02011D0172 — NL — 23.03.2017 — 007.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT 2011/172/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte

(PB L 076 van 22.3.2011, blz. 63)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

BESLUIT 2012/159/GBVB VAN DE RAAD van 19 maart 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

BESLUIT 2012/723/GBVB VAN DE RAAD van 26 november 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

BESLUIT 2013/144/GBVB VAN DE RAAD van 21 maart 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

BESLUIT 2014/153/GBVB VAN DE RAAD van 20 maart 2014

  L 85

9

21.3.2014

 M5

BESLUIT (GBVB) 2015/486 VAN DE RAAD van 20 maart 2015

  L 77

16

21.3.2015

 M6

BESLUIT (GBVB) 2016/411 VAN DE RAAD van 18 maart 2016

  L 74

40

19.3.2016

►M7

BESLUIT (GBVB) 2017/496 VAN DE RAAD van 21 maart 2017

  L 76

22

22.3.2017

►M8

UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2017/498 VAN DE RAAD van 21 maart 2017

  L 76

33

22.3.2017


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 203, 11.7.2014, blz.  113 (2011/172/GBVB)
▼B

BESLUIT 2011/172/GBVB VAN DE RAAD

van 21 maart 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in EgypteArtikel 1

1.  Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in bezit zijn van personen die zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van Egyptische overheidsmiddelen, of van de met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen als vermeld in de bijlage, worden bevroren.

2.  Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of organen.

3.  De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde natuurlijke personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteiten de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming geven, in kennis stellen van de redenen waarom zij menen dat specifieke toestemming moet worden gegeven.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

▼M2

4.  In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 1, op de lijst in de bijlage is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage geplaatste persoon, entiteit of lichaam; en

d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

▼B

5.  Lid 1 belet niet dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in de lijst een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit of dit lichaam in de bijlage werd opgenomen, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in lid 1.

▼M2

6.  Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen op de betrokken rekeningen van toepassing werden; of

c) betalingen uit hoofde van een justitieel of administratief vonnis dat of een arbitrale uitspraak die in de EU is uitgesproken, of dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de in lid 1 bedoelde maatregelen blijven vallen.

▼B

Artikel 2

1.  De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlage opgenomen lijst en eventuele wijzigingen daarin vast.

2.  De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of het betrokken lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit en van de motivering voor de plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat deze persoon of entiteit of dit lichaam daarover opmerkingen kan indienen.

3.  Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit of het betrokken lichaam daarvan op de hoogte.

Artikel 3

1.  In de bijlage worden de gronden voor opneming in de lijst van de in artikel 1, lid 1, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen vermeld.

2.  De bijlage bevat tevens de informatie, indien beschikbaar, die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

Om het effect van de in artikel 1, leden 1 en 2, bedoelde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit vervatte te treffen.

▼M1

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

▼M7

Dit besluit is van toepassing tot en met 22 maart 2018.

▼M1

Dit besluit wordt voortdurend getoetst. Het wordt zo nodig verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

▼B
BIJLAGELijst van de in artikel 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen

 

Naam

(en eventuele aliassen)

Informatie ter identificatie

Redenen voor plaatsing op de lijst

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 4.5.1928

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing gerechtelijk vervolgd of onderworpen aan een procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen vanwege het verduisteren van overheidsgelden

2.

Suzanne Saleh Thabet

Echtgenote van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 28.2.1941

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing gerechtelijk vervolgd of onderworpen aan een procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen vanwege het verduisteren van overheidsgelden

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Zoon van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte.

Geboortedatum: 26.11.1960

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing gerechtelijk vervolgd of onderworpen aan een procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen vanwege het verduisteren van overheidsgelden

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Echtgenote van de heer Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, zoon van de voormalige president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 5.10.1971

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing gerechtelijk vervolgd of onderworpen aan een procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen vanwege het verduisteren van overheidsgelden

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Zoon van de heer Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, voormalig president van de Arabische Republiek Egypte

Geboortedatum: 28.12.1963

Man

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing gerechtelijk vervolgd of onderworpen aan een procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen vanwege het verduisteren van overheidsgelden

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Echtgenote van de heer Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, zoon van de voormalige president van de Arabische Republiek Egypte.

Geboortedatum: 13.10.1982

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing gerechtelijk vervolgd of onderworpen aan een procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen vanwege het verduisteren van overheidsgelden

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Voormalig parlementslid

Geboortedatum: 12.01.1959

Man

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 31.1.1963

Vrouw

Wordt op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie door de Egyptische autoriteiten gerechtelijk vervolgd vanwege het verduisteren van overheidsgelden

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 25.05.1959

Vrouw

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Echtgenote van de heer Ahmed Abdelaziz Ezz

Geboortedatum: 09.10.1969

Vrouw

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Voormalig minister van Huisvesting, Openbare Nutsbedrijven en Stadsontwikkeling

Geboortedatum: 16.05.1945

Man

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Echtgenote van de heer Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Geboortedatum: 03.06.1956

Vrouw

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Voormalig minister van Toerisme

Geboortedatum: 20.02.1959

Man

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken

Geboortedatum: 01.03.1938

Man

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Echtgenote van de heer Habib Ibrahim Eladli

Geboortedatum: 23.01.1963

Vrouw

►C1  Op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie wordt door de Egyptische autoriteiten een gerechtelijke procedure ingesteld tegen deze persoon wegens het verduisteren van overheidsgelden ◄