2002L0091 — NL — 01.02.2012 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2002/91/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2002

betreffende de energieprestatie van gebouwen

(PB L 001, 4.1.2003, p.65)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010

L 153

13

18.6.2010