02013D0065 — NL — 17.12.2016 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, over de passende bescherming van persoonsgegevens in Nieuw-Zeeland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9557)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/65/EU)

(PB L 028 van 30.1.2013, blz. 12)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/2295 VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 16 december 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, over de passende bescherming van persoonsgegevens in Nieuw-Zeeland

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9557)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/65/EU)Artikel 1

1.  Voor de toepassing van artikel 25, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG wordt Nieuw-Zeeland geacht een passend beschermingsniveau te waarborgen voor vanuit de Unie doorgegeven persoonsgegevens.

2.  De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de toepassing van de rechtsnormen inzake gegevensbescherming in Nieuw-Zeeland wordt in de bijlage bij dit besluit vermeld.

▼M1

Artikel 2

Wanneer de bevoegde autoriteiten in een lidstaat hun bevoegdheden uit hoofde van artikel 28, lid 3, van Richtlijn 95/46/EG uitoefenen en dit leidt tot de opschorting van of een definitief verbod op gegevensstromen naar Nieuw-Zeeland, teneinde natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens te beschermen, stelt de betrokken lidstaat de Commissie hiervan onverwijld in kennis, waarna de Commissie de andere lidstaten op de hoogte brengt.

Artikel 3

1.  De Commissie monitort op permanente basis de ontwikkelingen in de rechtsorde van Nieuw-Zeeland die de werking van dit besluit zouden kunnen beïnvloeden, met inbegrip van ontwikkelingen met betrekking tot de toegang van overheidsinstanties tot persoonsgegevens, om na te gaan of Nieuw-Zeeland nog steeds een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt.

2.  De lidstaten en de Commissie brengen elkaar op de hoogte van gevallen waarin de instanties die in Nieuw-Zeeland verantwoordelijk zijn voor de naleving van de beschermingsnorm, niet in staat zijn de naleving daarvan te garanderen.

3.  De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van eventuele aanwijzingen dat de ingrepen van de overheidsinstanties van Nieuw-Zeeland die verantwoordelijk zijn voor de nationale veiligheid, de rechtshandhaving en andere openbare belangen, in het recht van natuurlijke personen op de bescherming van hun persoonsgegevens, verder gaan dan hetgeen strikt noodzakelijk is, of dat er geen doeltreffende rechtsbescherming tegen dergelijke ingrepen is.

4.  Wanneer blijkt dat er niet langer een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd, ook in situaties als bedoeld in de leden 2 en 3, stelt de Commissie de bevoegde autoriteit van Nieuw-Zeeland hiervan in kennis en stelt zij zo nodig, overeenkomstig de in artikel 31, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG bedoelde procedure, ontwerpmaatregelen voor om dit besluit in te trekken of op te schorten dan wel de werkingssfeer ervan te beperken.

▼B

Artikel 4

De Commissie houdt de werking van dit besluit in het oog en deelt alle relevante vaststellingen aan het bij artikel 31 van Richtlijn 95/46/EG ingestelde comité mee, met inbegrip van alle gegevens die van invloed kunnen zijn op de vaststelling in artikel 1 van dit besluit dat het beschermingsniveau in Nieuw-Zeeland passend is in de zin van artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG, alsmede, wanneer dit besluit op discriminerende wijze wordt uitgevoerd, alle gegevens waaruit dat blijkt.

Artikel 5

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om uiterlijk op 20 maart 2013 aan dit besluit te voldoen.

Artikel 6

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE

Bevoegde toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 1, lid 2, van dit besluit

Privacy Commissioner:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

NIEUW-ZEELAND

Tel: +64 44747590

E-mail: enquiries@privacy.org.nz

Website: http://privacy.org.nz/