2014D0386 — NL — 30.07.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

▼M1

BESLUIT 2014/386/GBVB VAN DE RAAD

van 23 juni 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

▼B

(PB L 183, 24.6.2014, p.70)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

BESLUIT 2014/507/GBVB VAN DE RAAD van 30 juli 2014

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

BESLUIT 2014/386/GBVB VAN DE RAAD

van 23 juni 2014

betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

▼BDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 6 maart 2014 veroordeelden de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Unie met klem de niet-uitgelokte schending van de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit door de Russische Federatie.

(2)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( 1 ) vastgesteld.

(3)

Tijdens zijn bijeenkomst van 20 en 21 maart 2014 heeft de Europese Raad de illegale inlijving van de Autonome Republiek van de Krim („de Krim”) en de stad Sebastopol („Sebastopol”) bij de Russische Federatie krachtig veroordeeld en heeft hij benadrukt deze niet te zullen erkennen. De Europese Raad was van oordeel dat bepaalde economische, handels- en financiële beperkingen ten aanzien van de Krim moeten worden voorgesteld, die snel kunnen worden uitgevoerd.

(4)

Op 27 maart 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Resolutie 68/262 over de territoriale integriteit van Oekraïne aangenomen, waarin zij haar engagement bevestigt voor de soevereiniteit, de politieke onafhankelijkheid, de eenheid en de territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen, en aldus de ongeldigheid van het op 16 maart in de Krim gehouden referendum onderstreept, en alle staten oproept geen wijzigingen in de status van de Krim en Sebastopol te erkennen.

(5)

Tegen deze achtergrond is de Raad van oordeel dat de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol moet worden verboden, met uitzondering van die goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol waaraan door de regering van Oekraïne een oorsprongscertificaat is verleend.

(6)

Om ervoor te zorgen dat de in dit besluit vastgestelde maatregelen hun doel bereiken, dient het in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan.

(7)

Om een aantal maatregelen uit te voeren, is een bijkomend optreden van de Unie vereist,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

1.  De invoer in de Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol wordt verboden.

2.  Het is verboden rechtstreeks of onrechtstreeks financiering te verstrekken of financiële bijstand te verlenen, alsmede verzekeringen en herverzekeringen, in verband met de invoer van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die ter beschikking zijn gesteld voor onderzoek aan en gecontroleerd zijn door de Oekraïense autoriteiten en waaraan door de regering van Oekraïne een oorsprongscertificaat is verleend.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde verbodsbepalingen laten onverlet dat tot en met 26 september 2014 contracten worden uitgevoerd die vóór 25 juni 2014 zijn gesloten, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen en die uiterlijk 26 september 2014 moeten zijn gesloten en uitgevoerd.

Artikel 4

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen in artikel 1 worden omzeild.

▼M1

Artikel 4 bis

1.  De verkoop, de levering of de overdracht van essentiële uitrusting en technologie voor de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuurprojecten in de volgende sectoren in de Krim en Sebastopol door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruik van schepen of vliegtuigen waarover de lidstaten rechtsmacht uitoefenen, is verboden, ongeacht of de uitrusting of technologie afkomstig is van het grondgebied van de lidstaten:

a) vervoer;

b) telecommunicatie;

c) energie.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.

2.  Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in de Krim en Sebastopol die betrokken zijn bij de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de in lid 1 bedoelde sectoren in de Krim en Sebastopol:

a) technische bijstand of opleiding, of andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bepaald overeenkomstig lid 1;

b) financieringsmiddelen of financiële bijstand voor elke verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bepaald overeenkomstig lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.

3.  Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 4 ter

1.  De verkoop, de levering of de overdracht van essentiële uitrusting en technologie voor de exploitatie van de volgende natuurlijke hulpbronnen in de Krim en Sebastopol door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruik van schepen of vliegtuigen waarover de lidstaten rechtsmacht uitoefenen, is verboden, ongeacht of de uitrusting of technologie afkomstig is van het grondgebied van de lidstaten:

a) olie;

b) aardgas;

c) mineralen.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid moeten vallen.

2.  Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in de Krim en Sebastopol die actief zijn in exploitatie van de in lid 1 genoemde natuurlijke hulpbronnen in de Krim en Sebastopol:

a) technische bijstand of opleiding, of andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bepaald overeenkomstig lid 1;

b) financieringsmiddelen of financiële bijstand voor elke verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bepaald overeenkomstig lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.

3.  Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 4 quater

De in de artikelen 4 bis en 4 ter bedoelde verbodsbepalingen laten onverlet dat tot en met 28 oktober 2014 contracten worden uitgevoerd die vóór 30 juli 2014 zijn gesloten, of aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen en die uiterlijk 28 oktober 2014 moeten zijn gesloten en uitgevoerd.

Artikel 4 quinquies

Het is verboden:

a) een financiële lening of krediet te verstrekken in het bijzonder in verband met de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de in artikel 4 bis bedoelde sectoren;

b) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen gevestigd in de Krim en Sebastopol die actief zijn in de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de in artikel 4 bis bedoelde sectoren, alsmede dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

c) een joint venture op te richten in verband met de totstandbrenging, verwerving of ontwikkeling van infrastructuur in de in artikel 4 bis bedoelde sectoren.

Artikel 4 sexies

Het is verboden:

a) een financiële lening of krediet te verstrekken in het bijzonder in verband met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als bedoeld in artikel 4 ter in de Krim en Sebastopol;

b) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen gevestigd in de Krim en Sebastopol die actief zijn in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als bedoeld in artikel 4 ter in de Krim en Sebastopol, alsmede dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

c) een joint venture op te richten in verband met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als bedoeld in artikel 4 ter in de Krim en Sebastopol.

Artikel 4 septies

De in artikel 4 quinquies en 4 sexies neergelegde verbodsbepalingen:

a) laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die voor 30 juli 2014 zijn gesloten;

b) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 30 juli 2014 gesloten overeenkomst.

Artikel 4 octies

De in de artikelen 4 ter en 4 sexies bedoelde verbodsbepalingen laten transacties in verband met het onderhoud om de veiligheid te waarborgen van de bestaande infrastructuur, onverlet.

▼B

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Dit besluit is van toepassing tot en met 23 juni 2015.

Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt. ►M1  De artikelen 4 bis tot en met 4 octies worden uiterlijk op 31 december 2014 geëvalueerd. ◄( 1 ) PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.