02006R1082 — NL — 22.06.2014 — 001.004


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1082/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juli 2006

betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

(PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 1302/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013

  L 347

303

20.12.2013


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 330, 3.12.2016, blz.  5 (nr. 1302/2013)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1082/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 5 juli 2006

betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)Artikel 1

Kenmerken van een EGTS

▼M1

1.  
Op het grondgebied van de Unie kan een Europese groepering voor territoriale samenwerking (hierna "EGTS") worden opgericht onder de voorwaarden en volgens de regelingen die in deze verordening zijn vastgesteld.
2.  
Een EGTS heeft tot doel in het bijzonder territoriale samenwerking te vergemakkelijken en te bevorderen, waaronder een of meer vormen van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, tussen haar in artikel 3, lid 1, bedoelde leden, met als doel de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie te versterken.

▼B

3.  
Een EGTS bezit rechtspersoonlijkheid.
4.  
Een EGTS geniet in elke lidstaat de ruimste handelingsbekwaamheid die in de nationale wetgeving van die lidstaat aan rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden, personeel in dienst nemen en in rechte optreden.

▼M1

5.  
De statutaire zetel van een EGTS bevindt zich in een lidstaat onder het recht waarvan ten minste één van de leden van de EGTS is opgericht.

▼B

Artikel 2

Toepasselijk recht

▼M1

1.  

Op de handelingen van de organen van een EGTS zijn van toepassing:

a) 

deze verordening;

b) 

de in artikel 8 bedoelde overeenkomst, indien dit uitdrukkelijk is toegestaan uit hoofde van deze verordening; alsmede

c) 

in gevallen die niet of slechts ten dele door deze verordening worden geregeld, het nationale recht van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel van de EGTS heeft.

Voor het bepalen van het toepasselijke recht uit hoofde van het Unierecht of het internationaal privaatrecht wordt een EGTS beschouwd als een entiteit van de lidstaat waar zij haar statutaire zetel heeft.

▼M1

1 bis.  
De activiteiten van een EGTS met betrekking tot het uitvoeren van de in artikel 7, leden 2 en 3, bedoelde taken binnen de Unie vallen onder het toepasselijke Unierecht en nationaal recht dat in de in artikel 8 bedoelde overeenkomst is vermeld.

De activiteiten van een EGTS die uit de begroting van de Unie worden medegefinancierd, voldoen aan de eisen van het toepasselijke Unierecht en van het nationale recht betreffende de toepassing van dat Unierecht.

▼B

2.  
In het geval van een lidstaat die bestaat uit verscheidene territoriale eenheden welke ieder hun eigen rechtsregels hebben, wordt, rekening houdend met het constitutionele bestel van de betrokken lidstaat, onder de in lid 1, onder c), bedoelde wetgeving mede de wetgeving van die eenheden verstaan.

Artikel 3

Samenstelling van een EGTS

▼M1

1.  

De volgende entiteiten kunnen lid worden van een EGTS:

a) 

lidstaten of overheden op nationaal niveau;

b) 

regionale overheden;

c) 

lokale overheden;

d) 

overheidsbedrijven in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) of publiekrechtelijke instellingen in de zin van de tweede alinea van artikel 1, lid 9, van Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 );

e) 

bedrijven belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang overeenkomstig het toepasselijke Unie- en nationale recht;

▼C1

f) 

nationale, regionale of lokale overheden, of organen of bedrijven, die vergelijkbaar zijn met die bedoeld onder d) en e), uit derde landen, onder de in artikel 3 bis aangegeven voorwaarden.

▼B

Verenigingen van instellingen die tot één of meer van deze categorieën behoren, kunnen ook lid zijn.

▼M1

2.  
Een EGTS is samengesteld uit leden die gevestigd zijn op het grondgebied van ten minste twee lidstaten, voor zover in artikel 3 bis, leden 2 en 5, niet anders bepaald is.

▼M1

Artikel 3 bis

Toetreding van leden uit derde landen of landen of gebieden overzee (LGO)

1.  
Overeenkomstig artikel 4, lid 3 bis, kan een EGTS bestaan uit leden gevestigd op het grondgebied van ten minste twee lidstaten en van een of meer derde landen die naburig zijn aan ten minste één van die lidstaten, met inbegrip van zijn ultraperifere gebieden, wanneer deze lidstaten en derde landen gezamenlijk territoriale samenwerkingsacties of door de Unie ondersteunde programma's uitvoeren.

Voor de toepassing van deze verordening wordt een derde land of een LGO geacht aan een lidstaat, met inbegrip van zijn ultraperifere gebieden, naburig te zijn wanneer het derde land of het LGO en die lidstaat een gemeenschappelijke landsgrens delen of wanneer zowel het derde land of het LGO en die lidstaat in aanmerking komen voor een gezamenlijk maritiem grensoverschrijdend of transnationaal programma in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking", of voor een ander grensoverschrijdend, zeeoverschrijdend of zeebekkensamenwerkingsprogramma, ook wanneer zij door internationale wateren worden gescheiden.

2.  
Een EGTS kan bestaan uit leden gevestigd op het grondgebied van slechts één lidstaat en één of meer derde landen die aan die lidstaat, met inbegrip van zijn ultraperifere gebieden, naburig zijn, wanneer de betrokken lidstaat meent dat die EGTS aansluit bij de bestaande territoriale samenwerking in de context van grensoverschrijdende of transnationale samenwerking of bilaterale betrekkingen met de betrokken derde landen.
3.  
Voor de toepassing van de leden 1 en 2, omvatten derde landen die aan een lidstaat, met inbegrip van zijn ultraperifere gebieden, naburig zijn ook de zeegrenzen tussen de betrokken landen.
4.  
Overeenkomstig artikel 4 bis en onder de voorwaarden van lid 1 van dit artikel, kan een EGTS ook bestaan uit leden die gevestigd zijn op het grondgebied van ten minste twee lidstaten, met inbegrip van hun ultraperifere gebieden, en van één of meer LGO, met of zonder leden uit één of meer derde landen.
5.  
Overeenkomstig artikel 4 bis en onder de voorwaarden van lid 2 van dit artikel, kan een EGTS ook bestaan uit leden die gevestigd zijn op het grondgebied van slechts één lidstaat, met inbegrip van zijn ultraperifere gebieden, en één of meer LGO, met of zonder leden uit één of meer derde landen.
6.  
Een EGTS mag niet alleen bestaan uit leden van een lidstaat en een of meer met diezelfde lidstaat verbonden LGO.

▼B

Artikel 4

Oprichting van een EGTS

1.  
Tot de oprichting van een EGTS wordt besloten op initiatief van haar kandidaat-leden.
2.  

Elk kandidaat-lid:

a) 

stelt de lidstaat onder de wetgeving waarvan het kandidaat-lid is opgericht in kennis van zijn voornemen om aan een EGTS deel te nemen; en

b) 

zendt die lidstaat een afschrift toe van de voorgestelde overeenkomst en statuten, bedoeld in de artikelen 8 en 9.

▼M1

3.  

Na kennisgeving krachtens lid 2 door een kandidaat-lid keurt de lidstaat die die kennisgeving heeft ontvangen, rekening houdend met zijn constitutionele bestel, de deelneming van het kandidaat-lid aan de EGTS en de overeenkomst goed, tenzij die lidstaat van oordeel is dat:

a) 

deze deelneming of de overeenkomst niet in overeenstemming is met:

i) 

deze verordening;

ii) 

ander Unierecht betreffende de handelingen en activiteiten van de EGTS; of

iii) 

nationaal recht betreffende de bevoegdheden en taken van het kandidaat-lid;

b) 

deze deelneming niet gerechtvaardigd is om redenen van algemeen belang of overheidsbeleid van die lidstaat; of

c) 

de statuten niet stroken met de overeenkomst.

In geval van niet-goedkeuring verstrekt de lidstaat een verklaring van zijn redenen daarvoor en geeft hij in voorkomend geval aan welke wijzigingen in de overeenkomst moeten worden aangebracht.

De lidstaat neemt een besluit met betrekking tot de goedkeuring binnen zes maanden nadat hij overeenkomstig lid 2 een kennisgeving heeft ontvangen. Als de lidstaat die de kennisgeving heeft ontvangen, binnen die termijn geen bezwaar heeft gemaakt, wordt de deelneming van het kandidaat-lid en de overeenkomst geacht goedgekeurd te zijn. De lidstaat waar de voorgestelde statutaire zetel van de EGTS gevestigd zal zijn, keurt de overeenkomst echter formeel goed zodat de EGTS kan worden opgericht.

Telkens als de lidstaat een kandidaat-lid om aanvullende informatie verzoekt, wordt de termijn bedoeld in de derde alinea onderbroken. De periode van onderbreking begint op de dag na die waarop de lidstaat zijn opmerkingen aan het kandidaat-lid heeft gezonden en duurt totdat het kandidaat-lid op die opmerkingen heeft gereageerd.

De termijn bedoeld in de derde alinea wordt echter niet onderbroken indien het kandidaat-lid de opmerkingen van de lidstaat beantwoordt binnen tien werkdagen na het begin van de periode van de onderbreking.

Bij het nemen van een besluit over de deelneming van een kandidaat-lid aan een EGTS kunnen de lidstaten hun nationale regelgeving toepassen.

▼M1

3 bis.  

In het geval van een EGTS met kandidaat-leden uit één of meer derde landen vergewist de lidstaat waar de voorgestelde statutaire zetel van de EGTS gevestigd zal zijn zich er in overleg met de overige betrokken lidstaten van dat voldaan wordt aan de in artikel 3 bis aangegeven voorwaarden en dat elk derde land de deelname van het kandidaat-lid heeft goedgekeurd in overeenstemming met:

a) 

voorwaarden en procedures die gelijkwaardig zijn aan die in deze verordening; of

b) 

een overeenkomst tussen ten minste één lidstaat, onder het recht waarvan het kandidaat-lid is opgericht, en dat derde land.

▼B

4.  
De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd zijn om de in lid 2 bedoelde kennisgevingen en documenten in ontvangst te nemen.

▼M1

5.  
De leden stemmen in met de in artikel 8 genoemde overeenkomst, waarbij zij toezien op de samenhang met de goedkeuring overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
6.  
De EGTS deelt alle wijzigingen van de overeenkomst of de statuten mede aan de lidstaten onder het recht waarvan de leden zijn opgericht. Alle wijzigingen van de overeenkomst, met als enige uitzondering de gevallen van toetreding van een nieuw lid als bedoeld in lid 6 bis, onder a), dienen door die lidstaten te worden goedgekeurd overeenkomstig de in dit artikel aangegeven procedure.

▼M1

6 bis.  

De volgende bepalingen zijn van toepassing in geval van toetreding van nieuwe leden tot een bestaande EGTS:

a) 

bij toetreding van een nieuw lid uit een lidstaat die de overeenkomst al heeft goedgekeurd, wordt deze toetreding alleen goedgekeurd door de lidstaat onder het recht waarvan het nieuwe lid is opgericht overeenkomstig de procedure van lid 3 en ter kennis gebracht van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft;

b) 

in geval van toetreding van een nieuw lid uit een lidstaat die de overeenkomst nog niet heeft goedgekeurd, is de procedure van lid 6 van toepassing;

c) 

bij toetreding van een nieuw lid uit een derde land tot een bestaande EGTS wordt deze toetreding onderzocht door de lidstaat waar de EGTS zijn statutaire zetel heeft, overeenkomstig de procedure van lid 3 bis.

Artikel 4 bis

Deelname van leden uit een LGO

In het geval van een EGTS met een kandidaat-lid uit een LGO vergewist de lidstaat waarmee het LGO is verbonden, zich ervan dat de voorwaarden van artikel 3 bis vervuld zijn, en rekening houdend met zijn relatie met het LGO:

a) 

keurt hij de deelname van het kandidaat-lid goed overeenkomstig artikel 4, lid 3; of

b) 

bevestigt hij schriftelijk aan de lidstaat waar de voorgestelde statutaire zetel van de EGTS zal worden gevestigd dat de bevoegde autoriteiten in het LGO de deelname van het kandidaat-lid hebben goedgekeurd volgens voorwaarden en procedures die gelijkwaardig zijn aan die in deze verordening.

▼M1

Artikel 5

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid en bekendmaking in het Publicatieblad

1.  
De overeenkomst en de statuten en eventuele latere wijzigingen daarvan worden geregistreerd en/of bekendgemaakt in de lidstaat waar de betreffende EGTS haar statutaire zetel heeft, overeenkomstig het toepasselijke nationale recht van die lidstaat. De EGTS verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van de registratie of de bekendmaking van de overeenkomst en de statuten, afhankelijk van hetgeen het eerst plaatsvindt. De leden stellen de betrokken lidstaten en het Comité van de Regio's in kennis van de registratie of bekendmaking van de overeenkomst en de statuten.
2.  
De EGTS zorgt ervoor dat binnen tien werkdagen na de registratie of bekendmaking van de overeenkomst en de statuten een verzoek aan het Comité van de Regio's wordt gezonden, volgens het model in de bijlage bij deze verordening. Het Comité van de Regio's geeft dit verzoek door aan het Publicatiebureau van de Europese Unie voor publicatie van een kennisgeving in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie, ter aankondiging van de oprichting van de EGTS, met de in de bijlage bij deze verordening aangegeven details.

▼B

Artikel 6

Toezicht op het beheer van publieke middelen

1.  
Het toezicht op het beheer van publieke middelen door een EGTS wordt georganiseerd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft. De lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, wijst de voor deze taak bevoegde autoriteit aan voordat hij conform artikel 4 instemt met de deelneming aan de EGTS.
2.  
Indien de nationale wetgeving van de andere betrokken lidstaten dit vereist, treffen de autoriteiten van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft regelingen opdat de bevoegde autoriteiten in de andere betrokken lidstaten op hun grondgebied controles kunnen uitoefenen met betrekking tot handelingen van de EGTS die in deze lidstaten worden uitgevoerd, en opdat zij dienaangaande alle passende informatie kunnen uitwisselen.
3.  
Alle controles worden uitgevoerd volgens internationaal aanvaarde normen inzake accountantscontroles.

▼M1

4.  
Indien de in artikel 7, lid 3, vermelde taken van een EGTS acties bestrijken die door de Unie medegefinancierd worden, is, niettegenstaande de leden 1, 2 en 3, van dit artikel, de relevante wetgeving betreffende de controle van financiële middelen verstrekt door de Unie van toepassing.

▼B

5.  
De lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, stelt de andere betrokken lidstaten in kennis van eventuele moeilijkheden tijdens de controles.

Artikel 7

Taken

1.  
Een EGTS voert de haar door haar leden opgedragen taken uit overeenkomstig deze verordening. Haar taken worden omschreven in een overeenkomst die door haar leden wordt gesloten overeenkomstig de artikelen 4 en 8.

▼M1

2.  
Een EGTS handelt binnen het kader van de aan haar toevertrouwde taken, namelijk de facilitering en bevordering van territoriale samenwerking ter versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie, en het wegnemen van belemmeringen voor de interne markt. Voor elk van deze taken wordt door de leden ervan vastgesteld dat zij onder de bevoegdheid van elk lid vallen, tenzij de lidstaat of het derde land de deelname van een onder zijn nationaal recht opgericht lid goedkeurt, zelfs wanneer dat lid niet bevoegd is voor alle in de overeenkomst vermelde taken.
3.  
De EGTS kan andere specifieke acties uitvoeren in het kader van territoriale samenwerking tussen haar leden en binnen de doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, al dan niet met financiële steun van de Unie.

In de eerste plaats kunnen de taken van een EGTS de uitvoering van samenwerkingsprogramma's of delen daarvan omvatten, of de uitvoering van concrete acties die door de Unie worden ondersteund door middel van het EFRO, het Europees Sociaal Fonds en/of het Cohesiefonds.

De lidstaten kunnen de taken die de EGTS zonder financiële bijdrage van de Unie mag uitvoeren, beperken. Onverminderd artikel 13 sluiten de lidstaten echter geen taken uit met betrekking tot de investeringsprioriteiten die worden bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ).

▼B

4.  
De door haar leden aan een EGTS toevertrouwde taken hebben geen betrekking op de uitoefening van publiekrechtelijk toegewezen bevoegdheden en van taken tot waarborging van de algemene belangen van de staat of van andere overheidsinstanties, zoals politiële en regelgevende bevoegdheden, justitie en buitenlands beleid.

▼M1

De in artikel 10, lid 1, onder a), bedoelde vergadering van een EGTS kan echter, overeenkomstig het toepasselijke Unie- en nationale recht, de voorwaarden bepalen voor het gebruik van een infrastructuurvoorziening die door de EGTS wordt beheerd, of de voorwaarden waaronder een dienst van algemeen economisch belang wordt verleend, met inbegrip van de tarieven en vergoedingen die de gebruikers moeten betalen.

▼B

5.  
De leden van een EGTS kunnen met eenparigheid van stemmen besluiten om een van de leden te machtigen haar taken uit te voeren.

Artikel 8

Overeenkomst

1.  
Een EGTS vormt het voorwerp van een overeenkomst die conform artikel 4 met eenparigheid van stemmen door haar leden wordt gesloten.

▼M1

2.  

De overeenkomst specificeert:

a) 

de naam van de EGTS en de statutaire zetel;

b) 

de omvang van het grondgebied waarop de EGTS haar taken mag uitvoeren;

c) 

doel en taken van de EGTS;

d) 

de duur van de EGTS en de voorwaarden voor ontbinding;

e) 

een lijst van de leden van de EGTS;

f) 

een lijst van de organen van de EGTS en hun respectieve bevoegdheden;

g) 

het Unierecht en het nationale recht van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft dat van toepassing zal zijn op de interpretatie en naleving van de overeenkomst;

h) 

het toepasselijke Unierecht en het nationale recht van de lidstaat waar de organen van de EGTS optreden;

i) 

de regelingen voor deelname van leden uit derde landen of uit LGO, indien van toepassing, met inbegrip van de bepaling van het toepasselijke recht wanneer de EGTS taken in derde landen of in LGO uitvoert;

j) 

het toepasselijke Unie- en nationale recht dat rechtstreeks van belang is voor de activiteiten van de EGTS die zij uit hoofde van de in de overeenkomst gespecificeerde taken uitvoert;

k) 

de regels die van toepassing zijn op het personeel van de EGTS en de beginselen waarop de regelingen inzake personeelsbeheer en aanwervingsprocedures gebaseerd zijn;

l) 

de regelingen inzake de aansprakelijkheid van de EGTS en haar leden, overeenkomstig artikel 12;

m) 

de toepasselijke regels inzake wederzijdse erkenning, waaronder die voor de financiële controle van het beheer van publieke middelen; en

n) 

de procedures tot goedkeuring van de statuten en tot wijziging van de overeenkomst, die voldoen aan de in de artikelen 4 en 5 aangegeven verplichtingen.

3.  
Wanneer de taken van een EGTS alleen het beheer van een samenwerkingsprogramma of een deel daarvan betreffen in het kader van Verordening (EU) nr. 1299/2013, of wanneer een EGTS interregionale samenwerking of netwerken betreft, is de in lid 2, onder b), bedoelde informatie niet vereist.

Artikel 9

Statuten

1.  
De statuten van een EGTS worden met eenparigheid van stemmen door de leden vastgesteld op basis van en in overeenstemming met de overeenkomst.
2.  

De statuten van een EGTS bevatten ten minste het volgende:

a) 

bepalingen betreffende de werking van haar organen en hun bevoegdheden, alsmede het aantal vertegenwoordigers van de leden in de betrokken organen;

b) 

de besluitvormingsprocedures van de EGTS;

c) 

de werktaal of –talen;

d) 

de regelingen voor het functioneren van de EGTS;

e) 

de procedures voor personeelsbeheer en aanwerving;

f) 

de regelingen voor de financiële bijdragen van leden;

g) 

de toepasselijke boekhoudkundige en budgettaire regels voor de leden;

h) 

de aanwijzing van de onafhankelijke externe auditor van de rekeningen van de EGTS; en

i) 

de procedures tot wijziging van de statuten, die voldoen aan de in de artikelen 4 en 5 aangegeven verplichtingen.

▼B

Artikel 10

Samenstelling van een EGTS

1.  

Een EGTS bestaat uit ten minste de volgende organen:

a) 

een vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van haar leden;

b) 

een directeur, die de EGTS vertegenwoordigt en die namens en voor rekening van de EGTS handelt.

2.  
De statuten kunnen voorzien in bijkomende organen met duidelijk omschreven bevoegdheden.
3.  
Een EGTS is aansprakelijk voor de handelingen van haar organen ten aanzien van derden, zelfs wanneer deze handelingen niet tot de taken van de EGTS behoren.

Artikel 11

Begroting

1.  
Een EGTS stelt jaarlijks een door de vergadering aan te nemen begroting op die met name een rubriek voor lopende uitgaven en, indien nodig, een rubriek voor operationele uitgaven bevat.

▼M1

2.  
De opstelling van de rekeningen, met inbegrip van het jaarverslag en de auditing en publicatie van die rekeningen indien vereist, is onderworpen aan het nationale recht van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft.

▼B

Artikel 12

Liquidatie, insolventie, staking van betaling en aansprakelijkheid

1.  
Inzake liquidatie, insolventie, staking van betaling en soortgelijke procedures gelden voor de EGTS de wettelijke voorschriften van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, voor zover in de leden 2 en 3 niet anders is bepaald.

▼M1

Een EGTS is aansprakelijk voor al haar schulden.

▼M1

2.  
Onverminderd lid 3 zijn, voor zover de activa van een EGTS onvoldoende zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, de leden aansprakelijk voor de schulden van de EGTS, ongeacht de aard daarvan, waarbij het aandeel van elk lid wordt vastgesteld in verhouding tot zijn financiële bijdrage. De nadere regels voor financiële bijdragen worden in de statuten vastgelegd.

De leden van de EGTS kunnen in de statuten bepalen dat zij, nadat hun lidmaatschap van een EGTS is beëindigd, aansprakelijk zijn voor verbintenissen die uit activiteiten van de EGTS tijdens hun lidmaatschap voortvloeien.

2 bis.  
Indien ten minste een lid van een EGTS uit een lidstaat beperkt aansprakelijk is ten gevolge van het nationale recht waaronder het lid is opgericht, hebben ook de andere leden het recht in de overeenkomst hun aansprakelijkheid te beperken wanneer nationaal recht tot uitvoering van deze verordening zulks toelaat.

De naam van een EGTS waarvan de leden beperkt aansprakelijk zijn, bevat het woord "beperkt".

De vereisten inzake de openbaarmaking van de overeenkomst, de statuten en de rekeningen van een EGTS waarvan de leden beperkt aansprakelijk zijn, zijn ten minste gelijk aan die voor andere rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid krachtens het recht van de lidstaat waar die EGTS haar statutaire zetel heeft.

In het geval van een EGTS waarvan de leden beperkt aansprakelijk zijn, kan een betrokken lidstaat vereisen dat de EGTS passende verzekeringen afsluit of beschikt over een garantie van een bank of andere financiële instelling gevestigd in een lidstaat, dan wel gedekt is door een voorziening die door een overheidsinstantie of door een lidstaat als garantie is verstrekt om de aan de activiteiten van de EGTS verbonden risico's te dekken.

▼B

3.  
Onverminderd de financiële aansprakelijkheid van de lidstaten voor aan een EGTS toevertrouwde middelen uit de structuurfondsen en het Cohesiefonds, is geen enkele lidstaat op grond van deze verordening financieel aansprakelijk voor een EGTS waarvan hij geen lid is.

Artikel 13

Algemeen belang

Indien een EGTS een activiteit uitoefent die in strijd is met bepalingen van een lidstaat inzake de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de openbare zeden, of met het algemeen belang van een lidstaat, kan een bevoegd orgaan van die lidstaat deze activiteit op zijn grondgebied verbieden, of van de onder zijn nationale wetgeving opgerichte leden eisen dat zij zich uit de EGTS terugtrekken, tenzij de EGTS de desbetreffende activiteit staakt.

Dergelijke verboden mogen geen middel tot willekeurige of verkapte beperking van de territoriale samenwerking tussen de leden van een EGTS vormen. Tegen het besluit van dit bevoegde orgaan staat beroep bij de rechter open.

Artikel 14

Ontbinding

1.  
Onverminderd de in de overeenkomst opgenomen bepalingen inzake ontbinding gelast de bevoegde rechtbank of de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, op verzoek van een bevoegde autoriteit met een rechtmatig belang, de ontbinding van de EGTS wanneer zij constateert dat de EGTS niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 1, lid 2, of artikel 7, en met name wanneer de EGTS handelt buiten de in artikel 7 neergelegde taken. De bevoegde rechtbank of de bevoegde autoriteit stelt alle lidstaten onder de wetgeving waarvan de leden zijn opgericht in kennis van elk verzoek om een EGTS te ontbinden.
2.  
De bevoegde rechtbank of de bevoegde instantie kan de EGTS een termijn toekennen om de situatie recht te zetten. Indien de situatie binnen die termijn door de EGTS niet wordt rechtgezet, gelast de bevoegde rechtbank of de bevoegde autoriteit de ontbinding van de EGTS.

Artikel 15

Rechterlijke bevoegdheid

1.  
Derden die zich benadeeld achten door handelingen of nalatigheden van een EGTS kunnen hun rechten voor de rechtbank doen gelden.

▼M1

2.  
Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is het Unierecht inzake rechterlijke bevoegdheid van toepassing op geschillen waarbij een EGTS partij is. In de gevallen waarin dergelijk Unierecht niet voorziet, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechtbanken van de lidstaat waar de EGTS haar statutaire zetel heeft.

▼B

Geschillen betreffende artikel 4, lid 3 of 6, of artikel 13 worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de lidstaat waarvan het besluit wordt aangevochten.

3.  

Niets in deze verordening mag burgers de vrijheid ontzeggen hun nationale grondwettelijk recht op beroep uit te oefenen tegen overheidsinstanties die lid zijn van een EGTS met betrekking tot:

a) 

administratieve beslissingen ten aanzien van activiteiten die door de EGTS worden uitgeoefend;

b) 

toegang tot diensten in hun eigen taal; en

c) 

toegang tot informatie.

In deze gevallen zijn de bevoegde rechtbanken de rechtbanken van de lidstaat krachtens de grondwet waarvan het recht op beroep ontstaat.

Artikel 16

Slotbepalingen

▼M1

1.  
De lidstaten stellen bepalingen vast om ervoor te zorgen dat deze verordening daadwerkelijk wordt toegepast, inclusief ten aanzien van de vaststelling van de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuringsprocedure overeenkomstig hun wettelijke en bestuursrechtelijke regelingen.

In het geval dat het nationale recht van een lidstaat dit vereist, kan die lidstaat een volledige lijst opstellen van de taken die reeds aan de onder zijn recht opgerichte leden van een EGTS in de zin van artikel 3, lid 1, zijn toevertrouwd, voor zover het territoriale samenwerking in die lidstaat betreft.

De lidstaat dient bij de Commissie elke uit hoofde van dit artikel aangenomen bepaling in alsook eventuele wijzigingen daarvan. De Commissie zendt deze bepalingen door aan de andere lidstaten en het Comité van de Regio's.

▼M1

1 bis.  
De bepalingen van lid 1 die betrekking hebben op een lidstaat waarmee een LGO is verbonden, verzekeren, rekening houdend met de relatie van de lidstaat met dat LGO, ook de daadwerkelijke toepassing van deze verordening met betrekking tot dat LGO, dat aan andere lidstaten of de ultraperifere gebieden van die lidstaten naburig is.

▼B

2.  
De lidstaten kunnen voorzien in de betaling van vergoedingen voor de registratie van de overeenkomst en de statuten; deze vergoedingen mogen de administratieve kosten ervan echter niet overschrijden.

▼M1

Artikel 17

Verslag

Uiterlijk 1 augustus 2018 zendt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de Regio's een verslag over de toepassing van deze verordening, waarin op basis van indicatoren de doelmatigheid, de efficiëntie, de relevantie, de Europese toegevoegde waarde en de mogelijkheden voor vereenvoudiging ervan worden geëvalueerd.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 17 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vastlegging van de lijst van de in de eerste alinea bedoelde indicatoren.

▼M1

Artikel 17 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  
De in artikel 17, tweede lid, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 december 2013
3.  
Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, tweede lid, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdige kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  
Een overeenkomstig artikel 17, tweede lid, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad beide vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. De termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

▼B

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing uiterlijk op 1 augustus 2007 met uitzondering van artikel 16, dat van toepassing is met ingang van 1 augustus 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼C1
BIJLAGE

Model voor de uit hoofde van artikel 5, lid 2, in te dienen informatie

OPRICHTING VAN EEN EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

De naam van een EGTS waarvan de leden beperkt aansprakelijk zijn, bevat het woord „beperkt” (artikel 12, lid 2 bis).

Een asterisk* geeft verplicht in te vullen velden aan.

image

image