02019R0626 — NL — 14.12.2019 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/626 VAN DE COMMISSIE

van 5 maart 2019

betreffende lijsten van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Europese Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze lijsten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 131 van 17.5.2019, blz. 31)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1981 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2019

  L 308

72

29.11.2019
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/626 VAN DE COMMISSIE

van 5 maart 2019

betreffende lijsten van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Europese Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze lijsten betreft

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Deze verordening betreft de lijsten van derde landen of regio's daarvan waaruit zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen de Unie op basis van voedselveiligheidsoverwegingen mogen binnenkomen overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)

"vers vlees" : vers vlees zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1.10, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

2)

"vleesbereidingen" : vleesbereidingen zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1.15, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

3)

"vlees" : vlees zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

4)

"pluimvee" : pluimvee zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1.3, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

5)

"vrij wild" : vrij wild zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1.5, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

6)

"eieren" : eieren zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 5.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

7)

"eiproducten" : eiproducten zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.3, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

8)

"vleesproducten" : vleesproducten zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

9)

"behandelde magen, blazen en darmen" : behandelde magen, blazen en darmen zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.9, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

10)

"tweekleppige weekdieren" : tweekleppige weekdieren zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 2.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

11)

"visserijproducten" : visserijproducten zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 3.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

12)

"rauwe melk" : rauwe melk zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 4.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

13)

"zuivelproducten" : zuivelproducten zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.2, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

14)

"colostrum" : colostrum zoals gedefinieerd in bijlage III, sectie IX, punt 1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

15)

"producten op basis van colostrum" : producten op basis van colostrum zoals gedefinieerd in bijlage III, sectie IX, punt 2, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

16)

"kikkerbilletjes" : kikkerbilletjes zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 6.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

▼M1

17)

"slakken" : slakken zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 6.2, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en andere voor menselijke consumptie bestemde soorten slakken van de familie Helicidae, Hygromidae of Sphinteriopilidae;

▼B

18)

"gesmolten dierlijke vetten" : gesmolten dierlijke vetten zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.5, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

19)

"kanen" : kanen zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.6, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

20)

"gelatine" : gelatine zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.7, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

21)

"collageen" : collageen zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 7.8, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

22)

"honing" : honing zoals gedefinieerd in bijlage II, deel IX, punt 1, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 );

23)

"producten van de bijenteelt" : producten van de bijenteelt zoals gedefinieerd in bijlage II, deel IX, punt 2, bij Verordening (EU) nr. 1308/2013;

24)

"reptielenvlees" : reptielenvlees zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2019/625;

25)

"insecten" : insecten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 17, van Verordening (EU) 2019/625.

Artikel 3

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van vers vlees en vleesbereidingen van hoefdieren is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd(e) vers vlees en vleesbereidingen van hoefdieren wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig artikel 14, punt a), van Verordening (EU) nr. 206/2010.

Artikel 4

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van vlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild, vleesbereidingen van pluimvee, eieren en eiproducten is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd(e) vlees van pluimvee, loopvogels en vrij vederwild, vleesbereidingen van pluimvee, eieren en eiproducten wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 798/2008 ( 2 ).

Artikel 5

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van vlees van wilde leporidae, van niet-gedomesticeerde landzoogdieren met uitzondering van hoefdieren en leporidae, en van gekweekte konijnen is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd vlees van wilde leporidae, van niet-gedomesticeerde landzoogdieren met uitzondering van hoefdieren en leporidae, en van gekweekte konijnen wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 119/2009.

Artikel 6

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen met uitzondering van casings is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, met uitzondering van casings, wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig artikel 3, punt b), van Beschikking 2007/777/EG.

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde biltong/jerky en gepasteuriseerde vleesproducten wordt echter enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig bijlage II, deel 3, bij Beschikking 2007/777/EG.

Artikel 7

Derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van casings is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde casings wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig artikel 1 van Beschikking 2003/779/EG.

Artikel 8

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van levende, gekoelde, ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde levende, gekoelde, ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage I. De binnenkomst in de Unie van volledig van de ingewanden en de geslachtsklieren gescheiden adductoren van andere pectinidae dan aquacultuurdieren uit derde landen die niet in die lijst worden vermeld, wordt echter ook toegestaan.

Artikel 9

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van andere dan de in artikel 8 genoemde visserijproducten is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde visserijproducten, met uitzondering van de in artikel 8 genoemde visserijproducten, wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage II.

Artikel 10

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen rauwe melk, colostrum, zuivelproducten en producten op basis van colostrum is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd(e) rauwe melk, colostrum, zuivelproducten en producten op basis van colostrum wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de invoer in de Unie is toegestaan overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 605/2010.

Artikel 11

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van kikkerbilletjes is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde kikkerbilletjes wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage III.

▼M1

Artikel 12

Lijst van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van slakken is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen van voor menselijke consumptie bestemde slakken wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio’s daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage III bij deze verordening.

▼B

Artikel 13

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van gesmolten dierlijke vetten en kanen is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde gesmolten dierlijke vetten en kanen wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die voor de invoer in de Unie van vleesproducten zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 3, punt b), i), van Beschikking 2007/777/EG.

Artikel 14

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van gelatine en collageen is toegestaan

▼M1

1.  De binnenkomst in de Unie van zendingen van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van runderen, schapen, geiten, varkens en paardachtigen wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen die worden vermeld in kolom 1 van bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of uit Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan of Taiwan.

2.  De binnenkomst in de Unie van zendingen van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van pluimvee wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 vermelde derde landen of regio’s daarvan of uit Taiwan.

▼B

3.  De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van visserijproducten wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage II.

4.  De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van leporidae en van andere niet-gedomesticeerde landzoogdieren dan hoefdieren wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009.

Artikel 15

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van grondstoffen voor de productie van gelatine en collageen is toegestaan

1.  De binnenkomst in de Unie van zendingen grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van runderen, schapen, geiten, varkens en paardachtigen wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die voor de invoer in de Unie van zendingen vers vlees van de specifieke hoefdieren zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 14, punt a), van Verordening (EU) nr. 206/2010.

2.  De binnenkomst in de Unie van zendingen grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van pluimvee wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit de in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 vermelde derde landen of regio's daarvan waaruit pluimveevlees van de respectieve soorten mag worden ingevoerd zoals gespecificeerd in dat deel van die bijlage.

3.  De binnenkomst in de Unie van zendingen grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van visserijproducten wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage II.

4.  De binnenkomst in de Unie van zendingen grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van leporidae en van andere niet-gedomesticeerde landzoogdieren dan hoefdieren wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009.

Artikel 16

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van behandelde grondstoffen voor de productie van gelatine en collageen is toegestaan

1.  De binnenkomst in de Unie van zendingen behandelde grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van runderen, schapen, geiten, varkens en paardachtigen wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of uit Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan of Taiwan.

2.  De binnenkomst in de Unie van zendingen behandelde grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van pluimvee wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 of uit Taiwan.

3.  De binnenkomst in de Unie van zendingen behandelde grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van visserijproducten wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage II.

4.  De binnenkomst in de Unie van zendingen behandelde grondstoffen voor de productie van voor menselijke consumptie bestemd(e) gelatine en collageen afkomstig van leporidae en van andere niet-gedomesticeerde landzoogdieren dan hoefdieren wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009.

5.  De binnenkomst in de Unie van zendingen behandelde grondstoffen voor de productie van gelatine en collageen zoals bedoeld in bijlage III, sectie XIV, hoofdstuk I, punt 4, onder b), iii), bij Verordening (EG) nr. 853/2004 wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst van van die waren afgeleide grondstoffen overeenkomstig artikel 15 is toegestaan.

Artikel 17

Lijst van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van honing en andere producten van de bijenteelt is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde honing en andere producten van de bijenteelt wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit derde landen die worden vermeld in de kolom "Land" in de bijlage bij Besluit 2011/163/EU van de Commissie ( 3 ) en die met een "X" zijn aangeduid in de kolom "Honing" in die bijlage.

Artikel 18

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde zeer verfijnde producten is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd(e) zeer verfijnd(e) chondroïtinesulfaat, hyaluronzuur, andere producten van gehydrolyseerd kraakbeen, chitosan, glucosamine, stremsel, vislijm en aminozuren wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit de volgende derde landen of regio's daarvan:

1. in het geval van grondstoffen afkomstig van hoefdieren, derde landen die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010, of Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan of Taiwan;

2. in het geval van grondstoffen afkomstig van visserijproducten, alle derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage II;

3. in het geval van grondstoffen afkomstig van pluimvee, derde landen of gebieden die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

Artikel 19

Lijst van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van reptielenvlees is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemd reptielenvlees wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit Zwitserland ( 4 ), Botswana, Vietnam, Zuid-Afrika of Zimbabwe.

▼M1

Artikel 20

Derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van insecten is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde insecten wordt enkel toegestaan als die levensmiddelen van oorsprong zijn en verzonden zijn uit derde landen of regio’s daarvan die zijn opgenomen in bijlage III bis bij deze verordening.

▼B

Artikel 21

Lijst van derde landen of regio's daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van andere producten van dierlijke oorsprong is toegestaan

De binnenkomst in de Unie van zendingen voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de in de artikelen 3 tot en met 20 bedoelde producten van dierlijke oorsprong, wordt enkel toegestaan als de zendingen afkomstig zijn uit de volgende derde landen of regio's daarvan:

1. indien afkomstig van hoefdieren, derde landen die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010, of Zuid-Korea, Maleisië, Pakistan of Taiwan;

2. indien afkomstig van pluimvee, derde landen die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008, of Taiwan;

3. indien afkomstig van visserijproducten, derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de lijst in bijlage II;

4. indien afkomstig van leporidae en van andere niet-gedomesticeerde landzoogdieren dan hoefdieren, derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in kolom 1 van de tabel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 119/2009;

5. indien afkomstig van een andere soort, de derde landen of regio's daarvan die worden vermeld in de punten 1 tot en met 4 van dit artikel voor elk product van dierlijke oorsprong.

Artikel 22

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt geschrapt.

2. Bijlage I wordt geschrapt.

Artikel 23

Intrekking

Beschikking 2006/766/EG wordt ingetrokken. Verwijzingen naar Beschikking 2006/766/EG gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen overeenkomstig de concordantietabel in bijlage IV.

Artikel 24

Overgangsbepalingen

Tot en met 20 april 2021 blijven de lidstaten toestaan dat de in artikel 7 bedoelde zendingen casings hun grondgebied binnenkomen uit derde landen of regio's daarvan die voor de invoer in de Unie van dergelijke zendingen zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 1 van Beschikking 2003/779/EG.

Artikel 25

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE ILIJST VAN DERDE LANDEN OF REGIO'S DAARVAN WAARUIT DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE LEVENDE, GEKOELDE, INGEVROREN OF VERWERKTE TWEEKLEPPIGE WEEKDIEREN, STEKELHUIDIGEN, MANTELDIEREN EN MARIENE BUIKPOTIGEN IS TOEGESTAAN (1)

ISO-CODE LAND

DERDE LAND OF REGIO'S DAARVAN

OPMERKINGEN

AU

Australië

 

CA

Canada

 

CH

Zwitserland (2)

 

CL

Chili

 

GL

Groenland

 

JM

Jamaica

Alleen mariene buikpotigen

JP

Japan

Alleen ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen

KR

Zuid-Korea

Alleen ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen

MA

Marokko

Verwerkte tweekleppige weekdieren van de soort Acanthocardia tuberculatum moeten vergezeld gaan van: a) een aanvullende gezondheidsverklaring volgens het model van bijlage VI, aanhangsel V, deel B, bij Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 27), en b) de resultaten van de analyse waaruit blijkt dat de weekdieren geen paralytic shellfish poison (PSP) bevatten in een hoeveelheid die met de biologische analysemethode kan worden opgespoord.

NZ

Nieuw-Zeeland

 

PE

Peru

Alleen van de ingewanden ontdane Pectinidae (sint-jakobsschelpen) uit aquacultuur

TH

Thailand

Alleen ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen

TN

Tunesië

 

TR

Turkije

 

US

Verenigde Staten

de staat Washington en Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Alleen ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen

(1)   Met inbegrip van die welke vallen onder de definitie van visserijproducten in bijlage I, punt 3.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

(2)   Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van 21 juni 1999 (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132).
BIJLAGE IILIJST VAN DERDE LANDEN OF REGIO'S DAARVAN WAARUIT DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN ANDERE DAN DE ONDER BIJLAGE I VALLENDE VISSERIJPRODUCTEN IS TOEGESTAAN

ISO-CODE LAND

DERDE LAND OF REGIO'S DAARVAN

BEPERKINGEN

AE

Verenigde Arabische Emiraten

 

AG

Antigua en Barbuda

Alleen levende zeekreeften

AL

Albanië

 

AM

Armenië

Alleen levende wilde rivierkreeften, warmtebehandelde niet-gekweekte rivierkreeften en ingevroren niet-gekweekte rivierkreeften

AO

Angola

 

AR

Argentinië

 

AU

Australië

 

AZ

Azerbeidzjan

Alleen kaviaar

BA

Bosnië en Herzegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Alleen aquacultuurproducten

BR

Brazilië

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahama's

 

BY

Belarus

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CG

Congo

Alleen visserijproducten gevangen, (eventueel) gestript, ingevroren en in hun eindverpakking verpakt op zee

CH

Zwitserland (1)

 

CI

Ivoorkust

 

CL

Chili

 

CN

China

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kaapverdië

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algerije

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypte

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandeilanden

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgië

 

GH

Ghana

 

GL

Groenland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinee

Alleen vis die geen andere bereiding of verwerking heeft ondergaan dan ontkoppen, strippen, koelen of invriezen. De bij Beschikking 94/360/EG van de Commissie vastgestelde verlaagde frequentie van materiële controles is niet van toepassing (PB L 158 van 25.6.1994, blz. 41).

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesië

 

IL

Israël

 

IN

India

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribati

 

KR

Zuid-Korea

 

KZ

Kazachstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldavië

Alleen kaviaar

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Noord-Macedonië

 

MM

Myanmar

 

MR

Mauritanië

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiven

 

MX

Mexico

 

MY

Maleisië

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibië

 

NC

Nieuw-Caledonië

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nieuw-Zeeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Frans-Polynesië

 

PG

Papoea-Nieuw-Guinea

 

PH

Filipijnen

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Servië

Uitgezonderd Kosovo zoals omschreven in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999

 

RU

Rusland

 

SA.

Saudi-Arabië

 

SB

Salomonseilanden

 

SC

Seychellen

 

SG

Singapore

 

SH

Sint-Helena

Uitgezonderd de eilanden Tristan da Cunha en Ascension

 

Tristan da Cunha

Uitgezonderd de eilanden Sint-Helena en Ascension

Alleen zeekreeften (vers of ingevroren)

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesië

 

TR

Turkije

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Oekraïne

 

UG

Uganda

 

US

Verenigde Staten

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Zuid-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van 21 juni 1999 (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132).
BIJLAGE IIILIJST VAN DERDE LANDEN OF REGIO'S DAARVAN WAARUIT DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN OVEREENKOMSTIG BIJLAGE III, SECTIE XI, BIJ VERORDENING (EG) NR. 853/2004 BEREIDE KIKKERBILLETJES EN SLAKKEN BESTEMD VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE IS TOEGESTAAN

ISO-CODE LAND

DERDE LAND OF REGIO'S DAARVAN

BEPERKINGEN

AE

Verenigde Arabische Emiraten

 

AL

Albanië

 

▼M1

AM

Armenië

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentinië

 

AU

Australië

 

AZ

Azerbeidzjan

 

BA

Bosnië en Herzegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brazilië

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

 

BS

Bahama's

 

BY

Belarus

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Zwitserland (1)

 

CI

Ivoorkust

 

CL

Chili

 

CN

China

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kaapverdië

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algerije

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypte

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandeilanden

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgië

 

GH

Ghana

 

GL

Groenland

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesië

 

IL

Israël

 

IN

India

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenia

 

KI

Kiribati

 

KR

Zuid-Korea

 

KZ

Kazachstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Moldavië

Alleen slakken

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Noord-Macedonië

 

MM

Myanmar

 

MR

Mauritanië

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiven

 

MX

Mexico

 

MY

Maleisië

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibië

 

NC

Nieuw-Caledonië

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Nieuw-Zeeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Frans-Polynesië

 

PG

Papoea-Nieuw-Guinea

 

PH

Filipijnen

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Servië

Uitgezonderd Kosovo zoals omschreven in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999

 

RU

Rusland

 

SA.

Saudi-Arabië

 

SB

Salomonseilanden

 

SC

Seychellen

 

SG

Singapore

 

SH

Sint-Helena

Uitgezonderd de eilanden Tristan da Cunha en Ascension

 

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

SY

Syrië

Alleen slakken

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesië

 

TR

Turkije

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Oekraïne

 

UG

Uganda

 

US

Verenigde Staten

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Zuid-Afrika

 

ZW

Zimbabwe

 

(1)   Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van 21 juni 1999 (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132).

▼M1
BIJLAGE III BIS

Lijst van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van de in artikel 20 genoemde insecten is toegestaanISO-code land

Derde land of regio’s daarvan

Opmerkingen

CA

Canada

 

CH

Zwitserland

 

KR

Zuid-Korea

 

▼B
BIJLAGE IVCONCORDANTIETABEL ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 23

Beschikking 2006/766/EG

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 8

Artikel 2

Artikel 9

Artikel 3

Artikel 4

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II( 1 ) Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

( 2 ) Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1).

( 3 ) Besluit 2011/163/EU van de Commissie van 16 maart 2011 tot goedkeuring van de door derde landen ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (PB L 70 van 17.3.2011, blz. 40).

( 4 ) Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van 21 juni 1999 (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132).