02017R1128 — NL — 30.06.2017 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) 2017/1128 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 juni 2017

betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 168 van 30.6.2017, blz. 1)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 198, 28.7.2017, blz.  42 (2017/1128)
▼B

VERORDENING (EU) 2017/1128 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 juni 2017

betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.  Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke benadering in de Unie van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten door ervoor te zorgen dat de abonnees op portabele online-inhoudsdiensten die rechtmatig worden verstrekt in hun woonlidstaat, toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van die diensten, wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat dan hun woonlidstaat aanwezig zijn.

2.  Deze verordening is niet van toepassing op het gebied van belastingen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „abonnee”: een consument die op basis van een overeenkomst met een aanbieder voor de verstrekking van een online-inhoudsdienst, tegen betaling in geld of zonder een dergelijke betaling, het recht heeft op toegang tot en gebruik van deze dienst in de woonlidstaat;

2. „consument”: iedere natuurlijke persoon die bij onder deze verordening vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

3. „woonlidstaat”: de op basis van artikel 5, bepaalde lidstaat, waar de abonnee zijn feitelijk en stabiel verblijf heeft;

4. „tijdelijk aanwezig in een lidstaat”: gedurende een beperkte periode aanwezig zijn in een andere lidstaat dan de woonlidstaat;

5. „online-inhoudsdienst”: een dienst in de zin van de artikelen 56 en 57 van het VWEU die een aanbieder rechtmatig onder overeengekomen voorwaarden online aan abonnees in hun woonlidstaat aanbiedt, die portabel is en die:

i) een audiovisuele mediadienst is zoals gedefinieerd in artikel 1, onder a), van Richtlijn 2010/13/EU, of

ii) een dienst is waarvan het voornaamste kenmerk bestaat in het verlenen van toegang tot, en het gebruik van, werken, ander beschermd materiaal of doorgiften van omroeporganisaties, op lineaire wijze of op aanvraag;

6. „portabel”: een kenmerk van een online-inhoudsdienst waarbij abonnees daadwerkelijk toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van de online-inhoudsdienst in hun woonlidstaat, zonder beperking tot een bepaalde locatie.

Artikel 3

Verplichting tot het mogelijk maken van grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten

1.  De aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling in geld wordt verstrekt, stelt een abonnee die tijdelijk in een lidstaat aanwezig is in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de online-inhoudsdienst, op dezelfde manier als in de woonlidstaat, onder meer door toegang tot dezelfde inhoud, op dezelfde reeks en hetzelfde aantal toestellen, met hetzelfde aantal gebruikers en voor dezelfde functionaliteiten te verstrekken.

2.  De aanbieder mag geen bijkomende kosten aanrekenen aan de abonnee voor de toegang tot en het gebruik van de online-inhoudsdienst op grond van lid 1.

3.  De in lid 1 uiteengezette verplichting strekt zich niet uit tot kwaliteitseisen die gelden voor de verstrekking van een online-inhoudsdienst, die de aanbieder moet naleven wanneer hij deze dienst in de woonlidstaat verstrekt, tenzij de aanbieder en de abonnee uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

De aanbieder neemt bij het verstrekken van de online-inhoudsdienst in overeenstemming met lid 1 geen maatregelen om de kwaliteit van de verstrekking van de online-inhoudsdienst te verminderen.

4.  De aanbieder bezorgt, op basis van de informatie waarover hij beschikt, de abonnee informatie over de kwaliteit van de verstrekking van de overeenkomstig lid 1 verstrekte online-inhoudsdienst. De informatie wordt voorafgaand aan de verstrekking van de online-inhoudsdienst in overeenstemming met lid 1 en op passende en proportionele wijze aan de abonnee verstrekt.

Artikel 4

Plaats van de verstrekking van, de toegang tot en het gebruik van online-inhoudsdiensten

De verstrekking van een online-inhoudsdienst uit hoofde van deze verordening aan een abonnee die tijdelijk aanwezig is in een lidstaat, alsmede de toegang tot en het gebruik van die dienst door de abonnee, worden geacht uitsluitend plaats te vinden in de woonlidstaat van de abonnee.

Artikel 5

Controle van de woonlidstaat

1.  Bij de sluiting en bij de hernieuwing van een overeenkomst voor de verstrekking van een online-inhoudsdienst tegen betaling in geld, controleert de aanbieder de woonlidstaat van de abonnee aan de hand van hoogstens twee van de hiernavolgende controlemiddelen en zorgt hij ervoor dat de gebruikte middelen redelijk, proportioneel en doeltreffend zijn:

a) een identiteitskaart, een elektronisch identificatiemiddel, met name die welke vallen onder de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) aangemelde nationale stelsels voor elektronische identificatie, of een ander geldig identiteitsdocument waarin de woonlidstaat van de abonnee wordt bevestigd;

b) betalingsgegevens, zoals een bankrekeningnummer of het nummer van een krediet- of debetkaart van de abonnee;

c) de plaats van installatie van een settopbox, een decoder of een soortgelijk apparaat waarmee de diensten aan de abonnee worden verstrekt;

d) betaling door de abonnee van een vergoeding voor andere diensten die in de lidstaat worden verstrekt, zoals een omroepbijdrage;

e) een overeenkomst voor de verstrekking van internet- of telefoondiensten, of een soortgelijk type overeenkomst waaruit de band van de abonnee met de lidstaat blijkt;

f) registratie op lokale kiezerslijsten, indien deze informatie publiekelijk toegankelijk is;

g) betaling van plaatselijke belastingen, indien deze informatie publiekelijk toegankelijk is;

h) een rekening van een nutsbedrijf, waaruit de band van de abonnee met de lidstaat blijkt;

i) het factuur- of postadres van de abonnee;

j) een verklaring waarin de abonnee zijn adres in de lidstaat bevestigt;

k) een controle van het IP-adres (Internet Protocol), om de lidstaat waarin de abonnee toegang heeft tot de online-inhoudsdienst te identificeren.

De controlemiddelen onder punten i) tot en met k) mogen enkel worden gebruikt in combinatie met een van de controlemiddelen onder punt a) tot en met h), tenzij het postadres onder punt i) opgenomen is in een publiekelijk toegankelijk officieel register.

2.  Indien de aanbieder redelijke twijfels heeft over de woonlidstaat van de abonnee gedurende de looptijd van de overeenkomst voor de verstrekking van een online-inhoudsdienst, mag de aanbieder de controle van de woonlidstaat van de abonnee nogmaals overeenkomstig lid 1 verrichten. In dat geval mag het controlemiddel onder punt k) hierbij evenwel als enig controlemiddel worden gebruikt. Gegevens die voortkomen uit het gebruik van het controlemiddel onder punt k) mogen enkel in binaire vorm worden verzameld.

3.  De aanbieder heeft het recht de abonnee te verzoeken de informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de woonlidstaat van de abonnee overeenkomstig de leden 1 en 2 te bepalen. Indien de abonnee die informatie niet verstrekt en de aanbieder daardoor de woonlidstaat van de abonnee niet kan controleren, stelt de aanbieder de abonnee op basis van deze verordening niet in staat toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de online-inhoudsdienst wanneer hij tijdelijk in een lidstaat aanwezig is.

4.  De houders van auteursrechten of naburige rechten of de houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van een online-inhoudsdienst kunnen toestemming geven voor de verstrekking van, de toegang tot en het gebruik van hun inhoud uit hoofde van deze verordening, zonder controle van de woonlidstaat. In dergelijke gevallen volstaat de overeenkomst tussen de aanbieder en de abonnee voor de verstrekking van een online-inhoudsdienst om de woonlidstaat van de abonnee te bepalen.

De houders van auteursrechten of naburige rechten of de houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van een online-inhoudsdienst hebben het recht de op grond van de eerste alinea gegeven toestemming in te trekken op voorwaarde van een redelijke opzegtermijn aan de aanbieder.

5.  De overeenkomst tussen de aanbieder en de houders van auteursrechten of naburige rechten of de houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van een online-inhoudsdienst mag de mogelijkheid voor dergelijke houders van rechten om de in lid 4 bedoelde toestemming in te trekken, niet beperken.

Artikel 6

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten die zonder betaling in geld worden verstrekt

1.  De aanbieder van een online-inhoudsdienst die zonder betaling in geld wordt verstrekt, kan beslissen om zijn abonnees die tijdelijk in een andere lidstaat aanwezig zijn, in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van die online-inhoudsdienst, op voorwaarde dat de aanbieder de woonlidstaat van zijn abonnee overeenkomstig deze verordening controleert.

2.  De aanbieder informeert zijn abonnees, de betrokken houders van auteursrechten en naburige rechten en de betrokken houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van de online-inhoudsdienst over zijn beslissing om de online-inhoudsdienst overeenkomstig lid 1 te verstrekken, voorafgaand aan de verstrekking van die dienst. De informatie wordt op passende en evenredige wijze verstrekt.

3.  Deze verordening is van toepassing op aanbieders die overeenkomstig lid 1 een online-inhoudsdienst verstrekken.

Artikel 7

Contractuele bepalingen

1.  Alle contractuele bepalingen, met inbegrip van die tussen aanbieders van online-inhoudsdiensten en houders van auteursrechten of naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten, alsmede die tussen dergelijke aanbieders en hun abonnees, die strijdig zijn met deze verordening, met inbegrip van bepalingen die de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten verbieden of die portabiliteit tot een specifieke periode beperken, zijn onafdwingbaar.

2.  Deze verordening is van toepassing ongeacht het recht dat geldt voor overeenkomsten tussen aanbieders van online-inhoudsdiensten en houders van auteursrechten of naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud van online-inhoudsdiensten of voor overeenkomsten tussen deze aanbieders en hun abonnees.

Artikel 8

Bescherming van persoonsgegevens

1.  De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, waaronder met name ten behoeve van controle van de woonlidstaat van de abonnee op grond van artikel 5, wordt uitgevoerd in overeenstemming met Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG. Met name het gebruik van controlemiddelen uit hoofde van artikel 5 en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening worden beperkt tot wat noodzakelijk en proportioneel is om het beoogde doel te bereiken.

2.  Gegevens die worden verzameld uit hoofde van artikel 5 mogen uitsluitend worden gebruikt om de woonlidstaat van de abonnee te controleren. De gegevens mogen niet gecommuniceerd, overgedragen, gedeeld, in licentie of anderszins doorgeven of vrijgegeven worden aan houders van auteursrecht of naburige rechten of houders van andere rechten met betrekking tot de inhoud in online-inhoudsdiensten of andere derde partijen.

3.  Gegevens die worden verzameld uit hoofde van artikel 5 worden door de aanbieder van een online-inhoudsdienst niet langer bewaard dan nodig is voor het voltooien van een controle van de woonlidstaat van een abonnee op grond van artikel 5, lid 1 of 2. Na de voltooiing van elke controle worden de gegevens onmiddellijk en onherroepelijk vernietigd.

Artikel 9

Toepassing op bestaande overeenkomsten en verkregen rechten

1.  Deze verordening is ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten en rechten die zijn verkregen vóór de datum van toepassing ervan, indien deze van belang zijn voor de verstrekking van, de toegang tot en het gebruik van een online-inhoudsdienst overeenkomstig de artikelen 3 en 6 na die datum.

2.   ►C1  Uiterlijk op 2 juni 2018 ◄ controleert de aanbieder van een online-inhoudsdienst die tegen betaling in geld wordt verstrekt, in overeenstemming met deze verordening, de woonlidstaat van de abonnees die vóór die datum overeenkomsten voor de verstrekking van de online-inhoudsdienst hebben gesloten.

Binnen twee maanden na de datum waarop de aanbieder van een online-inhoudsdienst die zonder betaling in geld wordt verstrekt, de dienst in overeenstemming met artikel 6 voor het eerst verstrekt, controleert de aanbieder overeenkomstig deze verordening de woonlidstaat van de abonnees die vóór die datum overeenkomsten voor de verstrekking van de online-inhoudsdienst hebben gesloten.

Artikel 10

Herziening

►C1  Uiterlijk op 2 april 2021 ◄ , en vervolgens zoals is vereist, evalueert de Commissie de toepassing van deze verordening in het licht van de juridische, technologische en economische ontwikkelingen, en brengt zij hierover aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit.

Het in het eerste lid bedoelde verslag omvat onder meer een beoordeling van de toepassing van de middelen voor controle van de in artikel 5 bedoelde woonlidstaat, rekening houdend met recent ontwikkelde technologieën, sectorale normen en praktijken, en indien nodig een beoordeling van de behoefte aan een herziening. In het verslag moet bijzondere aandacht worden besteed aan de gevolgen van deze verordening voor kmo’s en de bescherming van persoonsgegevens. De Commissie laat haar verslag in voorkomend geval vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

Artikel 11

Slotbepalingen

1.  Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   ►C1  Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2018. ◄

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.( ) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).