02019D0615 — NL — 21.09.2021 — 003.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT (GBVB) 2019/615 VAN DE RAAD

van 15 april 2019

inzake steun van de Unie voor activiteiten in de aanloop naar de toetsingsconferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) in 2020

(PB L 105 van 16.4.2019, blz. 25)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

BESLUIT (GBVB) 2020/906 VAN DE RAAD van 29 juni 2020

  L 207

36

30.6.2020

 M2

BESLUIT (GBVB) 2021/579 VAN DE RAAD van 8 april 2021

  L 123

21

9.4.2021

►M3

BESLUIT (GBVB) 2021/1695 VAN DE RAAD van 21 september 2021

  L 334

22

22.9.2021
▼B

BESLUIT (GBVB) 2019/615 VAN DE RAAD

van 15 april 2019

inzake steun van de Unie voor activiteiten in de aanloop naar de toetsingsconferentie van de partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) in 2020Artikel 1

1.  
Om onmiddellijk praktische uitvoering te geven aan een aantal elementen van de EU-MVW-strategie 2003, steunt de Unie activiteiten die erop gericht zijn het NPV integraal te handhaven en te behouden, door op een evenwichtige wijze aandacht te besteden aan de drie elkaar versterkende pijlers van het NPV die elk even belangrijk zijn: ontwapening, non-proliferatie en het vreedzame gebruik van kernenergie.
2.  

Ter verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling verleent de Unie steun aan de volgende voorlichtingsactiviteiten door het leiderschap van de NPV-toetsingsconferentie 2020:

a) 

drie thematische seminars over nucleaire ontwapening, nucleaire non-proliferatie en het vreedzame gebruik van kernenergie, ten behoeve van staten die partij zijn bij het NPV;

b) 

maximaal vier regionale bijeenkomsten in de regio Azië-Stille Oceaan, Afrika, Latijns-Amerika en het Caribische gebied, en het Midden-Oosten; en

c) 

twee nevenevenementen tijdens de 74e zitting van de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering en tijdens de NPV-toetsingsconferentie 2020.

In de bijlage gaat een beschrijving van het project.

Artikel 2

1.  
De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid ("de hoge vertegenwoordiger") is belast met de uitvoering van dit besluit.
2.  
De uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project wordt toevertrouwd aan het Bureau van de Verenigde Naties voor ontwapeningszaken (hierna "UNODA").

Artikel 3

1.  
Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project bedraagt 1 299 883,68  EUR.
2.  
Voor het beheer van de uitgaven die worden gefinancierd uit het in lid 1 genoemde bedrag, gelden de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de begroting van de Unie.
3.  
De Commissie houdt toezicht op het correcte beheer van het in lid 1 bedoelde financiële referentiebedrag. Hiertoe sluit zij een financieringsovereenkomst met UNODA. In de financieringsovereenkomst wordt bepaald dat UNODA er zorg voor draagt dat de bijdrage van de Unie zichtbaar is in verhouding tot haar omvang.
4.  
De Commissie streeft ernaar de in lid 3 bedoelde financieringsovereenkomst zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van dit besluit te sluiten. Zij stelt de Raad in kennis van eventuele moeilijkheden in dat verband, en van de datum van sluiting van die financieringsovereenkomst.

Artikel 4

De hoge vertegenwoordiger brengt regelmatig en tenminste één keer per jaar aan de Raad verslag uit over de uitvoering van dit besluit, op basis van door UNODA opgestelde verslagen. Die verslagen zullen de basis vormen voor de evaluatie door de Raad. De Commissie brengt verslag uit over de financiële aspecten van de uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project.

Artikel 5

1.  
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

▼M3

2.  
Dit besluit verstrijkt op 15 januari 2022.

▼B
BIJLAGE

1.   DOELSTELLINGEN

De NPV-toetsingsconferentie zal voor de regeling inzake de non-proliferatie van kernwapens een zeer belangrijk moment zijn. De Europese Unie beschouwt het NPV als de hoeksteen van de mondiale regeling voor de niet-verspreiding van kernwapens, de wezenlijke fundering voor nucleaire ontwapening overeenkomstig artikel VI, en een belangrijk element voor de verdere ontwikkeling van de toepassingen van kernenergie voor vreedzame doeleinden.

Sinds begin 2017 hebben de voorzitters van de zittingen van de voorbereidende NPV-commissie zich ingespannen om continuïteit tussen deze zittingen in het kader van de toetsingscyclus tot stand te brengen, onder meer door thematische convergentie te bewerkstelligen en een reeks regionale raadplegingen in de regio Azië-Stille Oceaan, Afrika en Latijns-Amerika te houden. Deze raadplegingen zijn positief onthaald door de landen in deze regio's, daar zij toegang bieden aan deskundigen uit de hoofdsteden tot de voorzitters van de voorbereidende commissie en een mogelijkheid bieden landen die niet de financiële middelen hebben om grote delegaties in New York, Genève of Wenen te onderhouden, om in dialoog te treden, en belangrijke gelegenheden bieden om belangrijke regionale prioriteiten te bespreken. Met die raadplegingen is een belangrijke bijdrage geleverd aan het overleg in het formele NPV-kader.

De doelstelling van dit project kan worden bevorderd door voort te bouwen op de werkzaamheden die de voorzitters van de zittingen van de voorbereidende commissie in 2017 en 2018 hebben verricht en deze te verdiepen, en door een mondiaal raadplegingsproces op gang te brengen waarbij de staten die partij zijn bij het NPV, de voorgedragen voorzitter van de NPV-toetsingsconferentie 2020 en de voorzitters van de zittingen van de voorbereidende commissie worden betrokken. Dit project zal bijdragen aan voorbereidende werkzaamheden voor de conferentie, zal de verantwoordelijken van de conferentie helpen om de nuances in de standpunten van de staten die partij zijn bij het NPV beter te begrijpen en hun vertrouwen te winnen, en zal de dialoog tussen die staten en de voorgedragen voorzitter faciliteren over de manier waarop obstakels voor een goed resultaat in 2020 kunnen worden weggewerkt.

Belangrijkste doelstellingen:

1. 

Een inzicht in de zorgen en prioriteiten met betrekking tot de NPV-toetsingscyclus 2020 verwerven op basis van de besprekingen tijdens de zittingen van de voorbereidende commissie in 2017, 2018 en 2019, met inbegrip van de zorgen en prioriteiten vanuit een regionaal perspectief, en ertoe bijdragen dat de zorgen en prioriteiten doeltreffend worden geformuleerd in de NPV-toetsingsconferentie 2020.

2. 

Bewustwording creëren van obstakels, alsook van gebieden waarop convergentie mogelijk is op basis van de vele voordelen die het NPV biedt, onder meer door meer stemmen aan bod te laten komen zoals technische deskundigen van regelgevende agentschappen en wetenschappelijke faculteiten, en besluitvormers zoals parlementsleden.

3. 

Vertrouwen opbouwen tussen de staten en de voorgedragen voorzitter, teneinde sterke banden te smeden die nodig zijn voor een succesvolle uitkomst van de NPV-toetsingsconferentie 2020.

4. 

Flexibiliteit en compromisbereidheid aanmoedigen in de manier waarop staten de NPV-toetsingsconferentie 2020 benaderen, en zoeken naar ideeën om tot overeenstemming te komen en scheidslijnen te overwinnen.

5. 

Input leveren voor een routekaart om een succesvolle uitkomst van de NPV-toetsingsconferentie van 2020 te realiseren, waaronder mogelijke maatregelen en aanbevelingen voor de volledige uitvoering van het NPV.

2.   BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN

Het project van de Unie ter ondersteuning van de cyclus van de NPV-toetsingsconferentie omvat:

a) 

Thematische seminars, voor de staten die partij zijn, over de drie pijlers van het NPV: nucleaire ontwapening, nucleaire non-proliferatie en het vreedzame gebruik van kernenergie.

— 
Drie thematische seminars: in Genève (ontwapening), New York (non-proliferatie) en Wenen (vreedzaam gebruik), gericht op regeringsvertegenwoordigers, deskundigen, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.
b) 

Regionale voorlichtingsactiviteiten door het leiderschap van de NPV-toetsingsconferentie 2020

— 
Organiseren van maximaal vier regionale bijeenkomsten in de regio Azië-Stille Oceaan, Afrika, Latijns-Amerika en het Caribische gebied, en het Midden-Oosten.
c) 

Nevenevenementen

— 
Organiseren van twee nevenevenementen tijdens de 74e zitting van de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering en tijdens de NPV-toetsingsconferentie 2020.

Deze activiteiten worden hieronder nader toegelicht.

2.1.   Thematische seminars

2.1.1.   Doel

Elk thematisch seminar is erop gericht bewustwording te creëren rond de uitdagingen en kansen in verband met de drie pijlers van het NPV. Meer bepaald zal in de seminars worden gewezen op de vele voordelen van het NPV en op de noodzaak deze voordelen te behouden. Het is ook de bedoeling dat de seminars elementen voor praktische maatregelen en aanbevelingen opleveren die in 2020 tot een consensus kunnen leiden.

2.1.2.   In het kader van het project worden drie seminars georganiseerd

Zoals reeds vermeld, zal elk seminar gewijd zijn aan een van de pijlers van het NPV: nucleaire ontwapening, nucleaire non-proliferatie en het vreedzame gebruik van kernenergie. Naast het onderzoeken van de onderlinge relaties tussen de drie pijlers, zullen de besprekingen ook, maar niet uitsluitend, gaan over: de uitvoering van afspraken die in de vorige toetsingscycli zijn gemaakt; het overbruggen van meningsverschillen over de manier waarop een wereld zonder kernwapens blijvend tot stand kan worden gebracht; het versterken van de non-proliferatieregeling; toegang tot de voordelen van het vreedzame gebruik van nucleaire technologie, onder meer om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling beter te kunnen realiseren; alsmede over het versterken van het NPV-toetsingsproces.

2.1.3.   Formaat

De voorgedragen voorzitter zal de staten die partij zijn inlichten over de ontwikkelingen binnen elke pijler, en daarbij uitdagingen en kansen in kaart brengen. Panels van regionale deskundigen, deskundigen van betrokken internationale organisaties, zoals de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO), alsmede deskundigen van het VN-Instituut voor Ontwapeningsonderzoek (UNIDIR) zullen worden samengeroepen om besprekingen te voeren en ideeën te formuleren. Aan het seminar over het vreedzame gebruik van kernenergie, dat in Wenen wordt gehouden, zullen ook vertegenwoordigers deelnemen van nationale instanties en structuren die betrokken zijn bij het vreedzame gebruik van kernenergie.

Tijdens de seminars zullen ook interactieve vraag- en antwoordsessies tussen de voorgedragen voorzitter, vertegenwoordigers van de staten die partij zijn en deskundigen plaatsvinden.

2.1.4.   Plaats

De drie thematische seminars worden georganiseerd op de volgende plaatsen: Genève (ontwapening), New York (non-proliferatie) en Wenen (vreedzaam gebruik van kernenergie).

2.1.5.   Tijdstip

De drie thematische seminars vinden plaats na de derde zitting van de voorbereidende commissie (29 april-10 mei 2019), onder het leiderschap en de coördinatie van de voorgedragen voorzitter van de NPV-toetsingsconferentie 2020. De data voor deze bijeenkomsten worden bepaald na de derde zitting van de voorbereidende commissie, tussen mei 2019 en maart 2020.

2.1.6.   Verantwoordelijkheden van het uitvoerend agentschap:

Inhoudelijke voorbereiding:

In overleg met de voorgedragen voorzitter zal UNODA de inhoud van de seminars, de agenda en de selectie van de sprekers/deskundigen bepalen.

Logistieke en conferentiediensten:

UNODA zorgt voor de logistiek van de thematische seminars (boeken van locaties, catering, audiovisueel materiaal, reisarrangementen voor deelnemers en deskundigen enz.).

2.2.   Regionale bijeenkomsten

2.2.1.   Doel

De regionale bijeenkomsten hebben ten doel een beter inzicht in de huidige stand van zaken te verschaffen, opties voor samenwerking te bespreken, oplossingen te bedenken en relaties uit te bouwen om de NPV-toetsingsconferentie 2020 te doen slagen.

2.2.2.   Onderwerpen

De regionale bijeenkomsten in de regio Azië-Stille Oceaan, Afrika, Latijns-Amerika en het Caribische gebied zullen de drie NPV-pijlers bestrijken. Op basis van de besprekingen die tijdens de zittingen van de voorbereidende NPV-commissie in 2017, 2018 en 2019 zijn gevoerd, zullen de belangrijkste vraagstukken waarmee het NPV en de staten die partij zijn worden geconfronteerd, worden behandeld tegen de achtergrond van respectieve regionale prioriteiten en problemen. Bij die vraagstukken komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de uitvoering van afspraken die in de vorige toetsingscycli zijn gemaakt; het overbruggen van meningsverschillen over de manier waarop een wereld zonder kernwapens blijvend tot stand kan worden gebracht; het versterken van de non-proliferatieregeling; toegang tot de voordelen van het vreedzame gebruik van nucleaire technologie, onder meer om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling beter te kunnen realiseren; alsmede het versterken van het NPV-toetsingsproces.

De regionale bijeenkomst in het Midden-Oosten zal specifiek gewijd zijn aan de uitvoering van de NPV-resolutie van 1995 over de totstandbrenging van een zone in het Midden-Oosten die vrij is van kernwapens en van alle andere massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor. De uitdagingen die dit thema inhoudt voor een succesvolle uitkomst van de NPV-toetsingsconferentie 2020, nopen ertoe een aparte bijeenkomst in deze regio te organiseren.

2.2.3.   Formaat

De regionale bijeenkomsten zullen de vorm aannemen van interactief overleg. Tijdens elke regionale bijeenkomst zal de voorgedragen voorzitter de stand van de toetsingscyclus kunnen uiteenzetten. De voorzitter van de bijeenkomst zal vervolgens een aantal vragen aan de staten voorleggen met de bedoeling een interactieve vraag- en antwoordsessie op gang te brengen.

Tijdens de bijeenkomsten zal tevens een beroep worden gedaan op panels van regionale en thematische deskundigen, onder wie deskundigen van betrokken internationale organisaties zoals de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO) en het VN-Instituut voor Ontwapeningsonderzoek (UNIDIR), met als doel discussies op gang te brengen en ideeën te formuleren.

2.2.4.   Plaats

De regionale bijeenkomsten zijn erop gericht interactie met regeringen uit welbepaalde regio's te ondersteunen met het oog op de voorbereiding van de NPV-toetsingsconferentie 2020. De volgende vier regionale bijeenkomsten worden voorgesteld:Landen van regio's/subregio's:

Voorgestelde locatie:

Afrika

Addis Abeba

Latijns-Amerika en het Caribische gebied

Buenos Aires

Azië-Stille Oceaan

Jakarta

Midden-Oosten

Amman

2.2.5.   Tijdstip

De vier regionale bijeenkomsten zullen worden gehouden tussen maart 2019 en maart 2020. De exacte data en volgorde (van de betrokken regio's) van de regionale bijeenkomsten zullen worden bepaald door het uitvoerend agentschap, in overleg met de voorgedragen voorzitter van de NPV-toetsingsconferentie 2020 en de Unie, en rekening houdend met de ontwapeningskalender van de VN. Elke regionale bijeenkomst zal hoogstens twee dagen duren. De voorgedragen voorzitter van de NPV-toetsingsconferentie 2020 zal de vier regionale bijeenkomsten voorzitten.

2.2.6.   Verantwoordelijkheden van het uitvoerend agentschap

Inhoudelijke voorbereiding:

In overleg met de voorzitters van de drie zittingen van de voorbereidende commissie en onder het leiderschap van de voorgedragen voorzitter van de NPV-toetsingsconferentie 2020 zal UNODA de inhoud van de regionale bijeenkomsten, de agenda en de selectie van de sprekers/deskundigen bepalen.

Logistiek en ondersteuning voor de bijeenkomsten:

UNODA zorgt samen met de gastlanden in de regio voor de logistiek van de regionale bijeenkomsten (boeken van locaties, catering, audiovisueel materiaal, reisarrangementen voor deelnemers en deskundigen enz.).

2.3.   Nevenevenementen

Er zullen twee nevenevenementen worden georganiseerd tijdens de 74e zitting van de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering en tijdens de NPV-toetsingsconferentie 2020. Tijdens het nevenevenement in oktober 2019 zullen de voorzitters van de drie zittingen van de voorbereidende commissie en de voorgedragen voorzitter de voorbereidingen voor de NPV-toetsingsconferentie 2020 kunnen bespreken. Tijdens het nevenevenement dat in de marge van de NPV-toetsingsconferentie 2020 wordt georganiseerd, zal van gedachten kunnen worden gewisseld over de resultaten van de thematische seminars en de regionale bijeenkomsten, en over de bijdrage daarvan aan de voorbereidingen van de conferentie.

2.3.1.   Verantwoordelijkheden van het uitvoerend agentschap

Inhoudelijke voorbereiding:

In overleg met de voorzitters van de drie zittingen van de voorbereidende commissie en de voorgedragen voorzitter van de NPV-toetsingsconferentie 2020 zal UNODA de conceptnota voor de nevenevenementen en de agenda en selectie van de sprekers/deskundigen bepalen.

Logistiek en ondersteuning voor de bijeenkomsten:

UNODA zorgt voor de logistiek van de nevenevenementen (boeken van locaties, catering, audiovisueel materiaal, reisarrangementen voor deskundigen enz.).

3.   VERSLAGLEGGING EN BEOORDELING

UNODA legt aan de hoge vertegenwoordiger en de Commissie een financieel en inhoudelijk eindverslag met onder meer geleerde lessen, alsmede na elke activiteit een kort verslag met de belangrijkste conclusies.

4.   LOOPTIJD

De looptijd voor de uitvoering van het project bedraagt 18 maanden.

5.   ZICHTBAARHEID VAN DE EU

UNODA doet al het nodige om ruchtbaarheid te geven aan het feit dat dit project door de Unie wordt gefinancierd. De steun van de Unie zal voor het voetlicht worden gebracht in openbare en besloten presentaties en briefings van de voorgedragen voorzitter. De steun van de Unie zal eveneens worden vermeld in uitnodigingen en andere documenten die worden verdeeld onder de deelnemers van de diverse evenementen. UNODA zorgt ervoor dat de Unie wordt vertegenwoordigd in alle uit hoofde van dit besluit georganiseerde evenementen.

6.   UITVOEREND AGENTSCHAP

De uitvoering van dit project wordt toevertrouwd aan het Bureau van de Verenigde Naties voor ontwapeningszaken (UNODA). Dit project wordt uitgevoerd overeenkomstig de financieringsovereenkomst die tussen de Europese Commissie en UNODA moet worden gesloten.