02013R1316 — NL — 02.08.2018 — 005.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 1316/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 december 2013

tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 275/2014 VAN DE COMMISSIE van 7 januari 2014

  L 80

1

19.3.2014

►M2

VERORDENING (EU) 2015/1017 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 juni 2015

  L 169

1

1.7.2015

►M3

VERORDENING (EU) 2017/1953 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2017

  L 286

1

1.11.2017

►M4

VERORDENING (EU) 2017/2396 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 2017

  L 345

34

27.12.2017

►M5

VERORDENING (EU, Euratom) 2018/1046 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 juli 2018

  L 193

1

30.7.2018
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 1316/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 december 2013

tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010

(Voor de EER relevante tekst)TITEL I

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGENHOOFDSTUK I

De financieringsfaciliteit voor europese verbindingen

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening wordt de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility - "CEF") ingesteld, welke de voorwaarden, methoden en procedures bepaalt voor het verstrekken van financiële bijstand van de Unie aan trans-Europese netwerken teneinde projecten van gemeenschappelijk belang in de sectoren vervoer, telecommunicatie- en energie-infrastructuur te ondersteunen en potentiële synergieën tussen deze sectoren te benutten. In de verordening wordt tevens de verdeling van middelen bepaald, welke beschikbaar moet worden gemaakt uit hoofde van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.

Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

▼M3

1)

"project van gemeenschappelijk belang" : een project dat is aangeduid in Verordening (EU) nr. 1315/2013, Verordening (EU) nr. 347/2013 of Verordening (EU) nr. 283/2014 ( 1 ) van het Europees Parlement en de Raad;

▼B

2)

"grensoverschrijdend tracé" : in de sector vervoer, het tracé dat zorgt voor de continuïteit van een project van gemeenschappelijk belang tussen de dichtstbijzijnde stedelijke knooppunten aan weerszijden van de grens tussen twee lidstaten of tussen een lidstaat en een buurland;

3)

"buurland" : een land dat binnen het toepassingsgebied van het Europees nabuurschapsbeleid valt, met inbegrip van het strategisch partnerschap, het uitbreidingsbeleid, en de Europese Economische Ruimte en de Europese Vrijhandelsassociatie;

4)

"derde land" : elk buurland en elk ander land waarmee de Unie kan samenwerken om de doelstellingen van deze verordening te verwezenlijken;

5)

"werken" : de aanschaf, de levering en het inzetten van componenten, systemen en diensten, inclusief software, en de uitvoering van ontwikkelings-, bouw- en installatieactiviteiten in verband met een project, alsmede de oplevering van de installaties en de inbedrijfstelling van een project;

6)

"studies" : activiteiten die nodig zijn ter voorbereiding van de uitvoering van projecten, zoals voorbereidende studies, het in kaart brengen, haalbaarheidsstudies, evaluatie- en validatiestudies, ook in de vorm van software, en andere technische ondersteuningsmaatregelen, met inbegrip van aan de werkzaamheden voorafgaande activiteiten die nodig zijn om een project te definiëren en te ontwikkelen en de besluiten te nemen inzake de financiering ervan, zoals verkenning ter plaatse en de voorbereiding van het financieringspakket;

7)

"programmaondersteunende acties" : op het niveau van de CEF, alle begeleidende maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan en de tenuitvoerlegging van de individuele sectorale richtsnoeren, zoals diensten, en in het bijzonder het verlenen van technische bijstand met inbegrip voor het inzetten van financiële instrumenten, en ook activiteiten met betrekking tot de voorbereiding, haalbaarheid, coördinatie, monitoring, raadpleging van belanghebbenden, controle, audit en evaluatie die rechtstreeks vereist zijn voor het beheer van de CEF en de verwezenlijking van de doelstellingen ervan. Programmaondersteunende acties omvatten met name studies, vergaderingen, het in kaart brengen van infrastructuur, informatie, verspreiding, communicatie en bewustmaking, uitgaven in verband met IT-instrumenten en netwerken die zijn gericht op informatie-uitwisseling over de CEF, samen met alle andere door de Commissie gedane uitgaven voor technische en administratieve bijstand die vereist is voor het beheer van de CEF of de toepassing van de individuele sectorale richtsnoeren. De programmaondersteunende acties omvatten tevens activiteiten waarmee projecten van gemeenschappelijk belang gemakkelijker kunnen worden voorbereid, met name in de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds, en die gericht zijn op financiering in het kader van deze verordening of op de financiële markt. De programmaondersteunende acties omvatten, in voorkomend geval, tevens de kosten die het uitvoerend agentschap maakt in verband met de door de Commissie gelaste tenuitvoerlegging van bepaalde onderdelen van de CEF ("Uitvoerend Agentschap");

8)

"actie" : elke in financieel en technisch opzicht als autonoom aangeduide activiteit, waarvoor een bepaalde termijn is gesteld en die noodzakelijk is voor het tenuitvoerleggen van een project van gemeenschappelijk belang;

9)

"subsidiabele kosten" : de betekenis die daaraan in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wordt gegeven;

10)

"begunstigde" : een lidstaat, internationale organisatie, of publieke of private onderneming of orgaan, geselecteerd om financiële bijstand van de Unie te ontvangen in het kader van deze verordening en overeenkomstig de regelingen die zijn vastgesteld in het desbetreffende werkprogramma in de zin van artikel 17;

11)

"uitvoeringsorgaan" : een publieke of particuliere onderneming of orgaan, door een begunstigde, een lidstaat of een internationale organisatie aangewezen om de betreffende actie uit te voeren. De begunstigde beslist op eigen verantwoordelijkheid en, als voor de aanwijzing een aanbestedingscontract moet worden gegund, overeenkomstig de toepasselijke Unie- en nationale regels inzake openbare aanbestedingen over deze aanwijzing;

12)

"uitgebreid netwerk" : de vervoersinfrastructuur die overeenkomstig hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 1315/2013 is aangeduid;

13)

"kernnetwerk" : de vervoersinfrastructuur die is aangeduid overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

14)

"corridors van het kernnetwerk" : instrumenten die de gecoördineerde totstandbrenging van het kernnetwerk vergemakkelijken, zoals bepaald in hoofdstuk IV van Verordening (EU) nr. 1315/2013 en die zijn opgesomd in deel I van bijlage I bij deze verordening;

15)

"knelpunt" : in de sector vervoer, een materiële, technische of functionele belemmering die leidt tot een breuk in een systeem, waardoor de continuïteit van het verkeer over lange afstand of het grensoverschrijdende verkeer in het gedrang komt, en die kan worden weggenomen door nieuwe infrastructuur aan te leggen of bestaande infrastructuur grondig te vernieuwen, zodat ingrijpende verbeteringen mogelijk worden die de belemmeringen wegnemen;

16)

"prioriteit" : elk van de prioritaire corridors voor elektriciteit, de prioritaire corridor voor gas of prioritaire thematische gebieden zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 347/2013;

17)

"telematicatoepassingen" : toepassingen als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1315/2013;

18)

"energie-infrastructuur" : infrastructuur als gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 347/2013;

19)

"intersectorale synergie" : de omstandigheid dat belangen en doelstellingen van acties die worden uitgevoerd in ten minste twee van de vervoers-, telecommunicatie- en energiesectoren vergelijkbaar en complementair zijn, hetgeen dankzij de samenvoeging van financiële, technische of personele middelen leidt tot optimalisatie van de kosten of de resultaten;

20)

"geïsoleerd netwerk" : het spoorwegnet van een lidstaat, of een deel daarvan, in de zin van Verordening (EU) nr. 1315/2013.

Artikel 3

Algemene doelstellingen

De CEF maakt het mogelijk dat projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van het beleid voor de trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie worden voorbereid en worden uitgevoerd. De CEF verleent steun voor de tenuitvoerlegging van deze projecten van gemeenschappelijk belang die zijn gericht op de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten of de modernisering van bestaande infrastructuur en diensten in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie. Voorrang wordt gegeven aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De CEF draagt voorts bij aan het steunen van projecten met een Europese meerwaarde en met aanzienlijke maatschappelijke voordelen, maar die geen passende financiering vanuit de markt ontvangen. De volgende algemene doelstellingen zijn van toepassing op de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie:

a) bijdragen tot slimme, duurzame en inclusieve groei, overeenkomstig de Europa 2020-strategie, door moderne en goed presterende netwerken te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met toekomstige verkeersstromen, hetgeen voordelen voor de hele Unie oplevert in de zin van versterking van de concurrentiekracht op de wereldmarkt en economische, sociale en territoriale cohesie op de interne markt en een klimaat schept dat gunstiger is voor particuliere, publieke of publiek-private investeringen via een combinatie van financiële instrumenten en directe steun van de Unie, met betrekking tot projecten die voordeel kunnen halen uit een mix van instrumenten en uit passende benutting van intersectorale synergie.

De verwezenlijking van dit doel wordt gemeten aan de hand van het volume aan particuliere, publieke of publiek-private investeringen in projecten van gemeenschappelijk belang, en met name het volume aan private investeringen in projecten van gemeenschappelijk belang dat wordt bereikt via de financiële instrumenten uit deze verordening. Speciale aandacht gaat uit naar het efficiënte gebruik van publieke investeringen;

b) de Unie in staat stellen uiterlijk in 2020 haar doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te halen, met name vermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 20 % ten opzichte van het niveau van 1990, toename van de energie-efficiëntie met 20 % en verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie tot 20 %, om zo bij te dragen aan de middellange- en langetermijndoelstellingen van de Unie inzake het verminderen van koolstof, en tegelijk grotere solidariteit tussen de lidstaten te bewerkstelligen.

Artikel 4

Specifieke sectorale doelstellingen

1.  Onverminderd de in artikel 3 vermelde algemene doelstellingen, draagt de CEF bij tot de verwezenlijking van de specifieke sectorale doelstellingen bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel.

2.  In de sector vervoer verleent de CEF steun voor projecten van gemeenschappelijk belang in de zin van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1315/2013 die de onderstaande doelstellingen beogen, zoals nader bepaald in artikel 4 van die verordening:

a) het opheffen van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en in het bijzonder het verbeteren van grensoverschrijdende tracés. De verwezenlijking van deze doelstelling wordt gemeten aan de hand van:

i) het aantal nieuwe of verbeterde grensoverschrijdende verbindingen;

ii) het aantal kilometers spoorlijn dat is aangepast aan de Europese standaard voor de nominale breedte en is uitgerust met ERTMS;

iii) het aantal opgeheven knelpunten en tracés met verhoogde capaciteit op vervoersroutes voor alle vervoerswijzen die CEF-steun hebben ontvangen;

iv) de lengte van het netwerk van binnenwateren per klasse in de Unie; en

v) de lengte van het spoorwegnet in de Unie dat is vernieuwd overeenkomstig de voorwaarden als opgenomen in artikel 39, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

b) zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn, met als doel voorbereiding te treffen voor de verwachte vervoerstromen, en ook het mogelijk maken dat alle vervoerswijzen koolstofarm worden, door overgang naar innovatieve koolstofarme en energie-efficiënte vervoerstechnieken terwijl de veiligheid wordt geoptimaliseerd. De verwezenlijking van deze doelstelling wordt gemeten aan de hand van:

i) het aantal bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen die gebruik maken van het TEN-T-kernnetwerk voor wegvervoer in de Unie;

ii) het aantal binnenhavens en zeehavens van het TEN-T-kernnetwerk die voorzien zijn van bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof in de Unie; en

iii) de daling van het aantal slachtoffers op het wegennet in de Unie;

c) het optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoerswijzen en de interoperabiliteit van vervoersdiensten vergroten, en tegelijk de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur verzekeren. De verwezenlijking van deze doelstelling wordt gemeten aan de hand van:

i) het aantal multimodale logistieke platforms, met inbegrip van op het spoorwegnet aangesloten binnenhavens, zeehavens en luchthavens;

ii) het aantal gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, het aantal gemoderniseerde of nieuwe verbindingen tussen havens over maritieme snelwegen;

iii) het aantal kilometers binnenvaartwegen die zijn uitgerust met RIS; en

iv) de mate van ontwikkeling van het SESAR-systeem, het VTMIS en ITS voor het wegverkeer.

De in dit lid bedoelde indicatoren gelden in voorkomend geval niet voor lidstaten zonder spoorwegnet of zonder netwerk van binnenwateren.

Deze indicatoren worden niet beschouwd als selectiecriteria of als criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuningsacties in het kader van de CEF.

De indicatieve percentages waarmee wordt aangegeven welk gedeelte van de in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde begrotingsmiddelen respectievelijk voor elk van de drie sectorale doelstellingen is bestemd, worden in deel IV van bijlage I bij deze verordening vastgelegd. De Commissie kan met ten hoogste vijf procentpunten van de percentages afwijken.

3.  In de sector energie verleent de CEF steun voor projecten van gemeenschappelijk belang die een of meer van de onderstaande doelstellingen beogen:

a) het concurrentievermogen ontwikkelen door de verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen aan te moedigen. De verwezenlijking van deze doelstelling wordt achteraf gemeten aan de hand van:

i) het aantal projecten die effectief zorgen voor de interconnectie van de netwerken van de lidstaten en het wegnemen van interne belemmeringen;

ii) het verminderen of opheffen van het energie-isolement van de lidstaten;

iii) het percentage van het vermogen voor grensoverschrijdend elektriciteitsvervoer ten opzichte van de geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteitsopwekking in de betrokken lidstaten;

iv) tariefconvergentie op de gas- en/of de elektriciteitsmarkt van de betrokken lidstaten; en

v) het percentage van de hoogste piekvraag van de twee betrokken lidstaten dat wordt gedekt door omkeerbare stroominterconnecties voor gas;

b) de energievoorzieningszekerheid van de Unie verbeteren.

De verwezenlijking van deze doelstelling wordt achteraf gemeten aan de hand van:

i) het aantal projecten dat diversificatie van bevoorradingsbronnen, leveranciers en routes mogelijk maakt;

ii) het aantal projecten ter vergroting van de opslagcapaciteit;

iii) de veerkracht van het systeem, in aanmerking genomen het aantal en de duur van de voorzieningsverstoringen;

iv) de mate waarin inkrimping van de hoeveelheid hernieuwbare energie wordt vermeden;

v) de aansluiting van geïsoleerde markten op meer gediversifieerde energiebronnen;

vi) het optimale gebruik van energie-infrastructuurvoorzieningen;

c) bijdragen tot de duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu, onder meer door energie uit duurzame bronnen in het transmissienetwerk te integreren en door slimme energienetwerken en kooldioxidenetwerken te ontwikkelen.

De verwezenlijking van deze doelstelling wordt achteraf gemeten aan de hand van:

i) de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit die van de plaats van opwekking naar belangrijke verbruiks- en opslagplaatsen wordt vervoerd;

ii) de mate waarin inkrimping van de hoeveelheid hernieuwbare energie wordt vermeden;

iii) het aantal projecten voor slimme netwerken die CEF-steun hebben genoten en de vraagrespons die zij mogelijk hebben gemaakt;

iv) de hoeveelheid CO2-emissies die zijn vermeden door projecten die CEF-steun hebben genoten.

De in lid 1, onder b), vermelde indicatoren die worden gebruikt voor het achterafmeten van het bereiken van de doelstellingen, zijn geen selectiecriteria of criteria om in aanmerking te komen voor ondersteuningsacties in het kader van de CEF.

De voorwaarden waaraan een project van gemeenschappelijk belang moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële bijstand van de Unie zijn vastgelegd in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 347/2013; terwijl de selectiecriteria voor een project van gemeenschappelijk belang zijn vastgelegd in artikel 4 van die verordening.

▼M3

4.  In de sector telecommunicatie verleent de CEF steun voor acties waarmee de in Verordening (EU) nr. 283/2014 gespecificeerde doelstellingen worden nagestreefd.

▼B

Artikel 5

Begroting

▼M4

1.  De financiële middelen voor de uitvoering van de CEF voor de periode 2014-2020 zijn vastgesteld op 30 192 259 000  EUR in lopende prijzen. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld:

a) sector vervoer: 24 050 582 000  EUR, waarvan 11 305 500 000  EUR wordt overgedragen uit het Cohesiefonds en overeenkomstig deze verordening uitsluitend moet worden besteed in de lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds;

b) sector telecommunicatie: 1 066 602 000  EUR;

c) sector energie: 5 075 075 000  EUR.

Die bedragen gelden onverminderd de toepassing van het flexibiliteitsmechanisme in Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 ( 2 ).

▼B

2.  De financiële middelen voor de uitvoering van de CEF hebben betrekking op uitgaven op het gebied van:

a) acties die bijdragen aan projecten van gemeenschappelijk belang en programmaondersteunende acties bedoeld in artikel 7;

b) programmaondersteunende acties, namelijk uitgaven voor technische en administratieve bijstand die de Commissie doet in verband met het beheer van de Facility, met inbegrip van uitgaven voor de overgang tussen de CEF en de maatregelen in het kader van Verordening (EG) nr. 680/2007, tot 1 % van de financiële middelen; de kosten voor het uitvoerend agentschap, vallen onder dit maximumbedrag.

3.  Na de in artikel 27, lid 1, bedoelde tussentijdse evaluatie kunnen het Europees Parlement en de Raad op voorstel van de Commissie kredieten van de in lid 1 vastgestelde toewijzing overdragen tussen de vervoer-, telecommunicatie- en energiesectoren, met uitzondering van het bedrag van 11 305 500 000  EUR dat uit het Cohesiefonds is overgedragen om projecten in de sector vervoer te financieren in lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds.

4.  De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en de Raad toegestaan binnen de grenzen van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020.HOOFDSTUK II

Vormen van financiering en financiële bepalingen

Artikel 6

Vormen van financiële bijstand

1.  De CEF wordt geïmplementeerd met een of meer van de vormen van financiële bijstand waarin Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 voorziet, met name subsidies, aanbestedingen en financiële instrumenten.

2.  Voor de toepassing van deze verordening, leggen de werkprogramma's bedoeld in artikel 17 de vorm vast, waaronder financiële bijstand wordt verstrekt, in het bijzonder subsidies, aanbestedingen en financiële instrumenten.

3.  De Commissie kan, na een kosten-batenanalyse, de tenuitvoerlegging van de CEF deels toevertrouwen aan de organen die zijn vermeld in artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 62 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, en met name aan het uitvoerend agentschap voor het TEN-T, met het oog op een optimaal en efficiënt beheer van de CEF in de vervoers-, telecommunicatie- en energiesectoren. De Commissie kan daarnaast de uitvoering van de CEF gedeeltelijk toevertrouwen aan de organen als bedoeld in artikel 58, lid 1, onder c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Artikel 7

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële bijstand

▼M3

1.  Alleen acties die bijdragen aan projecten van gemeenschappelijk belang overeenkomstig Verordeningen (EU) nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 en (EU) nr. 283/2014, alsook programmaondersteunende acties, komen in aanmerking voor financiële bijstand van de Unie, met name in de vorm van subsidies, aanbestedingen en financieringsinstrumenten.

▼B

2.  In de sector vervoer worden alleen acties die bijdragen aan projecten van gemeenschappelijk belang overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1315/2013 en programmaondersteunende acties in aanmerking genomen voor financiële bijstand van de Unie, in de vorm van aanbestedingen en financiële instrumenten in het kader van deze verordening. Alleen de volgende acties komen in aanmerking voor financiële bijstand van de Unie in de vorm van een subsidie krachtens van deze verordening:

a) acties die zorgen voor de tenuitvoerlegging van het kernnetwerk overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EU) nr. 1315/2013, inclusief de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovaties overeenkomstig artikel 33 van die verordening, en projecten en horizontale prioriteiten in de zin van deel I van bijlage I bij de deze verordening;

b) acties die zorgen voor de tenuitvoerlegging van het uitgebreide netwerk, overeenkomstig hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 1315/2013, mits zij ertoe bijdragen ontbrekende schakels te realiseren, grensoverschrijdende verkeersstromen te vergemakkelijken of knelpunten weg te werken, en ertoe bijdragen het kernnetwerk of corridors van het kernnetwerk te ontwikkelen, of mits zij ertoe bijdragen het ERTMS te ontwikkelen op de hoofdtrajecten van de corridors voor goederenvervoer per spoor, in de zin van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 919/2010, tot een maximum van 5 % van de financiële middelen voor vervoer, in de zin van artikel 5 van deze verordening;

c) studies voor projecten van gemeenschappelijk belang zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

d) studies voor grensoverschrijdende prioritaire projecten in de zin van bijlage III bij Besluit nr. 661/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 3 );

e) acties ter ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang, zoals gedefinieerd in artikel 8, lid 1, onder a), d) en e), van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

f) acties voor het verwezenlijken van vervoersinfrastructuur op knooppunten van het kernnetwerk, met inbegrip van stedelijke knooppunten als gedefinieerd in artikel 41 van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

g) acties ter ondersteuning van telematicatoepassingsystemen overeenkomstig artikel 31 van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

h) acties ter ondersteuning van goederenvervoerdiensten overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

i) acties om de geluidsoverlast van spoorgoederenvervoer te verminderen, met name door aanpassing van bestaand rollend materieel, in overleg met onder meer de spoorwegsector;

j) programmaondersteunende acties;

k) acties met het oog op een veilige en beveiligde infrastructuur overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EU) nr. 1315/2013;

l) acties ter ondersteuning van maritieme snelwegen in de zin van artikel 21 van Verordening (EU) nr. 1315/2013.

Acties die betrekking hebben op vervoer op grensoverschrijdende tracés of delen daarvan komen alleen in aanmerking voor financiële bijstand van de Unie als de betrokken lidstaten onderling of met derde landen een schriftelijke overeenkomst is gesloten voor de voltooiing van het tracé.

3.  In de sector energie worden alle acties ter uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang betreffende de in deel II van bijlage I genoemde prioritaire corridors en gebieden, in aanmerking genomen op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 14 van Verordening (EU) nr. 347/2013, alsmede programmaondersteunende acties, in aanmerking genomen voor financiële hulp van de Unie in de vorm van financiële instrumenten, aanbestedingen en subsidies in het kader van de onderhavige verordening.

Om het meest efficiënte gebruik van de begrotingsmiddelen van de Unie mogelijk te maken en aldus het multipliereffect van de financiële bijstand van de Unie wordt versterkt, verstrekt de Commissie die bijstand in voorkomend geval bij voorrang in de vorm van financiële instrumenten, afhankelijk van de marktacceptatie en overeenkomstig het bij artikel 14, lid 2, en artikel 21, lid 4, bepaalde maximumbedrag voor het gebruik van financiële instrumenten.

▼M3

4.  In de sector telecommunicatie komen alle acties voor de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang en programmaondersteunende acties, die zijn aangeduid in Verordening (EU) nr. 283/2014 en die voldoen aan de overeenkomstig die verordening vastgestelde criteria en/of voorwaarden, als volgt in aanmerking voor financiële bijstand van de Unie in het kader van deze verordening:

a) algemene diensten, platforms van kerndiensten en programmaondersteunende acties worden gefinancierd door middel van subsidies en/of aanbestedingen;

b) acties op het gebied van breedbandnetwerken worden gefinancierd door middel van financieringsinstrumenten;

c) acties op het gebied van het gratis en zonder discriminerende voorwaarden verstrekken van lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd door middel van subsidies of andere vormen van financiële bijstand, met uitsluiting van financieringsinstrumenten.

▼B

5.  Acties met een synergetisch intersectoraal effect die bijdragen aan projecten van gemeenschappelijk belang welke voldoen aan de criteria in het kader van ten minste twee in artikel 2, lid 1, genoemde verordeningen, worden in het kader van de onderhavige verordening uitsluitend in aanmerking genomen voor financiële bijstand ten behoeve van multisectorale oproepen tot het indienen van voorstellen als bedoeld in artikel 17, lid 7, enkel indien de onderdelen en de kosten van een dergelijke actie duidelijk per sector kunnen worden onderscheiden in de zin van leden 2, 3 en 4 van dit artikel.HOOFDSTUK III

Subsidies

Artikel 8

Vormen van subsidies en subsidiabele kosten

1.  Subsidies in het kader van deze verordening kunnen in een van de in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 vermelde vormen worden verstrekt.

In de in artikel 17 van deze verordening bedoelde werkprogramma's wordt vastgesteld welke vormen van subsidie mogen worden gebruikt om de betrokken acties te financieren.

2.  Onverminderd Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, kunnen uitgaven voor acties in het kader van projecten in het eerste meerjarenprogramma en in de jaarlijkse werkprogramma's vanaf 1 januari 2014 in aanmerking worden genomen.

3.  Alleen uitgaven in de lidstaten worden in aanmerking genomen, tenzij het project van gemeenschappelijk belang mede betrekking heeft op het grondgebied van derde landen en de actie onontbeerlijk is om de doelstellingen van het desbetreffende project te verwezenlijken.

4.  De kosten van apparatuur en infrastructuur die door de begunstigde als kapitaaluitgaven worden behandeld, kunnen volledig in aanmerking worden genomen.

5.  Uitgaven voor milieustudies inzake milieubescherming en de naleving van de desbetreffende Unierecht kunnen in aanmerking worden genomen.

6.  Uitgaven voor de aankoop van grond komen niet in aanmerking, behalve voor middelen die uit het Cohesiefonds zijn overgedragen op de vervoersector overeenkomstig een Verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds.

7.  In aanmerking komende kosten omvatten de belasting over de toegevoegde waarde ("btw") komt in overeenstemming met artikel 126, lid 3, onder c), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Met betrekking tot het uit het Cohesiefonds overgedragen bedrag van 11 305 500 000  EUR dat wordt gebruikt in de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds, zijn voor het in aanmerking komen van btw die regels van toepassing, die van toepassing zijn op het Cohesiefonds zoals bepaalt in een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, en tot vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds.

8.  De regels betreffende het in aanmerking nemen van uitgaven van begunstigden zijn van overeenkomstige toepassing op de uitgaven van uitvoerende organen.

Artikel 9

Deelnemingsvoorwaarden

1.  De voorstellen worden ingediend door een of meer lidstaten of, met instemming van de betrokken lidstaten, door internationale organisaties, gezamenlijke ondernemingen of in de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen.

▼M3

1 bis.  Waar dat gerechtvaardigd is om onnodige administratieve druk te voorkomen, met name in het geval van subsidies van kleine bedragen in de zin van artikel 185 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012, kunnen de betrokken lidstaten de in lid 1 van dit artikel bedoelde toestemming geven voor een bepaalde categorie van voorstellen in het kader van de werkprogramma's die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 17 van deze verordening, zonder de individuele aanvragers te vermelden. Door een dergelijke toestemming hoeven de lidstaten niet voor elke individuele aanvraag toestemming te verlenen.

▼B

2.  Voorstellen kunnen worden ingediend door entiteiten die volgens de toepasselijke nationale wetgeving geen rechtspersoonlijkheid hebben, mits hun vertegenwoordigers bevoegd zijn in hun naam juridische verbintenissen aan te gaan en een garantie bieden voor de bescherming van de financiële belangen van de Unie welke gelijkwaardig zijn aan die welke door rechtspersonen worden geboden.

3.  Door natuurlijke personen ingediende voorstellen worden niet in aanmerking genomen.

4.  Als het noodzakelijk is om de doelstellingen van een bepaald project van gemeenschappelijk belang te verwezenlijken en indien hun deelname naar behoren gerechtvaardigd is, mogen derde landen en de daar gevestigde entiteiten deelnemen aan acties die bijdragen tot de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang.

Zij ontvangen in het kader van deze verordening geen financiële bijstand, tenzij het onontbeerlijk is om de doelstellingen van een bepaald project van gemeenschappelijk belang te verwezenlijken.

5.  De in artikel 17 bedoelde meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's kunnen aanvullende specifieke regels voor het indienen van voorstellen omvatten.

Artikel 10

Financieringspercentages

1.  Behalve in de in Verordening (EU) nr. 966/2012 bepaalde gevallen worden voorstellen geselecteerd op basis van oproepen tot het indienen van voorstellen die gebaseerd zijn op de in artikel 17 van deze verordening vermelde werkprogramma's.

2.  In de sector vervoer bedraagt de financiële bijstand van de Unie ten hoogste:

a) wat subsidies voor studies betreft, 50 % van de in aanmerking komende kosten;

b) wat subsidies voor werken betreft:

i) voor spoorwegennetten en voor wegennetten in het geval van lidstaten die niet over een spoorwegnet op hun grondgebied beschikken, of in het geval van een lidstaat die beschikt over een geïsoleerd net zonder goederenvervoer per spoor over lange afstand: 20 % van de in aanmerking komende kosten; dit percentage kan worden verhoogd tot maximum 30 % voor werken die leiden tot het wegwerken van knelpunten en kan worden verhoogd tot 40 % voor acties die betrekking hebben op grensoverschrijdende tracés en voor acties ter verbetering van de interoperabiliteit van het spoorwegnet;

ii) met betrekking tot de binnenvaart: 20 % van de in aanmerking komende kosten; dit percentage kan worden verhoogd tot maximum 40 % voor acties waarbij knelpunten worden weggewerkt en acties die betrekking hebben op grensoverschrijdende tracés;

iii) met betrekking tot vervoer over land, verbindingen met en de ontwikkeling van multimodale logistieke platforms, met inbegrip van verbindingen met binnenhavens, zeehavens en luchthavens, en de ontwikkeling van havens: 20 % van de in aanmerking komende kosten;

iv) voor acties om de geluidsoverlast van spoorgoederenvervoer te verminderen, met name door aanpassing van bestaand rollend materieel: 20 % van de in aanmerking komende kosten, tot een gecombineerd maximum van 1 % van de in artikel 5, lid 1, onder a), vermelde begrotingsmiddelen;

v) voor betere toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur voor gehandicapten: 30 % van de in aanmerking komende kosten voor de aanpassing, en in geen geval meer dan 10 % van de totale in aanmerking komende kosten;

vi) voor acties ter ondersteuning van nieuwe technologieën en innovatie voor alle vervoerswijzen: 20 % van de in aanmerking komende kosten;

vii) voor acties ter ondersteuning van grensoverschrijdende tracés van wegen: 10 % van de in aanmerking komende kosten;

c) wat subsidies voor telematicatoepassingsystemen en -diensten betreft:

i) met betrekking tot landcomponenten van ERTMS, het SESAR-systeem, RIS en VTMIS: 50 % van de in aanmerking komende kosten;

ii) met betrekking tot landcomponenten van het ITS voor het wegvervoer: 20 % van de in aanmerking komende uitgaven;

iii) met betrekking tot boordcomponenten van ERTMS: 50 % van de in aanmerking komende kosten;

iv) met betrekking tot boordcomponenten van het SESAR-systeem, RIS, VTMIS en het ITS voor het wegvervoer: 20 % van de in aanmerking komende kosten, tot een gecombineerd maximum van 5 % van de in artikel 5, lid 1, onder a), vermelde begrotingsmiddelen;

v) met betrekking tot acties ter ondersteuning van de ontwikkeling van maritieme snelwegen: 30 % van de in aanmerking komende kosten.

De Commissie schept voorwaarden voor de ontwikkeling van projecten die maritieme snelwegen naar derde landen omvatten;

vi) met betrekking tot andere telematicatoepassingsystemen dan die vermeld in de punten i) tot en met iv), goederenvervoerdiensten en veilige parkeerplaatsen op het kernwegennet: 20 % van de in aanmerking komende kosten.

3.  In de sector energie: de financiële bijstand van de Unie bedraagt hoogstens 50 % van de in aanmerking komende kosten voor studies en/of werken. Het subsidiepercentage kan worden verhoogd tot maximum 75 % voor acties die gebaseerd zijn op de in artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) nr. 347/2013 vermelde bewijzen, die zorgen voor een hoge mate van regionale of uniale voorzieningszekerheid, die de solidariteit in de Unie versterken of die bijzonder innoverende oplossingen omvatten.

4.  In de sector telecommunicatie bedraagt de financiële bijstand van de Unie ten hoogste:

a) met betrekking tot acties op het gebied van algemene diensten: 75 % van de in aanmerking komende kosten;

b) met betrekking tot horizontale prioriteiten, inclusief het in kaart brengen van infrastructuur, twinning en technische bijstand: 75 % van de in aanmerking komende kosten.

Platforms voor kerndiensten worden meestal gefinancierd door middel van aanbesteding. In uitzonderlijk gevallen kunnen ze worden gefinancierd met een subsidie die tot 100 % van de in aanmerking komende kosten dekt, onverminderd het medefinancieringsbeginsel.

▼M3

Acties op het gebied van de verstrekking van gratis en zonder discriminerende voorwaarden lokale draadloze connectiviteit in lokale gemeenschappen worden gefinancierd met financiële bijstand van de Unie die tot 100 % van de in aanmerking komende kosten dekt, onverminderd het medefinancieringsbeginsel.

▼B

5.  De subsidiepercentages kunnen worden opgetrokken met 10 procentpunten ten opzichte van de in de leden 2, 3 en 4 vermelde percentages voor acties die synergie opleveren tussen minstens twee sectoren die onder de CEF vallen. Deze verhoging geldt niet voor de in artikel 11 vermelde subsidiepercentages.

6.  De hoeveelheid financiële bijstand die wordt toegekend aan de geselecteerde acties wordt gemoduleerd op basis van een kostenbatenanalyse van elk project, de beschikbaarheid van begrotingsmiddelen van de Unie en de behoefte om de hefboomwerking van de financiering door de Unie te maximaliseren.

Artikel 11

Specifieke oproepen voor middelen die uit het Cohesiefonds naar de sector vervoer zijn overgedragen

1.  Met betrekking tot het bedrag van 11 305 500 000  EUR dat uit het Cohesiefonds wordt overgedragen en bij uitsluiting bestemd is voor de lidstaten die in aanmerking komen voor het Cohesiefonds, worden specifieke oproepen gedaan betreffende projecten tot uitvoering van het kernnetwerk of projecten en horizontale prioriteiten in de zin van deel I van bijlage I, en dit uitsluitend in de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds.

2.  De regels die op grond van deze verordening voor de sector vervoer gelden, zijn van toepassing op dergelijke specifieke oproepen. Tot en met 31 december 2016 worden de voor financiering in aanmerking komende projecten geselecteerd met inachtneming van de nationale toewijzingen in het kader van het Cohesiefonds. Met ingang van 1 januari 2017 worden de middelen die naar de CEF zijn overgedragen en niet voor een vervoersinfrastructuurproject zijn bestemd, aan alle voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking komende lidstaten ter beschikking gesteld, ter financiering van infrastructuurprojecten overeenkomstig van deze verordening.

3.  Ter ondersteuning van lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds en die moeite hebben om projecten uit te werken welke voldoende rijp zijn, voldoende kwaliteit bieden en voldoende meerwaarde voor de Unie opleveren, wordt bijzondere aandacht besteed aan programmaondersteunende acties die gericht zijn op de versterking van de institutionele capaciteit en efficiëntie van overheidsinstanties en overheidsdiensten die zich bezighouden met de ontwikkeling en de uitvoering van de in deel I van bijlage I vermelde projecten. De Commissie kan aanvullende oproepen doen om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten die voor steun uit het Cohesiefonds in aanmerking komen zoveel mogelijk overgedragen middelen worden opgenomen.

4.  Het uit het Cohesiefonds overgeschreven bedrag van 11 305 500 000  EUR mag pas met ingang van 1 januari 2017 worden gebruikt om begrotingsmiddelen voor financiële instrumenten in de zin van deze verordening vast te leggen. Met ingang van die datum mag het uit het Cohesiefonds overgeschreven bedrag van 11 305 500 000  EUR worden gebruikt voor het vastleggen van begrotingsmiddelen voor projecten ten aanzien waarvan de betrokken entiteiten al contractuele verplichtingen hebben aangegaan.

5.  Niettegenstaande artikel 10, gelden met betrekking tot het bedrag van 11 305 500 000  EUR dat uit het Cohesiefonds is overgedragen om uitsluitend te worden gebruikt in de lidstaten welke in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds, de financieringsplafonds die van toepassing zijn op het Cohesiefonds en zoals vermeld in een verordening houdende vaststelling van de gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, en tot vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, voor het volgende:

a) acties met betrekking tot subsidies voor studies;

b) acties met betrekking tot subsidies voor werken:

i) spoorwegen en binnenwateren;

ii) acties ter ondersteuning van grensoverschrijdende tracés en, in het geval van lidstaten die niet over een spoorwegnet beschikken, het TEN-T-wegennet;

iii) acties met betrekking tot vervoer over land, verbindingen met en de ontwikkeling van multimodale logistieke platforms, met name verbindingen met binnenhavens, zeehavens en luchthavens, met inbegrip van automatische voorzieningen voor het overschakelen naar een andere spoorbreedte, alsmede de ontwikkeling van havens, met inbegrip van ijsbreekcapaciteit, en punten van interconnectie, vooral met spoorwegen, met uitzondering van lidstaten zonder spoorwegnet;

c) acties met betrekking tot subsidies voor telematicatoepassingsystemen en -diensten van en betreft:

i) ERTMS, RIS en VTMIS, het SESAR-systeem en het ITS voor de vervoersector;

ii) andere telematicatoepassingsystemen;

iii) acties ter ondersteuning van de ontwikkeling van maritieme snelwegen;

d) acties met betrekking tot subsidies ter ondersteuning van nieuwe technologieën en vernieuwing voor alle vervoerswijzen.

Artikel 12

Annulering, vermindering, opschorting en beëindiging van de subsidie

1.  Met uitzondering van naar behoren gerechtvaardigde gevallen, wordt financiële bijstand die is toegekend voor studies die niet zijn aangevangen binnen een jaar na de in de toekenningsvoorwaarden vermelde aanvangsdatum, en binnen twee jaar na deze datum voor alle andere acties die op grond van deze verordening voor financiële bijstand in aanmerking komen, door de Commissie geannuleerd.

2.  De Commissie kan financiële bijstand opschorten, beperken, terugvorderen of stopzetten overeenkomstig de voorwaarden die in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 zijn bepaald, of na een voortgangsbeoordeling van het project, met name in geval van grote vertraging bij de uitvoering van de actie.

3.  De Commissie kan de financiële bijstand volledig of gedeeltelijk terugvorderen indien de tenuitvoerlegging van de actie waarvoor de bijstand is toegekend, niet binnen twee jaar na de in de toekenningsvoorwaarden vermelde einddatum is voltooid.

4.  Voordat de Commissie een van de in leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde besluiten neemt, wordt de zaak door haar in overleg met de respectievelijke in artikel 6, lid 3, genoemde organen grondig onderzocht, en wordt de mening ingewonnen van de betrokken begunstigden, die binnen een redelijke termijn opmerkingen kunnen maken. Na de tussentijdse evaluatie deelt zij het Europees Parlement en de Raad alle besluiten mee die zij bij de jaarlijkse goedkeuring van de in artikel 17 bedoelde werkprogramma's heeft genomen.HOOFDSTUK IV

Aanbesteding

Artikel 13

Aanbesteding

1.  In openbare aanbestedingsprocedures die door de Commissie of een van de in artikel 6, lid 3, bedoelde organen voor eigen rekening of samen met lidstaten worden uitgevoerd, kunnen:

a) specifieke voorwaarden worden gesteld, zoals de plaats van uitvoering van de aanbestede activiteiten, indien dergelijke voorwaarden naar behoren worden gerechtvaardigd door de doelstellingen van de actie en voor zover deze voorwaarden niet in strijd zijn met nationale en Uniebeginselen van openbare aanbesteding;

b) meerdere contracten op basis van dezelfde procedure worden gegund ("multiple sourcing").

2.  Indien de uitvoering van de acties het rechtvaardigt en vereist, kan lid 1 ook van toepassing zijn op aanbestedingsprocedures die door begunstigden van subsidies worden gevolgd.HOOFDSTUK V

Financiële instrumenten

Artikel 14

Soort financiële instrumenten

▼M3

1.  De financieringsinstrumenten waarin is voorzien in titel VIII van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, mogen worden gebruikt om de toegang tot financiering te vergemakkelijken voor entiteiten die acties uitvoeren welke bijdragen aan projecten van gemeenschappelijk belang als omschreven in Verordeningen (EU) nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 en (EU) nr. 283/2014, en voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan. Die financieringsinstrumenten worden ingezet op basis van een voorafgaand onderzoek naar marktonvolkomenheden of suboptimale investeringssituaties en de investeringsbehoeften. De belangrijkste uitvoeringsvoorwaarden en procedures voor elk financieringsinstrument worden vermeld in deel III van bijlage I bij deze verordening.

▼M2

2.  De totale bijdrage uit de algemene begroting van de Unie voor de financiële instrumenten is ten hoogste 8,4 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde totale financiële middelen van de CEF.

▼B

3.  Alle in Verordening (EG) nr. 680/2007 bedoelde financiële instrumenten en risicodelingsinstrument voor projectobligaties als ingesteld op grond van Besluit nr. 1639/2006/EG kunnen, indien van toepassing en na een voorafgaandelijke evaluatie, worden samengevoegd met die op grond van deze verordening.

De samenvoeging van projectobligaties is afhankelijk van het tussentijdse verslag dat in de tweede helft van 2013 moet worden gemaakt, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 680/2007 en Besluit nr. 1639/2006/EG. Het initiatief inzake projectobligaties neemt in de jaren 2014 en 2015 een aanvang, tot een maximumbedrag van 230 000 000  EUR. De voortzetting van het initiatief hangt af van onafhankelijke, volledige evaluatie die in 2015 wordt verricht zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 680/2007 en in Besluit nr. 1639/2006/EG. In het licht van deze evaluatie stelt de Commissie, rekening houdend met alle opties, passende wijzigingen van de regelgeving voor, met inbegrip van wetgevingswijzigingen, met name indien de voorspelde marktacceptatie onbevredigend is of indien zich voldoende andere bronnen van schuldfinanciering op lange termijn ontwikkelen.

4.  De volgende financiële instrumenten kunnen worden gebruikt:

a) aandeleninstrumenten, zoals investeringsfondsen die tot doel hebben risicokapitaal te verstrekken voor acties die bijdragen aan projecten van gemeenschappelijk belang;

b) leningen en/of garanties die worden gefaciliteerd door op risicodeling gebaseerde instrumenten, inclusief de kredietbevordering van projectobligaties, ter ondersteuning van individuele projecten of gecombineerde projecten, die met eigen middelen door een financiële instelling worden uitgegeven en waarbij de Unie een bijdrage levert tot de aanleg van reserves en de kapitaaltoewijzing.

▼M4

5.  In afwijking van artikel 140, lid 6, tweede en derde alinea, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 vormen ontvangsten en terugbetalingen uit in het kader van deze verordening ingevoerde financiële instrumenten en uit de in Verordening (EG) nr. 680/2007 bedoelde financiële instrumenten die zijn samengevoegd met de financiële instrumenten in het kader van deze verordening overeenkomstig lid 3 van dit artikel, tot een maximum van 125 000 000  EUR, interne bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), opgericht bij Verordening (EU) 2015/2017 van het Europees Parlement en de Raad ( 4 ).

6.  In afwijking van artikel 140, lid 6, tweede en derde alinea, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 vormen ontvangsten en terugbetalingen uit het Europees Fonds 2020 voor energie, klimaatverandering en infrastructuur („Fonds Marguerite”), opgericht in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 680/2007, tot een maximum van 25 000 000  EUR, interne bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), opgericht bij Verordening (EU) 2015/2017.

▼B

Artikel 15

Voorwaarden voor het verstrekken van financiële bijstand via financiële instrumenten

1.  De acties die met financiële instrumenten worden ondersteund, worden geselecteerd op basis van rijpheid; hierbij moet worden gestreefd naar sectorale diversificatie overeenkomstig de artikelen 3 en 4, en naar geografisch evenwicht tussen de lidstaten. Zij dienen:

a) een Europese meerwaarde te bieden;

b) te beantwoorden aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie;

c) een hefboomeffect te hebben op de steun van de Unie, eruit bestaande dat beoogd wordt om een globale investering te op gang te brengen, die de Uniebijdrage overeenkomstig de vooraf bepaalde indicatoren in omvang overtreft.

2.  De Unie, lidstaten en andere investeerders kunnen de bijdragen van de financiële instrumenten aanvullen met financiële bijstand voor zover de Commissie instemt met de wijzigingen die in verband met de aanvullende bijdrage moeten worden aangebracht in de selectiecriteria voor acties en/of in de investeringsstrategie van het instrument.

3.  De financiële instrumenten beogen het multipliereffect van de uitgaven van de Unie te versterken door bijkomende middelen van particuliere investeerders aan te trekken. De financiële instrumenten kunnen aanvaardbare rendementen genereren waarmee wordt voldaan aan de doelstellingen van andere partners of investeerders, en tevens wordt beoogd de waarde van de uit de Uniebegroting verstrekte middelen te handhaven.

4.  De financiële instrumenten op grond van deze verordening kunnen worden gecombineerd met subsidies uit de Uniebegroting.

5.  De Commissie mag in de in artikel 17 bedoelde werkprogramma's aanvullende voorwaarden vaststellen, overeenkomstig de specifieke behoeften van de vervoers-, telecommunicatie- en energiesectoren.

Artikel 16

Acties in derde landen

Acties in derde landen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van een project van gemeenschappelijk belang mogen met de financiële instrumenten worden ondersteund.

▼M5HOOFDSTUK V bis

Blending

Artikel 16 bis

CEF-blendingfaciliteiten

1.  Uit hoofde van deze verordening kunnen voor één of meer CEF-sectoren CEF-blendingfaciliteiten overeenkomstig artikel 159 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad ( 5 ) worden opgezet. Alle acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang komen in aanmerking voor financiële steun door blendingverrichtingen.

2.  De CEF-blendingfaciliteiten worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig artikel 6, lid 3.

3.  De totale bijdrage uit de algemene begroting van de Unie voor de CEF-blendingfaciliteiten bedraagt ten hoogste 10 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde totale financiële middelen van de CEF.

In aanvulling op de in de eerste alinea bepaalde drempelwaarde bedraagt de totale bijdrage uit de algemene begroting van de Unie aan de CEF-blendingfaciliteiten in de sector vervoer ten hoogste 500 000 000  EUR.

Als 10 % van de in artikel 5, lid 1, bedoelde totale financiële middelen voor de uitvoering van de CEF niet volledig voor CEF-blendingfaciliteiten en/of financieringsinstrumenten wordt gebruikt, wordt het resterende bedrag beschikbaar gemaakt voor en herverdeeld naar die totale financiële middelen.

4.  Het in artikel 5, lid 1, onder a), bedoelde bedrag van 11 305 500 000  EUR dat is overgedragen uit het Cohesiefonds, wordt niet gebruikt voor het vastleggen van begrotingsmiddelen voor CEF-blendingfaciliteiten.

5.  Steun die in het kader van de CEF-blendingfaciliteit wordt verleend in de vorm van subsidies en financieringsinstrumenten voldoet aan de in artikel 7 vastgestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële bijstand. Het bedrag van de financiële bijstand die via een CEF-blendingfaciliteit aan de blendingverrichtingen moet worden toegekend, wordt gemoduleerd op basis van een kosten-batenanalyse, de beschikbaarheid van middelen in de Uniebegroting en het streven naar een maximaal hefboomeffect van de financiering van de Unie. Een toegekende subsidie mag in geen geval de in artikel 10 vastgestelde financieringspercentages overschrijden.

6.  De Commissie onderzoekt samen met de EIB de mogelijkheid dat de Europese Investeringsbank (EIB) systematisch de dekking van het eerste verlies in de CEF-blendingfaciliteiten garandeert, om de additionaliteit en deelname van particuliere mede-investeerders in de vervoerssector mogelijk te maken en te bevorderen.

7.  De Unie, de lidstaten en andere investeerders kunnen bijdragen aan de CEF-blendingfaciliteiten, op voorwaarde dat de Commissie instemt met de specificaties van de subsidiabiliteitscriteria van blendingverrichtingen en/of de investeringsstrategie van de CEF-blendingfaciliteit, die in voorkomend geval vereist is vanwege de aanvullende bijdrage en om te voldoen aan de vereisten van deze verordening bij de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang. Die aanvullende middelen worden door de Commissie uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 3.

8.  Blendingverrichtingen die via een CEF-blendingfaciliteit worden ondersteund, worden geselecteerd op basis van rijpheid; hierbij moet worden gestreefd naar sectorale diversificatie overeenkomstig de artikelen 3 en 4, en naar een geografisch evenwicht tussen de lidstaten. De verrichtingen:

a) bieden een Europese meerwaarde;

b) beantwoorden aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie;

c) dragen waar mogelijk bij aan de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering.

9.  CEF-blendingfaciliteiten worden beschikbaar gesteld en concrete acties van blending worden op basis van de selectie- en toekenningscriteria bepaald in de meerjarige en de jaarlijkse werkprogramma’s die overeenkomstig artikel 17 worden vastgesteld.

10.  Blendingverrichtingen in derde landen kunnen worden ondersteund door middel van een CEF-blendingfaciliteit indien die verrichtingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een project van gemeenschappelijk belang.

▼BHOOFDSTUK VI

Programmering, uitvoering en controle

Artikel 17

Meerjarenwerkprogramma en/of jaarlijkse werkprogramma's

1.  De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen voor elke sector van de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie een meerjarenwerkprogramma en jaarlijkse werkprogramma's vast. De Commissie kan tevens een meerjarenwerkprogramma en jaarlijkse werkprogramma's voor meer dan één sector vaststellen. De desbetreffende uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

2.  De Commissie evalueert de meerjarenwerkprogramma's ten minste halverwege. Het meerjarenwerkprogramma wordt indien nodig door de Commissie bij uitvoeringshandeling herzien. De uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3.  De Commissie stelt de meerjarenwerkprogramma's voor de in deel I van bijlage I vastgestelde projecten van gemeenschappelijk belang in de sector vervoer vast.

▼M5

De desbetreffende financiële middelen bedragen 80 tot 95 % van de in artikel 5, lid 1, onder a), vermelde begrotingsmiddelen.

▼B

De in deel I van bijlage I vermelde projecten binden de lidstaten niet ten aanzien van hun besluiten inzake programmering. Het besluit om deze projecten ten uitvoer te leggen is een bevoegdheid van de lidstaten en hangt af van de publieke financieringscapaciteit, en van de sociaaleconomische levensvatbaarheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1315/2013.

4.  De Commissie stelt de jaarlijkse werkprogramma's voor de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie vast voor projecten van gemeenschappelijk belang die niet in de meerjarenwerkprogramma's zijn opgenomen.

▼M3

5.  Wanneer de Commissie meerjarenwerkprogramma's en sectorale jaarlijkse werkprogramma's goedkeurt, stelt zij de selectie- en gunningscriteria vast overeenkomstig de doelstellingen en prioriteiten die zijn neergelegd in de artikelen 3 en 4 van deze verordening en in Verordeningen (EU) nr. 1315/2013, (EU) nr. 347/2013 en (EU) nr. 283/2014. Bij de vaststelling van de gunningscriteria houdt de Commissie rekening met de algemene richtsnoeren in deel V van bijlage I bij deze verordening.

▼B

6.  In de sector energie wordt in de eerste twee jaarlijkse werkprogramma's bij voorrang aandacht besteed aan projecten van gemeenschappelijk belang en aanverwante acties waarmee wordt beoogd het isolement op energiegebied te doorbreken en knelpunten weg te werken, alsmede de interne energiemarkt te voltooien.

7.  De werkprogramma's worden gecoördineerd om de synergie tussen vervoer, energie en telecommunicatie te benutten, met name op het gebied van slimme energienetten, elektrische mobiliteit, intelligente en duurzame vervoersystemen, gezamenlijke doorgangsrechten en koppeling van infrastructuur. De Commissie doet ten minste één multisectorale oproep tot het indienen van voorstellen betreffende acties die op grond van artikel 7, lid 5, voor bijstand in aanmerking komen, en waarvoor de sectoraal toegekende bedragen worden gewogen volgens het sectorale aandeel in de in aanmerking komende uitgaven voor acties die met het oog op CEF-financiering zijn geselecteerd.

Artikel 18

Toekenning van financiële bijstand van de Unie

1.  Na iedere in artikel 17 bedoelde, op een meerjarenwerkprogramma of jaarlijks werkprogramma gebaseerde oproep tot het indienen van voorstellen beslist de Commissie volgens de onderzoeksprocedure van artikel 25 hoeveel financiële bijstand wordt toegekend aan de geselecteerde projecten of projectonderdelen daarvan. De Commissie bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke methoden de projecten of projectonderdelen worden uitgevoerd.

2.  De Commissie stelt de begunstigden en de betrokken lidstaten in kennis van de toe te kennen financiële bijstand.

Artikel 19

Jaarlijkse tranches

De Commissie kan de begrotingsvastleggingen in jaarlijkse tranches opdelen. In dat geval houdt zij bij de jaarlijkse vastlegging rekening met de voortgang van de acties waarvoor financiële bijstand is toegekend, met de geraamde behoeften en met de beschikbaarheid van begrotingsmiddelen.

De Commissie deelt het indicatieve tijdschema voor de vastlegging van de jaarlijkse tranches mee aan de betrokken lidstaten en, in het geval van financiële instrumenten, aan de betrokken financiële instellingen.

Artikel 20

Overdracht van jaarlijkse kredieten

Kredieten die aan het einde van het begrotingsjaar waarvoor zij werden uitgetrokken niet zijn gebruikt, worden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 966/2012 overgedragen.

Artikel 21

Gedelegeerde handelingen

1.  Behoudens de goedkeuring van de betrokken lidstaten, waarin is voorzien bij artikel 172, tweede alinea, VWEU, wordt de Commissie gemachtigd om overeenkomstig artikel 26 van deze verordening gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van deel I van bijlage I bij deze verordening, in verband met veranderende financieringsprioriteiten in de trans-Europese netwerken en wijzigingen met betrekking tot projecten van gemeenschappelijk belang in de zin van Verordening (EU) nr. 1315/2013. In geval van wijziging van deel I van bijlage I bij deze verordening zorgt de Commissie ervoor:

a) dat de projecten van gemeenschappelijk belang overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1315/2013 waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk binnen het meerjarig financieel kader voor 2014-2020 te realiseren zijn;

b) dat de wijzigingen in overeenstemming zijn met de in artikel 7 van deze verordening bepaalde criteria om voor steun in aanmerking te komen;

c) dat, met betrekking tot deel I van bijlage I bij deze verordening, alle trajecten infrastructuurprojecten omvatten die met het oog op hun realisatie moeten worden opgenomen in een meerjarenwerkprogramma in de zin van artikel 17, lid 3, van deze verordening, zonder dat de het tracé van de corridors van het kernnetwerk wordt gewijzigd.

2.  De Commissie is bevoegd om, overeenkomstig de resultaten van het tussentijdse verslag en van de grondige onafhankelijke evaluatie van de proeffase van het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties, bedoeld in Besluit nr. 1639/2006/EG en Verordening (EG) nr. 680/2007, overeenkomstig artikel 26 van deze verordening bij gedelegeerde handeling de in deel III van bijlage I bij deze verordening bepaalde voornaamste voorwaarden en procedures, welke betrekking hebben op respectievelijk het schuldinstrument en het aandeleninstrument in de zin van deel III van bijlage I bij deze verordening, te wijzigen om de opzet en de toepassing ervan in het licht van veranderende marktvoorwaarden te optimaliseren.

Wanneer zij deel III van bijlage I bij deze verordening in de gevallen zoals bepaald in de eerste alinea aanpast, draagt de Commissie er zorg voor dat:

a) de wijzigingen in overeenstemming zijn met de voorschriften van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, met name de voorafgaande evaluatie die overeenkomstig artikel 140, lid 2, onder f), daarvan wordt uitgevoerd, en

b) de wijzigingen beperkt zijn tot:

i) het in punt I.1, onder a), en I.1, onder b), van deel III van bijlage I bedoelde maximumbedrag van de achtergestelde schuld, dat overeenkomstig artikel 15 wordt aangepast met het oog op sectorale diversificatie en geografisch evenwicht tussen de lidstaten;

ii) het in punt I.1, onder a), van deel III van bijlage I bedoelde maximumbedrag van de niet-achtergestelde schuld dat overeenkomstig artikel 15 wordt aangepast met het oog op sectorale diversificatie en geografisch evenwicht tussen de lidstaten;

iii) de combinatie met andere financieringsbronnen, in de zin van punt I.3 en punt II.3 van deel III van bijlage I;

iv) de keuze van de entiteiten, in de zin van de punten I.4 en II.4 van deel III van bijlage I; en

v) de prijsstelling en de verdeling van risico's en opbrengsten, in de zin van de punten I.6 en II.6 van deel III van bijlage I.

3.  De Commissie is bevoegd om in de sector vervoer, binnen het kader van de in artikel 3 bepaalde algemene doelstellingen en de in artikel 4, lid 2, bepaalde sectorale doelstellingen, overeenkomstig artikel 26 bij gedelegeerde handeling nader te bepalen welke financieringsprioriteiten in de in artikel 17 bedoelde werkprogramma's gedurende de looptijd van de CEF moeten gelden voor in aanmerking komende acties in de zin van artikel 7, lid 2. De Commissie stelt tegen 22 december 2014 een gedelegeerde handeling vast.

▼M2

4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde handelingen vast te stellen om het in artikel 14, lid 2, bedoelde maximumbedrag tot ten hoogste 10 % te verhogen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

i) de in 2015 uitgevoerde evaluatie van de proeffase van het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties een positieve uitkomst oplevert; en

ii) de opname van de financiële instrumenten meer dan 6,5 % van de voor projecten aangegane contractuele verplichtingen vertegenwoordigt.

▼B

5.  De Commissie is bevoegd om, indien het nodig blijkt met meer dan vijf procentpunten af te wijken van de toewijzing voor een bepaalde doelstelling inzake vervoer, overeenkomstig artikel 26 bij gedelegeerde handeling de in deel III van bijlage I vastgelegde indicatieve percentages te wijzigen.

6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde handelingen vast te stellen om, in het licht van de tussentijdse evaluatie van deze verordening of de conclusies die uit de toepassing ervan worden getrokken, wijzigingen aan te brengen in de in deel V van bijlage I vervatte lijst van algemene instructies voor het vaststellen van de gunningscriteria. Zij doet dit op een wijze die verenigbaar is met de respectieve sectorale richtsnoeren.

Artikel 22

Verantwoordelijkheid van begunstigden en lidstaten

Onverminderd de verplichtingen waaraan de subsidiebegunstigden krachtens de selectievoorwaarden moeten voldoen, stellen de begunstigden en de lidstaten, binnen hun respectieve verantwoordelijkheden, alles in het werk om de projecten van gemeenschappelijk belang uit te voeren waarvoor zij in het kader van deze verordening financiële bijstand van de Unie hebben gekregen.

De lidstaten oefenen in nauwe samenwerking met de Commissie technisch toezicht en financiële controle op de acties uit, en certificeren dat de uitgaven in verband met het project of het projectonderdeel daarvan zijn betaald en dat de betaling in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften is gebeurd. De lidstaten kunnen de Commissie verzoeken aan de controles en inspecties ter plaatse deel te nemen.

De lidstaten verstrekken de Commissie, in voorkomend geval met behulp van een interactief geografisch en technisch informatiesysteem, jaarlijks voortgangsinformatie over de uitvoering van de projecten van gemeenschappelijk belang en van de desbetreffende investeringen, inclusief het steunbedrag dat met het oog op de doelstellingen in verband met klimaatverandering is gebruikt. De informatie over de specifieke projecten in het kader van de CEF wordt door de Commissie openbaar gemaakt en ten minste jaarlijks geactualiseerd.

▼M5

De certificering van de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde uitgaven is niet verplicht voor subsidies die zijn toegekend op basis van Verordening (EU) nr. 283/2014.

▼M3

De verplichte informatieverstrekking aan de Commissie als bedoeld in de derde alinea van dit artikel is niet verplicht voor subsidies of andere vormen van financiële bijstand die worden verleend ingevolge artikel 4, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 283/2014.

▼B

Artikel 23

Naleving van het beleid en het recht van de Unie

Voor financiële steun op grond van deze verordening komen alleen acties in aanmerking die in overeenstemming zijn met het recht en het toepasselijke beleid van de Unie.

Artikel 24

Bescherming van de financiële belangen van de Unie

1.  De Commissie neemt passende maatregelen ter bescherming van de financiële belangen van de Unie tijdens de uitvoering van de bij deze verordening gefinancierde acties, door middel van maatregelen ter preventie van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten, effectieve controles en, bij ontdekking van onregelmatigheden, terugvordering van ten onrechte uitbetaalde bedragen alsmede, in voorkomend geval, toepassing van doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties.

2.  De Commissie of haar vertegenwoordigers en de Rekenkamer kunnen, op basis van documenten of ter plaatse, audits uitvoeren bij alle subsidiebegunstigden, uitvoeringsorganen en contractanten en subcontractanten die op grond van deze verordening middelen van de Unie hebben ontvangen.

3.  Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan, overeenkomstig de bepalingen en procedures die zijn vastgesteld bij Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 6 ) en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad ( 7 ), een onderzoek instellen, en met name controles en inspecties ter plaatse verrichten, teneinde na te gaan of er, in verband met een subsidieovereenkomst of een subsidiebesluit of een op grond van deze verordening gefinancierd contract, sprake is van fraude, corruptie of andere illegale activiteiten die gevolgen hebben voor de financiële belangen van de Europese Unie.

4.  Onverminderd de leden 1, 2 en 3 worden, in samenwerkingsovereenkomsten met derde landen en internationale organisaties, subsidieovereenkomsten en subsidiebesluiten en contracten die voortvloeien uit de toepassing van deze verordening, bepalingen opgenomen waarbij aan de Commissie, de Rekenkamer en OLAF uitdrukkelijk het recht wordt verleend overeenkomstig hun respectieve bevoegdheid dergelijke audits uit voeren en onderzoek in te stellen.TITEL II

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 25

Comitéprocedure

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Coördinatiecomité van de CEF. Het comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3.  Het comité zorgt voor horizontaal toezicht op de in artikel 17 bedoelde werkprogramma's, teneinde te garanderen dat deze coherent zijn en dat intersectorale synergie wordt aangeduid, benut en geëvalueerd tussen de vervoers-, telecommunicatie- en energiesectoren. Het streeft er in het bijzonder naar die werkprogramma's te coördineren, zodat multisectorale oproepen tot het indienen van voorstellen kunnen worden gedaan.

Artikel 26

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 21 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 21 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Een overeenkomstig artikel 21 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. De termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 27

Evaluatie

1.  Uiterlijk op 31 december 2017 bereidt de Commissie, in samenwerking met de betrokken lidstaten en begunstigden, een evaluatieverslag voor ten behoeve van het Europees Parlement en de Raad op, betreffende de verwezenlijking van de beoogde resultaten en het beoogde effect van alle maatregelen, de efficiëntie bij het gebruik van de middelen, en de Europese meerwaarde van het CEF, met het oog op het nemen van besluiten over het verlengen, wijzigen of opschorten van de maatregelen. Tijdens de evaluatie gaat de Commissie ook na of er ruimte is voor vereenvoudiging en bekijkt zij de interne en externe samenhang van de maatregelen, de blijvende relevantie van alle doelstellingen en de bijdrage ervan aan de Unieprioriteiten inzake slimme, duurzame en inclusieve groei, waaronder het effect op de economische, sociale en territoriale samenhang. Het evaluatieverslag omvat een beoordeling van de door de Commissie tot stand gebrachte schaalvoordelen op financieel, technisch en personeel niveau bij het beheer van de CEF en, in voorkomend geval, van het aantal projecten waarbij intersectorale synergie wordt benut. In het evaluatieverslag wordt tevens ingegaan hoe financiële instrumenten doeltreffender kunnen worden gemaakt. In het evaluatieverslag wordt rekening gehouden de resultaten inzake het langetermijneffect van eerdere maatregelen.

2.  In de CEF wordt rekening gehouden met de onafhankelijke, grondige evaluatie van het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties, die in 2015 uitgevoerd zal worden. Uitgaande van deze evaluatie beoordelen de Commissie en de lidstaten de relevantie van het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties, evenals de mate waarin het volume van de investeringen in prioritaire projecten erdoor toeneemt en de uitgaven van de Unie efficiënter worden besteed.

3.  De Commissie verricht in nauwe samenwerking met de lidstaten en de begunstigden een evaluatie achteraf. Bij de evaluatie achteraf worden de effectiviteit en efficiëntie van de CEF en het effect ervan op de economische, sociale en territoriale cohesie onderzocht, alsmede de bijdrage ervan tot het verwezenlijken van de Unieprioriteiten inzake slimme, duurzame en inclusieve groei, en de schaal en de resultaten van de steun die met het oog op de doelstellingen inzake klimaatverandering is gebruikt.

4.  Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met de vooruitgang gemeten aan de hand van de in de artikelen 3 en 4 vermelde indicatoren.

5.  De Commissie deelt de conclusies van de evaluatie mee aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

6.  De Commissie en de lidstaten, bijgestaan door de andere mogelijke begunstigden, kunnen besluiten de wijze waarop de projecten zijn uitgevoerd, alsook het effect van de uitvoering te evalueren, om te beoordelen of de doelstellingen, waaronder die op het gebied van milieubescherming, zijn verwezenlijkt.

7.  De Commissie kan een lidstaat die betrokken is bij een project van gemeenschappelijk belang verzoeken een specifieke evaluatie van de op grond van deze verordening gefinancierde acties en bijbehorende projecten in te dienen of, voor zover passend, de voor de evaluatie van deze projecten vereiste informatie en assistentie te verstrekken.

Artikel 28

Informatie, communicatie en publiciteit

1.  De begunstigden en, voor zover passend, de lidstaten zien erop toe dat aan de steunverlening in het kader van deze verordening passende bekendheid wordt gegeven en dat zij transparant is, zodat het publiek wordt geïnformeerd over de rol die de Unie speelt bij de uitvoering van de projecten.

2.  De Commissie onderneemt informatie- en communicatieacties met betrekking tot de projecten en resultaten van de CEF. De middelen die op grond van artikel 5, lid 2, voor communicatieacties zijn uitgetrokken, worden tevens besteed aan de institutionele voorlichting over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden met de algemene doelstellingen vermeld in artikel 3.

Artikel 29

Wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010

Verordening (EU) nr. 913/2010 wordt als volgt gewijzigd:

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 913/2010 wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij deze verordening. Bijgevolg blijven de herziene corridors voor goederenvervoer per spoor onderworpen aan Verordening (EU) nr. 913/2010.

Artikel 30

Overgangsbepalingen

Deze verordening laat onverlet dat niet geheel uitgevoerde projecten en door de Commissie verstrekte financiële bijstand krachtens de Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010, of van elk ander recht dat op 31 december 2013 op de steunverlening van toepassing is, dienovereenkomstig voortgezet, gewijzigd en zelfs geheel of gedeeltelijk ingetrokken kunnen worden.

Artikel 31

Intrekking

Onverminderd artikel 30 van deze verordening, worden de Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.

Artikel 32

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

DEEL I

LIJST VAN VOORAF GESELECTEERDE PROJECTEN OP HET KERNNETWERK IN DE SECTOR VERVOER

1.    Horizontale prioriteitenInnovatief beheer en diensten

Gemeenschappelijk Europees luchtruim - Sesar-systeem

Innovatief beheer en diensten

Telematicatoepassingen - systemen voor vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren, en voor de zeescheepvaart

(ITS, ERTMS, RIS en VTMIS)

Innovatief beheer en diensten

Zeehavens van het kernnetwerk, maritieme snelwegen en luchthavens, veilige en beveiligde infrastructuur

Nieuwe technologieën en innovatie

Nieuwe technologieën en innovatie overeenkomstig artikel 33, punten a) tot en met d), van Verordening (EU) nr. 1315/2013

2.    Corridors van het kernnetwerk

Oostzee – Adriatische Zee

TRACÉ:

Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków

Gdańsk – Warszawa – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien

Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Villach – Udine – Trieste

Udine – Venezia – Padova – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana – Koper/Trieste

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Gdynia - Katowice

Spoor

Werken

Gdynia, Gdańsk

Havens

Havenverbindingen, (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms

Warszawa - Katowice

Spoor

Werken

Wroclaw - Poznań - Szczecin/Świnoujście

Spoor

Werken

Świnoujście, Szczecin

Haven

Havenverbindingen

Bielsko Biala - Žilina

Wegvervoer

Werken

Katowice - Ostrava - Brno - Wien & Katowice - Žilina - Bratislava - Wien

Spoor

Werken, met name de grensoverschrijdende tracés PL-CZ, CZ-AT, PL-SK, SK-AT, lijn Brno-Přerov; (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms en verbindingen tussen spoor en luchthaven

Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venezia - Ravenna

Spoor

Gedeeltelijk aanleg van nieuwe lijnen (Semmering-basistunnel en Koralm-spoorlijn), spoormodernisering; werken aan de gang; (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms; modernisering van de bestaande dubbelspoorlijn tussen Udine - Cervignano en Triëst

Graz - Maribor - Pragersko

Spoor

Studies en werken voor een tweede spoor

Trieste, Venenezia, Ravenna, Koper

Havens

Havenverbindingen, (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms

Noordzee – Oostzee

TRACÉ:

Helsinki – Tallinn – Rīga

Ventspils – Rīga

Rīga – Kaunas

Klaipėda – Kaunas – Vilnius

Kaunas – Warszawa

BY border – Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – Hamburg

Berlin – Magdeburg – Braunschweig – Hannover

Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven

Hannover – Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht

Utrecht – Amsterdam

Utrecht – Rotterdam – Antwerpen

Hannover – Köln – Antwerpen

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Helsinki - Tallinn

Havens, maritieme snelwegen

Havenverbindingen, (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms met interconnecties, ijsbreekcapaciteit, maritieme snelwegen

Tallinn - Rīga - Kaunas - Warschau

Spoor

(Gedetailleerde) studies voor nieuwe volledig interoperabele lijn met UIC-normaalspoorbreedte; werken aan de nieuwe lijn vangen aan vóór 2020; modernisering en nieuwe lijn op Pools grondgebied, spoorverbindingen tussen luchthavens en havens, terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, maritieme snelwegen

Ventspils - Rīga

Spoor

Modernisering, havenverbindingen, maritieme snelwegen

Klaipeda - Kaunas

Spoor

Modernisering, havenverbindingen, maritieme snelwegen

Kaunas - Vilnius

Spoor

Modernisering, verbindingen tussen luchthavens, terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer

Corridor Via Baltica

Wegvervoer

Werken aan grensoverschrijdende tracés (EE, LV, LT, PL)

BY-grens - Warszawa - Poznań - Pools-Duitse grens

Spoor

Werken aan bestaande lijn, studies voor hogesnelheidslijn

PL-grens - Berlin - Hannover - Amsterdam/Rotterdam

Spoor

Studies en modernisering diverse tracés (Amsterdam - Utrecht - Arnhem; Hannover - Berlin)

Wilhelmshaven - Bremerhaven - Bremen

Spoor

Studies en werken

Berlin - Magdeburg - Hannover, Mittellandkanal, West-Duitse kanalen, Rijn, Waal, Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

Binnenwateren

Studies, werken aan betere bevaarbaarheid en modernisering waterwegen en sluizen

Sluizen Amsterdam en Amsterdam - Rijnkanaal

Binnenwateren

Studies sluizen aan de gang; haven: verbindingen (studies en werken, met inbegrip van modernisering Beatrixsluis)

Middellandse Zeegebied

TRACÉ:

Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Tarragona

Sevilla – Bobadilla – Murcia

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille/Lyon – Turijn – Novara – Milano – Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – UA-grens

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Algeciras - Madrid

Spoor

Studies aan de gang, werken moeten vóór 2015 aanvangen, voltooiing voor 2020 gepland.

Sevilla - Antequera - Granada - Almería - Cartagena - Murcia - Alicante - Valencia

Spoor

Studies en werken

Madrid - Zaragoza - Barcelona

Spoor

Modernisering bestaande lijnen (spoorbreedte, rangeerterreinen, perrons)

Valencia - Tarragona - Barcelona

Spoor

Aanleg tussen 2014 -2020

Barcelona

Haven

Spoorverbindingen met haven en luchthaven

Barcelona - Perpignan

Spoor

Grensoverschrijdend tracé, werken aan de gang, nieuwe lijn in 2015 voltooid, modernisering bestaande lijn (spoorbreedte, rangeerterreinen, perrons)

Perpignan - Montpellier

Spoor

Ringweg Nîmes-Montpellier operationeel in 2017, Montpellier-Perpignan in 2020

Lyon

Spoor

Wegwerken knelpunten in Lyon: studies en werken

Lyon - Avignon - Marseille

Spoor

Modernisering

Lyon - Turino

Spoor

Grensoverschrijdend tracé, werken basistunnel; studies en werken toegangswegen

Milano - Brescia

Spoor

Gedeeltelijk modernisering, gedeeltelijk nieuwe hogesnelheidslijn

Brescia - Venetië - Trieste

Spoor

Aanvang werkzaamheden vóór 2014 op verschillende tracés, in samenhang met modernisering op overlappende trajecten zoals in de corridor Oostzee-Adriatische Zee

Milano - Cremona - Mantova - Porto Levante/Venezia - Ravenna/Trieste

Binnenwateren

Studies en werken

Cremona, Mantova, Venezia, Ravenna, Trieste

Binnenhavens

Havenverbindingen, (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms

Trieste - Divača

Spoor

Studies en gedeeltelijke modernisering aan de gang; grensoverschrijdend tracé zal na 2020 klaar zijn

Koper - Divača - Ljubljana - Pragersko

Spoor

Studies en modernisering/gedeeltelijk nieuwe lijn

Rijeka - Zagreb - Budapest

Spoor

Studies en werken (met name aanleg van een nieuw spoor en een tweede spoor tussen Rijeka en de Kroatisch-Hongaarse grens)

Rijeka

Haven

Modernisering en ontwikkeling van infrastructuur, ontwikkeling van multimodale platforms en verbindingen

Ljubljana - Zagreb

Spoor

Studies en werken

Ljubljana-knooppunt

Spoor

Spoorwegknooppunt Ljubljana, inclusief multimodaal platform; spoorverbinding luchthaven

Pragersko - Zalalövö

Spoor

Grensoverschrijdend tracé: studies, aanvang werken vóór 2020

Lendava - Letenye

Wegvervoer

Grensoverschrijdende modernisering

Boba - Székesfehérvár

Spoor

Modernisering

Budapest - Miskolc - UA-grens

Spoor

Modernisering

Vásárosnamény - UA-grens

Wegvervoer

Grensoverschrijdende modernisering

Oriënt/Oostelijke Middellandse Zee

TRACÉ:

Hamburg – Berlin

Rostock – Berlin – Dresden

Bremerhaven/Wilhelmshaven – Magdeburg – Dresden

Dresden – Ústí nad Labem – Mělník /Praha – Kolín

Kolín – Pardubice – Brno – Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Timișoara – Craiova – Calafat – Vidin – Sofia

Sofia – Plovdiv – Burgas

Plovdiv – TR-grens

Sofia – Thessaloniki – Athíne – Piraeus – Lemesos – Lefkosia

Athíne – Patras/Igoumenitsa

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Dresden - Praha

Spoor

Studies voor hogesnelheidslijn

Praha

Spoor

Modernisering, ringweg voor vrachtverkeer; spoorverbinding luchthaven

Hamburg - Dresden - Praha - Pardubice

Binnenwateren

Studies van de Elbe en de Vltava, werken voor een betere bevaarbaarheid en modernisering

Děčín-sluizen

Binnenwateren

Studies

Praha - Brno - Břeclav

Spoor

Modernisering, inclusief spoorwegknooppunt Brno en multimodaal platform

Břeclav - Bratislava

Spoor

Grensoverschrijdend, modernisering

Bratislava - Hegyeshalom

Spoor

Grensoverschrijdend, modernisering

Mosonmagyaróvár - SK-grens

Wegvervoer

Grensoverschrijdende modernisering

Tata - Biatorbágy

Spoor

Modernisering

Budapest - Arad - Timișoara - Calafat

Spoor

Modernisering in HU bijna afgerond, in RO aan de gang

Vidin - Sofia - Burgas/TR-grens

Sofia - Thessaloniki - Athína/Piraeus

Spoor

Studies en werken Vidin - Sofia - Thessaloniki - Athina; Modernisering Sofia - Burgas/TR-grens

Vidin - Craiova

Wegvervoer

Grensoverschrijdende modernisering

Thessaloniki, Igoumenitsa

Haven

Moderniseringen ontwikkeling van de infrastructuur, multimodale verbindingen

Athina/Piraeus/Heraklion - Lemesos

Havens, maritieme snelwegen

Havencapaciteit en multimodale verbindingen

Lemesos - Lefkosia

Havens, multimodale platforms

Modernisering van modale verbinding, met inbegrip van de ringweg Lefkosia zuid, studies en werken, verkeersbeheersystemen

Lefkosia - Larnaca

Multimodale platforms

Multimodale verbindingen en telematicatoepassingssystemen

Patras

Haven

Havenverbindingen, (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms

Athíne - Patras

Spoor

Studies en werken, havenverbindingen

Scandinavië – Middellandse Zee

TRACÉ:

RUgrens – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Malmö

Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg

Malmö – København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover

Bremen – Hannover – Nürnberg

Rostock – Berlin – Leipzig – München

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia – Firenze – Rome – Napoli – Bari – Taranto – Valletta

Napoli – Gioia Tauro – Palermo/Augusta – Valletta

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Hamina/Kotka - Helsinki

Haven, spoor

Havenverbindingen, spoorwegmodernisering, ijsbreekcapaciteit

Helsinki

Spoor

Spoorverbinding luchthaven

RU-grens - Helsinki

Spoor

Werken aan de gang

Helsinki - Turku

Spoor

Modernisering

Turku/Naantali - Stockholm

Havens, maritieme snelwegen

Havenverbindingen, ijsbreekcapaciteit

Stockholm - Malmö (Noordse driehoek)

Spoor

Werken aan bepaalde tracés zijn aan de gang

Trelleborg - Malmö - Göteborg - NO-grens

Spoor, haven, maritieme snelwegen

Werken, multimodale platforms en verbindingen tussen haven en achterland

Fehmarn

Spoor

Studies aan de gang, aanleg van de vaste verbinding Fehmarn Belt vangt aan in 2015

København - Hamburg via Fehmarn: toegangsroutes

Spoor

DK toegangsroutes voltooid in 2020, afwerking DE toegangsroutes in twee fasen: elektrificatie één spoor met voltooiing van de vaste verbinding, en dubbel spoor zeven jaar later

Rostock

Havens, maritieme snelwegen

Spoorverbindingen havens; veerboten met lage CO2-uitstoot; ijsbreekcapaciteit

Rostock - Berlijn - Nürnberg

Spoor

Studies en modernisering

Hamburg/Bremen - Hannover

Spoor

Studies aan de gang

Halle/Leipzig - Nürnberg

Spoor

Werken aan de gang, voltooid in 2017

München - Wörgl

Spoor

Toegang tot Brenner-basistunnel en grensoverschrijdend tracé: studies

Brenner-basistunnel

Spoor

Studies en werken

Fortezza - Verona

Spoor

Studies en werken

Napoli - Bari

Spoor

Studies en werken

Napoli - Reggio Calabria

Spoor

modernisering

Verona - Bologna

Spoor

Modernisering aan de gang

Ancona, Napels, Bari, La Spezia, Livorno, Igoumenitsa, Patras

Havens

Havenverbindingen, (verdere) ontwikkeling van multimodale platforms

Messina - Catania - Augusta/Palermo

Spoor

Modernisering (resterende tracés)

Palermo/Taranto - Valletta/Marsaxlokk

Havens, maritieme snelwegen

Havenverbindingen

Valletta - Marsaxlokk

Haven, luchthaven

Modernisering van de modale verbinding, met inbegrip van Marsaxlokk-Luqa-Valletta

Bologna - Ancona

Spoor

Modernisering

Rijn – Alpen

TRACÉ:

Genua – Milano – Lugano – Basel

Genova – Novara – Brig – Bern – Basel – Karlsruhe – Mannheim – Mainz – Koblenz – Keulen

Köln – Düsseldorf – Duisburg – Nijmegen/Arnhem – Utrecht – Amsterdam

Nijmegen – Rotterdam – Vlissingen

Köln – Liège – Brussel – Gent

Liège – Antwerpen – Gent – Zeebrugge

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Genova

Haven

Havenverbindingen

Genova - Milaan/Novara - CH-grens

Spoor

Studies; werken vangen aan vóór 2020

Basel - Antwerpen/Rotterdam - Amsterdam

Binnenwateren

Werken aan betere bevaarbaarheid

Karlsruhe - Basel

Spoor

Werken aan de gang

Frankfurt - Mannheim

Spoor

Studies aan de gang

Liège

Spoor

Spoorverbinding haven en luchthaven

Rotterdam - Zevenaar

Spoor

Studies aan de gang, modernisering

Zevenaar - Emmerich - Oberhausen

Spoor

Werken aan de gang

Zeebrugge - Gent - Antwerpen - DE-grens

Spoor

Modernisering

Atlantische Oceaan

TRACÉ:

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Parijs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Hogesnelheidsspoorlijn Sines/Lisboa - Madrid

Spoor, havens

Studies en werken aan de gang, modernisering van modale verbinding havens van Sines/Lisboa

Hogesnelheidsspoorlijn Porto - Lisboa

Spoor

Studies aan de gang

Spoorverbinding Aveiro - Salamanca - Medina del Campo

Spoor

Grensoverschrijdend: werken aan de gang

Spoorverbinding Bergara - San Sebastian - Bayonne

Spoor

Voltooiing naar verwachting in 2016 in Spanje, in 2020 in Frankrijk

Bayonne - Bordeaux

Spoor

Publieke raadpleging aan de gang

Bordeaux - Tours

Spoor

Werken aan de gang

Parijs

Spoor

Zuidelijke hogesnelheidsringweg

Baudrecourt - Mannheim

Spoor

Modernisering

Baudrecourt - Straatsburg

Spoor

Werken aan de gang, voltooid in 2016

Le Havre - Parijs

Binnenwateren

Modernisering

Le Havre - Parijs

Spoor

Studies, modernisering

Le Havre

Haven, spoor

Studies en werken voor havencapaciteit, maritieme snelwegen en verbindingen

Noordzee – Middellandse Zee

TRACÉ:

Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham

Birmingham – Felixstowe/Londen/Southampton

London – Lille – Brussel/Bruxelles

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxemburg

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Corcaigh/Cork - Baile Átha Cliath/Dublin - Belfast

Spoor

Studies en werken; verbindingen in Baile Átha Cliath/Dublin (DART)

Belfast

Haven, multimodale verbindingen

Modernisering

Glasgow - Edinburgh

Spoor

Modernisering

Manchester - Liverpool

Spoor

Moderniseringen elektrificatie, met inbegrip van de Northern Hub

Birmingham - Reading - Southampton

Spoor

Moderniseringvan de vrachtvervoerslijn

Baile Átha Cliath/Dublin, Corcaigh/Cork, Southampton

Havens, spoor

Studies en werken voor havencapaciteit, maritieme snelwegen en verbindingen

Dukerque

Haven

Verdere ontwikkeling van multimodale platforms en verbindingen

Calais - Paris

Spoor

Voorbereidende studies

Bruxelles/Brussel

Spoor

Studies en werken (noord-zuidverbinding voor conventionele en hogesnelheidstreinen)

Felixstowe - Midlands

Spoor, haven, multimodale platforms

Spoormodernisering, havenverbindingen en multimodale platforms

Maas, met inbegrip van de Maaswerken

Binnenwateren

Modernisering

Albertkanaal/Kanaal Bocholt-Herentals

Binnenwateren

Modernisering

Rijn-Schelde-corridor: Volkeraksluizen en Kreekraksluizen, Krammersluizen en Sluizen Hansweert

Binnenwateren

Sluizen: studies aan de gang

Terneuzen

Maritiem

Sluizen: studies aan de gang; werken

Terneuzen - Gent

Binnenwateren

Studies, modernisering

Zeebrugge

Haven

Sluizen: studies, verbindingen (studies en werken)

Antwerpen

Maritiem, haven, spoor

Sluizen: studies aan de gang; haven: verbindingen (met inbegrip van een tweede spoorverbinding met de haven van Antwerpen)

Rotterdam - Antwerpen

Spoor

Modernisering van de goederenspoorlijn

Kanaal Seine Nord; Seine - Schelde

Binnenwateren

Studies en werken; modernisering met inbegrip van grensoverschrijdende en multimodale verbindingen

Dunkerque - Lille

Binnenwateren

Studies aan de gang

Antwerpen, Bruxelles/Brussel, Charleroi

Binnenwateren

Modernisering

Modernisering waterwegen in Wallonië

Binnenwateren

Studies, modernisering, intermodale verbindingen

Bruxelles/Brussel - Luxembourg - Strasbourg

Spoor

Werken aan de gang

Antwerpen - Namen - LUX-grens - FR-grens

Spoor

Modernisering van de goederenspoorlijn

Strasbourg - Mulhouse - Basel

Spoor

Modernisering

Spoorverbindingen Luxemburg - Dijon - Lyon (TGV Rijn - Rhône)

Spoor

Studies en werken

Lyon

Spoor

Oostelijke ringweg: studies en werken

Kanaal Saône-Moezel/Rijn

Binnenwateren

Voorbereidende studies aan de gang

Rhône

Binnenwateren

Modernisering

Haven van Marseille-Fos

Haven

Verbindingen en multimodale terminals

Lyon - Avignon - haven van Marseille -Fos

Spoor

Modernisering

Rijn – Donau

TRACÉ:

Strasbourg – Stuttgart – München – Wels/Linz

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Regensburg – Passau – Wels/Linz

München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – UA-grens

Wels/Linz – Wien – Bratislava – Budapest – Vukovar

Wien/Bratislava – Budapest – Arad – Brașov/Craiova – București – Constana – Sulina

VOORAF GESELECTEERDE TRACÉS, MET INBEGRIP VAN PROJECTEN:Spoorverbinding Strasbourg - Kehl Appenweier

Spoor

Werken Appenweier-verbinding

Karlsruhe - Stuttgart - München

Spoor

Studies en werken aan de gang

Ostrava/Přerov - Žilina - Košice - UA-grens

Spoor

Modernisering, multimodale platforms

Zlín - Žilina

Wegvervoer

Grensoverschrijdend tracé

München - Praha

Spoor

Studies en werken

Nürnberg - Praha

Spoor

Studies en werken

München - Mühldorf - Freilassing - Salzburg

Spoor

Studies en werken aan de gang

Salzburg - Wels

Spoor

Studies

Nürnberg - Regensburg - Passau - Wels

Spoor

Studies en werken

Spoorverbinding Wels - Wien

Spoor

Voltooiing in 2017 verwacht

Wien - Bratislava / Wien - Boedapest / Bratislava - Budapest

Spoor

Studies hogesnelheidslijn (met inbegrip van aanpassing van de verbindingen tussen de drie steden)

Budapest - Arad

Spoor

Studies voor een hogesnelheidsnet tussen Boedapest en Arad

Komárom - Komárno

Binnenwateren

Studies en werken voor grensoverschrijdende brug

Arad - Brašov - București - Constana

Spoor

Modernisering van specifieke tracés; studies hogesnelheidsspoor

Main - Main-Donau-kanaal

Binnenwateren

Studies en werken met betrekking tot diverse tracés en knelpunten; binnenhavens: multimodale interconnectie met het spoorwegnet

Slavonski Brod

Haven

Studies en werken

Giurgiu, Galați

Haven

Verdere ontwikkeling van multimodale platforms en verbindingen met achterland: studies en werken

Donau (Kehlheim - Constanța/Midia/Sulina)

Binnenwateren

Studies en werken met betrekking tot diverse tracés en knelpunten; binnenhavens: multimodale verbindingen

Sava

Binnenwateren

Studies en werken betreffende tracés en knelpunten (met name grensoverschrijdende brug)

București - Dunăre kanaal

Binnenwateren

Studies en werken

Constanța

Haven, maritieme snelwegen

Verbindingen met de haven, maritieme snelwegen (inclusief ijsbreekcapaciteit)

Craiova - București

Spoor

Studies en werken

3.    Andere tracés van het kernnetwerkSofia tot de Fyrom grens

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies aan de gang

Sofia tot de Servische grens

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies aan de gang

Timișoara - Servische grens

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies aan de gang

Wrocław - Praha

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies

Nowa Sól - Hradec Králové

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Werken

Brno - AT-grens

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Modernisering

Budapest - Zvolen

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Modernisering

Budapest - SRB-grens

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies

Bothnische Corridor: Luleå - Oulu

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies en werken

Iași - MD-grens

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies aan de gang; werken

Suceava - UA-grens

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies en werken

Prioritaire projecten in de zin van bijlage III bij Besluit 661/2010 (Praag - Linz, nieuwe spoorverbinding met grote capaciteit: door centraal deel van Pyreneeën, "IJzeren Rijn" (Rheidt - Antwerpen))

Grensoverschrijdend

Spoor

Studies aan de gang

TârguNeamt - Ungheni

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Modernisering

Marijampole - Kybartai (LT/RU-grens)

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Modernisering

Vilnius - LT/BY-grens

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Modernisering

Ioannina - Kakavia (EL/AL-grens)

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Studies

Kleidi - Polikastro - Evzonoi (EL/Fyrom-grens)

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Modernisering

Serres - Promahonas - EL/BG-grens

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Werken aan de gang

Alexandroupoli - Kipoi EL/TR-grens

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Studies en werken

Dubrovnik - HR/ME-grens

Grensoverschrijdend

Wegvervoer

Werken

Kędzierzyn Koźle - Chałupki-granica

Grensoverschrijdend

Spoor

Werken

A Coruña - Vigo - Palencia

Gijón - Palencia

Knelpunt

Spoor, maritieme snelwegen

Werken aan de gang (met name havens en multimodale platforms)

Frankfurt - Fulda - Erfurt - Berlin

Knelpunt

Spoor

Studies

Rail Egnatia

Knelpunt

Spoor

Studies aan de gang

Sundsvall - Umeå - Luleå

Knelpunt

Spoor

Studies en werken

Zagreb - SR-grens

Knelpunt

Spoor

Studies en werken

A Coruña - Madrid (hogesnelheidstrein personenvervoer)

Knelpunt

Spoor

Werken aan de gang

Stockholm - Gävle - Sundsvall

Ander kernnetwerk

Spoor

Werken

Mjölby - Hallsberg - Gävle

Ander kernnetwerk

Spoor

Werken

Bothnische Golf - Kiruna -NO-grens

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies en werken

Milford Haven - Swansea - Cardiff

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering

Spoorverbinding Sionainn/Shannon - Faing/Foynes - Gabhal Luimnigh / Limerick Junction

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies

Hogesnelheidsspoor 2

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies en werken voor een nieuwe hogesnelheidslijn Londen - Midlands

Oekraïens-Poolse grens - Krakau - Katowice - Wrocław - Dresden

Ander kernnetwerk

Spoor

Werken

Riga - RU/BY-grens

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering

Vilnius - BY-grens

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering, verbinding luchthaven

Klaipeda - Kaunas

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering

Tallinn - Tartu - Koidula -RU-grens

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering

Marseille - Toulon - Nice - Ventimiglia - Genua

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies hogesnelheidsspoor

Bordeaux - Toulouse

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies hogesnelheidsspoor

Helsinki - Oulu

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering van tracés

Bilbao - Pamplona - Zaragoza - Sagunto

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies en werken

Brunsbüttel - Kiel (Nord-Ostsee-kanaal)

Ander kernnetwerk

Binnenwateren

Optimalisering van de navigatiestatus

Cardiff - Bristol - London

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering, met inbegrip van Crossrail

Alba-Iulia - Turda - Dej - Suceava - Pașcani - Iași

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies en werken

București - Buzău

Ander kernnetwerk

Spoor

Verbetering en reparatie spoorweginfrastructuur en verbindingen met het achterland

Ruhrgebied - Münster - Osnabrück - Hamburg

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering tracé Münster-Lünen (dubbelspoor)

Nantes - Tours - Lyon

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies en werken

Ploiești - Suceava

Ander kernnetwerk

Spoor

Studies

Heraklion

Ander kernnetwerk

Luchthaven, gecombineerde vervoersinfrastructuur /systemen

Studie en aanleg, modernisering en ontwikkeling van infrastructuur, multimodale verbindingen

Huelva - Sevilla

Ander kernnetwerk

Spoor

Werken aan de gang

Fredericia - Frederikshavn

Ander kernnetwerk

Spoor

Modernisering, met inbegrip van elektrificatie

Barcelona - Valencia - Livorno

Ander kernnetwerk

Maritieme snelwegen

Modernisering

DEEL II

LIJST VAN PRIORITAIRE INFRASTRUCTUURCORRIDORS EN GEBIEDEN IN DE SECTOR ENERGIE

1.    Prioritaire elektriciteitscorridors

(1) Offshore-elektriciteitsnetwerk in de noordelijke zeeën (NSOG) ontwikkeling van een geïntegreerd offshore-elektriciteitsnetwerk en de daaraan gekoppelde interconnectoren in de Noordzee, de Ierse Zee, het Kanaal, de Oostzee en de naburige wateren om elektriciteit uit hernieuwbare offshore-energiebronnen te transporteren naar verbruik- en opslagcentra en om de grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit te bevorderen.

Betrokken lidstaten: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk;

(2) Noord-zuid elektriciteitsinterconnecties in West-Europa (NSI-West Electricity): interconnecties tussen lidstaten van de regio onderling en met de mediterrane regio, met inbegrip van het Iberisch schiereiland, met name met het oog op de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en de versterking van de interne netwerkinfrastructuren om de marktintegratie in de regio te bevorderen.

Betrokken lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Malta, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk;

(3) Noord-zuid-elektriciteitsinterconnecties in centraal Oost-Europa en Zuidoost-Europa (NSI East Electricity) interconnecties en interne lijnen in de richtingen noord-zuid en oost-west met het oog op de voltooiing van de interne markt en de integratie van uit hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit.

Betrokken lidstaten: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië;

(4) Interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied, wat elektriciteit betreft (BEMIP Electricity): interconnecties tussen lidstaten in de Oostzeeregio en dienovereenkomstige versterking van de interne netwerkinfrastructuur teneinde het isolement van de Oostzeelanden te beëindigen en de marktintegratie te bevorderen, onder andere door aan te sturen op de integratie van uit hernieuwbare bronnen opgewekte energie in de regio;

Betrokken lidstaten: Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen en Zweden.

2.    Prioritaire gascorridors

(1) Noord-zuid-gasverbindingen in West-Europa (NSI West Gas): gasinfrastructuur voor noord-zuid-gasstromen in West-Europa met het oog op verdere diversificatie van de voorzieningsroutes en uitbreiding van de leverbaarheid van gas op korte termijn.

Betrokken lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk;

(2) Noord-zuid-gasinterconnecties in centraal Oost-Europa en Zuidoost-Europa (NSI East Gas): gasinfrastructuur voor regionale verbindingen tussen en in de Oostzeeregio, de Adriatische en Egeïsche Zee, de oostelijke Middellandse Zee en de Zwarte Zee, en om de diversificatie en de zekerheid van de gasvoorziening te versterken.

Betrokken lidstaten: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië;

(3) Zuidelijke gascorridor (SGC): infrastructuur voor de transmissie van gas van het Kaspische Zeebekken, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en het bekken van de oostelijke Middellandse Zee naar de Unie teneinde de diversificatie van de gasvoorziening te versterken.

Betrokken lidstaten: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië;

(4) Interconnectieplan voor de energiemarkt in het Oostzeegebied, wat gas betreft (BEMIP Gas): gasinfrastructuur teneinde het isolement van de drie Oostzeelanden en Finland, alsook hun afhankelijkheid van één leverancier te beëindigen, om de interne netwerkinfrastructuur dienovereenkomstig te versterken en om de diversificatie en de zekerheid van de voorziening in de Oostzeeregio te vergroten.

Betrokken lidstaten: Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen, Polen en Zweden.

3.    Prioritaire thematische gebieden

(1) Ontwikkeling van slimme netwerken, invoering van technologieën voor slimme netwerken in de gehele Unie teneinde het gedrag en de activiteiten van alle op het netwerk aangesloten gebruikers op efficiënte wijze te integreren, met name de opwekking van grote hoeveelheden elektriciteit uit hernieuwbare of gedecentraliseerde energiebronnen en vraagrespons van klanten.

Betrokken lidstaten: alle;

(2) Elektriciteitssnelwegen: eerste elektriciteitssnelwegen in 2020, met het oog een elektriciteitssnelwegsysteem in de gehele Unie uit te bouwen dat in staat is om:

a) het aanzwellende surplus aan windenergie in en rond de noordelijke zeeën en de Oostzee en de toenemende hernieuwbare elektriciteitsproductie in Oost- en Zuid-Europa alsmede Noord-Afrika op te vangen;

b) deze nieuwe productiehubs te verbinden met de grote opslagfaciliteiten in de noordelijke landen en de Alpen en andere regio's met grote verbruikscentra, en

c) het steeds variabeler en gedecentraliseerder aanbod van, en de steeds flexibeler vraag naar elektriciteit ondervangen;

Betrokken lidstaten: alle;

(3) Grensoverschrijdend kooldioxidenetwerk: ontwikkeling van een infrastructuur voor het transport van kooldioxide tussen lidstaten onderling en met naburige derde landen met het oog op de tenuitvoerlegging van kooldioxideafvang en -opslag.

Betrokken lidstaten: alle.

DEEL III

MODALITEITEN, VOORWAARDEN EN PROCEDURES MET BETREKKING TOT FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Doel en motivering

De financiële instrumenten van de CEF zijn bedoeld om de toegang tot project- en bedrijfsfinanciering voor infrastructuurprojecten te vergemakkelijken door EU-financiering als hefboom te gebruiken.

De financiële instrumenten dragen bij tot de financiering van projecten van gemeenschappelijk belang die een duidelijke Europese meerwaarde hebben, en bevorderen de betrokkenheid van de particuliere sector bij de financiering op de lange termijn van dergelijke projecten in de vervoers-, telecommunicatie- en energiesectoren, met inbegrip van breedbandnetwerken.

De financiële instrumenten moeten ten goede komen aan projecten met een financieringsbehoefte op de middellange tot de lange termijn, en moeten leiden tot grotere voordelen wat betreft invloed op de markt, administratieve efficiency en besteding van de middelen.

Zij zullen betrokkenen bij de infrastructuur, zoals financiers, overheden, infrastructuurbeheerders, bouwondernemingen en ondernemers, de beschikking geven over een coherent, marktgericht instrumentarium voor financiële bijstand van de Unie.

De financiële instrumenten bestaan uit:

a) een instrument voor kredieten en garanties, gefaciliteerd door instrumenten voor het delen van risico's, waaronder mechanismen voor kredietverbetering voor projectobligaties ("schuldinstrument"), en

b) een instrument voor eigen vermogen ("eigen-vermogensinstrument"),

om bij te dragen tot het overwinnen van marktbeperkingen door verbetering te brengen in de financiering en/of de risicoprofielen van investeringen ten behoeve van de infrastructuur. Hierdoor zullen bedrijven en andere begunstigden vervolgens ruimere toegang hebben tot kredieten, garanties, kapitaal en andere vormen van particuliere financiering.

Alvorens de laatste hand te leggen aan het schuld- en het eigen-vermogensinstrument, zal de Commissie overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 een voorafgaandelijke evaluatie uitvoeren. In voorkomend geval wordt deze mede gebaseerd op evaluaties van bestaande, vergelijkbare financiële instrumenten.

I.    Schuldinstrument

1.    Algemene bepalingen

Het schuldinstrument moet bijdragen tot de eliminatie van tekortkomingen van de Europese schuldkapitaalmarkten door het aanbieden van mogelijkheden voor risicodeling ten behoeve van schuldfinanciering. De schuldfinanciering zal geschieden door entiteiten waaraan de uitvoering wordt toevertrouwd of door speciale investeringsvehikels in de vorm van niet-achtergestelde en achtergestelde schulden of garanties.

Het schuldinstrument bestaat uit een risicodelingsinstrument voor kredieten en garanties en het initiatief voor projectobligaties. Daarnaast kunnen de projectpromotoren in het kader van het eigen-vermogensinstrument aandelenfinanciering nastreven.

a.   Risicodelingsinstrument voor kredieten en garanties

Het risicodelingsinstrument voor kredieten en garanties is bedoeld om binnen de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd te zorgen voor aanvullende risicocapaciteit. De entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd kunnen hiermee mogelijkheden bieden voor geconsolideerde en ongeconsolideerde achtergestelde en niet-achtergestelde schulden ten behoeve van projecten en bedrijven, met het oog op een gemakkelijker toegang tot financiering door banken voor promotoren. Niet-achtergestelde schulden hebben voorrang op achtergestelde schuldfinanciering, die op haar beurt voorrang heeft op het eigen vermogen en op daaraan gerelateerde financiering.

De ongeconsolideerde achtergestelde schuldfinanciering mag niet meer dan 30 % belopen van het totale bedrag van de niet-achtergestelde schulden.

De financiering van niet-achtergestelde schulden uit hoofde van het schuldinstrument mag niet meer belopen dan 50 % van het totale bedrag van de totale financiering van de niet-achtergestelde schuld door de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd of het speciale investeringsvehikel.

b.   Initiatief inzake projectobligaties

Het risicodelingsinstrument voor projectobligaties krijgt de vorm van een achtergestelde schuldfinanciering ter vergemakkelijking van de financiering van projectondernemingen met niet-achtergestelde schuldfinanciering in de vorm van obligaties. Dit kredietverbeteringsinstrument moet ertoe bijdragen dat de niet-achtergestelde schuld een investeringswaardige kredietbeoordeling krijgt.

Niet-achtergestelde schulden hebben voorrang op dit instrument, dat op zijn beurt voorrang heeft op eigen vermogen en daaraan gerelateerde financiering.

De achtergestelde schuldfinanciering mag niet meer dan 30 % belopen van het totale bedrag van de niet-achtergestelde schuld.

2.    Financiële parameters en hefboomeffect

Er worden zodanige parameters voor het delen van de risico's en ontvangsten vastgesteld dat specifieke beleidsdoelstellingen, waaronder toespitsing op bijzondere projectcategorieën, verwezenlijkt kunnen worden met behoud van de marktgeoriënteerde aanpak van het schuldinstrument.

Het verwachte hefboomeffect van het schuldinstrument - gedefinieerd als het totale financieringsvolume (d.w.z. de bijdrage van de Unie plus de bijdragen van andere financiële bronnen) gedeeld door de financiële bijdrage van de Unie - zal naar verwachting tussen de 6 en de 15 bedragen, afhankelijk van de betrokken activiteiten (risiconiveau, beoogde begunstigden en de betrokken schuldfinanciering).

3.    Combinatie met andere financieringsbronnen

De financiering van het schuldinstrument kan gecombineerd worden met hieronder vermelde andere afgezonderde budgettaire bijdragen, met inachtneming van de bepalingen zoals neergelegd in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en de relevante rechtsgrondslag:

a) andere delen van de CEF;

b) andere instrumenten, programma's en begrotingslijnen van de Uniebegroting;

c) lidstaten, met inbegrip van regionale en plaatselijke autoriteiten, die eigen middelen of middelen die beschikbaar zijn uit de subsidies op grond van het Cohesiebeleid wensen bij te dragen zonder dat verandering optreedt in de aard van het instrument.

4.    Uitvoering

Entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd

De selectie van de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd geschiedt overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

De tenuitvoerlegging door middel van indirect beheer kan geschieden in de vorm van rechtstreekse mandaten aan de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd. Voor instrumenten die onder rechtstreekse mandaten vallen (d.w.z. in het kader van indirect beheer) wordt de bijdrage van de Unie aan het schuldinstrument beheerd door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd; deze treden tevens op als risicodelende partners.

Bovendien kan de instelling van speciale investeringsvehikels worden overwogen om de bijdragen van velerlei investeerders te kunnen samenbrengen. De bijdrage van de Unie kan worden achtergesteld bij die van andere investeerders.

Opzet en uitvoering

De opzet sluit aan op de algemene bepalingen voor financiële instrumenten als vervat in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

De nadere modaliteiten en voorwaarden voor de implementatie van het schuldinstrument, waaronder toezicht en controle, worden neergelegd in een overeenkomst tussen de Commissie en een respectieve entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen van deze bijlage en van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Fiduciaire rekening

De entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd opent een fiduciaire rekening voor het beheer van de bijdrage van de Unie en de uit de bijdrage van de Unie voortvloeiende inkomsten.

5.    Gebruik van de bijdrage van de Unie

De bijdrage van de Unie wordt gebruikt:

a) voor voorzieningen voor risico's;

b) ter dekking van overeengekomen vergoedingen en kosten in verband met de instelling en het beheer van het schuldinstrument, met inbegrip van de evaluatie en ondersteunende acties, vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en de marktpraktijk. De administratieve en resultaatgebaseerde vergoedingen die dienen te worden betaald aan de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd, mogen respectievelijk niet meer bedragen dan 2 % en 3 % van de EU-bijdrage die daadwerkelijk gebruikt wordt voor individuele operaties, op basis van een kostengebaseerde, tussen de Commissie en de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd overeengekomen methode;

c) voor rechtstreeks gerelateerde ondersteunende acties.

6.    Prijsstelling, risico- en inkomstendeling

In het kader van de schuldinstrumenten wordt een aan de begunstigde in rekening te brengen prijs bepaald, overeenkomstig de relevante voorschriften en criteria van de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd of de speciale investeringsvehikels, en in overeenstemming met de beste marktpraktijken.

Wat rechtstreekse mandaten betreft aan entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd, vindt risicodeling plaats op een wijze die weerspiegeld wordt in een passende verdeling tussen de Unie en de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd van de door de entiteit aan zijn kredietnemers in rekening gebrachte risicovergoeding.

Wat speciale investeringsvehikels betreft, vindt risicodeling plaats op een wijze die weerspiegeld wordt in een passende verdeling tussen de Unie en de andere investeerders van de door het speciale investeringsvehikel aan zijn kredietnemers in rekening gebrachte risicovergoeding.

Ondanks de gekozen risicoverdeling, zal de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd te allen tijde een gedeelte van het vastgestelde risico dragen, alsmede de volledige tranche van het restrisico.

Het door de Uniebegroting gedekte risico bedraagt niet meer dan 50 % van het risico van de beoogde schuldenportefeuille uit hoofde van het schuldinstrument. Het plafond voor het maximale risico van 50 % geldt voor de beoogde omvang van speciale investeringsvehikels.

7.    Aanvraag- en goedkeuringsprocedure

Aanvragen worden gericht aan de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd respectievelijk aan een speciaal investeringsvehikel, overeenkomstig de gangbare aanvraagprocedures. De entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd en de speciale investeringsvehikels keuren de projecten goed volgens hun interne procedures.

8.    Duur van het schuldinstrument

De laatste tranche van de Uniebijdrage aan het schuldinstrument wordt tegen 31 december 2020 door de Commissie vastgelegd. De feitelijke goedkeuring van de schuldfinanciering door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd of het speciale investeringsvehikel wordt uiterlijk op 31 december 2022 afgerond.

9.    Geldigheidsduur

De aan het schuldinstrument toegewezen bijdrage van de Unie wordt teruggeboekt naar de desbetreffende fiduciaire rekening wanneer de schuldfinanciering komt te vervallen of wordt terugbetaald. Tot aan het verstrijken van de geldigheidsduur beschikt de fiduciaire rekening steeds over voldoende middelen voor het dekken van vergoedingen of risico's in verband met het schuldinstrument.

10.    Verslaglegging

De methoden voor de verslaglegging over de implementatie van het schuldinstrument worden door de Commissie en de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd overeengekomen in de overeenkomst, in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Daarnaast brengt de Commissie, geholpen door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd, tot en met 2023 jaarlijks aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de implementatie, de heersende marktomstandigheden voor het gebruik van het instrument, de geactualiseerde projecten en de reserve aan projecten, met inbegrip van informatie over projecten in de verschillende fasen van de procedure, onder eerbiediging van de vertrouwelijkheid en gevoelige marktinformatie overeenkomstig artikel 140, lid 8, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

11.    Toezicht, controle en beoordeling

De Commissie houdt toezicht op de implementatie van het schuldinstrument, onder meer door controles ter plaatse indien wenselijk, en voert toezichtswerkzaamheden en controles uit overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

12.    Ondersteunende acties

De implementatie van het schuldinstrument kan worden ondersteund door een reeks van begeleidende maatregelen. Het kan daarbij onder meer gaan om technische en financiële bijstand, maatregelen om de bekendheid bij kapitaalverstrekkers te vergroten, en programma's voor het aantrekken van particuliere investeerders.

Op verzoek van de Europese Commissie of de betrokken lidstaten verleent de Europese Investeringsbank technische bijstand, onder meer met betrekking tot de financiële structurering voor projecten van gemeenschappelijk belang, waaronder die ter uitvoering van de in deel I opgesomde corridors van het kernnetwerk. Dergelijke technische bijstand omvat ook de ondersteuning van overheden bij de ontwikkeling van passende institutionele capaciteit.

II.    Eigen-vermogensinstrument

1.    Algemene bepalingen

Het eigen-vermogensinstrument biedt mogelijkheden voor investeringen in de vorm van eigen vermogen en quasi-eigen vermogen wanneer de Europese kapitaalmarkten tekortschieten.

Voor de bijdrage van de Unie gelden de volgende maxima:

 33 % van de beoogde omvang van het eigen vermogen; of

 de mede-investering van de Unie in een project beloopt ten hoogste 30 % van het totale eigen vermogen van een onderneming.

Voorts kunnen de projectpromotoren trachten schuldenfinanciering te verkrijgen uit hoofde van het schuldinstrument.

2.    Financiële parameters en hefboomeffect

De investeringsparameters worden zodanig gekozen dat specifieke beleidsdoelstellingen kunnen worden verwezenlijkt en ook specifieke categorieën van infrastructuurprojecten kunnen worden beoogd, terwijl tegelijkertijd het marktgerichte karakter van het instrument gehandhaafd blijft.

Het verwachte hefboomeffect van het eigen-vermogensinstrument - gedefinieerd als het totale financieringsvolume (d.w.z. de EU-bijdrage plus alle bijdragen van andere investeerders) gedeeld door de financiële bijdrage van de Unie - zal naar verwachting tussen de 5 en de 10 bedragen, afhankelijk van de specifieke marktvoorwaarden.

3.    Combinatie met andere financieringsbronnen

De financiering van het eigen-vermogensinstrument kan gecombineerd worden met hieronder vermelde andere afgezonderde budgettaire bijdragen, met inachtneming van de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en de relevante rechtsgrondslag:

a) andere delen van de CEF;

b) andere instrumenten, programma's en begrotingslijnen van de Uniebegroting; en

c) lidstaten, met inbegrip van regionale en plaatselijke autoriteiten, die eigen middelen of middelen die beschikbaar zijn uit de subsidies uit hoofde van het Cohesiebeleid wensen bij te dragen zonder dat verandering optreedt in de aard van het instrument.

4.    Uitvoering

Entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd

De selectie van de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd geschiedt overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

De tenuitvoerlegging door middel van indirect beheer kan geschieden in de vorm van rechtstreekse mandaten aan de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd, in het kader van indirect beheer. Voor instrumenten die onder rechtstreekse mandaten vallen (d.w.z. in het kader van indirect beheer) wordt de bijdrage van de Unie aan het eigen-vermogensinstrument beheerd door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd.

Bovendien kan de instelling van speciale investeringsvehikels worden overwogen om de bijdragen van velerlei investeerders te kunnen samenbrengen. De bijdrage van de Unie kan worden achtergesteld bij die van andere investeerders.

In naar behoren gemotiveerde gevallen kan de bijdrage van de Unie, om specifieke beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, worden verstrekt als mede-investering voor een specifiek project door een entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd.

Opzet en uitvoering

De opzet sluit aan op de algemene bepalingen voor financiële instrumenten als vervat in Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

De nadere modaliteiten en voorwaarden voor de implementatie van het eigen-vermogensinstrument, waaronder het toezicht erop en de controle ervan, worden neergelegd in een overeenkomst tussen de Commissie en een respectieve entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen van deze bijlage en van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Fiduciaire rekening

De entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd opent een fiduciaire rekening voor het beheer van de bijdrage van de Unie en de uit de bijdrage van de Unie voortvloeiende inkomsten.

5.    Gebruik van de bijdrage van de Unie

De bijdrage van de Unie wordt gebruikt:

a) voor deelnames in het eigen vermogen, en

b) ter dekking van overeengekomen vergoedingen en kosten in verband met de instelling en het beheer van het eigen-vermogensinstrument, met inbegrip van de evaluatie, vastgesteld overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 en de marktpraktijk, en

c) voor rechtstreeks gerelateerde ondersteunende acties.

6.    Prijsstelling, risico- en opbrengstdeling

De return op het kapitaal omvat de gebruikelijke componenten van de return die toegekend worden aan beleggers, en is afhankelijk van de resultaten van de onderliggende investeringen.

7.    Aanvraag- en goedkeuringsprocedure

Aanvragen worden gericht tot de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd respectievelijk een speciaal investeringsvehikel, overeenkomstig de gangbare aanvraagprocedures. De entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd en de speciale investeringsvehikels keuren de projecten goed volgens hun interne procedures.

8.    Duur van het eigen-vermogensinstrument

De laatste tranche van de EU-bijdrage aan het eigen-vermogensinstrument wordt uiterlijk op 31 december 2020 door de Commissie vastgelegd. De feitelijke goedkeuring van de eigen-vermogensinvesteringen door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd of het speciaal investeringsvehikel wordt tegen 31 december 2022 afgerond.

9.    Geldigheidsduur

De aan het eigen-vermogensinstrument toegewezen EU-bijdrage wordt teruggeboekt naar de desbetreffende fiduciaire rekening bij onttrekking van de investeringen of wanneer de investeringen anderszins vervallen. Tot aan het verstrijken van de geldigheidsduur beschikt de fiduciaire rekening steeds over voldoende middelen voor het dekken van vergoedingen of risico's in verband met het eigen-vermogensinstrument.

10.    Verslaglegging

De methoden voor de jaarlijkse verslaglegging over de implementatie van het eigen-vermogensinstrument worden door de Commissie en de entiteit waaraan de uitvoering is toevertrouwd overeengekomen in de overeenkomst, in overeenstemming met Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Daarnaast brengt de Commissie, geholpen door de entiteiten waaraan de uitvoering is toevertrouwd, tot en met 2023 jaarlijks verslag uit over de implementatie aan het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 140, lid 8, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

11.    Toezicht, controle en beoordeling

De Commissie houdt toezicht op de toepassing van het eigen-vermogensinstrument, onder meer door controles ter plaatse indien wenselijk, en voert toezichtswerkzaamheden en controles uit overeenkomstig Verordenign (EU, Euratom) nr. 966/2012.

12.    Ondersteunende acties

De implementatie van het eigen-vermogensinstrument kan worden ondersteund door een reeks van begeleidende maatregelen. Het kan daarbij onder meer gaan om technische en financiële bijstand, maatregelen om de bekendheid bij kapitaalverstrekkers te vergroten,en programma's voor het aantrekken van particuliere investeerders.

DEEL IV

INDICATIEVE PERCENTAGES VOOR SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN IN DE SECTOR VERVOER

De in artikel 5, lid 1, bedoelde begrotingsmiddelen, behalve die welke voor programmaondersteunende acties worden besteed, worden als volgt over de in artikel 4, lid 2, bepaalde doelstellingen in de sector vervoer besteed:

a) knelpunten wegwerken, de interoperabiliteit van de spoorwegen vergroten, ontbrekende schakels realiseren, en in het bijzonder grensoverschrijdende tracés verbeteren - 80 %;

b) zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn, met het oog op de verwachte vervoerstromen, en het mogelijk maken dat alle vervoerswijzen koolstofarm worden, door overgang naar innovatieve koolstofarme en energie-efficiënte vervoerstechnieken - 5 %;

c) de integratie en de interconnectie van vervoerswijzen optimaliseren en de interoperabiliteit van vervoersdiensten vergroten, en tegelijk de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur verzekeren, rekening houdende met het in artikel 10, lid 2, onder b), punt vi), bepaalde maximum voor boordcomponenten van het SESAR-systeem, RIS, VTMIS en ITS voor het wegverkeer - 15 %.

Het uit het Cohesiefonds overgedragen bedrag van 11 305 500 000  EUR wordt geheel benut voor projecten ter uitvoering van het kernnetwerk of voor projecten en horizontale prioriteiten die vermeld staan in deel I van deze bijlage.

DEEL V

ALGEMENE FACTOREN DIE DE GUNNINGSCRITERIA MEDE MOETEN BEPALEN

Bij het vaststellen van de gunningscriteria overeenkomstig artikel 17, lid 5, zijn ten minste de volgende criteria medebepalend:

a) de rijpheid van de actie in de ontwikkeling van het project;

b) de deugdelijkheid van het voorgestelde uitvoeringsplan;

c) in voorkomend geval het positieve effect van de Uniesteun op publieke en private investeringen;

d) de behoefte om financiële belemmeringen zoals het gebrek aan marktfinanciering te ondervangen;

e) in voorkomend geval het economische en het sociale effect en het effect op klimaat en milieu;

f) in voorkomend geval de grensoverschrijdende dimensie.

▼M1

DEEL VI

FINANCIERINGSPRIORITEITEN VOOR VERVOER IN HET KADER VAN MEERJARIGE EN JAARLIJKSE WERKPROGRAMMA’S

1.    Financieringsprioriteiten voor de meerjarige werkprogramma’s

1.1. Financieringsprioriteiten voor het overbruggen van ontbrekende schakels, het wegwerken van knelpunten, het vergroten van de spoorweginteroperabiliteit en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten:

i) vooraf vastgestelde projecten op de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens),

ii) vooraf vastgestelde projecten op andere delen van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens),

iii) spoorweginteroperabiliteit,

iv) invoering van ERTMS.

1.2. Financieringsprioriteiten voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen op lange termijn met het oog op de verwachte vervoersstromen en voor het koolstofvrij maken van alle vervoerswijzen door de overschakeling op innovatieve koolstofarme en energie-efficiënte vervoerstechnologieën, waarbij de veiligheid wordt geoptimaliseerd:

i) introductie van nieuwe technologieën en innovatie in alle vervoerswijzen, met de klemtoon op het koolstofvrij maken, de veiligheid en innovatieve technologieën voor de bevordering van de duurzaamheid, de exploitatie, het beheer, de toegankelijkheid, de multimodaliteit en de efficiëntie van het netwerk,

ii) veilige en betrouwbare infrastructuur, met inbegrip van veilige en betrouwbare parkeerplaatsen op het kernwegennet.

1.3. Financieringsprioriteiten voor een optimale integratie en interconnectie van de verschillende vervoerswijzen en voor de verbetering van de interoperabiliteit van vervoersdiensten, waarbij tegelijk de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur wordt gegarandeerd:

i) gemeenschappelijk Europees luchtruim — Sesar,

ii) informatiediensten voor de binnenvaart,

iii) intelligente vervoersdiensten voor de weg,

iv) monitoring- en informatiesystemen voor de zeescheepvaart,

v) snelwegen op zee,

vi) acties voor het verwezenlijken van de vervoersinfrastructuur op knooppunten van het kernnetwerk, met inbegrip van stedelijke knooppunten,

vii) verbindingen met en de ontwikkeling van multimodale logistieke platformen.

1.4. Programmaondersteunende acties

2.    Financieringsprioriteiten voor de jaarlijkse werkprogramma’s

2.1. Financieringsprioriteiten voor het verwijderen van knelpunten, het vergroten van de spoorweginteroperabiliteit, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten:

i) projecten voor de spoorwegen, de binnenwateren en de wegen van het kernnetwerk, met inbegrip van de verbindingen met binnen- en zeehavens en luchthavens, alsook de ontwikkeling van havens,

ii) projecten op het uitgebreide netwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens),

iii) projecten voor de verbinding van het trans-Europees vervoersnetwerk met het infrastructuurnet van de buurlanden, vooral wat betreft de grensoverschrijdende trajecten (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens).

2.2. Financieringsprioriteiten voor duurzame en efficiënte vervoerssystemen op lange termijn met het oog op de verwachte vervoersstromen en voor het koolstofvrij maken van alle vervoerswijzen door overschakeling op innovatieve koolstofarme en energie-efficiënte vervoerstechnologieën, waarbij de veiligheid wordt geoptimaliseerd:

i) introductie van nieuwe technologieën en innovatie, andere dan die onder het meerjarig werkprogramma,

ii) goederenvervoerdiensten,

iii) acties om het lawaai van goederentreinen te verminderen, met inbegrip van aanpassingen aan het bestaand rollend materieel.

2.3. Financieringsprioriteiten voor de optimale integratie en interconnectie van de verschillende vervoerswijzen en voor de verbetering van de interoperabiliteit van vervoersdiensten, waarbij tegelijk de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur wordt gegarandeerd:

i) telematicatoepassingen, andere dan die onder het meerjarig werkprogramma,

ii) acties voor een betere toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur voor gehandicapten,

iii) acties voor de verwezenlijking van de vervoersinfrastructuur op knooppunten van het kernnetwerk, met inbegrip van stedelijke knooppunten,

iv) verbindingen met en de ontwikkeling van multimodale logistieke platformen.

2.4. CEF-financieringsinstrumenten:

i) bijdrage voor de financiële instrumenten, zoals gespecificeerd in artikel 14 en deel III van de bijlage bij de CEF,

ii) programmaondersteunende acties voor innovatieve financiële instrumenten.

▼B
BIJLAGE II
"BIJLAGEDE EERSTE REEKS GOEDERENCORRIDORS

 

Lidstaten

Hoofdtrajecten (1)

Totstandbrenging van goederencorridors:

Rijn - Alpen

NL, BE, DE, IT

Zeebrugge-Antwerpen/Amsterdam/Vlissingen ((+))/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-Genova

Uiterlijk 10 november 2013

Noordzee - Middellandse Zee

NL, BE, LU, FR, UK ((+))

Glasgow (1)/Edinburgh (1)/Southampton (1)/Felixstowe (1)-Londen ((+))/Duinkerke ((+))/Rijsel ((+))/Luik ((+))/Parijs ((+))/Amsterdam ((+))-Rotterdam-Zeebrugge ((+))/Antwerpen-Luxemburg-Metz-Dijon-Lyon/[Bazel]-Marseille ((+))

Uiterlijk 10 november 2013

Scandinavië - Middellandse Zee

SE, DK, DE, AT, IT

Stockholm/[Oslo] ((+))/Trelleborg ((+))-Malmö- København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia ((+))/Livorno ((+))/Ancona ((+))/Taranto ((+))/Augusta ((+))/ Palermo

Uiterlijk 10 november 2015

Atlantische Oceaan

PT, ES, FR, DE ((+))

Sines-Lisboa/Leixões

—  Madrid-Medina del Campo/ Bilbao/San Sebastian-Irún- Bordeaux-Paris/Le Havre/Metz - Strasbourgg ((+))/Mannheim ((+))

Sines-Elvas/Algeciras

Uiterlijk 10 november 2013

Oostzee - Adriatische Zee

PL, CZ, SK, AT, IT, SI

Swinoujscie ((+))/Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Wien/Klagenfurt-Udine-Venetië/Trieste/Bologna/Ravenna

Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste

Uiterlijk 10 november 2015

Middellandse Zeegebied

ES, FR, IT, SI, HU, HR ((+))

Almería-Valencia/Algeciras/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padua/Venetië-Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest

Ljubljana ((+))/Rijeka ((+))-Zagreb ((+))-Budapest-Zahony (Hongaars-Oekraïense grens)

Uiterlijk 10 november 2013

Oriënt/ Oostelijke Middellandse Zee

CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE (1)

—  Bucureșt-Constanța

Bremerhaven (1)/Wilhelmshaven (1)/Rostock (1)/Hamburg (1)-Praha-Wien/Bratislava-Boedapest

—  Vidin-Sofia-Burgas (1)/Svilengrad (1) (Bulgaars-Turkse grens)/Promachonas-Thessaloniki-Athína-Patras (1)

Uiterlijk 10 november 2013

Noordzee - Oostzee ((°))

DE, NL, BE, PL, LT, LV (1), EE (1)

Wilhelmshaven ((+))/Bremerhaven/Hamburg ((+))/ Amsterdam ((+))/Rotterdam/Antwerpen-Aken/Berlijn-Warschau-Terespol (Pools-Wit-Russische grens)/Kaunas-Riga (1)-Tallinn (1)

Uiterlijk 10 november 2015

Rijn - Donau ((‡))

FR, DE, AT, SK, HU, RO

Straatsburg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels

Straatsburg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wenen-Bratislava-Boedapest-Arad-Brašov/Craiova-Boekarest-Constanța

Čierna nad Tisou (Slowaaks-Oekraïense grens)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praag-München/Nürnberg

Uiterlijk 10 november 2020

(1)   "/" betekent alternatieve routes. In samenhang met de prioritaire TEN-V-projecten moeten de Atlantische en de mediterrane corridor in de toekomst worden aangevuld met de goederenlijn Sines/Algeciras-Madrid-Parijs, die met een basistunnel het centrale deel van de Pyreneeën doorsteekt.

(+)  Met + gemarkeerde trajecten worden in de corridor opgenomen uiterlijk drie jaar na de datum waarop deze volgens de tabel tot stand moet zijn gebracht. Bestaande structuren in de zin van artikel 8 en artikel 13, lid 1, worden aangepast met medewerking van bijkomende lidstaten en infrastructuurbeheerders in de corridor. Hierbij zal worden uitgegaan van marktstudies en zal overeenkomstig artikel 14, lid 3, rekening worden gehouden met het bestaande passagiers- en goederenvervoer.

(*1)   Met * gemarkeerde trajecten worden in de corridor opgenomen uiterlijk vijf jaar na de datum waarop deze volgens de tabel tot stand moet zijn gebracht. Bestaande structuren in de zin van artikel 8 en artikel 13, lid 1, worden aangepast met medewerking van bijkomende lidstaten en infrastructuurbeheerders in de corridor. Hierbij zal worden uitgegaan van marktstudies en zal overeenkomstig artikel 14, lid 3, rekening worden gehouden met het bestaande passagiers -en vrachtvervoer.

(°)  Zolang de Rail Baltica met een nominale spoorbreedtewijdte van 1 435  mm niet is voltooid, zullen bij de totstandbrenging en het gebruik van deze corridor de specifieke kenmerken van systemen met een andere spoorbreedte in aanmerking worden genomen.

(‡)  Hierbij zal worden uitgegaan van marktstudies en zal overeenkomstig artikel 14, lid 3, rekening worden gehouden met het bestaande passagiers- en goederenvervoer. Het tracé "Čierna nad Tisou (Slowaaks-Oekraïense grens)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praag-München/Nürnberg" zal uiterlijk op 10 november 2013 tot stand zijn gebracht."( 1 ) Verordening (EU) nr. 283/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG (PB L 86 van 21.3.2014, blz. 14).

( 2 ) Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot vaststelling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

( 3 ) Besluit nr. 661/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende uniale richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (PB L 204 van 5.8.2010, blz. 1).

( 4 ) Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1).

( 5 ) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

( 6 ) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

( 7 ) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).