2014R0269 — NL — 16.09.2015 — 008.002


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 269/2014 VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

(PB L 078 van 17.3.2014, blz. 6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 284/2014 VAN DE RAAD van 21 maart 2014

  L 86

27

21.3.2014

 M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 433/2014 VAN DE RAAD van 28 april 2014

  L 126

48

29.4.2014

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 476/2014 VAN DE RAAD van 12 mei 2014

  L 137

1

12.5.2014

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 477/2014 VAN DE RAAD van 12 mei 2014

  L 137

3

12.5.2014

►M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 577/2014 VAN DE RAAD van 28 mei 2014

  L 160

7

29.5.2014

 M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 753/2014 VAN DE RAAD van 11 juli 2014

  L 205

7

12.7.2014

 M7

VERORDENING (EU) Nr. 783/2014 VAN DE RAAD van 18 juli 2014

  L 214

2

19.7.2014

►M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 810/2014 VAN DE RAAD van 25 juli 2014

  L 221

1

25.7.2014

►M9

VERORDENING (EU) Nr. 811/2014 VAN DE RAAD van 25 juli 2014

  L 221

11

25.7.2014

►M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 826/2014 VAN DE RAAD van 30 juli 2014

  L 226

16

30.7.2014

►M11

VERORDENING (EU) Nr. 959/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

1

12.9.2014

 M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 961/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

8

12.9.2014

 M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1225/2014 VAN DE RAAD van 17 november 2014

  L 331

1

18.11.2014

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1270/2014 VAN DE RAAD van 28 november 2014

  L 344

5

29.11.2014

►M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/240 VAN DE RAAD van 9 februari 2015

  L 40

7

16.2.2015

►M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/427 VAN DE RAAD van 13 maart 2015

  L 70

1

14.3.2015

►M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1514 VAN DE RAAD van 14 september 2015

  L 239

30

15.9.2015


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 121, 24.4.2014, blz.  60 (269/2014)

►C2

Rectificatie, PB L 066, 11.3.2015, blz.  20 (477/2014)

 C3

Rectificatie, PB L 066, 11.3.2015, blz.  21 (810/2014)

 C4

Rectificatie, PB L 199, 29.7.2015, blz.  46 (284/2014)

►C5

Rectificatie, PB L 280, 24.10.2015, blz.  38 (2015/1514)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 269/2014 VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( 1 ),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 6 maart 2014 veroordeelden de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Unie met klem de niet-uitgelokte schending van de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit door de Russische Federatie, en riepen zij de Russische Federatie op haar strijdkrachten onmiddellijk terug te trekken naar de gebieden waar zij permanent gestationeerd zijn, overeenkomstig de relevante overeenkomsten. Zij riepen de Russische Federatie op onmiddellijke toegang mogelijk te maken voor internationale waarnemers. De staatshoofden en regeringsleiders waren van oordeel dat de beslissing van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim om een referendum over de toekomstige status van het grondgebied te houden, indruist tegen de Oekraïense grondwet en bijgevolg onwettig is.

(2)

De staatshoofden en regeringsleiders besloten om maatregelen te nemen, onder meer die welke de Raad op 3 maart 2014 in overweging heeft genomen, met name het opschorten van bilaterale gesprekken met de Russische Federatie over visumaangelegenheden, alsook van de gesprekken met de Russische Federatie over een nieuwe globale overeenkomst die in de plaats zou komen van de bestaande partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst.

(3)

De staatshoofden en regeringsleiders onderstreepten dat de oplossing voor de crisis moet worden gezocht via onderhandelingen tussen de regeringen van Oekraïne en de Russische Federatie, onder meer via eventuele multilaterale mechanismen, en dat, indien er binnen afzienbare termijn geen resultaten worden geboekt, de Unie een beslissing zal nemen over aanvullende maatregelen, zoals reisverboden, het bevriezen van vermogensbestanddelen en het annuleren van de top EU-Rusland.

(4)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld, dat voorziet in reisbeperkingen en de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, waaronder acties betreffende de toekomstige status van elk deel van het grondgebied die in strijd zijn met de Oekraïense grondwet, alsmede van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die daarbij betrokken zijn. Die natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen worden vermeld in de bijlage bij dat besluit.

(5)

Sommige van die maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve, zijn zij er in het bijzonder op gericht om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast, regelgeving op het niveau van de Unie is noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van die maatregelen.

(6)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en strookt met de beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, in het bijzonder het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig die rechten en beginselen.

(7)

Gezien de ernst van de politieke situatie in Oekraïne, en met het oog op samenhang met de wijzigings- en hervormingsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(8)

De procedure tot wijziging van de lijst in bijlage I bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor hun plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen indienen. Indien er opmerkingen worden ingediend, of er nieuw substantieel bewijsmateriaal wordt overgelegd, dient de Raad zijn besluit te toetsen in het licht van die opmerkingen en brengt hij de betrokken persoon, entiteit of het betrokken lichaam daarvan op de hoogte.

(9)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie, moeten de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen overeenkomstig deze verordening dienen te worden bevroren, openbaar worden gemaakt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient te worden voldaan aan Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ), en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ).

(10)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„vordering” :

elke voor of na de datum 17 maart 2014 ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, enin het bijzonder:

i) een vordering tot nakoming van elke verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) een vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties, ongeacht de vorm;

iii) een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) een reconventionele vordering;

v) een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

b)

„contract of transactie” : elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

c)

„bevoegde autoriteiten” : de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage II;

d)

„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e)

„bevriezing van economische middelen” : voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

f)

„bevriezing van tegoeden” : voorkoming van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik of inzet van of omgang met tegoeden, op welke wijze ook, met als gevolg wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;

g)

„tegoeden” :

financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; alsmede

vii) bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

h)

„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

▼M3

Artikel 2

1.  Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van alle in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.

2.  Er worden geen tegoeden of economische middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de lijst in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼B

Artikel 3

▼M9

1.  Bijlage I omvat een lijst van:

a) natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun verlenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren, en met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materieel of financieel bijdragen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;

c) rechtspersonen, entiteiten of lichamen op de Krim of in Sebastopol waarvan het eigendom in strijd met het Oekraïense recht is overgedragen, of de rechtspersonen, entiteiten of lichamen waaraan deze overdracht voordeel heeft opgeleverd; en

d) natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving van de Krim en Sebastopol of de destabilisatie van Oost-Oekraïne; en

▼M11

e) natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die transacties sluiten met de separatistische groepen in de Oekraïense regio Donbass.

▼B

2.  In bijlage I worden de redenen vermeld voor het op de lijst plaatsen van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

3.  Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan dergelijke informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

Artikel 4

1.  In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

2.  De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 5

1.  In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam werd opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van dergelijke vorderingen;

c) het besluit komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I; alsmede

d) erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2.  De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 6

1.  In afwijking van artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op grond van een contract of overeenkomst die door deze is gesloten of op grond van een verplichting die voor hem is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

a) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I; en

b) de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

2.  De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 7

1.  Artikel 2, lid 2, vormt geen beletsel voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een op de lijst geplaatste (geplaatst) natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2.  Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen;

b) betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen werden opgenomen in bijlage I, of

c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn;

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2, lid 1, worden bevroren.

Artikel 8

1.  Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede

b) samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van dergelijke informatie.

2.  Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.

3.  Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 9

▼C1

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

▼B

Artikel 10

1.  De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit of het lichaam die die maatregel uitvoert, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2.  Handelingen van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokkenen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun handelingen een inbreuk zouden vormen op de bij deze verordening ingestelde maatregelen.

Artikel 11

1.  Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, in het bijzonder een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) in bijlage I opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of het eisende lichaam geleverd.

3.  Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 12

1.  De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name:

a) met betrekking tot tegoeden die zijn bevroren krachtens artikel 2 en toestemmingen die zijn verleend krachtens de artikelen 4, 5 en 6;

b) met betrekking tot schendingen en handhavingsproblemen en uitpsraken van nationale rechtbanken.

2.  De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 13

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten vestrekte informatie.

Artikel 14

1.  Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2 bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2.  De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam daarover opmerkingen kunnen indienen.

3.  Indien er opmerkingen worden ingediend of nieuw substantieel bewijsmateriaal wordt overgelegd, evalueert de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam van het resultaat in kennis.

4.  De lijst in bijlage I wordt op gezette tijden, en ten minste om de twaalf maanden, geëvalueerd.

Artikel 15

1.  De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2.  De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 16

1.  De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II genoemde websites.

2.  De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mee.

3.  Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of een verplichting de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 17

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vlieg- en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking.ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼C2

Personen

▼B 

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

►C5  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB) ◄ ,

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Geboortedatum: 26.11.1972

Geboorteplaats: Beltsy (Bălți), nu Republiek Moldavië

Aksyonov is op 27 februari 2014 in de Verkhovna Rada (Hoge Raad) van de Krim, in aanwezigheid van pro-Russische gewapende mannen, verkozen tot „minister-president van de Krim”. Zijn „verkiezing” is op 1 maart 2014 ongrondwettelijk verklaard door Oleksandr Turchynov. Aksyonov heeft actief geijverd voor het op 16 maart 2014 geplande „referendum”. Sedert 9 oktober 2014 is hij het „hoofd” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

Lid van het presidium van de Russische staatsraad.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Geboortedatum: 19.11.1956

Geboorteplaats: Vladimirovka (ook bekend als Vladimirovca), regio Slobozia, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (thans de Republiek Moldavië) of

Bogomol, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië

Als voorzitter van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim heeft Konstantinov een belangrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada genomen beslissingen over het „referendum” gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne, en heeft hij de kiezers opgeroepen vóór onafhankelijkheid van de Krim te stemmen.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Geboortedatum: 15.8.1976

Geboorteplaats: Ulan-Ude, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Buryat

(Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek)

Als voormalige vicevoorzitter van de Raad van ministers van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de Verkhovna Rada genomen beslissingen over het „referendum” gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Geboortedatum: 15.7.1974

Geboorteplaats: Kharkiv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Berezovskiy is op 1 maart 2014 benoemd tot commandant van de Oekraïense marine, maar heeft nadien trouw gezworen aan het leger van de Krim, en zodoende zijn eed aan de Oekraïense marine gebroken.

Hij werd vervolgens benoemd tot plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot van de Russische Federatie.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Geboortedatum: 13.6.1961

Geboorteplaats: Moskou of Sebastopol

Chaliy is op 23 februari 2014 door het volk uitgeroepen tot „burgemeester van Sebastopol” en hij heeft deze „uitverkiezing” aanvaard. Hij heeft er actief voor geijverd dat Sebastopol na het op 16 maart 2014 geplande „referendum” een aparte entiteit van de Russische Federatie zou worden. Hij heeft het Verdrag betreffende de aanneming van de Republiek Krim door Rusland ondertekend. voorzitter van de Wetgevende Vergadering van de stad Sebastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatolyevich Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Geboortedatum: 29.3.1965

Zima is op 3 maart 2014 door „minister-president” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgespeeld aan de Russische Inlichtingendienst (SBU). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim zouden controleren. Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd.

17.3.2014

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Geboortedatum: 19.11.1969

Geboorteplaats: Izmail, regio Odessa, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Odessa

Raadgever van de voorzitter van de Verkhovna Rada van de Krim; één van de belangrijkste organisatoren van het „referendum” van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne. Lid van de civiele kamer van de zogenaamde „Republiek Krim”.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Geboortedatum: 29.9.1953 of 23.9.1953

Geboorteplaats: Simferopol

Vicevoorzitter van de Verkhovna Rada; Tsekov heeft samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen tot het ongrondwettelijke ontslag van de regering van de Autonome Republiek van de Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk erkend dat parlementsleden van de Krim het initiatief hebben genomen om Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij was een van de eerste leiders van de Krim die openlijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim bij Rusland.

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie namens de zogenaamde „Republiek Krim”.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Geboortedatum: 5.1.1958

Geboorteplaats: Abakan, Chakassië

voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Geboortedatum: 29.9.1952

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Dzhabarov, namens de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Geboortedatum: 9.11.1972

Geboorteplaats: Sverdlovsk

voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Klishas in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. In openbare verklaringen heeft Klishas geprobeerd een Russische militaire interventie in Oekraïne te rechtvaardigen door te beweren dat de Oekraïense president zijn steun verleent aan de oproep van de Krimse autoriteiten, gericht aan de president van de Russische Federatie, om de burgers van de Krim op alle mogelijke manieren bijstand te verlenen en te verdedigen.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Geboortedatum: 28.9.1929

Geboorteplaats: Dyleevka, regio Donetsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Commissie federale aangelegenheden, regionaal beleid en het noorden van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Ryzhkov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Geboortedatum: 4.10.1958

Geboorteplaats: Lopatino, regio Sergachiisky, Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Bushmin in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Geboortedatum: 3.4.1957

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Noord-Ossetië

Lid van de Commissie cultuur, wetenschap en informatie van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Geboortedatum: 21.7.1952

Geboorteplaats: Zhitnikovskoe, regio Kurgan

Voormalige eerste vicevoorzitter van de Commissie Parlementaire Zaken van de Federatieraad.

Op 1 maart 2014 heeft Panteleev in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Geboortedatum: 14.2.1953

Geboorteplaats: Pushkin, regio Leningrad

Lid van de Raad van de Doema; leider van de fractie „Eerlijk Rusland” in de Doema van de Russische Federatie.

Initiatiefnemer van de wet op grond waarvan de Russische Federatie, onder het voorwendsel van bescherming van Russische burgers, delen van het grondgebied van een vreemd land in de Federatie kan opnemen, zonder toestemming van dat land of zonder internationaal verdrag.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Geboortedatum: 30.7.1970

Geboorteplaats: Sint-Petersburg (voorheen Leningrad)

Vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie.

Steunt actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Geboortedatum: 4.1.1968

Geboorteplaats: Moskou

voorzitter van de Commissie voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) van de Doema van de Russische Federatie (lid van LDPR).

Steunt actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Geboortedatum: 13.9.1961

Geboorteplaats: Vitebsk (Socialistische Sovjetrepubliek Belarus)

Commandant van de Zwarte Zeevloot, viceadmiraal.

Voert het bevel over Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Geboortedatum: 2.7.1958

Geboorteplaats: Siva, regio Perm, USSR

Commandant van het westelijke militair district van Rusland, waarvan eenheden op de Krim zijn ingezet. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het publieke protest te smoren tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland.

17.3.2014

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Geboortedatum: 22.3.1958

Geboorteplaats: Ordzhonikidze, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië

Zuidelijk militair district van Rusland, waarvan troepen op de Krim aanwezig zijn; de Zwarte Zeevloot staat onder bevel van Galkin; een groot deel van de troepenbeweging naar de Krim is via het zuidelijke militaire district verlopen.

Commandant van het zuidelijke militaire district („ZMD”) van Rusland. Eenheden van het ZMD worden ingezet op de Krim. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen het publieke protest te smoren tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland. Daarbij komt nog dat de Zwarte Zeevloot onder controle staat van het militair district.

17.3.2014

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Geboortedatum: 21.12.1963

Geboorteplaats: Moskou

Vicepremier van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

21.3.2014

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Geboortedatum: 1.1.1961

Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Adviseur van de president van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (geboren Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (geboren Тютина))

Geboortedatum: 7.4.1949

Geboorteplaats: Shepetovka, regio Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky), Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

voorzitter van de Federatieraad. Heeft op 1 maart 2014 openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund in de Federatieraad.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Geboortedatum: 27.10.1954

Geboorteplaats: Sint-Petersburg (voorheen Leningrad)

voorzitter van de Doema. Heeft openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund. Heeft openlijk het Verdrag tot hereniging van Rusland en de Krim en de bijbehorende federale constitutionele wet gesteund.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Geboortedatum: 26.4.1954

Geboorteplaats: Moskou

Op 9 december 2013 bij presidentieel decreet benoemd tot hoofd van het persbureau „Rossiya Segodnya” van de Russische Federatie.

Spilfiguur van de regeringspropaganda ter verdediging van het inzetten van Russische troepen in Oekraïne.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Geboortedatum: 27.3.1963

Geboorteplaats: Sebastopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Geboortedatum: 1.9.1956

Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Geboortedatum: 21.9.1964

Geboorteplaats: Solntsevo, regio Lipetsk

Assistent van de president van de Russische Federatie. Heeft op de Krim mede het proces georganiseerd waarbij plaatselijke gemeenschappen van de Krim werden gemobiliseerd om acties op te zetten ter ondermijning van de Oekraïense autoriteiten op de Krim.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigoryevich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Geboortedatum: 10.10.1955

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Verantwoordelijk voor het beheer van het „referendum” op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Geboortedatum: 21.8.1946

Geboorteplaats: Shmakovka, regio Primorsky

voorzitter van de kiescommissie op de Krim. Verantwoordelijk voor het beheer van het „referendum” op de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de resultaten van het „referendum”.

21.3.2014

32.

Luitenant-generaal Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Geboortedatum: 5.12.1959

Geboorteplaats: Osh, Socialistische Sovjetrepubliek Kirgizië

De facto commandant van de op de Krim ingezette Russische troepen (die Rusland officieel „plaatselijke zelfverdedigingsmilities” blijft noemen). Plaatsvervangend commandant van het zuidelijke militaire district.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina (geboren Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (geboren Дмитриева)

Geboortedatum: 9.12.1954

Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma

Afgevaardigde in de Doema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio's van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Geboortedatum: 7.11.1958

Geboorteplaats: Bandurovo, regio Kirovograd, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Viceminister-president. Belast met het toezicht op de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Geboortedatum: 15.9.1949

Geboorteplaats: Moskou

Gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het zogeheten „Federale District Krim”, niet-permanent lid van de Russische Veiligheidsraad. Is belast met de uitvoering van de grondwettelijke prerogatieven van het Russische staatshoofd op het grondgebied van de geannexeerde Autonome Republiek Krim.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Geboortedatum: 27.10.1965

Geboorteplaats: Leningrad

minister voor Krimzaken. Belast met de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Geboortedatum: 22.8.1960

Geboorteplaats: Alagir, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië,

Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland

Gouverneur van de geannexeerde Oekraïense stad Sebastopol.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Geboortedatum: 7.5.1962

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Lid van de Raad van de Russische Federatie namens de geannexeerde Autonome Republiek Krim.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Geboortedatum: 21.12.1961

Geboorteplaats: Tashtagol, USSR

Vicevoorzitter van de Doema, „Verenigd Rusland”. Mede-indiener van wetgeving met het oog op de integratie van de Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Geboortedatum: 28.3.1957

Geboorteplaats: Podolsk, Moskou Oblast

Directeur van de GRU (hoofddirectoraat inlichtingen), plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie, luitenant-generaal. Verantwoordelijk voor de activiteiten van GRU-functionarissen in Oost-Oekraïne.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Geboortedatum: 8.9.1955

Geboorteplaats: Kazan

Hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie, eerste viceminister van Defensie van de Russische Federatie, generaal van de landmacht. Verantwoordelijk voor de grootschalige stationering van Russische troepen langs de grens met Oekraïne en voor het uitblijven van enige de-escalatie van de situatie.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

 

Actief als leider van de „Garde van Loegansk”. Nam deel aan de bezetting van het regionale kantoor van de veiligheidsdienst te Loegansk. Onderhoudt nauwe banden met het zogeheten „Leger van het Zuid-Oosten”.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Geboortedatum: 13.2.1970

Geboorteplaats: Loegansk

Een van de leiders van de separatistische groepering „Leger van het Zuid-Oosten”, die het gebouw van de veiligheidsdienst van de regio Loegansk bezette. Gepensioneerd officier. Voorafgaand aan de bezetting van het gebouw waren hij en andere medeplichtigen in het bezit van wapens die kennelijk op illegale wijze door Rusland en door lokale criminele groeperingen waren verstrekt.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalig hoofd van de „Republiek Donetsk”, actief als deelnemer aan en organisator van separatistische acties, coördinator van het optreden van de „Russische toeristen” in Donetsk. Stond mede aan de wieg van het „Burgerinitiatief van Donbass voor de Euraziatische Unie”. Zogenaamde „voorzitter” van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Geboortedatum: 9.5.1981 of 9.5.1982

Geboorteplaats: Makiikva (Donetsk oblast)

Een van de leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”. Nam deel aan de bestorming en bezetting van het gebouw van de regionale overheid. Actief als woordvoerder van de separatisten. Zogeheten „vicevoorzitter” van de „Volksraad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Geboortedatum: 1.5.1983

Geboorteplaats: Khartsyzsk, Donetsk Oblast

Een van de leiders van de ideologisch radicale organisatie Volksmilitie van Donbas. Nam actief deel aan de bezetting van een aantal overheidsgebouwen in de regio Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин), ook bekend als Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Geboortedatum: 17.12.1970

Geboorteplaats: Moskou

Geldt als personeelslid van het hoofddirectoraat inlichtingen van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU). Was betrokken bij incidenten in Sloviansk. Hij is medewerker voor veiligheidsaangelegenheden van Sergey Aksionov, die zichzelf heeft uitgeroepen tot premier van de Krim. Hoofd van de publieke beweging „Novorossia”.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Geboortedatum: 4.2.1964

Geboorteplaats: Alekseevka, regio Saratov.

Eerste vicechef-staf van de presidentiële kanselarij van Rusland. Belast met het toezicht op de politieke integratie van de geannexeerde Oekraïense regio Krim in de Russische Federatie.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Geboortedatum: 15.2.1957

Geboorteplaats: Barnaul.

Commandant van de Russische luchtlandingstroepen, kolonel-generaal. Is vanuit deze leidinggevende positie verantwoordelijk voor de inzet van Russische luchtlandingstroepen op de Krim.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Geboortedatum: 19.5.1960

Geboorteplaats: Ignatovo,

Vologodsk Oblast, USSR.

voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht van de Doema. Verantwoordelijk voor het faciliteren van de vaststelling van wetgeving betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Geboortedatum: 30.1.1971 of 16.3.1966

Geboorteplaats: Skvortsovo, regio Simferopol, Krim

Hoofd van het bureau voor de Krim van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van de Krim.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Geboortedatum: 19.12.1962

Geboorteplaats: Zaporozhye

Hoofd van het bureau voor de Krim van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Geboortedatum: 2.5.1965

Geboorteplaats: Sloviansk (Donetsk oblast)

Voormalige door zichzelf benoemde burgemeester van Slaviansk. Ponomariov heeft Vladimir Poetin opgeroepen Russische strijdkrachten te sturen ter bescherming van de stad en heeft hem later verzocht wapens te leveren. Medestanders van Ponomariov zijn betrokken bij kidnappingen; zij hebben Irma Krat en Simon Ostrovsky, een reporter van Vice News, gevangen genomen; beiden zijn later weer vrijgelaten. Zij hebben militaire waarnemers (ingezet in het kader van het Weens Document van de OVSE) gevangen gehouden. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер), ook bekend als Bes (duivel)

Geboortedatum: 30.12.1965

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

Een van de leiders van de militie die zichzelf in Horlivka heeft uitgeroepen. Heeft de controle overgenomen over het gebouw waar het bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in de regio Donetsk is gevestigd, en heeft nadien het districtsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Horlivka bezet. Heeft banden met Ihor Strielkov, onder wiens bevel hij (volgens informatie van de SBU) betrokken was bij de moord op Volodymyr Rybak, gemeenteraadslid in de stad Horlivka.

12.5.2014

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

Was 33 jaar oud op 8.5.2014.

Mogelijk geboren op 25.7.1980 in Makiivka (Donetsk oblast)

Een van de aanvoerders van de strijdkrachten van de zelfuitgeroepen „Volksrepubliek Donetsk”. Volgens Pushylin, een van de leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”, stellen de strijdkrachten zich ten doel „de bevolking van de Volksrepubliek Donetsk en de territoriale integriteit van de republiek te beschermen”.

12.5.2014

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Geboortedatum: 2.6.1970

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk

Voormalig lid van de Rada, heeft als lid openlijk opgeroepen tot de oprichting van de zogenoemde „Federale Republiek Novorossiya”, bestaande uit regio's in het zuidoosten van Oekraïne. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Geboortedatum: 30.5.1980

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het „referendum” van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Donetsk”. Voormalige „minister van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Geboortedatum: 12.1.1981

Hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Loegansk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het „referendum” van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Loegansk”.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Geboortedatum: 18.3.1980

Geboorteplaats: Mikhailovka, regio Voroshilovgrad, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Yevpatoria, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne

Procureur van de Krim. Werkt actief mee aan de annexatie van de Krim door Rusland.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Geboorteplaats: Sebastopol, Krim

Procureur van Sebastopol. Werkt actief mee aan de annexatie van Sebastopol door Rusland.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Geboortedatum: 25.7.1972

Geboorteplaats: Moskou

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 verklaarde hij: „Onze militairen voeren een bijzondere operatie uit tegen de Oekraïense „fascisten””), ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake „de Unie van Novorossiya”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Geboortedatum: 18.12.1972

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenoemde „minister van Veiligheid van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische beveiligingsdiensten van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Geboortedatum: 9.10.1975

Zogenaamd „de facto viceminister-president; minister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Geboortedatum: 6.11.1958

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenaamde „minister van Informatie en Massacommunicatie van de Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de pro-separatistische propaganda-activiteiten van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Geboortedatum: 20.1.1964

Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk” (bevestigd op 8 juli 2014).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Geboortedatum: 25.11.1971

Geboorteplaats: Shargun (Oezbekistan)

Zogenaamd „viceminister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk”, (voordien „minister-president van de Volksrepubliek Loegansk”, en voormalig woordvoerder van het „Leger van het Zuidoosten”).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

Is de man achter de verklaring van het Leger van het Zuidoosten dat de Oekraïense presidentsverkiezingen in de „Volksrepubliek Loegansk” niet kunnen plaatsvinden vanwege de „nieuwe” status van de regio.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Geboortedatum: 7.4.1980 of 7.4.1979

Geboorteplaats: Stakhanov (Loegansk oblast)

Zogenaamd „voorzitter van de Hoge Raad van de Volksrepubliek Loegansk”.

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de „Hoge Raad”, verantwoordelijk voor het verzoek aan de Russische Federatie om de onafhankelijkheid van de „Volksrepubliek Loegansk” te erkennen.

Ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake de „Unie van Novorossiya”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Geboortedatum: 13.8.1954

Geboorteplaats: Perevalsk (Loegansk oblast)

Voormalige zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken van de Volksrepubliek Loegansk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Geboortedatum: 24.6.1964 of 25.6.1964 of 26.6.1964

Geboorteplaats: Loegansk (mogelijk in Kelmentsi, Chernivtsi oblast)

Voormalige zogenaamde „minister van Defensie” en momenteel zogenaamd „hoofd” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN

Geboortedatum: 20.6.1956

Geboorteplaats: regio Donetsk

Commandant van het Kozakkenleger.

Voert het bevel over separatisten in het oosten van Oekraïne die strijden tegen de Oekraïense overheidstroepen.

12.7.2014

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Geboortedatum: 1.9.1950

Geboorteplaats: Kurumoch, regio Kuibyshev

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Geboortedatum: 11.7.1951

Geboorteplaats: Leningrad (Sint-Petersburg)

Permanent lid en secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Geboortedatum: 15.11.1951

Geboorteplaats: Perm

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de federale veiligheidsdienst (FSB). Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Geboortedatum: 8.10.1956

Geboorteplaats: Zhetikara, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan

Permanent lid en ondersecretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Geboortedatum: 15.12.1950

Geboorteplaats: Vladivostok

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden, en deze coördineert) was hij betrokken bij het uitstippelen van het beleid van de Russische overheid waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Geboortedatum: 17.5.1954

Bevelhebber van de Vijfde Dienst van de federale veiligheidsdienst (FSB) van de Russische Federatie.

Als een van de hoge functionarissen van de FSB leidt hij een dienst die verantwoordelijk is voor het toezicht op inlichtingenoperaties en internationale activiteiten.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Geboortedatum: 10.7.1981

Geboorteplaats: Kuibyshev (Samara)

Lid van de Doema.

Op 23.5.2014 kondigde hij de plechtige opening aan van de „de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Geboortedatum: 5.10.1976

Geboorteplaats: Tsentaroy.

President van de Republiek Tsjetsjenië. Kadyrov legde verklaringen af waarin hij zijn steun uitsprak voor de illegale annexatie van de Krim en voor de gewapende opstand in Oekraïne. Zo verklaarde hij op 14 juni 2014 dat hij „alles in het werk zou stellen om de Krim er weer bovenop te helpen”. In dat verband ontving hij uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Op 1 juni 2014 verklaarde hij zich voorts bereid desgevraagd 74 000 Tsjetsjeense vrijwilligers naar Oekraïne te sturen.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Geboortedatum: 23.12.1960

Geboorteplaats: Vyselki, regio Krasnodar

Voormalig gouverneur van de regio Krasnodar.

Ontving uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Bij die gelegenheid zei de leider van de Autonome Republiek van de Krim dat Tkachyov een van de eersten was die hun steun betuigden voor de nieuwe „machthebbers” van de Krim.

25.7.2014

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Geboortedatum: 10.2.1983

Geboorteplaats: Sievierodonetsk

Een van de zelfverklaarde leiders van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Verzocht om Russische interventie in Oost-Oekraïne, onder meer door het inzetten van Russische vredestroepen. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gubarev is verantwoordelijk voor de recrutering van personen voor de separatistische strijdkrachten.

Is verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk met pro-Russische strijdkrachten. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de territoriale integriteit van Oekraïne, en vervolgens weer vrijgelaten. Blijft desondanks een belangrijke rol vervullen bij separatistische activiteiten; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Geboortedatum: 5.7.1983

Geboorteplaats: Kakhovka (Kherson oblast)

In haar hoedanigheid van voormalige zogenaamde „minister van Buitenlandse Zaken” was zij verantwoordelijk voor het verdedigen van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnd werden. Voorts wordt haar bankrekening gebruikt voor de financiering van illegale separatistische groepen. In deze hoedanigheid heeft zij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Geboortedatum: 7.2.1960

Geboorteplaats: Donetsk

Voormalige zogenaamde „plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. In deze hoedanigheid heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Geboortedatum: 2.4.1956

Geboorteplaats: Odessa

Zelfverklaard „president” van de zogenaamde „Republiek Novorossiya”; verzocht Rusland om inzet van strijdkrachten in Oekraïne. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunde hij acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Geboortedatum: 23.6.1972

Geboorteplaats: Regio Vinnytsia

Hooggeplaatst medewerker van Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie steunde Zdriliuk acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(ook bekend als Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Geboortedatum: 19.2. 1951

Geboorteplaats: Novosibirsk

Voormalig „minister voor de Veiligheid van de Staat” in de separatistische regio Transnistrië. Voormalig vicepremier van de Volksrepubliek Donetsk, bevoegd voor veiligheid en ordehandhaving. Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Geboortedatum: 31.5.1960

Geboorteplaats: Zagorsk (Sergiev Posad)

Als eerste onderstafchef van de presidentiële administratie is hij verantwoordelijk voor instructies aan de Russische media om zich gunstig op te stellen ten aanzien van de separatisten in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Hij steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.

30.7.2014

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

Was 33 jaar oud op 1.8.2014.

Mogelijk geboren op 23.7.1981

Woordvoerster van de zogenoemde „regering” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”, die verklaringen heeft afgelegd ter rechtvaardiging van onder meer het neerhalen van een militair vliegtuig van Oekraïne, gijzelnemingen en gevechtshandelingen van de illegale gewapende groepen, waardoor de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne werden ondermijnd.

30.7.2014

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Geboortedatum: 13.1.1954

Geboorteplaats: Dzerzhynsk (Donetsk oblast)

Lid van de zogenaamde „Volksraad” en voormalig voorzitter van de zogenaamde „Hoge Raad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid en de organisatie van het illegale „referendum” dat leidde tot het uitroepen van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, die een schending vormde van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Geboortedatum: 27.11.1967

Geboorteplaats: Simferopol, Krim

Aanvaardde zijn benoeming tot zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken van de Krimrepubliek” bij decreet van de president van Rusland (decreet Nr. 301) van 5 mei 2014, en heeft door zijn acties als zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken” de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne ondermijnd.

30.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Geboortedatum: 15.12.1951

Geboorteplaats: Leningrad (Sint-Petersburg).

De heer Rotenberg is sinds lange tijd een kennis van president Poetin en zijn voormalige judo-sparringpartner.

Hij heeft zijn vermogen verdiend tijdens de ambtstermijn van president Poetin. Zijn economisch succes dankt hij aan de gunstige invloed van de belangrijkste beleidsmakers, met name bij de gunning van overheidsopdrachten.

Hij heeft geprofiteerd van zijn nauwe persoonlijke band met de Russische beleidsmakers doordat hij belangrijke opdrachten kreeg van de Russische staat of van overheidsbedrijven. Zijn ondernemingen kregen met name verscheidene zeer lucratieve contracten in de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Sotsji.

Hij is tevens eigenaar van de onderneming Stroygazmontazh, die een overheidsopdracht heeft gekregen voor de bouw van een brug van Rusland naar de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim, waarmee de integratie van de Krim in de Russische Federatie geconsolideerd wordt en de territoriale integriteit van Oekraïne verder ondermijnd wordt.

Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van de uitgeverij Prosvescheniye, die met name verantwoordelijk is voor het project „Aan de kinderen van Rusland: Adres: de Krim”, een overheidscampagne die erop gericht is de kinderen van de Krim ervan te overtuigen dat zij nu Russische burgers zijn die in Rusland wonen, waarmee hij het beleid tot integratie van de Krim in Rusland van de Russische regering steunt.

30.7.2014

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Geboortedatum: 3.7.1974

Geboorteplaats: Puschino

De heer Malofeev heeft nauwe banden met Oekraïense separatisten in Oost-Oekraïne en de Krim. Hij is een voormalig werkgever van de heer Borodai, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Volksrepubliek van Donetsk” en had een ontmoeting met de heer Aksyonov, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Krimrepubliek” in de periode van de annexatie van de Krim. De regering van Oekraïne heeft een strafrechtelijk onderzoek tegen hem geopend naar aanleiding van zijn vermeende materiële en financiële steun aan de separatisten. Daarnaast heeft hij een aantal openbare verklaringen afgelegd waarin hij de annexatie van de Krim en de opneming van Oekraïne in Rusland steunde; hij verklaarde met name in juni 2014 dat „het niet mogelijk was om geheel Oekraïne in Rusland op te nemen, maar misschien wel het Oosten (van Oekraïne)”.

De heer Malofeev steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Geboortedatum: 25.7.1951

Geboorteplaats: Leningrad (Sint-Petersburg).

De heer Kovalchuk is van oudsher een kennis van president Putin. Hij is medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Putin verenigt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is voorzitter en grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 nagenoeg 38 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor zij de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Geboortedatum: 24.1.1950

Geboorteplaats: Belarus

De heer Shamalov is sinds lange tijd een kennis van president Poetin. Hij is medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Poetin verenigt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is de op een na grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 ongeveer 10 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor zij de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het door de Russische regering gevoerde beleid ter destabilisering van Oekraïne actief wordt gesteund.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Geboortedatum: 26.6.1976

Geboorteplaats: Donetsk

Sinds 7 augustus 2014 vervangt hij Alexander Borodai als de zogenaamde „minister-president” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. In deze hoedanigheid heeft Zakharchenko acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

97.

Vladimir KONONOV/alias „Tsar”

(Владимир Петровнч Кононов)

Geboortedatum: 14.10.1974

Geboorteplaats: Gorsky

Sinds 14 augustus vervangt hij Igor Strelkov/Girkin als zogenaamde „minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij zou sinds april de leiding hebben over een divisie van separatistische strijders in Donetsk, en hij heeft beloofd zich te kwijten van de strategische taak om de Oekraïnse militaire agressie af te weren. Konokov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Geboortedatum: 21.1.1983

Geboorteplaats: Debalcevo

Betrokken bij de „Volksmilitie van de Donbass”. Hij heeft onder meer verklaard dat zij in de rest van het land zullen blijven vechten. Rudenko heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Zogenaamde „volksvertegenwoordiger” in het zogenaamde „Parlement van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Geboortedatum: 21.6.1973

Geboorteplaats: Rostov oblast (Rusland)

Verving Marat Bashirov als zogenaamde „eerste minister” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Daarvoor actief in de militie „Leger van het Zuidoosten”. Tsyplakov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Mogelijke geboortedatum: 27.12.1977

Voormalig „plaatsvervangend minister van Veiligheid” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk is voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijning. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.9.2014

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Geboortedatum: 1.3.1977

„minister van Binnenlandse Zaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk is voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Geboortedatum: 23.9.1976

Geboorteplaats: Moskou

Vertegenwoordiger in Moskou van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft onder meer verklaard dat de milities bereid zijn een guerrilla-oorlog te voeren en dat zij wapensystemen van de Oekraïense strijdkrachten hebben bemachtigd. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Geboortedatum: 26.7.1956 of 26.6.1956

Geboorteplaats Cioburciu, district Slobozia, nu Republiek Moldavië

„Viceminister-president voor Sociale Zaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk is voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Beschermeling van viceminister-president van Rusland, Dmitry Rogozin. Hoofd van de administratie van de Raad van ministers van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Geboortedatum: 19.11.1954

Geboorteplaats: Kochmes, Komi ASSR

Zogenaamd „viceminister-president” van de Krim en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Krim bij president Poetin. Muradov heeft een belangrijke rol gespeeld bij het consolideren van de institutionele controle door Rusland over de Krim sinds de illegale annexatie. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Geboortedatum: 23.5.1971

Geboorteplaats: Dzhankoy

Zogenaamd „eerste viceminister-president” van de Krim. Sheremet heeft een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie en uitvoering van het „referendum” van 16 maart op de Krim over de hereniging met Rusland. Ten tijde van het „referendum” zou Sheremet op de Krim de leiding hebben gehad over de pro-Moskou-„zelfverdedigingstroepen”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Geboortedatum: 2.2.1948

Geboorteplaats: Krasnoyarsk

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Vorobiov het inzetten van Russische strijdkrachten in Oekraïne openlijk gesteund in de Federatieraad. Hij heeft dan ook voor het desbetreffende decreet gestemd.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Geboortedatum: 25.4.1946

Geboorteplaats: Alma-Ata, SSR Kazachstan

Lid van de Raad van de Doema; voorzitter van de LDPR-partij. Hij heeft de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne en de annexatie van de Krim actief ondersteund. Hij heeft actief gepleit voor de opdeling van Oekraïne. Namens de door hem voorgezeten LDPR-partij heeft hij een overeenkomst met de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” ondertekend.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Geboortedatum: 11.8.1949

Geboorteplaats: Klin

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Geboortedatum: 19.8.1957

Geboorteplaats: Stefanidin dar, regio Rostov

voorzitter („ataman”) van de Unie van Russische en buitenlandse Kozakse Strijdkrachten, en afgevaardigde van de Doema. Hij heeft de annexatie van de Krim ondersteund en hij heeft toegelaten dat Russische Kozakken actief betrokken waren bij het Oekraïnse conflict aan de zijde van de door de Russen gesteunde separatisten. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Geboortedatum: 6.8.1960

Geboorteplaats: Stepnoy Dvorets

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Geboortedatum: 5.4.1948

Geboorteplaats: Opochka

Voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie Betrekkingen met de GOS-landen, Euraziatische Integratie en Banden met Vaderlandslievenden van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Geboortedatum: 21.3.1964

Geboorteplaats: Rudny, regio Kostanai, SSR Kazachstan

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Betrekkingen met de GOS-landen, Euraziatische Integratie en Banden met Vaderlandslievenden van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Geboortedatum: 7.8.1950

Geboorteplaats: Bogoroditsk

Eerste vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Geboortedatum: 27.9.1972

Geboorteplaats: Moskou

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Geboortedatum: 28.5.1953

Geboorteplaats: Pushkin

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Geboortedatum: 7.1.1972

Geboorteplaats: Pavlov-on-the-Neva

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft zij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Geboortedatum: 11.2.1968

Generaal-majoor van het Russische leger. Commandant van de 76e luchtdivisie die deel uitmaakte van de Russische militaire aanwezigheid op het grondgebied van Oekraïne, meer bepaald tijdens de illegale annexatie van de Krim.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Geboortedatum: 20.8.1952

Geboorteplaats: Cheremkhovo

Sergei Chemezov is een trouwe bondgenoot van Poetin. Beiden waren zij KGB-officieren in Dresden, en hij is lid van de Hoge Raad van „Verenigd Rusland”. Dankzij zijn banden met de Russische president kon hij worden bevorderd in hoge functies in bedrijven onder zeggenschap van de staat. Hij is voorzitter van Rostec, het belangrijkste conglomeraat op het gebied van defensie en industriële productie onder zeggenschap van de Russische staat. Ingevolge een besluit van de Russische regering is Technopromexport, een dochteronderneming van Rostec, voornemens energiecentrales op de Krim te bouwen, waardoor de integratie van deze regio in de Russische Federatie wordt bevorderd.

Daarnaast heeft Rosoboronexport, een dochteronderneming van Rostec, haar steun verleend aan de integratie van defensie-ondernemingen van de Krim in de Russische defensie-industrie, en op die manier de illegale inlijving van de Krim in de Russische federatie geconsolideerd.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Geboortedatum: 8.2.1963

Geboorteplaats: Chisinau

Lid van de Doema. Is voorzitter van de commissie van de Doema die bevoegd is voor wetgeving ter ontwikkeling van het militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van „Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim.

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (ook bekend als Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Geboortedatum: 29.9.1982

In zijn hoedanigheid van „hoofd van de centrale verkiezingscommissie van Loegansk” is hij verantwoordelijk voor het organiseren van de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 in de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Deze verkiezingen zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en door de illegale „verkiezingen” te organiseren, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (ook bekend als Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович Акимов)

Geboortedatum: 15.9.1981

Geboorteplaats: Loegansk

Afgevaardigde van de „Economische Unie van Loegansk” in de „Nationale Raad” van de „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, ook bekend als Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN of Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Geboortedatum: 21.2.1970

„minister van Volksgezondheid” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, ook bekend als Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Geboortedatum: 7.8.1957

Geboorteplaats: Donetsk

Lid van het „Parlement” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”; werkt bij de Unie van de veteranen van de Donbas-Berkut. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN, ook bekend als Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Geboortedatum: 30.8.1977

Geboorteplaats: Makiikva (Donetsk oblast)

Zogenaamde „minister van Buitenlandse Zaken” en zogenaamde „eerste ondervoorzitter” van het „Parlement” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Was kandidaat in de zogenaamde (illegale) „verkiezingen” van 2 november 2014 voor het ambt van hoofd van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Deze „verkiezingen” zijn in strijd met het Oekraïense recht en bijgevolg onwettig.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Geboortedatum: 23.2.1969

Geboorteplaats: Belozere, districtRomodanovskiy, USSR

„Eerste viceminister-president” en voormalig „procureur-generaal” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Geboortedatum: 3.2.1963

Geboorteplaats: Moskou

„Viceminister-president en minister van Financiën” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Geboortedatum: 29.8.1969

Voormalig „minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

Voormalig „minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Eredienst” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(ook bekend als Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Geboortedatum: 17.3.1963

Geboorteplaats: Arkhangelsk

„Hoofd van de administratie voor regeringszaken” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

(ook bekend als Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович Костенок)

Geboortejaar: 1961

„Minister van Onderwijs” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (ook bekend als Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Lid van de „Nationale Raad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO ook bekend als Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Geboortedatum: 12.3.1964

„Adjunct-hoofd” van de „Volksraad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

133.

Pavel DREMOV, ook bekend als Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Geboortedatum: 22.11.1976

Geboorteplaats: Stakhanov

Commandant van het „Eerste kozakkenregiment”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV, ook bekend als Fritz, Serbian

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Geboortedatum: 30.4. 1991 of 30.1.1991

Geboorteplaats: Sint-Petersburg

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV, ook bekend als Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (ook bekend als Моторoла)

Geboortedatum: 2.2.1983

Geboorteplaats: Ukhta, Komi

Commandant van het „Spartabataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, ook bekend als Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Geboortedatum: 19.7.1980

Geboorteplaats: Ilovaisk

Commandant van het „Somali-bataljon”, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Geboortedatum: 27.6.1966 of 21.6.1966

Geboorteplaats: Donetsk

Zogenaamde „vicecommandant” van het ministerie van Defensie van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Geboortedatum: 20.5.1972 of 30.5.1972

Geboorteplaats: Loegansk

Zogenaamde „minister van Justitie” van de illegale zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Geboortedatum: 2.7.1973

Zogenaamde „vicevoorzitter” van de Raad van ministers van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Geboortedatum: 20.11.1988

Geboorteplaats: Krasnoarmëisk

Zogenaamde „minister van Justitie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Geboortedatum: 27.1.1974

Zogenaamde „minister van Begroting” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Geboortedatum: 5.1.1967

Zogenaamde „minister van Begroting” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Geboortedatum: 22.4.1985

Geboorteplaats: Kherson

Zogenaamde „minister van Communicatie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Zogenoemde „minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Geboortedatum: 25.7.1978 (of 23.3.1975)

Geboorteplaats: Krasny Luch, Voroshilovgrad Loegansk

Zogenaamde „procureur-generaal” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door deze hoedanigheid aan te nemen en daarin op te treden, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Geboortedatum: 15.5.1955

Geboorteplaats: Omsk

Viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Geboortedatum: 8.5.1956

Geboorteplaats: Kaunas, Litouwen

Eerste viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

In de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Geboortedatum: 9.11.1963

Geboorteplaats: GDR (DDR)

Directeur van de afdeling cruciale operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie. In beide hoedanigheden is hij actief betrokken bij het vormen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de verklaarde activiteiten van de generale staf is hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Geboortedatum: 11.9.1937

Geboorteplaats: Tchassov Yar, Oekraïne

Lid van de Doema.

Hij bezocht de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en legde tijdens zijn bezoek verklaringen af waarin hij steun betuigde aan de separatisten. Tevens werd hij benoemd tot honorair consul van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” in de Russische Federatie.

Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Geboortedatum: 14.3.1955

Geboorteplaats: Zhilino, regio Kaliningrad

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema over etnische vraagstukken.

Hij is de oprichter van de burgerbeweging „Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd en aldus steun heeft verleend aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek van de Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek van de Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

16.2.2015

▼M4

Entiteiten

▼B 

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz

(Chornomornaftogaz)

Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, de Krim

Op 17 maart 2014 heeft het „Parlement van de Krim” een resolutie aangenomen waarin de overname van de activa van de onderneming Chernomorneftegaz namens de „Republiek Krim” wordt afgekondigd. De onderneming is zodoende feitelijk in beslag genomen door de „autoriteiten” van de Krim.

12.5.2014

2.

Feodosia

(Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproductami)

98107, de Krim, Feodosiya, Geologicheskaya str. 2

Bedrijf dat overlaaddiensten voor ruwe olie en voor olieproducten verstrekt.

Op 17 maart 2014 heeft het „Parlement van de Krim” een resolutie aangenomen waarin de overname van de activa van de onderneming Feodosia namens de „Republiek Krim” wordt afgekondigd. De onderneming is zodoende feitelijk in beslag genomen door de „autoriteiten” van de Krim.

12.5.2014

▼M8

3.

Zogenoemde „Volksrepubliek Lugansk”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Officiële website:

http://lugansk-online.info

Telefoonnummer:

+38-099-160-74-14

De zogenoemde „Volks-republiek Lugansk” is opgericht op 27 april 2014.

Verantwoordelijk voor de organisatie van het illegale referendum op 11 mei 2014. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.

Op 22 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepu-blieken” Donetsk en Lugansk de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya” in het leven geroepen.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Is ook betrokken bij de recrutering voor het separatistische „leger van het zuidoosten” en andere illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

4.

Zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Officiële informatie, zoals de grondwet van de Volksrepubliek Donetsk en de samenstelling van de Hoge Raad:

http://dnr-news.com/

Sociale media:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

De zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” is uitgeroepen op 7 april 2014.

Verantwoordelijk voor de organisatie van het illegale referendum op 11 mei 2014. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Is ook betrokken bij de recrutering voor illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

5.

Zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Officiële persberichten:

http://novorossia.su/official

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”, die niet wordt erkend.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soeverei-niteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

6.

Internationale Unie van openbare verenigingen „Grote Leger van de Don”

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Officiële website:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefoonnummer:

+7-8-908-178-65-57

Sociale media:

Nationale Kozakkenwacht

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adres: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

Het „Grote Leger van de Don”, heeft de „Nationale Kozakkenwacht” opgericht, die strijdt tegen de Oekraïense regering in Oost-Oekraïne, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne, en vormt tevens een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Banden met Nikolay KOZITSYN, commandant van de Kozakken, die het bevel voert over de separatisten in Oost-Oekraïne die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid.

25.7.2014

7.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Officiële website:

http://soboli.net

Sociale media:

http://vk.com/sobolipress

Telefoonnummer:

(0652) 60-23-93.

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adres: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (nabij busstation „Central”).

Radicale paramilitaire organisatie, verantwoordelijk voor openlijke steun aan de pogingen om de Oekraïense controle over de Krim met geweld te beëindigen; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de opleiding van separatisten die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

8.

Zogenoemde „Wacht van Lugansk”

„Луганская гвардия”

Sociale media:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Zelfverdedigingsmilitie van Lugansk. Verantwoordelijk voor de opleiding van separatisten die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Banden met German PROPOKIV, actief leider die heeft deelgenomen aan de bezetting van het regionaal bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in Lugansk; heeft in het bezette gebouw een videoboodschap aan president Poetin en het Russische volk opgenomen.

25.7.2014

9.

Zogenoemd „Leger van het Zuidoosten”

„Армии Юго-Востока”

Recrutering:

http://lugansk-online.info/statements

Sociale media:

http://vk.com/lugansksbu

Illegale gewapende separistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de veiligheidsdienst in de regio Lugansk. Gepensioneerd officier.

Banden met Valeriy BOLOTOV, die als een van de leiders van de groep op de lijst is geplaatst.

Banden met Vasyl NIKITIN, verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Lugansk”.

25.7.2014

10.

Zogenoemde „Volksmilitie van Donbas”

„Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Sociale media:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefonisch te bereiken vrijwilligers in Rusland:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

of e-mail novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Illegale gewapende separistische groep die strijdt tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Deze militante groep heeft in de begindagen van april 2014 onder andere de controle over verscheidene overheidsgebouwen in Oost-Oekraïne overgenomen; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

De voormalige leider van deze groep, Pavel Gubarev,

is verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk door pro-Russische strijdkrachten; heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

25.7.2014

11.

„Vostok-bataljon”

„батальоны Восток”

Sociale media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Illegale gewapende separatistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne.

Voert strijd tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Heeft gepoogd de luchthaven van Donetsk te bezetten.

25.7.2014

12.

Overheidsferrymaat-schappij „Kerch ferry”

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Code: 14333981

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014 resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en het „presidium van het parlement van de Krim” heeft op 24.3.2014 besluit nr. 1802-6/14 betreffende „de overheidsferrymaatschappij Kerch Ferry” aangenomen, waarbij de activa van de overheidsferrymaatschappij „Kerch Ferry” in naam van de „Republiek van de Krim” in beslag worden genomen. De onderneming is feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

13.

Overheidsbedrijf

„commerciële zeehaven van Sebastopol”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Code: 01125548

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014 resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, waarbij de activa van de commerciële zeehaven van Sebastopol worden onteigend. De onderneming is feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Naar handelsvolume is dit de grootste commerciële zeehaven van de Krim.

25.7.2014

14.

Overheidsbedrijf „commerciële zeehaven van Kerch”

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Code: 01125554

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17.3.2014 resolutie nr. 1757-6/14„betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en op 26.3.2014 resolutie nr. 1865-6/14„betreffende de overheidszeehavens van de Krim” („О Государственном предприятии „Крымские морские порты””), waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Kerch Commercial Sea Port” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Naar handelsvolume is het de op een na grootste commerciële zeehaven in de Krim.

25.7.2014

15.

Overheidsbedrijf Universal-Avia

Государственном предприятии „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 24.3.2014 Besluit nr. 1794-6/14„over het overheidsbedrijf „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia”” („О Государственном предприятии „Универсал-Авиа”)” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Universal-Avia” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

16.

Resort „Nizhnyaya Oreanda”

Санаторий „Нижняя Ореанда”

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 21 maart Besluit nr. 1767-6/14„Over de vraagstukken omtrent de oprichting van de Vereniging van sanatoria en resorts” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het resort „Nizhnyaya Oreanda” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

17.

Krims bedrijf „Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Code: 01271681

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart 2014„Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het bedrijf „Azovsky likerovodochny zavod” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

18.

Overheidsbedrijf „National Association of producers „Massandra””

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Code: 00411890

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart „Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „National Association of producers „Massandra”” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

19.

Overheidsbedrijf „Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Code: 31332064

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart „Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

20.

Overheidsbedrijf „Factory of sparkling wine Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Code: 00412665

De eigendom van deze entiteit is in strijd mety de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement ovan de Krim” heeft op 9 april Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek van de Krim” van 26 maart 2014„Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de „Republiek van de Krim”, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het overheidsbedrijf „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”” namens de „Republiek van de Krim” worden onteigend. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

▼M10

21.

AANDELEN-VENNOOTSCHAP CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Website: almaz-antey.ru;

E-mail adres antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei is een Russisch overheidsbedrijf. Het produceert luchtafweersystemen waaronder grond-luchtrakketten voor het Russiche leger. De Russiche autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne aan, en dragen daarmee bij tot de destabilisering van Oekraïne. De separatisten gebruiken die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te halen. Als overheidsbedrijf draagt Almaz-Antei derhalve bij tot de destabilisering van Oekraïne.

30.7.2014

22.

DOBROLET aka DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Website: www.dobrolet.com

Dobrolet is een dochter van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Dobrolet tot dusver uitsluitend vluchten tussen Moskou en Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteert zij de integratie van de illegaal geannexeerde autonome republiek Krim in de Russiche Federatie, en ondermijnt zij de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

30.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

License of the Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Na de illegale annexatie van de Krim is de zogenaamde „Krimrepubliek” de volledige eigenaar geworden van de Russian National Commercial Bank (RNCB). De bank is een dominante speler geworden op de markt, terwijl zij voor de annexatie niet op de Krim aanwezig was. Door het kopen of overnemen van bijkantoren van banken die op de Krim actief waren maar zich nu terugtrekken, heeft de RNCB materieel en financieel de acties ondersteunt van de Russische regering om de Krim in de Russische Federatie te integreren, en heeft zij derhalve de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnd.

30.7.2014

▼M14

24.

Republiek Donetsk (Openbare organisatie)

Донецкая республика

 

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” van 2 november 2014. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren. Geleid door Alexander ZAKHARCHENKO en opgericht door Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Vrede voor de Regio Luhansk (Russisch: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk” van 2 november 2014. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren. Geleid door Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014

26.

Vrij Donbass (ook bekend als „Vrij Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” van 2 november 2014. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

27.

Unie van het Volk (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk” van 2 november 2014. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

28.

Economische Unie van Luhansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

„Sociale organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk” van 2 november 2014. Heeft een kandidaat, Oleg AKIMOV, voorgedragen als „hoofd” van de zogenoemde „Volksrepubliek Luhansk”. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M15

29.

Nationale Kozakkenwacht

Казачья Национальная Гвардия

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN.

16.2.2015

30.

Spartabataljon

Батальон „Спарта”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Arseny PAVLOV.

16.2.2015

31.

Somalibataljon

Батальон „Сомали”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Mikhail TOLSTYKH, ook bekend als Givi.

16.2.2015

32.

Zaryabataljon

Батальон „Заря”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

▼M17

33.

Prizrak-brigade

(„Бригада „Призрак”)

 

Gewapende separatist die actief steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

▼M15

34.

Oplotbataljon

Батальон „Оплот”

Sociale media:

http://vk.com/oplot_info

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

35.

Kalmiusbattalion

Батальон „Кальмиус”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

36.

Doodsbataljon

Батальон „Смерть”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

16.2.2015

37.

Publieke beweging „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

De publieke beweging „Novorossiya”/„Nieuw Rusland” is opgericht in november 2014 in Rusland en staat onder leiding van de Russische officier Igor Strelkov (geïdentificeerd als staflid van het hoofdinlichtingendirectoraat van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU)).

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp te bieden aan de militie die strijd levert in Oost-Oekraïne, en verleent aldus steun aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van ondermijnt.

Heeft banden met een persoon die op de lijst is geplaatst wegens het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

16.2.2015

▼B
BIJLAGE II

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussel

België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Zie bladzijde 16 van dit Publicatieblad.

( 2 ) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001 blz 1).

( 3 ) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).