02013D0519 — NL — 01.06.2017 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2013

tot vaststelling van de lijst van gebieden en derde landen waaruit honden, katten en fretten mogen worden ingevoerd, en van het modelgezondheidscertificaat voor die invoer

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 6721)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/519/EU)

(PB L 281 van 23.10.2013, blz. 20)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/98 VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 18 januari 2017

  L 16

37

20.1.2017
▼B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2013

tot vaststelling van de lijst van gebieden en derde landen waaruit honden, katten en fretten mogen worden ingevoerd, en van het modelgezondheidscertificaat voor die invoer

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 6721)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/519/EU)Artikel 1

Lijst van gebieden en derde landen waaruit honden, katten of fretten mogen worden ingevoerd overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG

1.  Zendingen honden, katten en fretten waarop de bepalingen van Richtlijn 92/65/EEG van toepassing zijn, mogen alleen in de Unie worden ingevoerd als de gebieden of derde landen waaruit zij afkomstig zijn en de gebieden of derde landen waardoor zij worden doorgevoerd, zijn opgenomen in een van de lijsten in:

a) bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG;

b) deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010;

c) bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

2.  In afwijking van lid 1 mogen zendingen honden, katten en fretten die bestemd zijn voor instellingen, instituten en centra die overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn goedgekeurd, alleen in de Unie worden ingevoerd als de gebieden of derde landen waaruit zij afkomstig zijn en de gebieden of derde landen waardoor zij worden doorgevoerd, zijn opgenomen in de in lid 1, onder c), bedoelde lijst.

Artikel 2

Diergezondheidscertificaat voor de invoer uit gebieden of derde landen

De lidstaten staan de invoer van honden, katten en fretten alleen toe als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) zij gaan vergezeld van een diergezondheidscertificaat dat overeenkomstig het model in deel 1 van de bijlage is opgesteld en overeenkomstig de toelichting in deel 2 van de bijlage door een officiële dierenarts is ingevuld en ondertekend;

b) zij voldoen aan de voorschriften voor het onder a) bedoelde diergezondheidscertificaat wat betreft de gebieden of derde landen waaruit zij afkomstig zijn en de gebieden of derde landen waardoor zij zijn doorgevoerd, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c).

Artikel 3

Intrekkingen

De Beschikkingen 94/274/EG, 94/275/EG en 2005/64/EG worden ingetrokken.

Artikel 4

Overgangsbepalingen

Voor een overgangsperiode tot en met 29 april 2015 staan de lidstaten de invoer in de Unie toe van honden, katten en fretten die vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat uiterlijk op 28 december 2014 is afgegeven volgens de modellen in de bijlage bij Beschikking 2005/64/EG en bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/874/EU.

Artikel 5

Toepassing

Dit besluit is van toepassing met ingang van 29 december 2014.

Artikel 6

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE

▼M1

DEEL 1

Modeldiergezondheidscertificaat voor de invoer van honden, katten en fretten in de Unie

image

image

image

image

image

▼B

DEEL 2

Toelichting voor het invullen van de diergezondheidscertificaten

a) Indien in het certificaat staat dat een verklaring in bepaalde gevallen kan worden doorgehaald, betekent dit dat niet ter zake doende verklaringen mogen worden doorgehaald, met paraaf en stempel van de officiële dierenarts, of helemaal uit het certificaat mogen worden weggelaten.

b) Het origineel van elk certificaat bestaat uit één blad of, indien nodig, een formulier waarvan alle bladen één ondeelbaar geheel vormen.

c) Het certificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waarin de grensinspectiepost van binnenkomst van de zending in de Unie gelegen is en van de lidstaat van bestemming. Deze lidstaten kunnen evenwel toestaan dat het certificaat in de officiële taal of talen van een andere lidstaat wordt opgesteld, zo nodig met een officiële vertaling.

d) Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending (zie punt I.28. van het modeldiergezondheidscertificaat) extra bladen of bewijsstukken aan het certificaat worden gehecht, worden deze bladen of bewijsstukken beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat en worden alle bladzijden voorzien van de handtekening en het stempel van de officiële dierenarts.

e) Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd — (bladzijdenummer) van (totaal aantal bladzijden) — en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.

f) Het originele exemplaar van het certificaat moet door een officiële dierenarts van het gebied of derde land van uitvoer worden ingevuld en ondertekend. De bevoegde autoriteit van het gebied of derde land van uitvoer ziet erop toe dat certificeringsvoorschriften en -beginselen worden toegepast die gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG van de Raad.

De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor andere stempels dan reliëfstempels en watermerken.

g) Het in de vakken I.2. en II.a vermelde referentienummer van het certificaat moet door de bevoegde autoriteit worden toegekend.