit van dit land overeenkomstig de bepalingen van het MPI zijn verstrekt, gelijkwaardig worden geacht aan het Official Organic Assurance Programme van het MPI, en mits alleen biologisch geproduceerde ingrediënten worden ingevoerd die bestemd zijn om, tot maximaal 5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten van categorie D die in Nieuw-Zeeland worden bereid.

3.  Productienorm: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

4.  Bevoegde autoriteit: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.  Organen die het certificaat afgeven: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

TUNESIË

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

Voornamelijk bestaande uit een of meer ingrediënten van plantaardige oorsprong

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met uitzondering van wijn en gist.

2.  Oorsprong: in Tunesië geteelde producten van de categorieën A en F en in Tunesië verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Tunesië zijn geteeld.

3.  Productienormen: Loi no 99-30 du 5 avril 1999 relative à l’agriculture biologique; arrêté du ministre de l’Agriculture du 28 février 2001 portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

4.  Bevoegde autoriteit: 40 Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.  Controleorganen:Codenummer

Naam

Internetadres

TN-BIO-001

Ecocert SA.

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.

VERENIGDE STATEN

1.  ProductcategorieënProductcategorie

Aanduiding van de categorie in bijlage II

Beperkingen

Onverwerkte plantaardige producten

A

 

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

B

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

D

 

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder

E

 

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

 

(1)   

Met inbegrip van wijn.

2.  Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F en biologische geteelde ingrediënten in producten van de categorieën D en E die:

— 
in de Verenigde Staten zijn geteeld, of
— 
in de Verenigde Staten zijn ingevoerd en in de Verenigde Staten zijn verwerkt of verpakt overeenkomstig de wetgeving van de VS.

3.  Productienormen: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.  Bevoegde autoriteit: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.  ControleorganenCodenummer

Naam

Internetadres

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry — Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.  Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.

7.  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:31 december 2026.
BIJLAGE II

LIJST VAN ERKENDE CONTROLEAUTORITEITEN EN CONTROLEORGANEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 EN DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:A:

Onverwerkte plantaardige producten

B:

Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

C:

Onverwerkte aquacultuurproducten en algen

D:

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (1)

E:

Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (2)

F:

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

(1)   

De ingrediënten moeten worden gecertificeerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteit of erkend controleorgaan, ofwel worden geproduceerd en gecertificeerd met inachtneming van het toepassingsgebied van een overeenkomstig artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, ofwel overeenkomstig die verordening in de Unie worden geproduceerd en gecertificeerd.

(2)   

De ingrediënten moeten worden gecertificeerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteit of erkend controleorgaan, ofwel worden geproduceerd en gecertificeerd met inachtneming van het toepassingsgebied van een overeenkomstig artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, ofwel overeenkomstig die verordening in de Unie worden geproduceerd en gecertificeerd.

Tenzij anders vermeld, wordt bij elke controleautoriteit en elk controleorgaan onder punt 2 overeenkomstig artikel 2, lid 2, punt g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1342 de website opgegeven waar de lijst van aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers te vinden is, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over de certificeringsstatus van de marktdeelnemers, de betrokken productcategorieën en de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

“A CERT European Organization for Certification S.A.”

▼M2

1. Adres: 52, 19is Maiou Street, 57001 Thessaloniki, Griekenland

▼B

2. Internetadres: www.a-cert.org

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

AL-BIO-171

Albanië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

AM-BIO-171

Armenië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

AZ-BIO-171

Azerbeidzjan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

BY-BIO-171

Belarus

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

CL-BIO-171

Chili

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

CN-BIO-171

China

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

DO-BIO-171

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

EG-BIO-171

Egypte

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

ET-BIO-171

Ethiopië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

GE-BIO-171

Georgië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

ID-BIO-171

Indonesië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

IR-BIO-171

Iran

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

JO-BIO-171

Jordanië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

KE-BIO-171

Kenia

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

KW-BIO-171

Koeweit

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

KZ-BIO-171

Kazachstan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

MA-BIO-171

Marokko

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

MD-BIO-171

Moldavië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

MK-BIO-171

Noord-Macedonië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

OM-BIO-171

Oman

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PG-BIO-171

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PH-BIO-171

Filipijnen

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

RS-BIO-171

Servië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

RU-BIO-171

Rusland

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

SA-BIO-171

Saudi-Arabië

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

SD-BIO-171

Sudan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TH-BIO-171

Thailand

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TR-BIO-171

Turkije

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

UA-BIO-171

Oekraïne

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

UZ-BIO-171

Oezbekistan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

XK-BIO-171

Kosovo (1)

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

ZA-BIO-171

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

(1)   

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en producten die vallen onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“AfriCert Limited”

1. Adres: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenia

2. Internetadres: www.africertlimited.co.ke

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Democratische Republiek Congo

x

x

x

CI-BIO-184

Ivoorkust

x

x

x

EG-BIO-184

Egypte

x

x

x

ET-BIO-184

Ethiopië

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Kenia

x

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzania

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Zuid-Afrika

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Duitsland

2. Internetadres: http://agrecogmbh.de

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbeidzjan

x

x

x

BA-BIO-151

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

x

CM-BIO-151

Kameroen

x

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

x

CV-BIO-151

Kaapverdië

x

x

x

DO-BIO-151

Dominicaanse Republiek

x

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-151

Egypte

x

x

x

ET-BIO-151

Ethiopië

x

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

x

x

GE-BIO-151

Georgië

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonesië

x

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

x

x

KE-BIO-151

Kenia

x

x

x

KG-BIO-151

Kirgizië

x

x

x

KH-BIO-151

Cambodja

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazachstan

x

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Marokko

x

x

x

MD-BIO-151

Moldavië

x

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

x

MK-BIO-151

Noord-Macedonië

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexico

x

x

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Filipijnen

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Servië

x

x

x

RU-BIO-151

Rusland

x

x

x

SB-BIO-151

Salomonseilanden

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thailand

x

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-151

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Zuid-Afrika

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1. Adres: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2. Internetadres: www.agricert.pt

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbeidzjan

x

x

BR-BIO-172

Brazilië

x

x

CM-BIO-172

Kameroen

x

x

CN-BIO-172

China

x

x

CV-BIO-172

Kaapverdië

x

x

EG-BIO-172

Egypte

x

x

GE-BIO-172

Georgië

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guinee-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Cambodja

x

x

KZ-BIO-172

Kazachstan

x

x

MA-BIO-172

Marokko

x

x

MX-BIO-172

Mexico

x

x

MZ-BIO-172

Mozambique

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé en Principe

x

x

TL-BIO-172

Oost-Timor

x

x

TR-BIO-172

Turkije

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Albinspekt bio.inspecta”

1. Adres: “Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albanië

2. Internetadres: http://www.albinspekt.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanië

x

x

x

AM-BIO-139

Armenië

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazachstan

x

MD-BIO-139

Moldavië

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Noord-Macedonië

x

x

x

RS-BIO-139

Servië

x

x

x

TR-BIO-139

Turkije

x

UA-BIO-139

Oekraïne

x

XK-BIO-139

Kosovo (1)

x

x

x

(1)   

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Australian Certified Organic”

1. Adres: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australië

2. Internetadres: http://www.aco.net.au

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australië

x

x

CK-BIO-107

Cookeilanden

x

x

CN-BIO-107

China

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Falklandeilanden

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesië

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birma

x

x

MY-BIO-107

Maleisië

x

x

PG-BIO-107

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailand

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage I vallende producten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1. Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Noord-Macedonië

2. Internetadres: http://www.balkanbiocert.mk

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Noord-Macedonië

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1. Adres: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turkije

2. Internetadres: http://basakekolojik.com.tr

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

KG-BIO-175

Kirgizië

x

x

►C1  TR-BIO-175 ◄

Turkije

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1. Adres: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2. Internetadres: www.bjchtc.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-182

China

x

x

—’

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bioagricert s.r.l.”

1. Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italië

2. Internetadres: http://www.bioagricert.org

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghanistan

x

x

AL-BIO-132

Albanië

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbeidzjan

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brazilië

x

x

x

CA-BIO-132

Kameroen

x

x

x

►C2  — ◄

CN-BIO-132

China

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Ethiopië

x

x

FJ-BIO-132

Fiji

x

x

x

GE-BIO-132

Georgië

x

x

ID-BIO-132

Indonesië

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirgizië

x

x

KH-BIO-132

Cambodja

x

x

x

KR-BIO-132

Republiek Korea

x

x

KZ-BIO-132

Kazachstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marokko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavië

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexico

x

x

x

MY-BIO-132

Maleisië

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Frans-Polynesië

x

x

x

PH-BIO-132

Filipijnen

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Servië

x

x

x

RU-BIO-132

Rusland

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thailand

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turkije

x

x

x

x

UA-BIO-132

Oekraïne

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“BIOCert Indonesia”

1. Adres: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesië

2. Internetadres: http://www.biocert.co.id

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesië

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Biocert International Pvt Ltd”

1. Adres: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2. Internetadres: http://www.biocertinternational.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-177

Afghanistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhutan

x

x

EG-BIO-177

Egypte

x

x

ET-BIO-177

Ethiopië

x

x

x

GE-BIO-177

Georgië

x

x

x

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Birma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Maleisië

x

x

MZ-BIO-177

Mozambique

x

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepal

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Filipijnen

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Rusland

x

x

x

SD-BIO-177

Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thailand

x

x

TZ-BIO-177

Tanzania

x

x

UA-BIO-177

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

▼M2 —————

▼B

“Bio.inspecta AG”

1. Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Zwitserland

2. Internetadres: http://www.bio-inspecta.ch

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

AL-BIO-161

Albanië

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Armenië

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbeidzjan

x

►C2  — ◄

x

x

BA-BIO-161

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brazilië

x

x

CI-BIO-161

Ivoorkust

x

x

CN-BIO-161

China

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Dominicaanse Republiek

x

x

DZ-BIO-161

Algerije

x

x

x

EG-BIO-161

Egypte

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Ethiopië

x

x

GE-BIO-161

Georgië

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesië

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Kenia

x

x

KG-BIO-161

Kirgizië

x

x

x

KH-BIO-161

Cambodja

x

x

KR-BIO-161

Republiek Korea

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Marokko

x

x

MD-BIO-161

Moldavië

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Montenegro

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Noord-Macedonië

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

PH-BIO-161

Filipijnen

x

x

RS-BIO-161

Servië

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusland

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Tsjaad

x

x

TH-BIO-161

Thailand

x

x

x

x

►C2  — ◄

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turkije

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

x

x

UA-BIO-161

Oekraïne

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Oezbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (1)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Zuid-Afrika

x

x

(1)   

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bio Latina Certificadora”

1. Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Internetadres: http://www.biolatina.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexico

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Adres: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Frankrijk

▼M2

2. Internetadres: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio

▼B

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Caucascert Ltd”

1. Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgië

2. Internetadres: http://www.caucascert.ge

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgië

x

x

x

x

TR-BIO-117

Turkije

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CCOF Certification Services”

1. Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Verenigde Staten

2. Internetadres: http://www.ccof.org

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexico

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CCPB srl”

1. Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italië

2. Internetadres: http://www.ccpb.it

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanië

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenië

x

x

AZ-BIO-102

Azerbeidzjan

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Belarus

x

x

x

CI-BIO-102

Ivoorkust

x

x

x

CM-BIO-102

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-102

China

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Algerije

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egypte

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Ethiopië

x

x

GE-BIO-102

Georgië

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanië

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kirgizië

x

x

x

x

KM-BIO-102

Comoren

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstan

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

Libië

x

x

x

MA-BIO-102

Marokko

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavië

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Mozambique

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

PH-BIO-102

Filipijnen

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Servië

x

x

x

RU-BIO-102

Rusland

x

x

x

SA-BIO-102

Saudi-Arabië

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychellen

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

SY-BIO-102

Syrië

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-102

Tunesië

x

x

x

x

TR-BIO-102

Turkije

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tanzania

x

x

UA-BIO-102

Oekraïne

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Oezbekistan

x

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage I vallende producten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Duitsland

2. Internetadres: http://www.ceres-cert.com/

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-140

Afghanistan

x

x

AL-BIO-140

Albanië

x

x

x

AM-BIO-140

Armenië

x

x

x

AO-BIO-140

Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbeidzjan

x

x

BD-BIO-140

Bangladesh

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazilië

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

BY-BIO-140

Belarus

x

x

x

CB-BIO-140

Cuba

x

x

x

CD-BIO-140

Democratische Republiek Congo

x

x

CG-BIO-140

Congo

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

x

CM-BIO-140

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-140

China

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominicaanse Republiek

x

x

x

DZ-BIO-140

Algerije

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypte

x

x

x

ET-BIO-140

Ethiopië

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

x

GN-BIO-140

Guinee

x

x

GM-BIO-140

Gambia

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Guinee-Bissau

x

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

Indonesië

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

JO-BIO-140

Jordanië

x

x

x

KE-BIO-140

Kenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizië

x

x

KH-BIO-140

Cambodja

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstan

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

LK-BIO-140

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-140

Marokko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavië

x

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Noord-Macedonië

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birma

x

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

MX-BIO-140

Mexico

x

x

x

MY-BIO-140

Maleisië

x

x

MZ-BIO-140

Mozambique

x

x

NA-BIO-140

Namibië

x

x

NE-BIO-140

Niger

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

OM-BIO-140

Oman

x

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipijnen

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Bezette Palestijnse gebieden

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Servië

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusland

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudi-Arabië

x

x

x

SD-BIO-140

Sudan

x

x

x

SG-BIO-140

Singapore

x

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SO-BIO-140

Somalië

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

x

TD-BIO-140

Tsjaad

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-140

Tadzjikistan

x

x

TL-BIO-140

Oost-Timor

x

x

TR-BIO-140

Turkije

x

x

x

x

x

TT-BIO-140

Trinidad en Tobago

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

US-BIO-140

Verenigde Staten

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

XK-BIO-140

Kosovo (1)

x

x

x

ZA-BIO-140

Zuid-Afrika

x

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

(1)   

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en producten die vallen onder bijlage I of onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Certificadora Biotropico SAS”

1. Adres: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia

2. Internetadres: www.biotropico.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-186

Colombia

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2. Internetadres: http://www.certimexsc.com

▼M4

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Dominicaanse Republiek

GT-BIO-104

Guatemala

MX-BIO-104

Mexico

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

▼B

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Certisys”

1. Adres: De Meeûssquare, 35, 1000 Brussel, België

2. Internetadres: http://www.certisys.eu

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CD-BIO-128

Democratische Republiek Congo

x

x

CI-BIO-128

Ivoorkust

x

x

CM-BIO-128

Kameroen

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1. Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2. Internetadres: http://coap.org.ps

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

Bezette Palestijnse gebieden

x

x

(*) Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van een staat Palestina en laat de individuele standpunten van lidstaten ter zake onverlet.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Control Union Certifications”

1. Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nederland

2. Internetadres: http://certification.controlunion.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-149

Afghanistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albanië

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenië

x

x

x

x

x

x

AO-BIO-149

Angola

x

x

x

x

x

x

AR-BIO-149

Argentinië

x

x

AU-BIO-149

Australië

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbeidzjan

x

x

x

x

x

x

BA-BIO-149

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brazilië

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

BY-BIO-149

Belarus

x

x

x

x

x

x

CA-BIO-149

Canada

x

CD-BIO-149

Democratische Republiek Congo

x

x

x

x

x

x

CH-BIO-149

Zwisterland

x

CI-BIO-149

Ivoorkust

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cookeilanden

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chili

x

x

x

x

x

x

CM-BIO-149

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-149

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

x

CU-BIO-149

Cuba

x

x

x

x

CV-BIO-149

Kaapverdië

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

x

x

x

x

x

x

DO-BIO-149

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algerije

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egypte

x

x

x

x

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Ethiopië

x

x

x

x

x

x

FJ-BIO-149

Fiji

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Georgië

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinee

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haïti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonesië

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israël (1)

x

x

x

▼M2 —————

▼B

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordanië

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japan

x

x

x

KE-BIO-149

Kenia

x

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgizië

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Cambodja

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republiek Korea

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Koeweit

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Marokko

x

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

Noord-Macedonië

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Birma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolië

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldiven

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexico

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Maleisië

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambique

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibië

x

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

x

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nieuw-Zeeland

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PF-BIO-149

Frans-Polynesië

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipijnen

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Bezette Palestijnse gebieden

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

QA-BIO-149

Qatar

x

x

x

x

RS-BIO-149

Servië

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SA-BIO-149

Saudi-Arabië

x

x

x

SB-BIO-149

Salomonseilanden

x

x

x

SC-BIO-149

Seychellen

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapore

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SO-BIO-149

Somalië

x

x

x

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SS-BIO-149

Zuid-Sudan

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Sao Tomé en Principe

x

x

x

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

x

SY-BIO-149

Syrië

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Eswatini

x

x

x

TD-BIO-149

Tsjaad

x

x

x

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thailand

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Oost-Timor

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunesië

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Oekraïne

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Verenigde Staten

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Oezbekistan

x

x

x

x

x

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

VU-BIO-149

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-149

Samoa

x

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (2)

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

(1)   

Producten die afkomstig zijn uit de gebieden die sinds juni 1967 door Israël worden bezet, mogen niet als biologisch worden gecertificeerd.

(2)   

Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en producten die vallen onder bijlage I of onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Ști.”

1. Adres: Batı Bulvarı ATB İș Merk. G Blok No:160, Yenimahalle, Ankara, 06610, Turkije

2. Internetadres: https://belgelendirme.ctr.com.tr/

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-199

Turkije

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“DQS Polska sp. z o.o.”

1. Adres: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Polen

2. Internetadres: www.dqs.pl

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-181

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

BR-BIO-181

Brazilië

x

x

x

BY-BIO-181

Belarus

x

x

x

CN-BIO-181

China

x

x

x

ID-BIO-181

Indonesië

x

x

x

KZ-BIO-181

Kazachstan

x

x

x

LB-BIO-181

Libanon

x

x

x

MG-BIO-181

Madagaskar

x

x

x

MX-BIO-181

Mexico

x

x

x

MY-BIO-181

Maleisië

x

x

x

NG-BIO-181

Nigeria

x

x

x

PH-BIO-181

Filipijnen

x

x

x

PK-BIO-181

Pakistan

x

x

x

RS-BIO-181

Servië

x

x

x

RU-BIO-181

Rusland

x

x

x

TR-BIO-181

Turkije

x

x

x

TW-BIO-181

Taiwan

x

x

x

UA-BIO-181

Oekraïne

x

x

x

UZ-BIO-181

Oezbekistan

x

x

x

VN-BIO-181

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-181

Zuid-Afrika

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

▼M2

“Ecocert SAS”

▼B

1. Adres: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Frankrijk

2. Internetadres: http://www.ecocert.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

AF-BIO-154

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albanië

x

x

AM-BIO-154

Armenië

x

x

x

x

AR-BIO-154

Argentinië

x

x

AZ-BIO-154

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-154

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

x

BD-BIO-154

Bangladesh

x

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

▼M1

BH-BIO-154

Bahrein

x

x

x

▼B

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BL-BIO-154

Saint-Barthélemy

x

x

x

x

BR-BIO-154

Brazilië

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahama’s

x

x

BT-BIO-154

Bhutan

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

x

x

BY-BIO-154

Belarus

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Democratische Republiek Congo

x

x

CF-BIO-154

Centraal-Afrikaanse Republiek

x

x

CG-BIO-154

Congo

x

x

CI-BIO-154

Ivoorkust

x

x

x

CL-BIO-154

Chili

x

x

x

x

x

CM-BIO-154

Kameroen

x

x

x

x

CN-BIO-154

China

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Colombia

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

x

CV-BIO-154

Kaapverdië

x

x

DM-BIO-154

Dominica

x

DO-BIO-154

Dominicaanse Republiek

x

x

DZ-BIO-154

Algerije

x

x

EC-BIO-154

Ecuador

x

x

x

x

EG-BIO-154

Egypte

x

x

x

x

ET-BIO-154

Ethiopië

x

x

x

x

x

FJ-BIO-154

Fiji

x

x

GA-BIO-154

Gabon

x

x

GE-BIO-154

Georgië

x

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambia

x

x

GN-BIO-154

Guinee

x

x

GQ-BIO-154

Equatoriaal-Guinea

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guinee-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hongkong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haïti

x

x

x

ID-BIO-154

Indonesië

x

x

x

▼M2 —————

▼B

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Jordanië

x

x

x

x

JP-BIO-154

Japan

x

x

x

KE-BIO-154

Kenia

x

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kirgizië

x

x

x

x

KH-BIO-154

Cambodja

x

x

KM-BIO-154

Comoren

x

x

KR-BIO-154

Republiek Korea

x

KW-BIO-154

Koeweit

x

x

x

x

KZ-BIO-154

Kazachstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LB-BIO-154

Libanon

x

x

LI-BIO-154

Liechtenstein

x

LK-BIO-154

Sri Lanka

x

x

x

x

LR-BIO-154

Liberia

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-154

Marokko

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monaco

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavië

x

x

x

x

ME-BIO-154

Montenegro

x

x

MG-BIO-154

Madagaskar

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

Noord-Macedonië

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Birma

x

x

MN-BIO-154

Mongolië

x

x

MR-BIO-154

Mauritanië

x

x

MU-BIO-154

Mauritius

x

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

x

x

x

MX-BIO-154

Mexico

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Maleisië

x

x

x

MV-BIO-154

Maldiven

x

MZ-BIO-154

Mozambique

x

x

x

x

x

NA-BIO-154

Namibië

x

x

x

x

x

NC-BIO-154

Nieuw-Caledonië

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigeria

x

x

x

x

x

NI-BIO-154

Nicaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

---

x

x

x

PF-BIO-154

Frans-Polynesië

x

x

PH-BIO-154

Filipijnen

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

x

x

PS-BIO-154

Bezette Palestijnse gebieden

x

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

x

QA-BIO-154

Qatar

x

x

x

RS-BIO-154

Servië

x

x

x

x

x

RU-BIO-154

Rusland

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-154

Saudi-Arabië

x

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychellen

x

x

SD-BIO-154

Sudan

x

x

SG-BIO-154

Singapore

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somalië

x

x

SR-BIO-154

Suriname

x

x

ST-BIO-154

Sao Tomé en Principe

x

x

SV-BIO-154

El Salvador

x

x

SY-BIO-154

Syrië

x

x

x

SZ-BIO-154

Eswatini

x

x

x

x

TD-BIO-154

Tsjaad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

x

x

TH-BIO-154

Thailand

x

x

---

x

x

x

TJ-BIO-154

Tadzjikistan

x

x

TL-BIO-154

Oost-Timor

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunesië

x

x

TR-BIO-154

Turkije

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Taiwan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzania

x

x

x

x

x

UA-BIO-154

Oekraïne

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

XK-BIO-154

Kosovo

x

ZA-BIO-154

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambia

x

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en producten die vallen onder bijlage I of onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5.  ►C2  Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024. ◄

“Ecoglobe”

1. Adres: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenië

2. Internetadres: http://www.ecoglobe.com

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-112

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

AM-BIO-112

Armenië

x

x

x

BY-BIO-112

Belarus

x

x

x

EG-BIO-112

Egypte

x

x

x

IR-BIO-112

Iran

x

x

x

KG-BIO-112

Kirgizië

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazachstan

x

x

x

RU-BIO-112

Rusland

x

x

x

TJ-BIO-112

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-112

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-112

Oekraïne

x

x

x

UZ-BIO-112

Oezbekistan

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Ecogruppo Italia”

1. Adres: Via Siracusa 95035 – San Giovanni La Punta/Catania Italië

2. Internetadres: http://www.ecogruppoitalia.it

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-187

Armenië

x

x

AZ-BIO-187

Azerbeidzjan

x

BA-BIO-187

Bosnië en Herzegovina

x

x

KZ-BIO-187

Kazachstan

x

ME-BIO-187

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-187

Noord-Macedonië

x

x

RS-BIO-187

Servië

x

x

x

TR-BIO-187

Turkije

x

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Ecovivendi d.o.o. Belgrade”

1. Adres: Voje Veljkovica no.5, Belgrado 11000

2. Internetadres: www.ecovivendi.rs

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

RS-BIO-183

Servië

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“EGYCERT Ltd”

1. Adres: Flat No. 2, 24 Omar Ibn El Khatab Str., Dokki, Giza Governorate, 12311 Egypte;

2. Internetadres: https://www.egy-cert.com/

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-196

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

CN-BIO-196

China

x

x

EG-BIO-196

Egypte

x

x

GH-BIO-196

Ghana

x

x

KW-BIO-196

Koeweit

x

x

PK-BIO-196

Pakistan

x

x

SA-BIO-196

Saudi-Arabië

x

x

SD-BIO-196

Sudan

x

x

TR-BIO-196

Turkije

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Ekoagros”

1. Adres: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litouwen

2. Internetadres: http://www.ekoagros.lt

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Belarus

x

x

x

x

KZ-BIO-170

Kazachstan

x

x

x

x

RU-BIO-170

Rusland

x

x

x

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

x

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

▼M4 —————

▼B

“ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti”

1. Adres: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turkije

2. Internetadres: www.etko.com.tr

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-109

Turkije

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

▼M2 —————

▼B

“Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”

1. Adres: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Verenigde Staten

2. Internetadres: http://www.qcsinfo.org

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO- 144

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

BO-BIO-144

Bolivia

x

x

BS-BIO-144

Bahama’s

x

x

x

CL-BIO-144

Chili

x

x

x

x

CO-BIO-144

Colombia

x

x

CN-BIO-144

China

x

x

x

x

▼M1

CR-BIO-144

Costa Rica

x

▼B

DO-BIO-144

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

EC-BIO-144

Ecuador

x

x

x

x

x

GT-BIO-144

Guatemala

x

x

HN-BIO-144

Honduras

x

x

x

x

ID-BIO-144

Indonesië

x

x

x

JM-BIO-144

Jamaica

x

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

MX-BIO-144

Mexico

x

x

x

MY-BIO-144

Maleisië

x

x

x

NI-BIO-144

Nicaragua

x

x

x

x

PE-BIO-144

Peru

x

x

x

PH-BIO-144

Filipijnen

x

x

x

x

SV-BIO-144

El Salvador

x

x

x

x

TR-BIO-144

Turkije

x

x

x

x

TW-BIO-144

Taiwan

x

x

x

x

US-BIO-144

Verenigde Staten

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

ZA-BIO-144

Zuid-Afrika

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en producten die vallen onder bijlage I of onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Food Safety SA”

1. Adres: Avenida Pedro Goyena 1695, Buenos Aires, C1406GWF, Argentinië

2. Internetadres: http://www.foodsafety.com.ar/

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AR-BIO- ►C1  198 ◄

Argentinië

x

PY-BIO- ►C1  198 ◄

Paraguay

x

x

x

UY-BIO- ►C1  198 ◄

Uruguay

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage I vallende producten.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“IBD Certificações Ltda.”

1. Adres: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brazilië

2. Internetadres: http://www.ibd.com.br

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-122

Bolivia

x

x

BR-BIO-122

Brazilië

x

x

x

x

CN-BIO-122

China

x

x

x

x

CO-BIO-122

Colombia

x

x

EC-BIO-122

Ecuador

x

x

MN-BIO-122

Mongolië

x

x

MX-BIO-122

Mexico

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

PY-BIO-122

Paraguay

x

x

RU-BIO-122

Rusland

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“IMOcert Latinoamérica Ltda.”

1. Adres: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Internetadres: http://www.imocert.bio

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-123

Argentinië

x

BO-BIO-123

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-123

Brazilië

x

x

x

BZ-BIO-123

Belize

x

x

x

CL-BIO-123

Chili

x

x

x

CO-BIO-123

Colombia

x

x

x

▼M3 —————

▼B

CU-BIO-123

Cuba

x

x

x

DO-BIO-123

Dominicaanse Republiek

x

x

x

EC-BIO-123

Ecuador

x

x

x

GT-BIO-123

Guatemala

x

x

x

GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

HT-BIO-123

Haïti

x

x

x

MX-BIO-123

Mexico

x

x

x

NI-BIO-123

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-123

Panama

x

x

x

PE-BIO-123

Peru

x

x

x

PY-BIO-123

Paraguay

x

x

x

SR-BIO-123

Suriname

x

x

SV-BIO-123

El Salvador

x

x

x

TT-BIO-123

Trinidad en Tobago

x

x

UY-BIO-123

Uruguay

x

x

x

VE-BIO-123

Venezuela

x

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en producten die vallen onder bijlage I of onder een overeenkomst die de handel in biologische producten regelt.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“IMO Control Private Limited”

1. Adres: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th “G” Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India

2. Internetadres: www.imocontrol.in

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-147

Afghanistan

x

x

BD-BIO-147

Bangladesh

x

x

BT-BIO-147

Bhutan

x

x

ID-BIO-147

Indonesië

x

x

IN-BIO-147

India

x

IR-BIO-147

Iran

x

x

LA-BIO-147

Laos

x

x

LK-BIO-147

Sri Lanka

x

x

MV-BIO-147

Maldiven

x

x

MY-BIO-147

Maleisië

x

x

NP-BIO-147

Nepal

x

x

PG-BIO-147

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

PH-BIO-147

Filipijnen

x

x

PK-BIO-147

Pakistan

x

x

TH-BIO-147

Thailand

x

x

VN-BIO-147

Vietnam

x

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Indocert”

1. Adres: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2. Internetadres: http://www.indocert.org

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-148

India

x

x

KH-BIO-148

Cambodja

x

LK-BIO-148

Sri Lanka

x

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2024.

“Istituto Certificsazione Etica e Ambientale”

1. Adres: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italië

2. Internetadres: http://www.icea.info

3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:Codenummer

Derde land