02017D1792 — NL — 15.09.2017 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT (EU) 2017/1792 VAN DE RAAD

van 29 mei 2017

betreffende de ondertekening, namens de Unie, en voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

(PB L 258 van 6.10.2017, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

BESLUIT (EU) 2017/1793 VAN DE RAAD van 15 september 2017

  L 258

3

6.10.2017
▼B

BESLUIT (EU) 2017/1792 VAN DE RAAD

van 29 mei 2017

betreffende de ondertekening, namens de Unie, en voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekeringArtikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Unie, van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiėle maatregelen betreffende verzekering en herverzekering, onder voorbehoud van de sluiting van de genoemde overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

▼M1

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen alsmee de uitwisseling van brieven tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten inzake taalregelingen. De ondertekening van de overeenkomst vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de ondertekening van de uitwisseling van brieven.

▼B

Artikel 3

De artikelen 4 en 7 van de overeenkomst worden voorlopig toegepast overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de overeenkomst ( 1 ), in afwachting van de voltooiing van de voor de sluiting ervan vereiste procedures.

▼M1

Artikel 3 bis

De overeenkomst wordt ondertekend in het Engels. Overeenkomstig het Unierecht wordt de overeenkomst door de Unie tevens opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal. Aan deze extra taalversies moet rechtsgeldigheid worden verleend door een uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Alle bekrachtigde versies zijn van gelijke waarde.

▼B

Artikel 4

De Commissie vertegenwoordigt de Unie in het gemengd comité waarin artikel 7 van de overeenkomst voorziet, mits voorafgaande kennisname van het standpunt van de Raadsgroep financiële diensten; zij licht die Raadsgroep, indien dat passend is en ten minste eenmaal per jaar, in over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

Artikel 5

Ieder standpunt dat namens de Unie kenbaar wordt gemaakt, wordt vastgesteld overeenkomstig de Verdragen en derhalve door de Raad als bepaald in artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie of artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.( 1 ) De datum vanaf welke de overeenkomst voorlopig wordt toegepast, wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.