2004R2183 — NL — 11.02.2009 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 2183/2004 VAN DE RAAD

van 6 december 2004

tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstaten

(PB L 373, 21.12.2004, p.7)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 47/2009 VAN DE RAAD van 18 december 2008

  L 17

7

22.1.2009
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2183/2004 VAN DE RAAD

van 6 december 2004

tot uitbreiding van de toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen tot de niet-deelnemende lidstatenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commisie,

Gezien het advies van het Europees Parlement ( 1 ),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 2182/2004 ( 2 ) heeft de Raad aangegeven dat deze verordening van toepassing zou moeten zijn in de deelnemende lidstaten zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro ( 3 ).

(2)

Het is echter belangrijk dat de regels voor op euromunten lijkende medailles en penningen in de gehele Gemeenschap uniform zijn, waartoe de nodige voorzieningen dienen te worden getroffen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:▼M1

Artikel 1

De toepassing van Verordening (EG) nr. 2182/2004, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 46/2009 ( 4 ), wordt uitgebreid tot andere lidstaten dan de deelnemende lidstaten zoals gedefinieerd in artikel 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 974/98.

▼B

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.( 1 ) Advies uitgebracht op 1 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

( 2 ) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

( 3 ) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2596/2000 (PB L 300 van 29.11.2000, blz. 2).

( 4 ) Verordening (EG) nr. 46/2009 van de Raad van 18 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2182/2004 betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (PB L 17 van 22.1.2009, blz. 5).