02014R0833 — NL — 04.12.2022 — 012.002


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 960/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 1290/2014 VAN DE RAAD van 4 december 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

VERORDENING (EU) 2015/1797 VAN DE RAAD van 7 oktober 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

VERORDENING (EU) 2017/2212 VAN DE RAAD van 30 november 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

VERORDENING (EU) 2022/262 VAN DE RAAD van 23 februari 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

VERORDENING (EU) 2022/328 VAN DE RAAD van 25 februari 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

VERORDENING (EU) 2022/334 VAN DE RAAD van 28 februari 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

VERORDENING (EU) 2022/345 VAN DE RAAD van 1 maart 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

VERORDENING (EU) 2022/350 VAN DE RAAD van 1 maart 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

VERORDENING (EU) 2022/394 VAN DE RAAD van 9 maart 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

VERORDENING (EU) 2022/428 VAN DE RAAD van 15 maart 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

VERORDENING (EU) 2022/576 VAN DE RAAD van 8 april 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/595 VAN DE COMMISSIE van 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

VERORDENING (EU) 2022/879 VAN DE RAAD van 3 juni 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

VERORDENING (EU) 2022/1269 VAN DE RAAD van 21 juli 2022

  L 193

1

21.7.2022

►M17

VERORDENING (EU) 2022/1904 VAN DE RAAD van 6 oktober 2022

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

VERORDENING (EU) 2022/2367 VAN DE RAAD van 3 december 2022

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/2368 VAN DE COMMISSIE van 3 december 2022

  L 311I

5

3.12.2022


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 246, 21.8.2014, blz.  59 (nr. 833/2014)

 C2

Rectificatie, PB L 263, 3.9.2014, blz.  35 (nr. 833/2014)

 C3

Rectificatie, PB L 321, 7.11.2014, blz.  11 (nr. 960/2014)

►C4

Rectificatie, PB L 055, 28.2.2022, blz.  78 (2022/262)

►C5

Rectificatie, PB L 068, 3.3.2022, blz.  22 (2022/334)

 C6

Rectificatie, PB L 114, 12.4.2022, blz.  214 (nr. 833/2014)

 C7

Rectificatie, PB L 114, 12.4.2022, blz.  212 (2022/328)

 C8

Rectificatie, PB L 119, 21.4.2022, blz.  114 (2022/394)

►C9

Rectificatie, PB L 137, 16.5.2022, blz.  185 (2022/576)

►C10

Rectificatie, PB L 181, 7.7.2022, blz.  36 (2022/576)

 C11

Rectificatie, PB L 190, 19.7.2022, blz.  191 (2022/576)

 C12

Rectificatie, PB L 202, 2.8.2022, blz.  58 (2022/576)

►C13

Rectificatie, PB L 316, 8.12.2022, blz.  101 (2022/879)

►C14

Rectificatie, PB L 316, 8.12.2022, blz.  103 (2022/1904)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 833/2014 VAN DE RAAD

van 31 juli 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren▼M7

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) 

„goederen en technologie voor tweeërlei gebruik”: de producten die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 );

b) 

„bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage I;

c) 

„technische bijstand”: elke technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; zij kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, en omvat ook mondelinge vormen van bijstand;

d) 

„tussenhandeldiensten”:

i) 

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii) 

het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als zij zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

e) 

„beleggingsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i) 

het ontvangen en doorgeven van orders in verband met een of meer financiële instrumenten;

ii) 

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii) 

het handelen voor eigen rekening;

iv) 

portefeuillebeheer;

v) 

beleggingsadvies;

vi) 

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii) 

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii) 

met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

f) 

▼M11

„effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, waaronder in de vorm van cryptoactiva, betaalinstrumenten uitgezonderd:

▼M7

i) 

aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten,

ii) 

obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten,

iii) 

alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten die wordt bepaald op basis van effecten;

g) 

„geldmarktinstrumenten”: alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten en commercial papers, betaalinstrumenten uitgezonderd;

h) 

„kredietinstelling”: een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening;

i) 

„grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

j) 

„centrale effectenbewaarinstelling”: een rechtspersoon in de zin van artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 );

k) 

„deposito”: een creditsaldo dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en dat de kredietinstelling onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen, met inbegrip van een termijndeposito en een spaardeposito, maar met uitsluiting van een creditsaldo indien:

i) 

het bestaan ervan alleen kan worden aangetoond met een financieel instrument als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ), tenzij het een spaarproduct betreft dat wordt gestaafd met een op naam gesteld certificaat van deposito en dat op 2 juli 2014 in een lidstaat al bestond;

ii) 

de hoofdsom ervan niet a pari terugbetaalbaar is;

iii) 

de hoofdsom ervan alleen a pari terugbetaalbaar is uit hoofde van een bepaalde door de kredietinstelling of door een derde verstrekte garantie of overeenkomst;

l) 

„burgerschapsregelingen voor investeerders” (of „gouden paspoorten”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken de nationaliteit van die lidstaat te verwerven in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

m) 

„verblijfsregelingen voor investeerders” (of „gouden visa”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken een verblijfsvergunning in een lidstaat te verkrijgen in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

n) 

„handelsplatform” in de zin van artikel 4, lid 1, punt 24, van Richtlijn 2014/65/EU: een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF);

o) 

„financiering of financiële bijstand”: elke actie, ongeacht het gekozen middel, waarbij een persoon, entiteit of lichaam, met of zonder voorwaarden, eigen vermogen of eigen economische middelen uitbetaalt of toezegt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot subsidies, leningen, garanties, borgstellingen, obligaties, kredietbrieven, leverancierskredieten, koperskredieten, in- of uitvoervoorschotten en alle soorten verzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van exportkredietverzekeringen; de betaling en de voorwaarden voor betaling van de overeengekomen prijs voor een goed of een dienst in overeenstemming met de normale handelspraktijk, vormen geen financiering of financiële bijstand;

p) 

„partnerland”: een land dat een reeks uitvoercontrolemaatregelen toepast die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgenomen in bijlage VIII bij deze verordening;

q) 

„communicatieapparatuur voor consumenten”: apparatuur die door particulieren wordt gebruikt, zoals personal computers en randapparatuur (met inbegrip van harde schijven en printers), mobiele telefoons, slimme televisies, geheugenapparaten (USB-drives) en consumentensoftware voor al deze producten;

▼M8

r) 

„russische luchtvaartmaatschappij”: betekent een luchtvervoeronderneming met een geldige exploitatievergunning of equivalent daarvan, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie;

▼M12

s) 

„kredietwaardigheidsbeoordeling”: een oordeel over de kredietwaardigheid van een entiteit, een schuldinstrument of financiële verplichting, obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, dan wel van een uitgevende instelling van een schuldinstrument of financiële verplichting, van obligaties, preferente aandelen of andere financiële instrumenten, voor het afgeven waarvan wordt gebruikgemaakt van een vast en welomschreven rangordesysteem van oordeelscategorieën;

t) 

„kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten”: de analyse van gegevens en informatie, en de evaluatie, goedkeuring, afgifte en toetsing van kredietwaardigheidsoordelen;

u) 

„energiesector”: een sector die de volgende activiteiten omvat, uitgezonderd civiele nucleaire activiteiten:

i) 

de exploratie, de productie, de distributie binnen Rusland of de winning van aardolie, aardgas of vaste fossiele brandstoffen, de raffinage van brandstoffen, de vloeibaarmaking van aardgas of hervergassing;

ii) 

de vervaardiging of distributie binnen Rusland van producten uit vaste fossiele brandstoffen, geraffineerde aardolieproducten of gas, of

iii) 

de bouw van faciliteiten of installatie van de uitrusting voor, of de verlening van diensten, uitrusting of technologie voor activiteiten die verband houden met, energieopwekking of elektriciteitsproductie;

▼M13

v) 

„richtlijnen inzake overheidsopdrachten”: de Richtlijnen 2014/23/EU ( 4 ), 2014/24/EU ( 5 ), 2014/25/EU ( 6 ) en 2009/81/EG ( 7 ) van het Europees Parlement en de Raad;

w) 

„wegvervoeronderneming”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat met een commercieel oogmerk goederen vervoert met motorvoertuigen of combinaties van voertuigen.

▼M7

Artikel 2

1.  
Het is verboden om goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  

Onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten; of

▼M16 —————

▼M7

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

▼M16

Met uitzondering van punt g) van de eerste alinea verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen te rekenen van de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

▼M7

4.  

In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a) 

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b) 

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c) 

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d) 

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

▼M13

e) 

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;

▼M7

f) 

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g) 

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies;

▼M16

h) 

bestemd zijn voor cyberbeveiliging en informatiebeveiliging waarborgen voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan.

▼M7

5.  
In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.
6.  
Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.
7.  

Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

▼M13

i) 

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 2 ter, lid 1, punt a);

ii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of

▼M12

iii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 3, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.

▼M7

8.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 2 bis

1.  
Het is verboden om de in bijlage VII vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  

De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

medische of farmaceutische doeleinden;

c) 

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d) 

software-updates;

e) 

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten; of

▼M16 —————

▼M7

g) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

▼M16

Met uitzondering van punt g) van de eerste alinea verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen 30 dagen te rekenen van de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

▼M7

4.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a) 

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b) 

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c) 

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d) 

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

▼M13

e) 

bestemd zijn voor civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50 % in handen van de overheid is;

▼M7

f) 

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; of

g) 

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies; of

▼M16

h) 

bestemd zijn voor het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan;

▼M7

5.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.
6.  
Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.
7.  

Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

▼M13

i) 

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn, tenzij de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van artikel 2 ter, lid 1;

ii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van lid 4, punt b), of

▼M12

iii) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie als bedoeld in lid 1 of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de energiesector, tenzij een dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand is toegestaan uit hoofde van de in artikel 3, leden 3 tot en met 6, bedoelde uitzonderingen.

▼M7

8.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

▼M17

Artikel 2 bis bis

1.  
Het is verboden om de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( *1 ) vermelde vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
2.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen te verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼M7

Artikel 2 ter

▼M12

1.  

Met betrekking tot de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen kunnen de bevoegde autoriteiten, in afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, en artikel 2 bis, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsvereisten op grond van Verordening (EU) 2021/821, alleen toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, en de in bijlage VII vermelde goederen en technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:

▼M7

a) 

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben; of

b) 

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

2.  
Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.
3.  
De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig lid 1 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 2 quater

1.  
De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 2, lid 3, en 2 bis, lid 3, wordt, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage IX bevatten.
2.  
Alle vergunningen als bedoeld in de artikelen 2, 2 bis, en 2 ter, worden, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage IX bevatten.

Artikel 2 quinquies

▼M9

1.  
De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie informatie uit over de krachtens de artikelen 2, 2 bis, en 2 ter verleende vergunningen en weigeringen. De informatie-uitwisseling vindt plaats via de elektronische systemen die in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 zijn verstrekt.

▼M7

2.  
Informatie die als gevolg van de toepassing van dit artikel is ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is gevraagd, met inbegrip van de in lid 4 bedoelde uitwisselingen.

De lidstaten en de Commissie waarborgen dat bij de toepassing van dit artikel verzamelde vertrouwelijke informatie overeenkomstig het Unierecht en het desbetreffende nationale recht wordt beschermd.

De lidstaten en de Commissie waarborgen dat op grond van dit artikel verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.

3.  
Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig de artikelen 2, 2 bis en 2 ter voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

▼M11

3 bis.  
Wanneer een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig artikel 2, lid 4, punt d), artikel 2 bis, lid 4, punt d), en artikel 3 septies, lid 4, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie voor maritieme veiligheid, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van de verlening.

▼M9

4.  
In voorkomend geval en op basis van wederkerigheid wisselt de Commissie, in overleg met de lidstaten, informatie uit met partnerlanden om de doeltreffendheid van de uitvoercontrolemaatregelen in het kader van deze verordening en de consistente toepassing van de door de partnerlanden toegepaste uitvoercontrolemaatregelen te ondersteunen.

▼M7

Artikel 2 sexies

1.  
Het is verboden om publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Rusland te verlenen.
2.  

Het verbod van lid 1 geldt niet voor:

a) 

bindende financieringsverbintenissen of verbintenissen inzake financiële bijstand die vóór 26 februari 2022 tot stand zijn gekomen;

▼M11

b) 

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor een totale waarde van maximaal 10 000 000  EUR per project ter ondersteuning van in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen, of

▼M7

c) 

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel in levensmiddelen en voor landbouw-, medische of humanitaire doeleinden.

▼M9

3.  
Het is verboden om te investeren in, deel te nemen in of anderszins bij te dragen aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten.
4.  
In afwijking van lid 3 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor een beleggingsdeelneming in of bijdrage aan door het Russische fonds voor directe investeringen medegefinancierde projecten, nadat zij hebben geconstateerd dat een dergelijke beleggingsdeelneming of bijdrage verschuldigd is uit hoofde van contracten die vóór 2 maart 2022 zijn gesloten of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M10

Artikel 2 septies

1.  
Het is exploitanten verboden inhoud die door de in bijlage XV vermelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen wordt verstrekt, uit te zenden of de uitzending van die inhoud mogelijk te maken, te faciliteren of anderszins daartoe bij te dragen, onder andere door transmissie of distributie, ongeacht het middel, bijvoorbeeld via kabel, satelliet, IP-TV, internetproviders, internetplatforms of applicaties voor het delen van video’s, ongeacht of deze nieuw of voorgeïnstalleerd zijn.
2.  
Uitzendlicenties of -vergunningen en transmissie- en distributieregelingen met de in bijlage XV vermelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geschorst.

▼M15

3.  
Het is verboden reclame te maken voor producten of diensten in enig welke vorm van inhoud die wordt geproduceerd of uitgezonden door de in bijlage XV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, inclusief via transmissie of distributie op enigerlei in lid 1 bedoelde wijze.

▼M12

Artikel 3

1.  
Het is verboden goederen of technologie die zijn opgenomen in bijlage II, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat, of voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plat.
2.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en die goederen of technologie te leveren, vervaardigen, onderhouden of gebruiken;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  

De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen of technologie, of op de verlening van technische of financiële bijstand, die nodig is voor:

▼M15

a) 

het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden, van of via Rusland naar de Unie; of

▼M12

b) 

de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu.

4.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn tot en met 17 september 2022 niet van toepassing op de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat is afgesloten vóór 16 maart 2022, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van een dergelijk contract, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis is gesteld.
5.  
De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op het verschaffen van verzekering of herverzekering aan, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn opgericht of erkend met betrekking tot hun activiteiten buiten de energiesector in Rusland.
6.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht, uitvoer en de verlening van technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

die noodzakelijk is om de kritieke energievoorziening binnen de Unie te waarborgen, of

b) 

die uitsluitend bestemd is voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

7.  
De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 6 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 3 bis

1.  

Het is verboden:

a) 

nieuwe deelnames te verwerven of bestaande deelnames uit te breiden in rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

b) 

nieuwe leningen of kredieten of andere wijzen van financiering, waaronder aandelenkapitaal, te verstrekken, of deel uit te maken van een regeling voor het verstrekken daarvan, aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland, of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersonen, entiteiten of lichamen te financieren;

c) 

een joint venture op te richten met rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van Rusland of een ander derde land zijn opgericht of erkend en die actief zijn in de energiesector in Rusland;

d) 

investeringsdiensten te verrichten die direct gerelateerd zijn aan de activiteiten als bedoeld in de punten a), b) en c).

2.  

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten als bedoeld in lid 1, nadat zij hebben vastgesteld dat:

▼M15

a) 

die noodzakelijk zijn om de kritieke energievoorziening binnen de Unie, alsmede het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, tenzij op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden, van of door Rusland naar de Unie, te waarborgen; of

▼M12

b) 

die uitsluitend een rechtspersoon, entiteit of lichaam actief in de energiesector in Rusland betreffen die eigendom zijn van een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam.

3.  
De betrokken lidstaat/lidstaten stelt/stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 8 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M7

Artikel 3 ter

▼M13

1.  
Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de raffinage van olie en het vloeibaar maken van aardgas, als vermeld in bijlage X, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M7

2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de uitvoering tot 27 mei 2022 van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
4.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in bijlage X vermelde goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen kan de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning mits de exporteur de bevoegde autoriteit daarvan kennis geeft binnen vijf werkdagen nadat de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer heeft plaatsgevonden, en daarbij nadere informatie verstrekt over de reden(en) van de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer zonder voorafgaande vergunning.

▼M16

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M7

Artikel 3 quater

▼M13

1.  
Het is verboden om goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of de ruimtevaartsector, als vermeld in bijlage XI, en reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als vermeld in bijlage XX, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

▼M7

2.  
Het is verboden om personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland direct of indirect verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden met betrekking tot de in bijlage XI vermelde goederen en technologie.
3.  
Het is verboden één of een combinatie van de volgende activiteiten te verrichten: direct of indirect reviseren, repareren, inspecteren, vervangen, wijzigen of herstellen van een defect van een luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel, met uitzondering van een direct aan de vlucht voorafgaande inspectie, in verband met de in bijlage XI vermelde goederen en technologie voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.
4.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼C14

5.  
Met betrekking tot de in deel A van bijlage XI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering, tot 28 maart 2022, van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
5 bis.  
Met betrekking tot de in deel B van bijlage XI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 niet van toepassing op de uitvoering, tot 6 november 2022, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

▼M13

6.  

In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de nationale bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de uitvoering van een vóór 26 februari 2022 gesloten financiële leasing van vliegtuigen, nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

het strikt noodzakelijk is om leasebetalingen te waarborgen aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen die volgens het recht van een lidstaat zijn erkend of opgericht en die niet onder een van de in deze verordening bedoelde beperkende maatregelen vallen, en

b) 

geen economische middelen ter beschikking worden gesteld van de Russische tegenpartij, met uitzondering van de overdracht van de eigendom van het vliegtuig na volledige terugbetaling van de financiële leasing.

▼M17

6a.  
In afwijking van de leden 1 en 4 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in deel B van bijlage XI vermelde goederen, of voor daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor het vervaardigen van titaniumproducten die nodig zijn voor de luchtvaartindustrie en waarvoor geen alternatieve levering beschikbaar is.

▼M13

7.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.
8.  
Het in lid 1 bedoelde verbod laat artikel 2, lid 4, punt b), en artikel 2 bis, lid 4, punt b), onverlet.

▼M16

9.  
Het in lid 4, punt a), genoemde verbod is niet van toepassing op de uitwisseling van informatie met het oog op de vaststelling van technische normen in het kader van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, met betrekking tot de in lid 1 bedoelde goederen en technologie.

▼C5

Artikel 3 quinquies

1.  
Het is luchtvaartuigen die worden geëxploiteerd door Russische luchtvaartmaatschappijen, ook als verkopende luchtvaartmaatschappij in het kader van regelingen voor codesharing of regelingen inzake vast af te nemen plaatsen, of eender welk Russisch geregistreerd luchtvaartuig, of eender welk niet-Russisch-geregistreerde luchtvaartuig dat eigendom is van of gecharterd is door, of anderszins onder de controle staat van een Russische natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam, verboden om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing in het geval van een noodlanding of een overvlucht in noodgevallen.
3.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten een luchtvaartuig toestemming verlenen om te landen op of te vertrekken van het grondgebied van de Unie of over het grondgebied van de Unie te vliegen, indien die bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat een dergelijke landing, een dergelijk vertrek of een dergelijke overvlucht noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden of voor enig ander doel dat strookt met de doelstellingen van deze verordening.
4.  
De betrokken lidstaat of lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken na het verlenen van de toestemming in kennis van elke op grond van lid 3 verleende toestemming.

▼M8

Artikel 3 sexies

▼M12

1.  
De Netwerkbeheerder voor netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer van het gemeenschappelijk Europees luchtruim ondersteunt de Commissie en de lidstaten bij het waarborgen van de uitvoering en naleving van artikel 3 quinquies. Met name verwerpt de Netwerkbeheerder alle vliegplannen die worden ingediend door luchtvaartmaatschappijen die blijk geven van een voornemen om activiteiten uit te voeren over het grondgebied van de Unie, die een schending vormen van deze verordening, zodat de piloot geen toestemming heeft om te vliegen.

▼M8

2.  
De Netwerkbeheerder brengt, op basis van de analyse van vliegplannen, regelmatig verslag uit aan de Commissie en de lidstaten over de uitvoering van artikel 3 quinquies.

▼M13

Artikel 3 sexies bis

▼M16

1.  
Het is verboden na 16 april 2022 toegang te verlenen tot havens en, na 29 juli 2022, tot sluizen op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen die onder de vlag van Rusland zijn geregistreerd, met uitzondering van toegang tot sluizen om het grondgebied van de Unie te verlaten.

▼M17

1 bis.  
Het verbod van lid 1 is ook na 8 april 2023 van toepassing op alle vaartuigen die door het Russische Scheepvaartregister gecertificeerd zijn.

▼M13

2.  
Lid 1 is van toepassing op vaartuigen die hun Russische vlag hebben gewisseld of hun Russische registratie hebben gewijzigd in de vlag van of de registratie bij een andere staat na 24 februari 2022.

▼M17

3.  

Voor de toepassing van dit artikel, met uitzondering van lid 1 bis, wordt onder een vaartuig verstaan:

▼M13

a) 

een vaartuig waarop de internationale verdragen van toepassing zijn;

b) 

een jacht met een lengte van 15 meter of meer, dat geen vracht vervoert en niet meer dan 12 passagiers vervoert, of

c) 

een pleziervaartuig of waterscooter zoals gedefinieerd in Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 8 ).

▼M17

4.  
De leden 1 en 1 bis zijn niet van toepassing op schepen in nood die hulp zoeken, of schepen die een noodstop maken bij een haven om redenen van maritieme veiligheid of om mensenlevens op zee te redden.
5.  

In afwijking van de leden 1 en 1 bis kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis verlenen nadat zij hebben vastgesteld dat de toegang noodzakelijk is voor:

▼M15

a) 

de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, alsmede bepaalde chemische en ijzerproducten als vermeld in bijlage XXIV, tenzij dit krachtens artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies verboden is;

▼M13

b) 

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegelaten;

c) 

humanitaire doeleinden;

d) 

het vervoer van nucleaire brandstof en andere goederen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van civiele nucleaire capaciteit; of

e) 

de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, als vermeld in bijlage XXII tot 10 augustus 2022.

▼M16

5 bis.  

In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vaartuigen die vóór 16 april 2022 hun Russische vlag hebben gewisseld voor de vlag van, of hun Russische registratie hebben gewijzigd naar registratie bij een andere staat, toegang verlenen tot een haven of een sluis nadat zij hebben vastgesteld dat:

a) 

een Russische vlag of registratie contractueel vereist was; en

b) 

de toegang noodzakelijk is voor het lossen van goederen die strikt noodzakelijk zijn om projecten op het gebied van hernieuwbare energie in de Unie te voltooien, mits de invoer van die goederen niet anderszins is verboden bij deze verordening.

▼M17

5 ter.  

In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, een vaartuig toegang tot een haven of sluis verlenen, op voorwaarde dat het:

a) 

de vlag van de Russische Federatie heeft gevoerd onder een rompbevrachtingsregistratie die oorspronkelijk plaatsvond vóór 24 februari 2022;

b) 

zijn recht om de vlag van de onderliggende lidstaatregistratie te voeren vóór 31 januari 2023 heeft hervat, en

c) 

geen eigendom is van of niet gecharterd, geëxploiteerd of anderszins gecontroleerd wordt door een Russische onderdaan of door een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat volgens het recht van de Russische Federatie is erkend of opgericht.

▼M16

6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 5 en 5 bis verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M11

Artikel 3 septies

1.  
Het is verboden de in bijlage XVI vermelde goederen en technologie voor de zeescheepvaart, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, voor gebruik in Rusland of voor de installatie aan boord van onder Russische vlag varende vaartuigen.
2.  

Het is verboden om:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  
De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.
4.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kan de bevoegde autoriteit vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd zijn voor maritieme veiligheid.

▼M16

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M12

Artikel 3 octies

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

de directe of indirecte invoer in de Unie van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die:

i) 

van oorsprong zijn uit Rusland, of

ii) 

uit Rusland zijn uitgevoerd;

b) 

de directe of indirecte aankoop van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, als die zich bevinden in of van oorsprong zijn uit Rusland:

c) 

het vervoer van de in bijlage XVII genoemde ijzer- en staalproducten, als die van oorsprong zijn uit Rusland of vanuit Rusland naar een ander land worden uitgevoerd;

▼M17

d) 

voor de invoer of de aankoop, met ingang van 30 september 2023, direct of indirect, van de in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten, wanneer die in een derde land zijn verwerkt door verwerking van in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland; met betrekking tot de in bijlage XVII vermelde producten die in een derde land zijn verwerkt en waarin staalproducten van oorsprong uit Rusland van GN-code 7207 11 of 7207 12 10 zijn verwerkt, is dit verbod van toepassing met ingang van 1 april 2024 voor GN-code 7207 11 en met ingang van 1 oktober 2024 voor GN-code 7207 12 10 ;

▼M17

e) 

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook het verlenen van verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de in de punten a), b), c), en d) opgenomen verbodsbepalingen.

▼M17

2.  
Met betrekking tot de in deel A van bijlage XVII vermelde goederen en ongeacht of zij in deel B van die bijlage zijn vermeld, zijn de verbodsbepalingen van lid 1 niet van toepassing op de uitvoering, tot 17 juni 2022, van contracten die vóór 16 maart 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

▼M17

3.  
Met betrekking tot de in deel B van bijlage XVII vermelde goederen die niet zijn vermeld in deel A van die bijlage, en onverminderd lid 4, zijn de verbodsbepalingen van lid 1 niet van toepassing op de uitvoering, tot en met 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten. Deze bepaling is niet van toepassing op de onder de GN-codes 7207 11 en 7207 12 10 vallende goederen, waarvoor de leden 4 en 5 van toepassing zijn.
4.  

De verbodsbepalingen van de punten a), b), c) en d) van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden onder de GN-code 7207 12 10 vallende goederen:

a) 

3 747 905 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;

b) 

3 747 905 ton tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024.

5.  

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële ondersteuning, van de volgende hoeveelheden onder de GN-code 7207 11 vallende goederen:

a) 

487 202  ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023;

b) 

85 260 ton tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023;

c) 

48 720 ton tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024.

6.  
De in de leden 4 en 5 vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie ( *2 ).
7.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XVII vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
8.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van alle uit hoofde van lid 7 verleende vergunningen, binnen twee weken na het verlenen ervan.

▼M12

Artikel 3 nonies

1.  
Het is verboden de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.
2.  
Het in lid 1 bedoelde verbod is van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde luxegoederen voor zover de waarde ervan hoger is dan 300 EUR per artikel, tenzij in de bijlage anders is bepaald.
3.  
De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

▼M16

3 bis.  
Het verbod in lid 1 is niet van toepassing op de in bijlage XVIII vermelde goederen van de GN-codes 7113 00 00 en 7114 00 00 voor persoonlijk gebruik door vanuit de Europese Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.

▼M13

4.  
In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.
5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 3 decies

1.  
Het is verboden de in bijlage XXI vermelde goederen die aanzienlijke inkomsten opleveren voor Rusland en waarmee het dan acties kan opzetten die de situatie in Oekraïne destabiliseren, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.
2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

▼M17

3.  
Met betrekking tot de in deel A van bijlage XXI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot 10 juli 2022, van contracten die vóór 9 april 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

▼M17

3 bis.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op aankopen in Rusland die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies, of voor persoonlijk gebruik door onderdanen van de lidstaten en hun naaste familieleden.

▼C14

3 ter.  
Met betrekking tot de in deel B van bijlage XXI vermelde goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

▼M17

3 quater.  
In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aankoop, invoer of overdracht van de in bijlage XXI vermelde goederen, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en voor de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

▼M13

4.  

Met ingang van 10 juli 2022 zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de invoer, de aankoop of het vervoer, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, die nodig zijn voor de invoer in de Unie van:

a) 

837 570 metrische ton kaliumchloride met GN-code 3104 20 tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar;

b) 

1 577 807 metrische ton samen van de andere in bijlage XXI onder de GN-codes 3105 20 , 3105 60 en 3105 90 vermelde producten tussen 10 juli van een bepaald jaar en 9 juli van het volgende jaar.

5.  
De in lid 4 vastgestelde in volume uitgedrukte invoercontingenten worden door de Commissie en de lidstaten beheerd overeenkomstig de methode voor het beheer van tariefcontingenten die is omschreven in de artikelen 49 tot en met 54 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 ( 9 ).

▼M17

6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van lid 3 quater verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

▼M13

Artikel 3 undecies

▼M17

1.  
Het is verboden steenkool en andere producten zoals vermeld in bijlage XXII direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen naar de Unie indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

▼M13

2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect met betrekking tot het in lid 1 bedoelde verbod financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  
De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 augustus 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

Artikel 3 duodecies

1.  
Het is verboden de in bijlage XXIII vermelde goederen die in het bijzonder zouden kunnen bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland, direct of indirect te verkopen, te leveren en over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.
2.  

Er geldt een verbod op:

a) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen en technologie;

b) 

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland, financiering of financiële bijstand te verlenen in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van die goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  
De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn tot 10 juli 2022 niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M17

3 bis.  
Met betrekking tot de onder de GN-codes 2701 , 2702 , 2703 en 2704 vallende goederen zoals vermeld in bijlage XXIII zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering, tot 8 januari 2023, van contracten die vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

▼M13

4.  
De in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op goederen die noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten of partnerlanden in Rusland, of van internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, of op de persoonlijke bezittingen van hun personeelsleden.

▼M16

5.  

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage XXIII vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben vastgesteld dat dergelijke goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor:

a) 

medische, farmaceutische of humanitaire doeleinden, zoals het verlenen of faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties; of

b) 

het exclusieve gebruik door de lidstaat die de toestemming verleent en volledig onder de zeggenschap van die lidstaat staan, teneinde te voldoen aan diens onderhoudsverplichtingen in gebieden die onderworpen zijn aan een langlopende huurovereenkomst tussen die lidstaat en de Russische Federatie; of

▼M17

c) 

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de voltooiing van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

▼M16

6.  
Wanneer zij een besluit nemen over verzoeken om vergunningen voor medische of farmaceutische doeleinden in overeenstemming met lid 5, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Rusland of voor gebruik in Rusland, als zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de goederen bestemd zouden kunnen zijn voor militair eindgebruik.
7.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M13

Artikel 3 terdecies

1.  
Het is voor in Rusland gevestigde wegvervoersondernemingen verboden op het grondgebied van de Unie goederen over de weg te vervoeren, ook in doorvoer.
2.  

De in lid 1 bedoelde verbodsbepaling geldt niet voor:

a) 

postvervoer als universele dienst;

b) 

goederen in doorvoer via de Unie tussen de oblast Kaliningrad en Rusland, mits het vervoer van dergelijke goederen niet anderszins krachtens deze verordening verboden is.

▼C9

3.  

Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van goederen dat vóór 9 april 2022 van start is gegaan tot 16 april 2022, op voorwaarde dat het voertuig van de wegvervoeronderneming:

▼M13

a) 

zich reeds op het grondgebied van de Unie bevond op 9 april 2022, of

b) 

door de Unie moet rijden om terug te keren naar Rusland.

4.  

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor goederenvervoer door een in Rusland gevestigde wegvervoeronderneming indien de bevoegde autoriteiten hebben vastgesteld dat dit vervoer noodzakelijk is voor:

▼M15

a) 

tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies, de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

▼M13

b) 

de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegelaten;

c) 

humanitaire doeleinden;

▼M15

d) 

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht; of

▼M13

e) 

de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

5.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 4 verleende toestemming, binnen twee weken na het verlenen van de toestemming.

▼M15

Artikel 3 quaterdecies

1.  
Het is verboden ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien zij van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.
2.  
Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, of enige andere dienst in verband met de verbodsbepaling van lid 1, te verstrekken.
3.  

De in de leden 1 en 2 vastgestelde verbodsbepalingen gelden niet:

▼C13

a) 

tot 5 december 2022 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van onder GN-code 2709 00 vallende goederen die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen 10 dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

b) 

tot 5 februari 2023 voor eenmalige transacties voor levering op korte termijn die vóór die datum zijn gesloten en uitgevoerd, of voor de uitvoering van contracten voor de aankoop, invoer of overdracht van onder GN-code 2710 vallende goederen die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, op voorwaarde dat de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 24 juni 2022 in kennis hebben gesteld van die contracten en dat de betrokken lidstaten de Commissie binnen 10 dagen na de voltooiing ervan in kennis stellen van de eenmalige transacties voor levering op korte termijn;

▼M15

c) 

voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van aardolieproducten vermeld in bijlage XXV, indien die goederen uit een derde land komen en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn;

d) 

voor onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie die via pijpleidingen uit Rusland in de lidstaten wordt geleverd, totdat de Raad besluit dat de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van toepassing zijn.

4.  
Indien de levering van ruwe olie via pijpleidingen vanuit Rusland aan een niet aan zee grenzende lidstaat wordt onderbroken om redenen die buiten de macht van die lidstaat vallen, mag onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie over zee uit Rusland in uitzonderlijke tijdelijke afwijking van de leden 1 en 2 in die lidstaat worden ingevoerd, totdat de levering wordt hervat of totdat het in lid 3, punt d), bedoelde besluit van de Raad ten aanzien van die lidstaat van toepassing is, indien dat eerder is.
5.  
Vanaf 5 december 2022, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Bulgarije tot 31 december 2024 de uitvoering toestaan van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten, voor de aankoop, invoer of overdracht van ruwe olie over zee en van in bijlage XXV vermelde aardolieproducten van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland.
6.  

Vanaf 5 februari 2023, en in afwijking van de leden 1 en 2, mogen de bevoegde autoriteiten van Kroatië tot en met 31 december 2023 toestemming verlenen voor de aankoop, de invoer of de overdracht van onder GN-code 2710 19 71 vallende vacuümgasolie die oorspronkelijk afkomstig is uit Rusland of die uitgevoerd is uit Rusland, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) 

geen alternatieve levering van vacuümgasolie is beschikbaar, en

b) 

Kroatië heeft de Commissie ten minste twee weken vóór de vergunning in kennis gesteld van de redenen waarom het van oordeel is dat een specifieke vergunning moet worden verleend, en de Commissie heeft binnen die termijn geen bezwaar gemaakt.

7.  
Goederen die ingevolge een door een bevoegde autoriteit uit hoofde van lid 5 of lid 6 verleende afwijking zijn ingevoerd, mogen niet worden verkocht aan kopers in een andere lidstaat of in een derde land.
8.  
De overdracht of het vervoer van via pijpleidingen geleverde ruwe olie naar lidstaten als bedoeld in lid 3, punt d), naar andere lidstaten of naar derde landen, of de verkoop ervan aan kopers in andere lidstaten of in derde landen, is verboden.

Alle zendingen en containers van dergelijke ruwe olie zijn duidelijk aangegeven met „REBCO: uitvoer verboden”.

Vanaf 5 februari 2023 is het, wanneer ruwe olie via pijpleidingen is geleverd in een lidstaat als bedoeld in lid 3, punt d), verboden onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die uit dergelijke ruwe olie zijn verkregen, over te dragen of te vervoeren naar andere lidstaten of naar derde landen, of dergelijke aardolieproducten te verkopen aan kopers in andere lidstaten of in derde landen.

Bij wijze van tijdelijke afwijking zijn de in de derde alinea bedoelde verbodsbepalingen van toepassing met ingang van 5 december 2023 voor de invoer en overdracht in Tsjechië, en voor de verkoop aan kopers in Tsjechië, van aardolieproducten verkregen uit ruwe olie die via pijpleidingen in een andere lidstaat is geleverd, als bedoeld in lid 3, punt d). Indien Tsjechië vóór die datum alternatieve voorraden van dergelijke aardolieproducten ter beschikking worden gesteld, stelt de Raad, met eenparigheid van stemmen, een besluit vast om die tijdelijke afwijking te beëindigen. ►C13  Gedurende de periode tot 5 december 2023 mogen de hoeveelheden van dergelijke aardolieproducten die uit andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd, niet groter zijn dan de gemiddelde hoeveelheden die in dezelfde periode tijdens de voorgaande vijf jaar uit die andere lidstaten in Tsjechië zijn ingevoerd. ◄

9.  
De verbodsbepalingen in lid 1 zijn niet van toepassing op aankopen in Rusland van in bijlage XXV genoemde goederen die nodig zijn om te voorzien in de essentiële behoeften van de koper in Rusland of van humanitaire projecten in Rusland.
10.  
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 8 juni 2022 en vervolgens om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden van onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie die via pijpleidingen is ingevoerd, als bedoeld in lid 3, punt d). Dergelijke invoercijfers worden per pijpleiding uitgesplitst. Indien de in lid 4 bedoelde uitzonderlijke tijdelijke afwijking van toepassing is op een niet aan zee grenzende lidstaat, stelt die lidstaat de Commissie om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden onder GN-code 2709 00 vallende ruwe olie over zee die uit Rusland wordt ingevoerd, en dat zolang die afwijking van toepassing is.

▼C13

Gedurende de periode tot 5 december 2023 als bedoeld in lid 8, vierde alinea, stellen de lidstaten de Commissie om de drie maanden in kennis van de hoeveelheden die zij naar Tsjechië uitvoeren van onder GN-code 2710 vallende aardolieproducten die zijn verkregen uit ruwe olie die is geleverd via pijpleidingen als bedoeld in lid 3, punt d).

▼M15

Artikel 3 quindecies

▼M18

1.  
Het is verboden direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand te verlenen, in verband met de handel of tussenhandel in of het vervoer, ook door middel van schip-tot-schiptransfers, naar derde landen van ruwe olie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage XXV, die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd.

▼C14

2.  

Het verbod van lid 1 is tot de hieronder vermelde datum niet van toepassing op de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten:

▼M17

a) 

5 december 2022, voor ruwe olie die onder GN-code 2709 00 valt;

b) 

5 februari 2023, voor aardolieproducten die onder GN-code 2710 vallen.

▼M17

3.  
De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing op de betaling van verzekeringsclaims na 5 december 2022, voor ruwe olie van GN-code 2709 00 , of na 5 februari 2023, voor aardolieproducten van GN-code 2710 , op basis van verzekeringsovereenkomsten die vóór 4 juni 2022 zijn gesloten en mits de verzekeringsdekking uiterlijk op de betrokken datum is beëindigd.

▼M18

4.  
Het is verboden handels- of tussenhandeldiensten en vervoersdiensten, met inbegrip van schip-tot-schiptransfers, naar derde landen te verrichten met ingang van 5 december 2022 voor ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd, en met ingang van 5 februari 2023 voor de in bijlage XXV vermelde aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland zijn uitgevoerd.
5.  

De verbodsbepaling van lid 4 van dit artikel is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van het eerste besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB overeenkomstig artikel 4 septdecies, lid 9, punt a), van dat besluit.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van elk navolgend besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB, zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 van dit artikel gedurende een periode van 90 dagen niet van toepassing op het vervoer van de in bijlage XXV bij deze verordening vermelde producten die van oorsprong uit Rusland komen of uit Rusland zijn uitgevoerd en op de verlening, direct of indirect, van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer, op voorwaarde dat:

a) 

het vervoer of de verlening van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer gebaseerd is op een vóór de datum van inwerkingtreding van elk navolgend besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB gesloten contract, en

b) 

de aankoopprijs per vat op de datum van sluiting van dat contract niet hoger was dan de in bijlage XXVIII bij deze verordening vastgelegde prijs.

6.  

De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 zijn niet van toepassing:

a) 

met ingang van 5 december 2022, op ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd, en, met ingang van 5 februari 2023, op aardolieproducten van GN-code 2710 die van oorsprong zijn uit Rusland of die uit Rusland zijn uitgevoerd, op voorwaarde dat de aankoopprijs per vat van dergelijke producten niet hoger is dan de in bijlage XXVIII vastgestelde prijs;

b) 

op de in bijlage XXV vermelde ruwe olie of aardolieproducten, indien die goederen van oorsprong zijn uit een derde land en alleen worden geladen in, vertrekken uit of worden doorgevoerd door Rusland, mits zowel de oorsprong als de eigenaar van die goederen niet-Russisch zijn;

c) 

op het vervoer van de in bijlage XXIX vermelde producten naar de daarin vermelde derde landen, gedurende de in die bijlage vastgestelde duur, of op de met dat vervoer gepaard gaande technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand;

d) 

met ingang van 5 december 2022 op ruwe olie van GN-code 2709 00 die van oorsprong is uit Rusland of uit Rusland is uitgevoerd en die is aangekocht boven de in bijlage XXVIII vastgelegde prijs en vóór 5 december 2022 in een schip in de laadhaven wordt geladen en vóór 19 januari 2023 in de uiteindelijke bestemmingshaven wordt gelost.

7.  
Ingeval een schip, na de inwerkingtreding van een besluit van de Raad tot wijziging van bijlage XI bij Besluit 2014/512/GBVB de in lid 4 bedoelde Russische ruwe olie of aardolieproducten heeft vervoerd en de voor het vervoer verantwoordelijke exploitant wist of gegronde reden had om te vermoeden dat die ruwe olie of aardolieproducten waren aangekocht tegen een prijs die op de datum van de sluiting van het contract hoger was dan de prijs die in bijlage XXVIII bij deze verordening voor een dergelijke aankoop is vastgelegd, is het gedurende 90 dagen na de datum van lossing van de boven het prijsplafond gekochte lading verboden om de in lid 1 van dit artikel bedoelde diensten met betrekking tot het vervoer door dat schip van in lid 4 van dit artikel bedoelde uit Rusland afkomstige of uit Rusland uitgevoerde ruwe olie of aardolieproducten te verrichten.

▼M17

8.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op het verlenen van loodsdiensten die nodig zijn om redenen van maritieme veiligheid.

▼M18

9.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 zijn niet van toepassing op het vervoer of de verlening van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer dat noodzakelijk is voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens of voor het milieu, of als respons op natuurrampen, mits de nationale bevoegde autoriteit daarvan onmiddellijk in kennis is gesteld zodra de gebeurtenis is vastgesteld.
10.  
De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van geconstateerde gevallen van schending of omzeiling van de in dit artikel vastgestelde verbodsbepalingen.

Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen, met inbegrip van het waarborgen van de doeltreffendheid van de maatregel.

11.  
De werking van het prijsplafondmechanisme, met inbegrip van bijlage XXVIII en de verbodsbepalingen in de leden 1 en 4 van dit artikel, worden medio januari 2023 en daarna om de twee maanden geëvalueerd.

Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de doeltreffendheid van de maatregel wat betreft de verwachte resultaten en de uitvoering ervan, de internationale naleving van en informele afstemming op het prijsplafondmechanisme, en het potentiële effect ervan op de Unie en haar lidstaten. De evaluatie speelt in op de ontwikkelingen op de markt, waaronder eventuele turbulentie.

Om de doelstellingen van het prijsplafond te verwezenlijken, waaronder het vermogen ervan om de olie-inkomsten van Rusland te verminderen, ligt het prijsplafond ten minste 5 % onder de gemiddelde marktprijs voor Russische olie en aardolieproducten, die wordt berekend op basis van gegevens van het Internationaal Energieagentschap.

▼M16

Artikel 3 sexdecies

1.  
Het is verboden goud, als vermeld in bijlage XXVI, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie of naar een derde land is uitgevoerd na 22 juli 2022.
2.  
Het is verboden de in bijlage XXVI vermelde producten direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien daarin in een derde land de op grond van lid 1 verboden producten zijn verwerkt.
3.  
Het is verboden goud, als vermeld in bijlage XXVII, direct of indirect aan te kopen, in te voeren of over te dragen indien het uit Rusland afkomstig is en vanuit Rusland naar de Unie is uitgevoerd na 22 juli 2022.
4.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect, met betrekking tot het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verbod, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde goederen en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van die goederen;

b) 

direct of indirect, met betrekking tot het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verbod, financiering of financiële bijstand in verband met de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde goederen te verlenen voor de aankoop, invoer of overbrenging van die goederen of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

5.  
Het in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verbod is niet van toepassing op goud dat noodzakelijk is voor de officiële doeleinden van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.
6.  
Het verbod in lid 3 is niet van toepassing op de in bijlage XXVII vermelde goederen voor persoonlijk gebruik door naar de Europese Unie reizende natuurlijke personen of door hun naaste familieleden die met hen reizen, welke eigendom zijn van deze personen en niet voor verkoop bestemd zijn.
7.  
In afwijking van de leden 1, 2 en 3 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de overdracht of invoer van culturele goederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland.

▼B

Artikel 4

1.  

Er geldt een verbod op:

a) 

het direct of indirect verstrekken van technische bijstand in verband met goederen en technologie vermeld in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen ( 10 ), en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van in die lijst genoemde goederen aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of bestemd voor gebruik in Rusland;

▼M1

b) 

het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen zijn opgenomen, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering of garanties, alsook verzekeringen en herverzekeringen, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

▼M13 —————

▼M13

2.  

De verbodsbepalingen van lid 1 zijn onverminderd de bijstand voor:

a) 

de invoer, de aankoop of het vervoer in verband met: i) de levering van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie; of ii) de uitvoering van contracten die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2014, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten; of

b) 

de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor het onderhoud, de reparatie en de veiligheid van bestaande capaciteiten binnen de Unie.

▼M3

2 bis.  

De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de volgende operaties:

a) 

de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, de aankoop of het vervoer van Hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid Hydrazine, die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd, en die niet hoger mag liggen dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet;

b) 

de invoer, de aankoop of het vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7);

c) 

de verkoop, verstrekking, overdracht of uitvoer en de invoer, aankoop of het vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4), mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op een hoeveelheid monomethylhydrazine die wordt berekend overeenkomstig de lancering(en) of de satellieten waarvoor het wordt vervaardigd,

voor zover de onder de punten a), b) en c) van dit lid vermelde substanties bestemd zijn voor het gebruik van draagraketten die door een Europese lanceerdienstverlener worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers.

▼M4

2 bis bis.  

De verbodsbepalingen van lid 1, onder a) en b), gelden niet voor het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer en in verband met de invoer, de aankoop of het vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer, mits die technische bijstand, financiering of financiële bijstand betrekking heeft op hydrazine die bestemd is voor:

a) 

de testen en de vlucht van de ExoMars Descent Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig de behoeften in iedere fase van die missie en die niet meer mag bedragen dan 5 000  kg voor de gehele duur van de missie, of

b) 

de vlucht van de ExoMars Carrier Module in het kader van de missie ExoMars 2020, in een hoeveelheid die wordt berekend overeenkomstig wat nodig is voor de vlucht en die in totaal niet meer mag bedragen dan 300 kg.

▼M4

2 ter.  
Het direct of indirect verstrekken van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de transacties bedoeld in de leden 2 bis en 2 bis bis, is onderworpen aan de voorafgaande vergunning door de bevoegde instanties.

De aanvragers van een vergunning verschaffen de bevoegde autoriteiten alle nodige informatie.

De bevoegde autoriteiten brengen de Commissie op de hoogte van alle verleende vergunningen.

▼M2

3.  

De bevoegde autoriteit in kwestie moet een vergunning verlenen voor de verstrekking van:

a) 

technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met in bijlage II genoemde goederen en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van deze goederen, direct of indirect, aan of ten behoeve van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau of, als dergelijke bijstand betrekking heeft op goederen bestemd voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, aan personen, entiteiten of lichamen in een andere staat;

b) 

financiering of financiële bijstand in verband met in bijlage II genoemde goederen, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand, direct of indirect, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau of, als dergelijke bijstand betrekking heeft op goederen bestemd voor gebruik in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau, aan personen, entiteiten of lichamen in een andere staat.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen als bedoeld in artikel 3, lid 5, kan het in dit lid bedoelde verstrekken van diensten plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning op voorwaarde dat de verstrekker de bevoegde overheid daarvan kennis geeft ten laatste vijf werkdagen nadat de dienst is verstrekt.

▼C1

4.  
Wanneer vergunningen vereist zijn krachtens lid 3 van dit artikel, is artikel 3, en met name de leden 2 en 5 daarvan, van overeenkomstige toepassing.

▼M7

Artikel 5

1.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan negentig dagen, die zijn uitgegeven tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014, of met een looptijd van meer dan dertig dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022, door:

a) 

belangrijke kredietinstellingen of andere belangrijke instellingen die expliciet tot taak hebben het concurrentievermogen van de Russische economie, de diversifiëring ervan of investeringen te bevorderen, die zijn gevestigd in Rusland en die op 1 augustus 2014 voor meer dan 50 % staatseigendom waren of voor meer dan 50 % door de staat werden gecontroleerd, als vermeld in bijlage III; of

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage III; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit die is bedoeld in punt b) van dit lid of wordt vermeld in bijlage III.

2.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a) 

een belangrijke kredietinstelling, of andere instelling die op 26 februari 2022 voor meer dan 50 % staatseigendom is of die voor meer dan 50 % door de staat wordt gecontroleerd of elke andere kredietinstelling die een aanzienlijke rol speelt bij de ondersteuning van de activiteiten van de activiteiten van Rusland, de Russische regering of de Russische Centrale Bank, en in Rusland gevestigd is gevestigd, als vermeld in bijlage XII; of

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XII; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

3.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan dertig dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022, door:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij of belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten, als vermeld in bijlage V, met uitzondering van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage VI;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit; of

d) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a), b) of c) van dit lid.

4.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn en waarin Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht hebben deel te nemen in de winst of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, als vermeld in bijlage XIII; of

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIII; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

5.  
Het is verboden met ingang van 12 april 2022 op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren of in verband daarmee diensten te verlenen.
6.  

Het is verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor

i) 

nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan dertig dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of lid 3, tussen 12 september 2014 en 26 februari 2022; of

ii) 

nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 na 26 februari 2022.

Dit verbod is niet van toepassing op:

a) 

leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten; of

b) 

leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in handen zijn van een in bijlage III bedoelde entiteit.

7.  

De verbodsbepaling van lid 6 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 26 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) 

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i) 

zijn vóór 26 februari 2022 overeengekomen; en

ii) 

zijn niet op of na die datum gewijzigd; en

b) 

vóór 26 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract; en

c) 

ten tijde van de sluiting van het contract was het contract niet in strijd met de op dat ogenblik geldende verbodsbepalingen van deze verordening.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.

▼C4

Artikel 5 bis

1.  

Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 9 maart 2022 door:

a) 

Rusland en de Russische regering, of

b) 

de Centrale Bank van Rusland, of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van de entiteit als bedoeld in punt b) van dit lid.

2.  
Na 23 februari 2022 is het verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1.

De verbodsbepaling is niet van toepassing op leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten.

3.  

De verbodsbepaling van lid 2 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 23 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) 

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i) 

zijn vóór 23 februari 2022 overeengekomen, en

ii) 

zijn niet op of na die datum gewijzigd, en

b) 

vóór 23 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor opnemingen of uitbetalingen behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.

▼M11

4.  
Transacties met betrekking tot het beheer van reserves en van activa van de Russische Centrale Bank, met inbegrip van transacties met rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelend namens, of op aanwijzing van de Russische Centrale Bank, zoals het Russisch Nationaal Investeringsfonds, zijn verboden.

▼C5

5.  
In afwijking van lid 4 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor een transactie op voorwaarde dat deze strikt noodzakelijk is om de financiële stabiliteit van de Unie in haar geheel of van de betrokken lidstaat te waarborgen.
6.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk in kennis van zijn voornemen om op grond van lid 5 toestemming te verlenen.

▼M12

Artikel 5 bis bis

1.  

Het is verboden direct of indirect transacties aan te gaan met:

a) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, of waarvoor Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht heeft deel te nemen in de winst, of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, zoals vermeld in bijlage XIX;

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIX; of

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

▼M17

1 bis.  
Het is verboden met ingang van 22 oktober 2022 om functies te bekleden in de bestuursorganen van de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M17

2.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering tot 15 mei 2022 van contracten die met in deel A van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn gesloten vóór 16 maart 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
2 bis.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel A van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn op grond van contracten die vóór 15 mei 2022 zijn uitgevoerd.

▼M17

2 ter.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de uitvoering, tot 8 januari 2023, van contracten die met in deel B van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór 7 oktober 2022 zijn gesloten, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
2 quater.  
Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op de ontvangst van betalingen die door de in deel B van bijlage XIX bedoelde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verschuldigd zijn op grond van contracten die vóór 8 januari 2023 zijn uitgevoerd.

▼M12

3.  

Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:

▼M16

a) 

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop of invoer of het directe of indirecte vervoer van aardgas, titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts uit of via Rusland naar de Unie, een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de Westelijke Balkan;

▼M16

a bis) 

transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de directe of indirecte aankoop of invoer of het directe of indirecte vervoer van olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, vanuit of via Rusland, tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies;

▼M12

b) 

transacties in verband met energieprojecten buiten Rusland waarin een in bijlage XIX vermelde rechtspersoon, entiteit of lichaam een minderheidsaandeelhouder is;

▼M13

c) 

transacties voor de aankoop, de invoer of het vervoer in de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, als opgenomen in bijlage XXII, tot en met 10 augustus 2022;

▼M16

d) 

transacties, met inbegrip van verkopen, die strikt noodzakelijk zijn voor de liquidatie, uiterlijk op 31 december 2022, van een joint venture of een soortgelijke juridische constructie, afgesloten vóór 16 maart 2022, waarbij een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 betrokken is;

▼M15

e) 

transacties in verband met het verstrekken van elektronische-communicatiediensten, datacentrumdiensten, en het verstrekken van diensten en uitrusting die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van de verstrekking van firewalls, en callcenterdiensten aan een rechtspersoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage XIX;

▼M16

f) 

transacties die noodzakelijk zijn voor de aankoop, de invoer of het vervoer van farmaceutische, medische, landbouw- en voedingsproducten, waaronder tarwe en meststoffen, waarvan de invoer, de aankoop en het vervoer uit hoofde van deze verordening zijn toegestaan;

g) 

transacties die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, alsmede voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, indien dergelijke transacties in overeenstemming zijn met de doelstellingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 269/2014.

▼M17

4.  

In afwijking van de procedure van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( *3 ) en van artikel 21, lid 3, van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad ( *4 ) wordt de erkenning door de Unie van het Russisch Scheepvaartregister uit hoofde van Verordening (EG) nr. 391/2009 en Richtlijn (EU) 2016/1629 ingetrokken.

▼M13

Artikel 5 ter

▼M16

1.  
Het is verboden deposito’s te aanvaarden van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die in Rusland gevestigd zijn, of van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie gevestigd zijn en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, indien de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000  EUR bedraagt.

▼M17

2.  
Het is verboden te voorzien in diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M13

3.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

▼M16 —————

▼M15

Artikel 5 quater

1.  

In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben vastgesteld dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:

a) 

noodzakelijk is voor uitgaven in verband met basisbehoeften van in artikel 5 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere aangegane kosten voor juridische diensten;

c) 

uitsluitend bestemd is voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) 

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend, of

e) 

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie, of

▼M16

f) 

noodzakelijk voor niet-verboden grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Rusland.

▼M15

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1, punt a), b), c) of e), verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

▼M7

Artikel 5 quinquies

▼M13

1.  

In afwijking van artikel 5 ter, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito of de verlening van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva:.

▼M7

a) 

noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties; of

b) 

noodzakelijk is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

Artikel 5 sexies

1.  
Het is voor centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie verboden diensten als omschreven in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 te verlenen voor effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M16

2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die beschikken over een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat, in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

▼M7

Artikel 5 septies

▼M13

1.  
Het is verboden in officiële valuta van een lidstaat luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M15

2.  
Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, noch op natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

▼M7

Artikel 5 octies

1.  

Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn kredietinstellingen verplicht:

a) 

uiterlijk op 27 mei 2022 aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000  EUR die in het bezit zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van deze deposito’s;

b) 

aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000  EUR die in het bezit zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

▼M15

Artikel 5 nonies

1.  
Het is verboden gespecialiseerde financiële berichtendiensten, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verstrekken aan de in bijlage XIV genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit.
2.  
Voor elke rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage XIV is het verbod van lid 1 van toepassing vanaf de voor hen in die bijlage vermelde datum. Het verbod geldt vanaf dezelfde datum voor alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen van wie, respectievelijk waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in bijlage XIV vermelde entiteit.

▼M13

Artikel 5 decies

1.  
Het is verboden om in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Rusland of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.
2.  

Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in officiële valuta van een lidstaat luidende bankbiljetten indien dergelijke verkoop, levering, overdracht of uitvoer noodzakelijk is voor:

a) 

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, of

b) 

de officiële doelen van diplomatieke missies, consulaire posten of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

▼M12

Artikel 5 undecies

▼M16

1.  
Het is verboden kredietwaardigheidsbeoordelingsdiensten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M12

2.  
Vanaf 15 april 2022 is het verboden toegang tot abonnementsdiensten in verband met kredietwaardigheidsbeoordelingsactiviteiten te verlenen aan Russische onderdanen, in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een lidstaat.

▼M13

Artikel 5 duodecies

▼M16

1.  

Het is verboden overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten te gunnen of voort te zetten die binnen het toepassingsgebied vallen van zowel de richtlijnen inzake overheidsopdrachten als artikel 10, leden 1 en 3, lid 6, punten a) tot en met e), leden 8, 9 en 10, en de artikelen 11, 12, 13 en 14 van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 7, punten a) tot en met d), artikel 8, artikel 10, punten b) tot en met f) en punten h), i) en j), van Richtlijn 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21, punten b) tot en met e) en punten g), h) en i), en de artikelen 29 en 30 van Richtlijn 2014/25/EU, en artikel 13, punten a) tot en met d), punten f), g) en h) en punt j), van Richtlijn 2009/81/EG, en titel VII van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, aan of met:

a) 

een Russisch onderdaan, een in Rusland verblijvende natuurlijke persoon of een in Rusland gevestigde rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b) 

een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid; of

c) 

een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een entiteit of een lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid,

met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten waarvan de capaciteit wordt ingeroepen in de zin van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, als zij meer dan 10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen.

▼M13

2.  

In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de gunning en de voortzetting van de uitvoering van overeenkomsten voor:

a) 

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

b) 

intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c) 

de levering van strikt noodzakelijke goederen of diensten die alleen of slechts in voldoende hoeveelheden door de in lid 1 bedoelde personen kunnen worden geleverd;

d) 

de werking van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht;

▼M15

e) 

tenzij dit verboden is op grond van artikel 3 quaterdecies of artikel 3 quindecies, de aankoop, de invoer of het vervoer van aardgas en olie, met inbegrip van geraffineerde aardolieproducten, alsmede titaan, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts, van of door Rusland naar de Unie, of

▼M13

f) 

de aankoop, de invoer of het vervoer naar de Unie van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen, als vermeld in bijlage XXII tot 10 augustus 2022.

3.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen twee weken na de verlening van de toestemming.
4.  
De in lid 1 bedoelde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de tenuitvoerlegging tot 10 kotober 2022 van contracten die zijn afgesloten vóór 9 april 2022.

Artikel 5 terdecies

1.  
Het is verboden directe of indirecte steun, met inbegrip van financiering en financiële bijstand of enig ander voordeel uit hoofde van een programma van de Unie, Euratom of een lidstaat en contracten in de zin van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 ( 11 ), te verlenen aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of onder overheidscontrole staan.
2.  

Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op:

a) 

humanitaire doeleinden, noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b) 

fytosanitaire en veterinaire programma’s;

c) 

intergouvernementele samenwerking in ruimtevaartprogramma’s en in het kader van de overeenkomst inzake de internationale thermonucleaire experimentele reactor;

d) 

de exploitatie, het onderhoud, de ontmanteling en het beheer van radioactief afval, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire capaciteit, alsmede de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

e) 

mobiliteitsuitwisselingen voor individuen en intermenselijke contacten;

f) 

samenwerkingsprogramma’s op het gebied van klimaat en milieu, met uitzondering van steun in het kader van onderzoek en innovatie;

g) 

de werking van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie en van de lidstaten in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

▼M15

Artikel 5 quaterdecies

1.  

Het is verboden zich te registreren, een statutaire zetel, een zakelijk of administratief adres en beheersdiensten te verstrekken aan een trust of een soortgelijke juridische constructie met als insteller van de trust of begunstigde:

a) 

Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven;

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a) of b);

d) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b) of c);

e) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in punt a), b), c) of d).

2.  
Met ingang van 5 juli 2022 is het verboden op te treden als, of ervoor te zorgen dat een andere persoon optreedt als trustee, gevolmachtigde aandeelhouder, bestuurder, secretaris of soortgelijke positie, voor een trust of soortgelijke juridische constructie als bedoeld in lid 1.
3.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 9 april 2022 of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.

▼M17

4.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing wanneer de insteller van de trust of de begunstigde een onderdaan is van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, of een natuurlijke persoon is die in het bezit is van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat, voor een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of voor Zwitserland.

▼M15

5.  

In afwijking van lid 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor het voorzetten van de in lid 2 genoemde diensten na 5 juli 2022, wegens:

a) 

de voltooiing, uiterlijk op 5 september 2022, van transacties die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging van de in lid 3 bedoelde contracten, mits dergelijke transacties vóór 11 mei 2022 van start zijn gegaan, of

b) 

andere redenen, mits de dienstverleners direct noch indirect tegoeden of economische middelen aanvaarden van of beschikbaar stellen aan de in lid 1 bedoelde personen, noch die personen anderszins voordeel verschaffen uit tegoeden die in een trust zijn geplaatst.

6.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de in die leden bedoelde diensten, nadat zij hebben geconstateerd dat dit noodzakelijk is voor:

a) 

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties;

b) 

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c) 

de exploitatie van trusts die tot doel hebben bedrijfspensioenregelingen, verzekeringspolissen of aandelenregelingen voor werknemers, liefdadigheidsinstellingen, amateursportclubs en fondsen voor minderjarigen of kwetsbare volwassenen te beheren.

7.  
De betrokken lidstaat stelt de Commissie in kennis van elke op grond van lid 5 of lid 6 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van die vergunning.

▼M17

Artikel 5 quindecies

1.  

Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

a) 

de regering van Rusland, of

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.  

Het is verboden direct of indirect architectuur- en ingenieursdiensten, diensten op het gebied van juridisch advies en IT-adviesdiensten te verlenen aan:

a) 

de regering van Rusland, of

b) 

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.  
Lid 1 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
4.  
Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 8 januari 2023, van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die zijn gesloten vóór 7 oktober 2022, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.
5.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel.
6.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die strikt noodzakelijk zijn om in een lidstaat de toegang tot gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures te waarborgen, of voor de erkenning of uitvoering van een rechterlijke beslissing die of een arbitraal vonnis dat is uitgesproken in een lidstaat, op voorwaarde dat het verlenen van dergelijke diensten in overeenstemming is met de doelstellingen van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad ( *5 ).
7.  
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verlenen van diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap staan van een rechtspersoon die, een entiteit die of een lichaam dat is erkend of opgericht volgens het recht van een lidstaat, van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserland of van een in bijlage VIII vermeld partnerland.
8.  
Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die noodzakelijk zijn voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen.
9.  
Lid 2 is niet van toepassing op het verlenen van diensten die noodzakelijk zijn voor software-updates voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker die zijn toegestaan door artikel 2, lid 3, punt d), en door artikel 2 bis, lid 3, punt d), met betrekking tot de in bijlage VII opgenomen goederen.
10.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor:

a) 

humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of voor evacuaties;

b) 

activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen, of

c) 

het functioneren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten of partnerlanden in Rusland, waaronder delegaties, ambassades en missies, of internationale organisaties in Rusland die bescherming genieten overeenkomstig het internationaal recht.

11.  

In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten, op door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de daarin genoemde diensten, nadat zij hebben vastgesteld dat dat noodzakelijk is voor:

a) 

het waarborgen van de kritieke energievoorziening binnen de Unie en de aankoop, invoer of het vervoer in de Unie van titanium, aluminium, koper, nikkel, palladium en ijzererts;

b) 

het waarborgen van de ononderbroken werking van infrastructuur, hardware en software die van essentieel belang zijn voor de gezondheid en veiligheid van de mens of de veiligheid van het milieu;

c) 

de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud, de levering en opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, en de voortzetting van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling die nodig zijn voor de afwerking van civiele nucleaire installaties, de levering van precursormateriaal voor de productie van medische radio-isotopen en soortgelijke medische toepassingen, of kritieke technologie voor de monitoring van de omgevingsstraling en voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, of

d) 

het verlenen van elektronische-communicatiediensten door telecommunicatie-exploitanten uit de Unie die nodig zijn voor de werking, het onderhoud, de beveiliging, met inbegrip van cyberbeveiliging, van elektronische-communicatiediensten in Rusland, in Oekraïne, in de Unie, tussen Rusland en de Unie, en tussen Oekraïne en de Unie, en voor datacentrumdiensten in de Unie.

12.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke uit hoofde van de leden 10 en 11 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

▼M7

Artikel 6

1.  

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

a) 

krachtens deze verordening verleende vergunningen;

b) 

krachtens artikel 5 octies ontvangen informatie;

c) 

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken;

▼M13

d) 

vastgestelde gevallen van schending, omzeiling en pogingen tot schending of omzeiling van de verbodsbepalingen van deze verordening door het gebruik van cryptoactiva.

▼M7

2.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende toepassing van deze verordening.
3.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen, met inbegrip van het waarborgen van de doeltreffendheid van de maatregelen van deze verordening.

Artikel 7

De Commissie is bevoegd om de bijlagen I en IX te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼M17

Artikel 7 bis

De Commissie wijzigt:

a) 

bijlage XXVIII, overeenkomstig de besluiten van de Raad tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB om de door de Price Cap Coalition overeengekomen prijzen te actualiseren, en

b) 

bijlage XXIX, overeenkomstig de besluiten van de Raad tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB om de lijst van vrijgestelde energieprojecten te actualiseren op basis van objectieve selectiecriteria die door de Price Cap Coalition zijn overeengekomen.

▼B

Artikel 8

▼M15

1.  
De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties, met inbegrip van passende strafrechtelijke sancties, die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten voorzien tevens in passende maatregelen voor de confiscatie van de opbrengsten van dergelijke inbreuken.

▼B

2.  
De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 9

1.  
De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en vermelden deze op de in bijlage I vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke adreswijziging van de in bijlage I genoemde websites.
2.  
De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mee.
3.  
Voor meldingen en mededelingen aan, en andere vormen van communicatie met de Commissie die in deze verordening worden voorgeschreven, moet gebruik worden gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 10

Acties van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

▼M7

Artikel 11

1.  

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

▼M13

a) 

in de bijlagen bij deze verordening genoemde rechtspersonen, entiteiten of lichamen of buiten de Unie gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van deze rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

▼M7

b) 

elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam;

c) 

een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  
In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.
3.  
Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening.

▼M12

Artikel 12

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild.

▼M7

Artikel 12 bis

1.  
De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten de verwerking van informatie over deposito’s en informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende vergunningen.
2.  
Voor de toepassing van deze verordening wordt de in bijlage I vermelde dienst van de Commissie aangewezen als „verwerkingsverantwoordelijke” voor de Commissie in de zin van artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725 ( 12 ) met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om de in lid 1 bedoelde taken uit te voeren.

▼M16

3.  
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, met inbegrip van handhavingsautoriteiten en beheerders van officiële registers waarin natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen, alsmede onroerende of roerende goederen worden geregistreerd, verwerken informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en wisselen die uit met andere bevoegde autoriteiten van de lidstaten en met de Europese Commissie.
4.  
Verwerking van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig deze verordening en Verordeningen (EU) 2016/679 ( *6 ) en (EU) 2018/1725 ( *7 ) van het Europees Parlement en de Raad slechts voor zover dit nodig is voor de toepassing van deze verordening en om te zorgen voor doeltreffende samenwerking tussen de lidstaten en met de Europese Commissie met het oog op de toepassing van deze verordening.

▼B

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

a) 

op het grondgebied van de Unie;

b) 

aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) 

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) 

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) 

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M14
BIJLAGE I

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IERLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIË

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CΥΡRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
BIJLAGE II

▼M2

Lijst van goederen als bedoeld in artikel 3

▼BGN-code

Omschrijving

7304 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van roestvrij staal

7304 19 10

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 30

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 19 90

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 22 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van roestvrij staal, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning

7304 23 00

Boorpijpen (drill pipes), naadloos, van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, van ijzer of van staal (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7304 29 10

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 30

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7304 29 90

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, naadloos, van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van gietijzer)

7305 11 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen onder poederdek

7305 12 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, overlangs gelast, door booglassen (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen onder poederdek)

7305 19 00

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal (met uitzondering van producten die overlangs zijn gelast, door booglassen)

7305 20 00

Bekledingsbuizen (casings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van gewalste platte producten van ijzer of van staal

7306 11

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 19

Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

7306 21 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van roestvrij staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm

7306 29 00

Bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning, gelast, van gewalste platte producten van ijzer of van staal, met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm (met uitzondering van producten van roestvrij staal of van gietijzer)

8207 13 00

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit gesinterde metaalcarbiden of cermets

8207 19 10

Grond- en gesteenteboren, verwisselbaar, waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant of geagglomereerd diamant

▼M2

ex 8413 50

Oscillerende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen te pompen.

ex 8413 60

Roterende verdringerpompen voor vloeistoffen, aangedreven met een maximale pompsnelheid van meer dan 18 m3/uur en een maximale uitlaatdruk van meer dan 40 bar, die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardoliebronnen te pompen.

▼B

8413 82 00

Elevatoren voor vloeistoffen (met uitzondering van pompen)

8413 92 00

Delen van elevatoren voor vloeistoffen, niet elders genoemd

8430 49 00

Boormachines, voor het boren van of in grond, mineralen of ertsen, zonder eigen beweegkracht en niet-hydraulisch (met uitzondering van machines voor het boren van tunnels en toestellen voor handkracht)

▼M2

ex 8431 39 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij post 8428 .

ex 8431 43 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij subposten 8430 41 of 8430 49 .

ex 8431 49

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor aardoliemachines bedoeld bij post 8426 , 8429 en 8430

▼B

8705 20 00

Verrijdbare boortorens

8905 20 00

Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden

8905 90 10

Zeelichtschepen, zeepompboten, drijvende zeekranen en andere zeeschepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie (met uitzondering van baggermolens en zandzuigers, boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; vissersvaartuigen en oorlogsschepen)
▼M7

BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 5, lid 1, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
BIJLAGE IV

Lijst van de in artikel 2, lid 7, artikel 2 bis, lid 7, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI
Argut OOO

Communicatiecentrum van het ministerie van Defensie

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse
Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie
Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie
Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA)
Buitenlandse inlichtingendienst (SVR)
Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center)
Irkut Corporation
Public Joint Stock Company „Irkut Research and Production Corporation”
Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Computing Machinery”
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (scheepswerf Zaliv)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministerie van Defensie (Russische Federatie)
Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou)
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Scheepswerf Krasnoye Sormovo
Scheepswerf Severnaya
Scheepswerf Yantar
UralVagonZavod

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’
United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’
United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’
United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’
United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise ‘Kant’
Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute ‘Argon’
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’
Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ‘October’
United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’
United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’

▼M16

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)
Rosatomflot
▼M7

BIJLAGE V

Lijst van de in artikel 5, lid 3, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

BIJLAGE VI

Lijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
BIJLAGE VII

In artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, lid 1, van de verordening bedoelde lijst van producten

▼M17

Deel A

▼M7

De algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 gelden voor deze bijlage, met uitzondering van „Deel I – Algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities, algemene opmerkingen bij bijlage I, punt 2.”.

De in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (Common Military List, CML) van de Europese Unie (2020/C 85/01) gebruikte definities en termen gelden voor deze bijlage.

▼M11

Onverminderd artikel 12 van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde onderdelen niet onder de controles krachtens artikelen 2 bis en 2 ter van deze verordening.

▼M7

Categorie I — Elektronica

X.A.I.001 

Elektronische apparaten en componenten.

a. 

„Microprocessor-microschakelingen”, „microcomputer-microschakelingen” en microbesturing-microschakelingen, met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een prestatiesnelheid van 5 Gflops of meer en een rekenkundige eenheid (ALU) met een toegangsbereik van 32 bit of meer;

2. 

Een klokfrequentie hoger dan 25 MHz; of

3. 

Meer dan één gegevens/instructiehoofdlijn of seriële communicatiepoort die een rechtstreekse externe verbinding biedt tussen parallelle „microprocessor-microschakelingen” met een overbrengsnelheid van 2,5 Mbyte/s;

b. 

Geïntegreerde geheugenschakelingen, als hieronder:

1. 

Elektrisch wisbare PROM’s (EEPROM’s) met een geheugencapaciteit:

a. 

Groter dan 16 Mbit per pakket voor „flash memory”-typen; of

b. 

Voor alle andere typen EEPROM’s:

1. 

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

2. 

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 80 ns;

2. 

Statische RAM’s met een geheugencapaciteit:

a. 

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

b. 

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 25 ns;

c. 

Analoog-digitaalomzetters met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een scheidend vermogen van 8 bit of meer maar minder dan 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 200 megasamples per seconde (MSPS);

▼M11

2. 

een scheidend vermogen van 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 105 megasamples per seconde (MSPS);

▼M7

3. 

Een scheidend vermogen van meer dan 12 bit maar niet meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 10 megasamples per seconde (MSPS); of

4. 

Een scheidend vermogen van meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 2,5 megasamples per seconde (MSPS);

d. 

Door de gebruiker te programmeren logische apparaten met een maximaal aantal enkelvoudige digitale input/outputs tussen 200 en 700;

e. 

FFT („Fast Fourier Transform”)-processoren met een nominale uitvoeringstijd voor een 1 024 punt complexe FFT van minder dan 1 ms;

f. 

Op bestelling geïntegreerde schakelingen waarbij ofwel de functie ofwel de controlestatus van de apparatuur waarin de geïntegreerde schakelingen zullen worden toegepast, niet aan de fabrikant bekend is, met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Meer dan 144 in-/uitgangspunten; of

2. 

Een typische „voortplantingsvertragingstijd van de basispoort” van minder dan 0,4 ns;

g. 

„Elektronische vacuümelementen” met een lopende-golf, voor puls- of ongedempte golven, als hieronder:

1. 

Gekoppelde trilholtecomponenten of afgeleiden daarvan;

2. 

Elementen die zijn gebaseerd op schakelingen met een spiraalvormige golfgeleider, gevouwen golfgeleider of kronkelende golfgeleider of afgeleiden daarvan, met één of meer van de volgende eigenschappen:

a. 

Een „momentele bandbreedte” van een halve octaaf of meer, en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,2; of

b. 

Een „momentele bandbreedte” van minder dan een halve octaaf; en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,4;

h. 

Flexibele golfgeleiders ontworpen voor gebruik bij frequenties hoger dan 40 GHz;

i. 

Elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische oppervlaktegolven en van akoestische golven die langs de oppervlakte scheren (shallow bulk), met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een draaggolffrequentie hoger dan 1 GHz; of

2. 

Een draaggolffrequentie van 1 GHz of lager; alsmede

a. 

Een „onderdrukking van de zijlobben” groter dan 55 dB;

b. 

Een product van de maximale vertragingstijd (tijd in microseconde en bandbreedte in MHz) groter dan 100; of

c. 

Een dispersieve vertraging groter dan 10 microseconde;

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.I.001.i is „onderdrukking van de zijlobben” de maximale waarde van de onderdrukking zoals gespecificeerd in de technische toelichting.

j. 

„Cellen” als hieronder:

1. 

„Primaire cellen” met een „energiedichtheid” van 550 Wh/kg of minder bij 293 K (20 °C);

2. 

„Secundaire cellen” met een „energiedichtheid” van 350 Wh/kg of minder bij 293 K (20 °C);

Noot: X.A.I.001.j. heeft geen betrekking op batterijen, met inbegrip van ééncellige batterijen.

Technische noten: 

1. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt de energiedichtheid (Wh/kg) berekend uit de nominale spanning vermenigvuldigd met de nominale capaciteit in ampère-uur (Ah) gedeeld door de massa in kg. Indien de nominale capaciteit niet is opgegeven, wordt de energiedichtheid berekend uit de nominale spanning in het kwadraat vermenigvuldigd met de ontladingstijd (in uur), gedeeld door de ontladingsbelasting (in ohm) en de massa in kg.

2. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt een „cel” gedefinieerd als een elektrochemisch element dat voorzien is van positieve en negatieve elektroden, alsook een elektrolyt, en dat een bron van elektrische energie is. Het is de basisbouwsteen van een batterij.

3. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.1. is een „primaire cel” een „cel” die niet ontworpen is om door enige andere bron te worden opgeladen.

4. 

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.2. is een „secundaire cel” een „cel” die ontworpen is om door een externe elektrische bron te worden opgeladen.

k. 

„Supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die „speciaal ontworpen” zijn voor volledig opladen of ontladen in minder dan een minuut, met alle volgende kenmerken:

Noot: X.A.I.001.k. heeft geen betrekking op „supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die zijn ontworpen voor medische apparatuur voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging – MRI).

1. 

Maximale energie die tijdens de ontlading wordt geleverd, gedeeld door de duur van de ontlading, van meer dan 500 kJ per minuut;

2. 

De binnendiameter van de stroomvoerende wikkelingen is groter dan 250 mm; alsmede

3. 

De apparatuur heeft een nominale magnetische inductie van meer dan 8T of een nominale „totale stroomdichtheid” in de wikkeling hoger dan 300 A/mm2;

l. 

Voor de opslag van elektromagnetische energie bestemde schakelingen of systemen, die „componenten” bevatten vervaardigd van „supergeleidende” materialen die „speciaal ontworpen” zijn om te werken bij temperaturen beneden de „kritische temperatuur” van ten minste een van hun „supergeleidende” bestanddelen en met elk van de volgende functies:

1. 

Operationele resonantiefrequenties van hoger dan 1 MHz;

2. 

Opgeslagen energiedichtheid van 1 MJ/m3 of meer; alsmede

3. 

Een ontladingstijd van minder dan 1 ms;

m. 

Waterstof/waterstofisotoopthyratrons met keramiekmetaalconstructie en een toelaatbare maximale stroomsterkte van 500 A of meer;

n. 

Niet gebruikt;

o. 

Zonnecellen, CIC („cell-interconnect-coverglass”)-samenstellingen, zonnepanelen en zonne-„arrays” die „voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd” zijn en niet onder 3A001.e.4. vallen ( 13 ).

X.A.I.002 

Universele „elektronische samenstellingen”, modules en uitrusting.

a. 

Elektronische testapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b. 

Digitale magneetbandinstrumentatierecorders met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van „helical scan”-technieken;

2. 

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 120 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste-koptechnieken; of

3. 

„Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd”;

c. 

Apparatuur met een maximale digitale overbrengsnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, ontworpen voor het ombouwen van digitale magneetbandvideorecorders voor gebruik als digitale instrumentatiegegevensrecorders;

d. 

Niet-modulaire analoge oscilloscopen met een bandbreedte van 1 GHz of meer;

e. 

Modulaire analoge oscilloscoopsystemen met een van de volgende kenmerken:

1. 

Een hoofdorgaan met een bandbreedte van 1 GHz of groter; of

2. 

Insteekmodulen met een individuele bandbreedte van 4 GHz of meer;

f. 

Analoge bemonsteringsoscilloscopen voor het analyseren van periodieke verschijnselen met een effectieve bandbreedte groter dan 4 GHz;

g. 

Digitale oscilloscopen en „transient recorders” die gebruikmaken van analoog-digitaalomzettingstechnieken, geschikt voor het opslaan van kortstondige verschijnselen door het opeenvolgend bemonsteren van eenmalige ingangssignalen met tussenpozen van minder dan 1 ns (meer dan 1 gigasample per seconde (GSPS)), met digitalisering naar een scheidend vermogen van 8 bit of beter en opslag van 256 of meer monsters.

Noot: X.A.I.002 is van toepassing op de volgende speciaal ontworpen componenten voor analoge oscilloscopen:

1. 

Plug-inmodulen;

2. 

Externe versterkers;

3. 

Voorversterkers;

4. 

Bemonsteringstoestellen;

5. 

Kathodestraalbuizen.

X.A.I.003 

Specifieke verwerkingsapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

▼M15

a. 

Frequentieomzetters en speciaal ontworpen componenten daarvoor, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

▼M7

b. 

Massaspectrometers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

c. 

Alle flashröntgenmachines of componenten van op basis daarvan ontworpen gepulseerde voedingssystemen, met inbegrip van Marx-generatoren, pulsvormingsnetwerken met een hoog vermogen, hoogspanningscondensatoren en -triggers;

d. 

Pulsversterkers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e. 

Elektronische apparatuur voor het genereren van tijdvertraging of het meten van tijdsinterval, als hieronder:

1. 

Digitale generatoren met tijdvertraging met een resolutie van 50 nanoseconden of minder voor een tijdsinterval van 1 microseconde of meer; of

2. 

Meerkanalige (d.w.z. drie kanalen of meer) of modulaire intervalmeters en chronometrische apparatuur met een resolutie van 50 nanoseconden of minder voor een tijdsinterval van 1 microseconde of meer;

f. 

Chromatografie en spectrometrie analytische instrumenten.

X.B.I.001 

Apparatuur voor de vervaardiging van elektronische componenten of materialen, als hieronder, en daarvoor speciaal ontworpen componenten en toebehoren.

a. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor de vervaardiging van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor, bedoeld in 3A001 ( 14 ) of X.A.I.001;

b. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor de productie van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en „elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die dergelijke apparatuur bevatten of er de kenmerken van hebben:

Noot: X.B.I.001.b. is ook van toepassing op apparatuur die wordt gebruikt of aangepast voor gebruik bij de vervaardiging van andere elementen, zoals beeldvormers, elektro-optische elementen en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1. 

Apparatuur voor de verwerking van materialen voor de vervaardiging van hulpmiddelen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001.b, als hieronder:

Noot: X.B.I.001 heeft geen betrekking op kwartsovenbuizen, ovenbekleding, eindeffectoren („paddles”), ovenschuitjes (met uitzondering van speciaal ontworpen „caged boats”), gaswasflessen, cassettes of smeltkroezen speciaal ontworpen voor de in X.B.I.001.b.1. bedoelde verwerkingsapparatuur.

a. 

Apparatuur voor de productie van polykristallijn silicium en materialen bedoeld in 3C001 ( 15 );

b. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het zuiveren of verwerken van III/V en II/VI halfgeleidermaterialen als bedoeld in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 of 3C005 ( 16 ), met uitzondering van kristaltrekkers, waarop X.B.I.001.b.1.c hieronder betrekking heeft;

c. 

Kristaltrekkers en -ovens, als hieronder:

Noot: X.B.I.001.b.1.c heeft geen betrekking op diffusie- en oxidatieovens.

1. 

Uitgloei- of rekristalliseerapparatuur anders dan ovens met temperatuursuniformiteit voor grote energieoverdracht geschikt voor het bewerken van plakken („wafers”) met een snelheid van 0,005 m2 per minuut;

▼M11

2. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

hervulbaar zonder vervanging van de smeltkroescontainer;

b. 

geschikt voor een werkdruk van meer dan 2,5 × 105 Pa, of

c. 

geschikt voor het trekken van kristallen met een diameter van meer dan 100 mm;

▼M7

d. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers voor epitaxiale groei met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Geschikt voor de productie van een laag van silicium met een laagdikte-uniformiteit beter dan ± 2,5 % over een afstand van 200 mm of meer;

2. 

Geschikt voor de productie van een laag van een ander materiaal dan silicium met een laagdikte-uniformiteit van de wafer gelijk aan of beter dan ± 3,5 %; of

3. 

Rotatie van afzonderlijke wafers tijdens de bewerking;

e. 

Apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels;

f. 

Magnetisch verbeterde sputterapparatuur met speciaal ontworpen geïntegreerde load-locks, geschikt voor load-lock-wafeltransport in een geïsoleerde vacuümomgeving;

g. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor ionenimplantatie, ionenversterkte of foto-versterkte diffusie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Mogelijkheid om patronen te vormen;

2. 

Stralingsenergie (versnellingsspanning) van meer dan 200 keV;

3. 

Geoptimaliseerd om te werken bij een stralingsenergie (versnellingsspanning) van minder dan 10 keV; of

4. 

Geschikt om met hoge energie zuurstof te implanteren in een verhit „substraat”;

h. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor selectieve verwijdering (etsen) door middel van anisotrope droge methoden (bv. met plasma), als hieronder:

1. 

„Batch”-typen met een van de volgende kenmerken:

a. 

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen; of

b. 

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder;

2. 

„Single wafer”-typen met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen;

b. 

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder; of

c. 

„Cassette-to-cassette” en „load lock” voor intern transport van wafers;

Noten:

 
1. 

Onder „batch”-typen worden machines verstaan die niet speciaal ontworpen zijn voor de productiebewerking van afzonderlijke wafers. Dergelijke machines kunnen twee of meer wafers gelijktijdig bewerken met gemeenschappelijke procesparameters, zoals RF-vermogen, temperatuur, etsgassoorten, stroomsnelheden.

2. 

Met „single wafer”-typen worden machines bedoeld die „speciaal ontworpen” zijn voor de productie van afzonderlijke wafers. Deze machines kunnen gebruikmaken van technieken voor automatisch intern transport van wafers om een enkele wafer in de bewerkingsapparatuur te laden. De definitie omvat apparatuur die meerdere wafers kan laden en bewerken, maar waarbij de etsparameters, zoals RF-vermogen of eindpunt, voor elke afzonderlijke wafer apart kunnen worden bepaald.

i. 

Apparatuur voor „chemische afzetting uit de damplaag” (CVD), bv. met plasma ondersteunde CVD (PECVD) of fotoversterkte CVD, voor de fabricage van halfgeleiderelementen, met een van de volgende mogelijkheden voor het afzetten van oxiden, nitriden, metalen of polysilicum:

▼M11

1. 

Apparatuur voor „chemische afzetting uit de dampfase” met een werkdruk van minder dan 105 Pa, of

▼M7

2. 

PECVD-apparatuur werkend met een werkfrequentie van minder dan 60 Pa of met automatisch intern transport van wafers volgens „cassette-to-cassette” en „load lock”-methode;

Noot: X.B.I.001.b.1.i heeft geen betrekking op systemen voor „chemische afzetting uit de damplaag” bij lage druk (LPCVD) of reactieve „sputter”-apparatuur.

j. 

Elektronenbundelsystemen speciaal ontworpen of aangepast voor het vervaardigen van maskers of het bewerken van halfgeleiderelementen, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Elektrostatische bundeldeflectie;

2. 

Gevormd niet-Gaussbundelprofiel;

3. 

Digitaal-analoogomzettingssnelheid hoger dan 3 MHz;

4. 

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit; of

5. 

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 micrometer of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie;

Noot: X.B.I.001.b.1.j heeft geen betrekking op systemen voor elektronenbundelafzetting of universele rasterelektronenmicroscopen.

k. 

Apparatuur voor het afwerken van oppervlakken van halfgeleiderplakken („wafers”), als hieronder:

1. 

Speciaal ontworpen apparatuur voor het bewerken van de achterzijde van wafers die dunner zijn dan 100 micrometer en het later scheiden daarvan; of

2. 

Speciaal ontworpen apparatuur voor het tot stand brengen van een oppervlakteruwheid van het actieve oppervlak van een bewerkte wafer met een waarde van 2 sigma van 2 micrometer of minder, totale meetklokuitslag (TIR);

Noot: X.B.I.001.b.1.k heeft geen betrekking op enkelzijdige schuur- en polijstmachines voor afwerking van het oppervlak van wafers.

l. 

Apparatuur voor onderlinge koppeling, waaronder gemeenschappelijke enkelvoudige of meervoudige vacuümkamers speciaal ontworpen om de integratie van in X.B.I.001 bedoelde apparatuur in een compleet systeem mogelijk te maken;

m. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur die gebruikmaakt van „lasers” voor het herstellen of afbramen van „monolithische geïntegreerde schakelingen” met een van de volgende kenmerken:

1. 

Instelnauwkeurigheid fijner dan ± 1 micrometer; of

2. 

Brandpuntsvlak (groefbreedte) kleiner dan 3 micrometer.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.001.b.1 is „sputteren” een deklaagbekledingsprocedé waarbij positief geladen ionen worden versneld door een elektrisch veld naar het oppervlak van een trefplaat (deklaagmateriaal). De kinetische energie van de botsende ionen is voldoende om ervoor te zorgen dat atomen aan het oppervlak van de trefplaat vrijkomen en worden afgezet op het substraat. (Noot: Sputteren met een triode of magnetron en reactief sputteren, welke methoden worden toegepast om de hechting van de bekleding en de afzetsnelheid te vergroten, zijn gebruikelijke aanpassingen van het procedé.)

2. 

Maskers, maskersubstraten, apparatuur voor de vervaardiging van maskers en beeldgeleiderapparatuur voor de vervaardiging van elementen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001, als hieronder:

Noot: De term „maskers” verwijst naar de maskers gebruikt bij elektronenbundellithografie, röntgenlithografie en lithografie met ultraviolet licht, alsmede de gebruikelijke ultraviolette en zichtbare fotolithografie.

a. 

Afgewerkte maskers, fijne optische netwerken („reticles”) en ontwerpen daarvoor, met uitzondering van:

1. 

Afgewerkte maskers of fijne optische netwerken („reticles”) voor de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen die niet onder 3A001 vallen ( 17 ); of

2. 

Maskers of fijne optische netwerken met beide volgende eigenschappen:

a. 

Het ontwerp is gebaseerd op geometrie van 2,5 micrometer of meer; en

b. 

Het ontwerp bevat geen bijzondere kenmerken om het beoogde gebruik door middel van productieapparatuur of „programmatuur” te wijzigen;

b. 

Maskersubstraten, als hieronder:

1. 

Met een hard oppervlak (bv. chroom, silicium, molybdeen) beklede „substraten” (bv. glas, kwarts, saffier) voor het vervaardigen van maskers met afmetingen van meer dan 125 mm x 125 mm; of

2. 

Substraten speciaal ontworpen voor röntgenmaskers;

c. 

Apparatuur, andere dan computers voor algemeen gebruik, speciaal ontworpen voor computerondersteund ontwerp (CAD) van halfgeleiderelementen of geïntegreerde schakelingen;

d. 

Uitrusting of machines, als hieronder, voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken („reticles”):

1. 

Foto-optische repeteercamera’s die „arrays” kunnen produceren groter dan 100 mm × 100 mm, of die één enkele belichting groter dan 6 × 6 mm in het beeldvlak (d.w.z. het brandpuntsvlak) kunnen produceren, of die lijnbreedten van minder dan 2,5 micrometer kunnen aanbrengen in de fotoresist op het „substraat”;

2. 

Apparatuur voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken die gebruikmaakt van ionen- of „laser”-bundellithografie, geschikt voor het aanbrengen van lijnbreedten van minder dan 2,5 micrometer; of

3. 

Uitrusting of houders voor het aanpassen van maskers of fijne optische netwerken of het toevoegen van zelfdragende emulsies om gebreken te verhelpen;

Noot: X.B.I.001.b.2.d.1 en b.2.d.2 zijn niet van toepassing op apparatuur voor het vervaardigen van maskers waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische methoden die ofwel vóór 1 januari 1980 in de handel verkrijgbaar was ofwel niet beter presteert dan dergelijke apparatuur.

e. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor de inspectie van maskers, fijne optische netwerken of zelfdragende emulsies met:

1. 

Een resolutie van 0,25 micrometer of preciezer; alsmede

2. 

Een nauwkeurigheid van 0,75 micrometer of preciezer over een afstand van één of twee coördinaten van 63,5 mm of meer;

Noot: X.B.I.001.b.2.e heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

f. 

Apparatuur voor uitrichten en belichten ten behoeve van de productie van wafers met behulp van foto-optische of röntgenmethoden, bijvoorbeeld lithografische apparatuur, met inbegrip van apparatuur voor projectiebeeldoverdracht en „step and repeat”-/repeteerapparatuur („direct step on wafer”) of scannerapparatuur („step and scan”), geschikt voor het vervullen van een van de volgende functies:

Noot: X.B.I.001.b.2.f heeft geen betrekking op foto-optische op contact of nabijheid gebaseerde apparatuur voor het uitrichten en belichten van maskers, en evenmin op apparatuur voor contactbeeldoverdracht.

1. 

Productie met een patroongrootte van minder dan 2,5 micrometer;

2. 

Uitrichting met een nauwkeurigheid preciezer dan ± 0,25 micrometer (3 sigma);

3. 

Machine-tot-machine-deklaag niet beter dan ± 0,3 micrometer; of

4. 

Golflengte van de lichtbron korter dan 400 nm;

g. 

Elektronenbundel-, ionenbundel- of röntgenapparatuur voor projectiebeeldoverdracht geschikt voor het produceren van patronen van minder dan 2,5 micrometer;

Noot: Zie X.B.I.001.b.1.j voor afgebogen-en-gefocusseerde-bundelsystemen (systemen voor direct schrijven).

h. 

Apparatuur met „lasers” voor direct schrijven op wafers en die patronen van minder dan 2,5 micrometer kan produceren.

3. 

Apparatuur voor de assemblage van geïntegreerde schakelingen, als hieronder:

a. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” die-bonders met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Speciaal ontworpen voor „hybride geïntegreerde schakelingen”;

2. 

Een kruistafelbereik groter dan 37,5 × 37,5 mm; alsmede

3. 

Plaatsingsnauwkeurigheid in het X-Y-vlak preciezer dan ± 10 micrometer;

b. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het aanbrengen van meerdere bindingen in één enkele bewerking (bv. „beam lead bonders”, „chip carrier bonders” en „tape bonders”);

c. 

Halfautomatische of automatische „hot cap sealers”, waarbij de toplaag plaatselijk wordt verwarmd tot een hogere temperatuur dan de pakketromp, speciaal ontworpen voor keramische microschakelingen bedoeld in 3A001 ( 18 ) en met een verwerkingscapaciteit van ten minste één pakket per minuut.

Noot: X.B.I.001.b.3 heeft geen betrekking op puntlasapparaten voor algemeen gebruik.

4. 

Filters voor schone kamers geschikt om te zorgen voor een atmosfeer met 10 of minder deeltjes van 0,3 micrometer of kleiner per 0,02832 m3 en de daartoe benodigde filtermaterialen.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.001 wordt onder „door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan „door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.I.002 

Apparatuur voor het inspecteren of testen van elektronische componenten en materialen, en speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor.

a. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor als bedoeld in 3A001 ( 19 ) of X.A.I.001;

b. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en „elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die de kenmerken van dergelijke apparatuur bevatten:

Noot: X.B.I.002.b heeft ook betrekking op apparatuur gebruikt of aangepast voor gebruik bij het inspecteren of testen van andere apparaten, zoals beeldvormingsapparaten, elektro-optische apparaten en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” inspectieapparatuur voor de automatische detectie van gebreken, fouten of contaminanten van ten hoogste 0,6 micrometer in of op bewerkte wafers, substraten, met uitzondering van gedrukte schakelingen of chips, waarbij gebruik wordt gemaakt van optische-beeldverwervingstechnieken voor patroonvergelijking;

Noot: X.B.I.002.b.1 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

2. 

Speciaal ontworpen „door een opgeslagen programma gestuurde” meet- en analyseapparatuur, als hieronder:

a. 

Speciaal ontworpen voor de meting van het zuurstof- of koolstofgehalte in halfgeleidermaterialen;

b. 

Apparatuur voor lijnbreedtemeting met een resolutie van 1 micrometer of fijner;

c. 

Speciaal ontworpen vlakheidsmeetinstrumenten geschikt voor het meten van vlakheidsafwijkingen van 10 micrometer of minder met een resolutie van 1 micrometer of fijner.

3. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het testen van wafers die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

a. 

Instelnauwkeurigheid fijner dan 3,5 micrometer;

b. 

Geschikt voor het testen van apparaten met meer dan 68 in-/uitgangspunten; of

c. 

Geschikt voor het testen op een frequentie vanaf 1 GHz;

4. 

Testapparatuur, als hieronder:

a. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van discrete halfgeleiderelementen en niet-omhulde schijfjes, geschikt voor het testen op frequenties vanaf 18 GHz;

Technische noot: Discrete halfgeleiderelementen omvatten ook fotocellen en zonnecellen.

b. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van geïntegreerde schakelingen en „elektronische samenstellingen” ervan, geschikt voor het functioneel testen:

1. 

Met een „patroonsnelheid” hoger dan 20 MHz; of

2. 

Met een „patroonsnelheid” hoger dan 10 MHz doch niet hoger dan 20 MHz en geschikt voor het testen van pakketten van meer dan 68 in-/uitgangspunten.

Noten: X.B.I.002.b.4.b heeft niet betrekking op testapparatuur speciaal ontworpen voor het testen van:

1. 

Geheugens;

2. 

„Samenstellingen” of een categorie „elektronische samenstellingen” voor toepassingen in huis of voor amusement; en

3. 

Elektronische componenten, „elektronische samenstellingen” en geïntegreerde schakelingen niet bedoeld in 3A001 ( 20 ) of X.A.I.001, mits dergelijke testapparatuur geen computingfaciliteiten met „programmeerbaarheid door de gebruiker” bevat.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.002.b.4.b wordt onder „patroonsnelheid” de maximale frequentie van digitale werking van testapparatuur verstaan. Deze stemt derhalve overeen met de hoogste overbrengsnelheid van de testapparatuur in non-multiplexed mode. De patroonsnelheid wordt ook testsnelheid, maximale digitale frequentie of maximale digitale snelheid genoemd.

c. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het bepalen van de prestaties van focal-plane arrays op golflengten van meer dan 1 200  nm met „door een opgeslagen programma gestuurde” metingen of computerondersteunde evaluaties die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

1. 

Gebruik van scanstralen met een brandpuntdiameter van minder dan 0,12 mm;

2. 

Ontworpen voor het meten van fotogevoelige prestatieparameters en voor het evalueren van de frequentieresponsie, de modulatieoverdrachtsfunctie, de uniformiteit van de responsiviteit of van geluid; of

3. 

Ontworpen voor het evalueren van arrays geschikt voor het vormen van beelden met meer lijnelementen dan 32 x 32;

5. 

Testsystemen werkend met elektronenbundels ontworpen om te werken bij of onder 3 keV, of werkend met „laser”-bundels, voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan, met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Werkend met een stroboscoop met bundelonderdrukking (beam blanking) dan wel detector strobing;

b. 

Een elektronenspectrometer voor spanningsmetingen met een resolutie van minder dan 0,5 V; of

c. 

Elektrische meetklemmen voor de analyse van de prestaties van geïntegreerde schakelingen;

Noot: X.B.I.002.b.5 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan.

6. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” multifunctionele systemen werkend met gebundelde ionenstralen speciaal ontworpen voor het vervaardigen, het repareren, de fysieke layoutanalyse en het testen van maskers en halfgeleiderelementen, met een van de volgende kenmerken:

a. 

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 micrometer of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie; of

b. 

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit;

7. 

Deeltjesmeetsystemen die gebruikmaken van „lasers” ontworpen voor het meten van de grootte en concentratie van deeltjes in de lucht, met beide van de volgende kenmerken:

a. 

Geschikt voor het meten van de grootte van deeltjes van ten hoogste 0,2 micrometer met een doorstroomsnelheid van ten minste 0,02832 m3 per minuut; en

b. 

Geschikt voor het classificeren van schone lucht, klasse 10 of beter.

Technische noot: Voor de toepassing van X.B.I.002 wordt onder „door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan „door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.C.I.001 

Positieve „resists” ontworpen voor halfgeleiderlithografie die optimaal geschikt zijn gemaakt voor gebruik bij golflengten tussen 370 en 193 nm.

X.D.I.001 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002; of „programmatuur” speciaal ontworpen voor het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in 3B001.g en 3B001.h ( 21 ).

X.E.I.001 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002, of materialen als bedoeld in X.C.I.001.

Categorie II — Computers

Noot: Categorie II heeft niet betrekking op voor persoonlijk gebruik bedoelde goederen van de natuurlijke personen.

X.A.II.001 

Computers, „elektronische samenstellingen” en aanverwante apparatuur niet bedoeld in 4A001 of 4A003 ( 22 ), en speciaal ontworpen componenten daarvoor.

Noot: De embargostatus van de in X.A.II.001 omschreven „digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door de embargostatus van andere apparatuur of systemen, mits:

a. 

De „digitale computers” of aanverwante apparatuur essentieel zijn voor de werking van de andere apparatuur of systemen;

b. 

De „digitale computers” of aanverwante apparatuur niet een „voornaamste deel” van de andere apparatuur of systemen vormen; en

NB 1: De embargostatus van apparatuur voor „signaalverwerking” of „beeldverbetering” speciaal ontworpen voor andere apparatuur waarvan de functies beperkt zijn tot die welke noodzakelijk zijn voor die andere apparatuur, wordt bepaald door de embargostatus van die andere apparatuur, ook indien het criterium betreffende het „voornaamste deel” wordt overschreden.

NB 2: Zie categorie 5 (Deel 1 — Telecommunicatie) voor de embargostatus van „digitale computers” en aanverwante apparatuur voor telecommunicatie-uitrusting ( 23 ).

c. 

De „technologie” voor de „digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door 4E ( 24 ).

a. 

Elektronische computers en aanverwante apparatuur, en „elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor, gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur hoger dan 343 K (70 °C);

b. 

„Digitale computers”, met inbegrip van apparatuur voor „signaalverwerking” of „beeldverbetering”, met een aangepast piekvermogen („APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

c. 

„Elektronische samenstellingen” speciaal ontworpen of aangepast voor verhoging van de prestaties door samenvoeging van processoren, zoals hieronder:

1. 

Zodanig ontworpen dat samenvoegingen in configuraties van 16 of meer processoren mogelijk zijn;

2. 

Niet gebruikt;

Noot 1: X.A.II.001.c is uitsluitend van toepassing op „elektronische samenstellingen” en programmeerbare onderlinge verbindingen met een „APP” dat de limieten van X.A.II.001.b niet te boven gaat, wanneer deze als niet-geïntegreerde „elektronische samenstellingen” worden geëxporteerd. Deze categorie is niet van toepassing op „elektronische samenstellingen” die van zichzelf door de aard van hun ontwerp beperkt zijn tot gebruik als aanverwante apparatuur als bedoeld in X.A.II.001.k.

Noot 2: X.A.II.001.c heeft niet betrekking op een „elektronische samenstelling” speciaal ontworpen voor een product of groep van producten waarvan de maximale configuratie de limieten van X.A.II.001.b. niet te boven gaat.

d. 

Niet gebruikt;

e. 

Niet gebruikt;

f. 

Apparatuur voor „signaalverwerking” of „beeldverbetering” met een aangepast piekvermogen („APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

g. 

Niet gebruikt;

h. 

Niet gebruikt;

i. 

Apparatuur die „terminal interface-apparatuur” bevat welke de limieten van X.A.III.101 te boven gaat;

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.II.001.i wordt onder „terminal interfaceapparatuur” verstaan: apparatuur waar informatie het telecommunicatiesysteem binnenkomt of verlaat, bijvoorbeeld telefoon, datamachine en computer.

j. 

Apparatuur speciaal ontworpen voor het extern onderling verbinden van „digitale computers” of aanverwante apparatuur waardoor communicatie met een gegevenssnelheid groter dan 80 Mb/s mogelijk wordt.

Noot: X.A.II.001.j. heeft niet betrekking op interne onderlinge verbindingen (zoals backplanes, buses), passieve onderlinge verbindingen, „netwerktoegangsbesturingseenheden” of „communicatiekanaalbesturingseenheden”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.II.001.j wordt onder „communicatiekanaalbesturingseenheden” verstaan: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

k. 

„Hybride computers” en „elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor die analoog-digitaalomzetters bevatten en alle volgende kenmerken hebben:

1. 

32 of meer kanalen; en

2. 

Een scheidend vermogen van ten minste 14 bit (plus tekenbit) met een omzettingssnelheid van ten minste 200 000  Hz.

X.D.II.001 

„Programmatuur” voor de verificatie en validatie van „programma’s”, „programmatuur” voor het automatisch genereren van „broncodes” en besturingssysteem-„programmatuur” die speciaal ontworpen zijn voor apparatuur voor „real-timeverwerking”.

a. 

„Programmatuur” voor de verificatie en validatie van „programma’s” waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige en analytische technieken en die ontworpen of aangepast is voor „programma’s” met meer dan 500 000 „broncode”-instructies;

b. 

„Programmatuur” voor het automatisch genereren van „broncodes” uit gegevens die online verkregen zijn door middel van externe sensoren zoals beschreven in Verordening (EU) 2021/821; of

c. 

Besturingssysteem-„programmatuur” speciaal ontworpen voor apparatuur voor „real-timeverwerking” waardoor een „globale onderbrekingswachttijd” van minder dan 20 microseconden gewaarborgd is.

Technische noot: Voor de toepassing van X.D.II.001 wordt onder „globale onderbrekingswachttijd” verstaan: de tijd die een computersysteem nodig heeft om een door een gebeurtenis veroorzaakte onderbreking te onderkennen, deze af te handelen en de processorinstelling tijdelijk over te schakelen naar een subsidiaire taak die resident is in het geheugen in afwachting van een onderbreking.

X.D.II.002 

Andere dan de in 4D001 ( 25 ) bedoelde „programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in 4A101 ( 26 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.II.001, of „programmatuur” als bedoeld in X.D.II.001 of X.D.II.002.

X.E.II.002 

▼M16

„Technologie” voor de „ontwikkeling” of „productie” van apparatuur ontworpen voor „verwerking van meervoudige stromen van gegevens”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.E.II.002 wordt onder „verwerking van meervoudige stromen van gegevens” verstaan: de op microprogramma's of de architectuur van apparatuur gebaseerde technieken die het verwerken van twee of meer datareeksen bestuurd door een of meer opdrachtreeksen mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van:

▼M7

1. 

„single instruction multiple data”-(SIMD)-architecturen zoals vector- of „array” verwerkingseenheden;

2. 

„multiple single instruction multiple data”-(MSIMD)-architecturen;

3. 

„multiple instruction multiple data”-(MIMD)-architecturen, met inbegrip van die welke hechtgekoppeld, kortgekoppeld of niet-hechtgekoppeld zijn; of

4. 

gestructureerde „array” verwerkingselementen, met inbegrip van systolische „arrays”.

Categorie III. Deel 1 – Telecommunicatie

Noot: Categorie III. Deel 1 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.101 

Telecommunicatieapparatuur.

a. 

Alle soorten telecommunicatieapparatuur die niet onder 5A001.a ( 27 ) valt, speciaal ontworpen voor werktemperaturen buiten het gebied van 219 K (-54 °C) tot 397 K (124 °C).

b. 

Telecommunicatie-transmissieapparatuur of -systemen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren, met een van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen:

Noot: Telecommunicatie-transmissieapparatuur:

a. 

Alle categorieën zoals hieronder vermeld of combinaties daarvan:

1. 

Radioapparatuur (b.v. zenders, ontvangers en zender-ontvangers);

2. 

Eindstations;

3. 

Tussenversterkers;

4. 

Lijnversterkers;

5. 

Regeneratoren;

6. 

Omzet- en codeerapparatuur („transcoders”);

7. 

Multiplexapparatuur (met inbegrip van statistische multiplex);

8. 

Modulatoren/demodulatoren (modems);

9. 

Transmultiplexapparatuur (zie aanbeveling G 701 van CCITT);

10. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur;

11. 

„Poorten” en bruggen;

12. 

„Mediatoegangseenheden”; en

b. 

Apparatuur ontworpen voor gebruik voor communicatie over een of meer kanalen via:

1. 

Draad (lijn);

2. 

Coaxiaalkabel;

3. 

Glasvezels;

4. 

Elektromagnetische golven; of

5. 

Akoestische golven onder water.

1. 

Gebruikmakend van digitale technieken, met inbegrip van de digitale verwerking van analoge signalen, en ontworpen voor het werken bij een „digitale overbrengsnelheid” welke op het hoogste niveau van multiplexen hoger is dan 45 Mbit/s of een „totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 90 Mbit/s;

Noot: Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.1 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2. 

Modems die gebruikmaken van de „bandbreedte van een spraakkanaal” met een „gegevensdebiet” groter dan 9 600 bit/s;

3. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een „digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

4. 

Apparatuur die omvat:

a. 

„Netwerktoegangsbesturingseenheden” en aanverwant gemeenschappelijk medium met een „digitale overbrengsnelheid” groter dan 33 Mbit/s; of

b. 

„Communicatiekanaalbesturingseenheden” met een digitale uitvoer met een „gegevensdebiet” groter dan 64 000 bit/s per kanaal;

Noot: Indien niet onder embargo vallende apparatuur een „netwerktoegangsbesturingseenheid” bevat, mag deze uitsluitend telecommunicatie-interfaces bevatten van de typen omschreven, doch niet onder embargo gesteld, in X.A.III.101.b.4.

5. 

Gebruikmakend van een „laser” en met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Een transmissiegolflengte groter dan 1 000  nm; of

b. 

Gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 45 MHz;

c. 

Gebruikmakend van coherente optische transmissietechnieken of coherente optische detectietechnieken (ook wel optische heterodyne of homodyne technieken genoemd);

d. 

Gebruikmakend van golflengteverdeling-multiplexing („wave length division multiplexing”)-technieken; of

e. 

Met de functie „optische versterking”;

6. 

Radioapparatuur met een in- of uitvoerwerkfrequentie hoger dan:

a. 

31 GHz voor toepassing in satellietgrondstations; of

b. 

26,5 GHz voor andere toepassingen;

Noot: X.A.III.101.b.6. heeft geen betrekking op apparatuur voor civiel gebruik in overeenstemming met een door de ITU (International Telecommunications Union) toegewezen band tussen 26,5 en 31 GHz.

7. 

Radioapparatuur:

a. 

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 4 en met een „totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s;

b. 

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 16 en met een „totale digitale overbrengsnelheid” gelijk aan of lager dan 8,5 Mbit/s;

c. 

Die gebruikmaakt van andere digitale modulatietechnieken en met een „spectrumrendement” van meer dan 3 bit/sec/Hz; of

d. 

Met werkfrequentie in de 1,5 MHz tot 87,5 MHz band en met adaptieve technieken die meer dan 15 dB onderdrukking van storende signalen verschaffen.

Noten: 

1. 

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2. 

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 radioapparatuur voor werking in een door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) toegewezen band:

a. 

Met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Niet hoger dan 960 MHz; of

2. 

Met een „totale digitale overbrengsnelheid” niet hoger dan 8,5 Mbit/s; en

b. 

Met een „spectrumrendement” niet hoger dan 4 bit/sec/Hz.

c. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur en aanverwante signaleringssystemen, met een of meer van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren:

Noot: Statistische multiplexers met digitale invoer en digitale uitvoer die schakelfuncties uitvoeren, worden behandeld als „door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur.

1. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde apparatuur of systemen voor „data(berichten)-uitwisseling”, ontworpen voor pakketschakeling en elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor.

2. 

Niet gebruikt;

3. 

Routebepaling of schakelen van „datagram”-pakketten;

Noot: X.A.III.101.c.3 heeft geen betrekking op netwerken die uitsluitend gebruikmaken van „netwerktoegangsbesturingseenheden” of op „netwerktoegangsbesturingseenheden” zelf.

4. 

Niet gebruikt;

5. 

Verbindingen tot stand brengen met prioriteit en preëmptie op verscheidene lagen;

Noot: Niet bedoeld is in X.A.III.101.c.5 het preëmptief op één niveau tot stand brengen van verbindingen.

6. 

Ontworpen voor de automatische overdracht van oproepen in radionetten met celopbouw naar een andere schakelcentrale in het cellulaire net of voor de automatische verbinding met een gecentraliseerde, voor meer dan één centrale dienende abonneegegevensbank;

7. 

„Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een „digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

8. 

Apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van „eenkanaalsignalisering” in niet-verbonden of quasi-verbonden bedrijfswijze;

9. 

„Dynamische adaptieve routebepaling”;

10. 

Pakketschakelcentrales, lijnschakelcentrales en routeschakelaars met poorten en lijnen die één van beide volgende limieten te boven gaan:

a. 

Een „gegevensdebiet” van 64 000 bit/s per kanaal voor een „communicatiekanaalbesturingseenheid”; of

Noot: X.A.III.101.c.10.a heeft geen betrekking op multiplex samengestelde verbindingen die uitsluitend bestaan uit communicatiekanalen die niet individueel onder X.A.III.101.b.1 vallen.

b. 

Een „digitale overbrengsnelheid” van 33 Mbit/s voor een „netwerktoegangsbesturingseenheid” en aanverwant gemeenschappelijk medium;

Noot: X.A.III.101.c.10 heeft geen betrekking op pakketschakelcentrales of routeschakelaars met poorten en lijnen die de limieten in X.A.III.101.c.10 niet te boven gaan.

11. 

„Optisch schakelen”;

12. 

Gebruikmakend van „Asynchrone Transfer Modus” (ATM)-technieken;

d. 

Glasvezel en glasvezelkabel met een lengte van meer dan 50 m, ontworpen voor monomoduswerking;

e. 

Gecentraliseerde besturing van het netwerk met beide volgende kenmerken:

1. 

Ontvangt gegevens van de knooppunten, en

2. 

Verwerkt deze gegevens ten behoeve van besturing van het verkeer zonder dat de telefonist beslissingen hoeft te nemen, zodat het systeem „dynamische adaptieve routebepaling” uitvoert;

Noot 1: Onder X.A.III.101.e vallen niet de beslissingen ten aanzien van routebepaling aan de hand van vooraf vastgelegde gegevens.

Noot 2: X.A.III.101.e sluit niet uit besturing van het verkeer als een functie van voorspelbare statistische verkeersomstandigheden.

f. 

Fasegestuurde antennesystemen opgebouwd uit een aantal identieke antennes („phased array antennae”) met een werkfrequentie hoger dan 10,5 GHz en met actieve elementen en verspreide of componenten, en zodanig ontworpen dat elektronische besturing van de vorm en richting van de bundel mogelijk is, met uitzondering van landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) (microgolflandingssystemen (MLS)).

g. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde mobiele communicatieapparatuur, elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor; of

h. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde radiorelaiscommunicatieapparatuur ontworpen voor gebruik bij frequenties gelijk aan of hoger dan 19,7 GHz en componenten daarvoor.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.III.101:

1) 

„Asynchrone transmissiemodus” („ATM”): een transfermodus waarbij de informatie is geordend in cellen; deze is asynchroon in die zin dat de manier waarop de cellen zich herhalen afhankelijk is van de vereiste of momentele bitsnelheid.

2) 

„Bandbreedte van een spraakkanaal”: bij datacommunicatieapparatuur ontworpen om te werken binnen een spraakkanaal van 3 100  Hz, volgens de definitie in CCITT-aanbevelingen G.151.

3) 

„Communicatiekanaalbesturingseenheid”: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

4) 

„Datagram”: een op zichzelf staand, onafhankelijk gegevenspakket dat voldoende informatie bevat om van de signaalapparatuur („data terminal equipment”) van oorsprong naar de signaalapparatuur van bestemming te worden verzonden zonder dat het afhankelijk is van een voorafgaande uitwisseling van gegevens tussen deze signaalapparatuur van oorsprong en van bestemming en het transporterende netwerk.

5) 

„Snel selecteren”: een faciliteit die kan worden toegepast bij virtuele oproepen, waardoor de mogelijkheid van signaalapparatuur („data terminal equipment”) om gegevens te verzenden in gespreksopbouw- en beëindigings-„pakketten” groter wordt dan de basisspecificaties van een virtuele oproep.

6) 

„Poort”: de door iedere combinatie van apparatuur en „programmatuur” gerealiseerde functie van het uitvoeren van de omzetting van standaardregels voor de weergave, verwerking of communicatie van gegevens die in het ene systeem worden toegepast, in de overeenkomstige doch verschillende standaardregels die worden toegepast in een ander systeem.

7) 

„Digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten” (ISDN): een samengebundeld eind-tot-eind-netwerk, waarin gegevens afkomstig van alle soorten communicatie (b.v. spraak, tekst, stilstaande en bewegende beelden) van één poort (terminal) in de telefoon(schakel)centrale via één toegangslijn naar en van de abonnee worden verzonden.

8) 

„Pakket”: een groep binaire cijfers die gegevens en oproepbesturingssignalen bevat en als één samengesteld geheel wordt geschakeld. De gegevens, oproepbesturingssignalen en eventuele foutenbesturingsgegevens zijn in een voorgeschreven opmaak gerangschikt.

9) 

„Eenkanaalsignalisering”: transmissie van besturingsinformatie (signalering) via een ander kanaal dan het kanaal dat voor de berichten wordt gebruikt. Met het signaleringskanaal worden doorgaans meerdere berichtenkanalen bestuurd.

10) 

„Gegevensdebiet”: de zendsnelheid zoals gedefinieerd in aanbeveling 53-36 van de Internationale Telecommunicatie Unie ( ITU), ermee rekening houdend dat voor niet-binaire modulatie baud en bit per seconde niet hetzelfde zijn. Bits voor codeer-, controle- en synchronisatiefuncties worden meegeteld.

11) 

„Dynamische adaptieve routebepaling”: automatische aanpassing van de route van verkeer op basis van de waarneming en analyse van actuele feitelijke netwerkomstandigheden.

12) 

„Mediumtoegangseenheid”: apparatuur die één of meer communicatie-interfaces bevat („toegangsbesturingseenheid voor netwerken”, „communicatiekanaalbesturingseenheid”, modem of computerhoofdlijn) voor het aansluiten van eindapparatuur op een netwerk.

13) 

„Spectrumrendement”: „digitale overbrengsnelheid” [bits/s] / 6 dB spectrumbandbreedte in Hz.

14) 

„Door een opgeslagen programma gestuurd”: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Noot: Apparatuur kan „door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.III.101 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde telecommunicatie-testapparatuur.

X.C.III.101 

Halffabrikaten („preforms”) van glas of enig ander materiaal dat optimaal geschikt is gemaakt voor de fabricage van glasvezels bedoeld in X.A.III.101.

X.D.III.101 

„Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen, bedoeld in X.A.III.101 en X.B.III.101, en programmatuur voor dynamische adaptieve routebepaling, als hieronder beschreven:

a. 

„Programmatuur”, anders dan in machinegerichte vorm, speciaal ontworpen voor „dynamische adaptieve routebepaling”.

b. 

Niet gebruikt;

X.E.III.101 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.III.101 of X.B.III.101, of „programmatuur” als bedoeld in X.D.III.101, en andere „technologieën”, als hieronder:

a. 

Specifieke „technologie”, als hieronder:

1. 

„Technologie” voor het bewerken en aanbrengen van bekleding op glasvezels, speciaal ontworpen om deze geschikt te maken voor gebruik onder water;

2. 

„Technologie” voor de „ontwikkeling” van apparatuur die gebruikmaakt van „synchrone digitale hiërarchie” (SDH)- of „synchrone optische netwerk” (Sonet)-technieken.

Technische noot: Voor de toepassing van X.E.III.101:

1) 

„Synchrone digitale hiërarchie” (SDH): een digitale hiërarchie die een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op verschillende soorten media. De opmaak is gebaseerd op de Synchrone Transport Module (STM) die is gedefinieerd in CCITT-aanbevelingen G.703, G.707, G.708, G.709 en nog te publiceren andere aanbevelingen. De snelheid van de eerste orde van „SDH” is 155,52 Mbits/s.

2) 

„Synchroon glasvezelnetwerk” (SONET): een netwerk dat een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op glasvezels. De opmaak is de Noordamerikaanse versie van „SDH” en maakt eveneens gebruik van de Synchrone Transport Module (STM). SONET hanteert echter het Synchrone Transport Signaal (STS) als de basistransportmodule met een snelheid van de eerste orde van 51,81 Mbits/s. De SONET-standaarden worden momenteel geïntegreerd in die van „SDH”.

Categorie III. Deel 2 - Informatiebeveiliging

Noot: Categorie III. Deel 2 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.201 

Apparatuur, als hieronder:

a. 

Niet gebruikt;

b. 

Niet gebruikt;

c. 

Goederen die zijn ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 ( 28 ).

X.D.III.201 

„Programmatuur” voor „informatiebeveiliging”, als hieronder:

Noot: Dit punt heeft geen betrekking op „programmatuur” die is ontworpen of aangepast om bescherming te bieden tegen kwaadaardige computerschade, bv. virussen, waarbij het gebruik van „cryptografie” beperkt is tot authenticatie, digitale handtekening en/of ontsleuteling van gegevens of bestanden.

a. 

Niet gebruikt;

b. 

Niet gebruikt;

c. 

Programmatuur die is ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 ( 29 ).

X.E.III.201 

„Technologie” voor „informatiebeveiliging” overeenkomstig de algemene technologienoot, als hieronder:

a. 

Niet gebruikt;

b. 

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde „Technologie” voor het „gebruik” van massamarktgoederen als bedoeld in X.A.III.201.c of „programmatuur” voor de massamarkt als bedoeld in X.D.III.201.c.

Categorie IV – Sensoren en Lasers

X.A.IV.001 

Akoestische apparatuur voor toepassingen te land of op zee, geschikt voor het detecteren of lokaliseren van voorwerpen of kenmerken of het positioneren van oppervlaktevaartuigen of onderwatervoertuigen; en andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde speciaal daarvoor ontworpen componenten.

X.A.IV.002 

Optische sensoren, als hieronder:

a. 

Beeldversterkerbuizen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, als hieronder:

1. 

Beeldversterkerbuizen met alle volgende eigenschappen:

a. 

Een grootste gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 050  nm;

b. 

Een microkanalenplaat voor elektronische beeldversterking met een afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 micrometer; en

c. 

Met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een S-20-, S-25- of multi-alkali-fotokathode; of

2. 

Een GaAs- of GalnAs-fotokathode;

2. 

Speciaal ontworpen microkanalenplaten met beide volgende kenmerken:

a. 

15 000 of meer kanalen per plaat; en

b. 

Afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 micrometer.

b. 

Apparatuur voor directe beeldvorming, werkend in het zichtbare of infrarode spectrum met versterkerbuizen, die de in X.A.IV.002.a.1 vermelde eigenschappen heeft.

X.A.IV.003 

Camera’s, als hieronder:

a. 

Camera’s die voldoen aan de criteria van noot 3 bij 6A003.b.4 ( 30 ).

b. 

Niet gebruikt;

X.A.IV.004 

Optische apparatuur, als hieronder:

a. 

Optische filters:

1. 

Voor golflengten langer dan 250 nm, bestaande uit verscheidene optische bekledingslagen en met één van beide onderstaande kenmerken:

a. 

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 90 % of meer; of

b. 

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 0,1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 50 % of meer;

Noot: Niet bedoeld worden in X.A.IV.004 optische filters met vaste luchtspleten of filters van het Lyot-type.

2. 

Voor golflengten langer dan 250 nm, met alle volgende kenmerken:

a. 

Afstembaar over een spectrumgebied van 500 nm of meer;

b. 

Momenteel optisch bandfilter van 1,25 nm of minder;

c. 

Golflengte binnen 0,1 ms terugstelbaar met een nauwkeurigheid van 1 nm of beter binnen het afstembare spectrumgebied; en

d. 

Een enkelvoudige doorlatingspiek van 91 % of meer;

3. 

Optische ondoorzichtigheidsschakelaars (filters) met een gezichtsveld van 30° of breder en een reactietijd gelijk aan of minder dan 1 ns;

b. 

„Fluorvezel”-kabel of „glasvezels” daarvoor met een verzwakking van minder dan 4 dB/km in het golflengtegebied van 1 000  nm tot 3 000  nm.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.IV.004.b wordt onder „fluorvezel” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen.

X.A.IV.005 

„Lasers”, als hieronder:

a. 

Koolstofdioxide (CO2)-”lasers” met één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 10 kW;

2. 

Een gepulseerd vermogen met een „pulsduur” van meer dan 10 μs; en

a. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 10 kW; of

b. 

Een gepulseerd „piekvermogen” van meer dan 100 kW; of

3. 

Een gepulseerd vermogen met een „pulsduur” gelijk aan of minder dan 10 μs; en

a. 

Een pulsenergie van meer dan 5 J per impuls en een „piekvermogen” van meer dan 2,5 kW; of

b. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 2,5 kW;

b. 

Halfgeleider-„lasers”, als hieronder:

1. 

Afzonderlijke halfgeleider-„lasers” met enkelvoudige transversale modus met één van de volgende eigenschappen:

a. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 100 mW, of

b. 

Een golflengte langer dan 1 050  nm;

2. 

Afzonderlijke, halfgeleider-„lasers” met verschillende transversale modi, of series („arrays”) van afzonderlijke halfgeleider-„lasers”, met een golflengte langer dan 1 050  nm;

c. 

Robijn-„lasers” met een uitgangsenergie van meer dan 20 J per impuls;

d. 

Niet-„afstembare”„gepulseerde lasers” met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150  nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een „pulsduur” van 1 ns of meer doch niet meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende eigenschappen:

a. 

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

„Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2. 

Een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b. 

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

„Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W;

2. 

Een „piekvermogen” van meer dan 200 MW; of

3. 

Een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2. 

Een „pulsduur” van meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

„Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2. 

Een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b. 

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

„Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

2. 

Een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

e. 

Niet-„afstembare”„lasers” met continugolf (CW) met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150  nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

„Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

b. 

Een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2. 

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

a. 

„Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

b. 

Een „gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

Noot: X.A.IV.005.e.2.b. omvat geen industriële „lasers” met „verschillende transversale modi” met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 2 kW en een totale massa van meer dan 1 200  kg. In deze noot omvat de totale massa alle componenten die nodig zijn om de „laser” te laten werken, bv. „laser”-stroombron, warmtewisselaar, maar geen externe optische apparatuur voor conditionering en/of transmissie van de straal.

f. 

Niet-afstembare „lasers” met een golflengte-output van meer dan 1 400  nm doch niet meer dan 1 555  nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1. 

Een uitgangsenergie per impuls van meer dan 100 mJ en een gepulseerd „piekvermogen” van meer dan 1 W; of

2. 

Een gemiddeld of CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 1 W;

g. 

Vrije elektronen-„lasers”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.IV.005 wordt onder „Wall-plug efficiency” verstaan de verhouding tussen het „laser”-uitgangsvermogen (of „gemiddeld uitgangsvermogen”) en het elektrische ingangsvermogen dat nodig is om met de „laser” te werken, inclusief conditionering van de stroombron en thermische conditionering warmtewisselaar.

X.A.IV.006 

„Magnetometers”, „supergeleidende” elektromagnetische sensoren, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a. 

„Magnetometers”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, met een „gevoeligheid” lager (beter) dan 1,0 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz.

Technische noot: Voor de toepassing van X.A.IV.006.a wordt onder „gevoeligheid” (ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

b. 

„Supergeleidende” elektromagnetische sensoren, componenten vervaardigd van „supergeleidende” materialen:

1. 

Ontworpen om te werken bij temperaturen beneden de „kritische temperatuur” van ten minste één van de „supergeleidende” componenten (met inbegrip van Josephson-effect-elementen en „supergeleidende” quantuminterferentie-elementen („Squids”));

2. 

Ontworpen voor het meten van magnetische veldsterkteschommelingen bij een frequentie van 1 KHz of minder; en

3. 

Met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Met dunne-laag-„Squids” met een minimale elementafmeting kleiner dan 2 micrometer en met bijbehorende koppelschakelingen voor in- en uitvoer;

b. 

Ontworpen om te werken met een zwenking van het magnetische veld groter dan 1 × 106 quanta magnetische flux per seconde;

c. 

Ontworpen om te werken in het aardveld zonder magnetische afscherming; of

d. 

Met een temperatuurcoëfficiënt lager (kleiner) dan 0,1 quantum magnetische flux/K.

X.A.IV.007 

Zwaartekrachtmeters (gravimeters) voor gebruik te land, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a. 

Met een statische nauwkeurigheid kleiner (beter) dan 100 μGal; of

b. 

Van het type met kwartselement (Worden-type).

X.A.IV.008 

Radarsystemen, apparatuur en belangrijke componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a. 

Radarapparatuur voor aan boord van luchtvaartuigen, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

b. 

„Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde”„laser”-radar of lichtdetectie- en afstandsbepalingsapparatuur (LIDAR) speciaal ontworpen voor landmetingen of meteorologische waarnemingen.

c. 

Radarbeeldvormingssystemen met millimetergolfzichtverbetering speciaal ontworpen voor draaivleugelvliegtuigen, met alle volgende kenmerken:

1. 

Geschikt om te werken in het frequentiegebied van 94 GHz;

2. 

Een gemiddeld uitgangsvermogen van minder dan 20 mW;

3. 

Radarstraalbreedte van 1 graad; en

4. 

Operationeel bereik gelijk aan of groter dan 1 500  m.

X.A.IV.009 

Specifieke verwerkingsapparatuur, als hieronder:

a. 

Seismologische detectieapparatuur niet bedoeld in X.A.IV.009.c.

b. 

Stralingsharde tv-camera’s, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c. 

Seismologische inbraakdetectiesystemen die de lager van de bron van een gedetecteerd signaal detecteren, indelen en bepalen.

X.B.IV.001 

Apparatuur, met inbegrip van gereedschap, matrijzen, armaturen of pasmallen, en andere speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor:

a. 

De vervaardiging of inspectie van:

1. 

Magneetveldondulatoren („wigglers”) voor vrije-elektronenlasers;

2. 

Fotoinjecteurs voor vrije-elektronenlasers;

b. 

Voor de afstelling van het longitudinale magneetveld van vrije-elektronen-„lasers” overeenkomstig de vereiste toleranties.

X.C.IV.001 

Glasvezels voor detectoren met een aangepaste structuur voor een „beat length” kleiner dan 500 mm (sterk dubbelbrekend) of niet in 6C002.b ( 31 ) beschreven materialen voor optische sensoren met een zinkgehalte van gelijk aan of meer dan 6 % per „molfractie”.

Technische noot: Voor de toepassing van X.C.IV.001:

1) 

wordt onder „molfractie” verstaan de verhouding tussen het aantal mol van ZnTe en de som van de aantallen mol van CdTe en ZnTe in het kristal;

2) 

wordt onder „beat length” verstaan de afstand die twee orthogonaal gepolariseerde signalen, die aanvankelijk in fase zijn, moeten afleggen teneinde 2 pi radiaal faseverschil te verkrijgen.

X.C.IV.002 

Optische materialen, als hieronder:

a. 

Materialen met lage optische absorptie, als hieronder:

1. 

Fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer; of

Noot: X.C.IV.002.a.1 heeft betrekking op fluoriden van zirkonium of aluminium en varianten daarvan.

2. 

Fluorideglas in massa gemaakt van de verbindingen als bedoeld in 6C004.e.1 ( 32 );

b. 

„Halffabrikaten („preforms”) voor glasvezels” gemaakt van fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer, „speciaal ontworpen” voor de vervaardiging van de „fluoridevezels” als bedoeld in X.A.IV.004.b.

Technische noot: Voor de toepassing van X.C.IV.002:

1) 

wordt onder „fluoridevezels” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen;

2) 

wordt onder „halffabrikaten („preforms”) voor glasvezels” verstaan staven, ruwe gietstukken of stangen van glas, kunststof of andere materialen die speciaal zijn bewerkt om te worden gebruikt bij de vervaardiging van glasvezels. De eigenschappen van het halffabrikaat bepalen de basiseigenschappen van de daaruit getrokken glasvezels.

X.D.IV.001 

„Programmatuur”, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen als bedoeld in 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, of X.A.IV.008.

X.D.IV.002 

„Programmatuur”, speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling” of „productie” van apparatuur, als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, or X.A.IV.005.

X.D.IV.003 

Overige „programmatuur”, als hieronder:

a. 

Toepassings-„programma’s” van luchtverkeersleidings- (ATC) „programmatuur” die zijn geïnstalleerd op universele computers geplaatst in een luchtverkeersleidingscentrum en geschikt voor het automatisch doorgeven van primaire radardoelgegevens (indien niet samengevoegd met secundaire loodsradar- (SSR) gegevens) van het gastheer-ATC-centrum aan een ander ATC-centrum.

b. 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

c. 

„Broncode” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 of X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 

„Technologie” voor de „ontwikkeling” of „productie” van apparatuur, materialen of „programmatuur” als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, of X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, of X.D.IV.003.

X.E.IV.003 

Andere „technologie”, als hieronder:

a. 

Optische fabricagetechnologieën voor serieproductie van optische componenten in een tempo van meer dan 10 m2 oppervlak per jaar op één enkele as en met:

1. 

Een productieoppervlak groter dan 1 m2; en

2. 

Een oppervlaktegetal groter dan λ/10 effectief (rms) bij de aangewezen golflengte;

b. 

„Technologie” voor optische filters met een bandbreedte gelijk aan of minder dan 10 nm, een gezichtsveld (FOV) groter dan 40° en een resolutie groter dan 0,75 lijnenparen per milliradiaal;

c. 

„Technologie” voor de „ontwikkeling” of de „productie” van camera’s als bedoeld in X.A.IV.003;

d. 

„Technologie”, noodzakelijk voor de „ontwikkeling” of de „productie” van niet-triaxiale „magnetometers” of niet-triaxiale „magnetometer”-systemen met aardinductie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1. 

„Gevoeligheid” lager (beter) dan 0,05 nT (rms) effectieve waarde per vierkantswortel Hz bij een frequentie lager dan 1 Hz; of

2. 

„Gevoeligheid” lager (beter) dan 1 × 10-3 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz bij frequenties van 1 Hz of meer.

e. 

„Technologie” noodzakelijk voor de „ontwikkeling” of de „productie” van instrumenten voor opwaartse infraroodconversie met alle volgende eigenschappen:

1. 

Een gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 700 nm doch niet meer dan 1 500  nm; en

2. 

Een combinatie van een infraroodfotodetector, lichtdiode (OLED) en nanokristal om infraroodlicht te converteren naar zichtbaar licht.

Technische noot: Voor de toepassing van X.E.IV.003 wordt onder „gevoeligheid” (of ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

Categorie V — Navigatie en vliegtuigelektronica

X.A.V.001 

Boordcommunicatieapparatuur, alle instrumentatiesystemen voor traagheidsnavigatie in „luchtvaartuigen”, en andere avionische apparatuur, met inbegrip van componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Noot 1: X.A.V.001. heeft geen betrekking op hoofdtelefoons of microfoons.

Noot 2: X.A.V.001. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

X.B.V.001 

Andere apparatuur speciaal ontworpen voor het testen, inspecteren of de „productie” van navigatieapparatuur en avionische apparatuur.

X.D.V.001 

„Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

X.E.V.001 

„Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

Categorie VI — Zeewezen en schepen

X.A.VI.001 

Vaartuigen, mariene systemen of apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, componenten en toebehoren, als hieronder:

a. 

Systemen voor onderwaterzien, als hieronder:

1. 

Televisiesystemen (bestaande uit camera, lampen, controleapparatuur en apparatuur voor de overdracht van signalen) met een „systeemoplossend vermogen”, gemeten in de lucht, van meer dan 500 lijnen, die speciaal ontworpen of aangepast zijn om op afstand bediend te worden in een onderwatervoertuig; of

2. 

Onderwatertelevisiecamera’s met een systeemoplossend vermogen, gemeten in de lucht, van meer dan 700 lijnen;

Technische noot: Het systeemoplossende vermogen voor televisie is een maat voor het horizontale oplossende vermogen dat gewoonlijk wordt uitgedrukt als het maximale aantal lijnen per beeldschermhoogte dat op een testkaart onderscheiden kan worden, met toepassing van IEEE Standard 208/1960 of een equivalente norm.

b. 

Fotografische camera’s speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een filmformaat van 35 mm of groter, met autofocussering of afstandsfocussering „speciaal ontworpen” voor gebruik onder water;

c. 

Stroboscopische lichtbronnen, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een lichtopbrengst van meer dan 300 J per flits;

d. 

Andere onderwatercamera-apparatuur, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e. 

Niet gebruikt;

f. 

Vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), met inbegrip van opblaasboten, en specifiek daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

Noot: X.A.VI.001.f heeft geen betrekking op vaartuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

g. 

Scheepsmotoren (zowel binnen- als buitenboordmotoren) en onderzeemotoren en speciaal daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

h. 

onafhankelijk onderwaterademapparaten (scuba-uitrusing) en toebehoren daarvoor, andere dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

i. 

Reddingsvesten, opblaaspatronen, duikkompassen en duikcomputers;

Noot: X.A.VI.001.i. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

j. 

Onderwaterlichten en voortstuwingsapparatuur;

Noot: X.A.VI.001.j. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

k. 

Luchtcompressoren en filtersystemen speciaal ontworpen voor het vullen van luchtflessen;

X.D.VI.001 

„Programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

X.D.VI.002 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de bediening van onbemande onderwatervoertuigen die in de olie- en gasindustrie worden gebruikt.

X.E.VI.001 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

Categorie VII — Ruimtevaart en voortstuwing

X.A.VII.001 

▼M11

Dieselmotoren, en trekkers en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821:

▼M7

a. 

Dieselmotoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor vrachtwagens, trekkers en autotoepassingen, met een totaal uitgaand vermogen van 298 kW of meer.

b. 

Terreinwieltrekkers met een laadvermogen van 9 t of meer; en belangrijke componenten en toebehoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c. 

Trekkers (wegtractors) voor opleggers, met enkelvoudige of tandemachterassen gespecificeerd voor 9 t per as of meer en speciaal ontworpen belangrijke componenten.

Noot: X.A.VII.001.b en X.A.VII.001.c hebben geen betrekking op voertuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

X.A.VII.002 

Gasturbinemotoren en componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

a. 

Niet gebruikt.

b. 

Niet gebruikt.

c. 

▼M11

Gasturbinemotoren voor vliegtuigen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

▼M7

Noot: X.A.VII.002.c heeft geen betrekking op gasturbinemotoren die bestemd zijn voor burger-„luchtvaartuigen” en die gedurende meer dan acht jaar in bonafide burger-„luchtvaartuigen” in gebruik zijn. Indien deze meer dan acht jaar in gebruik zijn in bonafide burger-„luchtvaartuigen”, zie BIJLAGE XI.

d. 

Niet gebruikt.

e. 

Speciaal daarvoor ontworpen componenten voor vliegtuigademhalingsapparatuur werkend bij overdruk, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 

Apparatuur voor het testen door middel van trillingen en speciaal ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Noot: X.B.VII.001. heeft enkel betrekking op apparatuur voor de „ontwikkeling” of de „productie”. Het heeft geen betrekking op systemen voor controle van omstandigheden.

X.B.VII.002 

Speciaal ontworpen „apparatuur”, gereedschappen of klemmen voor het vervaardigen of meten van gasturbinebladen of -schoepen of gegoten schoepuiteindeversterkingen, als hieronder:

a. 

Automatische apparatuur die gebruikmaakt van niet-mechanische methoden voor het meten van de wanddikte van aerodynamische onderdelen;

b. 

Gereedschappen, klemmen of meetuitrusting voor de „laser”-, waterstraal- of ECM/EDM-procedés voor het boren van gaten, als bedoeld in 9E003.c ( 34 );

c. 

Uitrusting voor het logen van keramische kernen;

d. 

Uitrusting of gereedschappen voor het vervaardigen van keramische kernen;

e. 

Uitrusting voor het bereiden van wasmodellen voor keramische mantels;

f. 

Uitrusting voor het uitbranden of bakken van keramische mantels.

X.D.VII.001 

„Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de „ontwikkeling” of de „productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.D.VII.002 

„Programmatuur”, voor de „ontwikkeling” of de „productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.001 

„Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de „ontwikkeling” of de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.E.VII.002 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.003 

Andere „technologie”, niet beschreven in 9E003 ( 35 ), als hieronder:

a. 

Regelsystemen voor rotorbladtipspeling waarbij gebruik wordt gemaakt van actief compenserende omhullingen. De „technologie” is beperkt tot de ontwerp- en ontwikkelingsdatabase; of

b. 

Gaslagers voor rotorsamenstellingen voor gasturbinemotoren.

▼M13

Categorie VIII — Diversen

X.A.VIII.001 

Uitrusting voor olieproductie of -exploratie, als hieronder:

a. 

In de boorkop geïntegreerde meetapparatuur, met inbegrip van traagheidsnavigatiesystemen voor metingen tijdens het boren (MWD - measurement while drilling);

b. 

Controleapparatuur voor gassen en detectoren daarvoor, ontworpen voor voortdurende werking en de detectie van waterstofsulfide;

c. 

Apparatuur voor seismologische metingen, met inbegrip van reflectieseismiek en seismische vibratoren;

d. 

Sedimentechopeilers

X.A.VIII.002 

Apparatuur, „elektronische samenstellingen” en onderdelen, speciaal ontworpen voor kwantumcomputers, kwantumelektronica, kwantumsensoren, kwantumverwerkingseenheden, qubitcircuits, qubitapparaten of kwantumradarsystemen, met inbegrip van Pockelscellen.

Opmerking 1: Kwantumcomputers verrichten berekeningen die de gezamenlijke eigenschappen van kwantumtoestanden, zoals superpositie, interferentie en verstrengeling, benutten.

Opmerking 2: Eenheden, schakelingen en apparaten omvatten supergeleidende circuits, kwantumkoeling, ionenval, fotonische interactie, siliciumspin en koude atomen, maar zijn daartoe niet beperkt.

X.A.VIII.003 

Microscopen en aanverwante uitrusting en detectoren, als hieronder:

a. 

Rasterelektronenmicroscopen (SEM);

b. 

Rasterelektronenmicroscopen voor Auger-elektronspectroscopie:

c. 

Transmissie-elektronenmicroscopen (TEM);

d. 

Atoomkrachtmicroscopen (AFM);

e. 

Rasterkrachtmicroscopen (SFM);

f. 

Apparatuur en detectoren, speciaal ontworpen voor gebruik met de in X.A.VIII.003.a tot en met X.A.VIII.0003.e vermelde microscopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de volgende technieken voor materiaalanalyse:

1. 

Röntgenfotospectroscopie (XPS);

2. 

Energiedispersieve röntgenspectroscopie (EDX, EDS), of

3. 

Elektronspectroscopie voor chemische analyse (ESCA).

X.A.VIII.004 

Apparatuur voor de ontginning van metaalertsen uit de diepzeebodem.

X.A.VIII.005 

Productieapparatuur en werktuigmachines, als hieronder:

a. 

Apparatuur voor additieve productie voor de „productie” van metalen onderdelen;

Opmerking: X.A.VIII.005.a is alleen van toepassing op de volgende systemen:

1. 

Poederbedsystemen die gebruik maken van selectief lasersmelten (SLM - selective laser melting), LaserCusing, direct metal laser sintering (DMLS) of smelten met elektronenstralen (EBM – electron beam melting), of

2. 

Poedertoevoersystemen die gebruik maken van lasercladden, directe energiedepositie of lasermetaaldepositie.

b. 

Additieve productieapparatuur voor „energetische materialen”, met inbegrip van apparatuur die gebruikmaakt van ultrasone extrusie;

c. 

Apparatuur voor additieve productie door middel van fotopolymerisatie in een vat die gebruik maakt van stereolithografie (SLA) of digital light processing (DLP).

X.A.VIII.006 

Apparatuur voor de „productie” van gedrukte elektronica voor organische lichtemitterende dioden (OLED – organic light emitting diodes), organische veldeffecttransistoren (OFET – organic field-effect transistors) of organische fotovoltaïsche cellen (OPVC - organic photovoltaic cells).

X.A.VIII.007 

Apparatuur voor de „productie” van micro-elektromechanische systemen (MEMS) waarbij gebruik wordt gemaakt van de mechanische eigenschappen van silicium, met inbegrip van sensoren in chipformaat zoals drukmembranen, buigbalken of micro-afstelapparaten.

X.A.VIII.008 

Apparatuur, speciaal ontworpen voor de productie van e-brandstoffen (elektrobrandstoffen en synthetische brandstoffen) of hoogefficiënte zonnecellen (efficiëntie > 30 %).

X.A.VIII.009 

Apparatuur voor ultrahoog vacuüm (UHV), als hieronder:

a. 

UHV pompen (sublimatie, turbomoleculair, diffusie, cryogeen, ionengetter);

b. 

UHV drukmeters.

Opmerking: UHV betekent 100 nanoPascal (nPa) of lager.

X.A.VIII.010 

„Cryogene koelsystemen” ontworpen om de temperatuur gedurende 48 uur of meer onder 1,1 K te houden en aanverwante cryogene koelapparatuur, als hieronder:

a. 

Pulsbuizen;

b. 

Cryostaten;

c. 

Dewarvaten;

d. 

Gasbehandelingssysteem (GHS);

e. 

Compressoren

f. 

Regeleenheden.

Opmerking „Cryogene koelsystemen” omvatten mengkoeling, adiabatische demagnetisatiekoeling en laserkoeling, maar zijn hier niet tot beperkt.

X.A.VIII.011 

Decapsulatie-apparatuur voor halfgeleiderelementen.

Opmerking „Decapsulatie”: het verwijderen van een dop, deksel of omhullend materiaal van een verpakte geïntegreerde schakeling met mechanische, thermische of chemische middelen.

X.A.VIII.012 

Fotodetectoren met een hoge kwantumefficiëntie (QE) groter dan 80 % bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 600  nm.

X.AVIII.013 

Numeriek bestuurde werktuigmachines met een of meer lineaire assen met een reislengte van meer dan 8 000  mm.

▼M16

X.A.VIII.014 

Waterkanonsystemen voor riot- en crowdcontrol en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Noot:  X.A.VIII.014 waterkanonsystemen omvatten bijvoorbeeld: voertuigen of vaste stations met op afstand bediende waterwerpers die ontworpen zijn om de bemanning tegen geweld van buitenaf te beschermen, onder andere door bepantsering, slagvaste ramen, metalen schermen, bullbars of runflatbanden. Onderdelen die speciaal zijn ontworpen voor waterwerpers, kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten: straalpijpen voor waterwerpers op een platform, pompen, reservoirs, camera’s en lichten die gehard of afgeschermd zijn tegen projectielen, hoogmasten voor deze voorwerpen en telebesturingssystemen voor deze voorwerpen.

X.A.VIII.015 

Ordehandhavingswapens, met inbegrip van knuppels, politiewapenstokken, wapenstokken met zijgreep, tonfa’s, sjamboks en zwepen.

X.A.VIII.016 

Politiehelmen en -schilden; en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821.

X.A.VIII.017 

Fixatiehulpmiddelen voor rechtshandhavingsdoeleinden, met inbegrip van beenboeien, kluisters en handboeien; dwangbuizen; boeien die elektrische schokken kunnen afgeven; stroomschokgordels en -banden; meerpuntsfixatiehulpmiddelen zoals dwangstoelen; en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821.

Noot:  X.A.VIII.017 is van toepassing op fixatiehulpmiddelen die bij rechtshandhavingsactiviteiten worden gebruikt. Deze rubriek is niet van toepassing op medische hulpmiddelen die zijn uitgerust om de bewegingen van patiënten tijdens medische procedures in bedwang te houden. Hij is niet van toepassing op hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid van patiënten met een geheugenbeperking tot passende medische faciliteiten beperken. Hij is niet van toepassing op veiligheidsuitrusting zoals veiligheidsgordels of kinderzitjes.

X.A.VIII.018 

Apparatuur, programmatuur en gegevens voor de winning van olie en gas, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Niet gebruikt.

b. 

Producten voor hydraulisch kraken, als hieronder:

1. 

Programmatuur en gegevens voor het ontwerpen en analyseren van hydraulisch kraken;

2. 

„Proppant”, „frackingvloeistof” en chemische additieven voor hydraulisch kraken; of

3. 

Hogedrukpompen.

Technische noot:

Een „proppant” is een vast materiaal, doorgaans behandeld zand of synthetische keramische materialen, dat is ontworpen om een geïnduceerde hydraulische breuk open te houden tijdens of na het kraken. Het wordt toegevoegd aan een „frackingvloeistof” waarvan de samenstelling kan variëren naargelang het soort kraken, en die kan bestaan uit gel of schuim of op slickwater gebaseerd zijn.

X.A.VIII.019 

Specifieke verwerkingsapparatuur, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Ringmagneten;

b. 

Niet gebruikt.

▼M17

X.A.VIII.020 

Wapens en apparaten die zijn ontworpen ten behoeve van oproerbeheersing of zelfbescherming:

a. 

Draagbare wapens met elektrische ontlading die slechts op één persoon tegelijk kunnen worden gericht voor het toedienen van een elektrische schok, met inbegrip van maar niet beperkt tot stroomstootstokken, stroomstootschilden, verdovingspistolen en geweren voor het afvuren van schokpijltjes;

b. 

Pakketten met alle essentiële componenten voor het assembleren van draagbare wapens met elektrische ontlading als bedoeld in X.A.VIII.020.a, of

Opmerking: De volgende goederen worden beschouwd als essentiële componenten:

1. 

de eenheid die de elektrische schok veroorzaakt;

2. 

de schakelaar, al dan niet met afstandsbediening, en

3. 

de elektroden, of, waar van toepassing, de kabels waarlangs de elektrische schok wordt toegediend.

c. 

Vaste of monteerbare wapens met elektrische ontlading die een groot bereik hebben en waarmee meerdere personen elektrische schokken kunnen worden toegediend

X.A.VIII.021 

Wapens en apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen, ten behoeve van oproerbeheersing of zelfbescherming, en bepaalde aanverwante stoffen:

a. 

Draagbare wapens en apparatuur waarmee bij toediening of verspreiding van de chemische stof ofwel een dosis van een verdovende of irriterende chemische stof wordt toegediend aan één individuele persoon, ofwel een dosis van een dergelijke stof wordt over een beperkte oppervlakte verspreid, bijvoorbeeld in de vorm van een spuitnevel of wolk;

Opmerking 1: Dit punt betreft niet controleapparatuur bedoeld in punt ML7e) van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Opmerking 2: Dit punt betreft niet individuele draagbare apparatuur, ook indien die een chemische stof bevat, die de gebruiker bij zich draagt voor zijn eigen bescherming.

Opmerking 3: Naast relevante chemische stoffen, zoals ten behoeve van oproerbeheersing of PAVA, worden de goederen genoemd in punten X.A.VIII.021.c en X.A.VIII.021.d beschouwd als verdovende of irriterende chemische stoffen.

b. 

Pelargoonzuurvanillylamide (PAVA) (CAS 2444-46-4)

c. 

Capsicum-oleohars (OC) (CAS 8023-77-6)

d. 

Mengsels met ten minste 0,3 gewichtspercenten van PAVA of OC en een oplosmiddel (zoals ethanol, 1-propanol of hexaan), die als zodanig zouden kunnen worden toegediend als verdovende of irriterende stoffen, meer bepaald in aerosolen en in vloeibare vorm, of gebruikt voor de vervaardiging van verdovende of irriterende stoffen;

Opmerking 1: Dit punt betreft niet sauzen en preparaten voor sauzen, soepen of preparaten voor soepen, en samengestelde kruiderijen of specerijen, mits PAVA of OC niet het enige erin verwerkte aroma is.

Opmerking 2: Dit punt betreft niet geneesmiddelen waarvoor een vergunning voor het op de markt brengen is afgegeven overeenkomstig de wetgeving van de Unie.

e. 

Vaste apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen die kan worden vastgemaakt aan een muur of een plafond in een gebouw, die een bus bevat met irriterende of verdovende chemische stoffen en die met afstandsbediening wordt geactiveerd, of

Opmerking: Naast relevante chemische stoffen, zoals ten behoeve van oproerbeheersing of PAVA, worden de goederen genoemd in punten 3.3 en 3.4 beschouwd als verdovende of irriterende chemische stoffen.

f. 

Vaste of monteerbare apparatuur voor de verspreiding van verdovende of irriterende chemische stoffen die een groot bereik heeft en niet is ontworpen om te worden bevestigd aan een muur of plafond in een gebouw.

Opmerking 1: Dit punt betreft niet controleapparatuur bedoeld in punt ML7e) van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.

Opmerking 2: Naast relevante chemische stoffen, zoals ten behoeve van oproerbeheersing of PAVA, worden de goederen genoemd in punten X.A.VIII.021.c en X.A.VIII.021.d beschouwd als verdovende of irriterende chemische stoffen.

X.A.VIII.022 

Producten die zouden kunnen worden gebruikt voor de executie van mensen door middel van een dodelijke injectie:

a. 

Kort en middellang werkende anesthetica op basis van barbituraten, zoals onder meer:

1. 

Amobarbital (CAS 57-43-2);

2. 

Natriumzout van amobarbital (CAS 64-43-7)

3. 

Pentobarbital (CAS 76-74-4);

4. 

Natriumzout van pentobarbital (CAS 57-33-0)

5. 

Secobarbital (CAS 76-73-3);

6. 

Natriumzout van secobarbital (CAS 309-43-3)

7. 

Thiopental (CAS 76-75-5), of

8. 

Natriumzout van thiopental (CAS 71-73-8), ook bekend als thiopentonnatrium;

b. 

Producten die een of meer van de anesthetica bevatten die zijn vermeld in X.A.VIII.022.a.

▼M16

X.B.VIII.001 

Specifieke verwerkingsapparatuur, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Hete cellen; of

b. 

Handschoenkasten geschikt voor gebruik met radioactieve materialen.

▼M13

X.C.VIII.001 

Metaalpoeders en poedermetaallegeringen, geschikt voor elk van de systemen vermeld in X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 

Geavanceerde materialen, als hieronder:

a. 

Materialen voor het verhulling of adaptieve camouflage;

b. 

Metamaterialen, bv. met een negatieve brekingsindex;

c. 

Niet gebruikt;

d. 

Legeringen met hoge entropie (HEA);

e. 

Heusler-verbindingen;

f. 

Kitaev-materialen, met inbegrip van Kitaev spin liquids.

X.C.VIII.003 

Geconjugeerde polymeren (geleidend, halfgeleidend, elektroluminescent) voor gedrukte of organische elektronica.

X.C.VIII.004 

Energetische materialen, als hieronder, en mengsels daarvan:

a. 

Ammoniumpicraat (CAS 131-74-8);

b. 

Zwart kruit;

c. 

Hexanitrodifenylamine (CAS 131-73-7);

d. 

Difluoramine (CAS 10405-27-3);

e. 

Nitrostijfsel (CAS 9056-38-6);

f. 

Niet gebruikt;

g. 

Tetranitronaftaleen;

h. 

Trinitroanisol;

i. 

Trinitronaftaleen;

j. 

Trinitroxyleen;

k. 

N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);

l. 

Dioctylmaleaat (CAS 142-16-5);

m. 

Ethylhexylacrylaat (CAS 103-11-7);

n. 

Triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) en andere pyrofore metaalalkylen en metaalarylen van lithium, natrium, magnesium, zink en borium;

o. 

Nitrocelluose (CAS 9004-70-0);

p. 

Nitroglycerine (of glyceroltrinitraat, trinitroglycerine) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotolueen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

Ethyleendiaminedinitraat (EDDN) (CAS 20829-66-7)

s. 

Pentaerytritoltetranitraat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

Loodazide (CAS 13424-46-9), normaal loodstyfnaat (CAS 15245-44-0) en basisch loodstyfnaat (CAS 12403-82-6), en primaire explosieven of ontstekingsmengsels die aziden of azidecomplexen bevatten;

u. 

Niet gebruikt;

v. 

Niet gebruikt;

w. 

Diethyldifenylureum (CAS 85-98-3); dimethyldifenylureum (CAS 611-92-7); metylethyldifenylureum.

x. 

N,N-difenylureum (asymmetrisch difenylureum) (CAS 603-54-3);

y. 

Methyl-N,N-difenylureum (asymmetrisch methyldifenylureum) (CAS 13114-72-2);

z. 

Ethyl-N,N-difenylureum (asymmetrisch ethyldifenylureum) (CAS 64544-71-4);

aa. 

Niet gebruikt;

bb. 

4-nitrodifenylamine (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd. 

Niet gebruikt.

X.D.VIII.001 

Programmatuur die speciaal ontworpen is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VIII.005 tot X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van elektronische apparaten, „elektronische samenstellingen” of componenten als bedoeld in X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 

Software voor digitale tweelingen van producten voor additieve fabricage of voor de bepaling van de betrouwbaarheid van producten voor additieve fabricage.

▼M16

X.D.VIII.004 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van artikelen die onder X.A.VIII.014 vallen.

X.D.VIII.005 

Specifieke programmatuur, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Programmatuur voor neutronenberekeningen/-modellen;

b. 

Programmatuur voor stralingstransportberekeningen/-modellen; of

c. 

Programmatuur voor hydrodynamische berekeningen/-modellen.

▼M13

X.E.VIII.001 

Technologie voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VIII.001 tot X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 

Technologie voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van materialen als bedoeld in X.C.VIII.002 of X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 

Software voor digitale tweelingen van producten voor additieve fabricage of voor de bepaling van de betrouwbaarheid van producten voor additieve fabricage of voor programmatuur als bedoeld in X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 

Technologie voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van programmatuur als bedoeld in X.D.VIII.001 tot X.D.VIII.002.

▼M16

X.E.VIII.005 

„Technologie” die „vereist” is voor de „ontwikkeling” of de „productie” van artikelen die onder X.A.VIII.014 valllen.

X.E.VIII.006 

„Technologie” uitsluitend voor de „ontwikkeling” of de „productie” van apparatuur die onder X.A.VIII.017 valt.

▼M15

Categorie IX — Speciale materialen en aanverwante apparatuur

▼M16

X.A.IX.001 

Chemische stoffen, traangasformulering daaronder begrepen, bevattende niet meer dan 1 % orthochloorbenzalmalonitril (CS) of niet meer dan 1 % chlooracetofenon (CN), behalve in afzonderlijke recipiënten met een nettogewicht van niet meer dan 20 g; vloeibare peper, behalve wanneer verpakt in individuele recipiënten met een nettogewicht van 85,05 g of minder; rookbommen; niet-irriterende rookfakkels, bussen, granaten en ladingen; en andere pyrotechnische artikelen voor zowel militaire als commerciële gebruiksdoeleinden, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821.

X.A.IX.002 

Vingerafdrukpoeders, -kleurstoffen en -inkt.

X.A.IX.003 

Beschermings- en detectieapparatuur die niet speciaal is ontworpen voor militair gebruik en niet onder 1A004 of 2B351 valt, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen), en onderdelen daarvan die niet speciaal zijn ontworpen voor militair gebruik en niet onder 1A004 of 2B351 vallen:

a. 

Individuele dosismeters voor stralingscontrole; of

b. 

Uitrusting die door haar ontwerp of functie beperkt is tot bescherming tegen risico’s die eigen zijn aan civiele industriesectoren, zoals mijnbouw, steengroeven, landbouw, de farmaceutische, medische, diergeneeskundige, milieu-, afvalbeheer- en voedingsindustrie.

Noot:  X.A.IX.003 heeft geen betrekking op producten voor bescherming tegen chemische of biologische stoffen die consumptiegoederen zijn, verpakt voor de verkoop in het klein of voor persoonlijk gebruik, of medische producten zoals latex onderzoekshandschoenen, latex chirurgische handschoenen, vloeibare ontsmettingszeep, chirurgische wegwerplakens, operatieschorten, chirurgische voetdeksels en chirurgische maskers.

X.A.IX.004 

Specifieke verwerkingsapparatuur, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Apparatuur voor het detecteren, monitoren en meten van straling, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821; of

b. 

Apparatuur voor radiografische detectie, zoals röntgenconverters, en fosforbeeldplaten voor opslag.

X.B.IX.001 

Specifieke verwerkingsapparatuur, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Elektrolytische cellen voor de productie van fluor, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821;

b. 

Deeltjesversnellers;

c. 

Apparatuur/systemen voor industriële procesregeling, ontworpen voor de energie-industrie, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821; of

e. 

Apparatuur voor de productie van composieten, vezels, prepregs en preforms.

▼M15

X.C.IX.001 

Geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen als bedoeld in aantekening 1 bij de hoofdstukken 28 en 29 van de gecombineerde nomenclatuur:

a. 

In concentraties van 95 % gewicht of meer, als hieronder:

1. 

ethyleendichloride (CAS 107-06-2);

2. 

nitromethaan (CAS 75-52-5);

3. 

picrinezuur (CAS 88-89-1);

4. 

aluminumchloride (CAS 7446-70-0);

5. 

arseen (CAS 7440-38-2);

6. 

arseentrioxide (CAS 1327-53-3);

7. 

bis(2-chloorethyl)ethylaminehydrochloride (CAS 3590-07-6);

8. 

bis(2-chloorethyl)methylaminehydrochloride (CAS CAS 55-86-7);

9. 

tris(2-chloorethyl)aminehydrochloride (CAS 817-09-4);

10. 

tributylfosfiet (CAS 102-85-2);

11. 

methylisocyanaat (CAS 624-83-9);

12. 

chinaldine (CAS 91-63-4);

13. 

2-broomchloorethaan (CAS 107-04-0);

14. 

benzil (CAS 134-81-6);

15. 

diethylether (CAS 60-29-7);

16. 

dimethylether (CAS 115-10-6);

17. 

diethylaminoethanol (CAS 108-01-0);

18. 

2-methoxyethanol (CAS 109-86-4);

19. 

butyrylcholinesterase (BCHE);

20. 

diëthyleentriamine (CAS 111-40-0);

21. 

dichloormethaan (CAS 75-09-2);

22. 

dimethylamine (CAS 121-69-7);

23. 

ethylbromide (CAS 74-96-4);

24. 

ethylchloride (CAS 75-00-3);

25. 

ethylamine (CAS 75-04-7);

26. 

hexamine (CAS 100-97-0);

27. 

isopropanol (CAS 67-63-0);

28. 

isopropylbromide (CAS 75-26-3);

29. 

isopropylether (CAS 108-20-3);

30. 

methylamine (CAS 74-89-5);

31. 

methylbromide (CAS 74-83-9);

32. 

monoisopropylamine (CAS 75-31-0);

33. 

obidoximchloride (CAS 114-90-9);

34. 

kaliumbromide (CAS 7758-02-3);

35. 

pyridine (CAS 110-86-1);

36. 

pyridostigminebromide (CAS 101-26-8);

37. 

natrium bromide (CAS 7647-15-6);

38. 

natriummetaal (CAS 7440-23-5);

39. 

tributylamine (CAS 102-82-9);

40. 

triethylamine (CAS 121-44-8); of

41. 

trimethylamine (CAS 75-50-3).

b. 

In concentraties van 90 % gewicht of meer, als hieronder:

1. 

aceton (CAS 67-64-1);

2. 

acetyleen (CAS 74-86-2);

3. 

ammoniak (CAS 7664-41-7);

4. 

antimoon (CAS 7440-36-0);

5. 

benzaldehyde (CAS 100-52-7);

6. 

benzoïne (CAS 119-53-9);

7. 

butaan-1-ol (CAS 71-36-3);

8. 

butaan-2-ol (CAS 78-92-2);

9. 

isobutanol (CAS 78-83-1);

10. 

tert-butanol (CAS 75-65-0);

11. 

calciumcarbide (CAS 75-20-7);

12. 

koolstofmonoxide (CAS 630-08-0);

13. 

chloor (CAS 7782-50-5);

14. 

cyclohexanol (CAS 108-93-0);

15. 

dicyclohexylamine (CAS 101-83-7);

16. 

ethanol (CAS 64-17-5);

17. 

ethyleen (CAS 74-85-1);

18. 

ethyleenoxide (CAS 75-21-8);

19. 

fluorapatiet (CAS 1306-05-4);

20. 

waterstofchloride (CAS 7647-01-0);

21. 

waterstofsulfide (CAS 7783-06-4);

22. 

amandelzuur (CAS 90-64-2);

23. 

methanol (CAS 67-56-1);

24. 

methylchloride (CAS 74-87-3);

25. 

methyljodide (CAS 74-88-4);

26. 

methylmercaptaan (CAS 74-93-1);

27. 

ethyleenglycol (CAS 107-21-1);

28. 

oxalylchloride (CAS 79-37-8);

29. 

kaliumsulfide (CAS 1312-73-8);

30. 

kaliumthiocyanaat (CAS 333-20-0);

31. 

natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9);

32. 

zwavel (CAS 7704-34-9);

33. 

zwaveldioxide (CAS 7446-09-5);

34. 

zwaveltrioxide (CAS 7446-11-9);

35. 

thiofosforylchloride (CAS 3982-91-0);

36. 

triisobutylfosfaat (CAS 1606-96-8);

37. 

witte fosfor (CAS 12185-10-3); of

38. 

gele fosfor (CAS 7723-14-0);

▼M17

39. 

Kwik (CAS 7439-97-6);

40. 

Bariumchloride (CAS 10361-37-2);

41. 

Zwavelzuur (CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-methyl-1-buteen (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimethylpropaan(CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimethylpropylchloride (CAS 753-89-9);

45. 

2-methylbuteen (CAS 26760-64-5);

46. 

2-chloor-3-methylbutaan (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimethyl-2,3-butaandiol (CAS 76-09-5);

48. 

2-methyl-2-buteen (CAS 513-35-9);

49. 

Butyllithium (CAS 109-72-8);

50. 

Bromo(methyl)magnesium (CAS 75-16-1);

51. 

Formaldehyde (CAS 50-00-0);

52. 

Diethanolamine (CAS 111-42-2);

53. 

Dimethylcarbonaat (CAS 616-38-6);

54. 

Methyldiethanolamine hydrochloride (CAS 54060-15-0);

55. 

Diethylamine hydrochloride (CAS 660-68-4);

56. 

Diisopropylamine hydrochloride (CAS 819-79-4);

57. 

3-Quinuclidinon hydrochloride (CAS 1193-65-3);

58. 

3-Quinuclidinol hydrochloride (CAS 6238-13-7);

59. 

(R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (CAS 42437-96-7); of

60. 

N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (CAS 14426-20-1).

▼M15

X.C.IX.002 

Fentanyl en de derivaten daarvan alfentanil, sufentanil, remifentanil, carfentanil, alsmede zouten daarvan.

Opmerking:

In X.C.IX.002 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

X.C.IX.003 

Chemische precursoren van op het centrale zenuwstelsel werkende chemische stoffen, als hieronder:

a. 

4-anilino-N-fenethylpiperidine (CAS 21409-26-7), of

b. 

N-fenethyl-4-piperidone (CAS 39742-60-4).

Opmerkingen:

1.   In X.C.IX.003 worden niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in punt X.C.IX.003 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 1 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

2.   In X.C.IX.003 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

▼M16

X.C.IX.004 

Stapel- en continuvezelmateriaal dat niet onder 1C010 of 1C210 valt, voor gebruik in „composiet”structuren en met een specifieke modulus van ten minste 3,18 × 106 m en een specifieke treksterkte van ten minste 7,62 × 104 m.

X.C.IX.005 

„Vaccins”, „immunotoxinen”, „medische producten”, „diagnostische en voedseltestkits”, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

„Vaccins” die producten bevatten die onder 1C351, 1C353 of 1C354 vallen, of die zijn ontworpen om daartegen te worden gebruikt;

b. 

„Immunotoxinen” die producten bevatten die onder 1C351.d vallen; of

c. 

„Medische producten” die een van de volgende stoffen bevatten:

1. 

„Toxinen” die onder 1C351.d vallen (behalve botulinumtoxinen die onder 1C351.d.1 vallen, conotoxinen die onder 1C351.d.3 vallen, of artikelen die om CW-redenen (chemische oorlogsvoering) onder 1C351.d.4 of.d.5 vallen); of

2. 

Genetisch gemodificeerde organismen of genetische elementen die onder 1C353.a.3 vallen (behalve die welke botulinumtoxinen of codes daarvoor bevatten die onder 1C351.d.1 vallen, of conotoxinen die onder 1C351.d.3 vallen);

d. 

„Medische producten” die niet onder X.C.IX.005.c vallen en een van de volgende stoffen bevatten:

1. 

Botulinumtoxinen die onder 1C351.d.1 vallen;

2. 

Conotoxinen die onder 1C351.d.3 vallen; of

3. 

Genetisch gemodificeerde organismen of genetische elementen die onder 1C353.a.3 vallen, bevattende botulinumtoxinen of codes daarvoor die onder 1C351.d.1 vallen, of conotoxinen die onder 1C351.d.3 vallen; of

e. 

„Diagnostische en voedseltestkits” die artikelen bevatten die onder 1C351.d vallen (behalve voor artikelen die om CW-redenen (chemische oorlogsvoering) onder 1C351.d.4 of d.5 vallen).

Technische noten:

1.   „Medische producten” zijn: (1) farmaceutische formuleringen voor tests en toediening door de mens (of dierenarts) bij de behandeling van medische aandoeningen, (2) die zijn voorverpakt voor distributie als klinische of medische producten, en (3) zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om als klinische of medische producten of voor gebruik als nieuw geneesmiddel voor onderzoek in de handel te worden gebracht.

2.   „Diagnostische en voedseltestkits” worden specifiek ontwikkeld, verpakt en in de handel gebracht voor diagnostische of volksgezondheidsdoeleinden. Biologische toxinen in elke andere configuratie, met inbegrip van bulkzendingen, of voor enig ander eindgebruik vallen onder 1C351.

X.C.IX.006 

Commerciële explosieve ladingen en middelen bevattende energetische materialen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821, en stikstoftrifluoride in gasvormige toestand (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Gevormde ladingen, die speciaal zijn ontworpen voor werkzaamheden in aardoliebronnen waarbij gebruik wordt gemaakt van één lading langs één as die bij ontploffing een gat maakt, en die

1. 

eender welke formulering van „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

2. 

slechts een uniform gevormd conisch omhulsel met een ingesloten hoek van 90 graden of minder hebben;

3. 

meer dan 0,010 kg maar niet meer dan 0,090 kg „aan controle onderworpen materialen” bevatten; en

4. 

een diameter van niet meer dan 114,3 cm hebben;

b. 

Gevormde ladingen, speciaal ontworpen voor werkzaamheden in aardoliebronnen, die niet meer dan 0,010 kg „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

c. 

Slagsnoeren of „shock tubes”, die niet meer dan 0,064 kg/m „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

d. 

Springstof in patroonvorm die niet meer dan 0,70 kg „aan controle onderworpen materialen” in het deflagratiemateriaal bevat;

e. 

Al dan niet elektrische detonatoren en samenstellingen daarvan, die niet meer dan 0,01 kg „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

f. 

Ontstekers, die niet meer dan 0,01 kg/m „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

g. 

Patronen voor aardoliebronnen, die niet meer dan 0,015 kg/m aan controle onderworpen „energetische materialen” bevatten;

h. 

Commerciële gegoten of geperste boosters, die niet meer dan 1,0 kg/m „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

i. 

Commerciële geprefabriceerde drijfmest en emulsies, die niet meer dan 10,0 kg en niet meer dan 35 % gewichtspercenten „aan controle onderworpen materialen” van ML8 bevatten;

j. 

Cutters en snij-explosieven, die niet meer dan 3,5 kg „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

k. 

Pyrotechnische hulpmiddelen die uitsluitend voor commerciële doeleinden zijn ontworpen (bv. theateropvoeringen, special effects in films en vuurwerkshows) en die niet meer dan 3,0 kg „aan controle onderworpen materialen” bevatten;

l. 

Andere commerciële explosieve middelen en ladingen die niet onder X.C.IX.006.a tot en met .k vallen en die niet meer dan 1,0 kg „aan controle onderworpen materialen” bevatten; of

Noot:   X.C.IX.006.l omvat veiligheidsvoorzieningen voor motorvoertuigen; blussystemen; patronen voor klinkhamers; explosieve ladingen voor werkzaamheden in de landbouw-, olie- en gasindustrie, sportgoederen, commerciële mijnbouw of openbare werken; en vertragingsbuizen die worden gebruikt bij de assemblage van commerciële explosieve middelen.

m. 

Stikstoftrifluoride (NF3) in gasvormige toestand.

Noten:

1.   „Aan controle onderworpen materialen” zijn aan controle onderworpen energetische materialen (zie 1C011, 1C111, 1C239 of ML8).

2.   Stikstoftrifluoride, indien niet in gasvormige toestand, valt onder ML8.d van de CML.

X.C.IX.007 

Mengsels die niet onder 1C350 of 1C450 vallen en die chemische stoffen bevatten die onder 1C350 of 1C450 vallen, en medische, analytische, diagnostische en voedseltestkits die niet onder 1C350 of 1C450 vallen en die chemische stoffen bevatten die onder 1C350 vallen, als hieronder (zie lijst van gecontroleerde artikelen):

a. 

Mengsels die de volgende concentraties bevatten van chemische precursoren die onder 1C350 vallen:

1. 

Mengsels die ten hoogste 10 gewichtspercenten bevatten van een van de chemische stoffen van CWC-lijst 2 die onder 1C350 vallen;

2. 

Mengsels die minder dan 30 gewichtspercenten bevatten van:

a. 

Een van de chemische stoffen van CWC-lijst 3 die onder 1C350 vallen; of

b. 

Een van de chemische precursoren die niet op een CWC-lijst staan en onder 1C350 vallen;

b. 

Mengsels die de volgende concentraties bevatten van giftige chemische stoffen of chemische precursoren die onder 1C450 vallen:

1. 

Mengsels die de volgende concentraties bevatten van chemische stoffen van CWC-lijst 2 die onder 1C450 vallen:

a. 

Mengsels die ten hoogste 1 gewichtspercent bevatten van een van de chemische stoffen van CWC-lijst 2 die onder 1C450.a.1 en a.2 vallen (dat wil zeggen mengsels die amiton of PFIB bevatten); of

b. 

Mengsels die ten hoogste 10 gewichtspercenten bevatten van een van de chemische stoffen van CWC-lijst 2 die onder 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 of b.6 vallen;

2. 

Mengsels die minder dan 30 gewichtspercenten bevatten van een van de chemische stoffen van CWC-lijst 3 die onder 1C450.a.4, a.5, a.6, a.7 of 1C450.b.8 vallen;

c. 

„Medische, analytische, diagnostische en voedseltestkits” die chemische precursoren bevatten die onder 1C350 vallen, in een hoeveelheid van ten hoogste 300 gram per chemische stof.

Technische noot:

Voor de toepassing van deze rubriek zijn „medische, analytische, diagnostische en voedseltestkits” voorverpakte materialen met een welomschreven samenstelling die specifiek worden ontwikkeld, verpakt en in de handel gebracht voor medische, analytische, diagnostische of volksgezondheidsdoeleinden. Vervangende reagentia voor medische, analytische, diagnostische en voedseltestkits als beschreven in X.C.IX.007.c vallen onder 1C350 indien de reagentia ten minste een van de in die rubriek geïdentificeerde chemische precursoren bevatten in concentraties die gelijk zijn aan of hoger zijn dan de in 1C350 vermelde controleniveaus voor mengsels.

X.C.IX.008 

Niet-gefluoreerde polymere stoffen die niet onder 1C008 vallen, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Polyaryleenetherketonen, als hieronder:

1. 

Polyetheretherketonen (PEEK);

2. 

Polyetherketonketonen (PEKK);

3. 

Polyetherketonen (PEK); of

4. 

Polyetherketonenetherketonketonen (PEKEKK);

b. 

Niet gebruikt.

X.C.IX.009 

Specifieke materialen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Precisiekogellagers van gehard staal en van wolfraamcarbide (diameter 3 mm of groter);

b. 

304- en 316-roestvrijstaalplaat, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821;

c. 

Monelplaat;

d. 

Tributylfosfaat (CAS 126-73-8);

e. 

Salpeterzuur (CAS 7697-37-2) in concentraties van ten minste 20 % gewichtspercenten;

f. 

Fluor (CAS 7782-41-4); of

g. 

Alfastraling uitzendende radionucliden, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821.

X.C.IX.010 

Aromatische polyamiden (aramiden) die niet onder 1C010, 1C210 of X.C.IX.004 vallen, aangeboden in een van de volgende vormen (zie lijst van gecontroleerde artikelen):

a. 

Primaire vormen;

b. 

Filamentgarens of monofilamenten;

c. 

Kabel van filamenten;

d. 

Rovings;

e. 

Stapelvezels of gesneden vezels;

f. 

Weefsel;

g. 

Pulp of vlokken.

X.C.IX.011 

Nanomaterialen, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Nanomaterialen van halfgeleidermateriaal;

b. 

Op composiet gebaseerde nanomaterialen; of

c. 

Een van de volgende op koolstof gebaseerde nanomaterialen:

1. 

Koolstofnanobuizen;

2. 

Koolstofnanovezels;

3. 

Fullerenen;

4. 

Grafenen; of

5. 

Koolstofuien.

Noten:  Voor de toepassing van X.C.IX.011 wordt onder nanomateriaal verstaan een materiaal dat aan ten minste een van de volgende criteria voldoet:

1.   Bestaat uit deeltjes met een of meer externe dimensies binnen het bereik van 1-100 nm voor meer dan 1 % van hun gekwantificeerde grootteverdeling;

2.   Heeft interne of oppervlakstructuren in een of meer dimensies binnen het bereik van 1-100 nm; of

3.   Heeft een specifiek volumeoppervlak van meer dan 60 m2/cm3, wat materialen uitsluit die bestaan uit deeltjes met een grootte van minder dan 1 nm.

X.D.IX.001 

Specifieke programmatuur, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Programmatuur, speciaal ontworpen voor apparatuur/systemen voor industriële procesregeling die onder X.B.IX.001 vallen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821; of

b. 

Programmatuur, speciaal ontworpen voor apparatuur voor de productie van composieten, vezels, prepregs en preforms die onder X.B.IX.001 vallen, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821.

X.E.IX.001 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van stapel- en continuvezelmateriaal dat onder X.C.IX.004 en X.C.IX.010 valt.

X.E.IX.002 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van nanomaterialen die onder X.C.IX.011 vallen.

▼M15

Categorie X – Materiaalbewerking

▼M16

X.A.X.001 

Explosieven- of detonatordetectieapparatuur, zowel op bulk- als sporenbasis, bestaande uit een geautomatiseerd apparaat of een combinatie van toestellen voor geautomatiseerde besluitvorming om de aanwezigheid van verschillende soorten explosieven, explosief residu of detonatoren op te sporen; en onderdelen daarvan, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821:

a. 

Explosievendetectieapparatuur voor „geautomatiseerde besluitvorming” om losse explosieven op te sporen en te identificeren met behulp van, maar niet beperkt tot, röntgen- (bv. computertomografie, dual-energy-techniek, coherente verstrooiing) nucleaire (bv. thermische neutronenanalyse, Pulse Fast Neutron Analysis (PFNA), Pulse Fast Neutron Transmission Spectroscopy (PFNTS), gammaresonantieabsorptie) of elektromagnetische technieken (bv. quadrupole resonantie, diëlektrometrie);

b. 

Niet gebruikt;

c. 

Detonatordetectieapparatuur voor geautomatiseerde besluitvorming om ontstekingsmechanismen op te sporen en te identificeren (bv. detonatoren, slagpijpjes) met behulp van, maar niet beperkt tot, röntgen- (bv. dual-energy-techniek of computertomografie ) of elektromagnetische technieken.

Noot:  Explosieven- of detonatordetectieapparatuur in X.A.X.001 omvat apparatuur voor het screenen van mensen, documenten, bagage, andere persoonlijke bezittingen, vracht en/of post.

Technische noten:

1.   “Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat de apparatuur in staat is explosieven of detonatoren op te sporen op het niveau van gevoeligheid van het toestel in kwestie of op het door de gebruiker ingestelde niveau, en automatisch alarm geeft wanneer explosieven of detonatoren op of boven het gevoeligheidsniveau worden gedetecteerd.

2.   Deze rubriek ziet niet op apparatuur waarbij de gebruiker indicatoren moet interpreteren, zoals de kleurweergave van organische/anorganische stoffen van de gescande voorwerpen.

3.   Explosieven en detonatoren omvatten commerciële ladingen en middelen die onder X.C.VIII.004 en X.C.IX.006 vallen, en energetische materialen die onder 1C011, 1C111 en 1C239 vallen.

X.A.X.002 

Detectieapparatuur voor verborgen objecten die werkt in het frequentiegebied van 30 GHz tot 3 000 GHz en een ruimtelijke resolutie heeft van 0,1 mrad (milliradiaal) tot en met 1 mrad (milliradiaal) op een afstand van 100 m; en onderdelen daarvan, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821.

Noot:  Detectieapparatuur voor verborgen objecten omvat, maar is niet beperkt tot, apparatuur voor het screenen van mensen, documenten, bagage, andere persoonlijke bezittingen, vracht en/of post.

Technische noot:

Het frequentiebereik bestrijkt wat algemeen wordt aangemerkt als de millimetergolf-, submillimetergolf- en terahertz-frequentiegebieden.

X.A.X.003 

Rollagers en rollagersystemen die niet onder 2A001 vallen (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Kogellagers of kogellagers uit één stuk, met toleranties volgens opgave van de fabrikant in overeenstemming met ABEC 7, ABEC 7P of ABEC 7T of ISO-standaardklasse 4 of beter (of gelijkwaardig) en met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen hoger dan 573 K (300°C), hetzij met behulp van speciale materialen, hetzij door middel van een speciale warmtebehandeling; of

2. 

Met smeerelementen of aangepaste onderdelen die volgens de specificaties van de fabrikant speciaal zijn ontworpen om de lagers in staat te stellen te werken bij snelheden van meer dan 2,3 miljoen „DN”;

b. 

Kegelvormige rollagers uit één stuk, met toleranties volgens opgave van de fabrikant in overeenstemming met ANSI/AFBMA, klasse 00 (inch) of klasse A (metriek) of beter (of gelijkwaardig) en met een van de volgende kenmerken:

1. 

Met smeerelementen of aangepaste onderdelen die volgens de specificaties van de fabrikant speciaal zijn ontworpen om de lagers in staat te stellen te werken bij snelheden van meer dan 2,3 miljoen „DN”; of

2. 

Vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen lager dan 219 K (-54°C) of hoger dan 423 K (150°C);

c. 

Met gas gesmeerde folielagers vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen van 561 K (288°C) of hoger en een eenheidslastvermogen van meer dan 1 MPa;

d. 

Actieve magnetische lagersystemen;

e. 

Met weefsel gevoerde zelfrichtende lagers of met weefsel gevoerde asblokglijlagers vervaardigd voor gebruik bij bedrijfstemperaturen lager dan 219 K (-54°C) of hoger dan 423 K (150°C).

Technische noten:

1.   „DN” wordt gedefinieerd als het product van de asgatdiameter in millimeter en de draaisnelheid van het lager in omwentelingen per minuut.

2.   Onder bedrijfstemperaturen worden mede begrepen de temperaturen die worden bereikt wanneer een gasturbinemotor na werking is gestopt.

X.A.X.004 

Buizen, fittings en kleppen, vervaardigd van of gevoerd met een roestvrije koper-nikkellegering of een ander gelegeerd staal, bevattende 10 % of meer nikkel en/of chroom:

a. 

Drukbuizen (buisleidingen) en hulpstukken (fittings) met een binnendiameter van 200 mm of meer, geschikt om te werken bij een druk van 3,4 MPa of meer;

b. 

Pijpkleppen die niet onder 2B350.g vallen, met alle volgende kenmerken:

1. 

Een pijpafmeting (verbinding) met een binnendiameter van 200 mm of meer; en

2. 

Goedgekeurd voor 10,3 MPa of meer.

Noten:

1.   Zie X.D.X.005 voor programmatuur voor artikelen die onder deze rubriek vallen.

2.   Zie 2E001 („ontwikkeling”), 2E002 („productie”) en X.E.X.003 („gebruik”) voor technologie voor artikelen die onder deze rubriek vallen.

3.   Zie 2A226, 2B350 en X.B.X.010 voor gerelateerde aan controle onderworpen artikelen.

X.A.X.005 

Pompen ontworpen voor het verplaatsen van gesmolten metalen door elektromagnetische krachten.

Noten:

1.   Zie X.D.X.005 voor programmatuur voor artikelen die onder deze rubriek vallen.

2.   Zie 2E001 („ontwikkeling”), 2E002 („productie”) en X.E.X.003 („gebruik”) voor technologie voor artikelen die onder deze rubriek vallen.

3.   Pompen voor gebruik in reactoren met vloeibaar-metaalkoeling die vallen onder 0A001.

X.A.X.006 

„Draagbare elektrische generatoren” en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Technische noot:

„Draagbare elektrische generatoren” — De generatoren in X.A.X.006 zijn draagbaar — 2 268  kg of minder op wielen of vervoerbaar in een vrachtwagen van 2,5 ton zonder speciale inrichting.

X.A.X.007 

Specifieke verwerkingsapparatuur, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821, als hieronder (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen):

a. 

Balgafsluiters;

b. 

Niet gebruikt.

▼M15

X.B.X.001 

„Continue stroomreactoren” en „modulaire componenten” daarvan.

Technische opmerkingen:

1.   Voor de toepassing van X.B.X.001 bestaan „continue stroomreactoren” uit stekker- en spansystemen waarbij reagentia continu in de reactor worden ingebracht en het resulterende product aan de uitlaat wordt opgevangen.

2.   Voor de toepassing van X.B.X.001 zijn „modulaire componenten” vloeistofmodules, vloeistofpompen, kleppen, verpakte modules, mengmodules, drukmeters, vloeistofscheiders enz.

X.B.X.002 

Niet onder 2B352.i vallende samenstellers en synthesizers van nucleïnezuren, gedeeltelijk of geheel geautomatiseerd, en ontworpen voor de generatie van nucleïnezuren met een lengte van meer dan 50 basen.

X.B.X.003 

Geautomatiseerde peptidesynthesizers die geschikt zijn om te werken onder gecontroleerde atmosferische omstandigheden.

▼M16

X.B.X.004 

Numerieke besturingseenheden voor werktuigmachines en „numeriek bestuurde” werktuigmachines, andere dan bedoeld in de CML of Verordening (EU) 2021/821 (zie lijst van aan controle ontworpen artikelen):

a. 

„Numerieke besturings”-eenheden voor werktuigmachines:

1. 

Met vier interpolerende assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen; of

2. 

Met twee of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen en een minimale programmeerbare stapgrootte die nauwkeuriger (kleiner) is dan 0,001 mm;

3. 

„Numerieke besturings”-eenheden voor werktuigmachines met twee, drie of vier interpolerende assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen, en geschikt voor het rechtstreeks (online) ontvangen en verwerken van gegevens voor computerondersteund ontwerpen (CAD) ten behoeve van de interne aanmaak van machine-instructies; of

b. 

Bewegingsbesturingskaarten, speciaal ontworpen voor werktuigmachines, met een of meer van de volgende kenmerken:

1. 

Interpolatie in meer dan vier assen;

2. 

Geschikt voor realtime-verwerking van gegevens voor het tijdens de machinale bewerking wijzigen van de bewegingen van het gereedschap, de voedingssnelheid en de spilgegevens door ofwel:

a. 

Automatische berekening en wijziging van deelprogrammagegevens voor machinale bewerking in twee of meer assen door middel van meetcycli en toegang tot brongegevens; ofwel

b. 

Adaptieve besturing met meer dan één fysieke variabele, gemeten en verwerkt door middel van een rekenmodel (strategie) om een of meer bewerkingsinstructies te wijzigen teneinde het proces te optimaliseren; of

3. 

Geschikt voor het ontvangen en verwerken van CAD-gegevens ten behoeve van de interne aanmaak van machine-instructies;

c. 

„Numeriek bestuurde” werktuigmachines die volgens de technische specificaties van de fabrikant kunnen worden uitgerust met elektronische toestellen voor gelijktijdig contourbesturen in twee of meer assen en die de twee volgende kenmerken hebben:

1. 

Twee of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor „contourbesturen”; en

2. 

Instelnauwkeurigheden overeenkomstig ISO 230/2 (2006), inclusief alle compensaties:

a. 

Beter dan 15μm langs eender welke lineaire as (totale nauwkeurigheid) voor slijpmachines;

b. 

Beter dan 15μm langs eender welke lineaire as (totale nauwkeurigheid) voor freesmachines; of

c. 

Beter dan 15μm langs eender welke lineaire as (totale nauwkeurigheid) voor draaimachines; of

d. 

Werktuigmachines, als hieronder, voor het verspanen of snijden van metalen, keramische materialen of composieten, die volgens de technische specificaties van de fabrikant kunnen worden uitgerust met elektronische toestellen voor gelijktijdige contourbesturen in twee of meer assen:

1. 

Werktuigmachines voor draaien, slijpen of frezen, of een combinatie daarvan, met twee of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen en met een of meer van de volgende kenmerken:

a. 

Een of meer contourende „kantelspillen”;

Noot:  X.B.X.004.d.1.a. is uitsluitend van toepassing op werktuigmachines voor slijpen of frezen.

b. 

„Axiale slag” (axiale verplaatsing) bij één omwenteling van de spil kleiner (nauwkeuriger) dan 0,0006 mm totale meetklokuitslag (TIR);

Noot:  X.B.X.004.d.1.b. is uitsluitend van toepassing op werktuigmachines voor het draaien.

c. 

Radiale slag (rondloopnauwkeurigheid) bij één omwenteling van de spil kleiner (nauwkeuriger) dan 0,0006 mm totale meetklokuitslag (TIR); of

d. 

De „instelnauwkeurigheden”, inclusief alle compensaties, zijn kleiner (nauwkeuriger) dan: 0,001° op elke roterende as;

2. 

Vonkverspaningsmachines (EDM’s) van het draadvoedingstype met vijf of meer assen die gelijktijdig kunnen samenwerken voor contourbesturen.

X.B.X.005 

Niet-”numeriek bestuurde” werktuigmachines voor het vervaardigen van oppervlakken van optische kwaliteit (zie lijst van aan controle onderworpen artikelen) en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a. 

Draaimachines met enkelpunts snijgereedschap en met alle volgende kenmerken:

1. 

Een „instelnauwkeurigheid” van de slede kleiner (nauwkeuriger) dan 0,0005 mm per 300 mm verplaatsing;

2. 

Een „herhaalbaarheid” van het instellen van de slede vanaf twee kanten kleiner (nauwkeuriger) dan 0,00025 mm per 300 mm verplaatsing;

3. 

Een „rondloopnauwkeurigheid” („run out”) en „axiale slag” van de spil kleiner (nauwkeuriger) dan 0,0004 mm totale meetklokuitslag (TIR);

4. 

Een hoekafwijking van de sledebeweging langs de volledige asslag (gieren, stampen en slingeren) kleiner (nauwkeuriger) dan 2 boogseconden totale meetklokuitslag (TIR); en

5. 

Een afwijking van de loodrechte stand van de slede kleiner (nauwkeuriger) dan 0,001 mm per 300 mm verplaatsing;

Technische noot:

De herhaalbaarheid van het vanaf twee kanten instellen van de slede (R) op een as is de maximale waarde van de instelherhaalbaarheid op willekeurig welke plaats langs of rond de as, bepaald met gebruikmaking van de procedure en onder de omstandigheden neergelegd in deel 2.11 van ISO-norm 230-2: 1988.

b. 

Machines die gebruikmaken van een slagmes („fly cutters”) met beide volgende kenmerken:

1. 

een rondloopnauwkeurigheid" („run out”) en „axiale slag” van de spil kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) dan 0,0004 mm totale meetklokuitslag (TIR); en

2. 

een hoekafwijking van de sledebeweging langs de volledige asslag (gieren, stampen of slingeren) kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) dan 2 boogseconden totale meetklokuitslag (TIR).

X.B.X.006 

Machines voor het vervaardigen of afwerken van tandwielen niet bedoeld in 2B003, geschikt voor het produceren van tandwielen van een kwaliteitsniveau beter dan AGMA 11.

X.B.X.007 

Maatinspectie-, meetsystemen of -apparatuur niet bedoeld in 2B006 of 2B206, als volgt (zie Lijst van gecontroleerde producten):

a. 

Manuele maatinspectiemachines met beide volgende kenmerken:

1. 

Twee of meer assen; en

2. 

Een „meetonzekerheid” gelijk aan of minder (d.w.z. nauwkeuriger) dan (3 + L/300) micrometer langs elke as (L is de gemeten lengte in mm).

X.B.X.008 

„Robots” niet bedoeld in 2B007 of 2B207 geschikt voor het gebruik van feedbackinformatie in realtimeverwerking van een of meer sensoren voor het maken of aanpassen van „programma's” of voor het maken of aanpassen van numerieke programmagegevens.

X.B.X.009 

Samenstellingen, printplaten of inzetstukken, speciaal ontworpen voor werktuigmachines als bedoeld in X.B.X.004, of voor apparatuur als bedoeld in X.B.X.006, X.B.X.007 of X.B.X.008:

a. 

Spilsamenstellingen, bestaande uit spillen en lagers als kleinste samenstelling, met een „rondloopnauwkeurigheid” („run out”) of „axiale slag” tijdens één omwenteling van de spil minder (d.w.z. nauwkeuriger) dan 0,0006 mm totale meetklokuitslag (TIR);

b. 

Enkelpunts-diamant-snijplaatjes met alle volgende kenmerken:

1. 

Breuk- en braamvrije snede indien bekeken onder een vergroting van 400-maal onder elke hoek;

2. 

Snijstraal van 0,1 t/m 5 mm; en

3. 

Onrondheid van de snijstraal kleiner (beter) dan 0,002 mm totale meetklokuitslag (TIR).

c. 

Speciaal ontworpen printplaten met daarop gemonteerde onderdelen en „programmatuur” daarvoor, of „samengestelde draaitafels” of „kantelspillen” die volgens de technische specificaties van de fabrikant de mogelijkheden van „numerieke besturings”-eenheden, werktuigmachines of terugkoppelingsmechanismen kunnen vergroten tot aan of boven de niveaus bedoeld in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, of X.B.X.009.

Technische noot:

In deze rubriek zijn niet bedoeld interferometermeetsystemen, zonder open of gesloten terugkoppeling, die een „laser” bevatten voor het meten van fouten in de sledebeweging van machinewerktuigen, meetmachines of dergelijke apparatuur.

X.B.X.010 

Specifieke verwerkingsapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als volgt (zie Lijst van gecontroleerde producten):

a. 

Isostatische persen, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b. 

Apparatuur voor het vervaardigen van matrijzen, met inbegrip van apparatuur voor hydraulisch vormen en balgvormingsmatrijzen;

c. 

Laserlasapparaten;

d. 

MIG-lasapparaten;

e. 

Elektronenbundellasapparaten;

f. 

Artikelen van monel, met inbegrip van kleppen, buizen, tanks en vaten;

g. 

Kleppen, buizen, tanks en vaten uit corrosievast staal van categorie 304 en 316;

Noot:  Fittings worden beschouwd als onderdeel van buizen voor de doeleinden van X.B.X.010.g.

h. 

Mijnbouw- en boorapparatuur, als volgt:

1. 

Grote boorapparatuur geschikt voor het boren van gaten met een diameter van meer dan 61 cm;

2. 

Grote shovels voor gebruik in de mijnbouw;

i. 

Galvanotechnische apparatuur ontworpen om onderdelen te bekleden met nikkel of aluminium;

j. 

Pompen ontworpen voor industrieel gebruik en voor gebruik met een elektromotor van 5 HP of meer;

k. 

Vacuümkleppen, buizen, flenzen, pakkingen en aanverwante artikelen, speciaal ontworpen voor gebruik in hoogvacuümsystemen, andere dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

l. 

Forceerdraaibanken en vloeidraaibanken, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

m. 

Centrifugale balanceermachines voor het uitbalanceren in verscheidene vlakken, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

n. 

Platen, kleppen, buizen, tanks en vaten uit corrosievast austenitisch staal.

X.D.X.001 

„Programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.X.001.

X.D.X.002 

„Programmatuur”„noodzakelijk” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van detectieapparatuur voor verborgen objecten als bedoeld in X.A.X.002.

X.D.X.003 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.B.X.004, X.B.X.006 of X.B.X.007, X.B.X.008 en X.B.X.009.

X.D.X.004 

Specifieke „programmatuur”, als volgt (zie Lijst van gecontroleerde producten):

a. 

„Programmatuur” voor adaptieve besturing, met beide van volgende kenmerken:

1. 

Voor flexibele productie-eenheden (FMU’s); en

2. 

Geschikt voor het genereren of aanpassen, in realtimeverwerking, van programma’s of gegevens door gebruikmaking van signalen die gelijktijdig worden verkregen middel van ten minste twee detectietechnieken, zoals:

a. 

Machinezien (inclusief optisch aftasten);

b. 

Infrarood-beeldvorming;

c. 

Akoestische beeldvorming (inclusief akoestisch aftasten);

d. 

Meting door fysieke aftasting;

e. 

Traagheidspositionering;

f. 

Krachtmeting; en

g. 

Torsiemeting.

Noot: In X.D.X.004.a wordt niet bedoeld „programmatuur” die slechts zorgt voor herindeling van functioneel identieke apparatuur binnen „flexibele fabricage-eenheden” die gebruikmaken van van te voren opgeslagen werkstukprogramma’s en een van te voren opgeslagen strategie voor de verdeling van de werkstukprogramma’s.

b. 

Niet gebruikt.

X.D.X.005 

Programmatuur speciaal ontworpen of aangepast voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van producten als bedoeld in X.A.X.004 of X.A.X.005.

Noot:  Zie 2E001 („ontwikkeling”) voor“technologie voor „programmatuur” als bedoeld in deze rubriek.

X.D.X.006 

„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling” of „productie” van draagbare elektrische generatoren als bedoeld in X.A.X.006.

X.E.X.001 

„Technologie”„noodzakelijk” voor de „ontwikkeling, „productie” of het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.X.002 of noodzakelijk voor de „ontwikkeling” van“programmatuur” als bedoeld in X.D.X.002.

Noot:  Zie X.A.X.002 en X.D.X.002 voor gerelateerde goederen en programmatuur die aan controle onderworpen zijn.

X.E.X.002 

„Technologie” voor het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, of X.B.X.008.

X.E.X.003 

„Technologie” volgens de algemene technologienoot voor het „gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.X.004 of X.A.X.005.

X.E.X.004 

„Technologie” voor het „gebruik” van draagbare elektrische generatoren als bedoeld in X.A.X.006.

▼M17

Deel B

1.   HalfgeleiderelementenGN-code

Omschrijving

8541 10

Dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden (led)

8541 21

Transistors, andere dan fototransistors met een dissipatievermogen van minder dan 1 W

8541 29

Andere transistors, andere dan fototransistors

8541 49

Lichtgevoelige halfgeleiderelementen (met uitzondering van fotovoltaïsche generatoren en cellen)

8541 51

Andere halfgeleiderelementen: Op halfgeleiders gebaseerde meetwaarde-omvormers

8541 59

Halfgeleiderelementen

8541 90

Halfgeleiderelementen: Delen

2.   Elektronische geïntegreerde schakelingenGN-code

Omschrijving

8542 31

Processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen

8542 32

Geheugens

8542 33

Versterkers

8542 39

Andere elektronische geïntegreerde schakelingen

8542 90

Elektronische geïntegreerde schakelingen: Delen

3.   FototoestellenGN-code

Beschrijving

9006 30

Fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria

▼M7
BIJLAGE VIII

▼M17

Lijst van de in artikel 2, lid 4, artikel 2 bis, lid 4, artikel 2 quinquies, lid 4, artikel 3 novies, lid 3, artikel 3 duodecies, lid 4, en artikel 5 vicies, lid 7, bedoelde partnerlanden

▼M7

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

▼M13

JAPAN

▼M15

VERENIGD KONINKRIJK

ZUID-KOREA

▼M16
BIJLAGE IX

A.   Modelformulieren voor levering, overdracht, kennisgeving, aanvraag en vergunning voor de uitvoer

(als bedoeld in artikel 2 quater van deze verordening)

De uitvoervergunning is in alle lidstaten van de Europese Unie geldig tot de vervaldatum.