2011R0408 — NL — 17.12.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 408/2011 VAN DE COMMISSIE

van 27 april 2011

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat het formaat voor de toezending van de gegevens betreft

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 108, 28.4.2011, p.21)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1264/2014 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2014

  L 341

6

27.11.2014
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 408/2011 VAN DE COMMISSIE

van 27 april 2011

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat het formaat voor de toezending van de gegevens betreft

(Voor de EER relevante tekst)DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden ( 1 ), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 is een nieuw kader voor de opstelling van vergelijkbare Europese statistieken over de verkoop en het gebruik van pesticiden vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1185/2009 dienen de lidstaten de statistische gegevens in elektronische vorm te verstrekken in een geschikt, door de Commissie vast te stellen technisch formaat.

(3)

Om de vertrouwelijkheid te waarborgen, zal in het transmissiebestand een vlag worden opgenomen die aangeeft of de ingediende gegevens over de stof, chemische klasse, middelencategorie of hoofdcategorie vertrouwelijk zijn of niet.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:▼M1

Artikel 1

De lidstaten moeten de statistische gegevens over pesticiden als bedoeld in de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1185/2009 opsturen, gebruikmakend van de SDMX-gegevensstructuren. Zij zenden de Commissie (Eurostat) de gegevens toe via de diensten van het centrale toegangspunt, of maken de gegevens via elektronische weg voor de Commissie (Eurostat) beschikbaar.

Artikel 2

De gegevensstructuur voor de indiening van statistische gegevens over het in de handel brengen van pesticiden voor de Commissie (Eurostat) voldoet aan de bepalingen van bijlage I.

De gegevensstructuur voor de indiening van statistische gegevens over het agrarisch gebruik van pesticiden voor de Commissie (Eurostat) voldoet aan de bepalingen van bijlage II.

▼B

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE I

Statistische gegevensstructuur over het in de handel brengen van pesticiden

In de transmissiebestanden dient de volgende gegevensstructuur te worden opgenomen:Aantal

Veld

Opmerkingen

1

Land

bv. Frankrijk

2

Jaar

Referentiejaar voor de gegevens (bv. 2010)

3

Hoofdcategorie

Codes vermeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1185/2009

4

Middelencategorie

 

5

Chemische klasse

 

6

Werkzame stof

 

7

Waarnemingswaarde (de verkochte hoeveelheid)

uitgedrukt in kilogram stoffen.

8

Voor de velden 3, 4, 5 en 6 de vertrouwelijkheidsvlag

Vlag
BIJLAGE II

Statistische gegevensstructuur over het agrarisch gebruik van pesticiden

In de transmissiebestanden dient de volgende gegevensstructuur te worden opgenomen:Aantal

Veld

Opmerkingen

1

Land

bv. Frankrijk

2

Jaar

Referentiejaar voor de gegevens (bv. 2010)

3

Teelt

Opsplitsing per teelt

4

Werkzame stof

Codes van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1185/2009

5

Waarnemingswaarde: hoeveelheid van de stof gebruikt op het gewas

Uitgedrukt in kilogram stoffen

6

Waarnemingswaarde: gedeelte van het gewas behandeld met deze stof

In hectare

7

Vertrouwelijkheidsvlag

Vlag( 1 ) PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1.