02013R0401 — NL — 23.04.2022 — 013.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

▼M8

VERORDENING (EU) Nr. 401/2013 VAN DE RAAD

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008

▼B

(PB L 121 van 3.5.2013, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) 2018/647 VAN DE RAAD van 26 april 2018

  L 108

1

27.4.2018

 M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/898 VAN DE RAAD van 25 juni 2018

  L 160I

1

25.6.2018

 M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1117 VAN DE RAAD van 10 augustus 2018

  L 204

9

13.8.2018

 M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/2053 VAN DE RAAD van 21 december 2018

  L 327I

1

21.12.2018

►M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/672 VAN DE RAAD van 29 april 2019

  L 114

1

30.4.2019

 M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/562 VAN DE RAAD van 23 april 2020

  L 130

23

24.4.2020

►M8

VERORDENING (EU) 2021/479 VAN DE RAAD van 22 maart 2021

  L 99I

13

22.3.2021

►M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/480 VAN DE RAAD van 22 maart 2021

  L 99I

15

22.3.2021

►M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/638 VAN DE RAAD van 19 april 2021

  L 132I

1

19.4.2021

►M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/706 VAN DE RAAD van 29 april 2021

  L 147

1

30.4.2021

►M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/998 VAN DE RAAD van 21 juni 2021

  L 219I

45

21.6.2021

►M13

VERORDENING (EU) 2022/238 VAN DE RAAD van 21 februari 2022

  L 40

8

21.2.2022

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/239 VAN DE RAAD van 21 februari 2022

  L 40

10

21.2.2022

►M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/595 VAN DE COMMISSIE van 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/662 VAN DE RAAD van 21 april 2022

  L 121

1

22.4.2022
▼B

▼M8

VERORDENING (EU) Nr. 401/2013 VAN DE RAAD

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008▼M1

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„vordering” :

een vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:

i) 

een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) 

een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;

iii) 

een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) 

een tegenvordering;

v) 

een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

b)

„contract of transactie” : een verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen obligaties, garanties of contragaranties, en met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, ook indien deze uit juridisch oogpunt op zichzelf staan, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

c)

„bevoegde autoriteiten” : de op de websites van bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten;

d)

„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e)

„bevriezing van economische middelen” : voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

f)

„bevriezing van tegoeden” : voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren of gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken of bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

g)

„tegoeden” :

financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) 

contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) 

deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) 

in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) 

rente, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) 

krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) 

kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; alsmede

vii) 

bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

h)

„technische bijstand” : elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

i)

„tussenhandeldiensten” :

i) 

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologieën van een derde land aan een ander derde land, of

ii) 

de verkoop of aankoop van goederen en technologieën die zich bevinden in derde landen, voor hun overbrenging naar een ander derde land;

j)

„invoer” : elke binnenkomst van goederen in het douanegebied van de Unie of in andere gebieden waarop het Verdrag van toepassing is, onder de voorwaarden van de artikelen 349 en 355 daarvan. Dit omvat plaatsing in een vrije zone of een vrij entrepot, plaatsing onder een schorsingsprocedure en het in het vrije verkeer brengen in de zin van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek ( 1 ), met uitsluiting van doorvoer en tijdelijke opslag;

k)

„uitvoer” : elk vertrek van goederen uit het douanegebied van de Unie of uit andere gebieden waarop het Verdrag van toepassing is, onder de voorwaarden van de artikelen 349 en 355 daarvan. Dit omvat het vertrek van goederen waarvoor een douaneaangifte vereist is en het vertrek van goederen na de opslag ervan in een vrije zone of na plaatsing onder een schorsingsprocedure in de zin van Verordening (EU) nr. 952/2013, met uitsluiting van doorvoer en tijdelijke opslag;

l)

„exporteur” : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon namens welke een douaneaangifte bij uitvoer wordt gedaan, dit is de persoon die op het tijdstip dat de aangifte wordt aanvaard, het contract met de ontvanger in het derde land heeft en die het recht heeft te bepalen dat het product naar een bestemming buiten het douanegebied van de Unie of andere gebieden waarop het Verdrag van toepassing is, wordt verzonden;

m)

„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

▼BHOOFDSTUK 1

Artikel 2

1.  
Het is verboden de in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma.
2.  
Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en helmen, die door VN-personeel, personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelings-werkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Myanmar/Birma wordt uitgevoerd.

Artikel 3

1.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect technische bijstand gerelateerd aan militaire activiteiten en aan levering, fabricage, onderhoud en gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma;

b) 

direct of indirect financiering of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, de levering, het overbrengen of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma.

2.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect technische bijstand gerelateerd aan de in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma;

b) 

direct of indirect financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage I bedoelde uitrusting, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkrediet-verzekering te verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma.

▼M1 —————

▼M1

Artikel 3 bis

1.  
Het is verboden de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 ( 2 ) vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren of over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Myanmar/Birma, als deze goederen geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair gebruik, een militaire eindgebruiker of de grenswachtpolitie.

Wanneer de eindgebruiker het leger van Myanmar/Birma is, worden de betrokken goederen en technologie geacht voor militair gebruik te zijn bestemd.

2.  
Wanneer zij besluiten nemen inzake verzoeken om vergunningen in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 428/2009, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning voor de uitvoer naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, entiteit of lichaam in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of dat de goederen voor militair eindgebruik of voor de grenswachtpolitie bestemd zouden kunnen zijn.
3.  
De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle gegevens die vereist zijn voor de aanvraag van een uitvoervergunning.
4.  

Het is verboden:

a) 

direct of indirect technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik daarvan te verlenen aan militaire eindgebruikers, de grenswachtpolitie of voor militair gebruik in Myanmar/Birma;

b) 

direct of indirect financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten, te verstrekken aan militaire eindgebruikers, de grenswachtpolitie of voor militair gebruik in Myanmar/Birma.

5.  
De verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 laten de uitvoering van vóór 27 april 2018 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, onverlet.
6.  
Lid 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de EU of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Myanmar/Birma wordt uitgevoerd.

Artikel 3 ter

1.  
Het is verboden de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie of software, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma, tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat daartoe vooraf toestemming heeft verleend.
2.  
De bevoegde autoriteiten verlenen de in lid 1 bedoelde toestemming niet indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de bedoelde apparatuur, technologie of software door de regering van Myanmar/Birma, door overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen, of door personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen, zou worden gebruikt voor binnenlandse repressie.
3.  
Bijlage III omvat apparatuur, technologie of software die voornamelijk bestemd is voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken.
4.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 3 quater

1.  

Tenzij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vooraf toestemming heeft verleend overeenkomstig artikel 3 ter, is het verboden:

a) 

direct of indirect technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie en software, of in verband met het installeren, leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage III vermelde apparatuur en technologie, of in verband met het leveren, installeren, in werking stellen of actualiseren van in bijlage III vermelde software, te verlenen aan personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma;

b) 

direct of indirect financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie en software te verstrekken aan personen, entiteiten of lichamen in Myanmar/Birma of voor gebruik in Myanmar/Birma;

c) 

diensten van enige aard voor toezicht op of interceptie van telecommunicatie of internet te verlenen aan, of direct of indirect ten behoeve van de regering van Myanmar/Birma, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen of personen of entiteiten die namens deze of op hun aanwijzing handelen.

2.  
Voor de toepassing van lid 1, onder c), worden onder „diensten voor toezicht op of interceptie van telecommunicatie of internet” diensten verstaan die, in het bijzonder met gebruikmaking van de in bijlage III vermelde apparatuur, technologie of software, toegang verschaffen tot en voorzien in doorgifte van de inkomende en uitgaande telecommunicatie en de oproepgegevens van een persoon met als doel deze te extraheren, te decoderen, te registreren, te verwerken, te analyseren of op te slaan of andere daarmee samenhangende handelingen te verrichten.

▼B

Artikel 4

▼M1

1.  

In afwijking van artikel 2, lid 1, artikel 3, lid 2, en artikel 3 bis, lid 1, en artikel 3 bis, lid 4, onder voorbehoud van artikel 5, kunnen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, zoals aangegeven op de in bijlage II vermelde websites, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor:

a) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I bedoelde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, en van in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, die uitsluitend bedoeld zijn voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de Verenigde Naties;

b) 

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties; alsmede

c) 

het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met uitrusting, materieel, programma's en operaties als bedoeld onder a) en b).

▼B

2.  

In afwijking van artikel 3, lid 1, en onder voorbehoud van artikel 5, kunnen de in de lijst van websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

a) 

niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma’s voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties en de Europese Unie;

b) 

materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie of de Verenigde Naties.

▼M1

Artikel 4 bis

1.  
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.
2.  
Aan of ten behoeve van de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

▼M8

3.  

Bijlage IV omvat:

a) 

natuurlijke personen die behoren tot het leger van Myanmar (Tatmadaw), de politiediensten en de grenswachtpolitie van Myanmar en die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma;

b) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen waarvan de handelingen, het beleid of de activiteiten de democratie of de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, of die handelingen verrichten of steunen die de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van Myanmar/Birma bedreigen;

c) 

natuurlijke personen die behoren tot het leger van Myanmar (Tatmadaw), de politiediensten en de grenswachtpolitie van Myanmar en die verantwoordelijk zijn voor het belemmeren van de verstrekking van humanitaire hulp aan burgers in nood;

d) 

natuurlijke personen die behoren tot het leger van Myanmar (Tatmadaw), de politiediensten en de grenswachtpolitie van Myanmar en die verantwoordelijk zijn voor het belemmeren van onafhankelijk onderzoek naar vermeende schendingen van de mensenrechten;

e) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van het leger van Myanmar (Tatmadaw), of die inkomsten genereren voor, steun verlenen aan of profijt ontvangen van het leger van Myanmar (Tatmadaw);

f) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die met de onder a) tot en met e) bedoelde natuurlijke personen geassocieerd zijn.

▼M1

4.  
In bijlage IV worden de redenen vermeld waarom personen, entiteiten en lichamen op de lijst zijn geplaatst.
5.  
Bijlage IV bevat tevens, wanneer beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van inschrijving en/of registratie, het inschrijvings- en/of registratienummer en de plaats van vestiging.

Artikel 4 ter

1.  

In afwijking van artikel 4 bis kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) 

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage IV vermelde natuurlijke personen en rechtspersonen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d) 

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming dient te worden verleend, en

e) 

gestort worden op of betaald worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 4 quater

1.  

In afwijking van artikel 4 bis kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a) 

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 4 bis bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het in artikel 4 bis bedoelde lichaam werd opgenomen in bijlage IV, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;

b) 

de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;

c) 

de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage IV vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, alsmede

d) 

de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 4 quinquies

1.  

In afwijking van artikel 4 bis en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage IV vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst, gesloten door of op grond van een verplichting, ontstaan voor de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage IV werden opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

a) 

de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een bijlage IV vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

b) 

de betaling niet in strijd is met artikel 4 bis, lid 2

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.
3.  
Artikel 4 bis, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een in de lijst opgenomen natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens bevroren worden. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteit onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.
4.  

Mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 4 bis worden bevroren, is artikel 4 bis, lid 2, niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

a) 

rente of andere inkomsten op die rekeningen;

b) 

betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 4 bis bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waren opgenomen in bijlage IV, of

c) 

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn.

▼M8

Artikel 4 quinquies bis

1.  
In afwijking van artikel 4 bis kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de verstrekking van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals de verlening van hulp of het vergemakkelijken daarvan, met inbegrip van medische benodigdheden, en levensmiddelen, voor de overbrenging van humanitaire hulpverleners en daarmee verband houdende hulp, of bijstand voor evacuaties uit Myanmar/Birma.
2.  
De betrokken lidstaat brengt de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte van elke op grond van lid 1 verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

▼M13

Artikel 4 quinquies ter

In afwijking van artikel 4 bis kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de in bijlage IV, punt 10, vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor:

a) 

taken in verband met de buitenbedrijfstelling van olie- en gasbronnen overeenkomstig internationale normen, zoals afvalverwijdering, activiteiten op het gebied van de sanering van terreinen die nodig zijn voor de veiligheid en het milieuherstel, de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand en de betaling van daarmee verband houdende belastingen en heffingen, alsmede salarissen en sociale uitkeringen aan werknemers, of

b) 

de overdracht vóór 31 juli 2022 van aandelen of belangen die nodig zijn voor de beëindiging van contracten die vóór 21 februari 2022 met de in bijlage IV, punt 10, vermelde entiteit zijn gesloten.

▼M1

Artikel 4 sexies

1.  

Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) 

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 4 bis zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen, alsmede

b) 

samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van de onder a) bedoelde informatie.

2.  
Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.
3.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 4 septies

1.  
De bevriezing van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.
2.  
Acties van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en niet redelijkerwijs konden vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

Artikel 4 octies

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in deze verordening vastgelegde maatregelen worden omzeild.

Artikel 4 novies

1.  

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) 

de in bijlage IV opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) 

een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  
In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon, rechtspersoon, de eisende entiteit of het eisende lichaam geleverd.
3.  
Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 4 decies

1.  
Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 4 bis bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage IV dienovereenkomstig.
2.  
De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, met inbegrip van de motivering voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokkene daarover opmerkingen kan indienen.
3.  
Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en brengt hij de persoon, entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte.
4.  
De lijst in bijlage IV wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden opnieuw bezien.

▼BHOOFDSTUK 2

Artikel 5

De in artikel 4 bedoelde vergunningen worden niet verleend voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

▼M1

Artikel 6

1.  

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen, en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, in het bijzonder informatie met betrekking tot:

a) 

in het kader van artikel 4 bis bevroren tegoeden en in het kader van de artikelen 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 ter, 4 quater en 4 quinqies verleende toestemmingen;

b) 

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken, en die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

▼B

Artikel 7

De Commissie wordt gemachtigd om bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 8

1.  
De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
2.  
De lidstaten brengen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld op de hoogte van die regels, alsook van latere wijzigingen.

Artikel 9

1.  
De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de websites waarvan de lijst in bijlage II is opgenomen.
2.  
De lidstaten brengen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld op de hoogte van de bevoegde autoriteiten die zij hebben aangewezen, alsook van latere wijzigingen.

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing:

a) 

op het grondgebied van de Unie, inclusief het luchtruim;

b) 

aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) 

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) 

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) 

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 11

Verordening (EG) nr. 194/2008 wordt ingetrokken.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van de uitrusting die voor interne repressie zou kunnen worden gebruikt, als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4

1. 

De volgende vuurwapens, munitie en toebehoren:

1.1. 

vuurwapens die niet vallen onder ML 1 of ML 2 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU ( 3 );

1.2. 

munitie speciaal ontworpen voor de vuurwapens die zijn vermeld in punt 1.1, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

1.3. 

vuurwapenvizieren die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU.

2. 

Bommen en granaten die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU.

3. 

De volgende voertuigen:

3.1. 

voertuigen uitgerust met een waterkanon, die speciaal zijn ontworpen of aangepast ten behoeve van oproerbeheersing;

3.2. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren;

3.3. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om barricades te verwijderen, met inbegrip van constructiematerieel met bescherming tegen kogels;

3.4. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor vervoer of overbrenging van gevangenen en/of gedetineerden;

3.5. 

voertuigen die speciaal zijn ontworpen om mobiele barrières op te werpen;

3.6. 

voor de in 3.1 tot en met 3.5 vermelde voertuigen bestemde onderdelen, speciaal ontworpen ten behoeve van oproerbeheersing.

Toelichting 1:  dit punt bestrijkt niet voertuigen die speciaal zijn ontworpen ten behoeve van brandbestrijding.

Toelichting 2:  voor de toepassing van punt 3.5 omvat de term voertuigen ook opleggers en aanhangwagens.

4. 

De volgende explosieven en aanverwante stoffen:

4.1. 

uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, boosters en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van: apparatuur en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere apparatuur of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties);

4.2. 

ladingen voor directionele explosies die niet vallen onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie;

4.3. 

de volgende andere explosieven die niet onder de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie vallen, en aanverwante stoffen:

a) 

amatol;

b) 

nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);

c) 

nitroglycol;

d) 

penta-erythritoltetranitraat (PETN);

e) 

picrylchloride;

f) 

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

5. 

De volgende beschermende uitrusting die niet valt onder ML 13 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie:

5.1. 

lichaamspantsering met bescherming tegen kogels en/of messteken;

5.2. 

kogel- en/of fragmentatiebestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden.

Noot: dit punt heeft geen betrekking op:

— 
uituitrusting speciaal ontworpen voor sportactiviteiten;
— 
uituitrusting speciaal ontworpen voor de veiligheid op het werk.
6. 

Simulatieapparatuur die niet onder ML 14 van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie valt, voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen programmatuur.

7. 

Niet door de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie bestreken nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur en beeldversterkerbuizen.

8. 

Scheermesprikkeldraad.

9. 

Militaire messen, gevechtsmessen en bajonetten met een bladlengte van meer dan 10 cm.

10. 

Productieapparatuur die speciaal is ontworpen voor de in deze lijst vermelde goederen.

11. 

Specifieke technologie voor de ontwikkeling, de vervaardiging of het gebruik van de in deze lijst vermelde goederen.
BIJLAGE II

Websites voor informatie over de in de artikelen 4, 7 en 9 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

▼M15

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IERLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIË

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CΥΡRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
BIJLAGE III

Apparatuur, technologie en software als bedoeld in de artikelen 3 ter en 3 quater

Algemeen

Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:

a) 

apparatuur, technologie of software die is vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of

b) 

software die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via

i) 

winkelverkoop,

ii) 

postorderverkoop,

iii) 

elektronische transacties, of

iv) 

telefonische verkoop, of

c) 

software die tot het publieke domein behoort.

De categorieën A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieën in Verordening (EG) nr. 428/2009.

De „apparatuur, technologie en software als bedoeld in de artikelen 3 ter en 3 quater” omvat:

A. 

Lijst van apparatuur

— 
Systemen voor deep packet inspection
— 
Systemen voor interceptie op netwerken, waaronder systemen voor interceptiebeheer (IMS) en systemen voor informatie over bewaring van gegevens
— 
Monitoringsystemen voor radiofrequenties
— 
Stoorsystemen voor netwerken en satellietverbindingen
— 
Systemen voor infectie op afstand
— 
Spraakherkennings en -verwerkingssystemen
— 
Systemen voor interceptie en monitoring van IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ), TMSI ( 7 )
— 
Systemen voor tactische interceptie en monitoring van sms ( 8 )/GSM ( 9 )/gps ( 10 )/GPRS ( 11 )/UMTS ( 12 )/CDMA ( 13 )/PSTN ( 14 )
— 
Systemen voor interceptie van informatie en monitoring van DHCP ( 15 )/SMTP ( 16 ), GTP ( 17 )
— 
Systemen voor patroonherkenning en -profilering
— 
Op afstand werkende forensische systemen
— 
Systemen voor semantische verwerking
— 
Systemen voor het breken van de codes van WEP- en WPA-verbindingen
— 
Interceptiesystemen voor merkgebonden en standaard VoIP-protocollen
B. 

Niet gebruikt

C. 

Niet gebruikt

D. 

„Software” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van de onder A vermelde apparatuur.

E. 

„Technologie” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van de onder A vermelde apparatuur.

Apparatuur, technologie of software die binnen deze categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving „systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie”.

In deze bijlage wordt onder „monitoring” verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.
BIJLAGE IV

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 4 bis▼M10

A.  In artikel 4 bis bedoelde natuurlijke personen

▼M5

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Aung Kyaw Zaw

Geboortedatum: 20 augustus 1961

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: DM000826

Datum van afgifte: 22 november 2011

Vervaldatum: 21 november 2021

Militair identificatienummer: BC 17444

Luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw was van augustus 2015 tot eind 2017 bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 3 van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Bureau speciale operaties nr. 3 zag toe op het Westelijke Commando en, in die context, is luitenant-generaal Aung Kyaw Zaw verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de staat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Geboortedatum: maart 1964

Geslacht: mannelijk

Nationaal identificatienummer: Tatmadaw Kyee 19571

Generaal-majoor Maung Soe was van oktober 2016 tot en met 10 november 2017 bevelhebber van het Westelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en leidde de militaire operaties in de deelstaat Rakhine. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine door het Westelijke Commando tijdens die periode. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en gebouwen.

25.6.2018

▼M7

3.

Than Oo

Geboortedatum: 12 oktober 1973

Geslacht: mannelijk

Militair identificatienummer: BC 25723

Brigadegeneraal Than Oo was tot mei 2018 bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 99e lichte infanteriedivisie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en -gebouwen.

25.6.2018

▼M11

4.

Aung Aung

Geslacht: mannelijk

Militair identificatienummer: BC 23750

Generaal-majoor Aung Aung is bevelhebber van het zuidwestelijke commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en voormalig bevelhebber van de 33e lichte infanteriedivisie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door de 33e lichte infanteriedivisie. Het gaat onder meer om onwettige executies, seksueel geweld en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya.

25.6.2018

▼M5

5.

Khin Maung Soe

Geboortedatum: 1972

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Khin Maung Soe is bevelhebber van het militaire operationele commando 15 (ook wel de 15e lichte-infanteriedivisie genoemd) van het leger van Myanmar (Tatmadaw), waar infanteriebataljon nr. 564 toe behoort. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door het militaire operationele commando 15 en in het bijzonder door infanteriebataljon nr. 564. Het gaat onder meer om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya's.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Geboortedatum: 17 maart 1959

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Thura San Lwin was van oktober 2016 tot begin oktober 2017 bevelhebber van de grenspolitie. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine door de grenspolitie tijdens die periode. Het gaat onder meer om moordpartijen en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya's.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

Geslacht: mannelijk

Thant Zin Oo is bevelhebber van het 8e bataljon van de Veiligheidspolitie. In die context is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de Rohingya's in de deelstaat Rakhine in de tweede helft van 2017 door het 8e bataljon van de Veiligheidspolitie. Het gaat om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van Rohingya-huizen en gebouwen. Die schendingen zijn gepleegd samen met rechtstreekse steunverlening van de 33e lichte infanteriedivisie van het door brigadegeneraal Aung Aung geleide leger van Myanmar (Tatmadaw). Thant Zin Oo wordt derhalve in verband gebracht met de op de lijst opgenomen brigadegeneraal Aung Aung.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

Geslacht: mannelijk

Ba Kyaw is een eerste sergeant-majoor in het 564ste bataljon lichte infanterie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij pleegde in de tweede helft van 2017 wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder moord, deportatie en foltering, tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine. Hij is meer bepaald geïdentificeerd als een van de belangrijkste verantwoordelijken voor van het bloedbad in Maung Nu van 27 augustus 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

Geslacht: mannelijk

Tun Naing is de bevelvoerende officier van de basis van de grenspolitie in Taung Bazar. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine die door de grenspolitie in Taung Bazar zijn gepleegd vóór, rond en na 25 augustus 2017; het betreft onder meer gedwongen detentie, mishandeling en foltering.

21.12.2018

▼M11

10.

Khin Hlaing

Geboortedatum: 2 mei 1968

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Khin Hlaing is bevelhebber in de Driehoek Regio van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is de voormalige bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie en de huidige bevelhebber van het Noordoostelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Als bevelhebber van de 99e lichte infanteriedivisie zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Shan in 2016 en begin 2017. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de door de 99e lichte infanteriedivisie in de tweede helft van 2016 gepleegde wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten van de tot etnische minderheden behorende bewoners van de deelstaat Shan. Het betreft onder meer onwettige executies, gedwongen detentie en de vernietiging van dorpen.

21.12.2018

▼M5

11.

Aung Myo Thu

Geslacht: mannelijk

Majoor Aung Myo Thu is de bevelhebber van de terreineenheid van de 33ste divisie lichte infanterie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Als bevelhebber van de terreineenheid van de 33ste divisie lichte infanterie zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Rakhine in 2017. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige schendingen van de mensenrechten die in de tweede helft van 2017 door de 33ste divisie lichte infanterie tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine zijn gepleegd. Het betreft onder meer moordpartijen, moordpartijen onder dwang, seksueel geweld en gedwongen detentie.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

Geslacht: mannelijk

Thant Zaw Win is een majoor in het 564ste bataljon lichte infanterie van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die hoedanigheid zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Rakhine en is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die tegen de Rohingya-bevolking in de deelstaat Rakhine door het 564ste bataljon lichte infanterie zijn gepleegd, met name in en rond het dorp Maung Nu op 27 augustus 2017. Het gaat onder meer om moordpartijen, seksueel geweld en systematisch platbranden van huizen en gebouwen van Rohingya's.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

Geslacht: mannelijk

Kyaw Chay is een korporaal bij de grenspolitie. Hij was eertijds gestationeerd in Zay Di Pyin en was de bevelvoerende officier van de basis van de grenspolitie in Zay Di Pyin in de periode rond 25 augustus 2017, toen onder zijn bevel door de grenspolitie een reeks mensenrechtenschendingen is gepleegd. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die in die periode door de grenspolitie tegen de Rohingya-bevolking zijn gepleegd. Hij nam ook zelf deel aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Het betreft onder meer mishandeling van gedetineerden en foltering.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Nyi Nyi Swe is de voormalige bevelhebber van het Noordelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw). In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die van mei 2016 tot april 2018 (tot zijn benoeming tot bevelhebber van het Zuidwestelijk Commando) door het Noordelijke Commando in de deelstaat Kachin zijn gepleegd; het betreft onder meer mishandeling van burgers. Hij is ook verantwoordelijk voor het belemmeren van de verstrekking van humanitaire hulp aan burgers in nood in de deelstaat Kachin in die periode, met name het blokkeren van voedseltransporten.

21.12.2018

▼M16

15.

Min Aung Hlaing

Geboortedatum: 3 juli 1956

Geboorteplaats: Tavoy, Myanmar/Birma

Nationaliteit: Myanmar

Nationaal identificatienummer: 12/SAKHANA(N)020199

Geslacht: mannelijk

Min Aung Hlaing is sinds 2011 de opperbevelhebber van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is voorzitter van de Staatsbestuursraad (SAC) en lid van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NDSC). Min Aung Hlaing heeft zichzelf op 1 augustus 2021 uitgeroepen tot “eerste minister”. Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar/Birma door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe, in zijn hoedanigheid van waarnemend president, op 1 februari 2021 de noodtoestand af waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, senior generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen. Op 31 januari 2022 heeft de NDSC op verzoek van Min Aung Hlaing de noodtoestand formeel verlengd tot en met 31 juli 2022.

Door alle macht te concentreren en als voorzitter van de SAC was opperbevelhebber Min Aung Hlaing direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Als voorzitter van de SAC is opperbevelhebber Min Aung Hlaing direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In 2018 maakten de VN en internationale maatschappelijke organisaties melding van grove mensenrechtenschendingen en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, die sinds 2011 in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan door het leger en de politie werden begaan tegen de Rohingya, waarbij ze concludeerden dat veel van die schendingen tot de zwaarste misdaden naar internationaal recht behoorden. Als opperbevelhebber van de Tatmadaw sinds 2011 is Min Aung Hlaing direct verantwoordelijk voor die ernstige schendingen en wandaden tegen de Rohingya.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Geboortedatum: 24 mei 1951

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Myint Swe is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en was tot 1 februari 2021 de door de Tatmadaw benoemde vicepresident. Op die datum nam Myint Swe met andere Tatmadaw-leden deel aan een bijeenkomst van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NDSC). Die bijeenkomst was ongrondwettelijk, aangezien de burgerleden er niet bij aanwezig waren. Op die bijeenkomst werd Myint Swe als waarnemend president geïnstalleerd. Myint Swe kondigde vervolgens de noodtoestand af en droeg de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht over aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, senior generaal Min Aung Hlaing. Dit is een schending van de procedure voor het uitroepen van de noodtoestand, omdat alleen de president krachtens de grondwet gemachtigd is een noodtoestand af te kondigen. Op 31 januari 2022 heeft Myint Swe ingestemd met de verlenging van de noodtoestand tot en met 31 juli 2022.

Door zijn benoeming tot waarnemend president te aanvaarden en de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat over te dragen aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, heeft Myint Swe bijgedragen aan het omverwerpen van de democratisch gekozen regering en is hij derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

22.3.2021

17.

Soe Win

Geboortedatum: 1 maart 1960

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Soe Win is sinds 2011 de plaatsvervangend opperbevelhebber van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is vicevoorzitter van de Staatsbestuursraad (SAC) en lid van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NDSC). Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari 2021 de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen. Soe Win nam deel aan de vergadering van de NDSC van 31 januari 2022, waarbij de noodtoestand werd verlengd tot en met 31 juli 2022.

Als vicevoorzitter van de SAC was plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep.

Als vicevoorzitter van de SAC is plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In 2018 maakten de Verenigde Naties en internationale maatschappelijke organisaties melding van grove mensenrechtenschendingen en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, die sinds 2011 in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan door het leger en de politie werden begaan tegen de Rohingya, waarbij zij concludeerden dat veel van die schendingen tot de zwaarste misdaden naar internationaal recht behoorden. Als plaatsvervangend opperbevelhebber van de Tatmadaw sinds 2011 is Soe Win direct verantwoordelijk voor die ernstige schendingen en wandaden tegen de Rohingya.

22.3.2021

▼M9

18.

Sein Win

Geboortedatum: 24 juli 1956

Geboorteplaats: Pyin Oo Lwin, Myanmar/Birma

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Sein Win is een lid van de Tatmadaw en was van 24 augustus 2015 tot 1 februari 2021 minister van Defensie. Op 1 februari nam hij met andere Tatmadaw-leden deel aan de bijeenkomst van de Nationale Defensie en Veiligheidsraad (NDSC). Die bijeenkomst was ongrondwettelijk, aangezien de burgerleden er niet bij aanwezig waren. Op die bijeenkomst werd Myint Swe als waarnemend president geïnstalleerd. Myint Swe kondigde vervolgens de noodtoestand af en droeg de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht over aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, Min Aung Hlaing. Dit is een schending van de procedure voor het uitroepen van de noodtoestand, omdat alleen de president krachtens de grondwet gemachtigd is een noodtoestand af te kondigen.

Door zijn deelname aan de bijeenkomst van de NDSC waar werd besloten de noodtoestand uit te roepen en de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat over te dragen aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, heeft Sein Win bijgedragen aan het terzijde schuiven van de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 en het omverwerpen van de democratisch gekozen regering. Hij is daarom verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

22.3.2021

In 2018 maakten de VN en internationale maatschappelijke organisaties melding van grove mensenrechtenschendingen en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, die sinds 2011 in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan door het leger en de politie werden begaan tegen de Rohingya, en concludeerden dat veel van die schendingen tot de zwaarste misdaden naar internationaal recht behoorden. Als minister van Defensie van 24 augustus 2015 tot 1 februari 2021 is Sein Win verantwoordelijk voor die ernstige schendingen en misbruiken tegen de Rohingya.

19.

Thein Soe

(ook bekend als U Thein Soe)

Geboortedatum: 23 januari 1952

Geboorteplaats: Kani, Myanmar/Birma

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Thein Soe werd op 2 februari 2021 benoemd tot voorzitter van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en doordat hij als voorzitter van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig verklaarde, is Thein Soe rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar.

22.3.2021

▼M16

20.

Mya Tun Oo

Geboortedatum: 4 of 5 mei 1961

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Generaal Mya Tun Oo is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij werd op 1 februari 2021 benoemd tot minister van Defensie en is een lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari 2021 de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen. Mya Tun Oo nam deel aan de vergadering van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NDSC) van 31 januari 2022, waarbij de noodtoestand werd verlengd tot en met 31 juli 2022. Als lid van de NSDC en de SAC was generaal Mya Tun Oo direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en hij is dan ook verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep.

Als lid van de SAC is generaal Mya Tun Oo direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen. Voorts is Mya Tun Oo als minister van Defensie verantwoordelijk voor de aanslagen door de strijdkrachten in de deelstaat Kayah op 25 december 2021, waarbij meer dan dertig mensen, onder wie kinderen en humanitaire medewerkers, om het leven zijn gekomen, en voor massamoorden en marteling van burgers in heel Myanmar. Daarom is hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten in Myanmar/Birma.

In 2018 maakten de Verenigde Naties en internationale maatschappelijke organisaties melding van grove mensenrechtenschendingen en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, die sinds 2011 in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan door het leger en de politie werden begaan tegen de Rohingya, waarbij zij concludeerden dat veel van die schendingen tot de zwaarste misdaden naar internationaal recht behoorden. Mya Tun Oo was vanaf augustus 2016 tot zijn benoeming tot minister van Defensie gezamenlijk chef-staf van het leger van Myanmar (Tatmadaw), de op twee na hoogste positie in de Tatmadaw. In deze functie zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Rakhine en coördineerde hij de verschillende strijdkrachten (leger, marine, luchtmacht) en het gebruik van artillerie. Hij is derhalve verantwoordelijk voor die ernstige schendingen en wandaden tegen de Rohingya.

22.3.2021

▼M9

21.

Dwe Aung Lin

Geboortedatum:

31 mei 1962

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Dwe Aung Lin is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en is de secretaris van de Staatsbestuursraad.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Luitenant-generaal Dwe Aung Lin werd op 2 februari 2021 benoemd tot secretaris van de SAC en verstrekte de opdrachten. Zo liet hij individuen uit functies zetten waarin zij door de wettig verkozen regering waren benoemd en was hij verantwoordelijk voor de nieuwe benoemingen in de kiescommissie van Myanmar.

Als lid en secretaris van de SAC was luitenant-generaal Dwe Aung Lin direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties, en dus is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

22.3.2021

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van burgers en ongewapende demonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep.

Als lid en secretaris van de SAC is luitenant-generaal Dwe Aung Lin direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

22.

Ye Win Oo

Geboortedatum: 21 februari 1966

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Ye Win Oo is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en is één van de twee secretarissen (co-secretaris) van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

22.3.2021

Op 2 februari 2021 werd luitenant-generaal Ye Win Oo tot co-secretaris van de SAC benoemd. Als lid en co-secretaris van de SAC was luitenant-generaal Ye Win Oo direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten van Myanmar hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van burgers en ongewapende demonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang, en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep.

Als lid en co-secretaris van de SAC is luitenant-generaal Ye Win Oo direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

▼M16

23.

Maung Maung Kyaw

Geboortedatum: 23 juli 1964

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Generaal Maung Maung Kyaw is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en lid van de Staatsbestuursraad (SAC). Hij was bevelhebber van de luchtmacht van Myanmar tussen 2018 en januari 2022. Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari 2021 de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen. Als lid van de SAC was generaal Maung Maung Kyaw direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Als lid van de SAC is generaal Maung Maung Kyaw direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen. Bovendien was hij als voormalig hoofd van de luchtmacht van Myanmar rechtstreeks verantwoordelijk voor de bombardementen op burgerdoelwitten in de staat Kayah in december 2021, waarbij een groot aantal slachtoffers vielen. Daarom is hij verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten.

22.3.2021

▼M9

24.

Moe Myint Tun

Geboortedatum: 24 mei 1968

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Moe Myint Tun is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC was luitenant-generaal Moe Myint Tun direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties, en dus is hij verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

22.3.2021

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van burgers en ongewapende demonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep.

Als lid van de SAC is luitenant-generaal Moe Myint Tun direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

In 2018 maakten de VN en internationale maatschappelijke organisaties melding van grove mensenrechtenschendingen en ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, die sinds 2011 in de deelstaten Kachin, Rakhine en Shan door het leger en de politie werden begaan tegen de Rohingya en concludeerden dat veel van die schendingen tot de zwaarste misdaden naar internationaal recht behoorden. Luitenant-generaal Moe Myint Tun diende als bevelhebber van het Bureau speciale operaties (BSO)-6 en was tot 2019 de chef-staf (leger) van de strijdkrachten van Myanmar (Tatmadaw). In die hoedanigheid hield hij toezicht op operaties in de deelstaat Rakhine. Hij is derhalve verantwoordelijk voor die ernstige schendingen en wandaden tegen de Rohingya.

25.

Than Hlaing

Geboortedatum:

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Than Hlaing is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij werd op 2 februari 2021 benoemd tot viceminister van Binnenlandse Zaken, hoofd van de politie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Luitenant-generaal Than Hlaing is betrokken bij acties en maatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

22.3.2021

Daarnaast heeft de politie onder leiding van luitenant-generaal Than Hlaing sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van burgers en ongewapende demonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting en willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Als viceminister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de politie is luitenant-generaal Than Hlaing direct verantwoordelijk voor de besluitvorming omtrent het repressiebeleid en de gewelddadige wijze waarop de politie is opgetreden tegen vreedzame demonstranten. Hij is dan ook verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

▼M10

26.

Mahn Nyein Maung (ook bekend als P’do, Phado Man Nyein Maung)

Lid van de Staatsbestuursraad;

Mahn Nyein Maung is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

19.4.2021

 

 

Geboortedatum: circa 1947;

Nationaliteit: Myanmarees;

Geslacht: mannelijk

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Mahn Nyein Maung direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Mahn Nyein Maung direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

27.

Thein Nyunt

Lid van de Staatsbestuursraad Voorzitter van de New National Democracy Party (NNDP);

Geboortedatum: 26 december 1944;

Geboorteplaats: Kawkareik (de staat Karen) Myanmar/Birma;

Nationaliteit: Myanmarees;

ID-nummer: 12/THAGAKA(NAING)012432;

Geslacht: mannelijk

Thein Nyunt is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Thein Nyunt direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, waaronder journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Thein Nyunt direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

28.

Khin Maung Swe

Lid van de Staatsbestuursraad Voorzitter van de partij National Democratic Force (NDF);

Geboortedatum: 24 juli 1942;

Geboorteplaats: Ngathaingchaung, District Pathein, Myanmar/Birma;

Nationaliteit: Myanmarees;

Geslacht: mannelijk

Khin Maung Swe is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Khin Maung Swe direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, waaronder journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Khin Maung Swe direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

29.

Aye Nu Sein

Lid van de Staatsbestuursraad Vicevoorzitter van de Arakan National Party;

Geboortedatum: 24 maart 1957;

Geboorteplaats: Sittwe, Rakhine State, Myanmar/Birma;

Nationaliteit: Myanmarees;

Geslacht: vrouwelijk

Aye Nu Sein is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Aye Nu Sein direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Aye Nu Sein direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

30.

Jeng Phang Naw Htaung

Lid van de Staatsbestuursraad;

Nationaliteit: Myanmarees;

Geslacht: mannelijk

Jeng Phang Naw Htaung is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Jeng Phang Naw Htaung direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Jeng Phang Naw Htaung direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

31.

Maung Ha

Lid van de Staatsbestuursraad;

Nationaliteit: Myanmarees;

Geslacht: mannelijk

Maung Ha is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Maung Ha direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Maung Ha direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

32.

Sai Long Hseng

Lid van de Staatsbestuursraad;

Geboortedatum: 18 april 1947;

Geboorteplaats: Kengtung, Myanmar/Birma;

Nationaliteit: Myanmarees;

Kaart voor burgerschapsverificatie: Katana (Naing) 0052495;

NRC-nummer:

13/ KATANA (N)-005249;

Geslacht: mannelijk

Sai Long Hseng is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Sai Long Hseng direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Sai Long Hseng direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

33.

Saw Daniel

Lid van de Staatsbestuursraad;

Geboortedatum: 25 november 1957;

Geboorteplaats: Loikaw (staat Kayah) Myanmar/Birma;

Nationaliteit: Myanmarees/;

Geslacht: mannelijk

Saw Daniel is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Saw Daniel direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Saw Daniel direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

34.

Dr. Banyar Aung Moe

Lid van de Staatsbestuursraad;

Nationaliteit: Myanmarees;

Geslacht: mannelijk

Banyar Aung Moe is lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is Banyar Aung Moe direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

 

 

 

Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten. De strijdkrachten en militaire autoriteiten hebben onder leiding van de SAC sinds 1 februari 2021 ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd; het betreft onder meer het doden van ongewapende burgerdemonstranten, het beperken van de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder andere door het beperken van internettoegang en door willekeurige arrestaties en vrijheidsbeneming van oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, die het mogelijk maakt het volledige militaire gezag over de betrokken gebieden uit te oefenen, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers, daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers, vervolgd door militaire rechtbanken, waardoor zij de facto verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is Banyar Aung Moe direct verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

 

▼M16

35.

U Chit Naing

(ook bekend als Sate Pyin Nyar)

Geboortedatum: december 1948

Geboorteplaats: Kyee Nee Village, Chauk Township, Regio Magway, Myanmar/Birma

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Adres: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (bij het dorp Tine Yin Thar), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing is de minister in de regering van de Unie die aan het hoofd staat van kabinet 2 van de regering van de Unie. Van 2 februari 2021 tot 1 augustus 2021 was hij minister van Informatie. Hij is benoemd door de voorzitter van de Staatsbestuursraad (SAC), die met ingang van 2 februari 2021 de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat heeft overgenomen. Als minister van Informatie was hij verantwoordelijk voor de staatsmedia (het televisiekanaal MWD, het radio- en tv-kanaal MRTV, de kranten Myanmar Alin, Kyemon en Global New Light of Myanmar, alsook het nieuwsagentschap Myanmar News Agency (MNA) en Myanmar Digital News), en dus voor de uitzending en publicatie van officiële nieuwsberichten. Tijdens zijn termijn als minister van Informatie stonden de kranten vol met promilitaire artikelen, waardoor hij verantwoordelijk is voor de propaganda van de junta en de verspreiding van desinformatie via de staatsmedia die niet accuraat verslag uitbrengen. Hij is direct verantwoordelijk voor beslissingen die hebben geleid tot het harde optreden tegen de media in Myanmar. Het gaat onder meer om richtlijnen waarbij onafhankelijke media werden gelast de woorden “staatsgreep”, “militair regime” en “junta” niet te gebruiken, en waarbij vijf lokale nieuwskanalen in het land verboden zijn. In zijn vorige en huidige functie als regeringslid ondermijnen zijn daden, beleid en activiteiten de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Geboortedatum: 29 maart 1960

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar/Birma

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Soe Htut is een lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari 2021 de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Soe Htut werd op 1 februari 2021 benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Soe Htut nam deel aan de vergadering van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NDSC) van 31 januari 2022, waarbij de noodtoestand werd verlengd tot en met 31 juli 2022. Door die beslissing en als lid van de SAC ondermijnen zijn activiteiten en beleid de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

De minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de politie, de brandweer en het gevangeniswezen van Myanmar. Tot de taken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken behoren staatsveiligheid en openbare orde. In die hoedanigheid is luitenant-generaal Soe Htut verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen door de politie van Myanmar sinds de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, waaronder het doden van ongewapende burgerdemonstranten, schendingen van de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering, willekeurige arrestaties en opsluiting van oppositieleiders en vreedzame demonstranten en schendingen van de vrijheid van meningsuiting.

Daarnaast is luitenant-generaal Soe Htut als lid van de SAC direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressiebeslissingen van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(ook bekend als Tun Tun Naing; ook bekend als Htun Htun Naung)

Geboortedatum: 30 april 1963

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Tun Tun Naung is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en was voordien bevelhebber. Hij is minister van Grensaangelegenheden en lid van de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NDSC). In 2013 was Tun Tun Naung de Noordelijke bevelhebber die supervisie uitoefende op het Birmese militaire conflict met het onafhankelijkheidsleger van Kachin. In dit conflict hebben de troepen van Myanmar onder het bevel van Tun Tun Naung ernstige mensenrechtenschendingen begaan en het internationaal humanitair recht geschonden. In 2017 was Tun Tun Naung bevelhebber van het “1e Bureau speciale operaties”. Onder zijn bevel hebben troepen tijdens de zuiveringsoperaties tegen de Rohingya-bevolking wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen begaan tegen etnische minderheden in de deelstaat Rakhine. Die operaties gingen van start op 25 augustus 2017 en betroffen willekeurige moorden, fysiek misbruik, foltering, seksueel geweld en detentie van Rohingya. Als bevelhebber in 2013 en 2017 is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Tijdens die gebeurtenissen aanvaardde Tun Tun Naung op 1 februari 2021 een benoeming tot minister van Grensaangelegenheden in de regering van de Unie en daarmee een zetel in de Nationale Defensie- en Veiligheidsraad (NSDC). Tun Tun Naung nam deel aan de vergadering van de NDSC van 31 januari 2022, waarbij de noodtoestand werd verlengd tot en met 31 juli 2022. Door die beslissing en als lid van de regering van de Unie en minister van Grensaangelegenheden is Tun Tun Naung verantwoordelijk voor activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar ondermijnen en voor acties die de vrede, de veiligheid en de stabiliteit van het land bedreigen.

21.6.2021

38.

Win Shein

(ook bekend als U Win Shein)

Geboortedatum: 31 juli 1957

Geboorteplaats: Mandalay, Myanmar/Birma

Nationaliteit: Myanmar

Geslacht: mannelijk

Paspoortnummer: DM001478 (Myanmar/Birma), afgegeven op 10 september 2012, verstrijkt op 9 september 2022

Nationaal identiteitsbewijs: 12DAGANA011336

Win Shein is op 1 februari 2021 door opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Planning en Financiën in de regering van de Unie. Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan Min Aung Hlaing.

Door zijn benoeming tot minister van Planning en Financiën van de regering van de Unie te aanvaarden en door zijn belangrijke rol in het economische beleid van het regime, is Win Shein verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.6.2021

▼M12

39.

Khin Maung Yi (ook bekend als Khin Maung Yee; ook bekend als U Khin Maung Yi)

Geboortedatum: 15 februari 1965;

Geboorteplaats: Rangoon, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Kolonel Khin Maung Yi is de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Hij was permanent secretaris in dit ministerie onder de democratisch verkozen regering.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die machten uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Kolonel Khin Maung Yi werd op 2 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC).

21.6.2021

 

 

 

Volgens het recht van Myanmar is de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud als enige verantwoordelijk voor het beheer van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van Myanmar, en speelt die een cruciale rol bij de exploitatie van en handel in onder andere hulpbronnen zoals edelstenen, parels en andere minerale hulpbronnen en bosbouw. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud staat aan het hoofd van en heeft zeggenschap over Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) en Myanmar Timber Enterprise (MTE), die exclusieve rechten hebben op de productie van en handel in hulpbronnen op hun bevoegdheidsgebieden.

Door zijn benoeming tot minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud te aanvaarden en door zijn rol bij de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Myanmar, draagt Khin Maung Yi bij aan de financiering van het militaire regime, en is hij derhalve verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

 

40.

Tin Aung San

Geboortedatum: 16 oktober 1960;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Nationaal identiteitsbewijs: 12/La Ma Na (N) 89 489

Admiraal Tin Aung San is opperbevelhebber van de Myanmarese marine en fungeert als minister van Vervoer en Communicatie. Hij is tevens lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Admiraal Tin Aung San werd op 3 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot minister van Vervoer en Communicatie.

Als minister van de regering is hij verantwoordelijk voor communicatie en netwerken en neemt hij dus besluiten en voert hij beleid uit waarbij de vrijheid van toegang tot onlinegegevens wordt vastgelegd. Sinds hij het ministerie heeft overgenomen, zijn er tal van blokkeringen en opzettelijke vertragingen van het internet geweest, en werden aanbieders opgedragen om de onlinetoegang tot Facebook, Twitter en Instagram te verhinderen. Hij is derhalve rechtstreeks verantwoordelijk voor het beperken van de persvrijheid en de onlinetoegang tot informatie, waardoor hij de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnt.

Als lid van de SAC is Tin Aung San direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de repressieve besluiten van de SAC, waaronder wetgeving die de mensenrechten schendt en de vrijheden van de burgers van Myanmar inperkt, en voor de ernstige mensenrechtenschendingen door de veiligheidstroepen van Myanmar.

 

41.

Thida Oo

ook bekend als Daw Thida Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: vrouwelijk

Thida Oo is op 2 februari 2021 door de opperbevelhebber van het leger van Myanmar (Tatmadaw), Min Aung Hlaing, benoemd tot procureur-generaal van de Unie van Myanmar. Zij is lid van de Investeringscommissie van Myanmar (MIC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 terzijde te schuiven en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Thida Oo is sinds de eerste dag van de staatsgreep lid van de regering. Zij gebruikt de bij de Wet betreffende de procureur-generaal van de Unie uit 2010 geboden bevoegdheid om politiek gemotiveerde processen te voeren, die uitmonden in willekeurige detentie, en op te treden als een faciliterende kracht voor de door het militaire regime begane misbruiken. Zij is derhalve betrokken bij acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

42.

Aung Lin Tun

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Generaal-majoor Aung Lin Tun is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw) en viceminister van Defensie.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Generaal-majoor Aung Lin Tun werd op 11 mei 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot viceminister van Defensie. Vóór zijn promotie maakte hij deel uit van het kabinet van de opperbevelhebber van het leger en was hij betrokken bij alle repressieve acties van de SAC en de Tatmadaw sinds de staatsgreep.

Generaal-majoor Aung Lin Tun is als viceminister van Defensie betrokken bij beleidsmaatregelen en acties die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van het land in gevaar brengen. Daarnaast is generaal-majoor Aung Lin Tun, als lid van het militaire regime, rechtstreeks verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten door de veiligheidstroepen tegen vreedzame betogers.

 

43.

Zaw Min Tun

Geboorteplaats: Yenanchaung, Myanmar;

Nationaliteit: Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Zaw Min Tun is hoofd van het persteam van de Staatsbestuursraad en viceminister van Informatie. Hij is het voormalige hoofd van het True News Information Team van de Tatmadaw.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Hij werd op 5 februari 2021 door de Staatsbestuursraad (SAC) onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing benoemd tot hoofd van het persteam van de SAC en op 7 februari 2021 tot viceminister van Informatie.

Als woordvoerder van de Staatsbestuursraad heeft brigadegeneraal Zaw Min Tun alle persconferenties van de SAC, die tot doel hebben het discours van de SAC over de staatsgreep te verwoorden en het optreden van de junta sindsdien te rechtvaardigen, voorgezeten.

21.6.2021

 

 

 

Als viceminister van Informatie van de regering is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de media in staatsbezit en dus voor de uitzending en publicatie van officieel nieuws. Sinds de benoeming van Chit Naing tot minister van Informatie en van Zaw Min Tun tot zijn plaatsvervanger zijn de kranten gevuld met pro-militaire artikelen. Zaw Min Tun is derhalve verantwoordelijk voor de propaganda van de junta en de verspreiding van desinformatie via de staatsmedia, die niet accuraat verslag uitbrengen. Hij is ook verantwoordelijk voor beslissingen die hebben geleid tot het harde optreden tegen de media in Myanmar. Het gaat onder meer om richtlijnen waarbij onafhankelijke media werden bevolen de woorden „staatsgreep”, „militair regime” en „junta” niet te gebruiken, lokale nieuwskanalen in het land werden verboden en binnen- en buitenlandse journalisten werden gearresteerd. In zijn verklaringen steunt hij openlijk de militaire staatsgreep. Hij is daarom verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie in Myanmar/Birma door het beperken van de persvrijheid en de toegang tot informatie, zowel online als offline.

Als lid van zowel de SAC als de regering van de junta, is brigadegeneraal Zaw Min Tun betrokken bij en verleent hij steun aan acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

 

▼M14

44.

Aung Naing Oo

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 13 oktober 1962

Geboorteplaats: Kyaukse, Mandalay, Myanmar/Birma;

Geslacht: mannelijk

Adres: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Myanmar/Birma

Paspoortnummer: DM002656

Nationaal identiteitsbewijs: 7/PaKhaNa (Naing) 13345

Aung Naing Oo is sinds 2 februari 2021 minister van Investeringen en Buitenlandse Economische Betrekkingen. Hij is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC), die onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing met ingang van 2 februari 2021 de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat heeft overgenomen.

Als minister van de regering maakt hij deel uit van het militaire regime dat tijdens een militaire staatsgreep de macht in Myanmar/Birma heeft gegrepen en de rechtmatig verkozen leiders heeft omvergeworpen. Als minister van Investeringen en Buitenlandse Economische Betrekkingen is hij belast met het faciliteren van zakendoen en investeringen in Myanmar/Birma en draagt hij derhalve bij tot het veiligstellen van de financiële behoeften van het militaire regime. Uit zijn verklaringen en daden blijkt zijn openlijke steun voor de staatsgreep en het militaire regime. Hij heeft bovendien verklaard dat de internationale media de crisis hebben opgeblazen en dat de beweging voor burgerlijke ongehoorzaamheid aan het wegebben is. Daarnaast heeft hij leidinggevenden van buitenlandse telecommunicatiebedrijven verboden zonder toestemming het land te verlaten, en in februari 2021 heeft hij andersdenkende ambtenaren van het ministerie ontslagen. Zijn daden, beleid en activiteiten ondermijnen derhalve de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma, en hij is betrokken bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

45.

Charlie Than

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 1950

Geslacht: mannelijk

Adres: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Birma

Charlie Than is sinds 22 mei 2021 minister van Industrie. Hij is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC), die onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing met ingang van 2 februari 2021 de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat heeft overgenomen.

Uit zijn verklaringen en daden blijkt zijn openlijke steun voor de staatsgreep en het militaire regime. Als minister van de regering maakt hij deel uit van het militaire regime dat tijdens een militaire staatsgreep de macht in Myanmar/Birma heeft gegrepen en de rechtmatig verkozen leiders heeft omvergeworpen. Als minister van Industrie heeft hij controle over de staatsbedrijven en draagt hij derhalve bij tot het veiligstellen van de financiële behoeften van het militaire regime. Zijn daden, beleid en activiteiten ondermijnen derhalve de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma, en hij is betrokken bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

46.

Thet Thet Khine

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geboortedatum: 19 augustus 1967

Geboorteplaats: Mogok, Myanmar/Birma

Geslacht: vrouwelijk

Adres:127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, Myanmar/Birma;

Paspoortnummer: MB132403 (Myanmar/Birma) afgegeven op 7 mei 2015, verstrijkt op 6 mei 2020

Nationaal identiteitsbewijs: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine is sinds 4 februari 2021 minister van Sociale Zaken, Bijstand en Hervestiging. Zij is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC), die onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing met ingang van 2 februari 2021 de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat heeft overgenomen.

Als minister van de regering maakt ze deel uit van het militaire regime dat tijdens een militaire staatsgreep de macht in Myanmar/Birma heeft gegrepen en de rechtmatig verkozen leiders heeft omvergeworpen. Uit haar verklaringen en daden blijkt haar openlijke steun voor de staatsgreep en het militaire regime. Ze heeft bovendien verklaard dat het leger de staatsgreep heeft gepleegd als antwoord op verkiezingsfraude. Daarnaast ontkent ze dat het leger genocide heeft gepleegd tegen de Rohingya. Ze is derhalve betrokken bij en verleent steun aan acties en beleidsmaatregelen die de democratie en de rechtstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, en acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

47.

Maung Maung Ohn (ook bekend als U Maung Maung Ohn)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Maung Maung Ohn is sinds 1 augustus 2021 minister van Informatie. Hij is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC), die onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing met ingang van 2 februari 2021 de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat heeft overgenomen. Daarvoor was hij sinds 7 februari 2021 minister van Hotelwezen en Toerisme.

Als minister van de regering maakt hij deel uit van het militaire regime dat tijdens een militaire staatsgreep de macht in Myanmar/Birma heeft gegrepen en de rechtmatig verkozen leiders heeft omvergeworpen. Als minister van Informatie heeft hij controle over de staatsmedia (de kranten MWD, MRTV, Myanmar Alin, Kyemon en Global New Light of Myanmar, en het Myanmar News Agency (MNA) en Myanmar Digital News), en dus over de uitzending en publicatie van officiële nieuwsberichten. Hij heeft het repressieve beleid na de militaire staatsgreep voortgezet en verder aangescherpt, met name door de wet op de televisie- en radio-omroep te wijzigen en aanvullende beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid op te leggen, onder meer door de toegang tot internet te beperken, journalistiek strafbaar te stellen en journalisten gevangen te nemen. Daarnaast heeft hij de leden van de Myanmarese Mediaraad, een onafhankelijk orgaan, opgedragen de doelstellingen van de regering te verwezenlijken.

Zijn daden, beleid en activiteiten ondermijnen derhalve de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma, en hij is betrokken bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

48.

Shwe Kyein (ook bekend als U Shwe Kyein)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Shwe Kyein is sinds 30 maart 2021 lid van de Staatsbestuursraad (SAC).

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, een staatsgreep gepleegd in Myanmar/Birma door de resultaten van de verkiezingen van 8 november 2020 naast zich neer te leggen en de democratisch gekozen regering omver te werpen. Als onderdeel van de staatsgreep kondigde vicepresident Myint Swe in zijn hoedanigheid van waarnemend president op 1 februari de noodtoestand af, waarna hij de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht van de staat overdroeg aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Min Aung Hlaing. Op 2 februari 2021 werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

Als lid van de SAC is U Shwe Kyein direct betrokken bij en verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake overheidsfuncties en dus verantwoordelijk voor het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma. Daarnaast nam de SAC besluiten die de rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting, waaronder toegang tot informatie, en vreedzame vergadering inperkten.

Sinds 1 februari 2021 plegen de strijdkrachten en militaire autoriteiten onder leiding van de SAC voortdurend ernstige mensenrechtenschendingen; het betreft onder meer het doden van burgers en ongewapende demonstranten, het ontheemden van honderdduizenden mensen, het verbranden, martelen en doden van burgers, en het ontzeggen van gelijke toegang tot humanitaire hulp. De strijdkrachten en militaire autoriteiten onder leiding van de SAC beperken de vrijheid van vergadering en meningsuiting, onder meer door de toegang tot internet te blokkeren, en willekeurig oppositieleiders en tegenstanders van de staatsgreep te arresteren, op te sluiten en te veroordelen. Voorts heeft de SAC in delen van het land de staat van beleg afgekondigd, waardoor het leger volledig gezag heeft over het betrokken gebied, met inbegrip van administratieve, justitiële en rechtshandhavingsfuncties. In de gebieden die onder de staat van beleg vallen, worden burgers — daaronder begrepen journalisten en vreedzame betogers — vervolgd door militaire rechtbanken, waarbij zij verstoken blijven van het recht op een eerlijk proces en het recht om in beroep te gaan. Het gewelddadige optreden van militairen en politiediensten die de vrede, veiligheid en stabiliteit bedreigen, is aanzienlijk toegenomen in gebieden waar de staat van beleg geldt.

Als lid van de SAC is U Shwe Kyein rechtstreeks verantwoordelijk voor die repressiebeslissingen en voor ernstige mensenrechtenschendingen.

21.2.2022

49.

Aung Moe Myint (ook bekend als U Aung Moe Myint)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Aung Moe Myint werd op 23 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren en bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, is Aung Moe Myint rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

50.

Than Tun (ook bekend als U Than Tun)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Than Tun werd op 2 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Than Tun rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

51.

Aung Lwin Oo (ook bekend als U Aung Lwin OO)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Aung Lwin Oo werd op 23 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Aung Lwin Oo rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

52.

Aung Saw Win (ook bekend als U Aung Saw Win)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Aung Saw Win werd op 2 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Aung Saw Win rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

53.

Than Win

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Than Win werd op 2 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen 16 mensen aan te klagen voor verkiezingsfraude, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Than Win rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

54.

Saw Ba Hline (ook bekend als U Saw Ba Hline)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Saw Ba Hline werd op 9 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Saw Ba Hline rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

55.

Soe Oo (ook bekend als U Soe OO)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Soe Oo werd op 9 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen 16 mensen aan te klagen voor verkiezingsfraude, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Soe Oo rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

56.

Than Soe (ook bekend als U Than Soe)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Than Soe werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Than Soe rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

57.

Bran Shaung (ook bekend als U Bran Shaung)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Bran Shaung werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Bran Shaung rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

58.

Myint Oo (ook bekend als U Myint Oo)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Myint Oo werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Myint Oo rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

59.

Khin Maung Oo (ook bekend als U Khin Maung Oo)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Khin Maung Oo werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Khin Maung Oo rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

60.

Nu Mya Zan (ook bekend als Daw Nu Mya Zan)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: vrouwelijk

Nu Mya Zan werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Nu Mya Zan rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

61.

Myint Thein (ook bekend als U Myint Thein)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Myint Thein werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Myint Thein rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

62.

Ba Maung (ook bekend als Dr Ba Maung)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Ba Maung werd op 26 februari 2021 benoemd tot lid van de kiescommissie van de Unie. Door deze benoeming, meteen na de militaire staatsgreep van 1 februari 2021, te aanvaarden, en door als lid van deze kiescommissie met name de verkiezingsresultaten van november 2020 zonder enig aantoonbaar bewijs van fraude ongeldig te verklaren, bij diezelfde verkiezingen verkiezingsfraude aan te klagen, en de voormalige leden van de kiescommissie te verdrukken, is Ba Maung rechtstreeks betrokken bij het ondermijnen van de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma.

21.2.2022

63.

Tayza Kyaw (ook bekend als U Tayza Kyaw)

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

U Tayza Kyaw is lid van het leger van Myanmar (Tatmadaw), waarin hij verscheidene hoge functies bekleedt, zoals bevelhebber van het Noordelijke Commando en bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 1 (BSO 1).

Vóór de staatsgreep van 1 februari 2021 zag hij toe op de militaire operaties in de deelstaat Kachin, waarbij buitensporig en willekeurig geweld werd gebruikt tegen etnische minderheidsgroepen en burgers hun rechten geschonden zagen en gedwongen werden ontheemd.

Sinds februari 2021 staat U Tayza Kyaw aan het hoofd van het BSO 1, dat meerdere grootschalige militaire operaties heeft uitgevoerd in nauwe samenwerking met U Than Hlaing, die verantwoordelijk is bevonden voor het gebruik van buitensporig geweld en het schenden van mensenrechten. Bij de voorbereiding en daaropvolgende uitvoering van de zogenaamde „zuiveringsoperaties” in de regio's Sagaing en Magwe onder de bevoegdheid van het BSO 1, werden zowel een bijzonder buitensporig gebruik van geweld als op gender gebaseerd geweld vastgesteld. Hij is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Myanmar/Birma en voor acties die er de vrede, veiligheid en stabiliteit in gevaar brengen.

21.2.2022

64.

Ni Lin Aung

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Brigadegeneraal Ni Lin Aung is de bevelhebber van het Oostelijke Commando van het leger van Myanmar (Tatmadaw). De deelstaat Kayah valt onder de rechtsmacht van het Oostelijke Commando. Bij een aanval in de buurt van het dorp Moso, gemeente Phruso, in de deelstaat Karenni (Kayah), vielen op 24 december 2021 ten minste 35 doden, onder wie burgers, kinderen en twee humanitaire hulpverleners van de ngo Save the Children. De aanval wordt toegeschreven aan het Tatmadaw. Als bevelhebber van het Oostelijke Commando staat brigadegeneraal Ni Lin Aung rechtstreeks aan het hoofd van de troepen in de deelstaat Kayah, waaronder de eenheden die dat bloedbad hebben aangericht. Brigadegeneraal Ni Lin Aung is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en betrokken bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

65.

Aung Zaw Aye

Nationaliteit: Myanmar/Birma

Geslacht: mannelijk

Luitenant-generaal Aung Zaw Aye is bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 2 van het leger van Myanmar (Tatmadaw).

Bij een militaire aanval in de buurt van het dorp Moso, gemeente Phruso, in de deelstaat Karenni (Kayah), vielen op 24 december 2021 ten minste 35 doden, onder wie burgers, kinderen en twee humanitaire hulpverleners van de ngo Save the Children. De aanval wordt toegeschreven aan het Tatmadaw. Als bevelhebber van het Bureau speciale operaties nr. 2 staat luitenant-generaal Aung Zaw Aye aan het hoofd van het Oostelijke Commando, dat rechtstreeks het bevel voert over de militaire troepen die actief zijn in de deelstaat Kayah, waaronder de eenheden die dat bloedbad hebben aangericht. Luitenant-generaal Aung Zaw Aye is derhalve verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen en betrokken bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

▼M10B.  Rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 4 bis

 

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming in de lijst

1.

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd

adres: 51 Mahabandoola Road, 189/191; Botataung, regio Yangon, Myanmar 11 161;

soort entiteit: naamloze vennootschap;

plaats van registratie: Yangon, Myanmar/Birma;

datum van registratie: 27 april 1990;

De Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) is een conglomeraat van bedrijven dat eigendom is van en gecontroleerd wordt door de strijdkrachten van Myanmar (Tatmadaw). De MEHL heeft dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen in diverse sectoren van de economie, waaronder het bankwezen, verzekeringen, de bouw, de handel, vervoer, mijnbouw, edelsteenwinning, industrie en toerisme. De MEHL en haar dochterondernemingen genereren inkomsten voor de Tatmadaw. Daardoor stellen zij mede de strijdkrachten in staat om activiteiten te ontplooien die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, en ernstige schendingen van de mensenrechten in Myanmar/Birma te plegen.

De MEHL en haar dochterondernemingen hebben in 2017 activa aan de militairen geschonken tijdens geldinzamelingsacties van de Tatmadaw. De MEHL heeft de Tatmadaw dus financieel gesteund en daardoor de strijdkrachten mede in staat gesteld om in 2017 „zuiveringsoperaties” tegen de Rohingya-bevolking uit te voeren en ernstige schendingen van de mensenrechten te plegen waarvan deze bevolkingsgroep het slachtoffer is geworden.

19.4.2021

 

 

registratienummer: 156387282;

plaats waar de voornaamste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden: Myanmar/Birma;

de volgende organen/personen zijn gelieerd aan de MEHL: raad van bestuur: luitenant-generaal Dwe Aung Lin: directeur (door de EU op de lijst geplaatst); luitenant-generaal Moe Myint Tun: directeur (door de EU op de lijst geplaatst); leiding: opperbevelhebber Min Aung Hlaing (voorzitter) (door de EU op de lijst geplaatst);

plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win: vicevoorzitter (door de EU op de lijst geplaatst);

telefoonnummer: 01-290843;

website: http://www.mehl.com.mm/

De raad van bestuur van MEHL bestaat uitsluitend uit hogere officieren (in actieve dienst of gepensioneerd) van de Tatmadaw. Twee leden van de raad van bestuur (luitenant-generaal Dwe Aung Lin en luitenant-generaal Moe Myint Tun) zijn tevens lid van de State Administration Council, het ad-hocorgaan dat na de staatsgreep van 1 februari is opgericht en dat feitelijk Myanmar bestuurt. Zij staan op de lijst die is opgenomen in Besluit 2013/184/GBVB van de Raad en in Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008.

Opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win aan het hoofd van de MEHL, respectievelijk als voorzitter en vicevoorzitter.

 

2.

Myanmar Economic Corporation Limited

adres: hoek van Ahlone Road en Kannar Road, Ahlone, Yangon, Myanmar;

soort entiteit: naamloze vennootschap;

plaats van registratie: Yangon, Myanmar/Birma;

datum van registratie: opgericht in 1997 als staatsbedrijf en op 9 januari 2019 geregistreerd als particulier bedrijf;

registratienummer: 105444192;

De Myanmar Economic Corporation (MEC) is een conglomeraat van bedrijven dat eigendom is van en gecontroleerd wordt door de strijdkrachten van Myanmar (Tatmadaw). De MEC heeft dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen in diverse sectoren van de economie, waaronder het bankwezen, verzekeringen, de bouw, de handel, vervoer, mijnbouw, edelsteenwinning, industrie en toerisme. De MEC en haar dochterondernemingen genereren inkomsten voor de Tatmadaw. Daardoor stellen zij mede de strijdkrachten in staat om activiteiten te ontplooien die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen, en ernstige schendingen van de mensenrechten in Myanmar/Birma te plegen.

De raad van bestuur van de MEC bestaat uitsluitend uit hogere officieren (in actieve dienst of gepensioneerd) van de Tatmadaw.

19.4.2021

 

 

plaats waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden: Myanmar/Birma;

telefoonnummer: 01-8221369;

E-mail: mecadm.hq@gmail.com

De MEC en haar dochterondernemingen hebben in 2017 activa aan de strijdkrachten geschonken tijdens geldinzamelingsacties van de Tatmadaw. De MEC heeft de Tatmadaw dus financieel gesteund en daardoor de strijdkrachten mede in staat gesteld om in 2017 „zuiveringsoperaties” tegen de Rohingya-bevolking uit te voeren en ernstige schendingen van de mensenrechten te plegen waar deze bevolkingsgroep het slachtoffer van is geworden.

 

▼M12

3.

Myanma Gems Enterprise (ook bekend onder de naam Myanmar Gems Enterprise)

Adres: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Myanmar Gems Enterprise (MGE) is een staatsbedrijf dat gecontroleerd wordt door het leger van Myanmar (Tatmadaw) en verantwoordelijk is voor het opstellen van regels en voorschriften, en voor het toezicht op en het verlenen van vergunningen aan plaatselijke particuliere ondernemers, het organiseren van handelsbeurzen en speciale verkopen voor de lucratieve handel in jade en edelstenen. MGE opereert onder leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC), waarvan de minister is benoemd door de Staatsbestuursraad (SAC).

21.6.2021

 

 

Plaats van registratie: Myanmar

Website: http://www.mge.gov.mm/

Het leger van Myanmar (Tatmadaw) heeft al geruime tijd aanzienlijke belangen in jade en edelstenen, met name via de leiding van MGE, die bijna volledig uit voormalige militairen bestaat, en via de activiteiten van twee militaire conglomeraten (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC)). De staatsgreep van 1 februari 2021 heeft MGE opnieuw onder militaire controle gebracht, waardoor de Tatmadaw aanzienlijke controle over de edelsteensector uitoefent. MGE genereert inkomsten voor verschillende ministeries van Myanmar en dankzij de verschillende hierboven beschreven activiteiten kan de Tatmadaw direct of indirect profiteren van de door deze sector gegenereerde inkomsten, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen en de mensenrechten in Myanmar/Birma op ernstige wijze schenden.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(ook bekend als Myanmar Timber Enterprise)

Adres:

Hoofdkantoor: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filiaal: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar

Soort entiteit: staatsbedrijf

Plaats van registratie: Myanmar

Tel.: 01-3528789

Website: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) is een staatsbedrijf dat ressorteert onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). MTE heeft exclusieve rechten op de productie en uitvoer van hout in Myanmar/Birma.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet verwierf het militaire regime zeggenschap over en opbrengsten van staatsbedrijven, waaronder MTE. Myanma Timber Enterprise en haar dochterondernemingen worden dus gecontroleerd door en genereren inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

21.6.2021

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

Adres:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., hoek van Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG

Soort entiteit: joint venture

Plaats van registratie: Myanmar

Tel.: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) is actief in de houtindustrie in Myanmar en verwerkt teakhout en hardhout. FPJVC is een openbare onderneming, maar is eigendom van en staat onder zeggenschap van de staat, die i) de meerderheid van de aandelen van FPJVC bezit, via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC) (10 %) en de onderneming Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %), die eigendom is van de staat, en ii) het recht heeft de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van FPJVC te benoemen (MONREC en MTE benoemen elk drie leden, op een totaal van elf).

21.6.2021

 

 

 

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet kreeg het militaire regime zeggenschap over en profiteerde het van staatsbedrijven, waaronder FPJVC. FPJVC wordt dus gecontroleerd door en genereert inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

 

6.

Myanmar War Veterans Organization

Adres: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar

Soort entiteit: niet-gouvernementele organisatie

Plaats van registratie: Yangon, Myanmar/Birma

Datum van registratie: 1973

Tel.: (067) 30485

Website: https://www.mwvo.org/Home/About

De Myanmar War Veterans Organization (MWVO) is een niet-gouvernementele organisatie die steun verleent aan voormalige leden van het leger van Myanmar (Tatmadaw). Het is de belangrijkste organisatie van het land die op sociale en economische kwesties in verband met het leger weegt.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari werd de SAC opgericht om die bevoegdheden uit te oefenen en te voorkomen dat de democratisch gekozen regering haar mandaat kon vervullen.

21.6.2021

 

 

 

Volgens het mandaat van de MWVO fungeert de niet-gouvernementele organisatie als een reservemacht van de Tatmadaw en geeft zij mee vorm aan het nationale defensie- en veiligheidsbeleid. Daarnaast organiseert de MWVO steunbetogingen voor het regime en vormt zij volksmilities, waardoor zij de Tatmadaw steunt bij activiteiten die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen.

De MWVO wordt geleid door prominente figuren van de Tatmadaw, zoals opperbevelhebber Min Aung Hlaing en plaatsvervangend opperbevelhebber Soe Win. Leden van de MWVO maken deel uit van de bestuursstructuur van de door militairen geleide conglomeraten, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) en Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). De MWVO heeft dus banden met personen en entiteiten die zijn genoemd in Besluit 2013/184/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad.

 

▼M14

7.

Htoo Group of Companies

Adres: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar/Birma

Soort entiteit: holding

Plaats van registratie: Myanmar/Birma

Telefoonnummer: +95 1 500344; +95 1 500355

Website: https://htoo.com/

De Htoo Group of Companies is een particulier concern, opgericht door voorzitter U Tay Za, die nauwe banden heeft met de hoogste leiding van het leger van Myanmar (Tatmadaw). De bedrijfsactiviteiten van het concern zijn onder meer handel, bankwezen, mijnbouw, toerisme en luchtvaart.

In 2017 verleende de Htoo Group of Companies het Tatmadaw financiële steun voor de „zuiveringsoperaties” in Rakhine en droeg dat jaar aldus bij tot ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya. Daarnaast fungeerde de Htoo Group of Companies als tussenhandelaar in militair materieel, dat in het hele land en in het bijzonder in gebieden met etnische minderheden werd gebruikt tegen de burgerbevolking die tegen de staatsgreep van 1 februari protesteerde. Door bij te dragen tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen, heeft het concern steun verleend aan het Tatmadaw en was het betrokken bij acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

Adres: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar/Birma 110401

Soort entiteit: particuliere onderneming

Plaats van registratie: Myanmar/Birma

Telefoonnummer: +95 775 111 112

Website: www.ige.com.mm

De International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited is een particulier concern, opgericht door voorzitter U Nay Aung, die nauwe banden heeft met de hoogste leiding van het leger van Myanmar (Tatmadaw). IGE is actief in belangrijke infrastructuursectoren, zoals telecommunicatie en energie, en in de landbouw en de horeca.

In 2017 verleende IGE het Tatmadaw financiële steun voor de „zuiveringsoperaties” in Rakhine en droeg dat jaar aldus bij tot ernstige mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya. IGE heeft het Tatmadaw daarnaast indirecte financiële steun verleend door financiële deelnemingen te verwerven in verscheidene projecten en bedrijven die banden hebben met het Tatmadaw, en in de conglomeraten daarvan. IGE verleent derhalve steun aan en profiteert van het Tatmadaw.

21.2.2022

9.

Mining Enterprise (ME 1)

Adres: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Myanmar/Birma

Soort entiteit: staatsbedrijf

Plaats van registratie: Myanmar/Birma

Telefoonnummer:09-071-21168

No. 1 Mining Enterprise (ME 1) is een staatsbedrijf dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC) valt en fungeert als toezichthouder voor de sector productie en afzet van non-ferrometalen. Het bedrijf is als zodanig verantwoordelijk voor het toekennen van vergunningen aan en het innen van een deel van de belasting op de winst van particuliere ondernemingen die ofwel een „productiedelingscontract” met ME 1 hebben, ofwel in een joint venture met ME 1 zitten.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 heeft het militaire regime een nieuw kabinet benoemd, waaronder een nieuwe minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubehoud (MONREC). Via de SAC en het nieuwe kabinet verwierf het militaire regime zeggenschap over en opbrengsten van staatsbedrijven, waaronder No. 1 Mining Enterprise. No. 1 Mining Enterprise wordt dus gecontroleerd door en genereert inkomsten voor het Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat ondermijnen.

No. 1 Mining Enterprise heeft bovendien deelgenomen aan en/of toezicht gehouden op verschillende projecten die in verband worden gebracht met het door het Tatmadaw gebruikte geweld tegen de burgerbevolking en met de schending van haar meest fundamentele rechten, onder meer door landonteigening en gedwongen ontheemding. No. 1 Mining Enterprise is derhalve verantwoordelijk voor het ondersteunen van acties die de vrede, veiligheid en stabiliteit van Myanmar/Birma in gevaar brengen.

21.2.2022

10.

Myanma Oil and Gas Enterprise

Adres: Ministerie van Elektriciteit en Energie, gebouwnummer 6, Nay Pyi Taw, Myanmar/Birma;

Soort entiteit: staatsbedrijf;

Plaats van registratie: Myanmar/Birma

Telefoonnummer: +95-67-3 411 055

Website: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

De Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), een staatsbedrijf, is de oliemaatschappij, dienstverlener en regulator van de olie- en gassector. Het bedrijf houdt toezicht op de exploratie en productie van olie en gas, de transmissie van gas voor huishoudelijk gebruik en de distributie van aardolieproducten. Het is verantwoordelijk voor het toekennen van vergunningen aan en het innen van een deel van de belasting op de winst van particuliere ondernemingen die ofwel een „productiedelingscontract” met MOGE hebben, ofwel in een joint venture met MOGE zitten.

Op 1 februari 2021 heeft het leger van Myanmar (Tatmadaw), onder leiding van opperbevelhebber Min Aung Hlaing, door middel van een staatsgreep de legitieme burgerregering omvergeworpen en de Staatsbestuursraad (SAC) opgericht om de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de staat uit te oefenen. Op 2 februari 2021 benoemde de SAC nieuwe ministers, onder wie een minister van Elektriciteit en Energie. Het Ministerie van Elektriciteit en Energie (MEE) houdt toezicht op MOGE. Via de SAC en het nieuwe kabinet verwierf het militaire regime zeggenschap over en opbrengsten van staatsbedrijven, waaronder MOGE.

MOGE wordt dus gecontroleerd door en genereert inkomsten voor de Tatmadaw, wat bijdraagt tot het vermogen van het leger om activiteiten uit te voeren die de democratie en de rechtsstaat in Myanmar/Birma ondermijnen.

21.2.2022( 1 ) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

( 2 ) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

( 3 ) Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (door de Raad aangenomen op 11 maart 2013 (PB C 30 van 27.3.2013, blz. 1).

( 4

( 5

( 6

( 7

( 8

( 9

( 10

( 11

( 12

( 13

( 14

( 15

( 16

( 17