2008D0798 — NL — 10.12.2008 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2008

houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/757/EG van de Commissie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6086)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/798/EG)

(PB L 273, 15.10.2008, p.18)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 december 2008

  L 331

19

10.12.2008
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 oktober 2008

houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/757/EG van de Commissie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6086)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/798/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden ( 1 ), en met name op artikel 53, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 voorziet in de mogelijkheid van passende communautaire noodmaatregelen voor uit een derde land ingevoerde levensmiddelen en diervoeders om de gezondheid van mens of dier of het milieu te beschermen, wanneer het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de betrokken lidstaten getroffen maatregelen.

(2)

De Europese Commissie heeft onlangs informatie ontvangen dat in China hoge melaminegehaltes zijn aangetroffen in zuigelingenmelk en andere melkproducten. Melamine is een chemisch halffabrikaat dat gebruikt wordt bij de productie van aminoharsen en kunststoffen en als monomeer en additief voor kunststoffen. Hoge melaminegehaltes in levensmiddelen kunnen zeer ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

(3)

De invoer in de Gemeenschap van melk en melkproducten, inclusief melkpoeder, van oorsprong uit China is niet toegestaan; het is echter niet uitgesloten dat bepaalde samengestelde producten (d.w.z. producten die zowel een verwerkt product van dierlijke oorsprong als een product van niet-dierlijke oorsprong bevatten) die verwerkte zuivelcomponenten bevatten de markten van de Europese Unie bereikt hebben.

(4)

Hoewel uit de beschikbare informatie niet blijkt dat er samengestelde producten worden ingevoerd die specifiek bedoeld zijn als voeding voor zuigelingen of jonge kinderen, is het mogelijk dat sommige van deze producten, afhankelijk van hun formulering en met name van het aandeel melkproduct in de inhoud, voor invoer zijn aangeboden zonder de systematische grenscontroles uit hoofde van Beschikking 2007/275/EG van 17 april 2007 van de Commissie betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad ( 2 ) in grensinspectieposten controles moeten ondergaan, te hebben ondergaan. Omdat dergelijke producten de voornaamste, en in sommige gevallen de enige, voedingsbron van zuigelingen en jonge kinderen zijn, is het dienstig de invoer in de Gemeenschap van alle dergelijke producten van oorsprong uit China te verbieden. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat al dergelijke producten die in de handel worden aangetroffen, onverwijld vernietigd worden.

(5)

Wat betreft andere samengestelde producten (zoals koekjes en chocolade), die slechts een gering deel van een gevarieerde voeding vertegenwoordigen, heeft de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) op verzoek van de Europese Commissie de risico's in verband met de aanwezigheid van melamine in samengestelde producten beoordeeld, waarna zij een verklaring heeft afgegeven waarin zij concludeert dat het grootste risico vertegenwoordigd wordt door een „worst case scenario” waarin kinderen met een hoge dagelijkse consumptie van koekjes en chocolade met het hoogste aandeel melkpoeder (dit varieert tussen 16 % en meer dan 20 %), met een besmettingsgraad die gelijk is aan het hoogste in melkpoeder uit China aangetroffen gehalte, mogelijk de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) van melamine (0,5 mg/kg lichaamsgewicht) zouden kunnen overschrijden.

(6)

Om het mogelijke gezondheidsrisico als gevolg van de blootstelling aan melamine in dergelijke samengestelde producten tegen te gaan, zijn de lidstaten ingevolge Beschikking 2008/757/EG van Commissie ( 3 ) verplicht ervoor te zorgen dat alle uit China afkomstige samengestelde producten die ten minste 15 % melkproducten bevatten, systematisch getest worden voor zij in de Gemeenschap worden ingevoerd, en dat al dergelijke producten die meer dan 2,5 mg per kg melamine blijken te bevatten onmiddellijk vernietigd worden. Melamine kan op verschillende manieren in diervoeders en levensmiddelen terecht komen, bijvoorbeeld door migratie van materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, pesticiden, enz. Gelet op de beschikbare gegevens over de aanwezigheid van melamine is een gehalte van 2,5 mg per kg het passende niveau om een grens te trekken tussen de onvermijdelijke achtergrondconcentratie van melamine en onaanvaardbare vervalsing. Dit gehalte beantwoordt ook aan de noodzaak van een ruime veiligheidsmarge. De lidstaten hebben gemeld dat zij aanzienlijke problemen ondervinden bij het vaststellen van het exacte gehalte melk of melkproduct in samengestelde producten. De hierboven aangegeven waarde van 15 % is dan ook in de praktijk weinig relevant bij het beslissen of een bepaalde zending aan controles moet worden onderworpen. Teneinde de controleprocedures bij invoer te stroomlijnen en te vereenvoudigen, is het daarom zinvol te bepalen dat de controles in alle gevallen uitgevoerd moeten worden, ongeacht het exacte gehalte melk of melkproducten in de samengestelde producten.

(7)

De lidstaten dienen er ook voor te zorgen dat samengestelde producten die zich al in de Gemeenschap bevinden, de passende tests ondergaan en indien nodig uit de handel worden genomen. De kosten van de tests bij invoer en van officiële maatregelen ten aanzien van producten die het genoemde maximale gehalte overschrijden, dienen te worden gedragen door de voor de betreffende producten verantwoordelijke exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven.

(8)

Om de Commissie in staat te stellen om tijdig te beoordelen of deze maatregelen passend en afdoende zijn, dienen de lidstaten de Commissie via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders onverwijld op de hoogte te stellen van positieve testresultaten, en om de twee weken de negatieve resultaten te melden.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Voor de doeleinden van deze beschikking wordt onder „China” verstaan: de Volksrepubliek China.

Artikel 2

Controlemaatregelen

 

De lidstaten verbieden de invoer in de Gemeenschap van producten die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en die specifiek bestemd zijn voor de voeding van zuigelingen en jonge kinderen, in de zin van Richtlijn 89/398/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat alle dergelijke producten die in de handel worden aangetroffen na de inwerkingtreding van deze beschikking onmiddellijk uit de handel genomen en vernietigd worden.

 ◄

 

De lidstaten verrichten documenten-, overeenstemmings- en materiële controles, met inbegrip van laboratoriumanalyses, van alle uit China afkomstige of verzonden zendingen van ammoniumbicarbonaat bestemd voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders, en van levensmiddelen en diervoeders die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten.

De lidstaten kunnen willekeurige controles uitvoeren op andere diervoeders en levensmiddelen met een hoog proteïnegehalte van oorsprong uit China voordat die producten in de EU ingevoerd worden.

Deze controles dienen met name om vast te stellen dat het gehalte van eventueel aanwezige melamine niet hoger is dan 2,5 mg per kg product. De zendingen worden vastgehouden totdat de resultaten van de laboratoriumanalyse beschikbaar zijn.

 ◄

3.  De in lid 2, eerste alinea, bedoelde controles dienen te worden verricht op door de lidstaten specifiek voor dat doel aangewezen controlepunten. De lidstaten maken de lijsten van controlepunten toegankelijk voor het publiek en delen die mee aan de Commissie.

4.  De lidstaten melden eventuele positieve resultaten van de in lid 2 bedoelde laboratoriumanalyse via het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders. De negatieve resultaten dienen om de twee weken aan de Commissie te worden gemeld.

5.  De lidstaten nemen de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de in lid 2 bedoelde producten, en diervoeders en levensmiddelen met een hoog proteïnegehalte, voor zover nodig, die al in de handel zijn, onderworpen worden aan passende controles om het melaminegehalte vast te stellen.

6.  Alle producten die bij de overeenkomstig lid 2 en lid 5 verrichte controles meer dan 2,5 mg melamine per kg product blijken te bevatten, worden onverwijld vernietigd.

7.  De lidstaten zorgen ervoor dat de kosten van de tenuitvoerlegging van lid 2 gedragen worden door de voor de invoer verantwoordelijke exploitanten, en dat de kosten van officiële maatregelen ten aanzien van producten die niet aan de voorschriften van deze beschikking blijken te voldoen, gedragen worden door de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven die voor dat product verantwoordelijk zijn.

Artikel 3

Voorafgaande kennisgeving

▼M1

De exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven of hun vertegenwoordigers stellen de in artikel 2, lid 3, bedoelde controlepunten tijdig op de hoogte van de verwachte datum en het tijdstip van aankomst van alle zendingen van oorsprong uit of verzonden uit China van diervoeders en levensmiddelen die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten.

▼B

Artikel 4

Evaluatie van de maatregelen

De in deze beschikking vastgelegde maatregelen worden regelmatig opnieuw geëvalueerd in het licht van de resultaten van de door de lidstaten verrichte controles.

Artikel 5

Beschikking 2008/757/EG wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.( 1 ) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

( 2 ) PB L 116 van 4.5.2007, blz. 9.

( 3 ) PB L 259 van 27.9.2008, blz. 10.