2006R0865 — NL — 05.02.2015 — 004.002


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 865/2006 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2006

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

(PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 100/2008 VAN DE COMMISSIE van 4 februari 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 791/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 792/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 augustus 2012

  L 242

13

7.9.2012

 M4

VERORDENING (EU) Nr. 1283/2013 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

VERORDENING (EU) 2015/56 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

VERORDENING (EU) 2015/870 VAN DE COMMISSIE van 5 juni 2015

  L 142

3

6.6.2015
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 865/2006 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2006

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeerDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

▼M2

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ( 1 ), en met name artikel 19, leden 2, 3 en 4,

▼B

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Er moeten bepalingen worden vastgesteld om Verordening (EG) nr. 338/97 ten uitvoer te leggen en te garanderen dat de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), hierna „de Overeenkomst” genoemd, volledig wordt nageleefd.

(2)

Om een eenvormige uitvoering van Verordening (EG) nr. 338/97 te garanderen, is het noodzakelijk gedetailleerde voorwaarden en criteria vast te stellen voor de behandeling van aanvragen voor vergunningen en certificaten en voor de afgifte, de geldigheid en het gebruik van deze documenten. Bijgevolg is het passend modellen vast te stellen waaraan deze documenten dienen te voldoen.

(3)

Voorts is het noodzakelijk gedetailleerde bepalingen vast te stellen betreffende de voorwaarden en criteria met betrekking tot de behandeling van in gevangenschap geboren en gefokte dierlijke specimens en kunstmatig gekweekte plantaardige specimens, teneinde een eenvormige toepassing van de voor dergelijke specimens geldende afwijkingen te garanderen.

(4)

De afwijkingen voor als persoonlijke bezittingen en huisraad aangemerkte specimens waarin artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 voorziet, vereisen dat bepalingen worden uitgewerkt die garanderen dat artikel VII, lid 3, van de Overeenkomst wordt nageleefd.

(5)

Om te garanderen dat algemene afwijkingen van de verbodsbepalingen inzake interne handelsactiviteiten van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 eenvormig worden toegepast, moeten voorwaarden en criteria worden vastgesteld ten aanzien van de definiëring daarvan.

(6)

Er moeten procedures worden vastgesteld voor het merken van bepaalde specimens van dier- of plantensoorten teneinde de identificatie daarvan te vergemakkelijken en de handhaving van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 te garanderen.

(7)

Er moeten bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de inhoud, de vorm en de indiening van de periodieke rapporten die Verordening (EG) nr. 338/97 voorschrijft.

(8)

Met het oog op toekomstige wijzigingen van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 dient alle relevante informatie, met name inzake de biologische situatie van de betrokken soorten en de situatie van de handel daarin, het gebruik van die soorten en de methoden om op die handel toe te zien, beschikbaar te zijn.

(9)

Op de twaalfde zitting van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst, die van 3 tot en met 15 november 2002 te Santiago (Chili) werd gehouden, is een aantal resoluties aangenomen die onder meer betrekking hebben op vereenvoudigde procedures voor de afgifte van vergunningen en certificaten, een speciaal certificaat om de overbrenging te vergemakkelijken van bepaalde categorieën specimens die deel uitmaken van een reizende tentoonstelling, aanvullende afwijkingen ten aanzien van persoonlijke bezittingen, geactualisserde voorschriften betreffende de etikettering van kaviaarrecipiënten, alsmede andere routine- of technische maatregelen, waaronder de wijziging van de op de vergunningen en certificaten gebruikte codes en wijzigingen in de lijst van standaardreferentiewerken voor het bepalen van de naam van de in de bijlagen van de Overeenkomst opgenomen soorten, en het is derhalve noodzakelijk met die resoluties rekening te houden.

(10)

Gezien de administratieve lasten die voortvloeien uit de controle op de invoer en uitvoer van levende, in gevangenschap geboren en gefokte dieren die persoonlijke bezittingen zijn alsmede dieren die persoonlijke bezittingen zijn en in de Gemeenschap werden binnengebracht vóór Verordening (EG) nr. 338/97, Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad van 3 december 1982 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten ( 2 ) of nationale wetgeving ter uitvoering van de Overeenkomst van toepassing werden, en gezien het feit dat deze in- en uitvoer geen belemmering vormt voor de bescherming van diersoorten in het wild, dient voor deze doeleinden een speciaal certificaat te worden gecreëerd.

(11)

Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van 30 augustus 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ( 3 ) dient derhalve ingrijpend te worden gewijzigd. Gezien de omvang van die wijzigingen dient die verordening ter wille van de duidelijkheid in haar geheel te worden vervangen.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt, naast de definities van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 338/97, verstaan onder:

▼M6

1. „datum van verwerving”: de datum waarop een specimen aan de natuur is onttrokken, in gevangenschap is geboren of kunstmatig is gekweekt of, indien die datum niet bekend is, de eerste bewijsbare datum waarop een persoon het in bezit heeft gehad;

▼B

2. „nakomelingen van de tweede generatie (F2)” en „nakomelingen van latere generaties (F3, F4, enzovoort)”: specimens die in een gecontroleerd milieu zijn geteeld uit ouders die zelf in een gecontroleerd milieu zijn geteeld, te onderscheiden van specimens die in een gecontroleerd milieu zijn geteeld uit ouders waarvan er ten minste één in het wild werd verwekt of aan de vrije natuur werd onttrokken (specimens van nakomelingen van de eerste generatie (F1);

3. „fokdierenbestand”: alle dieren die in het kader van een fokprogramma voor de reproductie worden gebruikt;

4. „gecontroleerd milieu”: een door menselijke ingrepen bepaald milieu dat is geschapen om dieren van een bepaalde soort te fokken, dat op een zodanige wijze is afgesloten dat dieren, eieren of gameten van de betrokken soort dat milieu niet kunnen binnenkomen of verlaten, en dat in het algemeen met name, maar niet uitsluitend, wordt gekenmerkt door kunstmatige behuizing, verwijdering van uitwerpselen, gezondheidszorg, bescherming tegen predatoren en kunstmatige voedselvoorziening;

▼M2

4 bis. „kweekmateriaal”: het bestand van onder gecontroleerde omstandigheden geteelde planten die voor vermeerdering worden gebruikt en waarvan ten genoegen van de bevoegde Cites-instanties van het uitvoerende land is aangetoond dat:

i) het bestand werd samengesteld in overeenstemming met de bepalingen van Cites en de relevante nationale wetgeving en op een wijze die geen nadelige gevolgen heeft voor het voortbestaan van de soort in het wild, en

ii) de bestandsomvang wordt gehandhaafd op een niveau dat toereikend is voor de vermeerdering, zó dat de noodzaak van aanvulling met aan de natuur onttrokken specimens wordt geminimaliseerd of geëlimineerd, waarbij zulke aanvullingen slechts uitzonderlijk plaatsvinden en beperkt blijven tot de hoeveelheid die nodig is om de vitaliteit en de productiviteit van het kweekmateriaal te bestendigen;

4 ter. „jachttrofee”: een volledig dier, of een gemakkelijk herkenbaar deel of afgeleid product van een dier, zoals vermeld op een begeleidende Cites-vergunning of begeleidend Cites-certificaat, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

i) het is onbewerkt, verwerkt of bewerkt;

ii) het is door de jager legaal door jacht verworven voor persoonlijk gebruik door de jager;

iii) het wordt ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd door of namens de jager, in het kader van de overbrenging van het land van herkomst naar — in laatste instantie — de staat waar de jager zijn gewone verblijfplaats heeft;

▼B

5. „gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon”: een persoon die gedurende ten minste 185 dagen per kalenderjaar in de Gemeenschap verblijft wegens beroepsmatige bindingen of, voor personen zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe banden blijken tussen die persoon en de plaats waar hij verblijft;

▼M6

6. „reizende tentoonstelling”: een monsterverzameling, circus, menagerie, plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling die of dat voor commerciële doeleinden aan het publiek wordt vertoond;

▼M1

7. „transactiespecifieke certificaten”: overeenkomstig artikel 48 afgegeven certificaten die uitsluitend geldig zijn voor een of meer gespecificeerde transacties;

▼B

8. „specimenspecifieke certificaten”: andere overeenkomstig artikel 48 afgegeven certificaten dan transactiespecifieke certificaten;

▼M1

9. „monsterverzameling”: een verzameling rechtmatig verworven dode specimens, delen en derivaten daarvan, die voor vertoningsdoeleinden over de grenzen worden vervoerd;

10. „preovereenkomstspecimen”: een specimen dat is verworven voordat de betrokken soort voor het eerst in de aanhangsels van de Overeenkomst is opgenomen.

▼BHOOFDSTUK II

FORMULIEREN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

▼M3 —————

▼B

Artikel 4

Invullen van de formulieren

▼M2

1.  De in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie ( 4 ) bedoelde formulieren worden in machineschrift ingevuld.

▼M6

De aanvragen voor invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, de certificaten bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling, muziekinstrumentencertificaten en certificaten voor reizende tentoonstellingen alsmede kennisgevingen van invoer, vervolgbladen en etiketten mogen evenwel met de hand worden ingevuld indien dit op leesbare wijze, in inkt en in blokletters geschiedt.

▼M2

2.  De formulieren 1 tot en met 4 van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de formulieren 1 en 2 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de formulieren 1 en 2 van bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de formulieren 1 en 2 van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, de in artikel 2, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde vervolgbladen en de in artikel 2, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde etiketten mogen geen schrappingen of overschrijvingen bevatten, tenzij die schrappingen of overschrijvingen met het stempel en de handtekening van de administratieve instantie van afgifte zijn gewaarmerkt. Op de in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde kennisgevingen van invoer en de in artikel 2, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde vervolgbladen mogen schrappingen of overschrijvingen ook worden gewaarmerkt met het stempel en de handtekening van het douanekantoor van invoer.

▼B

Artikel 5

Inhoud van vergunningen, certificaten en aanvragen voor de afgifte van deze documenten

Vergunningen en certificaten, alsook de aanvragen voor de afgifte van deze documenten, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

1. de beschrijving van de specimens omvat, voor zover daarin is voorzien, één van de in bijlage VII vermelde codes;

2. voor het aangeven van de hoeveelheid en de nettomassa worden de in bijlage VII vermelde eenheden gebruikt;

3. het taxon waartoe de specimens behoren, wordt tot op soortniveau aangegeven, behalve wanneer overeenkostig de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 een onderscheid tot op het niveau van de ondersoort wordt gemaakt of wanneer de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst geoordeeld heeft dat een onderscheid tot op een hoger taxonomisch niveau volstaat;

4. voor het aangeven van de wetenschappelijke naam van de betrokken taxa wordt gebruikgemaakt van de in bijlage VIII bij de onderhavige verordening vermelde standaardnomenclatuurwerken;

5. waar nodig wordt het doel van de transactie aangegeven door middel van één van de in punt 1 van bijlage IX bij de onderhavige verordening vermelde codes;

6. de oorsprong van de specimens wordt aangegeven door middel van één van de in punt 2 van bijlage IX bij de onderhavige verordening vermelde codes.

Indien ten aanzien van het gebruik van de in punt 6 bedoelde codes aan bepaalde in Verordening (EG) nr. 338/97 of in deze verordening genoemde criteria moet worden voldaan, moeten zij aan die criteria voldoen.

▼M1

Artikel 5 bis

Specifieke inhoud van vergunningen, certificaten en aanvragen voor specimens van planten

▼M2

In het geval van specimens van planten die niet langer in aanmerking komen voor een ontheffing van de bepalingen van de overeenkomst of van Verordening (EG) nr. 338/97 in overeenstemming met de „Opmerking over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D” in de bijlage daarbij, op grond waarvan zij rechtmatig zijn uitgevoerd en ingevoerd, kan het land dat moet worden vermeld in vak 15 van de formulieren in de bijlagen I en III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, vak 4 van de formulieren in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 en vak 10 van de formulieren in bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012, het land zijn waar de specimens niet langer voor de ontheffing in aanmerking kwamen.

▼M1

In die gevallen dient in het vak voor „speciale voorwaarden” in de vergunning of het certificaat de vermelding „Rechtmatig ingevoerd krachtens een ontheffing van de bepalingen van CITES” te worden opgenomen en te worden gespecificeerd welke ontheffing hier wordt bedoeld.

▼M2

Artikel 6

Bijlagen bij de formulieren

1.  Indien een bijlage bij een in artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoeld formulier een integrerend deel van dat formulier uitmaakt, moeten zowel dit feit als het aantal bladzijden duidelijk op de betrokken vergunning of het betrokken certificaat worden vermeld en dient elke bladzijde van de bijlage te worden voorzien van:

a) het nummer van de vergunning of het certificaat en de datum van afgifte daarvan;

b) de handtekening en het stempel of zegel van de administratieve instantie die de vergunning of het certificaat heeft afgegeven.

2.  Indien de in artikel 2, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde formulieren worden gebruikt voor meerdere soorten in één zending, dient daaraan een bijlage te worden gehecht die — naast de gegevens die zijn vereist krachtens lid 1 van dit artikel — voor elke soort die deel uitmaakt van de zending een duplicaat omvat van de vakken 8 tot en met 22 van het betrokken formulier alsmede van de ruimten in vak 27 van dat formulier waar de „werkelijk ingevoerde of (weder)uitgevoerde hoeveelheid/nettomassa” en in voorkomend geval het „aantal bij aankomst dode dieren” moeten worden ingevuld.

3.  Indien de in artikel 2, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde formulieren worden gebruikt voor meer dan één soort, dient daaraan een bijlage te worden gehecht die — naast de gegevens die zijn vereist krachtens lid 1 van dit artikel — voor elke soort een duplicaat omvat van de vakken 8 tot en met 18 van het betrokken formulier.

4.  Indien de in artikel 2, lid 5, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde formulieren worden gebruikt voor meer dan één soort, dient daaraan een bijlage te worden gehecht die — naast de gegevens die zijn vereist krachtens lid 1 van dit artikel — voor elke soort een duplicaat omvat van de vakken 4 tot en met 18 van het betrokken formulier.

▼B

Artikel 7

Door derde landen afgegeven vergunningen en certificaten

1.  Artikel 4, leden 1 en 2, artikel 5, punten 3, 4 en 5, en artikel 6 zijn van toepassing in samenhang met besluiten betreffende de aanvaardbaarheid van vergunningen en certificaten die door derde landen zijn afgegeven voor specimens die in de Gemeenschap worden binnengebracht.

2.  Indien de in lid 1 bedoelde vergunningen en certificaten betrekking hebben op specimens van soorten waarop vrijwillig vastgestelde uitvoerquota of door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst toegekende uitvoerquota van toepassing zijn, worden zij alleen aanvaard indien daarop het totale aantal specimens dat in het lopende jaar reeds is uitgevoerd — met inbegrip van die waarop de betrokken vergunning betrekking heeft — alsmede het quotum voor de betrokken soort zijn vermeld.

3.  Door derde landen afgegeven wederuitvoercertificaten worden voorts uitsluitend aanvaard indien daarop het land van herkomst en het nummer en de afgiftedatum van de desbetreffende uitvoervergunning alsmede, in voorkomend geval, het land van laatste wederuitvoer en het nummer en de afgiftedatum van het desbetreffende wederuitvoercertificaat zijn aangegeven of indien zij een bevredigende rechtvaardiging bevatten voor het niet vermelden van deze informatie.

▼M1

4.  Door derde landen afgegeven vergunningen en certificaten met oorsprongscode „O” worden enkel aanvaard als zij betrekking hebben op specimens die beantwoorden aan de definitie van preovereenkomstspecimen in artikel 1, lid 10 en of de datum van verwerving van de specimens of een vermelding dat de specimens voor een bepaalde datum zijn verworven, omvatten.

▼M2

5.  Uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten worden door een ambtenaar van het land van uitvoer of wederuitvoer geviseerd, met handtekening, stempel en vermelding van de hoeveelheid, in het voor visering bij uitvoer bestemde vak van het document. Indien het uitvoerdocument op het tijdstip van uitvoer niet werd geviseerd, dient de administratieve instantie van het invoerende land contact op te nemen met de administratieve instantie van het uitvoerende land en dient zij bij het bepalen van de aanvaardbaarheid van het document eventuele verzachtende omstandigheden of documenten in aanmerking te nemen.

▼M6

6.  Door derde landen afgegeven uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten worden uitsluitend aanvaard wanneer de bevoegde instantie van het betrokken derde land desgevraagd informatie verstrekt waaruit op afdoende wijze blijkt dat de specimens zijn verkregen overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de desbetreffende soort.

▼BHOOFDSTUK III

AFGIFTE, GEBRUIK EN GELDIGHEID VAN DOCUMENTEN

Artikel 8

Afgifte en gebruik van documenten

▼M2

1.  De documenten worden afgegeven en gebruikt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze verordening en Verordening (EG) nr. 338/97, en met name artikel 11, leden 1 tot en met 4, van die verordening. Vergunningen en certificaten mogen worden afgegeven in papieren vorm of in elektronische vorm.

▼B

Om te garanderen dat die verordeningen alsmede de nationaalrechtelijke bepalingen ter uitvoering daarvan worden nageleefd, kan de administratieve instantie van afgifte voorschriften, voorwaarden en eisen opleggen die in de betrokken documenten worden vermeld.

2.  Het gebruik van de documenten doet geen afbreuk aan de overige bij de overbrenging van goederen binnen de Gemeenschap, het binnenbrengen van goederen in de Gemeenschap of de uitvoer of wederuitvoer daarvan uit de Gemeenschap te vervullen formaliteiten, noch aan de afgifte van de bij die formaliteiten gebruikte documenten.

3.  De administratieve instanties treffen een besluit over de afgifte van vergunningen en certificaten binnen één maand vanaf de dag waarop een volledige aanvraag is ingediend.

Indien de administratieve instantie van afgifte derden dient te raadplegen, kan een dergelijk besluit evenwel alleen worden genomen nadat deze raadpleging ten genoegen van de instantie is voltooid. De aanvragers worden van aanzienlijke vertragingen bij de behandeling van hun aanvraag in kennis gesteld.

▼M6

Artikel 9

Zendingen van specimens

Onverminderd de artikelen 31, 38, 44 ter, 44 decies en 44 septdecies wordt voor elke zending van specimens die als deel van één vracht gezamenlijk wordt verzonden, een afzonderlijke invoervergunning, kennisgeving van invoer, uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven.

Artikel 10

Geldigheid van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling en muziekinstrumentencertificaten

▼B

1.  De geldigheidsduur van overeenkomstig de artikelen 20 en 21 afgegeven invoervergunningen bedraagt niet meer dan twaalf maanden. Een invoervergunning is in ieder geval ongeldig indien een overeenkomstig geldig document van het land van uitvoer of wederuitvoer ontbreekt.

▼M1

Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit gedeelde bestanden waarvoor uitvoerquota gelden en waarvoor een uitvoervergunning werd afgegeven, mag de geldigheidstermijn van de in alinea 1 bedoelde invoervergunningen de laatste dag van het contingentjaar waarin de kaviaar werd geoogst en verwerkt of, indien deze datum vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 12 maanden, niet overschrijden.

Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) waarvoor een wederuitvoercertificaat werd afgegeven, mag de geldigheidstermijn van de in alinea 1 bedoelde invoervergunningen de laatste dag van de periode van 18 maanden na de datum van afgifte van de relevante originele uitvoervergunning of, indien deze datum vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 12 maanden, niet overschrijden.

▼B

2.  De geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 26 afgegeven uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten bedraagt niet meer dan zes maanden.

▼M1

Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit gedeelde bestanden waarvoor uitvoerquota gelden, mag de geldigheidstermijn van de in alinea 1 bedoelde uitvoervergunningen de laatste dag van het contingentjaar waarin de kaviaar werd geoogst en verwerkt of, indien deze datum vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 6 maanden, niet overschrijden.

Wat betreft kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.), mag de geldigheidstermijn van de in alinea 1 bedoelde wederuitvoercertificaten de laatste dag van de periode van 18 maanden na de datum van afgifte van de relevante originele uitvoervergunning of, indien deze datum vroeger valt, de laatste dag van de in alinea 1 bedoelde periode van 6 maanden, niet overschrijden.

2 bis.  Voor de toepassing van lid 1, tweede alinea, en lid 2, tweede alinea, geldt als contingentjaar het jaar dat door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst is overeengekomen.

▼M6

3.  De geldigheidsduur van overeenkomstig artikel 30, artikel 37 of artikel 44 nonies afgegeven certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten bedraagt niet meer dan drie jaar.

▼M1

3 bis.  De geldigheidsduur van in overeenstemming met artikel 44 bis afgegeven certificaten van monsterverzameling mag niet meer bedragen dan 6 maanden. De datum van afloop van een certificaat van monsterverzameling mag niet later vallen dan die van het carnet ATA dat het certificaat begeleidt.

▼M1

4.  Wanneer de geldigheidsduur van de in de leden 1, 2, 3 en 3 bis bedoelde vergunningen en certificaten is verstreken, worden zij nietig geacht.

▼M6

5.  Certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten verliezen hun geldigheid als het specimen wordt verkocht, verloren, vernietigd of gestolen, indien de eigendom van het specimen op enige andere wijze wordt overgedragen, of, in het geval van een levend specimen, indien dit sterft, ontsnapt of in de natuur wordt vrijgelaten.

6.  De houder zendt het origineel en alle kopieën van vervallen, ongebruikte of niet langer geldige invoervergunningen, uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom, certificaten van monsterverzameling of muziekinstrumentencertificaten zonder verwijl aan de administratieve instantie van afgifte terug.

▼B

Artikel 11

Geldigheid van gebruikte invoervergunningen en van de in de artikelen 47, 48, 49, 60 en 63 bedoelde certificaten

1.  De kopieën voor de houder van gebruikte invoervergunningen verliezen hun geldigheid in de volgende gevallen:

a) indien daarop vermelde levende specimens zijn gestorven;

b) indien daarop vermelde levende dieren zijn ontsnapt of zijn vrijgelaten;

▼M6

c) indien daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gestolen;

▼B

d) indien enig gegeven dat is vermeld in de vakken 3, 6 of 8 niet langer met de werkelijkheid overeenstemt.

2.  De in de artikelen 47, 48, 49 en 63 bedoelde certificaten verliezen hun geldigheid in de volgende gevallen:

a) indien daarop vermelde levende specimens zijn gestorven;

b) indien daarop vermelde levende dieren zijn ontsnapt of zijn vrijgelaten;

▼M6

c) indien daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gestolen;

▼B

d) indien enig gegeven dat is vermeld in vak 2 of vak 4 van een certificaat niet langer met de werkelijkheid overeenstemt;

▼M1

e) voor zover de in vak 20 gespecificeerde speciale voorwaarden niet langer worden vervuld.

▼M2

3.  Overeenkomstig de artikelen 48 en 63 afgegeven certificaten zijn transactiespecifiek tenzij de specimens waarop die certificaten betrekking hebben, van een uniek en permanent merkteken zijn voorzien of, in het geval van dode specimens die niet kunnen worden gemerkt, op een andere wijze zijn geïdentificeerd.

▼B

De administratieve instantie van de lidstaat waar het specimen zich bevindt, mag tevens, in overleg met de betrokken wetenschappelijke autoriteit, besluiten om een transactiespecifiek certificaat af te geven indien zij van oordeel is dat er andere factoren in samenhang met de instandhouding van de soort pleiten tegen de afgifte van een specimenspecifiek certificaat.

▼M1

Voor zover een transactiespecifiek certificaat wordt afgegeven om verschillende transacties mogelijk te maken, is het enkel geldig binnen het grondgebied van de lidstaat van afgifte. Voor zover transactiespecifieke certificaten moeten worden gebruikt in een andere lidstaat dan de lidstaat van afgifte, worden zij enkel voor één transactie afgegeven en is hun geldigheid beperkt tot die transactie. In vak 20 moet worden vermeld of het certificaat voor één of meer transacties geldt en op het grondgebied van welke lidstaat (lidstaten) het geldig is.

▼B

4.  De in artikel 48, lid 1, onder d), en in artikel 60 bedoelde certificaten verliezen hun geldigheid indien de in vak 1 vermelde informatie niet langer met de werkelijkheid overeenstemt.

▼M1

5.  Documenten die hun geldigheid verliezen overeenkomstig dit artikel dienen zonder verwijl aan de administratieve instantie van afgifte te worden teruggezonden die in voorkomend geval overeenkomstig artikel 51 een aan de nieuwe situatie aangepast certificaat kan afgeven.

▼B

Artikel 12

Ongeldig verklaarde, verloren, gestolen of vernietigde documenten

1.  Wanneer een vergunning of certificaat wordt afgegeven ter vervanging van een document dat is ongeldig verklaard, verloren, gestolen of vernietigd of waarvan — in het geval van een vergunning of wederuitvoercertificaat — de geldigheidsduur is verstreken, worden daarop het nummer van het vervangen document en de reden van de vervanging aangegeven in het vak bestemd voor de vermelding van de „bijzondere voorwaarden”.

2.  Wanneer een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat is ongeldig verklaard, verloren, gestolen of vernietigd, stelt de administratieve instantie van afgifte de administratieve instantie van het land van bestemming en het secretariaat van de Overeenkomst daarvan in kennis.

Artikel 13

Tijdstip van aanvraag van invoer- en (weder)uitvoerdocumenten en onderwerping aan een douaneprocedure

1.  De invoervergunningen, uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten dienen, rekening houdend met artikel 8, lid 3, tijdig te worden aangevraagd zodat zij kunnen worden afgegeven voordat de specimens in de Gemeenschap worden binnengebracht c.q. uit de Gemeenschap worden uitgevoerd of wederuitgevoerd.

2.  Er wordt pas toestemming verleend om de specimens aan een douaneprocedure te onderwerpen, nadat de vereiste documenten zijn overgelegd.

Artikel 14

Geldigheid van door derde landen afgegeven documenten

Wanneer specimens in de Gemeenschap worden binnengebracht, worden de vereiste van derde landen afkomstige documenten alleen als geldig beschouwd, indien zij voor de uitvoer of wederuitvoer van de specimens uit het betrokken land zijn afgegeven en voor dat doel zijn gebruikt vóór het verstrijken van hun geldigheidsduur en indien zij niet later dan zes maanden na de afgiftedatum worden gebruikt voor het binnenbrengen van de specimens in de Gemeenschap.

▼M6

Certificaten van oorsprong voor specimens van de in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten mogen evenwel tot twaalf maanden na de afgiftedatum ervan worden gebruikt voor het binnenbrengen van de specimens in de Unie, en certificaten voor reizende tentoonstellingen, certificaten van persoonlijke eigendom en muziekinstrumentencertificaten mogen tot drie jaar na de afgiftedatum ervan worden gebruikt voor het binnenbrengen van de specimens in de Unie alsook voor het aanvragen van overeenkomstige certificaten conform de artikelen 30, 37 en 44 nonies van deze verordening.

▼B

Artikel 15

Afgifte met terugwerkende kracht van bepaalde documenten

1.  In afwijking van artikel 13, lid 1, en artikel 14 van de onderhavige verordening en op voorwaarde dat de invoerder of (weder)uitvoerder de bevoegde administratieve instantie bij de aankomst respectievelijk vóór het vertrek van de betrokken zending in kennis stelt van de redenen waarom de vereiste documenten niet beschikbaar zijn, mogen in uitzonderlijke gevallen de documenten voor specimens van de in de bijlagen B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten alsmede voor de in artikel 4, lid 5, van genoemde verordening bedoelde specimens van de in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten met terugwerkende kracht worden afgegeven.

2.  De afwijking waarin lid 1 voorziet, is van toepassing indien ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie van de lidstaat — die daarover zo nodig overleg pleegt met de bevoegde instanties van derde landen — is aangetoond dat de invoerder of (weder)uitvoerder niet verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden die zich eventueel hebben voorgedaan, en dat de invoer of (weder)uitvoer van de betrokken specimens voor het overige in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 338/97, de Overeenkomst en de desbetreffende wetgeving van de betrokken derde landen.

▼M1

De ontheffing van lid 1 is ook van toepassing voor zover ten aanzien van als persoonlijke bezittingen en huisraad ingevoerde of (weder)uitgevoerde specimens, waarop de bepalingen van hoofdstuk XIV van toepassing zijn, en ten aanzien van rechtmatig verworven levende dieren die persoonlijke bezittingen zijn en om persoonlijke, niet-commerciële redenen worden gehouden de bevoegde administratieve instantie van de lidstaat in overleg met de relevante handhavingsinstantie ervan overtuigd is dat er aanwijzingen zijn dat een echte vergissing is begaan en dat er geen poging is gedaan om bedrog te plegen en de invoer of (weder)uitvoer van de berokken specimens in overeenstemming is met Verordening (EG) nr. 338/97, de Overeenkomst en de relevante wetgeving van een derde land.

▼B

3.  Op de krachtens lid 1 afgegeven documenten wordt duidelijk vermeld dat zij met terugwerkende kracht zijn afgegeven en wordt de reden van deze afgifte vermeld.

In het geval van invoervergunningen, uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten van de Gemeenschap wordt deze vermelding aangebracht in vak 23.

▼M2

3 bis.  Voor rechtmatig verworven en om persoonlijke, niet-commerciële redenen gehouden levende dieren die persoonlijke bezittingen zijn en waarvoor ingevolge lid 2, tweede alinea, een invoervergunning wordt afgegeven, zijn commerciële activiteiten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 verboden gedurende 2 jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte van de vergunning; gedurende die periode worden geen ontheffingen voor specimens van bijlage A overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening, toegestaan.

In het geval van ingevolge lid 2, tweede alinea, afgegeven invoervergunningen voor bedoelde levende dieren die persoonlijke bezittingen zijn en voor specimens van soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 en die worden bedoeld in artikel 4, lid 5, onder b), van die verordening, wordt in vak 23 het beding „in afwijking van artikel 8, lid 3 of lid 5, van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn commerciële activiteiten overeenkomstig artikel 8, lid 1, van die verordening verboden gedurende ten minste 2 jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte van deze vergunning” opgenomen.

▼B

4.  Het secretariaat van de Overeenkomst wordt van krachtens de leden 1, 2 en 3 afgegeven uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten in kennis gesteld.

Artikel 16

Doorvoer van specimens via de Gemeenschap

De artikelen 14 en 15 van de onderhavige verordening zijn van overeenkomstige toepassing op specimens van in de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die via de Gemeenschap worden doorgevoerd, indien die doorvoer voor het overige in overeenstemming is met die verordening.

Artikel 17

Fytosanitaire certificaten

1.  In het geval van kunstmatig gekweekte planten van de in de bijlagen B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten en kunstmatig gekweekte hybriden van de in bijlage A bij genoemde verordening opgenomen, niet van een annotatie voorziene soorten, geldt het volgende:

a) de lidstaten mogen bepalen dat een fytosanitair certificaat wordt afgegeven in plaats van een uitvoervergunning;

b) door derde landen afgegeven fytosanitaire certificaten worden in de plaats van een uitvoervergunning aanvaard.

2.  Wanneer een in lid 1 bedoeld fytosanitair certificaat wordt afgegeven, wordt daarop de wetenschappelijke naam op soortniveau of, indien zulks onmogelijk is in het geval van de taxa die als familie in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 zijn opgenomen, op geslachtsniveau vermeld.

Kunstmatig gekweekte orchideeën en cactussen van bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 mogen evenwel als zodanig worden vermeld.

Op de fytosanitaire certificaten worden ook het aantal specimens en de aard daarvan vermeld en zij worden voorzien van een stempel, zegel of andere specifieke vermelding luidens welke „de specimens kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig de CITES-definitie”.

Artikel 18

Vereenvoudigde procedures met betrekking tot bepaalde handel in biologische monsters

1.  In het geval van handelsverkeer dat geen effect of slechts een verwaarloosbaar effect heeft op de instandhouding van de betrokken soorten, mogen vereenvoudigde procedures gebaseerd op van tevoren verstrekte vergunningen en certificaten worden toepgepast ten aanzien van biologische monsters van de in bijlage XI gespecificeerde aard en omvang, indien deze dringend vereist zijn voor de in die bijlage gespecificeerde toepassingen en mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) elke lidstaat moet een register instellen en bijhouden van de personen en instanties die de vereenvoudigde procedures mogen gebruiken, hierna „de geregistreerde personen en instanties” genoemd, alsook van de soorten die zij mogen uitwisselen volgens die procedures, en moet ervoor zorgen dat dit register iedere vijf jaar door de administratieve instantie wordt gecontroleerd;

b) de lidstaten moeten de geregistreerde personen en instanties gedeeltelijk ingevulde vergunningen en certificaten verstrekken;

c) de lidstaten moeten de geregistreerde personen of instanties machtigen om op de voorkant van de vergunning of het certificaat specifieke informatie in te vullen wanneer de administratieve instantie van de betrokken lidstaat in vak 23 of op een soortgelijke plaats of in een bijlage bij de vergunning of het certificaat heeft voorzien in:

i) een lijst van de vakken die de geregistreerde personen of instanties gemachtigd zijn in te vullen voor elke zending;

ii) een plaats voor de handtekening van de persoon die het document heeft ingevuld.

Indien de onder c), i), bedoelde lijst het vak voor de wetenschappelijke namen omvat, neemt de administratieve instantie op de voorkant van de vergunning of het certificaat of in een bijlage een lijst op van toegelaten soorten.

2.  Personen en instanties kunnen alleen voor een bepaalde soort worden geregistreerd nadat een bevoegde wetenschappelijke autoriteit overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), artikel 4, lid 2, onder a), artikel 5, lid 2, onder a), en artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 338/97 heeft vastgesteld dat veelvuldige transacties van de in bijlage XI bij de onderhavige verordening genoemde biologische monsters geen nadelig effect zullen hebben op de instandhouding van de betrokken soorten.

3.  De recipiënt waarin de biologische monsters worden verzonden, wordt voorzien van een etiket dat de woorden „Muestras biológicas CITES”, „CITES Biological Samples” of „Echantillons biologiques CITES” en het nummer van het overeenkomstig de Overeenkomst afgegeven document vermeldt.

Artikel 19

Vereenvoudigde procedures met betrekking tot de uitvoer of wederuitvoer van dode specimens

1.  In het geval van uitvoer of wederuitvoer van dode specimens van de in de bijlagen B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, met inbegrip van delen en afgeleide producten daarvan, mogen de lidstaten voorzien in de toepassing van vereenvoudigde procedures gebaseerd op van tevoren verstrekte uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) een bevoegde wetenschappelijke autoriteit moet vaststellen dat bedoelde uitvoer of wederuitvoer geen nadelig effect zal hebben op de instandhouding van de betrokken soorten;

b) elke lidstaat moet een register instellen en bijhouden van personen en instanties die de vereenvoudigde procedures mogen gebruiken, hierna „de geregistreerde personen en instanties” genoemd, alsook van de soorten die zij mogen uitwisselen volgens die procedures, en moet ervoor zorgen dat dit register iedere vijf jaar door de administratieve instantie wordt gecontroleerd;

c) de lidstaten moeten de geregistreerde personen en instanties gedeeltelijk ingevulde uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten verstrekken;

d) de lidstaten moeten de geregistreerde personen of instanties machtigen om specifieke informatie in te vullen in de vakken 3, 5, 8 en 9 of 10 van de vergunning of het certificaat, mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

i) zij ondertekenen de ingevulde vergunning of het ingevulde certificaat in vak 23;

ii) zij zenden onverwijld een kopie van de vergunning of het certificaat toe aan de administratieve instantie van afgifte;

iii) zij houden een register bij dat op verzoek aan de bevoegde administratieve instantie wordt overgelegd en dat nadere gegevens bevat over de verkochte specimens, met inbegrip van soortnaam, aard van het specimen en oorsprong van het specimen, de datum van de verkoop en de naam en het adres van de personen aan wie de specimens werden verkocht.

2.  De in lid 1 bedoelde uitvoer of wederuitvoer is voor het overige in overeenstemming met artikel 5, leden 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 338/97.HOOFDSTUK IV

INVOERVERGUNNINGEN

Artikel 20

Aanvragen

1.  De aanvrager van een invoervergunning vult waar passend de vakken 1, 3 tot en met 6 en 8 tot en met 23 van het aanvraagformulier en de vakken 1, 3, 4, 5 en 8 tot en met 22 van het origineel en van alle kopieën in. De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één zending.

2.  Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij de administratieve instantie van de lidstaat van bestemming en bevat de gegevens en gaat vergezeld van de bewijsstukken welke deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 een vergunning moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

3.  Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een invoervergunning met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder werd afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

4.  In het geval van invoervergunningen met betrekking tot specimens bedoeld in artikel 64, lid 1, onder a) tot en met f), toont de aanvrager ten genoegen van de administratieve instantie aan dat aan de voorschriften van artikel 66 betreffende het merken is voldaan.

▼M1

Artikel 20 bis

Afwijzing van aanvragen voor een invoervergunning

De lidstaten wijzen aanvragen af voor invoervergunningen betreffende kaviaar en vlees van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit gedeelde bestanden, tenzij er voor de soorten uitvoerquota werden vastgesteld overeenkomstig de door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst erkende procedure.

▼B

Artikel 21

Invoervergunningen voor specimens van in bijlage I bij de Overeenkomst en in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten

In het geval van een invoervergunning die is afgegeven voor specimens van de in bijlage I bij de Overeenkomst en in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, kan de kopie voor het land van uitvoer of wederuitvoer aan de aanvrager worden teruggezonden ter overlegging aan de administratieve instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer met het oog op de afgifte van een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat. Het origineel wordt, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), ii), van die verordening, ingehouden in afwachting dat de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat voor de betrokken specimens wordt overgelegd.

Indien de kopie voor het land van uitvoer of wederuitvoer niet aan de aanvrager wordt teruggezonden, wordt aan deze laatste een schriftelijke verklaring verstrekt dat een invoervergunning zal worden afgegeven en op welke voorwaarden dit zal gebeuren.

Artikel 22

Door de invoerder aan het douanekantoor over te leggen documenten

Onverminderd artikel 53 legt de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger de volgende documenten over aan het grensdouanekantoor van de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen plaats van binnenkomst in de Gemeenschap:

1. de originele invoervergunning (formulier nr. 1);

2. de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2);

3. voor zover zulks is aangegeven in de invoervergunning, eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer.

In voorkomend geval vermeldt de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger het nummer van de vrachtbrief of de luchtvrachtbrief in vak 26.

Artikel 23

Procedure in het douanekantoor

Het douanekantoor bedoeld in artikel 22 — of in artikel 53, lid 1, ingeval dit van toepassing is — geeft, na vak 27 van de originele invoervergunning (formulier nr. 1) en de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) te hebben ingevuld, laatstgenoemd document aan de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger terug.

De originele invoervergunning (formulier nr. 1) en de eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer worden doorgezonden overeenkomstig artikel 45.HOOFDSTUK V

KENNISGEVINGEN VAN INVOER

Artikel 24

Door de invoerder aan het douanekantoor over te leggen documenten

1.  De invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger vult waar passend de vakken 1 tot en met 13 van de originele kennisgeving van invoer (formulier nr. 1) en van de „kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) in en legt deze, onverminderd het bepaalde in artikel 25, samen met de eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer over aan het grensdouanekantoor van de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen plaats van binnenkomst in de Gemeenschap.

2.  In het geval van kennisgevingen van invoer die betrekking hebben op specimens van in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten kan het douanekantoor indien nodig de specimens inhouden in afwachting van de verificatie van de geldigheid van de in artikel 4, lid 3, onder a) en b), van die verordening bedoelde begeleidende documenten.

Artikel 25

Procedure in het douanekantoor

Het douanekantoor bedoeld in artikel 24 — of in artikel 53, lid 1, ingeval dit van toepassing is — geeft, na vak 14 van de originele kennisgeving van invoer (formulier nr. 1) en de „kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) te hebben ingevuld, laatstgenoemd document aan de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger terug.

De originele kennisgeving van invoer (formulier nr. 1) en de eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer of wederuitvoer worden doorgezonden overeenkomstig in artikel 45.HOOFDSTUK VI

UITVOERVERGUNNINGEN EN WEDERUITVOERCERTIFICATEN

Artikel 26

Aanvragen

1.  De aanvrager van een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat vult waar passend de vakken 1, 3, 4, 5 en 8 tot en met 23 van het aanvraagformulier en de vakken 1, 3, 4, 5 en 8 tot en met 22 van het origineel en van alle kopieën in. De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één zending.

2.  Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij de administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden en bevat de gegevens en gaat vergezeld van de bewijsstukken welke die instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97 een vergunning of certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

3.  Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder werd afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

4.  In het geval van uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten met betrekking tot de specimens bedoeld in artikel 65 toont de aanvrager ten genoegen van de administratieve instantie aan dat aan de voorschriften van artikel 66 betreffende het merken is voldaan.

5.  Wanneer ter staving van een aanvraag van een wederuitvoercertificaat een „kopie voor de houder” van een invoervergunning, een „kopie voor de invoerder” van een kennisgeving van invoer of een op basis daarvan afgegeven certificaat wordt overgelegd, worden deze documenten slechts aan de aanvrager teruggegeven na aanpassing van het aantal specimens waarvoor het document geldig blijft.

Een dergelijk document wordt niet aan de aanvrager teruggegeven indien het wederuitvoercertificaat wordt afgegeven voor het totale aantal specimens waarvoor het document geldig is, of indien het wordt vervangen overeenkomstig artikel 51.

6.  De administratieve instantie controleert de geldigheid van de eventueel ter staving overgelegde documenten, zo nodig in overleg met een administratieve instantie van een andere lidstaat.

7.  De leden 5 en 6 zijn van toepassing wanneer een certificaat wordt overgelegd ter staving van een aanvraag van een uitvoervergunning.

8.  Wanneer specimens onder toezicht van een administratieve instantie van een lidstaat individueel zijn gemerkt teneinde de verwijzing naar de in de leden 5 en 7 bedoelde documenten te vergemakkelijken, behoeven die documenten niet fysiek tegelijk met de aanvraag te worden overgelegd indien het nummer ervan in de aanvraag wordt vermeld.

9.  Ingeval geen documenten zoals bedoeld in de leden 5 tot en met 8 ter staving worden overgelegd, bepaalt de administratieve instantie, zo nodig in overleg met een administratieve instantie van een andere lidstaat, of de voor (weder)uitvoer bestemde specimens wettig in de Gemeenschap zijn binnengebracht of verworven.

10.  Indien een administratieve instantie om de in de leden 3 tot en met 9 bedoelde redenen een administratieve instantie van een andere lidstaat raadpleegt, antwoordt deze laatste binnen een termijn van één week.

▼M1

Artikel 26 bis

Afwijzing van aanvragen voor uitvoervergunningen

De lidstaten wijzen aanvragen af voor uitvoervergunningen betreffende kaviaar en vlees van steursoorten (Acipenseriformes spp.) uit gedeelde bestanden, tenzij er voor de soorten uitvoerquota werden vastgesteld overeenkomstig de door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst erkende procedure.

▼B

Artikel 27

Door de (weder)uitvoerder aan het douanekantoor over te leggen documenten

De (weder)uitvoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger legt de originele uitvoervergunning of het originele wederuitvoercertificaat (formulier nr. 1), de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) en de „kopie voor terugzending aan de instantie van afgifte” (formulier nr. 3) over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor.

In voorkomend geval vermeldt de (weder)uitvoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger het nummer van de vrachtbrief of de luchtvrachtbrief in vak 26.

Artikel 28

Procedure in het douanekantoor

Het in artikel 27 bedoelde douanekantoor geeft, na vak 27 te hebben ingevuld, de originele uitvoervergunning of het originele wederuitvoercertificaat (formulier nr. 1) en de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) aan de (weder)uitvoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger terug.

De „kopie voor terugzending aan de instantie van afgifte” (formulier nr. 3) van de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat wordt doorgezonden overeenkomstig artikel 45.

Artikel 29

Van tevoren aan kwekerijen verstrekte vergunningen

Wanneer een lidstaat, overeenkomstig de door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst vastgestelde richtsnoeren, de kwekerijen registreert die kunstmatig gekweekte specimens van de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten uitvoeren, mag hij de betrokken kwekerijen van tevoren uitvoervergunningen voor in bijlage A of B bij die verordening opgenomen soorten verstrekken.

In vak 23 van die van tevoren verstrekte uitvoervergunningen wordt het registratienummer van de kwekerij aangebracht met de volgende vermelding:

„Vergunning uitsluitend geldig voor kunstmatig gekweekte planten zoals omschreven in Resolutie 11.11 van de Conferentie der Partijen bij CITES (Rev. CoP13), uitsluitend geldig voor de volgende taxa: …”.HOOFDSTUK VII

CERTIFICATEN VOOR REIZENDE TENTOONSTELLINGEN

Artikel 30

Afgifte

1.  De lidstaten kunnen certificaten voor reizende tentoonstellingen afgeven voor wettig verworven specimens die deel uitmaken van een reizende tentoonstelling en aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

a) zij zijn in gevangenschap geboren en gefokt overeenkomstig de artikelen 54 en 55 of die kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig artikel 56;

b) zij zijn in de Gemeenschap verworven of binnengebracht voordat de bepalingen betreffende de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen I, II en III bij de Overeenkomst of bijlage C bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 of de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 op hen van toepassing werden.

2.  In het geval van levende dieren geldt een certificaat voor een reizende tentoonstelling slechts voor één specimen.

3.  Aan certificaten voor reizende tentoonstellingen wordt een vervolgblad gehecht voor gebruik overeenkomstig artikel 35.

▼M2

4.  In het geval van specimens die geen levende dieren zijn, wordt door de administratieve instantie aan het certificaat voor de reizende tentoonstelling een inventarisblad gehecht waarop voor elk specimen alle informatie is opgenomen die is vereist in de vakken 8 tot en met 18 van het modelformulier van bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012.

▼B

Artikel 31

Gebruik

Een certificaat voor een reizende tentoonstelling kan worden gebruikt als:

1. een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97;

2. een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97;

▼M1

3. een certificaat overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97, uitsluitend om de vertoning van de specimens aan het publiek voor commerciële doeleinden mogelijk te maken.

▼B

Artikel 32

Instantie van afgifte

1.  Als de reizende tentoonstelling haar oorsprong heeft in de Gemeenschap, is de instantie van afgifte van certificaten voor de reizende tentoonstelling de administratieve instantie van de lidstaat van oorsprong van de reizende tentoonstelling.

2.  Als de reizende tentoonstelling haar oorsprong heeft in een derde land, is de instantie van afgifte van certificaten voor de reizende tentoonstelling de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en geschiedt de afgifte van die certificaten op basis van de overlegging van een soortgelijk certificaat van het derde land.

3.  Wanneer een dier waarop een certificaat voor een reizende tentoonstelling betrekking heeft, gedurende het verblijf in een lidstaat jongen krijgt, wordt de administratieve instantie van die lidstaat daarvan in kennis gesteld en geeft deze een passende vergunning of certificaat af.

Artikel 33

Vereisten met betrekking tot specimens

1.  Ten aanzien van een specimen waarvoor een certificaat voor een reizende tentoonstelling wordt afgegeven, moet aan alle onderstaande vereisten zijn voldaan:

a) het specimen moet door de administratieve instantie van afgifte zijn geregistreerd;

b) het specimen moet vóór het verstrijken van de geldigheid van het certificaat worden teruggebracht naar de lidstaat waar het is geregistreerd;

c) het specimen moet van een uniek en permanent merkteken zijn voorzien overeenkomstig artikel 66 in het geval van levende dieren, of anderszins op zodanige wijze zijn geïdentificeerd dat de instanties van elke lidstaat waar het specimen wordt binnengebracht, kunnen verifiëren dat het certificaat overeenstemt met het specimen dat wordt in- of uitgevoerd.

2.  In het geval van certificaten voor reizende tentoonstellingen die overeenkomstig artikel 32, lid 2, worden afgegeven, is het bepaalde in lid 1, onder a) en b), van dit artikel niet van toepassing. In dergelijke gevallen wordt in vak 20 van het certificaat de volgende vermelding aangebracht:

„Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een origineel certificaat voor een reizende tentoonstelling, afgegeven door een derde land.”.

Artikel 34

Aanvragen

1.  De aanvrager van een certificaat voor een reizende tentoonstelling vult waar passend de vakken 3 en 9 tot en met 18 van het aanvraagformulier (formulier nr. 3) en de vakken 3 en 9 tot en met 18 van het origineel en van alle kopieën in.

De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één certificaat.

2.  Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden of, in het in artikel 32, lid 2, bedoelde geval, bij de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en bevat de gegevens en gaat vergezeld van de bewijsstukken welke deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

3.  Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

Artikel 35

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten

1.  In het geval van een certificaat voor een reizende tentoonstelling dat overeenkomstig artikel 32, lid 1, is afgegeven, legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger het origineel van dat certificaat (formulier nr. 1) en het origineel en een kopie van het vervolgblad ter verificatie over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor.

Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger, viseert de kopie van het vervolgblad en zendt overeenkomstig artikel 45 die geviseerde kopie door naar de betrokken administratieve instantie.

2.  In het geval van een certificaat voor een reizende tentoonstelling dat overeenkomstig artikel 32, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel van toepassing maar legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ook het door het derde land afgegeven originele certificaat en vervolgblad ter verificatie over.

Het douanekantoor geeft, na beide vervolgbladen te hebben ingevuld, de originele certificaten voor de reizende tentoonstelling en de originele vervolgbladen terug aan de invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger en zendt overeenkomstig artikel 45 een geviseerde kopie van het vervolgblad van het door de administratieve instantie van de lidstaat afgegeven certificaat door naar die instantie.

Artikel 36

Vervanging

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat voor een reizende tentoonstelling kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven.

▼M1

Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, alsook, in vak 20, een van de volgende vermeldingen:

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel”, of „Dit certificaat annuleert en vervangt het origineel met nummer xxxx, afgegeven op xx/xx/xxxx”.

▼BHOOFDSTUK VIII

CERTIFICATEN VAN PERSOONLIJKE EIGENDOM

Artikel 37

Afgifte

▼M2

1.  De lidstaten kunnen een certificaat van persoonlijke eigendom afgeven aan de rechtmatige eigenaar van rechtmatig verworven levende dieren die voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gehouden.

▼B

2.  Een certificaat van persoonlijke eigendom geldt slechts voor één specimen.

3.  Aan het certificaat wordt een vervolgblad gehecht voor gebruik overeenkomstig artikel 42.

Artikel 38

Gebruik

Op voorwaarde dat het specimen waarop dit certificaat betrekking heeft, door zijn rechtmatige eigenaar wordt vergezeld, kan het certificaat worden gebruikt als:

1. een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97;

2. een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97, als het land van bestemming daarmee instemt.

Artikel 39

Instantie van afgifte

1.  Als het specimen zijn oorsprong heeft in de Gemeenschap, is de instantie van afgifte van een certificaat van persoonlijke eigendom de administratieve instantie van de lidstaat op wiens grondgebied het specimen zich bevindt.

2.  Als het specimen wordt ingevoerd vanuit een derde land, is de instantie van afgifte van een certificaat van persoonlijke eigendom de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en geschiedt de afgifte van het certificaat op basis van de overlegging van een soortgelijk document van het derde land.

3.  In vak 23 van het certificaat van persoonlijke eigendom of in een passende bijlage bij het certificaat wordt de volgende vermelding aangebracht:

„Geldig voor meerdere grensoverschrijdende overbrengingen, op voorwaarde dat het specimen vergezeld wordt door zijn eigenaar. De wettige eigenaar bewaart het originele formulier.

Het specimen waarop dit certificaat betrekking heeft, mag niet worden verkocht of op enige andere wijze overgedragen dan in overeenstemming met artikel 43 van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie. Dit certificaat is niet overdraagbaar. Indien het specimen sterft, wordt gestolen, vernietigd of verloren, of indien het wordt verkocht of op enige andere wijze wordt vervreemd, dient dit certificaat onverwijld aan de administratieve instantie van afgifte te worden terugggezonden.

Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een vervolgblad, dat bij elke grensoverschrijding door een douanebeambte moet worden afgestempeld en ondertekend.

Dit certificaat doet geen afbreuk aan het recht om strengere nationale maatregelen vast te stellen inzake restricties of voorwaarden ten aanzien van het houden of in bezit hebben van levende dieren.”.

4.  Wanneer een dier waarop een certificaat van persoonlijke eigendom betrekking heeft, gedurende het verblijf in een lidstaat jongen krijgt, wordt de administratieve instantie van die staat daarvan in kennis gesteld en geeft deze een passende vergunning of certificaat af.

Artikel 40

Vereisten met betrekking tot specimens

1.  Ten aanzien van een specimen waarvoor een certificaat van persoonlijke eigendom wordt afgegeven, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

a) het specimen moet zijn geregistreerd door de administratieve instantie van de lidstaat waar de eigenaar zijn gewone verblijfplaats heeft;

b) het specimen moet vóór het verstrijken van de geldigheid van het desbetreffende certificaat worden teruggebracht naar de lidstaat waar het specimen is geregistreerd;

c) het specimen mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij op de in artikel 43 genoemde voorwaarden;

d) het specimen moet van een uniek en permanent merkteken zijn voorzien overeenkomstig artikel 66.

2.  In het geval van certificaten van persoonlijke eigendom die overeenkomstig artikel 39, lid 2, worden afgegeven, is het bepaalde in lid 1, onder a) en b), van dit artikel niet van toepassing.

In dergelijke gevallen wordt in vak 23 van het certificaat de volgende vermelding aangebracht:

„Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een origineel certificaat van persoonlijke eigendom, afgegeven door een derde land, en indien het specimen waarop het betrekking heeft, wordt vergezeld door zijn eigenaar.”.

Artikel 41

Aanvragen

1.  De aanvrager van een certificaat van persoonlijke eigendom vult waar passend de vakken 1, 4 en 6 tot en met 23 van het aanvraagformulier en de vakken 1, 4 en 6 tot en met 22 van het origineel en van alle kopieën in.

De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één certificaat.

2.  Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden of, in het in artikel 39, lid 2, bedoelde geval, bij de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en moet de gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken welke deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

Artikel 42

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten

1.  In het geval van invoer, uitvoer of wederuitvoer van een specimen waarvoor overeenkomstig artikel 39, lid 1, een certificaat van persoonlijke eigendom is afgegeven, legt de houder van het certificaat het origineel van dat certificaat (formulier nr. 1) en het origineel en een kopie van het vervolgblad ter verificatie over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor.

Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder, viseert de kopie van het vervolgblad en zendt overeenkomstig artikel 45 van de onderhavige verordening die geviseerde kopie door naar de betrokken administratieve instantie.

2.  In het geval van een certificaat van persoonlijke eigendom dat overeenkomstig artikel 39, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel van toepassing maar legt de houder ook het door het derde land afgegeven originele certificaat ter verificatie over.

Het douanekantoor geeft, na beide vervolgbladen te hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder en zendt overeenkomstig artikel 45 een geviseerde kopie van het vervolgblad van het door de administratieve instantie van de lidstaat afgegeven certificaat door naar die instantie.

Artikel 43

Verkoop van specimens

Wanneer de houder van een overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de onderhavige verordening afgegeven certificaat van persoonlijke eigendom het betrokken specimen wenst te verkopen, dient hij eerst het certificaat bij de administratieve instantie van afgifte in te leveren en, indien het specimen behoort tot een in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soort, bij de bevoegde instantie een certificaat aan te vragen overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening.

Artikel 44

Vervanging

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat van persoonlijke eigendom kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven.

▼M1

Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, alsook, in vak 23, een van de volgende vermeldingen:

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel”, of „Dit certificaat annuleert en vervangt het origineel met nummer xxxx, afgegeven op xx/xx/xxxx”.

▼M1HOOFDSTUK VIII BIS

CERTIFICATEN VAN MONSTERVERZAMELING

Artikel 44 bis

Afgifte

De lidstaten kunnen met betrekking tot monsterverzamelingen certificaten van monsterverzameling afgeven op voorwaarde dat de verzameling onder een geldig carnet ATA valt en specimens, delen of derivaten omvat van in de bijlagen A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten.

Voor de toepassing van de eerste alinea moeten specimens, delen of derivaten van in bijlage A opgenomen soorten voldoen aan hoofdstuk XIII van deze verordening.

Artikel 44 ter

Gebruik

Op voorwaarde dat een monsterverzameling die onder een certificaat van monsterverzameling valt door een geldig carnet ATA begeleid wordt, kan een in overeenstemming met artikel 44 bis afgegeven certificaat worden gebruikt als volgt:

1) als een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97;

2) als een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97, voor zover het land van bestemming het gebruik van carnets ATA erkent en toestaat;

3) als een certificaat overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97, uitsluitend om de vertoning van de specimens aan het publiek voor commerciële doeleinden mogelijk te maken.

Artikel 44 quater

Instantie van afgifte

1.  Voor zover de monsterverzameling haar oorsprong heeft in de Gemeenschap is de instantie van afgifte van een certificaat van monsterverzameling de administratieve instantie van de lidstaat van oorsprong van de monsterverzameling.

2.  Voor zover de monsterverzameling haar oorsprong heeft in een derde land is de instantie van afgifte van een certificaat van monsterverzameling de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en gebeurt de afgifte van dat certificaat op basis van de overlegging van een door dat derde land afgegeven equivalent document.

Artikel 44 quinquies

Eisen

1.  Een monsterverzameling die onder een certificaat van monsterverzameling valt, moet voor de datum van afloop van het certificaat in de Gemeenschap worden wederingevoerd.

2.  De specimens die onder een certificaat van monsterverzameling vallen, mogen niet worden verkocht of op een andere wijze overgebracht terwijl zij zich buiten het grondgebied bevinden van de staat die het certificaat heeft afgegeven.

3.  Een certificaat van monsterverzameling is niet overdraagbaar. Indien de specimens die onder een certificaat van monsterverzameling vallen worden gestolen, vernield of verloren, dienen de administratieve instantie van afgifte en de administratieve instantie van het land waarin dit zich heeft voorgedaan onmiddellijk te worden geïnformeerd.

4.  Op een certificaat van monsterverzameling dient te worden aangegeven dat het document betrekking heeft op „OVERIGE: monsterverzameling” en moet in vak 23 het nummer van het begeleidende carnet ATA worden vermeld.

De volgende tekst dient in vak 23 of in een passende bijlage bij het certificaat te worden opgenomen:

„Voor monsterverzameling begeleid door carnet ATA nr.: xxx

Dit certificaat heeft betrekking op een monsterverzameling en is niet geldig tenzij begeleid door een geldig carnet ATA. Dit certificaat is niet overdraagbaar. De specimens die onder dit certificaat vallen mogen niet worden verkocht of op een andere wijze overgebracht terwijl zij zich buiten het grondgebied bevinden van de staat die dit document heeft afgegeven. Dit certificaat mag worden gebruikt voor (weder)uitvoer uit [land van (weder)uitvoer vermelden] via [landen die worden bezocht vermelden] voor vertoningsdoeleinden en invoer terug in [land van (weder)uitvoer vermelden].”.

5.  In het geval van certificaten van monsterverzameling die overeenkomstig artikel 44 quater, lid 2, worden afgegeven, zijn de leden 1 en 4 van dit artikel niet van toepassing. In dergelijke gevallen dient in vak 23 van het certificaat de volgende tekst te worden opgenomen:

„Dit certificaat is niet geldig tenzij begeleid door een origineel CITES-document, door een derde land afgegeven in overeenstemming met de door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst vastgestelde bepalingen.”.

Artikel 44 sexies

Aanvragen

1.  De aanvrager van een certificaat van monsterverzameling vult voor zover passend de vakken 1, 3, 4 en 7 tot 23 van het aanvraagformulier en de vakken 1, 3, 4 en 7 tot 22 van het origineel en van alle kopieën in. In vak 1 en 3 moet hetzelfde worden ingevuld. De lijst van te bezoeken landen moet in vak 23 worden vermeld.

De lidstaten kunnen echter bepalen dat enkel een aanvraagformulier moet worden ingevuld.

2.  Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden of, in het in artikel 44 quater, lid 2, bedoelde geval, bij de administratieve instantie van de lidstaat van eerste bestemming, en moet de gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken die deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

3.  Voor zover een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

Artikel 44 septies

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten

1.  In het geval van een certificaat van monsterverzameling dat overeenkomstig artikel 44 quater, lid 1, is afgegeven, legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger het origineel (formulier 1) en een afschrift van dat certificaat en voor zover passend het afschrift voor de houder (formulier 2) en het afschrift voor terugzending aan de administratieve instantie van afgifte (formulier 3) alsmede het origineel van het geldige carnet ATA ter verificatie over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor.

Het douanekantoor geeft, na het carnet ATA te hebben verwerkt in overeenstemming met de douaneregels in Verordening (EG) nr. 2454/93 en indien nodig het nummer van het begeleidende carnet ATA op het origineel en het afschrift van het certificaat van monsterverzameling te hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger, viseert het afschrift van het certificaat van monsterverzameling en zendt overeenkomstig artikel 45 die geviseerde kopie door naar de betrokken administratieve instantie.

Op het moment van de eerste uitvoer uit de Gemeenschap zendt het douanekantoor echter, na het invullen van vak 27, het originele certificaat van monsterverzameling (formulier 1) en het afschrijft voor de houder (formulier 2) aan de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger terug en zendt het kantoor in overeenstemming met artikel 45 het afschrift voor terugzending aan de administratieve instantie van afgifte (formulier 3) door.

2.  In het geval van een certificaat van monsterverzameling dat overeenkomstig artikel 44 quater, lid 2, is afgegeven, is lid 1 van dit artikel van toepassing maar legt de houder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger ook het door het derde land afgegeven originele certificaat ter verificatie over.

Artikel 44 octies

Vervanging

Een verloren, gestolen of vernietigd certificaat van monsterverzameling kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven.

Op het duplicaat worden indien mogelijk hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, alsook, in vak 23, een van de volgende vermeldingen:

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel”, of „Dit certificaat annuleert en vervangt het origineel met nummer xxxx, afgegeven op xx/xx/xxxx”.

▼M6HOOFDSTUK VIII ter

MUZIEKINSTRUMENTENCERTIFICATEN

Artikel 44 nonies

Afgifte

1.  De lidstaten kunnen muziekinstrumentencertificaten afgeven voor de niet-commerciële grensoverschrijdende overbrenging van muziekinstrumenten met het oog op onder meer — maar niet uitsluitend — persoonlijk gebruik, optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen of wedstrijden, indien de instrumenten in kwestie voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) zij zijn afkomstig van soorten die zijn opgenomen in de bijlagen A, B of C bij Verordening (EG) nr. 338/97, met uitzondering van specimens van in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die verworven zijn na de opname van de soort in een aanhangsel bij de overeenkomst;

b) het voor de vervaardiging van het muziekinstrument gebruikte specimen is legaal verworven;

c) het muziekinstrument is naar behoren geïdentificeerd.

2.  Aan het certificaat wordt een vervolgblad gehecht voor gebruik overeenkomstig artikel 44 quaterdecies.

Artikel 44 decies

Gebruik

Het certificaat mag worden gebruikt:

a) als een invoervergunning overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97, of

b) als een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 338/97.

Artikel 44 undecies

Instantie van afgifte

1.  De instantie van afgifte van een muziekinstrumentencertificaat is de administratieve instantie van het land waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft.

2.  In vak 23 van het muziekinstrumentencertificaat of in een passende bijlage bij het certificaat wordt de volgende vermelding aangebracht:

„Geldig voor meerdere grensoverschrijdende overbrengingen. De eigenaar bewaart het origineel.

Het muziekinstrument waarop dit certificaat, dat meerdere grensoverschrijdende overbrengingen toelaat, betrekking heeft, is bestemd voor niet-commercieel gebruik, onder meer — maar niet uitsluitend — persoonlijk gebruik, optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen of wedstrijden. Het muziekinstrument waarop dit certificaat betrekking heeft, mag niet worden verkocht noch mag het bezit ervan worden overgedragen terwijl het zich bevindt buiten het land waar het certificaat is afgegeven.

Dit certificaat moet vóór het verstrijken van de geldigheid ervan worden teruggezonden aan de administratieve instantie van het land waar het is afgegeven.

Dit certificaat is alleen geldig indien het vergezeld gaat van een vervolgblad dat bij elke grensoverschrijding door een douanebeambte moet worden afgestempeld en ondertekend.”

.

Artikel 44 duodecies

Vereisten met betrekking tot specimens

Ten aanzien van een specimen waarvoor een muziekinstrumentencertificaat wordt afgegeven, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

a) het muziekinstrument moet door de administratieve instantie van afgifte zijn geregistreerd;

b) het muziekinstrument moet vóór het verstrijken van de geldigheid van het desbetreffende certificaat worden teruggebracht naar de lidstaat waar het is geregistreerd;

c) het muziekinstrument mag niet worden verkocht noch mag het bezit ervan worden overgedragen terwijl het zich buiten het land van de gewone verblijfplaats van de aanvrager bevindt, behalve onder de in artikel 44 quindecies genoemde voorwaarden;

d) het muziekinstrument moet naar behoren zijn geïdentificeerd.

Artikel 44 terdecies

Aanvragen

1.  De aanvrager van een muziekinstrumentencertificaat verstrekt de in artikelen 44 nonies en 44 duodecies genoemde informatie en vult waar passend de vakken 1, 4 en 7 tot en met 23 van het aanvraagformulier alsook de vakken 1, 4 en 7 tot en met 22 van het origineel en van alle kopieën van het certificaat in.

De lidstaten kunnen bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één certificaat.

2.  Het naar behoren ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij een administratieve instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, en moet de gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken die deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

3.  Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

Artikel 44 quaterdecies

Door de houder aan het douanekantoor over te leggen documenten

Wanneer een specimen waarvoor overeenkomstig artikel 44 undecies een muziekinstrumentencertificaat is afgegeven, in de Unie wordt binnengebracht of wordt uitgevoerd of wederuitgevoerd, legt de houder van het certificaat het origineel van dat certificaat en het origineel evenals een kopie van het vervolgblad ter verificatie over aan een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor.

Het douanekantoor geeft, na het vervolgblad te hebben ingevuld, de originele documenten terug aan de houder, viseert de kopie van het vervolgblad en zendt die geviseerde kopie overeenkomstig artikel 45 door naar de betrokken administratieve instantie.

Artikel 44 quindecies

Verkoop van specimens

Wanneer de houder van een overeenkomstig artikel 44 undecies van deze verordening afgegeven muziekinstrumentencertificaat het betrokken specimen wenst te verkopen, levert hij eerst het certificaat bij de administratieve instantie van afgifte in en, indien het specimen tot een in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soort behoort, vraagt hij bij de bevoegde instantie een certificaat aan overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening.

Artikel 44 sexdecies

Vervanging

Een verloren, gestolen of vernietigd muziekinstrumentencertificaat kan alleen worden vervangen door de instantie die het heeft afgegeven.

Op het duplicaat worden, indien mogelijk, hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidstermijn aangebracht als op het oorspronkelijke document, alsook in vak 23 één van de volgende vermeldingen:

„Dit certificaat is een eensluidend afschrift van het origineel.” of „Dit certificaat annuleert en vervangt het op xx/xx/xxxx afgegeven origineel met het nummer xxxx.”.

Artikel 44 septdecies

Binnenbrengen in de Unie van muziekinstrumenten met door derde landen afgegeven certificaten

Voor het binnenbrengen in de Unie van een muziekinstrument behoeft geen uitvoerdocument of invoervergunning te worden overgelegd indien een derde land voor het instrument een muziekinstrumentencertificaat heeft afgegeven volgens voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van artikelen 44 nonies en undecies. Voor de wederuitvoer van dat muziekinstrument moet geen wederuitvoercertificaat worden overgelegd.

▼BHOOFDSTUK IX

DOUANEPROCEDURE

Artikel 45

Doorzending van aan douanekantoren overgelegde documenten

1.  De douanekantoren zenden alle documenten die hun overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97 en de onderhavige verordening zijn overgelegd, onverwijld door naar de bevoegde administratieve instantie van hun lidstaat.

▼M2

De administratieve instanties die deze documenten ontvangen, zenden de documenten welke door andere lidstaten zijn afgegeven, samen met eventuele ingevolge de overeenkomst afgegeven aanvullende documenten onverwijld door naar de betrokken administratieve instanties. Ten behoeve van de verslaglegging wordt het origineel van kennisgevingen ook doorgezonden naar de administratieve instanties van het land van invoer, indien dit verschilt van het land waar het specimen in de Unie is binnengebracht.

▼B

2.  In afwijking van lid 1 mogen de douanekantoren de overlegging van documenten die door de administratieve instantie van hun eigen lidstaat zijn afgegeven, elektronisch bevestigen.HOOFDSTUK X

IN ARTIKEL 5, LID 2, ONDER B), ARTIKEL 5, LEDEN 3 EN 4, ARTIKEL 8, LID 3, EN ARTIKEL 9, LID 2, ONDER B), VAN VERORDENING (EG) Nr. 338/97 BEDOELDE CERTIFICATEN

Artikel 46

Instantie van afgifte

De in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten kunnen door de administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden, worden afgegeven na ontvangst van een aanvraag overeenkomstig artikel 50 van de onderhavige verordening.

Artikel 47

In artikel 5, lid 2, onder b), en artikel 5, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten (voor uitvoer of wederuitvoer vereiste certificaten)

In de in artikel 5, lid 2, onder b), en artikel 5, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten wordt vermeld welke van de volgende omstandigheden op de specimens van toepassing is:

1. het betreft specimens die aan de natuur zijn onttrokken overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van oorsprong;

2. het betreft achtergelaten of ontsnapte specimens die werden teruggevangen overeenkomstig de in de lidstaat van terugvangst geldende wetgeving;

3. het betreft specimens die in de Gemeenschap zijn verworven of binnengebracht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 338/97;

4. het betreft specimens die vóór 1 juni 1997 in de Gemeenschap zijn verworven of binnengebracht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3626/82;

5. het betreft specimens die vóór 1 januari 1984 in de Gemeenschap zijn verworven of binnengebracht overeenkomstig de Overeenkomst;

6. het betreft specimens die op het grondgebied van een lidstaat werden verworven of daar werden binnengebracht voordat de in punt 3 of punt 4 genoemde verordeningen of de Overeenkomst daarop van toepassing werden of in die lidstaat van toepassing werden.

Artikel 48

In artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoeld certificaat (certificaat voor commercieel gebruik)

1.  In een certificaat voor de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden wordt bevestigd dat de betrokken specimens van een in bijlage A bij die verordening opgenomen soort om een van de volgende redenen zijn vrijgesteld van één of meer verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening:

a) de specimens zijn in de Gemeenschap verworven of binnengebracht voordat de bepalingen betreffende de soorten die in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97, in bijlage I bij de Overeenkomst of in bijlage C1 bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 zijn opgenomen, op deze specimens van toepassing werden;

b) de specimens zijn van oorsprong uit een lidstaat en overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat aan de natuur onttrokken;

c) het betreft in gevangenschap geboren en gefokte dieren of delen daarvan of afgeleide producten daarvan;

d) de specimens mogen worden gebruikt voor één van de in artikel 8, lid 3, onder c) en onder e), f) en g), van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden.

2.  De bevoegde administratieve instantie van een lidstaat kan een invoervergunning aanvaarden als een certificaat voor de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden mits de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van dat formulier wordt overgelegd waarop staat vermeld, overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening, dat de specimens van een of meer verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening zijn vrijgesteld.

Artikel 49

In artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoeld certificaat (certificaat voor het vervoer van levende specimens)

In een certificaat voor de in artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden wordt bevestigd dat de overbrenging van de betrokken levende specimens van een in bijlage A bij die verordening opgenomen soort vanaf de voorgeschreven plaats zoals vermeld in de invoervergunning of in een eerder afgegeven certificaat, is toegestaan.

Artikel 50

Aanvraag van in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde certificaten

1.  De aanvrager van een in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoeld certificaat vult waar passend de vakken 1, 2 en 4 tot en met 19 van het aanvraagformulier en de vakken 1 en 4 tot en met 18 van het origineel en van alle kopieën in.

De lidstaten kunnen echter bepalen dat alleen een aanvraagformulier moet worden ingevuld; in een dergelijk geval mag de aanvraag betrekking hebben op meer dan één certificaat.

2.  Het naar behoren ingevulde formulier wordt ingediend bij een administratieve instantie van de lidstaat waar de specimens zich bevinden en moet de gegevens bevatten en vergezeld gaan van de bewijsstukken welke deze instantie noodzakelijk acht om te kunnen vaststellen of een certificaat moet worden afgegeven.

Het niet vermelden van gegevens in de aanvraag wordt gemotiveerd.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een certificaat met betrekking tot specimens waarvoor een dergelijke aanvraag eerder is afgewezen, stelt de aanvrager de administratieve instantie daarvan in kennis.

Artikel 51

Wijziging van vergunningen, kennisgevingen en certificaten

1.  Wanneer een zending die door een „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van een invoervergunning, een „kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) van een kennisgeving van invoer of een certificaat wordt gedekt, wordt gesplitst of wanneer om andere redenen de op een dergelijk document vermelde gegevens niet langer met de werkelijkheid overeenstemmen, kan de administratieve instantie één van de volgende maatregelen treffen:

a) de nodige wijzigingen in die documenten aanbrengen overeenkomstig artikel 4, lid 2;

b) één of meer overeenkomstige certificaten afgeven voor de artikelen 47 en 48 genoemde doeleinden.

Voor de toepassing van punt b) kan de administratieve instantie zich eerst van de geldigheid van het te vervangen document vergewissen, zo nodig in overleg met de administratieve instantie van een andere lidstaat.

2.  Wanneer een certificaat wordt afgegeven ter vervanging van een „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van een invoervergunning, een „kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) van een kennisgeving van invoer of een eerder afgegeven certificaat, wordt het betrokken document bewaard door de administratieve instantie die het certificaat afgeeft.

3.  Een verloren, gestolen of vernietigde vergunning, kennisgeving of certificaat kan alleen worden vervangen door de instantie die het betrokken document heeft afgegeven.

4.  Indien een administratieve instantie om de in lid 1 bedoelde redenen een administratieve instantie van een andere lidstaat raadpleegt, dient deze laatste binnen een termijn van één week te antwoorden.HOOFDSTUK XI

ETIKETTEN

Artikel 52

Gebruik van etiketten

▼M2

1.  De in artikel 2, lid 6, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 bedoelde etiketten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de overbrenging van herbariumspecimens, geconserveerde, gedroogde of ingesloten museumspecimens of levend plantenmateriaal in het kader van niet-commerciële uitleningen, schenkingen en uitwisselingen tussen naar behoren geregistreerde wetenschappers en wetenschappelijke instellingen met het oog op wetenschappelijk onderzoek.

▼B

2.  Aan de in lid 1 bedoelde wetenschappers en wetenschappelijke instellingen wordt door de administratieve instantie van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, een registratienummer toegekend.

Het registratienummer bestaat uit vijf tekens, waarvan de eerste twee de tweeletterige ISO-landencode voor de betrokken lidstaat vormen en de laatste drie een uniek nummer dat door de bevoegde administratieve instantie aan iedere instelling wordt toegekend.

3.  De betrokken wetenschappers en wetenschappelijke instellingen vullen de vakken 1 tot en met 5 van het etiket in en verstrekken, door de toezending van het daarvoor bestemde deel van het etiket, de administratieve instantie waarbij zij zijn geregistreerd onverwijld volledige inlichtingen inzake het gebruik van ieder etiket.HOOFDSTUK XII

IN ARTIKEL 4, LID 7, VAN VERORDENING (EG) Nr. 338/97 BEDOELDE AFWIJKINGEN VAN DE DOUANEPROCEDURES

Artikel 53

Andere douanekantoren dan het grensdouanekantoor op de plaats van binnenkomst

1.  Wanneer een in de Gemeenschap binnen te brengen zending over zee, via de lucht of per spoor in een grensdouanekantoor aankomt en bestemd is om met hetzelfde vervoer en zonder tussentijdse opslag te worden verzonden naar een ander, overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen communautair douanekantoor, vinden de definitieve controle en de overlegging van de invoerdocumenten in laatstgenoemd kantoor plaats.

2.  Wanneer een zending in een overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 aangewezen douanekantoor is gecontroleerd en met het oog op latere douaneprocedures naar een ander douanekantoor wordt verzonden, verlangt laatstgenoemd kantoor de overlegging van de „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van de invoervergunning, ingevuld overeenkomstig artikel 23 van de onderhavige verordening, of de „kopie voor de invoerder” (formulier nr. 2) van de kennisgeving van invoer, ingevuld overeenkomstig artikel 24 van de onderhavige verordening, en mag het alle controles uitvoeren die het nodig acht om te kunnen vaststellen of Verordening (EG) nr. 338/97 en de onderhavige verordening zijn nageleefd.HOOFDSTUK XIII

IN GEVANGENSCHAP GEBOREN EN GEFOKTE SPECIMENS EN KUNSTMATIG GEKWEEKTE SPECIMENS

Artikel 54

In gevangenschap geboren en gefokte specimens van diersoorten

Onverminderd het bepaalde in artikel 55 wordt een specimen van een diersoort uitsluitend beschouwd als zijnde in gevangenschap geboren en gefokt indien ten genoegen van een bevoegde administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit van de betrokken lidstaat, is aangetoond dat aan de volgende vereisten is voldaan:

1. het betreft een nakomeling of een afgeleid product van een nakomeling, die in een gecontroleerd milieu is geboren of anderszins op één van de volgende wijzen is geteeld:

a) als gevolg van de paring of een andere vorm van gametenoverdracht tussen ouderdieren in een gecontroleerd milieu, in het geval van geslachtelijke voortplanting;

b) uit ouderdieren die zich bij het begin van de ontwikkeling van de nakomeling in een gecontroleerd milieu bevonden, in het geval van ongeslachtelijke voortplanting;

2. het fokdierenbestand is in overeenstemming met de op het moment van verwerving daarop toepasselijke wettelijke bepalingen op een zodanige wijze gevormd dat het voortbestaan van de betrokken soort in het wild daardoor geen schade heeft ondervonden;

3. het fokdierenbestand wordt zonder toevoeging van aan de natuur onttrokken specimens in stand gehouden, afgezien van de occasionele aanvulling met dieren, eieren of gameten in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en op een zodanige wijze dat het voortbestaan van de betrokken soort in het wild daardoor geen schade ondervindt, en zulks uitsluitend voor één of meer van de volgende doeleinden:

a) om schadelijke inteelt te voorkomen of te matigen, waarbij de omvang van de aanvulling door de behoefte aan nieuw genetisch materiaal wordt bepaald;

b) teneinde een bestemming te geven aan verbeurdverklaarde dieren, overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97;

c) in uitzonderlijke gevallen, om zich daarvan als fokdieren te bedienen;

4. het fokdierenbestand heeft zelf in een gecontroleerd milieu nakomelingen van de tweede of een latere generatie opgeleverd (F2, F3 enzovoort), dan wel wordt beheerd op een wijze waarvan is aangetoond dat daarbij de productie van nakomelingen van de tweede generatie in een gecontroleerd milieu is gewaarborgd.

Artikel 55

Vaststelling van de afstamming

Wanneer een bevoegde instantie het met het oog op de toepassing van artikel 54, artikel 62, lid 1, of artikel 63, lid 1, noodzakelijk acht de afstamming van een dier vast te stellen via een typering van het bloed of een ander weefsel, dient deze typering of dienen de daartoe noodzakelijke monsters op de door die instantie vastgestelde wijze beschikbaar te worden gesteld.

Artikel 56

Kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten

1.  Een specimen van een plantensoort wordt uitsluitend beschouwd als zijnde kunstmatig gekweekt als ten genoegen van een bevoegde administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit van de betrokken lidstaat, is aangetoond dat aan de volgende vereisten is voldaan:

a) het betreft een plant of een afgeleid product van een plant, die in gecontroleerde omstandigheden is opgekweekt uit een zaad, stek, fragment, weefselcallus of ander plantenweefsel, spore of ander vermeerderingsstadium;

▼M2

b) het kweekmateriaal werd samengesteld en wordt in stand gehouden overeenkomstig de definitie in artikel 1, punt 4 bis;

▼M2 —————

▼M2

d) zowel de onderstam als de ent zijn kunstmatig gekweekt zoals bepaald onder a) en b), indien het geënte planten betreft.

▼M6

Voor de toepassing van a) gelden als gecontroleerde omstandigheden: een niet-natuurlijk, in sterke mate door menselijke ingrepen bepaald milieu, waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gebruikgemaakt van grondbewerking, bemesting, onkruidbestrijding, bevloeiing of op aankweek gerichte handelingen zoals verpotting, verspening en bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden. Voor agarhout leverende taxa, die worden geteeld via marcotteren (lucht-afleggen) of uit zaden, stekken, enten, fragmenten, weefselcallussen of ander plantenweefsel, sporen en andere vermeerderingsstadia, verwijst de zinsnede „onder gecontroleerde omstandigheden” naar een boomplantage, met inbegrip van andere niet-natuurlijke omgevingen die door menselijke ingrepen worden bepaald met als doel planten of plantendelen en -derivaten te produceren.

▼M2

2.  Hout en andere delen of afgeleide producten van bomen afkomstig uit monocultuuraanplantingen worden beschouwd als zijnde kunstmatig gekweekt in de zin van lid 1.

▼M6

3.  Bomen van agarhout leverende taxa die zijn geteeld in bijvoorbeeld:

a) tuinen (privétuinen en/of gemeenschappelijke tuinen);

b) teeltplantages van de overheid, privépersonen of gemeenschappen, hetzij in monocultuur, hetzij als gemengde aanplant,

worden beschouwd als kunstmatig gekweekt in de zin van lid 1.

▼BHOOFDSTUK XIV

PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN HUISRAAD

Artikel 57

Binnenbrengen en opnieuw binnenbrengen van persoonlijke bezittingen en huisraad in de Gemeenschap

1.  De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde afwijking van artikel 4 van die verordening voor persoonlijke bezittingen en huisraad geldt niet voor specimens die met winstoogmerk worden gebruikt, worden verkocht, voor commerciële doeleinden worden tentoongesteld, ten verkoop worden gehouden, te koop worden aangeboden of met het oog op verkoop worden vervoerd.

Bedoelde afwijking geldt alleen voor specimens, met inbegrip van jachttrofeeën, die aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

a) zij maken deel uit van de persoonlijke bagage van reizigers afkomstig uit derde landen,

b) zij maken deel uit van de persoonlijke bezittingen van natuurlijke personen die, komende vanuit een derde land, hun gewone verblijfplaats kiezen in de Gemeenschap;

c) het betreft jachttrofeeën die door een reiziger zijn verworven en op een latere datum worden ingevoerd.

2.  De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde afwijking van artikel 4 van die verordening voor persoonlijke bezittingen en huisraad geldt niet voor specimens van in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten die voor het eerst de Gemeenschap worden binnengebracht door een normaal in de Gemeenschap verblijvende persoon of een persoon die daar zijn verblijfplaats vestigt.

3.  Vóór het voor de eerste keer binnenbrengen in de Gemeenschap, door een gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon, van persoonlijke bezittingen of huisraad, met inbegrip van jachttrofeeën, die specimens zijn van in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, is de overlegging van een invoervergunning aan de douane niet vereist indien het origineel van een (weder)uitvoerdocument en een kopie daarvan worden overgelegd.

De douanediensten zenden het origineel door zoals bepaald in artikel 45 van de onderhavige verordening en geven de afgestempelde kopie aan de houder terug.

▼M6

3 bis.  In afwijking van het bepaalde in lid 3 is voor het voor het eerst binnenbrengen in de Unie van jachttrofeeën afkomstig van specimens van de soorten of populaties die zijn opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 en in bijlage XIII bij deze verordening, artikel 4 van Verordening (EG) nr. 338/97 van toepassing.

▼B

4.  Voor het opnieuw binnenbrengen in de Gemeenschap, door een gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon, van persoonlijke bezittingen of huisraad, met inbegrip van jachttrofeeën, die specimens zijn van in bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, is de overlegging van een invoervergunning aan de douane niet vereist indien één van de volgende documenten wordt overgelegd:

a) de door de douane geviseerde „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van een eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoervergunning;

b) de in lid 3 bedoelde kopie van het (weder)uitvoerdocument;

c) een bewijs dat de specimens in de Gemeenschap werden verworven.

▼M1

5.  In afwijking van de leden 3 en 4 is voor het binnenbrengen of opnieuw binnenbrengen in de Gemeenschap van de volgende in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen producten de overlegging van een (weder)uitvoerdocument of invoervergunning niet vereist:

a) kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.), tot maximaal 125 gram per persoon, in recipiënten die individueel zijn gemerkt in overeenstemming met artikel 66, lid 6;

b) ten hoogste drie „rainsticks” van Cactaceae spp. per persoon;

c) ten hoogste vier dode, bewerkte specimens van Crocodylia spp. per persoon (met uitzondering van vlees en jachttrofeeën);

d) ten hoogste drie schelpen van Strombus gigas per persoon;

e) ten hoogste vier dode specimens van Hippocampus spp. per persoon;

f) ten hoogste drie specimens schelpen van Tridacnidae per persoon, in totaal niet meer dan drie kg, waarbij een specimen één intacte schelp of twee bij elkaar passende helften kan omvatten;

▼M6

g) specimens van agarhout (Aquilaria spp. en Gyrinops spp.): ten hoogste één kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon.

▼B

Artikel 58

Uitvoer en wederuitvoer van persoonlijke bezittingen en huisraad uit de Gemeenschap

1.  De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde afwijking van artikel 5 van die verordening voor persoonlijke bezittingen en huisraad geldt niet voor specimens die met winstoogmerk worden gebruikt, worden verkocht, voor commerciële doeleinden worden tentoongesteld, ten verkoop worden gehouden, te koop worden aangeboden of met het oog op verkoop worden vervoerd.

Bedoelde afwijking geldt alleen voor specimens die aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

a) zij maken deel uit van de persoonlijke bagage van reizigers die naar een derde land gaan;

b) zij maken deel uit van de persoonlijke bezittingen van natuurlijke personen die, komende vanuit de Gemeenschap, hun gewone verblijfplaats kiezen in een derde land.

2.  Bij uitvoer geldt de in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde afwijking van artikel 5 van die verordening voor persoonlijke bezittingen en huisraad niet voor specimens van in bijlage A of B bij die verordening opgenomen soorten.

3.  Voor de wederuitvoer, door een gewoonlijk in de Gemeenschap verblijvende persoon, van persoonlijke bezittingen of huisraad, met inbegrip van persoonlijke jachttrofeeën, die specimens zijn van in bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de douane niet vereist indien één van de volgende documenten wordt overgelegd:

a) de door de douane geviseerde „kopie voor de houder” (formulier nr. 2) van een eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoervergunning;

b) de in artikel 57, lid 3, van de onderhavige verordening bedoelde kopie;

c) een bewijs dat de specimens in de Gemeenschap werden verworven.

▼M6

De vorige alinea is niet van toepassing bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad; voor deze specimens is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de douane vereist.

▼M6

3 bis.  Voor de wederuitvoer door een niet gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon van persoonlijke bezittingen of huisraad, met inbegrip van persoonlijke jachttrofeeën die deze persoon heeft verkregen buiten de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft en die specimens zijn van de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten, is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de douane vereist. Hetzelfde geldt voor de wederuitvoer in de vorm van persoonlijke bezittingen of huisraad van hoorn van neushoorns of olifantenivoor afkomstig van specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen populaties.

4.  In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en 3 is voor de uitvoer of wederuitvoer van de in artikel 57, lid 5, onder a) tot en met g), bedoelde producten de overlegging van een (weder)uitvoerdocument niet vereist.

▼M2

Artikel 58 bis

Commercieel gebruik van persoonlijke bezittingen en huisraad in de Unie

▼M6

1.  Commerciële activiteiten met specimens van de in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die in de Unie worden binnengebracht overeenkomstig artikel 7, lid 3, van die verordening, mogen door de administratieve instanties van de lidstaten alleen onder de volgende voorwaarden worden toegestaan:

▼M2

a) de aanvrager moet aantonen dat het specimen ten minste twee jaar vóór het voor commerciële doeleinden kan worden gebruikt, in de Unie is binnengebracht, en

b) de administratieve instantie van de betrokken lidstaat heeft geverifieerd dat het specimen in kwestie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 338/97 voor commerciële doeleinden had kunnen worden ingevoerd op het tijdstip waarop het in de Unie is binnengebracht.

Zodra aan die voorwaarden is voldaan, geeft de administratieve instantie een schriftelijke verklaring af waaruit blijkt dat het specimen voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt.

▼M6

2.  Commerciële activiteiten met specimens van de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde soorten die in de Unie zijn binnengebracht overeenkomstig artikel 7, lid 3, van die verordening, of met specimens van de in aanhangsel I bij de overeenkomst of bijlage C1 bij Verordening (EEG) nr. 3626/82 opgenomen soorten die in de Unie worden binnengebracht in de vorm van persoonlijke bezittingen en huisraad, zijn verboden.

▼BHOOFDSTUK XV

ONTHEFFINGEN EN AFWIJKINGEN

Artikel 59

Ontheffingen van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 overeenkomstig artikel 8, lid 3, van die verordening

1.  De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder a), b) en c), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat aan de daar en in artikel 48 van de onderhavige verordening genoemde voorwaarden is voldaan.

▼M2

1 bis.  De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat de betrokken specimens zijn verkregen conform de vigerende wetgeving inzake het behoud van de wilde fauna en flora.

▼B

2.  De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit, aantoont dat aan de voorwaarden van artikel 48 van de onderhavige verordening is voldaan en dat de betrokken specimens overeenkomstig de artikelen 54, 55 en 56 van de onderhavige verordening in gevangenschap zijn geboren en gefokt of kunstmatig zijn gekweekt.

3.  De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder e), f) en g), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit, aantoont dat aan de daar en in artikel 48 van de onderhavige verordening genoemde voorwaarden is voldaan.

4.  De ontheffing voor de in artikel 8, lid 3, onder h), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde specimens wordt slechts verleend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat de betrokken specimens in een lidstaat aan de natuur zijn onttrokken overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat.

5.  Voor levende gewervelde dieren wordt een ontheffing uit hoofde van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 slechts verleend indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat aan de relevante bepalingen van artikel 66 van deze verordening is voldaan.

Artikel 60

Afwijking van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ten behoeve van wetenschappelijke instellingen

Onverminderd artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97 kan aan wetenschappelijke instellingen die met het oog op het onderhavige artikel door een administratieve instantie in overleg met een wetenschappelijke autoriteit zijn erkend, een afwijking van de verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van genoemde verordening worden toegestaan door de afgifte van een certificaat dat betrekking heeft op alle specimens in hun collectie van in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten die bestemd zijn voor één van de volgende doeleinden:

1. het fokken in gevangenschap of voor de kunstmatige kweek ter bevordering van de instandhouding van de betrokken soorten;

2. onderzoek of opleiding met het oog op het behoud of de instandhouding van de betrokken soorten.

Verkoop van specimens waarop het certificaat betrekking heeft mag uitsluitend geschieden aan andere wetenschappelijke instellingen waaraan een dergelijk certificaat is verleend.

Artikel 61

Ontheffingen van artikel 8, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 338/97

Onverminderd artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97 zijn noch het verbod van artikel 8, lid 1, van die verordening om specimens van de in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten voor commerciële doeleinden aan te kopen, te koop aan te bieden of te verwerven, noch de bepaling in artikel 8, lid 3, van die verordening dat ontheffingen van deze verbodsbepalingen per geval worden verleend door de afgifte van een certificaat, van toepassing indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. de specimens zijn gedekt door een van de in artikel 48 van de onderhavige verordening bedoelde specimenspecifieke certificaten;

2. de specimens vallen onder één van de algemene ontheffingen waarin artikel 62 van de onderhavige verordening voorziet.

Artikel 62

Algemene ontheffingen van artikel 8, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 338/97

De bepaling van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 dat ontheffingen van de verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening per geval worden verleend door de afgifte van een certificaat, is niet van toepassing op de volgende specimens, waarvoor geen certificaat is vereist:

1. in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de in bijlage X genoemde diersoorten en de hybriden daarvan, voor zover de specimens behorend tot soorten die van een annotatie zijn voorzien, overeenkomstig artikel 66, lid 1, van de onderhavige verordening zijn gemerkt;

2. kunstmatig gekweekte specimens van plantensoorten;

3. meer dan 50 jaar geleden verworven bewerkte specimens als omschreven in artikel 2, onder w), van Verordening (EG) nr. 338/97;

▼M2

4. dode specimens van krokodilachtigen van bijlage A met oorsprongscode D, mits zij zijn gemerkt of op een andere wijze zijn geïdentificeerd in overeenstemming met deze verordening;

5. kaviaar van Acipenser brevirostrum en de hybriden daarvan, met oorsprongscode D, mits de specimens zich bevinden in een recipiënt dat in overeenstemming met deze verordening is gemerkt.

▼B

Artikel 63

Van tevoren verstrekte certificaten uit hoofde van artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97

1.  Met het oog op artikel 8, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 338/97 mogen de lidstaten aan fokkers die daartoe door een administratieve instantie zijn geaccrediteerd, van tevoren certificaten verstrekken op voorwaarde dat de betrokkenen een fokregister bijhouden dat op verzoek aan de bevoegde administratieve instantie wordt overgelegd.

Op dergelijke certificaten wordt in vak 20 de volgende vermelding aangebracht:

„Certificaat uitsluitend geldig voor het (de) volgende taxon (taxa): …”.

2.  Met het oog op artikel 8, lid 3, onder d) en h), van Verordening (EG) nr. 338/97 mogen de lidstaten van tevoren certificaten verstrekken aan personen aan wie door een administratieve instantie toestemming is verleend om op basis van dergelijke certificaten dode, in gevangenschap gefokte specimens en/of kleine aantallen dode, in de Gemeenschap legaal aan de natuur onttrokken specimens te verkopen, op voorwaarde dat deze personen: aan de volgende vereisten voldoen:

a) zij houden een register bij dat op verzoek aan de bevoegde administratieve instantie wordt overgelegd en dat gedetailleerde gegevens bevat betreffende de verkochte specimens en soorten, de doodsoorzaak — indien bekend, de personen van wie de specimens werden verkregen en de personen aan wie zij werden verkocht;

b) zij dienen bij de bevoegde administratieve instantie jaarlijks een verslag in dat gedetailleerde gegevens bevat betreffende de omzet over het betrokken jaar, het aantal specimens en de aard daarvan, de betrokken soorten en de manier waarop de specimens werden verkregen.

▼M2

3.  Van tevoren verstrekte certificaten zijn slechts geldig nadat zij zijn ingevuld en nadat een afschrift van het certificaat door de aanvrager aan de administratieve instantie van afgifte is toegestuurd.

▼BHOOFDSTUK XVI

EISEN INZAKE HET MERKEN VAN SPECIMENS

Artikel 64

Merken van specimens met het oog op invoer en commerciële activiteiten in de Gemeenschap

1.  Voor de volgende specimens of voorwerpen worden invoervergunningen slechts afgegeven indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat de specimens overeenkomstig artikel 66, lid 6, individueel zijn gemerkt:

a) specimens die afkomstig zijn van een door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst erkend programma voor fok in gevangenschap;

b) specimens die afkomstig zijn van een door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst erkend ranching-programma;

c) specimens van een populatie van een in bijlage I bij de Overeenkomst opgenomen soort waarvoor door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst een uitvoerquotum is goedgekeurd;

d) onbewerkte slagtanden van de Afrikaanse olifant alsmede stukken daarvan die zowel ten minste 20 cm lang als ten minste 1 kg zwaar zijn;

e) ongelooide, gelooide en/of geheel bewerkte huiden, flanken, staarten, kelen, poten alsmede repen van de rughuid en andere delen van krokodilachtigen die naar de Gemeenschap worden uitgevoerd alsmede volledige ongelooide, gelooide of geheel bewerkte huiden en flanken van krokodilachtigen die naar de Gemeenschap worden wederuitgevoerd;

f) levende gewervelde dieren behorend tot de in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten die deel uitmaken van een reizende tentoonstelling;

g) recipiënten die kaviaar van Acipenseriformes spp. bevatten, met inbegrip van blikken, potjes of dozen waarin kaviaar rechtstreeks is verpakt.

2.  Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EG) nr. 338/97 worden alle recipiënten met kaviaar als bedoeld in lid 1, onder g), van dit artikel gemerkt overeenkomstig artikel 66, lid 6, van de onderhavige verordening, met inachtneming van de aanvullende vereisten van artikel 66, lid 7, van deze verordening.

Artikel 65

Merken van specimens met het oog op uitvoer en wederuitvoer

1.  Wederuitvoercertificaten voor de in artikel 64, lid 1, onder a) tot en met d) en f), bedoelde specimens die niet ingrijpend zijn gewijzigd, worden alleen afgegeven wanneer de aanvrager ten genoegen van de administratieve instantie aantoont dat de oorspronkelijke merktekens intact zijn.

2.  Wederuitvoercertificaten voor volledige ongelooide, gelooide en/of geheel bewerkte huiden en flanken van krokodilachtigen worden alleen afgegeven wanneer de aanvrager ten genoegen van de administratieve instantie aantoont dat de oorspronkelijke labels intact zijn of dat, wanneer de oorspronkelijke labels zijn verloren gegaan of verwijderd, de specimens met een wederuitvoerlabel zijn gemerkt.

3.  Uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten voor recipiënten met kaviaar als bedoeld in artikel 64, lid 1, onder g), worden alleen afgegeven indien de recipiënt overeenkomstig artikel 66, lid 6, is gemerkt.

4.  Voor levende gewervelde dieren behorend tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt een uitvoervergunning alleen afgegeven indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie aantoont dat aan de desbetreffende vereisten van artikel 66 van deze verordening is voldaan. ►M2  Dit geldt niet voor specimens van de in bijlage X opgenomen soorten, tenzij het merken daarvan is voorgeschreven middels een annotatie in bijlage X. ◄

Artikel 66

Merkingsmethoden

1.  Met het oog op het bepaalde in artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 59, lid 5, en artikel 65, lid 4, zijn de leden 2 en 3 van dit artikel van toepassing.

2.  In gevangenschap geboren en gefokte vogels worden gemerkt overeenkomstig lid 8 of, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat deze methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van het betrokken dier niet geschikt is, door middel van een fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E).

3.  Levende gewervelde dieren die geen in gevangenschap geboren en gefokte vogels zijn, worden gemerkt met behulp van een fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E), of de betrokken specimens worden, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat voornoemde methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van de betrokken specimens c.q. soorten niet geschikt is, gemerkt met behulp van een ring, manchet, label, tatoeage of soortgelijk identificatiemiddel met een uniek nummer, of zij worden op een andere passende wijze herkenbaar gemaakt.

4.  Artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 48, lid 2, artikel 59, lid 5, en artikel 65, lid 4, zijn niet van toepassing wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie wordt aangetoond dat de lichamelijke kenmerken van de betrokken specimens van dien aard zijn dat op het moment van de afgifte van het desbetreffende certificaat geen enkele merkingsmethode veilig kan worden toegepast.

In dit geval geeft de betrokken administratieve instantie een transactiespecifiek certificaat af en vermeldt zij dit feit in vak 20 van het certificaat of vermeldt zij daar — wanneer op een later tijdstip een merkingsmethode veilig kan worden toegepast — de passende voorschriften.

▼M2

Specimenspecifieke certificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen en certificaten van persoonlijke eigendom worden niet afgegeven voor onder dit lid vallende levende specimens.

▼B

5.  Specimens die vóór 1 januari 2002 met een niet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E) beantwoordende microchiptransponder werden gemerkt, of die vóór 1 juni 1997 volgens één van de in lid 3 genoemde methoden werden gemerkt, of die overeenkomstig lid 6 werden gemerkt voordat zij de Gemeenschap werden binnengebracht, worden geacht overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3 te zijn gemerkt.

▼M1

6.  De in de artikelen 64 en 65 bedoelde specimens worden gemerkt volgens de methode die door de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst voor de betrokken specimens is goedgekeurd of aanbevolen; meer bepaald worden de in artikel 57, lid 5, onder a), artikel 64, lid 1, onder g), artikel 64, lid 2, en artikel 65, lid 3, bedoelde recipiënten met kaviaar afzonderlijk gemerkt met niet-herbruikbare etiketten die op elke primaire recipiënt worden aangebracht. Voor zover de niet-herbruikbare etiketten de primaire recipiënt niet verzegelen, moet de kaviaar zodanig worden verpakt dat als de recipiënt werd geopend, dit zichtbaar is.

▼M6

Kaviaar van verschillende soorten steurachtigen (Acipenseriformes) mag niet in een primair recipiënt worden gemengd, behalve in het geval van geperste kaviaar (d.w.z. kaviaar bestaande uit de niet-bevruchte eieren (kuit) van één of meer soorten steuren of lepelsteuren die overblijven na de verwerking en bereiding van hoogwaardigere kaviaar).

▼M1

7.  Alleen verwerkings- en (her)verpakkingsbedrijven die van de administratieve instantie van een lidstaat daartoe een vergunning hebben verkregen, zijn gerechtigd kaviaar te verwerken en te verpakken of te herverpakken met het oog op uitvoer, wederuitvoer of intracommunautaire handel.

Verwerkings- en (her)verpakkingsbedrijven die over een vergunning beschikken, zijn verplicht een adequaat register bij te houden van de hoeveelheden kaviaar die, naar gelang van het geval, worden ingevoerd, uitgevoerd, wederuitgevoerd, in situ geproduceerd of opgeslagen. Dit register moet beschikbaar worden gemaakt voor controle door de administratieve instantie van de betrokken lidstaat.

Aan elk van deze verwerkings- of (her)verpakkingsbedrijven wordt door die administratieve instantie een unieke registratiecode toegekend.

De lijst van installaties die overeenkomstig dit artikel over een vergunning beschikken, alsook elke wijziging hiervan, moet aan het secretariaat van de Overeenkomst en aan de Commissie worden meegedeeld.

Voor de toepassing van dit lid worden ook kaviaarproducerende aquacultuurbedrijven als verwerkingsbedrijven beschouwd.

▼B

8.  In gevangenschap geboren en gefokte vogels alsook andere in een gecontroleerd milieu geboren vogels worden gemerkt met behulp van een individueel gemerkte naadloze, gesloten pootring.

Als naadloze, gesloten pootring geldt een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt, en die commercieel voor dat doel is vervaardigd.

Artikel 67

Humane merkingsmethoden

Wanneer op het grondgebied van de Gemeenschap voor het merken van levende dieren het vasthechten van een identificatieplaatje, manchet, ring of ander voorwerp, het aanbrengen van een merkteken op enig lichaamsdeel of het inplanten van een microchiptransponder noodzakelijk is, geschiedt dit met de gepaste zorgen, rekening houdend met het welzijn en het natuurlijke gedrag van het betrokken specimen.

Artikel 68

Wederzijdse erkenning van merkingsmethoden

1.  De bevoegde instanties van de lidstaten erkennen de door de bevoegde instanties van de andere lidstaten goedgekeurde merkingsmethoden die aan artikel 66 voldoen.

2.  Indien krachtens deze verordening een vergunning of certificaat is vereist, worden op dat document alle gegevens betreffende de merking van het specimen vermeld.HOOFDSTUK XVII

INFORMATIE EN RAPPORTAGE

Artikel 69

Rapporten over invoer, uitvoer en wederuitvoer

1.  De lidstaten vergaren gegevens over de invoer in en de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap die plaatsvindt op basis van de door hun administratieve instanties afgegeven vergunningen en certificaten, ongeacht de feitelijke plaats van binnenkomst of (weder)uitvoer.

Overeenkomstig artikel 15, lid 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 338/97 delen de lidstaten deze informatie met betrekking tot de soorten van de bijlagen A, B en C bij genoemde verordening per kalenderjaar volgens het in lid 4 van dit artikel genoemde tijdschema aan de Commissie mee in gecomputeriseerde vorm en overeenkomstig de door het secretariaat van de Overeenkomst gepubliceerde richtsnoeren voor het opstellen en indienen van de CITES-jaarverslagen.

Deze verslagen bevatten de gegevens over de in beslag genomen en verbeurdverklaarde zendingen.

2.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt overgelegd in twee afzonderlijke delen:

a) een deel betreffende de invoer, uitvoer en wederuitvoer van specimens van de in de bijlagen bij de Overeenkomst opgenomen soorten;

b) een deel betreffende de invoer, uitvoer en wederuitvoer van specimens van de andere in de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten alsmede het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van de in bijlage D bij die verordening opgenomen soorten.

3.  Met betrekking tot de invoer van zendingen die levende dieren omvatten, leggen de lidstaten — zo mogelijk — statistieken aan van het percentage specimens van de in de bijlagen A en B bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen soorten dat dood was op het moment van het binnenbrengen in de Gemeenschap.

4.  De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde informatie wordt voor ieder kalenderjaar vóór 15 juni van het daaropvolgende jaar aan de Commissie meegedeeld, opgesplitst naar soort en naar land van (weder)uitvoer.

5.  De in artikel 15, lid 4, onder c), van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoelde informatie omvat nauwkeurige gegevens betreffende de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen die zijn genomen met het oog op de uitvoering en het toezicht op de naleving van Verordening (EG) nr. 338/97 en van deze verordening.

Daarnaast rapporteren de lidstaten over de volgende aspecten:

a) de overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van de onderhavige verordening geregistreerde personen en instanties;

b) de overeenkomstig artikel 60 van de onderhavige verordening geregistreerde wetenschappelijke instellingen;

c) de overeenkomstig artikel 63 van de onderhavige verordening geaccrediteerde fokkers;

d) de kaviaar(her)verpakkingsbedrijven waaraan overeenkomstig artikel 66, lid 7, van de onderhavige verordening een vergunning is verleend;

e) het gebruik dat zij overeenkomstig artikel 17 van de onderhavige verordening maken van fytosanitaire certificaten;

▼M1

f) gevallen waarin uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten retroactief zijn afgegeven in overeenstemming met artikel 15 van de verordening.

6.  De in lid 5 bedoelde informatie wordt vóór 15 juni van elk tweede jaar voor de tweejarige periode eindigend op 31 december van het vorige jaar in gecomputeriseerde vorm ingediend overeenkomstig het door het secretariaat van de Overeenkomst uitgevaardigde formaat voor het tweejaarlijkse verslag als gewijzigd door de Commissie.

▼B

Artikel 70

Wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97

1.  Met het oog op de voorbereiding van wijzigingen van Verordening (EG) nr. 338/97 overeenkomstig artikel 15, lid 5, van die verordening delen de lidstaten met betrekking tot de reeds in de bijlagen bij die verordening opgenomen soorten en de voor opneming in aanmerking komende soorten, de Commissie alle relevante informatie mee betreffende de volgende aspecten:

a) de biologische situatie van deze soorten en de situatie ten aanzien van de handel daarin;

b) het gebruik dat van specimens van deze soorten wordt gemaakt;

c) de methoden om toe te zien op de in de handel gebrachte specimens.

2.  Elk ontwerp voor een wijziging van bijlage B of D bij Verordening (EG) nr. 338/97 overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder c) of d), of artikel 3, lid 4, onder a), van die verordening wordt door de Commissie aan de in artikel 17 van die verordening bedoelde wetenschappelijke studiegroep ter beoordeling voorgelegd voordat het bij het comité wordt ingediend.HOOFDSTUK XVIII

SLOTBEPALINGEN

▼M1

Artikel 71

Afwijzing van aanvragen voor een invoervergunning volgend op de invoering van beperkingen.

▼B

1.  Zodra overeenkomstig artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 338/97 een beperking is opgelegd en totdat deze beperking wordt opgeheven, wijzen de lidstaten aanvragen van invoervergunningen voor uit het (de) betrokken land(en) van herkomst uitgevoerde specimens af.

2.  In afwijking van lid 1 mag een invoervergunning worden afgegeven wanneer de aanvraag voor een invoervergunning was ingediend voordat de beperking werd opgelegd, en ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie van de lidstaat het bestaan wordt aangetoond van een contract of bestelling waarvoor de betaling is verricht of als gevolg waarvan de specimens reeds zijn verzonden.

3.  De geldigheidsduur van een invoervergunning die krachtens de in lid 2 bedoelde afwijking wordt verleend, bedraagt ten hoogste één maand.

4.  De in lid 1 bedoelde beperkingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, niet van toepassing op de volgende specimens:

a) overeenkomstig de artikelen 54 en 55 in gevangenschap geboren en gefokte of overeenkomstig artikel 56 kunstmatig gekweekte specimens;

b) specimens die worden ingevoerd voor de in artikel 8, lid 3, onder e), f) of g), van Verordening (EG) nr. 338/97 omschreven doeleinden;

c) levende of dode specimens die deel uitmaken van het huisraad van personen die de Gemeenschap binnenkomen om zich daar te vestigen.

Artikel 72

Overgangsmaatregelen

1.  Overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 3626/82 en artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 3418/83 van de Commissie ( 5 ) afgegeven certificaten mogen verder worden gebruikt voor de in artikel 5, lid 2, onder b), artikel 5, lid 3, onder b), c) en d), artikel 5, lid 4, en artikel 8, lid 3, onder a) en d) tot en met h), van Verordening (EG) nr. 338/97 omschreven doeleinden.

2.  Toegestane afwijkingen van de verbodsbepalingen van artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3626/82 blijven geldig tot de laatste dag van hun geldigheidstermijn voor zover deze is gespecificeerd.

▼M6

3.  De lidstaten mogen tot één jaar na de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie ( 6 ) doorgaan met de afgifte van invoer- en uitvoervergunningen, wederuitvoercertificaten, certificaten voor reizende tentoonstellingen en certificaten van persoonlijke eigendom in de vorm als vastgesteld in de bijlagen I, III en IV, kennisgevingen van invoer in de vorm als vastgesteld in bijlage II, en EU-certificaten in de vorm als vastgesteld in bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012.

▼B

Artikel 73

Kennisgeving van uitvoeringsbepalingen

De lidstaten stellen de Commissie en het secretariaat van de Overeenkomst in kennis van de specifieke bepalingen die zij ter uitvoering van deze verordening invoeren alsmede van alle rechtsinstrumenten die zij toepassen en alle maatregelen die zij treffen voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van deze verordening. De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 74

Intrekking

Verordening (EG) nr. 1808/2001 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de in bijlage XII opgenomen concordantietabel.

Artikel 75

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M3 —————

▼B
BIJLAGE VII

Codes ter omschrijving van de specimens en eenheden die overeenkomstig artikel 5, punten 1 en 2, in de vergunningen en certificaten moeten worden gebruiktOmschrijving

Code

Bij voorkeur te gebruiken eenheden

Alternatieve eenheden

Toelichting

Schors

BAR

kg

 

Boomschors (vers, gedroogd of in poedervorm; niet verwerkt)

Lichamen

BOD

aantal

kg

In essentie complete dode dieren, met inbegrip van verse of verwerkte vissen, opgezette schildpadden, geconserveerde vlinders, reptielen op alcohol, complete opgezette jachttrofeeën, enz.

Beenderen

BON

kg

aantal

Beenderen, met inbegrip van kaken

Calipee

CAL

kg

 

Calipee of calipash (kraakbeen van soepschildpadden)

Schildpadpantsers

CAP

aantal

kg

Onbewerkte, complete schildpadpantsers (Testudinata spp.)

Snijwerk

CAR

kg

m3

Snijwerk (met inbegrip van houtsnijwerk en afgewerkte houtproducten zoals meubels, muziekinstrumenten en handwerk). NB: Van sommige soorten kan meer dan één type product voor snijwerk worden gebruikt (bv. hoorn en been); zo nodig moet daarom in de beschrijving het type product worden vermeld (bv. snijwerk van hoorn)

Kaviaar

CAV

kg

 

Onbevruchte, dode, verwerkte eieren van alle soorten Acipenseriformes; ook kuit genoemd

Houtspaanders

CHP

kg

 

Houtspaanders, met name van Aquilaria malaccensis en Pterocarpus santalinus

Klauwen

CLA

aantal

kg

Klauwen — bv. van Felidae, Ursidae of Crocodylia (NB: „schildpadklauwen” zijn meestal schubben en geen echte klauwen)

Textiel

CLO

m2

kg

Textiel — Indien een weefsel niet uitsluitend van het haar van een onder CITES vallende soort is vervaardigd, verdient het de voorkeur de hoeveelheid (massa) haar van de betrokken soort onder „HAI” te vermelden

Koraal (onbewerkt)

COR

kg

aantal

Dode koralen en koraalrots. NB: De omvang van een partij wordt alleen in aantal stuks uitgedrukt indien de koraalspecimens in water worden vervoerd.

Culturen

CUL

aantal kolven, enz.

 

Culturen van kunstmatig gekweekte planten

Afgeleide producten

DER

kg/l

 

Niet elders in deze tabel genoemde afgeleide producten

Gedroogde planten

DPL

aantal

 

Gedroogde planten — bv. herbariumspecimens

Oren

EAR

aantal

 

Oren, gewoonlijk van olifanten

Eieren

EGG

aantal

kg

Complete dode of leeggeblazen eieren (zie ook „kaviaar”)

Eieren (levend)

EGL

aantal

kg

Levende eieren, gewoonlijk van vogels of reptielen, maar in voorkomend geval ook van vissen of ongewervelde dieren

Eierschalen

SHE

g/kg

 

Onbewerkte eierschalen (geen complete eieren)

Extracten

EXT

kg

l

Extracten, gewoonlijk van planten

Veren

FEA

kg/aantal vleugels

aantal

Veren — indien de veren in voorwerpen (bv. prenten) zijn verwerkt, dient het aantal voorwerpen te worden vermeld

Vezels

FIB

kg

m

Vezels, bv. plantenvezels, maar met inbegrip van snaren voor tennisrackets

Vinnen

FIN

kg

 

Verse, ingevroren of gedroogde vinnen en delen van vinnen

Visbroed

FIG

kg

aantal

Jonge (een- of tweejarige) vissen voor de aquariumhandel, voor kwekerijen of bestemd om te worden uitgezet

Bloemen

FLO

kg

 

Bloemen

Bloempotten

FPT

aantal

 

Van plantendelen (bv. boomvarenvezels) vervaardigde bloempotten. (NB: Levende planten die als zogenaamde „mini-tuintjes” worden verkocht, moeten niet als „bloempotten” maar als „levende planten” worden opgevoerd)

Kikkerbillen

LEG

kg

 

Kikkerbillen

Vruchten

FRU

kg

 

Vruchten

Poten

FOO

aantal

 

Poten, bv. van olifanten, neushoorns, nijlpaarden, leeuwen, krokodillen, enz.

Gal

GAL

kg

 

Gal

Galblazen

GAB

aantal

kg

Galblazen

Kledingstukken

GAR

aantal

 

Kledingstukken, met inbegrip van handschoenen en hoeden maar niet van schoenen; met inbegrip van versieringen of decoraties op kledingstukken

Genitalia

GEN

kg

aantal

Testikels en gedroogde penissen

Onderstammen

GRS

aantal

 

Onderstammen (zonder de ent)

Haar

HAI

kg

g

Haar van alle diersoorten, bv. van olifanten, jaks, vicuña’s, guanaco’s, enz.

Hoorns

HOR

aantal

kg

Hoorns, met inbegrip van geweitakken

Lederproducten (klein)

LPS

aantal

 

Kleine van leder vervaardigde producten zoals gordels, bretels, fietszadels, houders voor chequeboekjes of betaalkaarten, oorringen, handtassen, sleuteletuis, notaboekjes, portemonnees, schoenen, tabaksbuiltjes, portefeuilles, horlogebandjes

Lederproducten (groot)

LPL

aantal

 

Grote van leder vervaardigde producten zoals aktentassen, meubels, valiezen, reiskoffers

Levende specimens

LIV

aantal

 

Levende dieren en planten. Van in water vervoerde levende koraalspecimens moet het aantal stuks worden vermeld

Bladeren

LVS

aantal

kg

Bladeren

Stammen

LOG

m3

 

Alle soorten onbewerkt hout, al dan niet ontdaan van schors en/of bast, eventueel vierkant bezaagd, met name bestemd om tot planken, houtpulp of bladen fineer te worden verwerkt. NB: De omvang van partijen stammen van bijzondere houtsoorten die per gewicht worden verhandeld (bv. lignum vitae, Guaiacum spp.) moet in kg worden uitgedrukt

Vlees

MEA

kg

 

Vlees, met inbegrip van visvlees maar niet van hele vissen (zie „lichamen”)

Geneesmiddelen

MED

kg/l

 

Geneesmiddelen

Muskus

MUS

g

 

Muskus

Olie

OIL

kg

l

Olie, bv. van schildpadden, zeehonden of robben, walvissen, vissen, diverse planten

Stukken been

BOP

kg

 

Onbewerkte stukken been

Stukken hoorn

HOP

kg

 

Onbewerkte stukken hoorn, met inbegrip van snijafval

Stukken ivoor

IVP

kg

 

Onbewerkte stukken ivoor, met inbegrip van snijafval

Samenvoegsels van vellen

PLA

m2

 

Tot banen samengevoegde vellen, met inbegrip van vloerkleedjes indien deze van meerdere vellen zijn vervaardigd

Poeders

POW

kg

 

Poeders

Wortels

ROO

aantal

kg

Wortels, bollen, wortelstokken, stengel- of wortelknollen

Verzaagd hout

SAW

m3

 

Hout dat gewoon in de lengterichting is verzaagd of tot profielhout is verwerkt; meestal meer dan 6 mm dik. NB: De omvang van partijen verzaagd hout van bijzondere houtsoorten die per gewicht worden verhandeld (bv. lignum vitae, Guaiacum spp.) moet in kg worden uitgedrukt

Schubben

SCA

kg

 

Schubben, bv. van schildpadden, andere reptielen, vissen, schubdieren, enz.

Zaden

SEE

kg

 

Zaden

Schelpen

SHE

aantal

kg

Ruwe of onbewerkte schelpen van weekdieren

Flanken

SID

aantal

 

Flankgedeelten van huiden (géén „Tinga frames” van krokodilachtigen — zie daarvoor onder „huiden”)

Skeletten

SKE

aantal

 

In essentie complete skeletten

Huiden

SKI

aantal

 

In essentie complete huiden, ongelooid of gelooid, met inbegrip van „Tinga frames” van krokodilachtigen

Huidstukken

SKP

aantal

 

Huidstukken, met inbegrip van snijdsels, ongelooid of gelooid

Schedels

SKU

aantal

 

Schedels

Soep

SOU

kg

l

Soep, bv. van schildpad

Wetenschappelijke specimens

SPE

kg/l/ml

 

Wetenschappelijke specimens, met inbegrip van bloed en weefsels (bv. nieren, milten, enz.) en weefselpreparaten e.d.

Stengels

STE

aantal

kg

Plantenstengels

Zwemblazen

SWI

kg

 

Hydrostatisch orgaan; met inbegrip van vislijm/steurlijm

Staarten

TAI

aantal

kg

Staarten, bv. van kaaimannen (voor het leer) of vossen (als decoratie van kledingstukken, kragen, boa’s, enz.)

Tanden

TEE

aantal

kg

Tanden, bv. van walvissen, leeuwen, nijlpaarden, krokodillen, enz.

Hout

TIM

m3

kg

Onbewerkt hout in een andere vorm dan stammen of verzaagd hout

Trofeeën

TRO

aantal

 

Trofeeën. Als één trofee gelden alle daartoe in aanmerking komende delen van één dier voor zover zij samen worden uitgevoerd: zo vormen twee hoorns, de schedel, het nekvel, het rugvel, de staart en de vier poten (samen tien specimens) één trofee. Indien evenwel de schedel en de hoorns de enige specimens van een dier zijn die worden uitgevoerd, dan worden genoemde delen als één trofee aangemerkt. In de andere gevallen wordt ieder stuk afzonderlijk geregistreerd. Een compleet opgezet lichaam wordt opgevoerd onder „BOD”. Een huid alléén wordt onder „SKI” geregistreerd.

Slag- of stoottanden

TUS

aantal

kg

In essentie complete slag- of stoottanden, al dan niet bewerkt, met inbegrip van olifant-, nijlpaard-, walrus- en narwalstoottanden maar niet van andere tanden

Fineerbladen:

— geschild fineer

— gesneden fineer

VEN

m3, m2

kg

Hout in dunne platen of bladen van uniforme dikte (gewoonlijk niet meer dan 6 mm), meestal verkregen door schillen (geschild fineer) of snijden (gesneden fineer), bestemd voor de fabricage van triplex/multiplex, gefineerde meubels en dozen, enz.

Was

WAX

kg

 

Was, met inbegrip van grijze amber

Complete organismen

WHO

kg

aantal

Planten of dieren in gehele staat (dood of levend)

Lijst van eenheden (het gebruik van de overeenkomstige niet-metrieke eenheden is toegestaan):

g = gram

kg = kilogram

l = liter

cm3 = kubieke centimeter

ml = milliliter

m = meter

m2 = vierkante meter

m3 = kubieke meter

aantal = aantal specimens

▼M6
BIJLAGE VIII

Standaardnomenclatuurwerken die krachtens artikel 5, onder 4), moeten worden gevolgd bij het aangeven van de wetenschappelijke naam van de soorten op vergunningen en certificaten

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Derde editie, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (Johns Hopkins University Press). [voor alle zoogdieren, met uitzondering van de erkenning van de volgende namen voor de wilde vormen van bepaalde soorten, die de voorkeur krijgen boven de naam van de gedomesticeerde vorm: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, en met uitzondering van de hierna genoemde soorten]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [voor Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. International Journal of Primatology 29: 723-741. [voor Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON-JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. International Journal of Primatology, 25: 97-163. [voor Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [voor Sotalia fluviatilis en Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [voor Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [voor Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1-9. [voor Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. International Journal of Primatology 31: 693-714. [voor Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology,73: 96-107. [voor Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [voor Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [voor Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [voor Physeter macrocephalus en Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55-64. [voor Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [voor Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [voor Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [voor Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29-39. [voor Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Tweede editie. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [voor Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe en Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [voor de namen van de vogelordes en -families]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Herziene en uitgebreide derde editie. 1039 pp. Londen (Christopher Helm). [voor alle vogelsoorten met uitzondering van de hierna genoemde taxa en Lophura imperialis, waarvan de specimens moeten worden behandeld als specimens van L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (Cites-website) [samen met DICKINSON 2003 voor alle vogelsoorten met uitzondering van de hierna genoemde taxa]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [voor Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [voor Psittacula intermedia en Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [voor Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [voor Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [voor Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [voor Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia0148 — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [voor Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba'” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [voor Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83. [voor Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [voor Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — 1 Ibis, 144: 665-675. [voor Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604-612. [voor Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130(2): 116-131. [voor Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [voor Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [voor Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [voor Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) — Herpetological Journal, 11: 53-68. [voor Calumma vatosoa en Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [voor Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [voor Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5-14. [voor Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138. [voor Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [voor Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [voor Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae. Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [voor Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [voor Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [voor Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31-32. [voor Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): Cites Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the Cites Nomenclature Committee [voor Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [voor Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [voor Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477-492. [voor Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40-48. [voor Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [voor Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [voor Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [voor Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [voor Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [zonder het aanhangsel; voor Testudines voor namen van soorten en families met uitzondering van het behoud van de volgende namen: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167-179. [voor Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [voor Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10. [voor Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83-92. [voor Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61-68. [voor Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32-42. [voor Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [voor Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, derde editie. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [voor Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999): Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225-238. [voor Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008): Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. Herziene en uitgebreide tweede editie, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [voor Phelsuma spp., evenwel met behoud van Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139-185. [voor Morelia clastolepis, Morelia nauta en Morelia tracyae, en voor het verlenen van de rang van soort aan Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436-441. [voor Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [voor Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376-381. [voor Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615-617. [voor Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582. [voor Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [voor Iguanidae, met uitzondering van de erkenning van Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense en P. wigginsi als geldige soorten]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16. [voor Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1-14. [voor Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [voor Python breitensteini en Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [voor Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae Das Tierreich, 112, 85 pp. [voor Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo en Furcifer met uitzondering van de Bradypodion-soorten die zijn gewijzigd in Kinyongia en Nadzikambia, en met uitzondering van de erkenning van Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi en C. marojezense als geldige soorten]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [voor Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [voor Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [voor Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [voor Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in aflevering 5: 13). [voor Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [voor Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [voor Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [voor Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [voor Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [voor Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae en Viperidae met uitzondering van het behoud van de genera Acrantophis, Sanzinia, Calabaria en Lichanura en de erkenning van Epicrates maurus en Tropidophis xanthogaster als geldige soorten]

MENEGON, M., TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae. Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [voor Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [voor Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71. [voor Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41-48. [voor Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [voor Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [voor Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41-50. [voor Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [voor Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [voor de afbakening van de families binnen de Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429-442. [voor Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [voor Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [voor Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [voor Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf-tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39-57. [voor Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [voor Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [voor Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago. [voor Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423-440. [voor Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [voor Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645-667. [voor Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [voor Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [voor Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [voor Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [voor Chamaeleo balebicornutus en Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [voor Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A reappraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [voor Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [voor de correcte spelling van Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [voor Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [voor Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., online gepubliceerd op 8 september 2010, doi:10.1098/rsbl.2010.0701 [voor Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [voor Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [voor Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [voor Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [voor Testudines (namen van de ordes), Crocodylia en Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [voor Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [voor Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix en Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [voor Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomische checklist van onder Cites vallende amfibieën, gegevens afkomstig uit FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), versie 5.5 vanaf december 2011

in combinatie met BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [voor alle Amphibiasoorten]

Taxonomische checklist van de amfibiesoorten die unilateraal zijn opgesomd in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 en niet zijn opgenomen in de Cites-aanhangsels, gegevens over de soorten afkomstig uit FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online reference, versie 5.6 (9 januari 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII EN SARCOPTERYGII

Taxonomische checklist van alle onder Cites vallende haai- en vissoorten (Elasmobranchii en Actinopterygii, met uitzondering van het genus Hippocampus), gegevens afkomstig uit ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), gedownloade versie van 30 november 2011 [voor alle haai- en vissoorten, met uitzondering van het genus Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68. [voor Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [voor Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [voor Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [voor Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [voor Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [voor Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (tweede editie beschikbaar op cd-rom). [voor Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [voor Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [voor Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [voor Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [voor schorpioenen behorend tot het genus Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [voor Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomische checklist van onder Cites vallende spinnensoorten, gegevens afkomstig uit PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, versie 6.5 vanaf 7 april 2006 [voor Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352. [voor Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [voor vogelvleugelvlinders behorend tot de genera Ornithoptera, Trogonoptera en Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [voor Hirudo medicinalis en Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA EN HYDROZOA

Taxonomische checklist van alle onder Cites vallende koraalsoorten, gebaseerd op gegevens van het UNEP-WCMC uit 2012.

FLORA

The Plant-Book, tweede editie [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (verbeterde herdruk 1998)], voor de geslachtsnamen van alle in de aanhangsels van de Conventie opgenomen planten, tenzij deze zijn achterhaald door standaardchecklists die door de Conferentie der Partijen zijn aangenomen.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, achtste editie (J. C. Willis, herzien door H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), voor niet in The Plant-Book genoemde synoniemen van geslachtsnamen, tenzij deze zijn achterhaald door de hierna genoemde, door de Conferentie der Partijen aangenomen standaardchecklists.

The World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne en K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de Cycadaceae, Stangeriaceae en Zamiaceae.

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, samengesteld door de Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Cyclamen (Primulaceae) en Galanthus en Sternbergia (Liliaceae).

Cites Cactaceae Checklist, tweede editie (1999, samengesteld door D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de Cactaceae.

Cites Carnivorous Plant Checklist (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Dionaea, Nepenthes en Sarracenia.

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, samengesteld door de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Zwitserland, in samenwerking met de Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland), en de bijgewerkte editie: An Update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Zwitserland], als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Aloe en Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Taxus.

Cites Orchid Checklist (samengesteld door de Royal Botanic Gardens, Kew, Verenigd Koninkrijk), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot de geslachten Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione en Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula en Encyclia (Volume 2, 1997); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides en Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda en Vandopsis (Volume 3, 2001); en Aerides, Coelogyne, Comparettia en Masdevallia (Volume 4, 2006).

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), tweede editie (S. Carter en U. Eggli, 2003, uitgegeven door het Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Duitsland), als richtsnoer bij de naamgeving van succulente Euphorbia-soorten.

Dicksonia species of the Americas (2003, samengesteld door de Botanische Tuin van Bonn en het Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Duitsland), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Zuid-Afrika, als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Guaiacum.

Cites checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adres van de auteurs: Faculteit biogeografie en botanische tuin van de Universiteit Wenen; Rennweg 14, A-1030 Wien (Oostenrijk), als richtsnoer bij de naamgeving van soorten behorend tot het geslacht Bulbophyllum.

De door het UNEP-WCMC gepubliceerde Checklist of Cites species (2005, 2007 en bijwerkingen) kan worden gebruikt als inofficieel overzicht van de door de Conferentie der Partijen aanvaarde wetenschappelijke namen voor de in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97 opgenomen diersoorten, alsmede als een inofficiële samenvatting van de informatie in de ten behoeve van de Cites-nomenclatuur aangenomen standaardreferentiewerken.

▼B
BIJLAGE IX

1. In artikel 5, punt 5, bedoelde codes voor het aangeven van het doel van de transactie in vergunningen en certificaten

B

Fok in gevangenschap of kunstmatige kweek

E

Educatieve doeleinden

G

Botanische tuinen

H

Jachttrofeeën

L

Rechtshandhaving/gerechtelijke en forensische doeleinden

M

Medische doeleinden (m.i.v. biomedisch onderzoek)

N

Introductie of reïntroductie in het wild

P

Persoonlijke bezittingen

▼M6

Q

Reizende tentoonstellingen (monsterverzameling, circus, menagerie, plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling die of dat voor commerciële doeleinden aan het publiek wordt vertoond)

▼B

S

Wetenschappelijke doeleinden

T

Commerciële doeleinden

Z

Dierentuinen

2. In artikel 5, punt 6, bedoelde codes voor het aangeven van de oorsprong van de specimens in vergunningen en certificaten

W

Aan de natuur onttrokken specimens

▼M2

R

Specimens van dieren die in een gecontroleerd milieu zijn grootgebracht nadat zij als eieren of juvenielen werden onttrokken aan de vrije natuur waar zij anders slechts een zeer kleine kans zouden hebben gehad om te overleven tot het volwassen stadium

D

Dieren van soorten van bijlage A die voor commerciële doeleinden in gevangenschap zijn gefokt in het kader van een in het register van het Cites-secretariaat opgenomen programma overeenkomstig Resolutie Conf. 12.10 (Rev. CoP15) en planten van soorten van bijlage A die voor commerciële doeleinden kunstmatig zijn gekweekt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006, alsmede delen en afgeleide producten daarvan

▼B

A

Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 voor niet-commerciële doeleinden kunstmatig gekweekte planten van bijlage A en kunstmatig gekweekte planten van de bijlagen B en C alsmede delen en afgeleide producten daarvan

▼M2

C

Overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 in gevangenschap gefokte dieren, alsmede delen en afgeleide producten daarvan

▼B

F

In gevangenschap geboren dieren met betrekking waartoe niet aan de criteria van hoofdstuk XIII van Verordening (EG) nr. 865/2006 is voldaan, alsmede delen en afgeleide producten daarvan

I

In beslag genomen of verbeurdverklaarde specimens ( 7 )

O

Van vóór de Overeenkomst daterende specimens (7) 

U

Oorsprong onbekend (nader te motiveren)

▼M6

X

Specimens die zijn gehaald uit zeegebied dat niet onder de rechtsmacht van een staat valt

▼M1
BIJLAGE X

IN ARTIKEL 62, LID 1, BEDOELDE DIERSOORTEN

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
BIJLAGE XI

In Artikel 18 bedoelde typen biologische monsters en het gebruik waarvoor zij bestemd zijnType monster

Typische grootte monster

Toepassing

bloed, vloeibaar

druppels of 5 ml volledig bloed in een buisje met antistollingsmiddel; kan binnen 36 uur bederven

hematologie en biochemische standaardtesten voor de diagnose van ziekten; taxonomisch onderzoek; biomedisch onderzoek

bloed, droog (uitstrijkjes)

een druppel bloed, uitgesmeerd op een objectglas, meestal chemisch gefixeerd

bloedceltellingen en screening voor ziekteverwekkers/parasieten

bloed, gecoaguleerd (serum)

5 ml bloed in een buisje, met of zonder het stolsel

serologie en aantonen van antilichamen als bewijs van ziekte; biomedisch onderzoek

weefsels, gefixeerd

stukjes weefsel van 5 mm3 in een fixeervloeistof

histologie en elektronenmicroscopie voor het opsporen van ziekteverschijnselen; taxonomisch onderzoek; biomedisch onderzoek

weefsels, vers (met uitzondering van eieren, sperma en embryo’s)

stukjes weefsel van 5 mm3, soms ingevroren

microbiologie en toxicologie: opsporen van organismen en giffen; taxonomisch onderzoek; biomedisch onderzoek

afstrijkjes

minuscule stukjes weefsel op een wattenprop in een buisje

kweken van bacteriën, schimmels, enz., voor de diagnose van ziekten

haar, huid, veren, schubben

kleine, soms minuscule stukjes opperhuid in een buisje (tot een volume van 10 ml) met of zonder fixeervloeistof

genetische en forensische testen, opsporing van parasieten en ziekteverwekkers en andere testen

cellijnen en weefselculturen

geen restricties qua monstergrootte

cellijnen zijn kunstmatig in stand gehouden, nieuwe of permanente celculturen die op grote schaal worden toegepast in testen bij de productie van vaccins of andere geneesmiddelen en voor taxonomisch onderzoek (bv. chromosoomonderzoek en DNA-extractie)

DNA

kleine hoeveelheden bloed (tot 5 ml), haar, veerfollikels, spier- en orgaanweefsel (bv. lever, hart, enz.), gezuiverd DNA, enz.

geslachtsbepaling; identificatie/determinatie, forensisch onderzoek; taxonomisch onderzoek; biomedisch onderzoek

secreties (speeksel, gif, melk)

1–5 ml in flesjes

fylogenetisch onderzoek, productie van antigif, biomedisch onderzoek
BIJLAGE XII

ConcordantietabelVerordening (EG) nr. 1808/2001

Deze verordening

Artikel 1, onder a) en b)

Artikel 1, punten 1 en 2

Artikel 1, onder c)

Artikel 1, onder d) tot en met f)

Artikel 1, punten 3, 4 en 5

Artikel 1, punten 6, 7 en 8

Artikel 2, leden 1 en 2

Artikel 2, leden 1 en 2

Artikel 2, leden 3 en 4

Artikel 2, leden 3 en 4

Artikel 2, leden 5 en 6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, leden 1 en 2

Artikel 4, leden 1 en 2

Artikel 4, lid 3, onder a) en b)

Artikel 5, eerste alinea, punten 1 en 2

Artikel 5, eerste alinea, punt 3

Artikel 4, lid 3, onder c) tot en met e)

Artikel 5, eerste alinea, punten 4, 5 en 6

Artikel 4, lid 4

Artikel 6

Artikel 4, lid 5

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 9

Artikel 7, lid 1

Artikel 10

Artikel 7, lid 2

Artikel 11

Artikel 7, leden 3 en 4

Artikel 12

Artikel 8, lid 1

Artikel 13

Artikel 8, lid 2

Artikel 14

Artikel 8, lid 3

Artikel 15, leden 1 en 2

Artikel 8, lid 4

Artikel 15, leden 3 en 4

Artikel 8, lid 5

Artikel 16

Artikel 8, leden 6 en 7

Artikel 17

Artikelen 18 en 19

Artikel 9

Artikel 20

Artikel 10

Artikel 21

Artikel 11

Artikel 22

Artikel 12

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15

Artikel 26

Artikel 16

Artikel 27

Artikel 17

Artikel 28

Artikel 18

Artikel 29

Artikelen 30 tot en met 44

Artikel 19

Artikel 45

Artikel 20, lid 1

Artikel 46

Artikel 20, lid 2

Artikel 47

Artikel 20, lid 3, onder a) en b)

Artikel 48, lid 1, onder a) en b)

Artikel 20, lid 3, onder c)

Artikel 20, lid 3, onder d) en e)

Artikel 48, lid 1, onder c) en d)

Artikel 20, lid 4

Artikel 49

Artikel 20, leden 5 en 6

Artikel 50, leden 1 en 2

Artikel 21

Artikel 51

Artikel 22

Artikel 52

Artikel 23

Artikel 53

Artikel 24

Artikel 54

Artikel 25

Artikel 55

Artikel 26

Artikel 56

Artikel 27, lid 1, eerste en tweede streepje en de daaropvolgende tekst

Artikel 57, lid 1, onder a), b) en c)

Artikel 27, leden 2, 3 en 4

Artikel 57, leden 2, 3 en 4

Artikel 27, lid 5, onder a) en b)

Artikel 57, lid 5, onder a) en b)

Artikel 57, lid 5, onder c) en d)

Artikel 28, lid 1, eerste en tweede streepje

Artikel 58, lid 1, onder a) en b)

Artikel 28, leden 2 en 3

Artikel 58, leden 2 en 3

Artikel 28, lid 4, onder a) en b)

Artikel 58, lid 4

Artikel 29

Artikel 59

Artikel 30

Artikel 60

Artikel 31

Artikel 61

Artikel 32

Artikel 62

Artikel 33

Artikel 63

Artikel 34, lid 1

Artikel 34, lid 2, onder a) tot en met f)

Artikel 64, lid 1, onder a) tot en met f)

Artikel 34, lid 2, onder g) en h)

Artikel 64, lid 2

Artikel 35, leden 1 en 2

Artikel 65, leden 1 en 2

Artikel 35, lid 3, onder a) en b)

Artikel 65, lid 3

Artikel 65, lid 4

Artikel 36, lid 1

Artikel 66, leden 1, 2 en 3

Artikel 36, lid 2

Artikel 66, lid 4

Artikel 36, leden 3 en 4

Artikel 66, leden 5 en 6

Artikel 66, lid 7

Artikel 36, lid 5

Artikel 66, lid 8

Artikel 37

Artikel 67

Artikel 38

Artikel 68

Artikel 39

Artikel 69

Artikel 40

Artikel 70

Artikel 41

Artikel 71

Artikel 42

Artikel 74

Artikel 43

Artikel 72

Artikel 44

Artikel 73

Artikel 45

Artikel 75

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage III

Bijlage V

Bijlage IV

Bijlage VI

Bijlage V

Bijlage VII

Bijlage VI

Bijlage VIII

Bijlage VII

Bijlage IX

Bijlage VIII

Bijlage X

Bijlage XI

Bijlage XII

▼M6
BIJLAGE XIII

IN ARTIKEL 57, LID 3 BIS, BEDOELDE SOORTEN EN POPULATIES

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

( 2 ) PB L 384 van 31.12.1982, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2727/95 van de Commissie (PB L 284 van 28.11.1995, blz. 3).

( 3 ) PB L 250 van 19.9.2001, blz. 1.

( 4 ) PB L 242 van 7.9.2012, blz. 13.

( 5 ) PB L 344 van 7.12.1983, blz. 1.

( 6 ) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie van 15 januari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie wat betreft de voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten in Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer en Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (PB L 10 van 16.1.2015, blz. 19).

( 7 ) Alleen gebruiken in combinatie met een andere oorsprongscode.