02005R0768 — NL — 14.04.2019 — 003.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 768/2005 VAN DE RAAD

van 26 april 2005

tot oprichting van een Europees Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

(PB L 128, 21.5.2005, p.1)

Ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EU) 2019/473 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019

L 83

18

25.3.2019

 
De meest recente geconsolideerde versie voor de intrekking is beschikbaar via de link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005R0768-20161006