02019R0033 — NL — 11.01.2019 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/33 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2018

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, gebruiksbeperkingen, wijzigingen van productdossiers, de annulering van bescherming en de etikettering en presentatie

(PB L 009 van 11.1.2019, blz. 2)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 269, 23.10.2019, blz.  14 (2019/33)
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/33 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2018

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, gebruiksbeperkingen, wijzigingen van productdossiers, de annulering van bescherming en de etikettering en presentatieHOOFDSTUK I

INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden met betrekking tot beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen, alsmede etikettering en presentatie in de wijnsector regels tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgesteld wat betreft:

a) beschermingsaanvragen;

b) de bezwaarprocedure;

c) beperkingen van het gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen;

d) wijzigingen van de productdossiers en wijzigingen van traditionele aanduidingen;

e) annulering van bescherming;

f) etikettering en presentatie.HOOFDSTUK II

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMINGEN EN GEOGRAFISCHE AANDUIDINGENAFDELING 1

Beschermingsaanvraag

Artikel 2

Naam waarvoor bescherming wordt aangevraagd

1.  De als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding te beschermen naam wordt enkel geregistreerd in de talen die nu worden, of historisch werden, gebruikt voor de beschrijving van het specifieke product in het afgebakende geografische gebied.

2.  De naam van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding wordt geregistreerd in zijn oorspronkelijke schrift. Indien het oorspronkelijke schrift niet uit Latijnse karakters bestaat, wordt samen met de naam in zijn oorspronkelijke schrift ook een transcriptie in Latijnse karakters geregistreerd.

Artikel 3

Aanvrager

Een individuele producent wordt geacht een aanvrager in de zin van artikel 95, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 te zijn als wordt aangetoond dat:

a) de betrokken persoon de enige producent is die bereid is een aanvraag in te dienen; en

b) het afgebakende geografische gebied kenmerken bezit die aanzienlijk verschillen van die van naburige gebieden, of dat de kenmerken van het product verschillen van de kenmerken van de producten die worden geproduceerd in naburige gebieden.

Dat een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding geheel of gedeeltelijk bestaat uit de naam van het bedrijf van de individuele producent die de aanvraag indient, belet niet dat andere producenten deze naam gebruiken voor zover zij het productdossier naleven.

Artikel 4

Aanvullende vereisten voor productdossiers

1.  In de beschrijving van de wijnbouwproducten wordt aangegeven om welke categorie(ën) van de in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde categorieën wijnbouwproducten het gaat.

2.  Wanneer in het productdossier wordt aangegeven dat de verpakking, met inbegrip van de botteling, in het afgebakende geografische gebied of in een gebied in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende gebied moet plaatsvinden, bevat dat productdossier ook een motivering waarin, rekening houdend met het recht van de Unie, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten, wordt aangetoond waarom, in dat specifieke geval, de verpakking in dat specifieke geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, de oorsprong te waarborgen of de controle te verzekeren.

Artikel 5

Afwijkingen betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

1.  In afwijking van artikel 93, lid 1, onder a), iii), en b), iii), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en voor zover dit in het productdossier is bepaald, mag een product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding tot wijn worden verwerkt op een van de volgende locaties:

a) in een gebied in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende gebied;

b) in een gebied dat overeenkomstig de regelgeving van de lidstaat tot dezelfde administratieve eenheid of een naburige administratieve eenheid behoort;

c) wanneer het om een grensoverschrijdende oorsprongsbenaming of geografische aanduiding gaat of wanneer er tussen twee of meer lidstaten of tussen één of meer lidstaten en één of meer derde landen een overeenkomst inzake controlemaatregelen bestaat, in een gebied dat zich in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende gebied bevindt.

2.  In afwijking van artikel 93, lid 1, onder a), iii), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en voor zover dit in het productdossier is bepaald, mag een product in een gebied dat niet in de onmiddellijke nabijheid van het betrokken afgebakende gebied ligt, tot mousserende wijn of parelwijn met een beschermde oorsprongsbenaming worden verwerkt voor zover dit procedé reeds vóór 1 maart 1986 werd toegepast.

3.  In afwijking van artikel 93, lid 1, onder a), iii), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mag voor likeurwijnen met de beschermde oorsprongsbenaming „Málaga” of „Jerez-Xérès-Sherry” de most van ingedroogde druiven, verkregen uit het druivenras Pedro Ximénez, waaraan neutrale alcohol uit wijnbouwproducten is toegevoegd om de gisting te stuiten, afkomstig zijn van het gebied „Montilla-Moriles”.

Artikel 6

Nationale procedure

Wanneer een lidstaat een beschermingsaanvraag naar de Commissie doorstuurt overeenkomstig artikel 96, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, voegt hij daar een verklaring bij dat hij van oordeel is dat de door de aanvrager ingediende aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor bescherming uit hoofde van deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen, en waarin hij certificeert dat het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde enig document een trouwe samenvatting is van het productdossier.

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van ontvankelijke bezwaarschriften die in het kader van de nationale procedure zijn ontvangen. De lidstaten houden de Commissie op de hoogte van eventuele nationale gerechtelijke procedures die mogelijk van invloed zijn op de beschermingsaanvraag.

Artikel 7

Gezamenlijke aanvragen

Wanneer gezamenlijke aanvragen voor de bescherming van een naam als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, als bedoeld in artikel 95, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, worden ingediend, worden de desbetreffende inleidende nationale procedures, met inbegrip van de bezwaarfase, toegepast in alle betrokken lidstaten.

Artikel 8

Voorlopige nationale bescherming

1.  Een lidstaat mag, uitsluitend op voorlopige basis, op nationaal niveau een naam beschermen met ingang van de datum waarop de beschermingsaanvraag naar de Commissie is doorgestuurd.

Die voorlopige nationale bescherming loopt af op de datum waarop een beschermingsbesluit krachtens Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt genomen of de aanvraag wordt ingetrokken.

2.  Wanneer een naam niet op grond van deze verordening wordt beschermd, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die nationale bescherming volledig bij de betrokken lidstaat. De maatregelen die de lidstaten uit hoofde van lid 1 nemen, hebben geen gevolgen voor het intra-uniale of het internationale handelsverkeer.

Artikel 9

Ontvankelijkheid van de aanvraag

1.  Beschermingsaanvragen worden geacht ontvankelijk te zijn als zij worden ingediend overeenkomstig de artikelen 94, 95 en 96 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 3 en artikel 5, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 en naar behoren zijn ingevuld.

Een beschermingsaanvraag wordt geacht naar behoren te zijn ingevuld als zij voldoet aan artikel 94, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 en als het enig document naar behoren is ingevuld.

Het enig document, dat een samenvatting is van het productdossier, als bedoeld in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, wordt beschouwd als naar behoren ingevuld wanneer het voldoet aan de vereisten van artikel 5, leden 1 en 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34. Het productdossier wordt geacht naar behoren te zijn ingevuld wanneer het voldoet aan de vereisten van artikel 94, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

2.  Als de Commissie van oordeel is dat een aanvraag onontvankelijk is, stelt zij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of de in een derde land gevestigde aanvrager in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkverklaring.

3.  De Commissie publiceert minstens eenmaal per maand de lijst van de namen waarvoor zij aanvragen tot bescherming als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding heeft ontvangen, de naam van de aanvragende lidstaat of het aanvragende derde land en de datum van indiening van de aanvraag.

Artikel 10

Onderzoek van de aanvraag

Een onderzoek van de aanvraag door de Commissie, als bedoeld in artikel 97, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, bestaat uit een controle om na te gaan of er geen kennelijke fouten in de aanvraag zijn. Bij het onderzoek van de aanvraag focust de Commissie zich vooral op het enig document. Het onderzoek wordt binnen zes maanden afgerond. Als deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.AFDELING 2

Bezwaarprocedure

Artikel 11

Ontvankelijkheid en bezwaargronden

1.  Voor de toepassing van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is een met redenen omkleed bezwaarschrift ontvankelijk wanneer:

a) de Commissie het ontvangt binnen de termijn die in artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is vastgesteld;

b) het voldoet aan de vereisten van artikel 8, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34;

en

c) het aantoont dat de aanvraag tot bescherming of wijziging van het productdossier of tot annulering van de bescherming onverenigbaar is met de voorschriften inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen omdat:

i) de aanvraag in strijd zou zijn met de artikelen 92 tot en met 95, artikel 105 of artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen,

ii) registratie van de voorgestelde naam in strijd zou zijn met de artikelen 100 of 101 van Verordening (EU) nr. 1308/2013,

iii) registratie van de voorgestelde naam afbreuk zou doen aan de rechten van een merkhouder of van een gebruiker van een volledig homonieme naam of van een samengestelde naam waarvan één term identiek is aan de te registreren naam, of aan het bestaan van gedeeltelijk homonieme namen of andere met de te registreren naam vergelijkbare namen die verwijzen naar wijnbouwproducten die legaal op de markt zijn geweest gedurende ten minste vijf jaar vóór de datum van bekendmaking als bedoeld in artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

De bezwaargronden worden beoordeeld met betrekking tot het grondgebied van de Unie.

Wanneer een bezwaar door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt ingediend, is het met redenen omkleed bezwaarschrift slechts ontvankelijk indien daarin het rechtmatige belang van de bezwaarmaker wordt aangetoond.

2.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat het bezwaar onontvankelijk is, stelt zij de autoriteit, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het bezwaarschrift heeft ingediend, in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkverklaring.

Artikel 12

Bezwaarprocedure

1.  Als de Commissie van oordeel is dat het bezwaarschrift ontvankelijk is, verzoekt zij de autoriteit, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het bezwaarschrift heeft ingediend, en de autoriteit, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de beschermingsaanvraag heeft ingediend, om gedurende drie maanden op gepaste wijze overleg te plegen. Dit verzoek wordt tot hen gericht binnen vier maanden na de datum waarop de beschermingsaanvraag waarop het met redenen omklede bezwaarschrift betrekking heeft, in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt en gaat vergezeld van een kopie van het met redenen omklede bezwaarschrift. Op elk tijdstip gedurende deze drie maanden kan de Commissie op verzoek van de autoriteit, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de aanvraag heeft ingediend, de termijn voor overleg met ten hoogste drie maanden verlengen.

2.  De autoriteit of persoon die het bezwaarschrift heeft ingediend en de autoriteit of persoon die de beschermingsaanvraag heeft ingediend, vangen dat overleg zonder onnodige vertraging aan. Zij verstrekken elkaar de gegevens die relevant zijn om te beoordelen of de beschermingsaanvraag aan de voorwaarden van de onderhavige verordening en van Verordening (EU) nr. 1308/2013 voldoet.

3.  Als de partijen overeenstemming bereiken, stellen de in het derde land gevestigde aanvrager of de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land van waaruit de beschermingsaanvraag werd ingediend, de Commissie in kennis van de resultaten van het overleg en van alle factoren die tot die overeenstemming hebben geleid, met inbegrip van de standpunten van de partijen. Als de gegevens die overeenkomstig artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn gepubliceerd, ingrijpend zijn gewijzigd, herhaalt de Commissie het in artikel 97, lid 2, van die verordening bedoelde onderzoek, na afloop van een nationale procedure die garandeert dat die gewijzigde gegevens naar behoren zijn bekendgemaakt. Als er, na het bereiken van de overeenstemming, geen wijzigingen van het productdossier zijn of de wijzigingen niet substantieel zijn, neemt de Commissie overeenkomstig artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 een besluit waarbij zij de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding beschermt.

4.  Als geen overeenstemming wordt bereikt, stellen de in het derde land gevestigde aanvrager of de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land van waaruit de beschermingsaanvraag werd ingediend, de Commissie in kennis van de resultaten van het overleg en van alle daarmee verband houdende informatie en documenten. De Commissie neemt overeenkomstig artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 een besluit waarbij zij bescherming verleent, dan wel de aanvraag afwijst.

Artikel 13

Beperkingen van het gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen

1.  Onverminderd artikel 102 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij een overgangsperiode van maximaal vijf jaar wordt toegestaan om het mogelijk te maken dat voor uit een lidstaat of een derde land afkomstige producten waarvan de aanduiding geheel of gedeeltelijk bestaat uit een naam die in strijd is met artikel 103, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, de aanduiding waaronder het product in de handel was gebracht, verder wordt gebruikt.

Die overgangsperiode wordt slechts toegekend op voorwaarde dat een ontvankelijk bezwaarschrift uit hoofde van artikel 96, lid 3, of artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt ingediend waaruit blijkt dat het beschermingsbesluit schade zou toebrengen aan het bestaan:

a) van een volledig identieke naam of van een samengestelde naam waarvan één term identiek is aan de te registreren naam; of

b) van gedeeltelijk homonieme namen of andere met de te registreren naam vergelijkbare namen die verwijzen naar wijnbouwproducten die legaal op de markt zijn geweest gedurende ten minste vijf jaar vóór de datum van bekendmaking als bedoeld in artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

2.  De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij de in lid 1 vermelde overgangsperiode tot 15 jaar wordt verlengd in naar behoren gemotiveerde gevallen waarin wordt aangetoond dat:

a) de in lid 1 bedoelde aanduiding vóór de indiening van de beschermingsaanvraag bij de Commissie al minstens 25 jaar wettig volgens loyale en constante gebruiken gangbaar was;

b) de bedoeling van het gebruik van de in lid 1 bedoelde aanduiding er op geen enkel ogenblik in heeft bestaan voordeel te halen uit de faam van de geregistreerde naam, en dat de consument niet is of zou kunnen zijn misleid aangaande de ware oorsprong van het product.

3.  Wanneer een in de leden 1 en 2 bedoelde aanduiding wordt gebruikt, wordt op de etikettering het land van oorsprong duidelijk zichtbaar vermeld.

4.  Om tijdelijke moeilijkheden te overbruggen en ervoor te zorgen dat alle producenten in het betrokken gebied op termijn het productdossier naleven, kan een lidstaat gedurende een overgangsperiode die ingaat op de datum waarop de aanvraag naar de Commissie wordt doorgestuurd, bescherming verlenen op voorwaarde dat de betrokken marktdeelnemers de wijnbouwproducten gedurende ten minste vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag bij de autoriteiten van de lidstaat legaal in de handel hebben gebracht en daarbij de desbetreffende namen ononderbroken hebben gebruikt, en dat deze tijdelijke problemen zijn aangekaart tijdens de nationale bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 96, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013. De overgangsperiode is zo kort mogelijk en mag niet langer zijn dan tien jaar.

Behalve wat de bezwaarprocedure betreft, is de eerste alinea van overeenkomstige toepassing voor een beschermde geografische aanduiding of een beschermde oorsprongsbenaming die betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land.

Die overgangsperioden worden vermeld in het aanvraagdossier als bedoeld in artikel 94, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.AFDELING 3

Wijzigingen van het productdossier

Artikel 14

Soorten wijzigingen

1.  Voor de toepassing van artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden de wijzigingen van een productdossier in twee categorieën ingedeeld, naargelang van het belang ervan: wijzigingen waarvoor een bezwaarprocedure op het niveau van de Unie nodig is („wijzigingen op het niveau van de Unie”) en wijzigingen die op het niveau van de lidstaat of het derde land worden afgehandeld („standaardwijzigingen”).

Een wijziging wordt beschouwd als een wijziging op het niveau van de Unie indien zij:

a) een wijziging behelst van de naam van de beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding;

b) bestaat uit een wijziging, schrapping of toevoeging van een categorie wijnbouwproducten, als bedoeld in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013;

c) het verband als bedoeld in artikel 93, lid 1, onder a), i), of onder b), i), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 potentieel kan tenietdoen;

d) verdere beperkingen meebrengt voor het in de handel brengen van het product.

Aanvragen voor wijzigingen op het niveau van de Unie die door derde landen of producenten van derde landen worden ingediend, bevatten bewijsstukken waaruit blijkt dat de gevraagde wijziging strookt met de wetgeving inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen die in dat derde land van kracht is.

Alle andere wijzigingen worden als standaardwijzigingen aangemerkt.

2.  Voor de toepassing van artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is een tijdelijke wijziging een standaardwijziging betreffende een tijdelijke verandering van het productdossier ingevolge een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die door de overheid is opgelegd of ingevolge door de bevoegde autoriteiten officieel erkende natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden.

Artikel 15

Procedure voor wijzigingen op het niveau van de Unie van productdossiers

1.  Een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier, als omschreven in artikel 14 van de onderhavige verordening, volgt mutatis mutandis de procedure die is vastgesteld in artikel 94 en de artikelen 96 tot en met 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, in hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 3, van de onderhavige verordening en in hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34.

2.  Als de Commissie, op basis van het op grond van artikel 97, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 verrichte onderzoek, van mening is dat aan de in artikel 97, lid 3, van die verordening bedoelde voorwaarden is voldaan, maakt zij de aanvraag voor een wijziging op het niveau van de Unie, als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C. Het definitieve besluit over de goedkeuring van de wijziging wordt vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 229, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde onderzoeksprocedure, tenzij een ontvankelijk bezwaarschrift is ingediend of de wijzigingsaanvraag is afgewezen, in welk geval artikel 99, tweede alinea, van die verordening van toepassing is.

3.  Een aanvraag tot goedkeuring van wijzigingen op het niveau van de Unie bevat uitsluitend wijzigingen op het niveau van de Unie. Als een aanvraag voor wijzigingen op het niveau van de Unie ook standaardwijzigingen of tijdelijke wijzigingen bevat, geldt de procedure voor wijzigingen op het niveau van de Unie alleen voor de wijzigingen op het niveau van de Unie. De standaardwijzigingen en de tijdelijke wijzigingen worden als niet ingediend beschouwd.

4.  Bij het onderzoek van de wijzigingsaanvragen focust de Commissie zich op de voorgestelde wijzigingen.

Artikel 16

Ontvankelijkheid van aanvragen voor een wijziging op het niveau van de Unie

1.  Aanvragen tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier worden geacht ontvankelijk te zijn als zij mutatis mutandis overeenkomstig artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 3 en artikel 9, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 worden ingediend en naar behoren zijn ingevuld.

Een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier wordt geacht naar behoren te zijn ingevuld wanneer zij begrijpelijk en volledig is en voldoet aan de vereisten van artikel 2 en artikel 9, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34.

De goedkeuring door de Commissie van een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier heeft enkel betrekking op de in de aanvraag zelf voorgelegde wijzigingen.

2.  Als de aanvraag als onontvankelijk wordt beschouwd, worden de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of de in een derde land gevestigde aanvrager in kennis gesteld van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

Artikel 17

Standaardwijzigingen

1.  Standaardwijzigingen worden goedgekeurd en openbaar gemaakt door de lidstaten waartoe het geografische gebied van de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding behoort.

Aanvragen tot goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier worden ingediend bij de autoriteiten van de lidstaat waartoe het geografische gebied van de benaming of aanduiding behoort. De aanvragers voldoen aan de voorwaarden van artikel 95 Verordening (EU) nr. 1308/2013. Als de aanvraag tot goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier niet afkomstig is van de aanvrager die de beschermingsaanvraag voor de naam of namen waarop het productdossier betrekking heeft, had ingediend, geeft de lidstaat die aanvrager — indien die nog bestaat — de kans opmerkingen te maken over de aanvraag.

In de standaardwijzigingsaanvraag worden de standaardwijzigingen beschreven, wordt samengevat waarom die wijzigingen noodzakelijk zijn en wordt aangetoond dat de voorgestelde wijzigingen als standaardwijzigingen kunnen worden aangemerkt overeenkomstig artikel 14 van deze verordening.

2.  Als de lidstaat van oordeel is dat aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen is voldaan, kan hij de standaardwijziging goedkeuren en openbaar maken. Het goedkeuringsbesluit bevat het geconsolideerde gewijzigde enig document en, in voorkomend geval, het geconsolideerde gewijzigde productdossier.

De standaardwijziging is in de lidstaat van toepassing zodra zij openbaar is gemaakt. Uiterlijk één maand na de datum waarop het nationale goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt, deelt de lidstaat de Commissie de standaardwijzigingen mee.

3.  Besluiten tot goedkeuring van standaardwijzigingen betreffende wijnbouwproducten van oorsprong uit derde landen worden genomen overeenkomstig de in het betrokken derde land geldende regeling en worden uiterlijk één maand na de datum waarop zij openbaar zijn gemaakt, door een individuele producent in de zin van artikel 3 of een groep producenten met een rechtmatig belang aan de Commissie meegedeeld, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land.

4.  Standaardwijzigingen worden geacht naar behoren te zijn meegedeeld wanneer de mededeling voldoet aan artikel 10 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34.

5.  Als de standaardwijziging een wijziging van het enig document behelst, maakt de Commissie, binnen drie maanden na de datum waarop de mededeling van de lidstaat, het derde land of de individuele producent of groep producenten van het derde land is ontvangen, de in artikel 10 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde beschrijving van de standaardwijziging en het gewijzigde enig document bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C.

6.  Als de standaardwijziging geen wijziging van het enig document behelst, maakt de Commissie, binnen drie maanden na de datum waarop de mededeling van de lidstaat, het derde land of de in het derde land gevestigde aanvrager is ontvangen, de beschrijving van de standaardwijziging bekend via de in artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde informatiesystemen.

7.  Standaardwijzigingen zijn op het grondgebied van de Unie van toepassing zodra zij in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, zijn bekendgemaakt of door de Commissie openbaar zijn gemaakt via de in artikel 32 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde informatiesystemen.

8.  Als het geografische gebied zich uitstrekt op het grondgebied van meer dan één lidstaat, passen de betrokken lidstaten de procedure voor standaardwijzigingen afzonderlijk toe voor het deel van het gebied dat tot hun grondgebied behoort. De standaardwijziging wordt pas van toepassing nadat het laatste nationale goedkeuringsbesluit van toepassing is geworden. De lidstaat die als laatste de standaardwijziging goedkeurt, zendt de Commissie uiterlijk één maand na de datum waarop zijn besluit tot goedkeuring van de standaardwijziging openbaar is gemaakt, de in lid 4 bedoelde mededeling toe.

Als een of meer van de betrokken lidstaten het in de eerste alinea bedoelde nationale goedkeuringsbesluit niet goedkeuren, kan elke betrokken lidstaat een aanvraag indienen in het kader van een procedure voor wijzigingen op het niveau van de Unie. Die regel is ook van overeenkomstige toepassing wanneer een of meer van de betrokken landen een derde land is.

Artikel 18

Tijdelijke wijzigingen

1.  Tijdelijke wijzigingen worden goedgekeurd en openbaar gemaakt door de lidstaten waartoe het geografische gebied van de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding behoort. Uiterlijk één maand na de datum waarop het nationale goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt, worden zij, samen met de redenen daarvoor, aan de Commissie meegedeeld. Een tijdelijke wijziging is in de lidstaat van toepassing zodra zij openbaar is gemaakt.

2.  Als het geografische gebied zich uitstrekt op het grondgebied van meer dan één lidstaat, geldt de procedure voor tijdelijke wijzigingen afzonderlijk in de betrokken lidstaten voor het deel van het gebied dat tot hun grondgebied behoort. Tijdelijke wijzigingen worden pas van toepassing wanneer het laatste nationale goedkeuringsbesluit van toepassing is geworden. De lidstaat die als laatste de tijdelijke wijziging goedkeurt, deelt de Commissie uiterlijk één maand na de datum waarop zijn goedkeuringsbesluit openbaar is gemaakt, de Commissie die tijdelijke wijziging mee. Deze regel is van overeenkomstige toepassing, ook wanneer een of meer van de betrokken landen een derde land is.

3.  Tijdelijke wijzigingen betreffende wijnbouwproducten van oorsprong uit derde landen worden, samen met de redenen daarvoor, uiterlijk één maand na de goedkeuring ervan, door een individuele producent in de zin van artikel 3 of een groep producenten met een rechtmatig belang aan de Commissie meegedeeld, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land.

4.  Tijdelijke wijzigingen worden geacht naar behoren te zijn meegedeeld wanneer de mededeling alle in artikel 11 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde elementen bevat.

5.  De Commissie maakt deze wijzigingen openbaar binnen drie maanden na de datum waarop de mededeling is ontvangen van de lidstaat, het derde land of de individuele producent of groep producenten van het derde land. Een tijdelijke wijziging is op het grondgebied van de Unie van toepassing zodra zij door de Commissie openbaar is gemaakt.AFDELING 4

Annulering van een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

Artikel 19

Annuleringsprocedure

Aanvragen tot annulering van een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, als bedoeld in artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, volgen mutatis mutandis de procedure die is vastgesteld in artikel 94 en de artikelen 96 tot en met 99 van die verordening, in samenhang met de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 4, van de onderhavige verordening en van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2, 4 en 5, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34.

De Commissie maakt het in artikel 13 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde annuleringsverzoek bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C.

Artikel 20

Annuleringsgronden

Voor de toepassing van artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wordt de naleving van het productdossier ook geacht niet te zijn gewaarborgd als gedurende minstens zeven opeenvolgende jaren geen product met de beschermde naam in de handel is gebracht.

Artikel 21

Ontvankelijkheid van annuleringsverzoeken

1.  Voor de toepassing van artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is een met redenen omkleed annuleringsverzoek ontvankelijk wanneer het:

a) voldoet aan de vereisten van artikel 13, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34, en

b) gebaseerd is op de in artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde gronden.

2.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat het annuleringsverzoek onontvankelijk is, stelt zij de autoriteit van de lidstaat of van het derde land of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het verzoek heeft ingediend, in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkverklaring.

3.  Met redenen omklede bezwaarschriften tegen een annulering zijn slechts ontvankelijk indien zij aantonen dat een belanghebbende persoon commercieel afhankelijk is van de geregistreerde naam.AFDELING 5

Gebruik van symbolen, aanduidingen en afkortingen

Artikel 22

Tijdelijke etikettering en presentatie

Nadat een aanvraag tot bescherming van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding naar de Commissie is doorgestuurd, mogen de producenten die benaming of aanduiding bij de etikettering en presentatie vermelden en nationale logo's en aanduidingen gebruiken overeenkomstig het recht van de Unie, en met name Verordening (EU) nr. 1169/2011.

De symbolen van de Unie waarop de beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding wordt vermeld, de aanduidingen van de Unie „beschermde oorsprongsbenaming” of „beschermde geografische aanduiding” en de afkortingen „BOB” of „BGA” mogen pas op het etiket worden aangebracht na de bekendmaking van het besluit waarbij die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is beschermd.

Wanneer de aanvraag wordt afgewezen, mogen wijnbouwproducten die overeenkomstig de eerste alinea zijn geëtiketteerd, worden verhandeld totdat de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 23

Afwijkingen van de verplichting om het begrip „beschermde oorsprongsbenaming” op etiketten te gebruiken

Overeenkomstig artikel 119, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogen verwijzingen naar het begrip „beschermde oorsprongsbenaming” worden weggelaten voor wijnen met de onderstaande beschermde oorsprongsbenamingen:

a) Griekenland:

Σάμος (Samos);

b) Spanje:

Cava, Jerez, Xérès of Sherry, Manzanilla;

c) Frankrijk:

Champagne;

d) Italië:

Asti, Marsala, Franciacorta;

e) Cyprus:

Κουμανδαρία (Commandaria);

f) Portugal:

Madeira of Madère, Port of Porto.HOOFDSTUK III

TRADITIONELE AANDUIDINGENAFDELING 1

Beschermingsaanvragen en onderzoeksprocedure

Artikel 24

Taal en spelling van de traditionele aanduiding

1.  Een traditionele aanduiding wordt geregistreerd:

a) in de officiële of regionale taal van de lidstaat of het derde land waar de aanduiding vandaan komt, of

b) in de taal die in de handel voor deze aanduiding wordt gebruikt.

2.  Een traditionele aanduiding wordt geregistreerd in haar originele spellingwijze en in haar oorspronkelijke schrift. Indien het oorspronkelijke schrift niet uit Latijnse karakters bestaat, wordt samen met de naam in zijn oorspronkelijke schrift ook een transcriptie in Latijnse karakters geregistreerd.

Artikel 25

Aanvragers

1.  Bevoegde autoriteiten van de lidstaten of van derde landen of in derde landen gevestigde representatieve beroepsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor de bescherming van een traditionele aanduiding.

2.  Onder „representatieve beroepsorganisatie” wordt verstaan elke producentenorganisatie of unie van producentenorganisaties die dezelfde voorschriften heeft vastgesteld en actief is in het gebied waarvoor één of meer oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen voor wijn gelden, voor zover ten minste twee derde van de producenten die gevestigd zijn in het gebied waar zij actief is, bij haar is aangesloten en zij ten minste twee derde van de productie van dat gebied voor haar rekening neemt. Een representatieve beroepsorganisatie mag alleen een beschermingsaanvraag indienen voor wijnbouwproducten die zij zelf produceert.

Artikel 26

Ontvankelijkheid van de aanvraag

1.  Beschermingsaanvragen worden geacht ontvankelijk te zijn als zij worden ingediend overeenkomstig artikel 25 van de onderhavige verordening en artikel 21 en artikel 30, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 en naar behoren zijn ingevuld.

Een aanvraag wordt als naar behoren ingevuld beschouwd wanneer zij de volgende informatie bevat:

a) de naam die als traditionele aanduiding moet worden beschermd;

b) het type traditionele aanduiding overeenkomstig artikel 112, onder a), dan wel onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013;

c) de taal waarin de naam die als traditionele aanduiding moet worden beschermd, is gesteld;

d) de betrokken categorie of categorieën wijnbouwproducten;

e) een samenvatting van de definitie en van de gebruiksvoorwaarden;

f) de betrokken beschermde oorsprongsbenamingen of beschermde geografische aanduidingen.

2.  De aanvraag gaat vergezeld van een afschrift van de wetgeving van de betrokken lidstaat of van de voorschriften voor de wijnproducenten in het betrokken derde land of de betrokken derde landen waarbij het gebruik van de betrokken aanduiding is geregeld, en van een verwijzing naar de bekendmaking van die wetgeving of die voorschriften.

3.  Als de aanvraag niet naar behoren is ingevuld of als de in lid 2 bedoelde documenten niet tegelijk met de aanvraag zijn verstrekt, is de aanvraag onontvankelijk.

4.  Als de aanvraag onontvankelijk is, worden de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of de in het betrokken derde land gevestigde aanvrager in kennis gesteld van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid, waarbij hun wordt meegedeeld dat zij het recht hebben een andere, naar behoren ingevulde aanvraag in te dienen.

Artikel 27

Geldigheidsvoorwaarden

1.  Een aanvraag tot bescherming van een traditionele aanduiding wordt als geldig beschouwd indien de naam waarvoor de bescherming wordt aangevraagd:

a) voldoet aan de vereisten van een traditionele aanduiding als omschreven in artikel 112 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en aan de voorschriften van artikel 24 van de onderhavige verordening;

b) uitsluitend bestaat uit:

i) hetzij een naam die traditioneel in een groot deel van het grondgebied van de Unie of van het betrokken derde land in de handel wordt gebruikt om de in artikel 92, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde specifieke categorieën wijnbouwproducten te identificeren;

ii) hetzij een gereputeerde naam die traditioneel minstens op het grondgebied van de betrokken lidstaat of het betrokken derde land in de handel wordt gebruikt om de in artikel 92, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde specifieke categorieën wijnbouwproducten te identificeren;

c) geen soortnaam is geworden, en

d) in de regelgeving van de lidstaat is gedefinieerd en daarbij is geregeld, of moet worden gebruikt volgens voorwaarden die zijn vastgesteld in het kader van de voorschriften welke in het betrokken derde land voor de wijnproducenten gelden, met inbegrip van de voorschriften van representatieve beroepsorganisaties.

Punt b) geldt niet voor de in artikel 112, onder a), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde traditionele aanduidingen.

2.  Voor de toepassing van lid 1, onder b), wordt onder traditioneel gebruik verstaan:

a) gebruik gedurende minstens vijf jaar voor aanduidingen waarvoor de aanvraag wordt ingediend in de officiële of regionale taal van de lidstaat of het derde land waar de aanduiding vandaan komt;

b) het gebruik gedurende minstens 15 jaar voor aanduidingen waarvoor de aanvraag wordt ingediend in de taal die voor de handel wordt gebruikt.

3.  Met het oog op de toepassing van lid 1, onder c), wordt met een naam die een „soortnaam” is geworden bedoeld dat de naam, hoewel die betrekking heeft op een specifieke productie- of rijpingsmethode dan wel op een kwaliteit, een kleur, een type plaats of een specifieke gebeurtenis die met de geschiedenis van een wijnbouwproduct verband houdt, in de Unie de gebruikelijke naam van dat product is geworden.

Artikel 28

Onderzoek door de Commissie

1.  De datum van indiening van een aanvraag tot bescherming van een traditionele aanduiding is de datum waarop de Commissie die aanvraag heeft ontvangen.

2.  De Commissie onderzoekt of de beschermingsaanvraag aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden voldoet.

3.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat aan de voorwaarden van de artikelen 26 en 27 is voldaan, stelt zij een uitvoeringshandeling vast betreffende de bekendmaking van de beschermingsaanvraag in het Publicatieblad van de Europese Unie.

4.  Als een aanvraag tot bescherming van een traditionele aanduiding niet aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden voldoet, stelt de Commissie de aanvrager in kennis van de weigeringsgronden en stelt zij een termijn vast voor de intrekking of de wijziging van de aanvraag of voor het maken van opmerkingen.

5.  Als de aanvrager de belemmeringen niet heeft verholpen binnen de in lid 4 bedoelde termijn, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 115, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 een uitvoeringshandeling vast ter afwijzing van de aanvraag.AFDELING 2

Bezwaarprocedure

Artikel 29

Indiening van een bezwaarschrift

De datum van indiening van een bezwaarschrift is de datum waarop de Commissie dat bezwaarschrift heeft ontvangen.

Artikel 30

Ontvankelijkheid en bezwaargronden

1.  Een met redenen omkleed bezwaarschrift is ontvankelijk wanneer:

a) het wordt ingediend door een lidstaat of derde land of door een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang;

b) de Commissie het ontvangt binnen de termijn die in artikel 22, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 is vastgesteld;

c) het aantoont dat de beschermingsaanvraag onverenigbaar is met de voorschriften inzake traditionele aanduidingen omdat zij niet in overeenstemming is met artikel 27 van deze verordening of omdat registratie van de voorgestelde naam strijdig zou zijn met de artikelen 32 of 33 van deze verordening.

2.  Elk ontvankelijk geacht bezwaar wordt gemeld aan de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of aan de representatieve beroepsorganisatie in het betrokken derde land.

Artikel 31

Onderzoek van een bezwaar

1.  Als de Commissie het bezwaar niet heeft afgewezen overeenkomstig artikel 23, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34, stelt zij de aanvrager die de betrokken aanvraag heeft ingediend, in kennis van het bezwaar en nodigt zij de aanvrager uit om binnen de in artikel 24, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde termijn opmerkingen te maken. Alle opmerkingen die binnen deze termijn worden ontvangen, worden meegedeeld aan de bezwaarmaker.

In de loop van haar onderzoek van een bezwaarschrift verzoekt de Commissie de partijen om, zo nodig, binnen de in artikel 24, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde termijn opmerkingen te maken over van de andere partijen ontvangen mededelingen.

2.  Als de aanvrager of de bezwaarmaker naar aanleiding hiervan geen opmerkingen maakt of als de in artikel 24 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 bedoelde termijnen voor het maken van opmerkingen niet worden nageleefd, doet de Commissie uitspraak over het bezwaar.

3.  De Commissie neemt haar besluit om de betrokken traditionele aanduiding af te wijzen of te erkennen op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Zij gaat na of de in de artikelen 27, 32 of 33 van deze verordening bedoelde of vastgestelde voorwaarden al dan niet zijn vervuld. Een besluit tot afwijzing van de traditionele aanduiding wordt gemeld aan de bezwaarmaker en aan de aanvrager.

4.  Als meerdere bezwaarschriften worden ingediend, kan een voorafgaand onderzoek van één of meer van die bezwaren ertoe leiden dat de beschermingsaanvraag niet verder wordt behandeld. In die gevallen kan de Commissie de andere bezwaarprocedures schorsen. De Commissie stelt de andere bezwaarmakers in kennis van alle tijdens de procedure genomen besluiten die voor hen van belang zijn.

Als een aanvraag wordt afgewezen, worden de geschorste bezwaarprocedures geacht te zijn afgesloten en worden de betrokken bezwaarmakers daarvan naar behoren in kennis gesteld.AFDELING 3

Bescherming

Artikel 32

Relatie met handelsmerken

1.  De registratie van een handelsmerk dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een traditionele aanduiding die niet aan de in artikel 112 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde definitie en voorwaarden voor gebruik van die traditionele aanduiding voldoet, en dat betrekking heeft op een product dat onder een van de in deel II van bijlage VII bij die verordening vermelde categorieën valt, wordt:

a) geweigerd indien de aanvraag tot registratie van het handelsmerk bij de Commissie wordt ingediend na de datum van indiening van de aanvraag tot bescherming van de traditionele aanduiding en de traditionele aanduiding vervolgens is beschermd; of

b) nietig verklaard.

2.  Een naam wordt niet als traditionele aanduiding beschermd indien die bescherming, rekening houdend met de faam en bekendheid van een handelsmerk, de consument kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit, de aard, de kenmerken of de kwaliteit van het wijnbouwproduct.

3.  Onverminderd lid 2 mag een in lid 1 bedoeld handelsmerk dat vóór de datum van bescherming van de traditionele aanduiding in het land van oorsprong op het grondgebied van de Unie is gedeponeerd, is geregistreerd of, mits de nationale wetgeving daarin voorziet, rechten heeft verworven door gebruik te goeder trouw, ondanks de bescherming van de traditionele aanduiding verder worden gebruikt en worden vernieuwd, mits er geen gronden voor ongeldigheid of herroeping van het handelsmerk zijn uit hoofde van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ), Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) of Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ).

In die gevallen mag de traditionele aanduiding naast de desbetreffende handelsmerken worden gebruikt.

Artikel 33

Homoniemen

1.  Bij de registratie van een aanduiding waarvoor een beschermingsaanvraag is ingediend en die volledig of gedeeltelijk homoniem is met een traditionele aanduiding die reeds beschermd is krachtens artikel 113 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, wordt naar behoren rekening gehouden met de plaatselijke en traditionele gebruiken en het risico van verwarring.

Een homonieme aanduiding die de consument misleidt ten aanzien van de aard, de kwaliteit of de echte oorsprong van het wijnbouwproduct, wordt niet geregistreerd, ook al is de aanduiding correct.

Het gebruik van een geregistreerde homonieme aanduiding is slechts toegestaan indien de praktische omstandigheden garanderen dat het in tweede instantie geregistreerde homoniem zich duidelijk onderscheidt van de reeds geregistreerde aanduiding, rekening houdend met het feit dat de betrokken producenten een billijke behandeling moeten krijgen en de consument niet mag worden misleid.

2.  Lid 1 is van overeenkomstige toepassing voor traditionele aanduidingen die vóór 1 augustus 2009 zijn beschermd en volledig of gedeeltelijk homoniem zijn met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding of een in bijlage IV vermelde naam van een wijndruivenras of synoniem daarvan.AFDELING 4

Wijziging en annulering

Artikel 34

Wijziging van een traditionele aanduiding

Een aanvrager die aan de in artikel 25 vastgestelde voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen tot goedkeuring van een wijziging van een traditionele aanduiding wat betreft de in artikel 26, lid 1, onder b), c) en d), bedoelde elementen.

De artikelen 26 tot en met 31 zijn van overeenkomstige toepassing voor wijzigingsaanvragen.

Artikel 35

Annulering van een traditionele aanduiding

Overeenkomstig artikel 115, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 kan de Commissie, naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat, een derde land of een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang, uitvoeringshandelingen vaststellen tot annulering van de bescherming van een traditionele aanduiding.

De artikelen 26 tot en met 31 zijn van overeenkomstige toepassing voor annuleringsaanvragen.

Artikel 36

Annuleringsgronden

De bescherming van een traditionele aanduiding wordt geannuleerd wanneer:

a) de traditionele aanduiding niet langer voldoet aan de vereisten van de artikelen 27, 32 of 33;

b) niet langer gegarandeerd is dat aan de desbetreffende definitie en gebruiksvoorwaarden wordt voldaan.

Artikel 37

Ontvankelijkheid van een annuleringsverzoek

1.  Een met redenen omkleed annuleringsverzoek is ontvankelijk wanneer:

a) het bij de Commissie is ingediend door een lidstaat, een derde land of een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang; en

b) het gebaseerd is op een van de in artikel 36 genoemde gronden.

Het met redenen omkleed annuleringsverzoek is slechts ontvankelijk als daarin het rechtmatige belang van de aanvrager wordt aangetoond.

2.  Wanneer de Commissie van oordeel is dat het annuleringsverzoek onontvankelijk is, stelt zij de autoriteit of de persoon die het verzoek heeft ingediend, in kennis van de redenen voor de niet-ontvankelijkheid.

3.  De Commissie stelt het annuleringsverzoek overeenkomstig artikel 30, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 ter beschikking van de betrokken autoriteiten en personen.

4.  Met redenen omklede bezwaarschriften tegen annuleringsverzoeken zijn slechts ontvankelijk indien zij aantonen dat een belanghebbende persoon nog steeds commercieel afhankelijk is van de geregistreerde naam.

Artikel 38

Voorschriften voor in derde landen gebruikte traditionele aanduidingen

1.  De in artikel 112 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde definitie van traditionele aanduidingen geldt mutatis mutandis voor aanduidingen die traditioneel in derde landen worden gebruikt voor wijnbouwproducten die een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming hebben krachtens de regelgeving van die derde landen.

2.  Als bij wijnbouwproducten uit derde landen andere traditionele vermeldingen op het etiket zijn aangebracht dan de traditionele aanduidingen die zijn opgenomen in de elektronische databank „E-Bacchus” als bedoeld in artikel 25, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34, mogen die traditionele vermeldingen op de wijnetiketten worden gebruikt overeenkomstig de in de betrokken derde landen geldende voorschriften, met inbegrip van de voorschriften van representatieve beroepsorganisaties.AFDELING 5

Artikel 39

Bestaande beschermde traditionele aanduidingen

Een traditionele aanduiding die op grond van Verordening (EG) nr. 607/2009 beschermd is, wordt automatisch beschermd op grond van de onderhavige verordening.HOOFDSTUK IV

ETIKETTERING EN PRESENTATIEAFDELING 1

Verplichte aanduidingen

Artikel 40

Presentatie van verplichte aanduidingen

1.  De in artikel 119 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde verplichte aanduidingen staan op de recipiënt in hetzelfde gezichtsveld, en wel zo dat zij tegelijk kunnen worden gelezen zonder dat het nodig is de recipiënt daarvoor te draaien, zijn met onuitwisbare karakters aangebracht en kunnen duidelijk worden onderscheiden van de omringende tekst of tekeningen.

▼C1

2.  In afwijking van lid 1 mogen de in artikel 41, lid 1, bedoelde verplichte aanduidingen, de vermelding van de importeur en het nummer van de partij buiten het in lid 1 bedoelde gezichtsveld staan.

▼B

3.  De afmetingen van de schrifttekens van de in lid 1 van dit artikel en artikel 41, lid 1, bedoelde aanduidingen moeten gelijk zijn aan of groter dan 1,2 mm, ongeacht het formaat van de gebruikte tekens.

Artikel 41

Toepassing van bepaalde horizontale voorschriften

1.  Voor de vermelding van bepaalde stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken, als bedoeld in artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1169/2011, wordt gebruikgemaakt van de vermeldingen voor sulfieten, eieren en van eieren afgeleide stoffen en melk en van melk afgeleide stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, deel A.

2.  De in lid 1 bedoelde vermeldingen kunnen worden gecombineerd met het desbetreffende in bijlage I, deel B, afgebeelde pictogram.

Artikel 42

In de handel brengen en uitvoer

1.  Wijnbouwproducten waarvan het etiket of de presentatie niet aan de desbetreffende bepalingen van deze verordening voldoen, mogen niet in de Unie in de handel worden gebracht of worden uitgevoerd.

2.  In afwijking van deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 3, en afdeling 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogen de lidstaten, als de wijnbouwproducten voor uitvoer zijn bestemd, aanduidingen en presentaties die in strijd zijn met de geldende etiketterings- en presentatievoorschriften van de Unie, toestaan als die aanduidingen of presentaties van de wijnbouwproducten op grond van de wetgeving van het betrokken derde land zijn vereist. Deze aanduidingen mogen in andere dan de officiële talen van de Unie worden aangebracht.

3.  In afwijking van deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 3, en afdeling 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogen de lidstaten, als de wijnbouwproducten bestemd zijn om aan boord van vliegtuigen te worden verbruikt, presentaties toestaan die in strijd zijn met de geldende presentatievoorschriften van de Unie, voor zover die presentaties van de wijnbouwproducten om veiligheidsredenen noodzakelijk zijn.

Artikel 43

Verbod op het gebruik van loodhoudende capsules of folie

De sluiting van wijnbouwproducten als bedoeld in de punten 1 tot en met 11 en de punten 13, 15 en 16, van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 mag niet zijn bekleed met een capsule of folie die lood bevat.

Artikel 44

Effectief alcoholgehalte

Het in artikel 119, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde effectieve alcoholvolumegehalte wordt vermeld per alcoholvolumeprocent of half alcoholvolumeprocent.

Het getal waarmee het effectieve alcoholgehalte wordt aangegeven, wordt gevolgd door het symbool „% vol” en mag worden voorafgegaan door de woorden „effectief alcoholgehalte” of „effectieve alcohol” of door de afkorting „alc.”. Voor gedeeltelijk gegiste druivenmost of jonge, nog gistende wijn mag de aanduiding van het effectieve alcoholgehalte worden vervangen of aangevuld door het getal van het totale alcoholgehalte, gevolgd door het symbool „% vol” en voorafgegaan door de woorden „totaal alcoholgehalte” of „totale alcohol”.

Onverminderd de toleranties die voor de gebruikte referentieanalysemethode gelden, mag het vermelde alcoholgehalte maximaal 0,5 % hoger of lager zijn dan het bij analyse geconstateerde gehalte. Voor wijnbouwproducten met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding die gedurende meer dan drie jaar in flessen worden opgeslagen, mousserende wijn, mousserende kwaliteitswijn, mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, parelwijn, parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, likeurwijn en wijn verkregen uit overrijpe druiven mag het vermelde alcoholgehalte, onverminderd de toleranties die voor de gebruikte referentieanalysemethode gelden, maximaal 0,8 % vol hoger of lager zijn dan het bij analyse geconstateerde gehalte.

Artikel 45

Aanduiding van de herkomst

1.  De in artikel 119, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde aanduiding van de herkomst wordt als volgt vermeld:

a) voor wijnbouwproducten als bedoeld in punt 1, de punten 3 tot en met 9 en de punten 15 en 16 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, de woorden „wijn van […]”, „geproduceerd in […]”, „product van […]” of „sekt van […]” of een equivalente uitdrukking en de naam van de lidstaat of het derde land waar de druiven zijn geoogst en tot wijn zijn verwerkt;

b) de woorden „wijn uit de Europese Unie” of „mengsel van wijnen uit verschillende landen van de Europese Unie” of een equivalente uitdrukking, voor wijn die is verkregen door vermenging van wijnen van oorsprong uit een aantal lidstaten;

c) de woorden „wijn uit de Europese Unie” of „wijn verkregen in […] uit in […] geoogste druiven” en de naam van de betrokken lidstaten, voor wijn die in een lidstaat is gemaakt uit druiven die in een andere lidstaat zijn geoogst;

d) de woorden „mengsel uit […]” of een equivalente uitdrukking en de naam van de betrokken derde landen, voor wijn die is verkregen door vermenging van wijnen van oorsprong uit een aantal derde landen;

e) de woorden „wijn verkregen in […] uit in […] geoogste druiven” en de naam van de betrokken derde landen, voor wijn die in een derde land is gemaakt uit druiven die in een ander derde land zijn geoogst.

In afwijking van de eerste alinea, onder a), mag voor de in de punten 4, 5 en 6 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde wijnbouwproducten die geen beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding hebben, de in dat punt a) bedoelde vermelding worden vervangen door de vermelding „geproduceerd in […]” of een equivalente uitdrukking en de naam van de lidstaat waar de tweede gisting plaatsvond.

▼C1

De eerste en de tweede alinea doen geen afbreuk aan de artikelen 46 en 55.

▼B

2.  De in artikel 119, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/1303 bedoelde aanduiding van de herkomst wordt voor de wijnbouwproducten als bedoeld in de punten 2, 10, 11 en 13 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 als volgt vermeld:

a) most van […]” of „most geproduceerd in (….)” of een equivalente uitdrukking en de naam van de lidstaat;

b) mengsel van producten van twee of meer landen van de Europese Unie” bij vermenging van wijnbouwproducten die in twee of meer lidstaten zijn bereid;

c) most verkregen in […] uit in […] geoogste druiven” wanneer het gaat om druivenmost die niet is bereid in de lidstaat waarin de gebruikte druiven zijn geoogst.

3.  Met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en de bepalingen van lid 1, onder a) en c), en van lid 2, onder a) en c), mag de naam van de lidstaat worden vervangen door de naam van het betrokken aparte land dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk en waarin de voor de bereiding van het wijnbouwproduct gebruikte druiven zijn geoogst.

Artikel 46

Aanduiding van bottelaar, producent, importeur en verkoper

1.  Met het oog op de toepassing van artikel 119, lid 1, onder e) en f), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en van het onderhavige artikel wordt verstaan onder:

a)

bottelaar” : de natuurlijke persoon of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen die in de Europese Unie is gevestigd en de producten bottelt of voor zijn of haar rekening laat bottelen;

b)

bottelen” : het aftappen, voor latere verkoop, van het betrokken product in recipiënten met een inhoud van 60 liter of minder;

c)

producent” : de natuurlijke persoon of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen door wie of in opdracht van wie de druiven of de druivenmost tot wijn zijn verwerkt of de druivenmost of wijn zijn verwerkt tot mousserende wijn, mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, mousserende kwaliteitswijn of aromatische mousserende kwaliteitswijn;

d)

importeur” : de in de Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen die verantwoordelijk is voor het in het vrije verkeer brengen van niet-Uniegoederen in de zin van artikel 5, punt 24, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 4 );

e)

verkoper” : de natuurlijke persoon of rechtspersoon of groepering van dergelijke personen die niet onder de definitie van producent valt en mousserende wijnen, mousserende wijnen waaraan koolzuurgas is toegevoegd, mousserende kwaliteitswijnen of aromatische mousserende kwaliteitswijnen aankoopt en vervolgens in het vrije verkeer brengt;

f)

adres” : de naam van de gemeente en van de lidstaat of het derde land waar de lokalen of het hoofdkantoor van de bottelaar, de producent, de verkoper of de importeur zijn gevestigd.

2.  De naam en het adres van de bottelaar worden aangevuld met:

a) hetzij de woorden „bottelaar” of „gebotteld door […]”, die mogen worden aangevuld met aanduidingen die verwijzen naar het bedrijf van de producent,

b) hetzij begrippen waarvoor de gebruiksvoorwaarden door de lidstaten zijn vastgesteld indien het bottelen van de wijnbouwproducten met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding plaatsvindt:

i) op het bedrijf van de producent, of

ii) in de gebouwen van een producentengroepering, of

iii) in een bedrijf dat zich bevindt in het afgebakende geografische gebied of in de onmiddellijke omgeving van het betrokken afgebakende geografische gebied.

Als in loondienst wordt gebotteld, wordt de aanduiding van de bottelaar aangevuld met de woorden „gebotteld voor […]” of, als ook de naam en het adres van degene die voor rekening van een derde het product heeft gebotteld, worden vermeld, met de woorden „gebotteld voor […] door […]”.

Als op een andere plaats wordt gebotteld dan op de plaats waar de bottelaar is gevestigd, gaan de in dit lid vermelde aanduidingen vergezeld van een verwijzing naar de exacte plaats waar de handeling heeft plaatsgevonden en, als die in een andere lidstaat is verricht, van de naam van die lidstaat. Deze voorschriften gelden niet als wordt gebotteld op een plaats in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de bottelaar is gevestigd.

Als wordt gebruikgemaakt van andere recipiënten dan flessen, worden de woorden „bottelaar” en „gebotteld door […]” vervangen door „verpakker”, respectievelijk „verpakt door […]”, tenzij in de gebruikte taal geen onderscheid tussen deze begrippen wordt gemaakt.

3.  De naam en het adres van de producent of verkoper worden aangevuld met de begrippen „producent” of „geproduceerd door” en „verkoper” of „verkocht door”, of equivalente begrippen.

De lidstaten kunnen besluiten:

a) het identificeren van de producent verplicht te maken;

b) toe te staan dat de begrippen „producent” of „geproduceerd door” worden vervangen door de begrippen die in bijlage II zijn opgenomen.

4.  De naam en het adres van de importeur worden voorafgegaan door de begrippen „importeur” of „ingevoerd door […]”. Voor wijnbouwproducten die in bulk worden ingevoerd en in de Unie worden gebotteld, mag de naam van de importeur overeenkomstig lid 2 worden vervangen door de aanduiding van de bottelaar of daarmee worden aangevuld.

5.  Als de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde aanduidingen betrekking hebben op eenzelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon, mogen zij worden gegroepeerd.

Een van deze aanduidingen mag worden vervangen door een code die wordt vastgesteld door de lidstaat waar de bottelaar, de producent, de importeur of de verkoper zijn hoofdkantoor heeft. De code wordt aangevuld met een verwijzing naar de betrokken lidstaat. De naam en het adres van andere natuurlijke personen of rechtspersonen die betrokken zijn bij het verhandelen van het product, andere dan de met een code aangeduide bottelaar, producent, importeur of verkoper, worden ook op het etiket van het betrokken wijnbouwproduct vermeld.

6.  Als de naam of het adres van de bottelaar, de producent, de importeur of de verkoper geheel of gedeeltelijk bestaat uit een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, worden die op het etiket vermeld:

a) in letters die hoogstens half zo groot zijn als die welke zijn gebruikt voor de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding of voor de aanduiding van de betrokken categorie wijnbouwproducten, of

b) aan de hand van een code als die waarin is voorzien in lid 5, tweede alinea.

De lidstaten mogen beslissen welke optie van toepassing is voor op hun grondgebied geproduceerde wijnbouwproducten.

Artikel 47

Aanduiding van het suikergehalte op mousserende wijn, mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, mousserende kwaliteitswijn of aromatische mousserende kwaliteitswijn

1.  De in deel A van bijlage III bij deze verordening opgenomen vermeldingen ter aanduiding van het suikergehalte worden aangebracht op het etiket van de in artikel 119, lid 1, onder g), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 genoemde wijnbouwproducten.

2.  Als het suikergehalte van de wijnbouwproducten, uitgedrukt in fructose, glucose en sucrose, het gebruik van twee van die in deel A van bijlage III opgenomen vermeldingen rechtvaardigt, wordt slechts één van die twee vermeldingen gekozen.

3.  Onverminderd de in deel A van bijlage III omschreven gebruiksvoorwaarden mag het suikergehalte niet met meer dan 3 gram per liter afwijken van wat op het etiket van het product is vermeld.

Artikel 48

Bijzondere voorschriften voor mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd en mousserende kwaliteitswijn

1.  De vermeldingen „mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd” en „parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd” als bedoeld in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, worden, in letters die even groot en van hetzelfde type zijn, aangevuld met de woorden „verkregen door toevoeging van koolzuurgas” of „verkregen door toevoeging van kooldioxide”, zelfs wanneer artikel 119, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van toepassing is.

2.  Lid 1 is niet van toepassing wanneer de vermelding in de gebruikte taal vanzelf aangeeft dat koolzuurgas is toegevoegd.

3.  Wat mousserende kwaliteitswijn betreft, mag de verwijzing naar de categorie wijnbouwproducten worden weggelaten voor wijnen waarvoor op het etiket de vermelding „Sekt” is opgenomen.AFDELING 2

Facultatieve aanduidingen

Artikel 49

Wijnoogstjaar

1.  Het wijnoogstjaar als bedoeld in artikel 120, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mag worden vermeld op de etiketten van de wijnbouwproducten als bedoeld in de punten 1 tot en met 11 en de punten 13, 15 en 16 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/201 op voorwaarde dat ten minste 85 % van de druiven die voor de bereiding van die producten zijn gebruikt, in het betrokken jaar is geoogst. Daarin zijn niet begrepen:

a) hoeveelheden wijnbouwproducten die voor het verzoeten zijn gebruikt, „dosagelikeur” of „liqueur de tirage”, of

b) hoeveelheden wijnbouwproducten als bedoeld in punt 3, onder e) en f), van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013.

2.  Voor de toepassing van lid 1 worden wijnbouwproducten die geen beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding hebben, maar op het etiket waarvan het wijnoogstjaar is vermeld, gecertificeerd overeenkomstig artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/274 van de Commissie ( 5 ).

3.  Voor wijnbouwproducten die traditioneel worden verkregen uit in januari of februari geoogste druiven, is het wijnoogstjaar dat op het etiket van het wijnbouwproduct moet worden vermeld, het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 50

Naam van het wijndruivenras

1.  De in artikel 120, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde namen, of synoniemen daarvan, van de wijndruivenrassen die worden gebruikt voor de productie van wijnbouwproducten als bedoeld in de punten 1 tot en met 11 en de punten 13, 15 en 16, van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, mogen op de etiketten van die producten worden vermeld onder de voorwaarden die zijn vastgesteld onder a) en b), als zij zijn geproduceerd in de Unie, of onder de voorwaarden die zijn vastgesteld onder a) en c), als zij zijn geproduceerd in derde landen.

a) De namen van de wijndruivenrassen of synoniemen daarvan mogen worden vermeld onder de volgende voorwaarden:

i) bij vermelding van slechts één wijndruivenras of een synoniem daarvan moet minstens 85 % van het product uit dat ras bereid zijn, waarbij niet worden meegerekend:

 hoeveelheden wijnbouwproducten die voor het verzoeten zijn gebruikt, „dosagelikeur” of „liqueur de tirage”, of

 hoeveelheden wijnbouwproducten als bedoeld in punt 3, onder e) en f), van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013;

ii) bij vermelding van twee of meer wijndruivenrassen of synoniemen daarvan moet 100 % van het betrokken product uit die rassen bereid zijn, waarbij niet worden meegerekend:

 hoeveelheden wijnbouwproducten die voor het verzoeten zijn gebruikt, „dosagelikeur” of „liqueur de tirage”, of

 hoeveelheden wijnbouwproducten als bedoeld in punt 3, onder e) en f), van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013.

De wijndruivenrassen op het etiket worden vermeld in dalende volgorde van hun aandeel en in letters van gelijke grootte.

b) Voor in de Unie geproduceerde wijnbouwproducten zijn de namen, of synoniemen daarvan, van de wijndruivenrassen die welke zijn gespecificeerd in de in artikel 81, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde indeling van wijndruivenrassen.

Voor de lidstaten die overeenkomstig artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de verplichting tot indeling zijn vrijgesteld, moeten de namen, of synoniemen daarvan, van de wijndruivenrassen gespecificeerd zijn in de „Internationale lijst van druivenrassen en synoniemen daarvan” die door de Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding wordt beheerd.

c) Voor wijnbouwproducten uit derde landen worden de namen, of synoniemen daarvan, van de wijndruivenrassen gebruikt overeenkomstig de voorschriften die voor de wijnproducenten in het betrokken derde land gelden, met inbegrip van de voorschriften van representatieve beroepsorganisaties, en zijn die namen of synoniemen gespecificeerd in de lijst van minstens één van de onderstaande organisaties:

i) de Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding;

ii) de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten;

iii) de Internationale Raad voor plantaardige genetische hulpbronnen.

2.  Voor de toepassing van lid 1 wordt een wijnbouwproduct dat geen beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding heeft, maar op het etiket waarvan het wijndruivenras is vermeld, gecertificeerd overeenkomstig artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/274 van de Commissie.

Bij mousserende wijn en mousserende kwaliteitswijn mogen de ter aanvulling van de omschrijving van het product gebruikte namen van de wijndruivenrassen, namelijk „Pinot blanc”, „Pinot noir”, „Pinot meunier” en „Pinot gris” en de overeenkomstige namen in de andere talen van de Unie, worden vervangen door het synoniem „Pinot”.

3.  De namen van wijndruivenrassen en synoniemen daarvan die geheel of gedeeltelijk uit een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bestaan en op het etiket van een product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding dan wel een geografische aanduiding van een derde land mogen voorkomen, zijn die welke zijn opgenomen in deel A van bijlage IV bij deze verordening.

De Commissie mag deel A van bijlage IV slechts wijzigen om na de toetreding van een nieuwe lidstaat rekening te houden met de daar gevestigde etiketteringspraktijken.

4.  De in deel B van bijlage IV bij deze verordening opgenomen namen, en synoniemen daarvan, van wijndruivenrassen die gedeeltelijk uit een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bestaan en rechtstreeks verwijzen naar het geografische element van de betrokken beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, mogen enkel worden vermeld op het etiket van een product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding dan wel een geografische aanduiding van een derde land.

Artikel 51

Bijzondere voorschriften voor de aanduiding van wijndruivenrassen op wijnbouwproducten zonder beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

Voor in de punten 1 tot en met 9 en punt 16 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde wijnbouwproducten die geen beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding hebben, kunnen de lidstaten, mits aan de voorwaarden van artikel 120, lid 2, van die verordening wordt voldaan, besluiten gebruik te maken van de vermelding „cépagewijn”, aangevuld met een van de volgende elementen of met beide elementen:

a) de naam van de lidstaat of lidstaten in kwestie;

b) de naam van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen.

Voor in lid 1 bedoelde wijnbouwproducten zonder beschermde oorsprongsbenaming, beschermde geografische aanduiding of geografische aanduiding van een derde land, op het etiket waarvan de naam van één of meer wijndruivenrassen zijn vermeld, kunnen derde landen besluiten de vermelding „cépagewijn” te gebruiken, aangevuld met de naam van het betrokken derde land of de betrokken derde landen.

Met betrekking tot de vermelding van de naam van de lidstaat (lidstaten) of het derde land (de derde landen) is artikel 45 van deze verordening niet van toepassing.

Als het om het Verenigd Koninkrijk gaat, mag de naam van de lidstaat worden vervangen door de naam van het betrokken aparte land dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk en waarin de voor de bereiding van het wijnbouwproduct gebruikte druiven zijn geoogst.

Artikel 52

Aanduiding van het suikergehalte op andere wijnbouwproducten dan mousserende wijn, mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, mousserende kwaliteitswijn of aromatische mousserende kwaliteitswijn

1.  Het overeenkomstig deel B van bijlage III bij deze verordening als fructose en glucose uitgedrukte suikergehalte mag worden vermeld op het etiket van andere dan de in artikel 119, lid 1, onder g), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde wijnbouwproducten.

2.  Als het suikergehalte van de wijnbouwproducten het gebruik van twee van de in deel B van bijlage III bij deze verordening opgenomen vermeldingen rechtvaardigt, wordt slechts één van die twee vermeldingen gekozen.

3.  Onverminderd de gebruiksvoorwaarden die in deel B van bijlage III bij deze verordening zijn omschreven, mag het suikergehalte niet met meer dan 1 gram per liter afwijken van wat op het etiket van het product is vermeld.

4.  Lid 1 geldt niet voor de in de punten 3, 8 en 9 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde wijnbouwproducten voor zover er voorwaarden voor het gebruik van de aanduiding van het suikergehalte zijn vastgesteld door de lidstaten of zijn omschreven in voorschriften die in het betrokken derde land gelden, met inbegrip, in het geval van derde landen, van voorschriften van representatieve beroepsorganisaties.

Artikel 53

Aanduidingen die verwijzen naar bepaalde productiemethoden

1.  Overeenkomstig artikel 120, lid 1, onder f), van Verordening (EU) nr. 1308/1303 mogen op wijnbouwproducten als bedoeld in de punten 1 tot en met 11 en de punten 13, 15 en 16 van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 aanduidingen worden aangebracht die naar bepaalde productiemethoden verwijzen. Die aanduidingen mogen betrekking hebben op de in dit artikel bedoelde productiemethoden.

2.  Voor de beschrijving van een wijnbouwproduct dat een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding dan wel een geografische aanduiding van een derde land heeft en in een houten recipiënt is gegist, verouderd of gerijpt, mag enkel worden gebruikgemaakt van de in bijlage V vastgestelde aanduidingen die naar bepaalde productiemethoden verwijzen. De lidstaten en de derde landen mogen voor dergelijke wijnbouwproducten evenwel andere aanduidingen vaststellen die gelijkwaardig zijn aan die van bijlage V.

Het gebruik van een van de in de eerste alinea bedoelde aanduidingen is toegestaan wanneer het wijnbouwproduct in een houten recipiënt is gerijpt overeenkomstig de geldende nationale regels, zelfs wanneer de rijping in een andere soort recipiënt wordt voortgezet.

De in de eerste alinea bedoelde aanduidingen mogen niet worden gebruikt om een wijnbouwproduct te beschrijven dat met behulp van stukjes eikenhout is bereid, zelfs niet wanneer daarbij houten recipiënten zijn gebruikt.

3.  De uitdrukking „gisting op fles” mag alleen voor de beschrijving van mousserende wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding van een derde land dan wel voor mousserende kwaliteitswijnen worden gebruikt op voorwaarde dat:

a) het product mousserend is gemaakt door een tweede alcoholische gisting op fles;

b) het bereidingsproces, met inbegrip van de rijping in het productiebedrijf, gerekend vanaf het begin van de gisting die is bestemd om de cuvée mousserend te maken, ten minste negen maanden heeft geduurd;

c) de gisting die is bestemd om de cuvée mousserend te maken, en de aanwezigheid van de cuvée op de wijnmoer ten minste negentig dagen hebben geduurd;

d) het product van de wijnmoer is gescheiden door filtreren bij het oversteken of door degorgering.

4.  De uitdrukkingen „gisting op fles volgens de traditionele methode” of „traditionele methode” of „klassieke methode” of „traditionele klassieke methode” mogen alleen worden gebruikt om mousserende wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding van een derde land dan wel mousserende kwaliteitswijnen te omschrijven op voorwaarde dat het product:

a) mousserend is gemaakt door een tweede alcoholische gisting op fles;

b) zonder onderbreking gedurende ten minste negen maanden vanaf de samenstelling van de cuvée in dezelfde onderneming op de wijnmoer is gebleven;

c) van de wijnmoer is gescheiden door degorgering.

5.  De uitdrukking „Crémant” mag alleen worden gebruikt voor witte of „rosé” mousserende kwaliteitswijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding van een derde land op voorwaarde dat:

a) de druiven manueel zijn geoogst;

b) de wijn is gemaakt van most die is verkregen door persing van volledige of afgeriste druiven. De verkregen hoeveelheid most mag hoogstens 100 liter per 150 kg druiven bedragen;

c) het maximumgehalte aan zwaveldioxide niet meer bedraagt dan 150 mg/l;

d) het suikergehalte minder bedraagt dan 50 g/l;

e) de wijn aan de eisen van lid 4 voldoet.

Onverminderd artikel 55 wordt de uitdrukking „Crémant” op de etiketten van mousserende kwaliteitswijnen vermeld in combinatie met de naam van de geografische eenheid die ten grondslag ligt aan het afgebakende gebied van de beschermde oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding van het betrokken derde land.

De eerste alinea, onder a), en de tweede alinea zijn niet van toepassing op producenten die vóór 1 maart 1986 geregistreerde handelsmerken bezitten waarin de uitdrukking „Crémant” voorkomt.

6.  Verwijzingen naar de biologische productie van de druiven vallen onder Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad ( 6 ).

Artikel 54

Aanduiding van het bedrijf

1.  De in bijlage VI opgenomen aanduidingen die naar een bedrijf verwijzen, andere dan aanduidingen van de naam van de bottelaar, de producent of de verkoper, worden uitsluitend gebruikt voor wijnbouwproducten met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Deze aanduidingen mogen enkel worden gebruikt voor zover het wijnbouwproduct uitsluitend is bereid van druiven die zijn geoogst in wijngaarden die door dat bedrijf worden geëxploiteerd, en de wijnbereiding volledig op dat bedrijf plaatsvindt.

2.  De lidstaten regelen het gebruik van hun in bijlage VI opgenomen aanduidingen. Derde landen bepalen welke voorschriften, met inbegrip van voorschriften van representatieve beroepsorganisaties, van toepassing zijn met betrekking tot het gebruik van hun in bijlage VI opgenomen aanduidingen.

3.  De marktdeelnemers die betrokken zijn bij het in de handel brengen van een in een dergelijk bedrijf geproduceerd wijnbouwproduct, mogen de naam van het bedrijf slechts voor de etikettering en presentatie van dat wijnbouwproduct gebruiken indien het betrokken bedrijf daarmee instemt.

Artikel 55

Verwijzing naar namen van geografische eenheden die kleiner of groter zijn dan het gebied dat aan de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding ten grondslag ligt

1.  Op grond van artikel 120, lid 1, onder g), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 mogen, onverminderd de artikelen 45 en 46, alleen wijnbouwproducten met een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een geografische aanduiding van een derde land op hun etiket een verwijzing dragen naar de naam van een geografische eenheid die kleiner of groter is dan het gebied van die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

2.  Wanneer wordt verwezen naar namen van geografische eenheden die kleiner zijn dan het gebied dat aan de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding ten grondslag ligt, geeft de aanvrager in het productdossier en het enig document een goede omschrijving van het gebied van de betrokken geografische eenheid. De lidstaten mogen voorschriften vaststellen voor het gebruik van die geografische eenheden.

Voor wijnbouwproducten die worden geproduceerd in een kleinere geografische eenheid geldt het volgende:

a) minstens 85 % van de druiven waarmee het wijnbouwproduct is gemaakt, is afkomstig uit die kleinere geografische eenheid. Daarin zijn niet begrepen:

i) hoeveelheden wijnbouwproducten die voor het verzoeten zijn gebruikt, „dosagelikeur” of „liqueur de tirage”,

ii) hoeveelheden wijnbouwproducten als bedoeld in punt 3, onder e) en f), van deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013;

b) de overige druiven die voor de bereiding worden gebruikt, zijn afkomstig uit het afgebakende geografische gebied van de betrokken oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Bij geregistreerde handelsmerken of handelsmerken die door gebruik vóór 11 mei 2002 rechten hebben verworven en geheel of gedeeltelijk bestaan uit de naam van een kleinere geografische eenheid dan het gebied dat aan de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding ten grondslag ligt, en uit verwijzingen naar een geografisch gebied van de betrokken lidstaten, mogen de lidstaten besluiten de vereisten van de tweede alinea, onder a) en b), niet toe te passen.

3.  De naam van een kleinere of een grotere geografische eenheid dan het gebied dat aan de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding ten grondslag ligt, en verwijzingen naar een geografisch gebied verwijzen naar:

a) een buurtschap of een groep van buurtschappen;

b) een gemeente of een deel van een gemeente;

c) een wijndeelgebied of een gedeelte daarvan;

d) een administratief gebied.AFDELING 3

Voorschriften voor bepaalde specifieke flestypen en -sluitingen

Artikel 56

Voorwaarden voor het gebruik van specifieke flestypen

Om te kunnen worden opgenomen in de lijst van specifieke flestypen van bijlage VII moet het flestype aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) het wordt traditioneel sinds ten minste 25 jaar op authentieke en exclusieve wijze gebruikt voor een bepaald wijnbouwproduct met een specifieke beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, en

b) het gebruik ervan doet de consument denken aan een wijnbouwproduct met een specifieke beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

In bijlage VII zijn de voorwaarden vermeld waaronder de erkende specifieke flestypen mogen worden gebruikt.

Artikel 57

Voorschriften inzake de presentatie van bepaalde wijnbouwproducten

1.  In de Unie geproduceerde mousserende wijn, mousserende kwaliteitswijn en aromatische mousserende kwaliteitswijn wordt in de handel gebracht of uitgevoerd in glazen flessen van het type „mousserende wijn” die op de onderstaande wijze worden gesloten:

a) voor flessen met een nominale inhoud van meer dan 0,20 liter: een paddenstoelvormige stop van kurk of van een ander materiaal dat met levensmiddelen in contact mag komen, die met een korfsluiting aan de fles is bevestigd en in voorkomend geval is bedekt met een capsule en bekleed met een folie die de stop geheel en de hals van de fles geheel of gedeeltelijk omsluit;

b) voor flessen met een nominale inhoud van hoogstens 0,20 liter: elke andere passende sluiting.

Andere in de Unie geproduceerde dranken mogen niet in de handel worden gebracht of worden uitgevoerd in glazen flessen van het type „mousserende wijn” of met een sluiting als beschreven in de eerste alinea, onder a).

2.  In afwijking van lid 1, tweede alinea, kunnen lidstaten besluiten dat andere dranken in de handel mogen worden gebracht of mogen worden uitgevoerd in glazen flessen van het type „mousserende wijn” en/of met een sluiting als beschreven in lid 1, eerste alinea, onder a), mits die traditioneel in dergelijke flessen worden gebotteld en de consument niet wordt misleid ten aanzien van de ware aard van de drank.

Artikel 58

Aanvullende bepalingen van de wijnproducerende lidstaten met betrekking tot etikettering en presentatie

▼C1

1.  Voor wijnbouwproducten met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding die op hun grondgebied zijn geproduceerd, mogen de lidstaten het gebruik van de aanduidingen als bedoeld in de artikelen 49, 50, 52, 53 en 55 van de onderhavige verordening en artikel 14 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 verplichten, verbieden of beperken door via het productdossier van die wijnbouwproducten strengere voorwaarden in te voeren dan die welke in dit hoofdstuk zijn vastgesteld.

▼B

2.  De lidstaten mogen het gebruik van de in de artikelen 52 en 53 van deze verordening bedoelde aanduidingen voor op hun grondgebied geproduceerde wijnbouwproducten verplicht stellen, wanneer het gaat om wijnbouwproducten die geen beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding hebben.

3.  Met het oog op de controle mogen de lidstaten besluiten om voor op hun grondgebied geproduceerde wijnbouwproducten andere dan de in artikel 119, lid 1, en artikel 120, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 opgenomen aanduidingen te definiëren en daaromtrent regels vast te stellen.

4.  Met het oog op de controle mogen de lidstaten besluiten de toepassing van de artikelen 118, 119 en 120 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 te verplichten voor wijnbouwproducten die op hun grondgebied zijn gebotteld, maar nog niet in de handel zijn gebracht of uitgevoerd.HOOFDSTUK V

ALGEMENE BEPALINGEN, OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 59

Proceduretaal

Alle documenten en informatie die met betrekking tot een beschermingsaanvraag, een aanvraag tot wijziging van het productdossier, de bezwaarprocedure en de annuleringsprocedure aan de Commissie worden toegestuurd, hetzij voor een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding overeenkomstig de artikelen 94 tot en met 98 en de artikelen 105 en 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, hetzij voor een traditionele aanduiding overeenkomstig de artikelen 25 tot en met 31 en de artikelen 34 en 35 van de onderhavige verordening, worden opgesteld in een van de officiële talen van de Unie of gaan vergezeld van een gecertificeerde vertaling in een van die talen.

Artikel 60

Intrekking

Verordening (EG) nr. 607/2009 wordt ingetrokken.

Artikel 61

Overgangsmaatregelen

1.  De artikelen 2 tot en met 12 en artikel 72 van Verordening (EG) nr. 607/2009 betreffende de beschermingsaanvraag en de voorlopige etikettering blijven van toepassing op alle beschermingsaanvragen die in behandeling zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

2.  De artikelen 13 tot en met 16 van Verordening (EG) nr. 607/2009 betreffende de bezwaarprocedure blijven van toepassing op beschermingsaanvragen waarvoor het bijbehorende enig document reeds met het oog op bezwaar in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

3.  De artikelen 21, 22 en 23 van Verordening (EG) nr. 607/2009 betreffende de annulering van bescherming blijven van toepassing op verzoeken tot annulering van bescherming die in behandeling zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

4.  De bepalingen van de onderhavige verordening en van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 betreffende bezwaren zijn van toepassing op in behandeling zijnde aanvragen waarvoor een enig document in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

5.  De leden 1, 2 en 3 gelden mutatis mutandis voor de procedures betreffende traditionele aanduidingen waarvoor een beschermingsaanvraag of annuleringsverzoek in behandeling is op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

6.  De artikelen 20 en 72 van Verordening (EG) nr. 607/2009 betreffende wijzigingen van het productdossier en voorlopige etikettering blijven van toepassing op aanvragen tot wijziging van een productdossier die op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, reeds in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, en op aanvragen voor minimale of niet-minimale wijzigingen waarvan de lidstaten aangeven dat zij aan de vereisten voor een wijziging op het niveau van de Unie voldoen.

Voor in behandeling zijnde wijzigingsaanvragen die niet onder de eerste alinea vallen, worden de besluiten van de lidstaten om die wijzigingen bij de Commissie in te dienen, beschouwd als een goedkeuring van een standaardwijziging overeenkomstig 17, lid 2, van deze verordening.

Binnen drie maanden na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, delen de lidstaten de Commissie de lijst van de in behandeling zijnde wijzigingen via e-mail mee. Deze lijst wordt ingedeeld in de volgende twee groepen:

a) wijzigingen waarvan wordt geacht dat zij voldoen aan de vereisten van een wijziging op het niveau van de Unie;

b) wijzigingen waarvan wordt geacht dat zij voldoen aan de vereisten van een standaardwijziging.

De Commissie maakt binnen drie maanden na ontvangst van de volledige lijst van elke lidstaat de lijst van standaardwijzigingen per lidstaat bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, en maakt de aanvragen en de enige documenten met betrekking tot die standaardwijzigingen openbaar.

7.  De bepalingen van Verordening (EG) nr. 607/2009 blijven van toepassing op de aanvragen tot wijziging van een traditionele aanduiding die in behandeling zijn op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

8.  Wijzigingen van een productdossier die op of na 1 augustus 2009 bij de bevoegde autoriteiten van een lidstaat zijn ingediend en door die autoriteiten vóór 30 juni 2014 naar de Commissie zijn doorgestuurd overeenkomstig artikel 73, lid 2, van Verordening (EG) nr. 607/2009, worden geacht te zijn goedgekeurd als de Commissie heeft erkend dat het productdossier hierdoor in overeenstemming werd gebracht met artikel 118 quater van Verordening (EG) nr. 1234/2007.

Wijzigingen waarvan de Commissie niet heeft erkend dat zij het productdossier in overeenstemming brengen met artikel 118 quater van Verordening (EG) nr. 1234/2007, worden beschouwd als aanvragen voor standaardwijzigingen en volgen de overgangsbepalingen van lid 6 van dit artikel.

9.  Wijnbouwproducten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 607/2009 in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, mogen worden verhandeld totdat de voorraden zijn uitgeput.

10.  De procedure van artikel 118 vicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is van toepassing op elke wijziging van een productdossier die op of na 1 augustus 2009 bij een lidstaat is ingediend en vóór 31 december 2011 door die lidstaat aan de Commissie is toegezonden.

Artikel 62

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

DEEL A

In artikel 41, lid 1, bedoelde vermeldingenTaal

Vermeldingen voor sulfieten

Vermeldingen voor eieren en van eieren afgeleide stoffen

Vermeldingen voor melk en van melk afgeleide stoffen

Bulgaars

„сулфити” of „серен диоксид”

„яйце”, „яйчен протеин”, „яйчен продукт”, „яйчен лизозим”of „яйчен албумин”

„мляко”, „млечни продукти”, „млечен казеин”of „млечен протеин”

Spaans

„sulfitos” of „dióxido de azufre”

„huevo”, „proteína de huevo”, „ovoproducto”, „lisozima de huevo”of „ovoalbúmina”

„leche”, „productos lácteos”, „caseína de leche”of „proteína de leche”

Tsjechisch

„siřičitany” of „oxid siřičitý”

„vejce”, „vaječná bílkovina”, „výrobky z vajec”, „vaječný lysozym”of „vaječný albumin”

„mléko”, „výrobky z mléka”, „mléčný kasein”of „mléčná bílkovina”

Deens

„sulfitter” of„svovldioxid”

„æg”,„ægprotein”,„ægproduct”,„æglysozym”, of„ægalbumin”

„mælk”,„mælkeproduct”,„mælkecasein” of „mælkeprotein”

Duits

„Sulfite” of „Schwefeldioxid”

„Ei”, „Eiprotein”, „Eiproduct”, „Lysozym aus Ei”of „Albumin aus Ei”

„Milch”, „Milcherzeugnis”, „Kasein aus Milch”of „Milchprotein”

Ests

„sulfitid” of „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm”of „munaalbumiin”

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin”of „piimaproteiin”

Grieks

„θειώδη”, „διοξείδιο του θείου”of „ανυδρίτης του θειώδους οξέος”

„αυγό”, „πρωτεΐνη αυγού”, „προϊόν αυγού”, „λυσοζύμη αυγού”of „αλβουμίνη αυγού”

„γάλα”, „προϊόντα γάλακτος”, „καζεΐνη γάλακτος”of „πρωτεΐνη γάλακτος”

Engels

„sulphites”, „sulfites”, „sulphur dioxide”of „sulfur dioxide”

„egg”, „egg protein”, „egg product”, „egg lysozyme” of „egg albumin”

„milk”, „milk products”, „milk casein” of „milk protein”

Frans

„sulfites” of „anhydride sulfureux”

„œuf”, „protéine de l'œuf”, „produit de l'œuf”, „lysozyme de l'œuf”of „albumine de l'œuf”

„lait”, „produits du lait”, „caséine du lait”of „protéine du lait”

Kroatisch

„sulfiti” of „sumporov dioksid”

„jaje”, „bjelančevine iz jaja”, „proizvodi od jaja”, „lizozim iz jaja”of „albumin iz jaja”

„mlijeko”, „mliječni proizvodi”, „kazein iz mlijeka”of „mliječne bjelančevine”

Italiaans

„solfiti” of „anidride solforosa”

„uovo”, „proteina dell'uovo”, „derivati dell'uovo”, „lisozima da uovo”of „ovoalbumina”

„latte”, „derivati del latte”, „caseina del latte”of „proteina del latte”

Lets

„sulfīti” of „sēra dioksīds”

„olas”, „olu olbaltumviela”, „olu products”, „olu lizocīms”of „olu albumīns”

„piens”, „piena products”, „piena kazeīns”of „piena olbaltumviela”

Litouws

„sulfitai” of „sieros dioksidas”

„kiaušiniai”, „kiaušinių baltymai”, „kiaušinių productai”, „kiaušinių lizocimas”of „kiaušinių albuminas”

„pienas”, „pieno productai”, „pieno kazeinas”of „pieno baltymai”

Hongaars

„szulfitok” of „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim”of „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein”of „tejfehérje”

Maltees

„sulfiti” of „diossidu tal-kubrit”

„bajd”, „proteina tal-bajd”, „prodott tal-bajd”, „liżożima tal-bajd”of „albumina tal-bajd”

„ħalib”, „prodotti tal-ħalib”, „kaseina tal-ħalib”of „proteina tal-ħalib”

Nederlands

„sulfieten” of „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym”of „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne”of „melkproteïnen”

Pools

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” of „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „producty z jaj”, „lizozym z jaja”of „albuminę z jaja”

„mleko”, „producty mleczne”, „kazeinę z mleka”of „białko mleka”

Portugees

„sulfitos” of „dióxido de enxofre”

„ovo”, „proteína de ovo”, „produto de ovo”, „lisozima de ovo”of „albumina de ovo”

„leite”, „produtos de leite”, „caseína de leite”of „proteína de leite”

Roemeens

„sulfiți” of „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă”of „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte”of „proteine din lapte”

Slowaaks

„siričitany” of „oxid siričitý”

„vajce”, „vaječná bielkovina”, „výrobok z vajec”, „vaječný lyzozým”of „vaječný albumín”

„mlieko”, „výrobky z mlieka”, „mliečne výrobky”, „mliečny kazeín”of „mliečna bielkovina”

Sloveens

„sulfiti” of „žveplov dioksid”

„jajce”, „jajčne beljakovine”, „proizvod iz jajc”, „jajčni lizocim”of „jajčni albumin”

„mleko”, „proizvod iz mleka”, „mlečni kazein”of „mlečne beljakovine”

Fins

„sulfiittia”, „sulfiitteja”of „rikkidioksidia”

„kananmunaa”, „kananmunaproteiinia”, „kananmunatuotetta”, „lysotsyymiä (kananmunasta)”of „kananmuna-albumiinia”

„maitoa”, „maitotuotteita”, „kaseiinia (maidosta)”of „maitoproteiinia”

Zweeds

„sulfiter” of „svaveldioxid”

„ägg”, „äggprotein”, „äggproduct”, „ägglysozym”of „äggalbumin”

„mjölk”, „mjölkproducter”, „mjölkkasein” of „mjölkprotein”

DEEL B

In artikel 41, lid 2, bedoelde pictogrammenimage

image

image

image
BIJLAGE II

In artikel 46, lid 3, tweede alinea, onder b), bedoelde begrippenTaal

Begrippen die zijn toegestaan in plaats van „producent”

Begrippen die zijn toegestaan in plaats van „geproduceerd door”

BG

„преработвател”

„преработено от”

ES

„elaborador”

„elaborado por”

CS

„zpracovatel” of „vinař”

„zpracováno v” of „vyrobeno v”

DA

„forarbejdningsvirksomhed”of„vinproducent”

„forarbejdet af”

DE

„Verarbeiter”

„verarbeitet von” of „versektet durch”

„Sektkellerei”

ET

„töötleja”

„töödelnud”

EL

„οινοποιός”

„οινοποιήθηκε από”

EN

„processor” of „winemaker”

„processed by” of „made by”

FR

„élaborateur”

„élaboré par”

IT

„elaboratore” of „spumantizzatore”

„elaborato da” of „spumantizzato da”

LV

„izgatavotājs”

„vīndaris” of„ražojis”

LT

„perdirbėjas”

„perdirbo”

HU

„feldolgozó”

„feldolgozta”

MT

„proċessur”

„ipproċessat minn”

NL

„verwerker” of „bereider”

„verwerkt door” of „bereid door”

PL

„przetwórca” of „wytwórca”

„przetworzone przez” of „wytworzone przez”

PT

„elaborador” of „preparador”

„elaborado por” of „preparado por”

RO

„elaborator”

„elaborat de”

SI

„pridelovalec”

„prideluje”

SK

„spracovateľ”

„spracúva”

FI

„valmistaja”

„valmistanut”

SV

„bearbetningsföretag”

„bearbetat av”
BIJLAGE III

DEEL A

Lijst van de in artikel 47, lid 1, bedoelde vermeldingen die moeten worden gebruikt voor mousserende wijn, mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd, mousserende kwaliteitswijn of aromatische mousserende kwaliteitswijnVermeldingen

Gebruiksvoorwaarden

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Als het suikergehalte lager is dan 3 gram per liter; deze vermeldingen mogen slechts worden gebruikt voor producten waaraan na de tweede gisting geen suiker is toegevoegd.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Als het suikergehalte tussen 0 en 6 gram per liter ligt.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Als het suikergehalte lager is dan 12 gram per liter.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho

Als het suikergehalte tussen 12 en 17 gram per liter ligt.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho

Als het suikergehalte tussen 17 en 32 gram per liter ligt.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho

Als het suikergehalte tussen 32 en 50 gram per liter ligt.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko

Als het suikergehalte hoger is dan 50 gram per liter.

DEEL B

Lijst van de in artikel 52, lid 1, bedoelde vermeldingen die voor andere dan de in deel A genoemde producten moeten worden gebruiktVermeldingen

Gebruiksvoorwaarden

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Als het suikergehalte niet hoger is dan:

— 4 gram per liter, of

— 9 gram per liter wanneer het totaalgehalte aan zuren, uitgedrukt in gram wijnsteenzuur per liter, niet meer dan 2 gram per liter lager is dan het gehalte aan suikerresidu.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Als het suikergehalte hoger is dan het toegestane maximum, maar niet hoger is dan:

— 12 gram per liter, of

— 18 gram per liter wanneer het totaalgehalte aan zuren, uitgedrukt in gram wijnsteenzuur per liter, niet meer dan 10 gram per liter lager is dan het gehalte aan suikerresidu.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Als het suikergehalte hoger is dan het toegestane maximum, maar niet hoger is dan 45 gram per liter.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Als het suikergehalte minstens 45 gram per liter bedraagt.
BIJLAGE IV

LIJST VAN WIJNDRUIVENRASSEN EN SYNONIEMEN DAARVAN DIE OP DE ETIKETTERING VAN WIJN MOGEN VOORKOMEN ( 7 )

DEEL A

Lijst van wijndruivenrassen en synoniemen daarvan die op grond van artikel 50, lid 3, op de etikettering van wijn mogen voorkomen 

Beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

Naam van het druivenras of synoniem ervan

Landen die de naam van het druivenras of een synoniem daarvan mogen gebruiken (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italiëo

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Griekenlando, Italiëo, Portugalo, Algerijeo, Tunesiëo, Verenigde Stateno, Cypruso , Zuid-Afrika, Kroatië

NB: De naam „Alicante” mag niet afzonderlijk worden gebruikt voor de omschrijving van de wijn.

3

Alicante Branco

Portugalo

4

Alicante Henri Bouschet

Frankrijko, Servië en Montenegro (6)

5

Alicante

Italiëo

6

Alikant Buse

Servië en Montenegro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italië

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Roemenië

9

Borba (PT)

Borba

Spanjeo

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (13-20-30), Oostenrijk (18-20), Canada (20-30), Chili (20-30), Italië (20-30), Zwitserland

11

Blauer Burgunder

Oostenrijk (10-13), Servië en Montenegro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Duitsland (24)

13

Blauer Spätburgunder

Duitsland (30), voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (10-20-30), Oostenrijk (10-11), Bulgarije (30), Canada (10-30), Chili (10-30), Roemenië (30), Italië (10-30)

14

Burgund Mare

Roemenië (35, 27, 39, 41)

14 bis

Borgonja istarska

Kroatië

15

Burgundac beli

Servië en Montenegro (34)

15 bis

Burgundac bijeli

Kroatië

17

Burgundac crni

Servië en Montenegro (11-30), Kroatië

18

Burgundac sivi

Kroatiëo, Servië en Montenegro o

19

Burgundec bel

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniëo

20

Burgundec crn

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (10-13-30)

21

Burgundec siv

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniëo

22

Early Burgundy

Verenigde Stateno

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Hongarije (31)

24

Frühburgunder

Duitsland (12), Nederland o

25

Grauburgunder

Duitsland, Bulgarije, Hongarijeo, Roemenië (26)

26

Grauer Burgunder

Canada, Roemenië (25), Duitsland, Oostenrijk

27

Grossburgunder

Roemenië (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Hongarije (30)

29

Nagyburgundi

Hongarijeo

30

Spätburgunder

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (10-13-20), Servië en Montenegro (11-17), Bulgarije (13), Canada (10-13), Chili, Hongarije (29), Moldaviëo, Roemenië (13), Italië (10-13), Verenigd Koninkrijk, Duitsland (13)

31

 

Weißburgunder

Zuid-Afrika (33), Canada, Chili (32), Hongarije (23), Duitsland (32, 33), Oostenrijk (32), Verenigd Koninkrijko, Italië

32

 

Weißer Burgunder

Duitsland (31, 33), Oostenrijk (31), Chili (31), Slovenië, Italië

33

 

Weissburgunder

Zuid-Afrika (31), Duitsland (31, 32), Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserlando

34

 

Weisser Burgunder

Servië en Montenegro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italië

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Roemenië

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Tsjechië (39), Oostenrijko, Duitsland, Slovenië (Modra frankinja, Frankinja), Hongarije, Roemenië (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Roemenië

39

Frankovka

Tsjechië (37), Slowakije (40), Roemenië (14, 27, 38, 41), Kroatië

40

Frankovka modrá

Slowakije (39)

41

Kékfrankos

Hongarije, Roemenië (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italië

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugalo

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgarije

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italiëo

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Tsjechiëo

47

Moravia dulce

Spanjeo

48

Moravia agria

Spanjeo

49

Muškat moravský

Tsjechiëo, Slowakije

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Roemenië

51

Porto (PT)

Portoghese

Italiëo

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentiniëo

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italië

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Frankrijk

55

Teran (SI)

Teran

Kroatië (2)

(1)   Voor de betrokken landen worden de in deze bijlage vastgestelde afwijkingen uitsluitend toegestaan voor wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding die uit de betrokken rassen worden bereid.

(2)   Uitsluitend voor de BOB „Hrvatska Istra” (PDO-HR-A1652), op voorwaarde dat „Hrvatska Istra” en „Teran” in hetzelfde gezichtsveld staan en dat de lettergrootte van de naam „Teran” kleiner is dan die van „Hrvatska Istra”.

DEEL B

Lijst van wijndruivenrassen en synoniemen daarvan die op grond van artikel 50, lid 4, op de etikettering van wijn mogen voorkomen 

Beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding

Naam van het druivenras of synoniem ervan

Landen die de naam van het druivenras of een synoniem daarvan mogen gebruiken (1)

1

Mount Athos — Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Griekenland, Cypruso

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italiëo, Griekenlando, Maltao, Verenigde Staten

2 bis

Aglianico del Taburno

Aglianico crni

Kroatië

 

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italiëo

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italië, Australië, Verenigde Staten

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italië, Australië

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italiëo

7

Barbera

Zuid-Afrikao, Argentiniëo, Australiëo, Kroatiëo, Mexicoo, Sloveniëo, Uruguayo, Verenigde Stateno, Griekenlando, Italiëo, Maltao

8

Barbera Sarda

Italiëo

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italiëo

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italië, Australië

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Hongarijeo

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italië, Australië

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italië, Australië, Verenigde Staten

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Hongarije

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slowakije

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italië

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italiëo

18

Korinthiaki

Griekenlando

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italië, Australië, Verenigde Staten

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italië, Australië

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italië, Australië, Verenigde Staten

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italië, Australië

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italië, Australië, Verenigde Staten

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sárfehér

Hongarije

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italië, Australië

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italië

27

Lambrusco

Italië, Australië (2), Verenigde Staten

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italië

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italië, Australië

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italië, Australië, Verenigde Staten, Kroatië

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italië

35

Pikolit

Slovenië

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italië, Australië

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italië, Australië, Verenigde Staten, Kroatië

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Hongarije (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Servië en Montenegro (40-41-46), Kroatië

40

Renski rizling

Servië en Montenegro (39-43-46), Slovenië o (45)

41

Rheinriesling

Bulgarijeo, Oostenrijk, Duitsland (43), Hongarije (38), Tsjechië (49), Italië (43), Griekenland, Portugal, Slovenië

42

Rhine Riesling

Zuid-Afrikao, Australiëo, Chili (44), Moldaviëo, Nieuw-Zeelando, Cyprus, Hongarijeo

43

Riesling renano

Duitsland (41), Servië en Montenegro (39-40-46), Italië (41)

44

Riesling Renano

Chili (42), Malta o

45

Radgonska ranina

Slovenië, Kroatië

46

Rizling rajnski

Servië en Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedoniëo, Kroatiëo

48

Rizling rýnsky

Slowakijeo

49

Ryzlink rýnský

Tsjechië (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italië, Australië

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italië, Australië, Verenigde Staten, Kroatië

52

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerska belina

Slovenië, Kroatië

52 bis

Štajerska Slovenija (SI)

Štajerka

Kroatië

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italië, Australië, Verenigde Staten

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italiëo

55

Verdeca

Italië

56

Verdese

Italiëo

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italië, Australië

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italië, Australië, Verenigde Staten van Amerika, Kroatië

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italië, Australië

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Hongarije

(1)   Voor de betrokken landen worden de in deze bijlage vastgestelde afwijkingen uitsluitend toegestaan voor wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding die uit de betrokken rassen worden bereid.

(2)   Het gebruik is toegestaan overeenkomstig artikel 22, lid 4, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de handel in wijn van 1 december 2008 (PB L 28 van 30.1.2009, blz. 3).
BIJLAGE V

Aanduidingen die op grond van artikel 53, lid 2, op de wijnetiketten mogen worden gebruiktgegist in het vat

verouderd in het vat

gerijpt in het vat

gegist in […] fusten

[vermeld de betrokken houtsoort]

verouderd in […] fusten

[vermeld de betrokken houtsoort]

gerijpt in […] fusten

[vermeld de betrokken houtsoort]

gegist in het fust

verouderd in het fust

gerijpt in het fust

Het woord „fust” mag vervangen worden door het woord „vat”.
BIJLAGE VI

In artikel 54, lid 1, bedoelde aanduidingenLidstaat

Aanduidingen

Oostenrijk

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Tsjechië

Sklep, vinařský dům, vinařství

Duitsland

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Frankrijk

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Griekenland

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italië

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cyprus

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugal

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovenië

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet

Slowakije

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť
BIJLAGE VII

Beperkingen op het gebruik van specifieke flestypen als bedoeld in artikel 56

1. Flûte d'Alsace (Rijnwijn- of Moezelfles)

a) Type: een glazen fles bestaande uit een recht, cilindrisch lichaam, met een langgerekte hals, waarvan de verhoudingen ongeveer als volgt zijn:

 totale hoogte/diameter aan de basis = 5:1;

 hoogte van het cilindrische gedeelte = totale hoogte/3.

b) Flessen van dit type mogen uitsluitend worden gebruikt voor wijnen met de volgende oorsprongsbenamingen die zijn verkregen uit op Frans grondgebied geoogste druiven:

 „Alsace” of „vin d'Alsace”; „Alsace Grand Cru”;

 „Crépy”;

 „Château-Grillet”;

 „Côtes de Provence”, rood en rosé;

 „Cassis”;

 „Jurançon”, „Jurançon sec”;

 „Béarn”, „Béarn-Bellocq” rosé;

 „Tavel”, rosé.

Voor dit flestype geldt de gebruiksbeperking echter uitsluitend voor wijn uit druiven die op Frans grondgebied zijn geoogst.

2. Bocksbeutel of Cantil

a) Type: een dikbuikige maar platte glazen fles met korte hals waarvan de basis, maar ook de dwarsdoorsnede op het punt waar het fleslichaam het breedst is, ellipsvormig zijn.

 De verhouding grote as/kleine as van de ellipsvormige dwarsdoorsnede is 2:1.

 De verhouding hoogte van het gewelfd lichaam/cilindrische hals van de fles is gelijk aan 2,5:1.

b) Flessen van dit type mogen alleen worden gebruikt voor:

i) Duitse wijn met de volgende beschermde oorsprongsbenamingen:

 Franken,

 Baden:

 

 wijn van oorsprong uit het Taubertal en de Schüpfergrund;

 wijn van oorsprong uit de volgende delen van de stad Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg en Varnhalt;

ii) Italiaanse wijn met de volgende beschermde oorsprongsbenamingen:

 Santa Maddalena (St. Magdalener),

 Valle Isarco (Eisacktaler), bereid uit druiven van de rassen Sylvaner en Müller-Thurgau,

 Terlaner, bereid uit druiven van het ras Pinot bianco,

 Bozner Leiten,

 Alto Adige (Südtiroler), wijn bereid uit druiven van de rassen Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) en Moscato rosa (Rosenmuskateller),

 Greco di Bianco,

 Trentino, bereid uit druiven van het ras Moscato;

iii) Griekse wijnen:

 Agioritiko,

 Rombola Kephalonias,

 wijn van het eiland Kephalonia,

 wijn van het eiland Paros,

 wijn met een beschermde geografische aanduiding uit de Peloponnesos;

iv) Portugese wijnen:

 roséwijnen en andere wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding waarvoor kan worden aangetoond dat zij reeds vóór hun indeling als wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding op correcte wijze traditioneel werden aangeboden in flessen van het type „cantil”.

3. Clavelin

a) Type: glazen fles met korte hals, met een inhoud van 0,62 liter, bestaande uit een cilindrisch lichaam met brede schouders bovenaan, waardoor de fles een gedrongen uitzicht heeft met ongeveer de volgende verhoudingen:

 totale hoogte/diameter aan de basis = 2,75;

 hoogte van het cilindrische gedeelte = totale hoogte/2.

b) Flessen van dit type mogen alleen worden gebruikt voor:

 Franse wijnen met de volgende beschermde oorsprongsbenamingen:

 Côte du Jura,

 Arbois,

 L'Etoile,

 Château Chalon.

4. Tokaj

a) Type: een rechte, kleurloze glazen fles met lange hals, bestaande uit een cilindrisch lichaam met de volgende verhoudingen:

 hoogte van het cilindrische gedeelte/totale hoogte = 1:2,7;

 totale hoogte/diameter aan de basis = 1:3,6;

 inhoud: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml of 187,5 ml (in geval van uitvoer naar een derde land);

 op de fles kan een glaszegel zijn aangebracht dat naar de wijnstreek of de producent verwijst.

b) Flessen van dit type mogen alleen worden gebruikt voor:

Hongaarse en Slowaakse wijnen met de volgende beschermde oorsprongsbenamingen:

 Tokaj,

 Vinohradnícka oblasť Tokaj,

aangevuld met een van de volgende beschermde traditionele aanduidingen:

 aszú/výber;

 aszúeszencia/výberová esencia;

 eszencia/esencia;

 máslas/mášláš;

 fordítás/forditáš;

 szamorodni/samorodné.

Voor dit flestype geldt de gebruiksbeperking echter uitsluitend voor wijn uit druiven die op Hongaars of Slowaaks grondgebied zijn geoogst.( 1 ) Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 25).

( 2 ) Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (PB L 336 van 23.12.2015, blz. 1).

( 3 ) Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB L 154 van 16.6.2017, blz. 1).

( 4 ) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

( 5 ) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/274 van de Commissie van 11 december 2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, certificering, het in- en uitslagregister, verplichte opgaven en meldingen, en voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepasselijke controles, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/561 van de Commissie (PB L 58 van 28.2.2018, blz. 1).

( 6 ) Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1).

( 7