02011R0010 — NL — 08.02.2018 — 008.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE

van 14 januari 2011

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 012 van 15.1.2011, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 321/2011 VAN DE COMMISSIE van 1 april 2011

  L 87

1

2.4.2011

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 1282/2011 VAN DE COMMISSIE van 28 november 2011

  L 328

22

10.12.2011

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 1183/2012 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2012

  L 338

11

12.12.2012

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 202/2014 VAN DE COMMISSIE van 3 maart 2014

  L 62

13

4.3.2014

 M5

VERORDENING (EU) Nr. 865/2014 VAN DE COMMISSIE van 8 augustus 2014

  L 238

1

9.8.2014

►M6

VERORDENING (EU) 2015/174 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2015

  L 30

2

6.2.2015

►M7

VERORDENING (EU) 2016/1416 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2016

  L 230

22

25.8.2016

►M8

VERORDENING (EU) 2017/752 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2017

  L 113

18

29.4.2017

►M9

VERORDENING (EU) 2018/79 VAN DE COMMISSIE van 18 januari 2018

  L 14

31

19.1.2018
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE

van 14 januari 2011

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

1.  Deze verordening is een bijzondere maatregel in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1935/2004.

2.  In deze verordening worden specifieke voorschriften vastgesteld voor het vervaardigen en in de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof:

a) die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, of

b) die al met levensmiddelen in contact zijn, of

c) waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij met levensmiddelen in contact komen.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1.  Deze verordening is van toepassing op materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en onder de volgende categorieën vallen:

a) materialen en voorwerpen, alsmede delen daarvan, die uitsluitend uit kunststoffen bestaan;

b) meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof waarvan de lagen met kleefstoffen of op andere wijze aan elkaar zijn bevestigd;

c) onder a) en b) bedoelde materialen en voorwerpen die bedrukt en/of van een deklaag voorzien zijn;

d) lagen of bekledingen van kunststof die dienen als pakking in doppen en sluitingen en samen met die doppen of sluitingen twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal vormen;

e) lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen.

2.  Deze verordening is niet van toepassing op de volgende materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en waarvoor andere bijzondere maatregelen moeten worden vastgesteld:

a) ionenwisselaarharsen;

b) rubber;

c) siliconen.

3.  Deze verordening is van toepassing onverminderd bepalingen van de Unie of de lidstaten met betrekking tot drukinkten, kleefstoffen of deklagen.

Artikel 3

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „materialen en voorwerpen van kunststof”:

a) de in artikel 2, lid 1, onder a), b) en c), bedoelde materialen en voorwerpen, en

b) de in artikel 2, lid 1, onder d) en e), bedoelde lagen van kunststof;

2. „kunststof”: een polymeer waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, dat als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen en voorwerpen kan fungeren;

3. „polymeer”: een macromoleculaire stof die is verkregen door:

a) een polymerisatieproces zoals polyadditie of polycondensatie of een soortgelijke reactie van monomeren en andere uitgangsstoffen, of

b) chemische modificatie van natuurlijke of synthetische macromoleculen, of

c) microbiële fermentatie;

4. „meerlaags materiaal of voorwerp van kunststof”: een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen kunststof;

5. „meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp”: een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal, waarvan er ten minste één van kunststof is;

6. „monomeer of andere uitgangsstof”:

a) een stof die een of ander polymerisatieproces ondergaat om polymeren te vervaardigen, of

b) een natuurlijke of synthetische macromoleculaire stof die bij de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen wordt gebruikt, of

c) een stof die wordt gebruikt om bestaande natuurlijke of synthetische macromoleculen te modificeren;

7. „additief”: een stof die opzettelijk aan kunststoffen wordt toegevoegd om tijdens de verwerking van de kunststof of in het afgewerkte materiaal of voorwerp een fysisch of chemisch effect te bewerkstelligen; het is de bedoeling dat deze stof in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig is;

8. „polymerisatiehulpmiddel”: een stof die gebruikt wordt om een geschikt medium voor de vervaardiging van een polymeer of kunststof te verkrijgen; deze stof kan in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig zijn, maar het is niet de bedoeling dat de stof daarin aanwezig is of daarin een fysisch of chemisch effect heeft;

9. „niet opzettelijk toegevoegde stof”: een verontreiniging in de gebruikte stoffen of een tussenproduct dat tijdens het productieproces is gevormd, of een ontledings- of reactieproduct;

10. „stof die de polymerisatie direct beïnvloedt”: een stof die de polymerisatie initieert en/of de vorming van de macromoleculaire structuur regelt;

11. „totale migratielimiet” (TML): de maximale hoeveelheid niet-vluchtige stoffen die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelsimulanten mag afgeven;

12. „levensmiddelsimulant”: een testmedium waarmee een levensmiddel wordt geïmiteerd; door het gedrag van de levensmiddelsimulant wordt de migratie uit de materialen die met levensmiddelen in contact komen nagebootst;

13. „specifieke migratielimiet” (SML): de maximale hoeveelheid van een bepaalde stof die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven;

14. „totale specifieke migratielimiet” (SML(T)): de maximaal toegestane hoeveelheid van een aantal stoffen tezamen die aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten wordt afgegeven, uitgedrukt als totaal van de vermelde stof(fen) of atoomgroep;

15. „functionele sperlaag”: een uit een of meer lagen van ongeacht welk type materiaal bestaande sperlaag die ervoor zorgt dat het afgewerkte materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en aan deze verordening;

▼M7

16. „niet-vette levensmiddelen”: levensmiddelen waarvoor in tabel 2 van bijlage III voor migratietesten alleen andere levensmiddelsimulanten dan de levensmiddelsimulanten D1 en D2 zijn vastgesteld;

▼B

17. „beperking”: een begrenzing van het gebruik van een stof, een migratielimiet of een limiet voor het gehalte van de stof in het materiaal of voorwerp;

▼M7

18. „specificatie”: de samenstelling van een stof, zuiverheidseisen voor een stof, fysische of chemische eigenschappen van een stof, bijzonderheden over het vervaardigingsproces van een stof of een nadere toelichting op de wijze waarop de migratielimieten uitgedrukt zijn;

▼M7

19. „heet afvullen”: het afvullen van enig voorwerp met een levensmiddel met een temperatuur van niet hoger dan 100 °C op het moment van afvullen, waarna het levensmiddel binnen 60 minuten afkoelt tot 50 °C of minder, of binnen 150 minuten tot 30 °C of minder.

▼B

Artikel 4

In de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof

Materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen in de handel worden gebracht als zij:

a) bij beoogd en te verwachten gebruik voldoen aan de desbetreffende voorschriften van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en

b) voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en

c) voldoen aan de traceerbaarheidsvoorschriften van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1935/2004, en

d) worden vervaardigd volgens goede fabricagemethoden zoals aangegeven in Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie ( 1 ), en

e) voldoen aan de in de hoofdstukken II, III en IV van deze verordening vastgestelde voorschriften inzake samenstelling en verklaring van overeenstemming.HOOFDSTUK II

VOORSCHRIFTEN INZAKE SAMENSTELLINGAFDELING 1

Toegelaten stoffen

Artikel 5

EU-lijst van toegelaten stoffen

1.  Bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen stoffen die zijn opgenomen in de EU-lijst van toegelaten stoffen, hierna de „EU-lijst” genoemd, opzettelijk worden gebruikt.

2.  De EU-lijst omvat:

a) monomeren en andere uitgangsstoffen;

b) additieven met uitzondering van kleurstoffen;

c) polymerisatiehulpmiddelen met uitzondering van oplosmiddelen;

d) door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen.

3.  De EU-lijst kan worden gewijzigd volgens de in de artikelen 8 tot en met 12 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 vastgelegde procedure.

Artikel 6

Afwijkingen voor stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen

1.  In afwijking van artikel 5 mogen stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen, met inachtneming van de nationale wetgeving als polymerisatiehulpmiddel worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

2.  In afwijking van artikel 5 mogen kleurstoffen en oplosmiddelen met inachtneming van de nationale wetgeving worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

3.  De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen zijn toegelaten, met inachtneming van de voorschriften van de artikelen 8 tot en met 12:

▼M7

a) alle aluminium-, ammonium-, barium-, calcium-, ijzer-, kalium-, kobalt-, koper-, lithium-, magnesium-, mangaan-, natrium- en zinkzouten van de toegelaten zuren, fenolen en alcoholen;

▼B

b) mengsels verkregen door menging van toegelaten stoffen, zonder dat er tussen de bestanddelen een chemische reactie optreedt;

c) indien gebruikt als additief, natuurlijke of synthetische polymeren met een molecuulmassa van ten minste 1 000 Da, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, als zij kunnen fungeren als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen of voorwerpen;

d) indien gebruikt als monomeer of andere uitgangsstof, prepolymeren en natuurlijke of synthetische macromoleculaire stoffen alsmede mengsels daarvan, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, als de voor de synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of uitgangsstoffen in de EU-lijst zijn opgenomen.

4.  De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen mogen voorkomen in lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof:

a) niet opzettelijk toegevoegde stoffen;

b) stoffen die de polymerisatie direct beïnvloeden.

5.  In afwijking van artikel 5 mogen niet in de EU-lijst opgenomen additieven, mits zij op de in artikel 7 bedoelde voorlopige lijst staan, met inachtneming van de nationale wetgeving ook na 1 januari 2010 nog worden gebruikt, totdat een beslissing over hun opname in de EU-lijst is genomen.

Artikel 7

Opstelling en beheer van de voorlopige lijst

1.  De voorlopige lijst van additieven die momenteel door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden beoordeeld, die de Commissie in 2008 bekendgemaakt heeft, wordt regelmatig bijgewerkt.

2.  Een additief wordt uit de voorlopige lijst geschrapt:

a) als het wordt opgenomen in de EU-lijst in bijlage I, of

b) als de Commissie besluit het niet in de EU-lijst op te nemen, of

c) als de EFSA tijdens het onderzoek van de gegevens om aanvullende informatie vraagt en die informatie niet binnen de door haar vastgestelde termijnen wordt ingediend.AFDELING 2

Algemene vereisten, beperkingen en specificaties

Artikel 8

Algemeen vereiste voor stoffen

Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten van geschikte technische kwaliteit en zuiverheid zijn, gelet op het beoogde en te verwachten gebruik van de materialen en voorwerpen. De fabrikant moet de samenstelling van de stof kennen en deze op verzoek aan de bevoegde autoriteiten meedelen.

Artikel 9

Specifieke vereisten voor stoffen

1.  Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten aan de volgende beperkingen en specificaties voldoen:

a) de specifieke migratielimiet als bedoeld in artikel 11;

b) de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12;

c) de beperkingen en specificaties in bijlage I, punt 1, tabel 1, kolom 10;

d) de nadere specificaties in bijlage I, punt 4.

2.  Stoffen in nanovorm mogen uitsluitend worden gebruikt als zij uitdrukkelijk toegelaten zijn en als zodanig in de specificaties in bijlage I genoemd worden.

Artikel 10

Algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof

In bijlage II zijn algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof opgenomen.

Artikel 11

Specifieke migratielimieten

1.  De migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelen mag niet hoger zijn dan de in bijlage I vermelde specifieke migratielimieten (SML’s). Die SML’s worden uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3.  In afwijking van lid 1 mag de migratie van additieven die tevens zijn toegelaten als levensmiddelenadditief bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 of als aroma bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 niet zodanig zijn dat het additief een technisch effect in het uiteindelijke levensmiddel heeft en mag deze migratie niet:

a) hoger zijn dan de beperkingen in Verordening (EG) nr. 1333/2008 of Verordening (EG) nr. 1334/2008 en in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarin het gebruik van het desbetreffende additief als levensmiddelenadditief of aroma toegestaan is, of

b) hoger zijn dan de beperkingen in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarvoor het gebruik van het additief als levensmiddelenadditief of aroma niet toegestaan is.

▼M7

4.  Waar wordt vermeld dat voor een bepaalde stof geen migratie is toegestaan, wordt overeenstemming vastgesteld met geschikte, overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004 geselecteerde migratietestmethoden waarmee de afwezigheid van migratie boven een specifieke aantoonbaarheidsgrens kan worden bevestigd.

Voor de toepassing van de eerste alinea geldt een aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg/kg, tenzij voor bepaalde stoffen of groepen stoffen specifieke aantoonbaarheidsgrenzen zijn vastgesteld.

▼B

Artikel 12

Totale migratielimiet

1.  De totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelsimulanten mag niet hoger zijn dan 10 mg per dm2 van de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (mg/dm2).

2.  In afwijking van lid 1 mag de totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG ( 2 ) en 2006/125/EG ( 3 ) van de Commissie, naar levensmiddelsimulanten niet hoger zijn dan 60 mg per kg levensmiddelsimulant.HOOFDSTUK III

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EN VOORWERPEN

Artikel 13

Meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof

1.  Bij meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2.  In afwijking van lid 1 geldt voor lagen van kunststof die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn het volgende:

a) zij hoeven niet te voldoen aan de beperkingen en specificaties in deze verordening, behalve wat betreft vinylchloride-monomeer zoals bepaald in bijlage I, en/of

b) zij mogen worden vervaardigd met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

▼M7

3.  De in lid 2, onder b), bedoelde stoffen mogen niet naar levensmiddelen of levensmiddelsimulanten migreren, overeenkomstig artikel 11, lid 4. De in artikel 11, lid 4, tweede alinea, vastgestelde aantoonbaarheidsgrens is van toepassing op groepen stoffen indien die structureel en toxicologisch verwant zijn, met inbegrip van isomeren of stoffen met dezelfde relevante functionele groep, of op individuele stoffen die niet verwant zijn, en omvat in voorkomend geval de overdracht door afgeven.

▼B

4.  Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, onder b), mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

a) stoffen die zijn ingedeeld als „mutageen”, „kankerverwekkend” of „giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad ( 4 );

b) stoffen in nanovorm.

5.  Het afgewerkte meerlaagse materiaal of voorwerp van kunststof moet voldoen aan de specifieke migratielimieten als bedoeld in artikel 11 en de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12 van deze verordening.

Artikel 14

Meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen

1.  Bij meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2.  In afwijking van lid 1 mogen lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp, die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn, vervaardigd worden met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

3.  Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

a) stoffen die zijn ingedeeld als „mutageen”, „kankerverwekkend” of „giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

b) stoffen in nanovorm.

4.  In afwijking van lid 1 gelden de artikelen 11 en 12 niet voor lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen en voorwerpen bestaande materialen en voorwerpen.

5.  De lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp moeten altijd voldoen aan de beperkingen voor vinylchloride-monomeer in bijlage I bij deze verordening.

6.  Voor meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen kunnen in de nationale wetgeving specifieke en totale migratielimieten worden vastgesteld voor de lagen van kunststof en voor het afgewerkte materiaal of voorwerp.HOOFDSTUK IV

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN BEWIJSSTUKKEN

Artikel 15

Verklaring van overeenstemming

1.  In de andere stadia van de handelscyclus dan de detailhandel is voor materialen en voorwerpen van kunststof, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen een schriftelijke verklaring overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beschikbaar.

2.  De in lid 1 bedoelde schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de exploitant en bevat de in bijlage IV vastgestelde gegevens.

3.  Aan de hand van de schriftelijke verklaring moeten de materialen, voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten respectievelijk stoffen waarvoor zij is afgegeven, gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. Indien ingrijpende wijzigingen in de samenstelling of productie tot veranderingen in de migratie uit de materialen of voorwerpen leiden of indien er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar komen, moet een nieuwe verklaring worden opgesteld.

Artikel 16

Bewijsstukken

1.  De exploitant verstrekt de nationale bevoegde autoriteiten op verzoek de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen en voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen.

2.  Die bewijsstukken omvatten de testomstandigheden en testresultaten, berekeningen, met inbegrip van modellering, andere analyses en gegevens over de veiligheid of argumenten waarom aan de voorschriften wordt voldaan. Hoofdstuk V bevat voorschriften om experimenteel aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan.HOOFDSTUK V

OVEREENSTEMMING

Artikel 17

Uitdrukking van de resultaten van migratietesten

1.  Om de overeenstemming na te gaan worden de specifieke migratiewaarden uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van de werkelijke oppervlakte-volumeverhouding bij feitelijk of te verwachten gebruik.

2.  In afwijking van lid 1 wordt voor:

a) recipiënten en andere voorwerpen die minder dan 500 ml of gram, dan wel meer dan 10 l bevatten of voor dergelijke hoeveelheden bestemd zijn,

b) materialen en voorwerpen waarvoor vanwege hun vorm een schatting van de relatie tussen de oppervlakte van dergelijke materialen of voorwerpen en de hoeveelheid levensmiddelen die hiermee in contact komt, onuitvoerbaar is,

c) folie en film die nog niet met levensmiddelen in contact komen,

d) folie en film die minder dan 500 ml of gram, dan wel meer dan 10 l bevatten,

de migratie uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van een oppervlakte-volumeverhouding van 6 dm2 per kg levensmiddel.

De eerste alinea is niet van toepassing op materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen of al in contact komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in de Richtlijnen 2006/141/EG en 2006/125/EG.

3.  In afwijking van lid 1 wordt de specifieke migratie voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen uitgedrukt in:

▼M7

a) mg/kg onder gebruikmaking van de feitelijke inhoud van de recipiënt waarvoor de afsluiting bestemd is, onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is, met inachtneming van lid 2;

▼B

b) mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

4.  Voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen wordt de totale migratie uitgedrukt in:

a) mg/dm2 onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is;

b) mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

Artikel 18

Voorschriften voor het beoordelen van de overeenstemming met de migratielimieten

1.  Voor materialen en voorwerpen die al met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimieten bepaald overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 1.

2.  Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimieten overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.1, bepaald met levensmiddelen of met de in bijlage III beschreven levensmiddelsimulanten.

3.  Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de specifieke migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.2. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimieten blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 2 worden bevestigd.

▼M7

4.  Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de totale migratielimiet overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, bepaald met de levensmiddelsimulanten zoals beschreven in bijlage III.

▼B

5.  Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de totale migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, punt 3.4. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimiet blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 4 worden bevestigd.

6.  Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelen prevaleren boven testresultaten die met levensmiddelsimulanten zijn verkregen. Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelsimulanten prevaleren boven resultaten van screeningsmethoden.

▼M7

7.  Voordat de testresultaten betreffende de specifieke en totale migratie met de migratielimieten worden vergeleken, worden de correctiefactoren in bijlage III, punt 3, en bijlage V, hoofdstuk 4, op de daar aangegeven wijze toegepast.

▼B

Artikel 19

Beoordeling van stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen

Voor de in artikel 6, leden 1, 2, 4 en 5, en artikel 14, lid 2, van deze verordening bedoelde stoffen die niet in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, wordt de overeenstemming met artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beoordeeld aan de hand van internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Wijziging van EU-wetgeving

De bijlage bij Richtlijn 85/572/EEG van de Raad ( 5 ) komt als volgt te luiden:

„De simulatiestoffen voor levensmiddelen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op de migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, staan vermeld in bijlage III, punt 3, bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie.”.

Artikel 21

Intrekking van EU-wetgeving

De Richtlijnen 80/766/EEG, 81/432/EEG en 2002/72/EG worden ingetrokken met ingang van 1 mei 2011.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de concordantietabellen in bijlage VI.

Artikel 22

Overgangsbepalingen

1.  Tot en met 31 december 2012 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken gebaseerd op de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG.

2.  Met ingang van 1 januari 2013 mogen de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken voor materialen, voorwerpen en stoffen die tot en met 31 december 2015 in de handel worden gebracht, gebaseerd worden op:

a) de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18 van deze verordening, of

b) de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij Richtlijn 82/711/EEG.

3.  Met ingang van 1 januari 2016 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken, onverminderd lid 2 van dit artikel, gebaseerd op de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18.

4.  Tot en met 31 december 2015 moeten additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen en die niet in bijlage I zijn opgenomen, voldoen aan de bepalingen inzake risicobeoordeling van artikel 19.

5.  Materialen en voorwerpen die vóór 1 mei 2011 op wettige wijze in de handel zijn gebracht, mogen tot en met 31 december 2012 in de handel worden gebracht.

Artikel 23

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven met uitzondering van weekmakers op lagen of bekledingen van kunststof in doppen en sluitingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d), van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 18, leden 2 en 4, en artikel 20 zijn van toepassing met ingang van 31 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
BIJLAGE I

Stoffen

1.   EU-lijst van toegelaten monomeren, andere uitgangsstoffen, door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, additieven en polymerisatiehulpmiddelen

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FCM-stofnr.): het unieke identificatienummer van de stof;

kolom 2 (Ref.-nr.): het EEG-referentienummer voor verpakkingsmateriaal;

kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;

kolom 4 (Naam van de stof): de chemische naam;

kolom 5 (Gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel (ja/neen)): vermelding of de stof voor gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (neen). Als de stof alleen als polymerisatiehulpmiddel is toegelaten, staat in deze kolom „ja” en wordt in de specificaties aangegeven dat dit alleen geldt voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel.

kolom 6 (Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul (ja/neen)): vermelding of de stof voor gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (neen). Als de stof is toegelaten als door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten, staat in deze kolom „ja” en wordt in de specificaties aangegeven dat het gaat om een door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul.

kolom 7 (FRF van toepassing (ja/neen)): vermelding of de migratieresultaten voor de stof met de vetreductiecoëfficiënt (FRF) gecorrigeerd mogen worden (ja), dan wel dit niet het geval is (neen).

▼M7

kolom 8 (SML [mg/kg]): de specifieke migratielimiet voor de stof. Deze wordt uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel. De stof wordt gemarkeerd als NA („niet aantoonbaar”) indien de stof niet mag migreren, vast te stellen overeenkomstig artikel 11, lid 4.

▼B

kolom 9 (SML(T) [mg/kg] (groepsbeperking nr.)): identificatienummer voor de groep stoffen waarvoor de groepsbeperking in kolom 1 van tabel 2 van deze bijlage geldt.

kolom 10 (Beperkingen en specificaties): bevat andere specifiek vermelde beperkingen dan de specifieke migratielimiet, alsmede specificaties voor de stof. Indien nadere specificaties zijn vastgesteld, wordt hier verwezen naar tabel 4.

kolom 11 (Noten betreffende de controle op de naleving): het nummer dat verwijst naar de noot met nadere regels voor de controle op de naleving voor deze stof, aangegeven in kolom 1 van tabel 3 van deze bijlage.

Als een stof die in de lijst afzonderlijk wordt vermeld, tevens valt onder een algemene benaming, gelden voor deze stof de beperkingen die bij de afzonderlijke vermelding zijn opgenomen.

▼M7 —————

▼BTabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

FCM-stofnr.

Ref.-nr.

CAS-nr.

Naam van de stof

Gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel

(ja/neen)

Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul

(ja/neen)

FRF van toepassing

(ja/neen)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(groepsbeperking nr.)

Beperkingen en specificaties

Noten betreffende de controle op de naleving

1

12310

0266309-43-7

albumine

neen

ja

neen

 

 

 

 

2

12340

albumine, gecoaguleerd door formaldehyd

neen

ja

neen

 

 

 

 

3

12375

alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C4-C22)

neen

ja

neen

 

 

 

 

4

22332

mengsel van (40 % m/m) 2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat en (60 % m/m) 2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

5

25360

2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15)acetaat

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep.

Molecuulmassa = 43 Da

 

6

25380

vinyl-trialkyl(C7-C17)acetaat (= vinylversataat)

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetylazijnzuur, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

8

30401

geacetyleerde mono- en diglyceriden van vetzuren

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

9

30610

monocarbonzuren, C2-C24, alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, en hun mono-, di- en triglycerolesters (vertakte vetzuren in natuurlijke hoeveelheden inbegrepen)

ja

neen

neen

 

 

 

 

10

30612

monocarbonzuren, C2-C24, alifatisch, onvertakt, synthetisch, en hun mono-, di- en triglycerolesters

ja

neen

neen

 

 

 

 

11

30960

esters van alifatische monocarbonzuren (C6-C22) met polyglycerol

ja

neen

neen

 

 

 

 

12

31328

vetzuren uit eetbare dierlijke of plantaardige vetten en oliën

ja

neen

neen

 

 

 

 

13

33120

alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C4-C24)

ja

neen

neen

 

 

 

 

14

33801

n-alkyl(C10-C13)benzeensulfonzuur

ja

neen

neen

30

 

 

 

15

34130

alkyl[onvertakt met even aantal koolstofatomen (C12-C20)]dimethylaminen

ja

neen

ja

30

 

 

 

16

34230

alkyl(C8-C22)sulfonzuur

ja

neen

neen

6

 

 

 

17

34281

alkyl(C8-C22)zwavelzuren, onvertakt, primair, met een even aantal koolstofatomen

ja

neen

neen

 

 

 

 

18

34475

aluminiumcalciumhydroxyfosfiet, hydraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine

ja

neen

neen

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminehydrochloride

ja

neen

neen

 

(7)

SML(T) uitgedrukt zonder HCl

 

21

42500

koolzuur, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

22

43200

ricinusolie, mono- en diglyceriden

ja

neen

neen

 

 

 

 

23

43515

choline-esterchloride van kokosolievetzuren

ja

neen

neen

0,9

 

 

(1)

24

45280

katoenvezels

ja

neen

neen

 

 

 

 

25

45440

kresolen, gebutyleerd, gestyreniseerd

ja

neen

neen

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- en 2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on, bestaande uit: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (80-100 % m/m) en b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (0-20 % m/m)

ja

neen

neen

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihydroxystearinezuur en oligomeren daarvan

ja

neen

neen

5

 

 

 

28

50160

di-n-octyltinbis(n-alkyl(C10-C16)mercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-octyltinbis(ethylmaleaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-octyltin-1,4-butaandiol-bis(mercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-octyltindimaleaat, veresterd

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-octyltindimaleaat, polymeren (n = 2-4)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-octyltinthiobenzoaat-2-ethylhexylmercaptoacetaat

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

34

54270

ethylhydroxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

35

54280

ethylhydroxypropylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

36

54450

vetten en oliën, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong

ja

neen

neen

 

 

 

 

37

54480

vetten en oliën, gehydrogeneerd, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong

ja

neen

neen

 

 

 

 

38

55520

glasvezels

ja

neen

neen

 

 

 

 

39

55600

microglasparels

ja

neen

neen

 

 

 

 

40

56360

esters van glycerol met azijnzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

41

56486

esters van glycerol met alifatische verzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C14-C18) en met alifatische onverzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C16-C18)

ja

neen

neen

 

 

 

 

42

56487

esters van glycerol met boterzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

43

56490

esters van glycerol met erucazuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

44

56495

esters van glycerol met 12-hydroxystearinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

45

56500

esters van glycerol met laurinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

46

56510

esters van glycerol met linolzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

47

56520

esters van glycerol met myristinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

48

56535

esters van glycerol met nonaanzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

49

56540

esters van glycerol met oliezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

50

56550

esters van glycerol met palmitinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

51

56570

esters van glycerol met propionzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

52

56580

esters van glycerol met ricinolzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

53

56585

esters van glycerol met stearinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

54

57040

glycerolmonooleaat, ester met ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

55

57120

glycerolmonooleaat, ester met citroenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

56

57200

glycerolmonopalmitaat, ester met ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

57

57280

glycerolmonopalmitaat, ester met citroenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

58

57600

glycerolmonostearaat, ester met ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

59

57680

glycerolmonostearaat, ester met citroenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

60

58300

glycine, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

62

64500

lysine, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

63

65440

mangaanpyrofosfiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

64

66695

methylhydroxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

65

67155

mengsel van 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen, 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen en 4,4′-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen)

ja

neen

neen

 

 

Ten hoogste 0,05 % (m/m) (hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering).

Mengsel verkregen bij het vervaardigingsproces in de typische verhouding van (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)

 

66

67600

mono-n-octyltintris[alkyl(C10-C16)mercaptoacetaat]

ja

neen

neen

 

(11)

 

 

67

67840

montaanzuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butaandiol en/of glycerol

ja

neen

neen

 

 

 

 

68

73160

mono- en di-n-alkyl(C16- en C18-)esters van fosforzuur

ja

neen

ja

0,05

 

 

 

69

74400

tris(nonyl- en/of dinonylfenyl)fosfiet

ja

neen

ja

30

 

 

 

70

76463

polyacrylzuur, zouten

ja

neen

neen

 

(22)

 

 

71

76730

polydimethylsiloxaan, γ-gehydroxypropyleerd

ja

neen

neen

6

 

 

 

72

76815

polyester van adipinezuur met glycerol of pentaerytritol, esters met onvertakte C12-C22-vetzuren met een even aantal koolstofatomen

ja

neen

neen

 

(32)

Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 5 % (m/m)

 

73

76866

polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur, eventueel met azijnzuur, C12-C18-vetzuren, n-octanol en/of n-decanol als eindgroepen

ja

neen

ja

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polyethyleenglycoldiricinoleaat

ja

neen

ja

42

 

 

 

75

77702

esters van polyethyleenglycol met alifatische monocarbonzuren (C6-C22) en hun ammonium- en natriumsulfaten

ja

neen

neen

 

 

 

 

76

77732

polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in pet

 

77

77733

polyethyleenglycol(EO = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in pet

 

78

77897

polyethyleenglycol(EO = 1-50)monoalkylether (onvertakt en vertakt, C8-C20) sulfaat, zouten

ja

neen

neen

5

 

 

 

79

80640

polyoxyalkyl(C2-C4)-dimethylpolysiloxaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

80

81760

poeders, schilfers en vezels van brons, koper, messing, roestvast staal, tin en ijzer en legeringen van koper, tin en ijzer

ja

neen

neen

 

 

 

 

81

83320

propylhydroxyethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

82

83325

propylhydroxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

83

83330

propylhydroxypropylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

84

85601

silicaten, natuurlijk (met uitzondering van asbest)

ja

neen

neen

 

 

 

 

85

85610

silicaten, natuurlijk, gesilyleerd (met uitzondering van asbest)

ja

neen

neen

 

 

 

 

86

86000

kiezelzuur, gesilyleerd

ja

neen

neen

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

siliciumdioxide, gesilyleerd

ja

neen

neen

 

 

Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 μm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 μm en 1 mm

 

▼B

88

86880

natriummonoalkyldialkylfenoxybenzeendisulfonaat

ja

neen

neen

9

 

 

 

89

89440

esters van stearinezuur met ethyleenglycol

ja

neen

neen

 

(2)

 

 

90

92195

taurine, zouten

ja

neen

neen

 

 

 

 

91

92320

tetradecylpolyethyleenoxide(EO = 3-8)ether van glycolzuur

ja

neen

ja

15

 

 

 

92

93970

tricyclodecaandimethanolbis(hexahydroftalaat)

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

93

95858

wassen, paraffine-, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, lage viscositeit

ja

neen

neen

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7  simulant D1 en/of D2 ◄ is vastgesteld.

Gemiddelde molecuulmassa ten minste 350 Da.

Minimale viscositeit bij 100 °C: 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Gehalte aan koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 40 % (m/m)

 

94

95859

wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, hoge viscositeit

ja

neen

neen

 

 

Gemiddelde molecuulmassa ten minste 500 Da.

Minimale viscositeit bij 100 °C: 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m)

 

95

95883

paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fracties van aardolie

ja

neen

neen

 

 

Gemiddelde molecuulmassa ten minste 480 Da.

Minimale viscositeit bij 100 °C: 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m)

 

96

95920

houtmeel en -vezels, onbehandeld

ja

neen

neen

 

 

 

 

97

72081/10

koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd

ja

neen

neen

 

 

Gehydrogeneerde koolwaterstofharsen uit aardolie worden geproduceerd door katalytische of thermische polymerisatie van diënen en olefinen van alifatisch, alicyclisch en/of monobenzeenarylalkeentype, afkomstig van destillaten van gekraakte aardolie met een kooktraject tot 220 °C, en de zuivere monomeren die in deze destillatiefracties voorkomen, gevolgd door destillatie, hydrogenering en verdere verwerking

Eigenschappen:

— viscositeit bij 120 °C: > 3 Pa.s;

— verwekingspunt: > 95 °C, bepaald volgens ASTM-methode E 28-67;

— broomgetal: < 40 (ASTM D1159)

— kleur van een 50 %-oplossing in tolueen: < 11 op de gardnerschaal;

— resterend aromatisch monomeer: ≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050-00-0

formaldehyd

ja

ja

neen

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

melkzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

ja

ja

neen

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

ascorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

glucose

neen

ja

neen

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

glycerol

ja

ja

neen

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

hexadecyltrimethylammoniumbromide

ja

neen

neen

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

palmitinezuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

stearinezuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

ureum

neen

ja

neen

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

sacharose

neen

ja

neen

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propaandiol

ja

ja

neen

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tocoferol

ja

neen

neen

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

ethyleendiaminetetraazijnzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

linolzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

ethanol

ja

ja

neen

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

mierenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

azijnzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

benzoëzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

methanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

ja

ja

neen

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

aceton

ja

neen

neen

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

dimethylsulfoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

salicylzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

etheen

neen

ja

neen

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

acetyleen

neen

ja

neen

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

vinylchloride

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

128

10060

0000075-07-0

aceetaldehyd

neen

ja

neen

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

ethyleenoxide

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(10)

130

26110

0000075-35-4

vinylideenchloride

neen

ja

neen

NA

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluorethaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

vinylideenfluoride

neen

ja

neen

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

carbonylchloride

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

chloordifluormethaan

ja

neen

neen

6

 

Gehalte aan chloorfluormethaan minder dan 1 mg/kg van de stof

 

135

24010

0000075-56-9

propyleenoxide

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

136

41680

0000076-22-2

kamfer

ja

neen

neen

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-methyleenbis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol)

ja

neen

ja

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

tri-n-butylacetylcitraat

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

citroenzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

triethylcitraat

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-trimethylolpropaan

ja

ja

neen

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

vinyltriethoxysilaan

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078-78-4

isopentaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-methyl-1,3-butadieen

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

21640

145

10630

0000079-06-1

acrylamide

neen

ja

neen

NA

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

propionzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

acrylzuur

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

chloortrifluorethyleen

neen

ja

neen

NA

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

methacrylamide

neen

ja

neen

NA

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

methacrylzuur

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan

neen

ja

neen

0,6

 

►M1  Niet gebruiken voor de vervaardiging van zuigflessen (6) van polycarbonaat voor zuigelingen (7). ◄

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-dichloordifenylsulfon

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodifenylsulfon

neen

ja

neen

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihydroxydifenylsulfon

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pineen

neen

ja

neen

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

methylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

dibutylftalaat

ja

neen

neen

0,3

(32)

Alleen voor gebruik als:

a)  weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen;

b)  technische hulpstof in polyolefinen in een concentratie van maximaal 0,05 % in het eindproduct.

(7)

158

23380

0000085-44-9

ftaalzuuranhydride

ja

ja

neen

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

benzylbutylftalaat

ja

neen

neen

30

(32)

Alleen voor gebruik als:

a)  weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik;

b)  weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG;

c)  technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct

(7)

160

84800

0000087-18-3

4-tert-butylfenylsalicylaat

ja

neen

ja

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087-69-4

L-(+)-wijnsteenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087-78-5

mannitol

ja

neen

neen

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-methyleenbis(4-ethyl-6-tert-butylfenol)

ja

neen

ja

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamide

ja

neen

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in pet voor water en dranken

 

165

23200

0000088-99-3

o-ftaalzuur

ja

ja

neen

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

pyromellietzuuranhydride

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-tolueendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine

neen

ja

neen

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3′-dimethyl-4,4′-diisocyanatobifenyl

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihydroxybifenyl

neen

ja

neen

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

methylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

ethylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

propyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

o-kresol

neen

ja

neen

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

allylmethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

methylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

ethyleencarbonaat

neen

ja

neen

30

 

SML uitgedrukt als ethyleenglycol.

Restgehalte 5 mg ethyleencarbonaat per kg hydrogel, waarbij maximaal 10 g hydrogel met 1 kg levensmiddel in contact mag komen

 

178

92800

0000096-69-5

4,4′-thiobis(6-tert-butyl-3-methylfenol)

ja

neen

ja

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichloordifenylmethaan

ja

neen

ja

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

eugenol

neen

ja

neen

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097-63-2

ethylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

itaconzuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

isobutylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

butylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

ethyleenglycoldimethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butylfenol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-methylstyreen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

isoftaalzuurdichloride

neen

ja

neen

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

methyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

p-hydroxybenzoëzuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

tereftaalzuurdichloride

neen

ja

neen

 

(28)

 

 

192

23187

ftaalzuur

neen

ja

neen

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

styreen

neen

ja

neen

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

benzylalcohol

neen

ja

neen

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

benzaldehyd

ja

neen

neen

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexamethyleentetramine

ja

ja

nee

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

cyclohexylmethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

difenylmethaan-4,4′-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

199

24073

0000101-90-6

resorcinoldiglycidylether

neen

ja

neen

NA

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7  simulant D1 en/of D2 ◄ is vastgesteld.

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-difenylthioureum

ja

neen

ja

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

difenylcarbonaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-fenyleendioxy)diazijnzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzeen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethyleendiamine

ja

ja

nee

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

triallylamine

neen

ja

neen

 

 

40 mg/kg hydrogel bij een verhouding van 1 kg levensmiddel op ten hoogste 1,5 g hydrogel.

Alleen voor gebruik in hydrogels die niet bestemd zijn om direct met levensmiddelen in contact te komen

 

206

11500

0000103-11-7

2-ethylhexylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

bis(2-ethylhexyl)adipaat

ja

neen

ja

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxyfenyl)aceetamide

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-ethyl-1-hexanol

neen

ja

neen

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan

nee

ja

nee

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

vinylpropionaat

neen

ja

neen

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

caprolactam

ja

ja

nee

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

1,2-propyleenglycoldioleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-hydroxystearinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

boterzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

p-kresol

neen

ja

neen

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dichloorbenzeen

neen

ja

neen

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

isobutylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

epichloorhydrine

nee

ja

nee

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

2,3-epoxypropylmethacrylaat

neen

ja

neen

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

1-buteen

neen

ja

neen

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

butadieen

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

 

224

13900

0000107-01-7

2-buteen

neen

ja

neen

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

acrylnitril

neen

ja

neen

NA

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

ethyleendiamine

nee

ja

nee

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

ethyleenglycol

ja

ja

nee

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butaandiol

neen

ja

neen

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

boterzuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

dimethylaminoethanol

neen

ja

neen

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

vinylacetaat

neen

ja

neen

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

azijnzuuranhydride

ja

ja

nee

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

barnsteenzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

maleïnezuuranhydride

neen

ja

neen

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

m-kresol

neen

ja

neen

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

1,3-fenyleendiamine

neen

ja

neen

NA

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihydroxybenzeen

nee

ja

nee

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

glutaarzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazine

ja

ja

neen

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

cyclohexylamine

ja

neen

neen

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108-95-2

fenol

neen

ja

neen

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109-43-3

dibutylsebacaat

ja

neen

neen

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

isobutylvinylether

neen

ja

neen

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentaan

ja

neen

neen

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

1-penteen

neen

ja

neen

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

tetrahydrofuran

neen

ja

neen

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

barnsteenzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

maleïnezuur

ja

ja

nee

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

fumaarzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-ethyleenbisstearamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-ethyleenbisoleamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

sorbinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutaan

neen

ja

neen

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butaandiol

ja

ja

nee

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioxaan

neen

ja

neen

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

glutaarzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropyleenglycol

ja

ja

neen

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

butylpalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

heptaanzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

sebacinezuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

diethyleentriamine

neen

ja

neen

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoethyl)ethanolamine

ja

neen

neen

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7  simulant D1 en/of D2 ◄ is vastgesteld.

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

 

263

13326

0000111-46-6

diethyleenglycol

ja

ja

nee

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-octeen

neen

ja

neen

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

1-octanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

triethyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-decanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

1-dodeceen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

tetraethyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

oliezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

erucamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

beheenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

erucazuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

octadecylisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

275

23980

0000115-07-1

propeen

neen

ja

neen

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

isobuteen

neen

ja

neen

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuuranhydride

neen

ja

neen

NA

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

hexachloorendomethyleentetrahydroftaalzuur

neen

ja

neen

NA

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

pentaerytritol

ja

ja

nee

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

trichloorethylfosfaat

ja

neen

neen

NA

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

tetrafluoretheen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

hexafluorpropeen

neen

ja

neen

NA

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

bis(2-ethylhexyl)ftalaat

ja

neen

neen

1,5

(32)

Alleen voor gebruik als:

a)  weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen;

b)  technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct

(7)

284

84880

0000119-36-8

methylsalicylaat

ja

neen

neen

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)

ja

neen

ja

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

benzofenon

ja

neen

ja

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

ethyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

dimethyltereftalaat

neen

ja

neen

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihydroxybenzeen

nee

ja

nee

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

propylgallaat

ja

neen

neen

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

isoftaalzuur

neen

ja

neen

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

triisopropanolamine

ja

neen

neen

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

triethylfosfiet

neen

ja

neen

NA

 

1 mg/kg in het eindproduct

(1)

294

93120

0000123-28-4

didodecylthiodipropionaat

ja

neen

ja

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihydroxybenzeen

ja

ja

nee

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldehyd

neen

ja

neen

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

propionzuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

butyraldehyd

neen

ja

neen

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

levulinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

butylacetaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

butylstearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

azelaïnezuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

adipinezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

caprylzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexamethyleendiamine

nee

ja

nee

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

stearamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

koolstofdioxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

sucroseacetaatisobutyraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

sucroseoctaacetaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-dimethyl-1,3-propaandiol

nee

ja

nee

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaerytritol

ja

ja

nee

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

methacrylnitril

neen

ja

neen

NA

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

difenylsulfon

ja

ja

nee

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pineen

neen

ja

neen

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

ja

neen

neen

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

diallylftalaat

neen

ja

neen

NA

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxybenzofenon

ja

neen

neen

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxy-4-methoxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

butylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

ascorbylpalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

butyllactaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

ethylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

ricinolzuur

ja

neen

ja

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

n-butylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoethanol

ja

ja

nee

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7  simulant D1 en/of D2 ◄ is vastgesteld.

Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag

 

35170

327

30140

0000141-78-6

ethylacetaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

malonzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

hexaanzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

laurinezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

neen

ja

neen

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

oleylalcohol

ja

neen

neen

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

oxaalzuur

ja

ja

nee

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

ethyleenimine

neen

ja

neen

NA

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

oleamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

n-decaanzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4′-difluorbenzofenon

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

palmitoleïnezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

siliciumcarbide

ja

neen

neen

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

dicyaandiamide

ja

neen

neen

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498-66-8

bicyclo[2.2.1]hept-2-een

nee

ja

nee

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

caprolacton

neen

ja

neen

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propaandiol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505-65-7

1,4-butaandiolformal

neen

ja

neen

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506-30-9

arachidinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

abiëtinezuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

trimellietzuur

nee

ja

nee

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

myristinezuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

trimellietzuuranhydride

neen

ja

neen

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

lignocerinezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-methyl-1-buteen

neen

ja

neen

NA

 

Alleen voor gebruik in polypropyleen

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-dimethylfenol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

rubidiumcarbonaat

ja

neen

neen

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-tolueendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

355

20170

0000585-07-9

tert-butylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

1-hexeen

neen

ja

neen

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-buteen-2-ol

neen

ja

neen

NA

 

Alleen voor gebruik als comonomeer voor de bereiding van polymere additieven

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-cumylfenol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-dihydroxybenzofenon

ja

ja

nee

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

glyceroltriheptanoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexaandiol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

koolstofmonoxide

neen

ja

neen

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolaan

neen

ja

neen

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

neen

ja

neen

5

 

Alleen voor gebruik als:

a)  comonomeer in poly(ethyleen-co-isosorbidetereftalaat);

b)  comonomeer in een concentratie tot 40 mol% van de diol-component in combinatie met ethyleenglycol en/of 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan, voor de productie van polyesters.

Polyesters uit dianhydrosorbitol in combinatie met 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan worden niet gebruikt in contact met levensmiddelen met een alcoholgehalte van meer dan 15 %.

 

▼B

365

11680

0000689-12-3

isopropylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-methyl-1-penteen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

n-dodecaandizuur

neen

ja

neen

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

dioctadecylthiodipropionaat

ja

neen

ja

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-aminododecaanzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

methacrylzuuranhydride

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

ethyleenglycolmonoacrylaat

nee

ja

nee

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

hexamethyleendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

373

22390

0000840-65-3

dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

ethyleenglycolmonomethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

1-deceen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-methylpyrrolidon

ja

neen

neen

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropyltriethoxysilaan

neen

ja

neen

0,05

 

Resterend extraheerbaar gehalte 3-aminopropyltriethoxysilaan lager dan 3 mg/kg vulstof bij gebruik voor reactieve oppervlakbehandeling van anorganische vulstoffen.

SML = 0,05 mg/kg bij gebruik voor oppervlakbehandeling van materialen en voorwerpen

 

378

21970

0000923-02-4

N-methylolmethacrylamide

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

N-methylolacrylamide

neen

ja

neen

NA

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

propylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

cycloocteen

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in polymeren die in contact komen met levensmiddelen waarvoor simulant A is vastgesteld

 

382

19490

0000947-04-6

laurolactam

neen

ja

neen

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-fenylindool

ja

neen

ja

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

ja

neen

ja

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

2-hydroxypropylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

SML uitgedrukt als de som van 2-hydroxypropylacrylaat en 2-hydroxyisopropylacrylaat.

Mag maximaal 25 % (m/m) 2-hydroxyisopropylacrylaat (CAS-nr. 0002918-23-2) bevatten

(1)

386

55280

0001034-01-1

octylgallaat

ja

neen

neen

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazool

neen

ja

neen

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120-36-1

1-tetradeceen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-naftaleendicarbonzuur

neen

ja

neen

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

dodecylgallaat

ja

neen

neen

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187-93-5

perfluormethyl-perfluorvinylether

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in:

— antikleefcoatings;

— fluor- en perfluorpolymeren die bestemd zijn voor toepassingen voor herhaald gebruik, bij een contact-massaverhouding van 1 dm2 oppervlakte in contact met ten minste 150 kg levensmiddel

 

▼B

392

72800

0001241-94-7

difenyl-2-ethylhexylfosfaat

ja

neen

ja

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

bentoniet

ja

neen

neen

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

calciumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

calciumoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

magnesiumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

magnesiumoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

antimoontrioxide

ja

neen

neen

0,04

 

SML uitgedrukt als antimoon

(6)

399

81600

0001310-58-3

kaliumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

natriumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

natriumsulfide

neen

ja

neen

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

zinkoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

zinksulfide

ja

neen

neen

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

molybdeendisulfide

ja

neen

neen

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

divinylbenzeen

neen

ja

neen

NA

 

SML uitgedrukt als de som van divinylbenzeen en ethylvinylbenzeen.

Mag maximaal 45 % (m/m) ethylvinylbenzeen bevatten

(1)

406

83300

0001323-39-3

1,2-propyleenglycolmonostearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

natriumtetraboraat

ja

neen

neen

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

1,2-propyleenglycolmonooleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

ijzeroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332-58-7

kaolien

ja

neen

neen

 

 

Deeltjes mogen alleen dunner zijn dan 100 nm indien zij in een verhouding van minder dan 12 % m/m zijn verwerkt in een binnenste laag van een meerlaagse structuur uit ethylvinylalcohol- (EVOH) copolymeer, waarbij de laag in rechtstreeks contact met de levensmiddelen een functionele sperlaag vormt die migratie van de deeltjes naar de levensmiddelen voorkomt.

 

▼B

411

42080

0001333-86-4

koolzwart (carbon black)

ja

neen

neen

 

 

Primaire deeltjes van 10-300 nm, geaggregeerd tot 100-1 200 nm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 300 nm en enkele mm.

Met tolueen extraheerbare stoffen: maximaal 0,1 %, bepaald volgens de methode van ISO-norm 6209.

Uv-absorptie van een cyclohexaanextract bij 386 nm: extinctie < 0,02 voor een cuvet van 1 cm of < 0,1 voor een cuvet van 5 cm, bepaald volgens een algemeen erkende analysemethode.

Benzo[a]pyreengehalte: maximaal 0,25 mg/kg koolzwart.

Maximale gebruiksconcentratie koolzwart in het polymeer: 2,5 % (m/m)

 

412

45200

0001335-23-5

koperjodide

ja

neen

neen

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

ammoniumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

sorbitaanmonolauraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

sorbitaanmonostearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

sorbitaanmonooleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

kiezelzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

aluminiumoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

looizuur

ja

neen

neen

 

 

Volgens JECFA-specificatie

 

420

19210

0001459-93-4

dimethylisoftalaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzeendimethaanamine

neen

ja

neen

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen

ja

neen

ja

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

perfluorpropyl-perfluorvinylether

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

1,9-decadieen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

tert-butylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan-bis(2,3-epoxypropyl)ether

nee

ja

nee

 

 

Volgens Verordening (EG) nr. 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexeen

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzeen

ja

neen

neen

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyclohexyl)methaan

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylfenyl)butaan

ja

neen

ja

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

adipinezuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat

ja

neen

ja

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

1,4-butaandioldimethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

caprolactam, natriumzout

neen

ja

neen

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

vinyllauraat

neen

ja

neen

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

dodecylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylfenyl)carbo-diimide

neen

ja

neen

0,05

 

Uitgedrukt als de som van bis(2,6-diisopropylfenyl)carbodiimide en zijn hydrolyseproduct 2,6-diisopropylaniline

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

fenylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

propylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

propylbenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

1,4-butaandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether

neen

ja

neen

NA

 

Restgehalte = 1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep.

Molecuulmassa = 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-aminoundecaanzuur

neen

ja

neen

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazool

ja

neen

neen

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

pyrofosforzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

benzylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

benzylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

n-octylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

dioctadecyldisulfide

ja

neen

ja

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561-88-8

sebacinezuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-methyl-4-isothiazoline-3-on

ja

neen

neen

0,5

 

Alleen voor gebruik in waterige polymeerdispersies en -emulsies

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyfenyl)-1,3,5-triazine

ja

neen

neen

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768-02-7

vinyltrimethoxysilaan

neen

ja

neen

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

neen

ja

neen

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

2-(dimethylamino)ethylmethacrylaat

neen

ja

neen

NA

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

sec-butylacrylaat

neen

ja

neen

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

sec-butylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

beheenamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylfosfonaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

cyclohexylisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-naftaleendiisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinyl-N-methylaceetamide

neen

ja

neen

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290-92-4

1,1,1-trimethylolpropaantrimethacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon

ja

neen

ja

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

3-fenyl-7-[2H-nafto[1,2-d]triazool-2-yl]cumarine

ja

neen

neen

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

di-n-octyltindilauraat

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

crotonzuur

ja

ja

nee

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

45600

468

71960

0003825-26-1

ammoniumperfluoroctanoaat

ja

neen

neen

 

 

Alleen voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik die bij hoge temperatuur worden gesinterd

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool

ja

neen

ja

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool

ja

neen

ja

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

dimethyl-5-sulfoisoftalaat, mononatriumzout

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2′-methyleenbis(4-methyl-6-cyclohexylfenol)

ja

neen

ja

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

divinyladipaat

neen

ja

neen

NA

 

5 mg/kg in het eindproduct.

Alleen voor gebruik als comonomeer

(1)

474

43600

0004080-31-3

1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride

ja

neen

neen

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

476

16570

0004128-73-8

difenylether-4,4′-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-ethylfenol

ja

neen

ja

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

isopropyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

azelaïnezuuranhydride

neen

ja

neen

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

1,3,5-benzeentricarbonzuurtrichloride

neen

ja

neen

0,05

 

SML uitgedrukt als 1,3,5-benzeentricarbonzuur

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655-34-9

isopropylmethacrylaat

neen

ja

neen

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

n-octylfosfonzuur

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

dicyclohexylmethaan-4,4′-diisocyanaat

nee

ja

nee

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

ethyleen-N-palmitamide-N′-stearamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

ethyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N′-ethyleenbispalmitamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

calciumbutyraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

difenylmethaan-2,4′-diisocyanaat

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

491

82720

0006182-11-2

1,2-propyleenglycoldistearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-ethylhexyl-2-cyaan-3,3-difenylacrylaat

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchloride

ja

neen

neen

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

hypofosforigzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-amino-1,3-dimethyluracil

ja

neen

neen

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

pentaerytritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

ja

neen

neen

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandioldiisobutyraat

ja

neen

neen

5

 

Alleen voor gebruik in handschoenen voor eenmalig gebruik

 

498

16210

0006864-37-5

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethaan

neen

ja

neen

0,05

 

Alleen voor gebruik in polyamiden

(5)

499

19965

0006915-15-7

appelzuur

ja

ja

nee

 

 

Gebruik als monomeer alleen als comonomeer in alifatische polyesters tot een maximumgehalte van 1 % op molaire basis

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiofeen

ja

neen

ja

0,6

 

 

 

501

34480

aluminiumvezels, -schilfers en -poeders

ja

neen

neen

 

 

 

 

502

22778

0007456-68-0

4,4′-oxybis(benzeensulfonylazide)

neen

ja

neen

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585-39-9

β-dextrine

ja

neen

neen

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

siliciumdioxide

ja

neen

neen

 

 

Voor synthetisch amorf siliciumdioxide: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 μm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 μm en 1 mm

 

505

86480

0007631-90-5

natriumbisulfiet

ja

neen

neen

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

natriumnitriet

ja

neen

neen

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

zoutzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

natriumbromide

ja

neen

neen

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

fosforzuur

ja

ja

nee

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

ammoniak

ja

ja

nee

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

zwavelzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

kaliumjodide

ja

neen

neen

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

natriumjodide

ja

neen

neen

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

zwavel

ja

neen

neen

 

 

 

 

515

26360

0007732-18-5

water

ja

ja

nee

 

 

Volgens Richtlijn 98/83/EG (2)

 

95855

516

86960

0007757-83-7

natriumsulfiet

ja

neen

neen

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02-3

kaliumbromide

ja

neen

neen

 

 

 

 

518

35845

0007771-44-0

arachidonzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

519

87120

0007772-98-7

natriumthiosulfaat

ja

neen

neen

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01-5

mangaanchloride

ja

neen

neen

 

 

 

 

521

58320

0007782-42-5

grafiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

522

14530

0007782-50-5

chloor

neen

ja

neen

 

 

 

 

523

45195

0007787-70-4

koperbromide

ja

neen

neen

 

 

 

 

524

24520

0008001-22-7

sojaolie

neen

ja

neen

 

 

 

 

525

62640

0008001-39-6

japanwas

ja

neen

neen

 

 

 

 

526

43440

0008001-75-0

ceresine

ja

neen

neen

 

 

 

 

527

14411

0008001-79-4

ricinusolie

ja

ja

nee

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43-5

lecithine

ja

neen

neen

 

 

 

 

529

67850

0008002-53-7

montaanwas

ja

neen

neen

 

 

 

 

530

41760

0008006-44-8

candelillawas

ja

neen

neen

 

 

 

 

531

36880

0008012-89-3

bijenwas

ja

neen

neen

 

 

 

 

532

88640

0008013-07-8

sojaolie, geëpoxideerd

ja

neen

neen

60

30 (*)

(32)

(*)  Voor pvc-pakkingen die worden gebruikt voor het afdichten van glazen recipiënten die volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding bevatten, als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG, of die bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters bevatten, als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG, wordt de SML evenwel verlaagd tot 30 mg/kg.

Oxiraangehalte < 8 %, joodgetal < 6

 

533

42720

0008015-86-9

carnaubawas

ja

neen

neen

 

 

 

 

534

80720

0008017-16-1

polyfosforzuren

ja

neen

neen

 

 

 

 

535

24100

0008050-09-7

colofonium

ja

ja

nee

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15-5

colofonium, gehydrogeneerd, ester met methanol

ja

neen

neen

 

 

 

 

537

84080

0008050-26-8

colofonium, ester met pentaerytritol

ja

neen

neen

 

 

 

 

538

84000

0008050-31-5

colofonium, ester met glycerol

ja

neen

neen

 

 

 

 

539

24160

0008052-10-6

talloliehars

neen

ja

neen

 

 

 

 

540

63940

0008062-15-5

ligninesulfonzuur

ja

neen

neen

0,24

 

Alleen voor gebruik als dispergeermiddel voor kunststofdispersies

 

541

58480

0009000-01-5

Arabische gom

ja

neen

neen

 

 

 

 

542

42640

0009000-11-7

carboxymethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

543

45920

0009000-16-2

dammar

ja

neen

neen

 

 

 

 

544

58400

0009000-30-0

guargom

ja

neen

neen

 

 

 

 

545

93680

0009000-65-1

tragacanthgom

ja

neen

neen

 

 

 

 

546

71440

0009000-69-5

pectine

ja

neen

neen

 

 

 

 

547

55440

0009000-70-8

gelatine

ja

neen

neen

 

 

 

 

548

42800

0009000-71-9

caseïne

ja

neen

neen

 

 

 

 

549

80000

0009002-88-4

polyethyleenwas

ja

neen

neen

 

 

 

 

550

81060

0009003-07-0

polypropyleenwas

ja

neen

neen

 

 

 

 

551

79920

0009003-11-6

0106392-12-5

poly(ethyleen/propyleen)glycol

ja

neen

neen

 

 

 

 

552

81500

0009003-39-8

polyvinylpyrrolidon

ja

neen

neen

 

 

De stof moet voldoen aan de zuiverheidseisen van Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie (3)

 

553

14500

0009004-34-6

cellulose

ja

ja

nee

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36-8

celluloseacetaatbutyraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

555

53280

0009004-57-3

ethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

556

54260

0009004-58-4

ethylhydroxyethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

557

66640

0009004-59-5

methylethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

558

60560

0009004-62-0

hydroxyethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

559

61680

0009004-64-2

hydroxypropylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

560

66700

0009004-65-3

methylhydroxypropylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

561

66240

0009004-67-5

methylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

562

22450

0009004-70-0

nitrocellulose

neen

ja

neen

 

 

 

 

563

78320

0009004-97-1

polyethyleenglycolmonoricinoleaat

ja

neen

ja

42

 

 

 

564

24540

0009005-25-8

zetmeel, voedings-

ja

ja

nee

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27-0

hydroxyethylzetmeel

ja

neen

neen

 

 

 

 

566

33350

0009005-32-7

alginezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

567

82080

0009005-37-2

1,2-propyleenglycolalginaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

568

79040

0009005-64-5

polyethyleenglycolsorbitaanmonolauraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

569

79120

0009005-65-6

polyethyleenglycolsorbitaanmonooleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

570

79200

0009005-66-7

polyethyleenglycolsorbitaanmonopalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

571

79280

0009005-67-8

polyethyleenglycolsorbitaanmonostearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

572

79360

0009005-70-3

polyethyleenglycolsorbitaantrioleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

573

79440

0009005-71-4

polyethyleenglycolsorbitaantristearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

574

24250

0009006-04-6

rubber, natuurlijk

ja

ja

nee

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62-9

polydimethylsiloxaan (molecuulmassa > 6 800 Da)

ja

neen

neen

 

 

Minimale viscositeit bij 25 °C: 100 cSt (100 × 10-6 m2/s)

 

576

60880

0009032-42-2

hydroxyethylmethylcellulose

ja

neen

neen

 

 

 

 

577

62280

0009044-17-1

isobutyleen-buteencopolymeer

ja

neen

neen

 

 

 

 

578

79600

0009046-01-9

polyethyleenglycoltridecyletherfosfaat

ja

neen

neen

5

 

Alleen voor materialen en voorwerpen bestemd om met waterige levensmiddelen in contact te komen.

Polyethyleenglycol(EO ≤ 11)-tridecyletherfosfaat (mono- en dialkylester) met maximaal 10 % polyethyleenglycol (EO ≤ 11)-tridecylether

 

579

61800

0009049-76-7

hydroxypropylzetmeel

ja

neen

neen

 

 

 

 

580

46070

0010016-20-3

α-dextrine

ja

neen

neen

 

 

 

 

581

36800

0010022-31-8

bariumnitraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

582

50240

0010039-33-5

di-n-octyltinbis(2-ethylhexylmaleaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11-5

boornitride

ja

neen

neen

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35-3

boorzuur

ja

ja

nee

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52-4

calciumchloride

ja

neen

neen

 

 

 

 

586

65280

0010043-84-2

mangaanhypofosfiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

587

68400

0010094-45-8

octadecylerucamide

ja

neen

ja

5

 

 

 

588

64320

0010377-51-2

lithiumjodide

ja

neen

neen

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08-5

cis-11-icoseenamide

ja

neen

neen

 

 

 

 

590

21370

0010595-80-9

2-sulfoethylmethacrylaat

neen

ja

neen

NA

 

 

(1)

591

36160

0010605-09-1

ascorbylstearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

592

34690

0011097-59-9

aluminiummagnesiumhydroxycarbonaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

593

44960

0011104-61-3

kobaltoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

594

65360

0011129-60-5

mangaanoxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

595

19510

0011132-73-3

lignocellulose

neen

ja

neen

 

 

 

 

596

95935

0011138-66-2

xanthaangom

ja

neen

neen

 

 

 

 

597

67120

0012001-26-2

mica

ja

neen

neen

 

 

 

 

598

41600

0012004-14-7

0037293-22-4

calciumsulfoaluminaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

599

36840

0012007-55-5

bariumtetraboraat

ja

neen

neen

 

(16)

 

 

600

60030

0012072-90-1

hydromagnesiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

601

35440

0012124-97-9

ammoniumbromide

ja

neen

neen

 

 

 

 

602

70240

0012198-93-5

ozokeriet

ja

neen

neen

 

 

 

 

603

83460

0012269-78-2

pyrofylliet

ja

neen

neen

 

 

 

 

604

60080

0012304-65-3

hydrotalciet

ja

neen

neen

 

 

 

 

605

11005

0012542-30-2

dicyclopentenylacrylaat

neen

ja

neen

0,05

 

 

(1)

606

65200

0012626-88-9

mangaanhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

607

62245

0012751-22-3

ijzerfosfide

ja

neen

neen

 

 

Alleen voor gebruik in pet-polymeren en -copolymeren

 

608

40800

0013003-12-8

4,4′-butylideenbis(6-tert-butyl-3-methylfenyl-ditridecylfosfiet)

ja

neen

ja

6

 

 

 

609

83455

0013445-56-2

pyrofosforigzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

610

93440

0013463-67-7

titaandioxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

611

35120

0013560-49-1

diëster van 3-aminocrotonzuur met thiobis(2-hydroxyethyl)ether

ja

neen

neen

 

 

 

 

612

16694

0013811-50-2

N,N′-divinyl-2-imidazolidinon

neen

ja

neen

0,05

 

 

(10)

613

95905

0013983-17-0

wollastoniet

ja

neen

neen

 

 

 

 

614

45560

0014464-46-1

cristobaliet

ja

neen

neen

 

 

 

 

615

92080

0014807-96-6

talk

ja

neen

neen

 

 

 

 

616

83470

0014808-60-7

kwarts

ja

neen

neen

 

 

 

 

617

10660

0015214-89-8

2-acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

618

51040

0015535-79-2

di-n-octyltinmercaptoacetaat

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

619

50320

0015571-58-1

di-n-octyltinbis(2-ethylhexylmercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

620

50720

0015571-60-5

di-n-octyltindimaleaat

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

621

17110

0016219-75-3

5-ethylideenbicyclo[2.2.1]hept-2-een

neen

ja

neen

0,05

 

 

(9)

622

69840

0016260-09-6

oleylpalmitamide

ja

neen

ja

5

 

 

 

623

52640

0016389-88-1

dolomiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

624

18897

0016712-64-4

6-hydroxy-2-naftaleencarbonzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

625

36720

0017194-00-2

bariumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

626

57800

0018641-57-1

glyceroltribehenaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

627

59760

0019569-21-2

huntiet

ja

neen

neen

 

 

 

 

628

96190

0020427-58-1

zinkhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

629

34560

0021645-51-2

aluminiumhydroxide

ja

neen

neen

 

 

 

 

630

82240

0022788-19-8

1,2-propyleenglycoldilauraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

631

59120

0023128-74-7

1,6-hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionamide]

ja

neen

ja

45

 

 

 

632

52880

0023676-09-7

ethyl-4-ethoxybenzoaat

ja

neen

neen

3,6

 

 

 

633

53200

0023949-66-8

2-ethoxy-2′-ethyloxanilide

ja

neen

ja

30

 

 

 

634

25910

0024800-44-0

tripropyleenglycol

neen

ja

neen

 

 

 

 

635

40720

0025013-16-5

tert-butyl-4-hydroxyanisool

ja

neen

neen

30

 

 

 

636

31500

0025134-51-4

acrylzuur, 2-ethylhexylacrylaat, copolymeer

ja

neen

neen

0,05

(22)

SML uitgedrukt als 2-ethylhexylacrylaat

 

637

71635

0025151-96-6

pentaerytritoldioleaat

ja

neen

neen

0,05

 

Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor ►M7  simulant D1 en/of D2 ◄ is vastgesteld.

 

638

23590

0025322-68-3

polyethyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

76960

639

23651

0025322-69-4

polypropyleenglycol

ja

ja

nee

 

 

 

 

80800

640

54930

0025359-91-5

formaldehyd-1-naftol, copolymeer

ja

neen

neen

0,05

 

 

 

▼M7

641

22331

0025513-64-8

mengsel van (35-45 % m/m) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexaan en (55-65 % m/m) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexaan

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

▼B

642

64990

0025736-61-2

maleïnezuuranhydride-styreen, copolymeer, natriumzout

ja

neen

neen

 

 

Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,05 % (m/m)

 

643

87760

0026266-57-9

sorbitaanmonopalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

644

88080

0026266-58-0

sorbitaantrioleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

645

67760

0026401-86-5

mono-n-octyltintris(isooctylmercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(11)

 

 

646

50480

0026401-97-8

di-n-octyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(10)

 

 

647

56720

0026402-23-3

glycerolmonohexanoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

648

56880

0026402-26-6

glycerolmonooctanoaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

649

47210

0026427-07-6

dibutylthiostannonzuurpolymeer

ja

neen

neen

 

 

Basiseenheid = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

 

650

49600

0026636-01-1

dimethyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(9)

 

 

651

88240

0026658-19-5

sorbitaantristearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

652

38820

0026741-53-7

bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfiet

ja

neen

ja

0,6

 

 

 

653

25270

0026747-90-0

2,4-tolueendiisocyanaat, dimeer

neen

ja

neen

 

(17)

1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep

(10)

654

88600

0026836-47-5

sorbitolmonostearaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

655

25450

0026896-48-0

tricyclodecaandimethanol

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

656

24760

0026914-43-2

styreensulfonzuur

neen

ja

neen

0,05

 

 

 

657

67680

0027107-89-7

mono-n-octyltintris(2-ethylhexylmercaptoacetaat)

ja

neen

neen

 

(11)

 

 

658

52000

0027176-87-0

dodecylbenzeensulfonzuur

ja

neen

neen

30

 

 

 

659

82800

0027194-74-7

1,2-propyleenglycolmonolauraat

ja

neen

neen

 

 

 

 

660

47540

0027458-90-8

di-tert-dodecyldisulfide

ja

neen

ja

0,05

 

 

 

661

95360

0027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

ja

neen

ja

5

 

 

 

662

25927

0027955-94-8

1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethaan

neen

ja

neen

0,005

 

Alleen voor gebruik in polycarbonaten

►M8  (1) ◄

663

64150

0028290-79-1

linoleenzuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

664

95000

0028931-67-1

trimethylolpropaantrimethacrylaat-methylmethacrylaat, copolymeer

ja

neen

neen

 

 

 

 

665

83120

0029013-28-3

1,2-propyleenglycolmonopalmitaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

666

87280

0029116-98-1

sorbitaandioleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

667

55190

0029204-02-2

gadoleïnezuur

ja

neen

neen

 

 

 

 

668

80240

0029894-35-7

polyglycerolricinoleaat

ja

neen

neen

 

 

 

 

669

56610