2004L0040 — NL — 29.06.2013 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2004/40/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 29 april 2004

betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

(PB L 159, 30.4.2004, p.1)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

L 179

1

29.6.2013