2002A6430 — NL — 22.10.2012 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten

(PB L 114 van 30.4.2002, blz. 430)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

BESLUIT Nr. 1/2011 VAN HET GEMENGD COMITÉ INGESTELD BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT van 21 oktober 2011

  L 97

1

3.4.2012
▼B

OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachtenDE EUROPESE GEMEENSCHAP (hierna „de Gemeenschap” te noemen),

enerzijds, en

DE ZWITSERSE BONDSSTAAT (hierna „Zwitserland” te noemen),

anderzijds,

hierna „partijen” te noemen,

OVERWEGENDE de inspanningen en verbintenissen van de partijen om hun respectieve markten voor overheidsopdrachten te liberaliseren, met name in het kader van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) die op 15 april 1994 in Marrakesh werd gesloten en op 1 januari 1996 in werking is getreden, alsmede door de vaststelling van nationale regelgeving voor de daadwerkelijke openstelling van de markten voor overheidsopdrachten door middel van een geleidelijke liberalisatie,

OVERWEGENDE de briefwisseling van 25 maart en 5 mei 1994 tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en het Zwitserse Office fédéral des affaires économiques extérieures,

OVERWEGENDE de overeenkomst van 22 juli 1972 tussen Zwitserland en de Gemeenschap,

VERLANGENDE de draagwijdte van hun respectieve aanhangsels I van de GPA te verbeteren en te verruimen;

TEVENS VERLANGENDE de liberalisatie voort te zetten via de toekenning van wederzijdse toegang tot opdrachten voor leveringen, werken en diensten van telecommunicatieorganisaties en spoorwegexploitanten, organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en particuliere ondernemingen die op basis van door een bevoegde instantie verleende uitsluitende of bijzondere rechten een dienst van openbaar nut aanbieden in de sectoren drinkwater- of elektriciteitsvoorziening, stadsvervoer, luchthavens en binnen- of zeehavens,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:HOOFDSTUK 1

VERRUIMING VAN DE DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE IN HET KADER VAN DE WERELDHANDELSORGANISATIE IS GESLOTEN

Artikel 1

Verplichtingen van de Gemeenschap

1.  Om de draagwijdte van haar verbintenissen ten aanzien van Zwitserland in het kader van de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA), die op 15 april 1994 in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) werd gesloten, aan te vullen en te verruimen, zegt de Gemeenschap toe haar bijlagen en algemene aantekeningen op aanhangsel I van de GPA als volgt te zullen wijzigen:

Schrapping van „Zwitserland” in het eerste streepje van algemene aantekening 2, zodat Zwitserse leveranciers en dienstverrichters de mogelijkheid krijgen de gunning van opdrachten door de in bijlage 2, lid 2, opgesomde organisaties uit de Gemeenschap overeenkomstig artikel XX aan te vechten.

2.  De Gemeenschap stelt het secretariaat van de WTO binnen een maand na de vankrachtwording van deze overeenkomst van deze wijziging in kennis.

Artikel 2

Verplichtingen van Zwitserland

1.  Om de draagwijdte van zijn verbintenissen in het kader van de GPA ten aanzien van de Gemeenschap aan te vullen en te verruimen, zegt Zwitserland toe zijn bijlagen en algemene aantekeningen op aanhangsel I van de GPA als volgt te zullen wijzigen:

Toevoeging aan de lijst van organisaties in bijlage 2, na punt 2, van de volgende alinea:

„3. De overheden en openbare instellingen op het niveau van districten en gemeenten.”

2.  Zwitserland stelt het secretariaat van de WTO binnen een maand na de vankrachtwording van deze overeenkomst van deze wijziging in kennis.HOOFDSTUK II

OPDRACHTEN DOOR TELECOMMUNICATIE ORGANISATIES, SPOORWEGEXPLOITANTEN EN SOMMIGE NUTSBEDRIJVEN

Artikel 3

Doel, definities en draagwijdte

1.  Deze overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor wederzijdse, doorzichtige en niet-discriminerende toegang voor de leveranciers en dienstverrichters van beide partijen tot opdrachten voor de levering van producten en diensten, inclusief diensten op het gebied van de bouw, door telecommunicatieorganisaties, spoorwegexploitanten, organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden van beide partijen.

2.  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a) „telecommunicatieorganisaties” (hierna „TO's” te noemen), organisaties die openbare telecommunicatienetwerken ter beschikking stellen of exploiteren of die een of meer openbare telecommunicatiediensten verstrekken en die hetzij een overheidsdienst of openbaar bedrijf zijn, hetzij uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen voor de uitoefening van deze activiteit zijn verleend;

b) „openbaar telecommunicatienetwerk”, de ter beschikking van het publiek staande telecommunicatie-infrastructuur waarmee signalen tussen bepaalde eindstations van het netwerk kunnen worden overgebracht door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

c) „openbare telecommunicatiediensten”, diensten die geheel of gedeeltelijk bestaan in het overbrengen en doorgeven van signalen op het openbare telecommunicatienet door middel van telecommunicatieprocédés, met uitzondering van radio-omroep en van televisie;

d) „spoorwegexploitanten” (hierna „SE's” te noemen), organisaties die zich onder meer bezighouden met de exploitatie van netten voor het verlenen van een dienst van openbaar nut op het gebied van het vervoer per spoor en die hetzij een overheidsdienst of openbaar bedrijf zijn, hetzij uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen voor de uitoefening van deze activiteit zijn verleend;

e) „organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening”, organisaties die hetzij een overheidsdienst of openbaar bedrijf zijn, hetzij uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen zijn verleend en die zich onder meer bezighouden met een van de onder i) of ii) hieronder genoemde activiteiten of met een combinatie daarvan:

i) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van gas of warmte, dan wel de gas- of warmtetoevoer aan die netten,

ii) de exploitatie van een geografisch gebied met het oogmerk van prospectie of winning van aardolie, gas, steenkool of andere vaste brandstoffen;

f) „particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden”, aanbestedende diensten die niet onder de GPA vallen maar die uitsluitende of bijzondere rechten genieten die hun door een bevoegde instantie van een van beide partijen zijn verleend en die zich onder meer bezighouden met een van de onder i) tot en met v) genoemde activiteiten of met een combinatie daarvan:

i) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van drinkwater, of de drinkwatertoevoer aan die netten,

ii) de beschikbaarstelling of exploitatie van vaste netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van de productie, het vervoer of de distributie van elektriciteit, of de elektriciteitstoevoer aan die netten,

iii) de beschikbaarstelling van luchthavens of andere vervoerterminals aan luchtvaartmaatschappijen,

iv) de beschikbaarstelling van zee- of binnenhavens of andere vervoerterminals aan zeevervoermaatschappijen en binnenvaartondernemingen,

v) de exploitatie van netten voor het verlenen van een dienst aan het publiek op het gebied van stadsspoorwegverbindingen, automatische systemen, tram-, trolley-, bus- of kabelverbindingen.

3.  Deze overeenkomst is van toepassing op alle wetten, voorschriften of praktijken met betrekking tot opdrachten die worden geplaatst door TO's en SE's van de partijen, door organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en door particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden (hierna „onder de overeenkomst vallende organisaties” te noemen), zoals omschreven in dit artikel en nader opgesomd in de bijlagen I tot en met IV, alsmede op de gunning van alle opdrachten door deze onder de overeenkomst vallende organisaties.

4.  De artikel en 4 en 5 zijn van toepassing op opdrachten of reeksen opdrachten met een geraamde waarde, exclusief BTW, van ten minste:

a) voor opdrachten van TO's:

i) 600 000  EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor leveringen en diensten,

ii) 5 000 000  EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor werken;

b) voor opdrachten van SE's en organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening:

i) 400 000  EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor leveringen en diensten,

ii) 5 000 000  EUR of de tegenwaarde daarvan in SDR voor werken;

c) voor opdrachten van particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden:

i) 400 000  SDR of de tegenwaarde daarvan in EUR voor leveringen en diensten,

ii) 5 000 000  SDR of de tegenwaarde daarvan in EUR voor werken.

De omrekening van EUR in SDR geschiedt overeenkomstig de in de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) voorgeschreven procedures.

5.  Dit hoofdstuk is niet van toepassing op door TO's gegunde opdrachten voor aankopen die uitsluitend moeten dienen om hen in staat te stellen een of meer telecommunicatiediensten aan te bieden, wanneer het andere organisaties vrij staat in hetzelfde geografische gebied dezelfde diensten aan te bieden onder nagenoeg identieke voorwaarden. Elke partij stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van dergelijke opdrachten. Deze bepaling wordt onder dezelfde voorwaarden van toepassing op opdrachten van SE's, van organisaties die werkzaam zijn in de sector energievoorziening andere dan de elektriciteitsvoorziening en van particuliere ondernemingen die een dienst van openbaar nut aanbieden, zodra die sectoren zijn geliberaliseerd.

6.  Wat diensten, inclusief diensten op het gebied van de bouw, betreft is deze overeenkomst van toepassing op de in de bijlagen VI en VII bij deze overeenkomst vermelde diensten.

7.  Deze overeenkomst is niet van toepassing op de onder de overeenkomst vallende organisaties, indien deze voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld, voor de Gemeenschap, in artikel 2, leden 4 en 5, artikel 3, artikel 6, lid 1, artikel 7, lid 1, artikel 9, lid 1, artikel 10, artikel 11, artikel 12, en artikel 13, lid 1, van Richtlijn 93/38/EG, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1) en, voor Zwitserland, in de bijlagen VI en VIII.

Zij is evenmin van toepassing op opdrachten van SE's voor de aankoop of de huur van producten ter financiering van opdrachten voor leveringen die conform de regels van deze overeenkomst zijn geplaatst.

Artikel 4

Aanbestedingsprocedures

1.  De partijen zien erop toe dat de door hun onder de overeenkomst vallende organisaties gevolgde aanbestedingsprocedures en -praktijken beantwoorden aan de beginselen van non-discriminatie, doorzichtigheid en eerlijkheid. Bedoelde procedures en praktijken moeten ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) de oproep tot mededinging geschiedt door een indicatieve aankondiging, de aankondiging van een voorgenomen opdracht of een mededeling inzake het bestaan van een erkenningssysteem. Deze berichten of een samenvatting van de belangrijkste elementen ervan worden ten minste in één van de officiële talen van de GPA op nationaal niveau wat Zwitserland betreft, of op communautair niveau wat de EG betreft, bekendgemaakt. Zij bevatten alle nodige gegevens aangaande de voorgenomen aanbesteding, inclusief zo mogelijk het soort aanbestedingsprocedure dat wordt gevolgd;

b) de termijnen zijn lang genoeg om de leveranciers of dienstverrichters in staat te stellen hun offertes op te stellen en in te dienen;

c) het bestek omvat alle nodige gegevens, met name technische specificaties en selectie- en gunningscriteria, om de inschrijvers in staat te stellen offertes in te dienen die aan de eisen voldoen. Het bestek moet op aanvraag aan de leveranciers of dienstverrichters worden toegezonden;

d) de selectiecriteria zijn niet-discriminerend. Wanneer een betrokken aanbestedende dienst een erkenningsregeling toepast, moet dat systeem zijn gebaseerd op van tevoren vastgestelde niet-discriminerende criteria en moet desgewenst informatie worden verstrekt over de procedure en voorwaarden voor deelneming;

e) als gunningscriterium geldt hetzij de economisch voordeligste aanbieding, waarbij specifieke beoordelingscriteria zoals de leverings- of uitvoeringstermijn, de kosteneffectiviteit, kwaliteit, technische verdiensten, klantenservice, verbintenissen met betrekking tot reserveonderdelen, prijs, enz. een rol spelen, hetzij alleen de laagste prijs.

2.  De partijen zorgen ervoor dat hun onder de overeenkomst vallende organisaties bij de in het bestek opgenomen technische specificaties meer het accent leggen op prestatiekenmerken dan op het ontwerp of op beschrijvende kenmerken. De specificaties dienen gebaseerd te zijn op internationale normen, wanneer deze bestaan, en anders op nationale technische voorschriften, erkende nationale normen of bouwvoorschriften. Het is verboden technische specificaties vast te stellen of toe te passen die tot doel of als gevolg hebben dat onnodige belemmeringen worden opgeworpen voor de aankoop van producten of diensten van een van beide partijen door een onder de overeenkomst vallende organisatie van de andere partij of voor de handel in deze goederen of diensten tussen de partijen.

Artikel 5

Beroepsprocedures

1.  De partijen zorgen voor niet-discriminerende, snelle, doorzichtige en doeltreffende procedures die leveranciers of dienstverrichters in staat stellen beroep in te stellen tegen veronderstelde inbreuken op deze overeenkomst die zich hebben voorgedaan in het kader van aanbestedingen waarbij zij een belang hebben of hadden. De in bijlage V beschreven beroepsprocedures zijn van toepassing.

2.  De partijen zien erop toe dat hun respectieve onder de overeenkomst vallende organisaties de relevante stukken aangaande de onder dit hoofdstuk vallende aanbestedingsprocedures gedurende ten minste drie jaar bewaren.

3.  De partijen zien erop toe dat de besluiten van de voor de beroepsprocedures verantwoordelijke instanties daadwerkelijk worden uitgevoerd.HOOFDSTUK III

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Non-discriminatie

1.  De partijen zorgen ervoor dat de onder de overeenkomst vallende organisaties die op hun respectieve grondgebieden zijn gevestigd, bij hun procedures en praktijken in verband met de gunning van opdrachten boven de in artikel 3, lid 4, genoemde drempelwaarde:

a) producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters van de andere partij niet minder gunstig behandelen dan

i) binnenlandse producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters, en

ii) producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters uit derde landen;

b) een op het nationaal grondgebied gevestigd leverancier of dienstverrichter niet minder gunstig behandelen dan een andere op het nationaal grondgebied gevestigde leverancier of dienstverrichter op grond van de mate van eigendom van of deelneming in natuurlijke of rechtspersonen van de andere partij;

c) een op het nationaal grondgebied gevestigd leverancier of dienstverrichter niet discrimineren omdat het geleverde product of de geleverde dienst uit de andere partij afkomstig is;

d) bij de erkenning of selectie van producten, diensten, leveranciers en dienstverrichters of bij de beoordeling van de offertes en de gunning van de opdrachten geen compensaties verlangen.

2.  De partijen verbinden zich ertoe op generlei wijze directe of indirecte discriminerende gedragingen op te leggen aan de bevoegde instanties of aan de onder de overeenkomst vallende organisaties. In bijlage X zijn voorbeelden van gebieden opgenomen waarop zich een dergelijke discriminatie zou kunnen voordoen.

3.  Ten aanzien van procedures en praktijken in verband met de plaatsing van opdrachten beneden de in artikel 3, lid 4, genoemde drempelwaarden verbinden partijen zich ertoe de onder de overeenkomst vallende organisaties aan te sporen de leveranciers en dienstverrichters van de andere partij overeenkomstig het bepaalde in lid 1 te behandelen. De partijen komen overeen dat uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst de voorwaarden en de werking van deze bepaling opnieuw zullen worden bekeken in het licht van de bij de onderlinge betrekkingen opgedane ervaringen. Daartoe zal het Gemengd Comité lijsten opstellen van de situaties waarin het in artikel 6 neergelegde beginsel wordt toegepast.

4.  De in lid 1, met name onder a), punt i), en in de leden 2 en 3 uiteengezette beginselen laten de maatregelen onverlet die noodzakelijk zijn voor het integratieproces van de EG en voor de totstandbrenging en de werking van de communautaire interne markt alsmede voor de ontwikkeling van de Zwitserse interne markt. Voorts doen deze principes, met name die welke onder a), punt ii), zijn uiteengezet, geen afbreuk aan de preferentiële behandeling die wordt verleend krachtens bestaande of toekomstige regionale overeenkomsten inzake economische integratie. De toepassing van deze bepaling mag echter de werking van deze overeenkomst niet uithollen. De maatregelen waarop deze bepaling van toepassing is, worden opgesomd in bijlage IX; elke partij kan andere maatregelen aanmelden die hiervoor in aanmerking komen. Op verzoek van een van de partijen wordt in het Gemengd Comité overleg gepleegd om een blijvende goede werking van deze overeenkomst te waarborgen.

Artikel 7

Uitwisseling van informatie

1.  Voor zover noodzakelijk met het oog op de goede toepassing van hoofdstuk II, wisselen de partijen onderling informatie uit over voorgenomen wijzigingen in hun relevante wetgeving die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen of zouden kunnen vallen (ontwerp-richtlijnen, ontwerpen van wet en van andere besluiten, voorstellen tot wijziging van het Concordat intercantonal).

2.  Elke partij stelt de andere tevens in kennis van elk ander vraagstuk betreffende de interpretatie en toepassing van deze overeenkomst.

3.  De partijen delen elkaar de namen en adressen mee van „contactpunten” die tot taak hebben inlichtingen te verstrekken over de rechtsregels die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst en van de GPA vallen, met inbegrip van die op lokaal niveau.

Artikel 8

Toezichthoudende autoriteit

1.  Op de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst op het grondgebied van elk partij wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke autoriteit. Deze autoriteit is bevoegd om kennis te nemen van elk bezwaar en elke klacht over de toepassing van deze overeenkomst. Zij treedt snel en doeltreffend op.

2.  Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt deze autoriteit tevens de bevoegdheid verleend om zelf een procedure in te leiden of administratieve of gerechtelijke stappen te ondernemen tegen onder de overeenkomst vallende organisaties die zich schuldig maken aan schendingen van deze overeenkomst bij het plaatsen van opdrachten.

Artikel 9

Dringende maatregelen

1.  Indien een partij van oordeel is dat de andere de krachtens deze overeenkomst op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen of dat een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling dan wel een gedraging van de andere partij de voordelen die voor haar uit deze overeenkomst voortvloeien in aanzienlijke mate beperkt of dreigt te beperken en indien de partijen het niet snel eens kunnen worden over een passende vergoeding of over een andere oplossing voor het geschil, kan de gelaedeerde partij, onverminderd de andere rechten en verplichtingen die zij aan het internationale recht ontleent, de toepassing van deze overeenkomst partieel of, in voorkomend geval, volledig opschorten. In dat geval stelt zij de andere partij daarvan onverwijld in kennis. De gelaedeerde partij kan voorts overeenkomstig artikel 18, lid 3, de overeenkomst opzeggen.

2.  De draagwijdte en de geldigheidsduur van deze maatregelen blijven beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de situatie recht te zetten en in voorkomend geval een billijk evenwicht tussen de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten tot stand te brengen.

Artikel 10

Geschillenbeslechting

Elk geschil betreffende de uitlegging of toepassing van deze overeenkomst kan door elk van beide overeenkomstsluitende partijen aan het Gemengd Comité worden voorgelegd. Dit tracht een oplossing voor het geschil te vinden. Alle gegevens die dienstig kunnen zijn voor een grondig onderzoek van de situatie, met het oog op het vinden van een aanvaardbare oplossing, worden aan het Gemengd Comité verstrekt. Het Gemengd Comité onderzoekt in dit verband alle mogelijkheden die een blijvende goede werking van deze overeenkomst kunnen waarborgen.

Artikel 11

Gemengd Comité

1.  Er wordt een Gemengd Comité ingesteld dat verantwoordelijk is voor het beheer en de correcte toepassing van deze overeenkomst. In dat verband biedt het een kader voor gedachtewisselingen en voor de uitwisseling van gegevens, alsmede voor overleg tussen de partijen.

2.  Het Gemengd Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen en neemt in onderlinge overeenstemming standpunten in. Het stelt zijn reglement van orde vast en kan werkgroepen oprichten die het bij de uitvoering van zijn taak bijstaan.

3.  Met het oog op de goede werking van deze overeenkomst komt het Gemengd Comité minstens eenmaal per jaar of op verzoek van een van de partijen bijeen.

4.  Het Gemengd Comité onderzoekt op geregelde tijden de bijlagen van deze overeenkomst en kan deze op verzoek van een van de partijen wijzigen.

Artikel 12

Informatietechnologie

1.  De partijen werken samen om ervoor te zorgen dat de informatie die in hun respectieve gegevensbanken over overheidsopdrachten is opgeslagen, met name de informatie in aankondigingen en bestekken, wat kwaliteit en toegankelijkheid betreft vergelijkbaar is. Ook werken zij samen om te ervoor te zorgen dat de informatie die langs elektronische weg ten behoeve van overheidsopdrachten tussen belanghebbenden wordt uitgewisseld wat kwaliteit en toegankelijkheid betreft vergelijkbaar is.

2.  Met inachtneming van de problemen die op het gebied van de interoperabiliteit en interconnectie bestaan, en na overeenstemming te hebben bereikt aangaande de vergelijkbaarheid van de in lid 1 bedoelde informatie, nemen de partijen de vereiste maatregelen om de leveranciers en dienstverrichters van de andere partij toegang te verlenen tot de in hun gegevensbanken opgeslagen informatie over aanbestedingen en met name tot aankondigen van aanbestedingen. Zij geven de leveranciers en dienstverrichters van de andere partij dus toegang tot hun elektronische aanbestedingssystemen en met name tot elektronische inschrijvingsmogelijkheden. De partijen houden eveneens naar behoren rekening met artikel XXIV, lid 8, van de GPA.

Artikel 13

Tenuitvoerlegging

1.  De partijen nemen alle algemene of bijzondere maatregelen die ertoe dienen dat de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen worden nagekomen.

2.  Zij zien af van alle maatregelen die het bereiken van de doelstellingen van deze overeenkomst in gevaar zouden kunnen brengen.

Artikel 14

Herziening

De partijen toetsen de werking van deze overeenkomst binnen drie jaar na de datum van haar inwerkingtreding teneinde de tenuitvoerlegging ervan zo nodig te verbeteren.

Artikel 15

Relatie met de WTO-akkoorden

Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en plichten die voor de partijen uit de in het kader van de WTO gesloten akkoorden voortvloeien.

Artikel 16

Geografisch toepassingsgebied

Deze overeenkomst is van toepassing op de gebieden die vallen onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, onder de voorwaarden die in het Verdrag zijn genoemd, enerzijds, en op het grondgebied van de Zwitserse Bondsstaat anderzijds.

Artikel 17

Bijlagen

De bijlagen bij deze overeenkomst maken daarvan een integrerend deel uit.

Artikel 18

Inwerkingtreding en duur

1.  Deze overeenkomst wordt door de partijen geratificeerd of goedgekeurd volgens de voor iedere partij geldende procedures. Zij treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de laatste kennisgeving van nederlegging van de ratificatie- of goedkeuringsakten voor alle zeven onderstaande akkoorden:

 akkoord over bepaalde aspecten van overheidsopdrachten;

 akkoord inzake het vrije verkeer van personen;

 akkoord inzake de luchtvaart;

 akkoord inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg;

 akkoord inzake de handel in landbouwproducten;

 akkoord over de wederzijdse erkenning op het gebied van de conformiteitsbeoordeling;

 akkoord inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking.

2.  Deze overeenkomst geldt aanvankelijk voor zeven jaar. Zij wordt voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Gemeenschap of Zwitserland vóór het aflopen van de aanvankelijke periode van zeven jaar de andere partij ervan in kennis stelt de overeenkomst niet te willen verlengen. In dit laatste geval zijn de bepalingen van lid 4 van toepassing.

3.  De Gemeenschap en Zwitserland kunnen de overeenkomst opzeggen door de andere partij van hun besluit in kennis te stellen. In het geval van opzegging zijn de bepalingen van lid 4 van toepassing.

4.  De geldigheid van de zeven in lid 1 genoemde akkoorden vervalt zes maanden na ontvangst van het bericht van niet-verlenging overeenkomstig lid 2 of van opzegging overeenkomstig lid 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

BIJLAGE I

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub a) tot en met c), en lid 5, van de overeenkomst)

TELECOMMUNICATIEORGANISATIES DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN

▼M1

Bijlage I A — Unie

Telecommunicatieorganisaties vallen niet langer onder de overeenkomst.

▼B

Bijlage I B — Zwitserland

Nadere omschrijving van de organisaties die een activiteit op het gebied van de telecommunicatie uitoefenen in de zin van artikel 3, lid 1 en lid 2, sub a) tot en met c) van de overeenkomst

Organisaties die openbare telecommunicatiediensten verlenen krachtens een concessie in de zin van artikel 66, eerste alinea, van de „loi fédérale sur les télécommunications” van 30 april 1997.

Bijvoorbeeld: Swisscom.

BIJLAGE II

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub d),en lid 5, van de overeenkomst)

SPOORWEGEXPLOITANTEN DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN

▼M1

Bijlage II A — Unie

België

 NMBS Holding

 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Infrabel

Bulgarije

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 „Български държавни железници” ЕАД

 „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД

 „БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД

 „БДЖ — Товарни превози” ЕООД

 „Българска Железопътна Компания” АД

 „Булмаркет — ДМ” ООД

Tsjechië

Alle aanbestedende diensten die spoorwegdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder f), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd

Bijvoorbeeld:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s.

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Denemarken

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Duitsland

 Deutsche Bahn AG

 Andere ondernemingen die spoorwegdiensten aan het publiek verlenen overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de Allgemeine Eisenbahngesetz van 27 december 1993, laatstelijk gewijzigd op 26 februari 2008

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332)

 AS Eesti Raudtee

 AS Elektriraudtee

Ierland

 Iarnród Éireann (/Irish Rail)

 Railway Procurement Agency

Griekenland

 „Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), op grond van Wet nr. 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” overeenkomstig Wet nr. 2366/95

Spanje

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Frankrijk

 Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en andere spoorwegnetten die voor het publiek toegankelijk zijn, als bedoeld in titel II, hoofdstuk 1, van de loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 van 30 december 1982

 Réseau ferré de France, overheidsbedrijf opgericht bij Loi no 97-135 van 13 februari 1997

Italië

 Ferrovie dello Stato S.p.A. waaronder le Società partecipate

 Entiteiten en ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 10 van Regio Decreto nr. 1447 van 9 mei 1912 tot goedkeuring van de geconsolideerde wetten op „le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili”

 Entiteiten en ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 4 van Legge nr. 410 van 4 juni 1949 — Concorso dello Stato per la priattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Entiteiten en ondernemingen of lokale overheden die spoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie overeenkomstig artikel 14 van Legge nr. 1221 van 2 augustus 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Entiteiten en ondernemingen die openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van het decreto legislativo No 422 van 19 november 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 — als gewijzigd bij decreto legislativo No 400 van 20 september 1999 en bij artikel 45 van Legge No 166 van 1 augustus 2002

Cyprus

Letland

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” en andere ondernemingen die spoorwegdiensten verlenen en aankopen doen overeenkomstig de wet „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

 Valsts akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”

Litouwen

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geleinkeliai”

 Andere entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig het Wetboek op het spoorwegvervoer van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 72-2489, 2004)

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Hongarije

 Entiteiten die publieke spoorwegdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről en op basis van een vergunning overeenkomstig 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Bijvoorbeeld:

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nederland

Aanbestedende entiteiten in de spoorwegsector. Bijvoorbeeld:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Oostenrijk

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH

 Entiteiten met vergunning krachtens de Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957, als gewijzigd, om vervoersdiensten te verlenen

Polen

Entiteiten die spoorwegdiensten verlenen op basis van de ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; waaronder:

 PKP Intercity Sp, z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe SA

 „Koleje Mazowieckie — KM” Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugal

 CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 109/77 van 23 maart 1977

 REFER, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 104/97 van 29 april 1997

 RAVE, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 323-H/2000 van 19 december 2000

 Fertagus, SA, overeenkomstig Decreto-Lei 78/2005, van 13 april 2005

 Overheidsdiensten en -bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 van 17 maart 1990

 Particuliere bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 10/90 van 17 maart 1990, in het geval van speciale of exclusieve rechten

Roemenië

 Compania Națională Căi Ferate — CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR — Marfă”

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători”

SloveniëMat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

Ljubljana

Slowakije

 Entiteiten die in de spoorweg-, kabelbaan- en aanverwante sectoren werkzaam zijn overeenkomstig Wet nr. 258/1993 volgens de tekst van Wet nr. 152/1997 en Wet nr. 259/2001

 Entiteiten die spoorwegvervoersdiensten verlenen aan het publiek in het kader van Wet nr. 164/1996 volgens de tekst van Wetten nr. 58/1997, nr. 260/2001, nr. 416/2001 en nr. 114/2004 en op basis van Regeringsdecreet nr. 662 van 7 juli 2004

Bijvoorbeeld:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Finland

 VR-Yhtymä Oy/VR-Group Ab/VR Group Ltd

Zweden

 Publieke entiteiten die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig järnvägslagen (2004:519) en järnvägsförordningen (2004:526)

 Regionale en plaatselijke openbare entiteiten die regionale of plaatselijke spoorwegverbindingen verzorgen op grond van lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Particuliere entiteiten die spoorwegdiensten verlenen op basis van een vergunning die is verleend overeenkomstig förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, wanneer deze vergunning voldoet aan artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2004/17/EG

Verenigd Koninkrijk

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Aanbieders van spoorwegdiensten die werkzaam zijn op basis van bijzondere of exclusieve rechten verleend door het ministerie van Transport of door een andere bevoegde dienst.

▼B

Bijlage II B — Zwitserland

Nadere omschrijving van de organisaties voor spoorwegvervoer in de zin van artikel 3, lid 1 en lid 2, sub d), van de overeenkomst

Chemins de fer fédéraux (CFF) ( 1 )

Organisaties in de zin van artikel 1, tweede alinea en artikel 2, eerste alinea van de „loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer”, voorzover zij diensten van openbaar vervoer per spoor (normaalspoor en smalspoor) ter beschikking stellen of exploiteren (1) .

Bijvoorbeeld: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

BIJLAGE III

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub e),en lid 5, van de overeenkomst)

ORGANISATIES WERKZAAM IN DE SECTOR VAN DE ENERGIEVOORZIENING

▼M1

Bijlage III A — Unie

a)    Vervoer of distributie van gas of warmte

België

 Distrigas

 Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 Fluxys

Bulgarije

Entiteiten met vergunning voor de productie of het transport van warmte overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД

 Брикел — ЕАД

 „Бул Еко Енергия” ЕООД

 „ГЕРРАД” АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3” — АД

 „Топлина електроенергия газ екология” ООД

 Топлофикация Бургас — ЕАД

 Топлофикация Варна — ЕАД

 Топлофикация Велико Търново — ЕАД

 Топлофикация Враца — ЕАД

 Топлофикация Габрово — ЕАД

 Топлофикация Казанлък — ЕАД

 Топлофикация Лозница — ЕАД

 Топлофикация Перник — ЕАД

 ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

 Топлофикация Плевен — ЕАД

 Топлофикация Правец — ЕАД

 Топлофикация Разград — ЕАД

 Топлофикация Русе — ЕАД

 Топлофикация Сливен — ЕАД

 Топлофикация София — ЕАД

 Топлофикация Шумен — ЕАД

 Топлофикация Ямбол — ЕАД

Entiteiten met vergunning voor het transport, de distributie of de openbare levering door de eindleverancier van gas overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 Булгаргаз ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Бургасгаз ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз-2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten die in de gas- en warmtesectoren diensten verlenen, als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder a) en b), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd

Bijvoorbeeld:

 NET4GAS, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

Denemarken

 Entiteiten die gas of warmte distribueren op basis van een vergunning overeenkomstig § 4 van de lov om varmeforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 347 van 17 juli 2005

 Entiteiten die gas transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig § 10 van de lov om naturgasforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1116 van 8 mei 2006

 Entiteiten die gas transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig bekendtgørelse nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter van 25 april 2006

 Energinet Danmark en dochterondernemingen die volledig in handen zijn van Energinet Danmark overeenkomstig de lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zie Wet nr. 1384 van 20 december 2004

Duitsland

Lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen of verenigingen van publiekrechtelijke instellingen, en overheidsbedrijven die aan andere bedrijven energie leveren, een energieleveringsnetwerk exploiteren of uit hoofde van eigendom het beschikkingsrecht hebben over een energieleveringsnetwerk overeenkomstig artikel 3, lid 18, van de Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) van 24 april 1998, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21-2-2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332)

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus

Ierland

 Bord Gáis Éireann

 Andere entiteiten die van de Commission for Energy Regulation een vergunning kunnen krijgen voor de distributie of transmissie van aardgas overeenkomstig de Gas ACTS 1976 to 2002

 Entiteiten met een vergunning uit hoofde van de Electricity Regulation Act 1999 die zich als exploitanten van „Combined Heat and Power Plants” bezighouden met de distributie van warmte

Griekenland

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, die gas vervoert en distribueert op grond van Wet nr. 2364/95, als gewijzigd bij de Wetten nr. 2528/97, nr. 2593/98 en nr. 2773/99

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Spanje

 Enagas, SA

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, SA

 Gasoducto de Extremadura, SA

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, SA

 Regasificadora del Noroeste, SA

 Sociedad de Gas de Euskadi, SA

 Transportista Regional de Gas, SA

 Unión Fenosa de Gas, SA

 Bilbogas, SA

 Compañía Española de Gas, SA

 Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, SA

 Distribuidora Regional de Gas, SA

 Donostigas, SA

 Gas Alicante, SA

 Gas Andalucía, SA

 Gas Aragón, SA

 Gas Asturias, SA

 Gas Castilla — La Mancha, SA

 Gas Directo, SA

 Gas Figueres, SA

 Gas Galicia SDG, SA

 Gas Hernani, SA

 Gas Natural de Cantabria, SA

 Gas Natural de Castilla y León, SA

 Gas Natural SDG, SA

 Gas Natural de Alava, SA

 Gas Natural de La Coruña, SA

 Gas Natural de Murcia SDG, SA

 Gas Navarra, SA

 Gas Pasaia, SA

 Gas Rioja, SA

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, SA

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, SA

 Tolosa Gas, SA

Frankrijk

 Gaz de France, opgericht bij en geëxploiteerd overeenkomstig Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd

 GRT Gaz, beheerder van het gastransportnet

 Entiteiten die gas distribueren als genoemd in artikel 23 van Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd. (met distributie belaste semioverheidsbedrijven, regies en soortgelijke diensten die bestaan uit regionale of lokale overheden) (bijvoorbeeld: Gaz de Bordeaux en Gaz de Strasbourg)

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, die warmte distribueren

Italië

 SNAM Rete Gas S.p.A., S.G.M. e EDISON T. e S. voor het transport van gas

 Entiteiten die gas distribueren en vallen onder de geconsolideerde wetten op de rechtstreekse verkrijging van zeggenschap over publieke diensten door lokale overheden en provincies, aangenomen bij Regio Decreto No 2578 van 15 oktober 1925 en bij D.P.R. No 902 van 4 oktober 1986 en bij de artikelen 14 en 15 van Decreto Legislativo No 164 van 23 mei 2000

 Entiteiten die warmte distribueren naar het publiek, als bedoeld in artikel 10 van Wet nr. 308 van 29 mei 1982 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, die warmte distribueren naar het publiek

 Società di trasporto regionale, waarvan het tarief is goedgekeurd door de Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Cyprus

Letland

 AS „Latvijas gāze”

 Publieke entiteiten van lokale overheden die warmte leveren aan het publiek

Litouwen

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos”

 Andere entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en het transport, de distributie of de levering van gas verzorgen overeenkomstig de Aardgaswet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 89-2743, 2000; nr. 43-1626, 2007)

 Entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en warmte leveren overeenkomstig de Warmtewet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 51-2254, 2003; nr. 130-5259, 2007)

Luxemburg

 Société de transport de gaz SOTEG SA

 Gaswirk Esch-Uelzecht SA

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, belast met de distributie van warmte

Hongarije

 Entiteiten die gas transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en op basis van een vergunning overeenkomstig 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról

 Entiteiten die warmte transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en op basis van een vergunning overeenkomstig 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederland

 Entiteiten die gas produceren, transporteren of distribueren op basis van een door de gemeentelijke overheden overeenkomstig de Gemeentewet verleende vergunning. Bijvoorbeeld: nv Nederlandse Gasunie

 Gemeentelijke en provinciale overheden die gas transporteren of distribueren overeenkomstig de Gemeentewet of de Provinciewet

 Lokale overheden of verenigingen daarvan, die warmte distribueren naar het publiek

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl I, pp. 1451-1935 of de Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I nr. 121/2000 als gewijzigd, die bevoegd zijn voor het vervoer of de distributie van gas

 Entiteiten die krachtens de Gewerbeordnung, BGBl. nr. 194/1994, als gewijzigd, bevoegd zijn voor het vervoer of de distributie van warmte

Polen

Energieondernemingen in de zin van ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, waaronder:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz SA Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA, Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej SA

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy SA

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA

 Zespół Elektrociepłowni Bytom SA

 Elektrociepłownia Zabrze SA

 Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο.

Portugal

Entiteiten die gas transporteren of distribueren overeenkomstig:

 Decreto-Lei no 30/2006, van 15 februari 2006, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural

 Decreto-Lei no 140/2006, van 26 juli 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades

Roemenië

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș”

 SC Distrigaz Sud SA

 E. ON Gaz România SA

 E.ON Gaz Distribuție SA — Societăți de distribuție locală

Slovenië

Entiteiten die gas transporteren of distribueren overeenkomstig de Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) en entiteiten voor het transport of de distributie van warmte overeenkomstig de volgende gemeentelijke besluiten:Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran d.o.o. Piran

6330

Piran

5926823

JEKO — IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin plinovodi d.o.o.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

2000

Maribor

5705754

Petrol energetika d.o.o. Ravne na Koroškem

2390

Ravne na Koroškem

5789656

Javno podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o.

6000

Koper

5914531

Energetika Celje javno podjetje d.o.o.

3000

Celje

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

1574558

Oks občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici

5290

Šempeter pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, energetsko podjetje d.o.o.

4205

Preddvor

5107199

Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.

Maribor

2000 Maribor

5231787

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne energije d.o.o.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, javno pPodjetje za proizvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt d.o.o. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje d.o.o.

3331

Nazarje

5967678

Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o.

3331

Nazarje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

2310

Slovenska Bistrica

Slowakije

 Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in of zich als exploitant bezighouden met de productie, de distributie, het transport, de opslag en de levering van gas aan het publiek krachtens Wet nr. 656/2004

 Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in of zich als exploitant bezighouden met de productie, de distributie en de levering van warmte aan het publiek krachtens Wet nr. 657/2004

Bijvoorbeeld:

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Finland

Openbare of andere entiteiten die de gastransmissie- en distributiesystemen exploiteren krachtens een vergunning overeenkomstig de maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000) alsmede openbare of andere entiteiten die gas leveren aan deze systemen; gemeentelijke entiteiten of overheidsbedrijven die warmte produceren, vervoeren of distribueren dan wel leveren aan netwerken

Zweden

 Entiteiten die gas of warmte transporteren of distribueren op basis van een concessie overeenkomstig lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Verenigd Koninkrijk

 Een publieke gastransporteur als bedoeld in afdeling 7, lid 1, van de Gas Act 1986

 Een persoon die is aangemerkt als ondernemer voor de gaslevering overeenkomstig artikel 8 van de Gas (Northern Ireland) Order 1996

 Een lokale overheid die een vast net beschikbaar stelt of exploiteert dat een dienst verleent of zal verlenen aan het publiek die verband houdt met de productie, het transport of de distributie van warmte

 Een persoon met een vergunning overeenkomstig afdeling 6, lid 1, onder a), van de Electricity Act 1989 in wiens vergunning de in afdeling 10, lid 3, van deze wet bedoelde bepalingen zijn opgenomen

b)    Exploratie en winning van aardolie en aardgas

België

Bulgarije

Entiteiten die aardolie of aardgas exploreren of winnen overeenkomstig de Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) of Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Дайрект Петролеум България” — ЕООД, София

 „Петреко-България” — ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ” — АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз” — ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз САРЛ”, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване” — ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид” — Лондон, Англия

 „Рамко България Лимитид” — Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид” — Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология”, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.” — Кайманови острови

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied aardolie of aardgas exploreren of winnen (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd)

Bijvoorbeeld:

 Moravské naftové doly, a.s.

Denemarken

Entiteiten overeenkomstig:

 Lov om Danmarks undergrund, zie Geconsolideerde Wet nr. 889 van 4 juli 2007

 Lov om kontinentalsoklen, zie Geconsolideerde Wet nr. 1101 van 18 november 2005

Duitsland

 Bedrijven overeenkomstig de Bundesberggesetz van 13 augustus 1980, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006

Estland

 Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332)

Ierland

Entiteiten die een machtiging, vergunning, toestemming of concessie hebben voor de exploratie of winning van aardolie en aardgas overeenkomstig de volgende wettelijke bepalingen:

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Griekenland

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.”, overeenkomstig Wet nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις

Spanje

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, SA

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), SA

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, SA

 Conoco limited

 Eastern España, SA

 Enagas, SA

 España Canadá resources Inc.

 Fugro — Geoteam, SA

 Galioil, SA

 Hope petróleos, SA

 Locs oil company of Spain, SA

 Medusa oil Ltd

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, SA

 Petroleum oil & gas España, SA

 Repsol Investigaciones petrolíferas, SA

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, SA

 Taurus petroleum, AN

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, SA

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig „Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos” en de uitvoeringsbepalingen daarvan

Frankrijk

 Entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig de code minier en de uitvoeringsbepalingen ervan, en met name Décret no 95-427 van 19 april 1995 en Décret no 2006-648 van 2 juni 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italië

Entiteiten die een machtiging, vergunning, toestemming of concessie hebben voor de exploratie of winning van aardolie en aardgas of voor onderaardse opslag van aardgas overeenkomstig de volgende wettelijke bepalingen:

 Legge nr. 136 van 10 februari 1953

 Legge nr. 6 van 1 januari 1957, als gewijzigd bij Legge nr. 613 van 21 juli 1967

 Legge nr. 9 van 9 januari 1991

 Decreto Legislativo nr. 625 van 25 november 1996

 Legge nr. 170 van 26 april 1974, als gewijzigd bij Decreto Legislativo nr. 164 van 23 mei 2000

Cyprus

Letland

Alle vergunninghoudende ondernemingen die gestart zijn met de exploratie of winning van aardolie of aardgas

Litouwen

 Naamloze vennootschap „Geonafta”

 Litouws-Deense besloten vennootschap „Minijos nafta”

 Gezamenlijke Litouws-Zweedse besloten vennootschap „Genčių nafta”

 Besloten vennootschap „Geobaltic”

 Besloten vennootschap „Manifoldas”

 Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en zich bezighouden met de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig de Wet op de bodemschatten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 53-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxemburg

Hongarije

 Entiteiten die aardolie of aardgas exploreren of winnen op basis van een vergunning of concessie overeenkomstig 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

 De Petroleum (Production) Act (Cap. 156) en secundaire wetgeving bij deze wet, en de Continental Shelf Act (Cap. 194) en secundaire wetgeving bij deze wet

Nederland

 Entiteiten overeenkomstig de Mijnbouwwet (1 januari 2003)

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr. 38/1999, als gewijzigd, om aardolie of aardgas te exploreren of te winnen

Polen

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie, exploratie of winning van aardolie of aardgas en natuurlijke derivaten daarvan, bruinkool, steenkool of andere vaste brandstoffen op basis van de ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, waaronder:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

 Petrobaltic SA

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugal

Entiteiten die een machtiging, vergunning, of concessieovereenkomst hebben voor de exploratie of winning van aardolie en aardgas overeenkomstig:

 Decreto-Lei no 109/94, van 26 april 1994; Declaração de rectificação no 64/94, van 31 mei 1994 en Portaria no 790/94, van 5 september 1994

 Despacho no 82/94 van 24 augustus 1994 en Despacho Conjunto no A-87/94-XII, van 17 januari 1994

 Aviso, D.R. III, no 167, van 21 juli 1994 en Aviso, DR III no 60, van 12 maart 2002

Roemenië

 Societatea Națională „Romgaz” SA Mediaș

 S.C. PETROM SA

Slovenië

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie of winning van aardolie overeenkomstig de Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1328255

NAFTA Lendava

9220

Lendava

Slowakije

 Entiteiten die aardgas winnen op basis van een vergunning overeenkomstig Wet nr. 656/2004

 Entiteiten die zich bezighouden met de geologische exploratie of winning van aardolie op basis van een mijnvergunning overeenkomstig Wet nr. 51/1988 volgens de tekst van Wetten nr. 499/1991, nr. 154/1995, nr. 58/1998, nr. 533/2004, en overeenkomstig Wet nr. 214/2002

Finland

Zweden

Entiteiten met een concessie voor de exploratie of winning van aardolie of aardgas overeenkomstig minerallagen (1991:45) of met een vergunning overeenkomstig lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Verenigd Koninkrijk

 Een persoon die werkzaam is op basis van een vergunning die hem is verleend of die de werking heeft als was zij hem verleend, krachtens de Petroleum Act 1998

 Een persoon met vergunning krachtens de Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

c)    Exploratie en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

België

Bulgarije

Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen overeenkomstig de Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) of Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.5.2006):

 „Балкан МК” — ЕООД

 „Въгледобив Бобов дол” — ЕООД

 „Въглища Перник” — ООД

 „Геология и геотехника” — ООД

 „Елшица-99” — АД

 „Енемона” — АД

 „Карбон Инвест” — ООД

 „Каусто-голд” — АД

 „Мес Ко ММ5” — ЕООД

 „Мина Балкан — 2000” — АД

 „Мина Бели брег” — АД

 „Мина Открит въгледобив” — АД

 „Мина Станянци” — АД

 „Мина Черно море — Бургас” — ЕАД

 „Мина Чукурово” — АД

 „Мининвест” — ООД

 „Мини Марица-изток” — ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик” — АД

 „Рекоул” — АД

 „Руен Холдинг” — АД

 „Фундаментал” — ЕООД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen (als beheerst door afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd)

Bijvoorbeeld:

 Czech Coal Services a.s.

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Denemarken

 Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen overeenkomstig Geconsolideerde Wet nr. 784 van 21 juni 2007

Duitsland

 Bedrijven overeenkomstig de Bundesberggesetz van 13 augustus 1980, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006

Estland

 AS Eesti Põlevkivi

Ierland

 Bord na Mona plc., opgericht en werkzaam overeenkomstig de Turf Development Act 1946 to 1998

Griekenland

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού”, die steenkool en andere vaste brandstoffen exploreert en wint overeenkomstig het Mijnwetboek van 1973, als gewijzigd bij de wet van 27 april 1976

Spanje

 Alto Bierzo, SA

 Antracitas de Arlanza, SA

 Antracitas de Gillon, SA

 Antracitas de La Granja, SA

 Antracitas de Tineo, SA

 Campomanes Hermanos, SA

 Carbones de Arlanza, SA

 Carbones de Linares, SA

 Carbones de Pedraforca, SA

 Carbones del Puerto, SA

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, SA

 Carbonífera del Narcea, SA

 Compañía Minera Jove, SA

 Compañía General Minera de Teruel, SA

 Coto minero del Narcea, SA

 Coto minero del Sil, SA

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, SA

 Endesa, SA

 González y Díez, SA

 Hijos de Baldomero García, SA

 Hullas del Coto Cortés, SA

 Hullera Vasco-leonesa, SA

 Hulleras del Norte, SA

 Industrial y Comercial Minera, SA

 La Carbonífera del Ebro, SA

 Lignitos de Meirama, SA

 Malaba, SA

 Mina Adelina, SA

 Mina Escobal, SA

 Mina La Camocha, SA

 Mina La Sierra, SA

 Mina Los Compadres, SA

 Minas de Navaleo, SA

 Minas del Principado, SA

 Minas de Valdeloso, SA

 Minas Escucha, SA

 Mina Mora primera bis, SA

 Minas y explotaciones industriales, SA

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, SA

 Minera del Bajo Segre, SA

 Minera Martín Aznar, SA

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA

 Muñoz Sole hermanos, SA

 Promotora de Minas de carbón, SA

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Bárbara, SA

 Unión Minera del Norte, SA

 Union Minera Ebro Segre, SA

 Viloria Hermanos, SA

 Virgilio Riesco, SA

 Andere entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig „Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas” en de uitvoeringsbepalingen daarvan

Frankrijk

 Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen overeenkomstig de code minier en de uitvoeringsbepalingen ervan, en met name Décret no 95-427 van 19 april 1995 en Décret no 2006-648 van 2 juni 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain

Italië

 Carbosulcis S.p.A.

Cyprus

Letland

Litouwen

 Entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en zich bezighouden met de exploratie en winning van steenkool of andere vaste brandstoffen overeenkomstig de Wet op de bodemschatten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 63-1582, 1995; nr. 35-1164, 2001)

Luxemburg

Hongarije

 Entiteiten die steenkool of andere vaste brandstoffen exploreren of winnen op basis van een vergunning of concessie overeenkomstig 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

Malta

Nederland

 Entiteiten overeenkomstig de Mijnbouwwet (1 januari 2003)

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr. 38/1999, als gewijzigd, om steenkool of andere vaste brandstoffen te exploreren of te winnen

Polen

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie, exploratie of winning van aardolie of aardgas en natuurlijke derivaten daarvan, bruinkool, steenkool of andere vaste brandstoffen op basis van de ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, waaronder:

 Kompania Węglowa SA

 Jastrzębska Spółka Węglowa SA

 Katowicki Holding Węglowy SA

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka SA

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk SA

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” SA

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” SA

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” SA w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie SA

 Południowy KoncernWęglowy SA

Portugal

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, overeenkomstig Decretos-Lei no 90/90 en no 87/90, beide van 16 maart 1990

Roemenië

 Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

 Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina” SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovenië

Entiteiten die zich bezighouden met de prospectie en winning van steenkool overeenkomstig de Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99):Mat. št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5920850

RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

1420

Trbovlje

5040361

Premogovnik Velenje

3320

Velenje

Slowakije

Entiteiten die zich bezighouden met de geologische exploratie of winning van steenkoollagen op basis van een mijnvergunning overeenkomstig Wet nr. 51/1988 volgens de tekst van Wetten nr. 499/1991, nr. 154/1995, nr. 58/1998, nr. 533/2004 en overeenkomstig Wet nr. 214/2002

Finland

Entiteiten met een bijzondere concessie voor de exploratie of winning van vaste brandstoffen overeenkomstig de laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Zweden

Entiteiten met een concessie voor de exploratie of winning van steenkool of andere vaste brandstoffen op basis van een concessie overeenkomstig minerallagen (1991:45) of lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter of met een vergunning overeenkomstig lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Verenigd Koninkrijk

 Elke vergunninghoudende exploitant (in de zin van de Coal Industry Act 1994)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Een persoon die als exploitant optreedt krachtens een exploratievergunning, een mijnbouwconcessie, een mijnbouwlicentie of een mijnbouwvergunning als omschreven in artikel 57, lid 1, van de Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

▼B

Bijlage III B — Zwitserland

a)   Vervoer of distributie van gas of warmte

Organisaties belast met het vervoer of de distributie van gas op grond van een concessie in de zin van artikel 2 van de „loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux”.

Organisaties belast met het vervoer of de distributie van warmte op grond van een kantonnale concessie.

Bijvoorbeeld: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b)   Exploratie en winning van aardolie of aardgas

Organisaties voor de exploratie en de wininng van aardolie of aardgas overeenkomstig het „Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie”.

Bijvoorbeeld: Seag AG.

c)   Exploratie en winning van steenkool of andere vaste brandstoffen

Geen organisaties in Zwitserland.

BIJLAGE IV

(als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2, sub f),en lid 5, van de overeenkomst)

PARTICULIERE ORGANISATIES DIE EEN DIENST VAN OPENBAAR NUT AANBIEDEN EN DIE ONDER DE OVEREENKOMST VALLEN

▼M1

Bijlage IV A — Unie

a)    Productie, vervoer of distributie van drinkwater

België

 Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarije

 „Тузлушка гора” — ЕООД, Антоново

 „В И К — Батак” — ЕООД, Батак

 „В и К — Белово” — ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица” — ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Благоевград

 „В и К — Бебреш” — ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой” — ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване” — ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас

 „Бързийска вода” — ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Варна

 „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци” — ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” — ЕООД, Велинград

 „ВИК” — ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Враца

 „В И К” — ООД, Габрово

 „В И К” — ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация — Дупница” — ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Исперих

 „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа

 „В И К — Кресна” — ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец” — ЕООД, Кубрат

 „ВИК” — ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Ловеч

 „В и К — Стримон” — ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Монтана

 „Водоснабдяване и канализация — П” — ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Перник

 „В И К” — ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство” — ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване-Дунав” — ЕООД, Разград

 „ВКТВ” — ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Русе

 „Екопроект-С” ООД, Русе

 „УВЕКС” — ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕАД, Свищов

 „Бяла” — ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Силистра

 „В и К” — ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Смолян

 „Софийска вода” — АД, София

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, София

 „Стамболово” — ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С” — ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация — Тетевен” — ЕООД, Тетевен

 „В и К — Стенето” — ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация” — ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация” — ЕООД, Ямбол

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die waterbeheerdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder d) en e), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten

Bijvoorbeeld:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Denemarken

 Waterleveringsentiteiten als bedoeld in § 3, (3) van de lov om vandforsyning m.v., zie Geconsolideerde Wet nr. 71 van 17 januari 2007

Duitsland

 Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Eigenbetriebsverordnungen of Eigenbetriebsgesetze van de Länder (openbare nutsbedrijven)

 Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit van de Länder

 Entiteiten die water produceren overeenkomstig het Gesetz über Wasser- und Bodenverbände van 12 februari 1991, als laatstelijk gewijzigd op 15 mei 2002

 Overheidsbedrijven die water produceren of distribueren overeenkomstig de Kommunalgesetze, met name de Gemeindeverordnungen van de Länder

 Bedrijven die zijn opgericht overeenkomstig het Aktiengesetz van 6 september 1965, als laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2007, of het GmbH-Gesetz van 20 april 1892, als laatstelijk gewijzigd op 10 november 2006, of die de rechtsvorm van Kommanditgesellschaft (commanditaire vennootschap) hebben, die water produceren of distribueren op grond van een speciaal contract met regionale of lokale overheden

Estland

Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Haapsalu Veevärk

 AS Kuressaare Veevärk

 AS Narva Vesi

 AS Paide Vesi

 AS Pärnu Vesi

 AS Tartu Veevärk

 AS Valga Vesi

 AS Võru Vesi

Ierland

Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964

Griekenland

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” of „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). De juridische status van de onderneming valt onder Geconsolideerde Wet nr. 2190/1920, Wet nr. 2414/1996 en, aanvullend, onder Wet nr. 1068/80 en Wet nr. 2744/1999

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) die valt onder de bepalingen van Wet nr. 2937/2001 (Grieks Staatsblad 169 Α’) en wet nr. 2651/1998 (Grieks Staatsblad 248 Α’)

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), werkzaam overeenkomstig Wet nr. 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης” (Gemeentelijke Waterleverings- en Rioolwaterafvoerondernemingen), die water produceren en distribueren overeenkomstig Wet nr. 1069/80 van 23 augustus 1980

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης”, (Gemeentelijke en Gemeenschapswaterleveringsverenigingen) die werkzaam zijn overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 410/1995, ter uitvoering van de Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες”, (Gemeenten en Gemeenschappen), die werkzaam zijn overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 410/1995, ter uitvoering van de Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων

Spanje

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Andere publieke entiteiten die deel uitmaken of afhankelijk zijn van de „Comunidades Autónomas” of de „Corporaciones locales” en die actief zijn op het gebied van de drinkwaterdistributie

 Andere particuliere entiteiten die bijzondere of exclusieve rechten genieten die verleend zijn door de „Corporaciones locales” op het gebied van de drinkwaterdistributie

Frankrijk

Regionale en lokale overheden en publieke lokale organen die drinkwater produceren of distribueren:

 Régies des eaux (bijvoorbeeld: Régie des eaux de Grenoble, Régie des eaux de Megève, Régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, Régie des eaux de Venelles)

 Organen die water transporteren, leveren en produceren (bijvoorbeeld: Syndicat des eaux d’Île-de-France, Syndicat départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée, Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin, Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, Syndicat de l’eau du Var-est, Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas-Rhin)

Italië

 Organen belast met het beheer van de waterdistributie in de verschillende fasen, dit in het kader van de geconsolideerde wetten op de rechtstreekse verkrijging van zeggenschap over publieke diensten door lokale overheden en provincies, aangenomen bij Regio Decreto No 2578 van 15 oktober 1925, D.P.R. No 902 van 4 oktober 1986 en Decreto Legislativo No 267 van 18 augustus 2000 met de geconsolideerde wetten op de structurering van lokale overheden, en met name de artikelen 112 en 116

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (Decreto Legislativo No 141 van 11 mei 1999)

 Ente acquedotti siciliani set up by Legge Regionale No 2/2 van 4 september 1979 en Legge Regionale nr. 81 van 9 augustus 1980, die ontbonden werd bij de Legge Regionale nr. 9 van 31 mei 2004 (artikel 1)

 Ente sardo acquedotti e fognature opgericht bij de Legge nr. 9 van 5 juli 1963, die achteraf veranderd is in ESAF S.p.A. in 2003 en die vervolgens gefuseerd is met ABBANOA S.p.A. ESAF werd op 29.7.2005 afgeschaft en ontbonden bij de Legge Regionale nr. 7 van 21 april 2005 (artikel 5, comma 1) — Legge finanziaria 2005

Cyprus

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, die in de gemeenten en andere gebieden water distribueren overeenkomstig de περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350

Letland

 SIA „Rīgas ūdens” en andere publiek- en privaatrechtelijke organisaties die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van drinkwater via een vast net en die hun aankopen doen overeenkomstig de wet „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Litouwen

 Entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en de productie, het transport of de distributie van drinkwater verzorgen overeenkomstig de Wet op het beheer van drink- en afvalwater van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 82-3260, 2006)

Luxemburg

 Diensten van de lokale overheden belast met de waterdistributie

 Verenigingen van lokale overheden die water produceren of distribueren en die zijn opgericht overeenkomstig de loi concernant la création des syndicats de communes van 23 februari 2001, als gewijzigd en aangevuld door de Wet van 23 december 1958 en de Wet van 29 juli 1981, en overeenkomstig de loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre van 31 juli 1962

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est — SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre — SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est — SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud — SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus — R

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes — DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre — SEC

Hongarije

 Entiteiten die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX.törvény a közbeszerzésekről en 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nederland

Entiteiten die water produceren of distribueren overeenkomstig de Waterleidingwet

Oostenrijk

Lokale overheden en verenigingen van lokale overheden die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de Wasserversorgungsgesetze van de negen deelstaten

Polen

Water- en rioolwaterafvoerondernemingen in de zin van ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, die als economische activiteit water leveren aan het publiek of de rioolwaterafvoer verzorgen voor het publiek, waaronder:

 AQUANET SA, Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach SA

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugal

 Intergemeentelijke Stelsels — Ondernemingen waarin de centrale overheid of andere publieke entiteiten (met een meerderheidsbelang) en particuliere ondernemingen participeren overeenkomstig Decreto-Lei No 379/93 van 5 november 1993, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 176/99 van 25 oktober 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 van 29 oktober 1999 en Decreto-Lei No 103/2003 van 23 mei 2003. Rechtstreeks beheer van staatswege is toegestaan

 Gemeentelijke Stelsels — Lokale overheden, verenigingen van lokale overheden, lokale overheidsdiensten, bedrijven die geheel of grotendeels in handen zijn van de overheid, of particuliere ondernemingen overeenkomstig Lei 53-F/2006, van 29 december 2006, en overeenkomstig Decreto-Lei No 379/93 van 5 november 1993 als gewijzigd bij Decreto-Lei No 176/99 van 25 oktober 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 van 29 oktober 1999 en Decreto-Lei No 103/2003 van 23 mei 2003)

Roemenië

Departamente ale Autorităților locale și Companii care produc, transportă și distribuie apă (diensten van de lokale overheden en ondernemingen die water produceren, transporteren en distribueren); Bijvoorbeeld:

 S.C. APA — C.T.T.A. SA Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. SA Filiala Alba Iulia SA, Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. SA Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 SA Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 SA Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal SA Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș SA, Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom SA Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal SA, Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod SA Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovenië

Entiteiten die drinkwater produceren, transporteren of distribueren op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig de Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) en de besluiten van de gemeenten:Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

5015731

Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.

1330

Kočevje

5075556

Loška komunala, oskrba z vodo in olinom, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih dejavnosti d.o.o.

3320

Velenje

5072107

Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski obrat občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski obrat občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

2344

Lovrenc na Pohorju

1563068

Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno podjetje EDŠ — ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode, d.d.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

4000

Kranj

5067758

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

1380

Cerknica

5068002

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

JKP, javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3310

Žalec

5073049

Komunalno podjetje ormož d.o.o.

2270

Ormož

5073103

Kop javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno komunalno podjetje Log d.o.o.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.

1270

Litija

5144558

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

1241

Kamnik

5144574

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

1290

Grosuplje

5144728

KSP Hrastnik komunalno — stanovanjsko podjetje d.d.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno podjetje Tržič d.o.o.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

8330

Metlika

5210461

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno komunalno podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje d.o.o.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava

9220

Lendava — Lendva

5321387

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

2250

Ptuj

5466016

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o.

3230

Šentjur

5475988

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in ekološko dejavnost, Radenci d.o.o.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

1370

Logatec

5874220

Režijski obrat občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski obrat občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski obrat občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski obrat občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski obrat občina Kanal ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski obrat občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski obrat občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski obrat občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski obrat občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski obrat občina Črna na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod — Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje

3000

Celje

5926823

JEKO — IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.

1352

Preserje

5156572

Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomunalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o.

4204

Golnik

1332198

Režijski obrat občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik — Dobronak

1357409

Režijski obrat občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o.Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno podjetje — Azienda publica Rižanski vodovod Koper d.o.o. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5067880

Mariborski vodovod javno podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod d.o.o. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o.

4205

Preddvor

5874505

Režijski obrat občina Laško

Laško

 

5880076

Režijski obrat občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski obrat občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna zadruga Lom, z.o.o.

4290

Tržič

5918375

Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna zadruga Senično, z.o.o.

4294

Križe

1926764

Ekoviz d.o.o.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled d.o.o.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale — Kamnik d.o.o.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o.

2000

Maribor

1534424

Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna naprava Lendava d.o.o.

9220

Lendava — Lendva

5066310

Nigrad javno komunalno podjetje d.d.

2000

Maribor

5072255

Javno podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. — S.R.L.

6000

Koper — Capodistria

5156858

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola — Isola

5338271

Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o.

8233

Mirna

5708257

Stadij, d.o.o., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o.

5280

Idrija

5105633

Javno podjetje Okolje Piran

6330

Piran — Pirano

5874327

Režijski obrat občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slowakije

 Entiteiten die een openbaar waterleidingnet voor de productie of het transport en de distributie van drinkwater naar het publiek beheren op basis van een handelsvergunning en een verklaring van professionele bekwaamheid voor het beheer van een waterleidingnet, afgegeven overeenkomstig Wet nr. 442/2002 volgens de tekst van de Wetten nr. 525/2003, nr. 364/2004, nr. 587/2004 en nr. 230/2005

 Entiteiten die waterbeheerinstallaties beheren overeenkomstig de voorwaarden als bedoeld in Wet nr. 364/2004 volgens de tekst van de Wetten nr. 587/2004 en nr. 230/2005, op basis van een vergunning die is verleend overeenkomstig Wet nr. 135/1994 volgens de tekst van de Wetten nr. 52/1982, nr. 595/1990, nr. 128/1991, nr. 238/1993, nr. 416/2001, nr. 533/2001 en tegelijk zorgen voor het transport of de distributie van drinkwater naar het publiek overeenkomstig Wet nr. 442/2002 volgens de tekst van de Wetten nr. 525/2003, nr. 364/2004, nr. 587/2004 en nr. 230/2005

Bijvoorbeeld:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Finland

 Voor de waterlevering verantwoordelijke diensten vallende onder afdeling 3 van de vesihuoltolaki//lagen om vattentjänster (119/2001)

Zweden

Lokale overheden en gemeentebedrijven die drinkwater produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Verenigd Koninkrijk

 Een onderneming die belast is met de watervoorziening of rioolwaterafvoer overeenkomstig de Water Industry Act 1991

 Een watervoorzienings- en rioolwaterafvoerdienst die is opgericht bij afdeling 62 van de Local Government etc (Scotland) Act 1994

 Het Department for Regional Development (Noord-Ierland)

b)    Productie, transport of distributie van elektriciteit

België

 Gemeenten en intercommunales, voor dat gedeelte van hun activiteiten

 SPE

 Electrabel

 Elia

Bulgarije

Entiteiten met vergunning voor de productie, het transport, de distributie of de openbare levering door de eindleverancier van elektriciteit overeenkomstig artikel 39, lid 1, van de Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел — ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III — АД

 Енерго-про България — АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци” АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ — Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3” — АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД

 Топлофикация Габрово — ЕАД

 Топлофикация Казанлък — ЕАД

 Топлофикация Перник — ЕАД

 Топлофикация Плевен — ЕАД

 ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД

 Топлофикация Русе — ЕАД

 Топлофикация Сливен — ЕАД

 Топлофикация София — ЕАД

 Топлофикация Шумен — ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten die in de elektriciteitssector diensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder c), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd

Bijvoorbeeld:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a.s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Denemarken

 Entiteiten die elektriciteit produceren op basis van een vergunning overeenkomstig § 10 van de lov om elforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1115 van 8 november 2006

 Entiteiten die elektriciteit transporteren op basis van een vergunning overeenkomstig § 19 van de lov om elforsyning, zie Geconsolideerde Wet nr. 1115 van 8 november 2006

 Energinet Danmark of dochterondernemingen die volledig in handen zijn van Energinet Danmark overeenkomstig lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zie Wet nr. 1384 van 20 december 2004

Duitsland

Lokale overheden, publiekrechtelijke instellingen of verenigingen van publiekrechtelijke instellingen of overheidsbedrijven die aan andere bedrijven energie leveren, een energieleveringsnetwerk exploiteren of uit hoofde van eigendom het beschikkingsrecht hebben over een energieleveringsnetwerk overeenkomstig artikel 3, lid 18, van de Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) van 24 april 1998, laatstelijk gewijzigd op 9 december 2006

Estland

Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Eesti Energia

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)

 AS Narva Elektrijaamad

 OÜ Põhivõrk

Ierland

 Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE — elektriciteitslevering]

 Synergen Ltd [elektriciteitsopwekking]

 Viridian Energy Supply Ltd [elektriciteitslevering]

 Huntstown Power Ltd [elektriciteitsopwekking]

 Bord Gáis Éireann [elektriciteitslevering]

 Leveranciers en producenten van elektriciteit met een vergunning overeenkomstig de Electricity Regulation Act 1999

 EirGrid plc

Griekenland

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.”, opgericht bij Wet nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ en werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2773/1999 en Presidentieel Decreet nr. 333/1999

Spanje

 Red Eléctrica de España, SA

 Endesa, SA

 Iberdrola, SA

 Unión Fenosa, SA

 Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

 Electra del Viesgo, SA

 Andere entiteiten die zich bezighouden met de productie, het transport en de distributie van elektriciteit overeenkomstig de „Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico” en overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van deze wet

Frankrijk

 Électricité de France, opgericht bij en werkzaam overeenkomstig Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd

 RTE, beheerder van het elektriciteitstransportnet

 Entiteiten die elektriciteit distribueren, als genoemd in artikel 23 van Loi no 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz van 8 april 1946, als gewijzigd (met distributie belaste semioverheidsbedrijven, regies en soortgelijke diensten die bestaan uit regionale of lokale overheden) (bijvoorbeeld: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg)

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

Italië

 Ondernemingen van de Gruppo Enel met vergunning voor de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit in de zin van Decreto Legislativo No 79 van 16 maart 1999 en achtereenvolgende wijzigingen en toevoegingen

 TERNA — Rete elettrica nazionale S.p.A.

 Andere bedrijven die werkzaam zijn op basis van concessies overeenkomstig Decreto Legislativo No 79 van 16 maart 1999

Cyprus

 Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου opgericht bij de περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς opgericht overeenkomstig artikel 57 van de Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003

 Andere personen, entiteiten of bedrijven die een activiteit uitvoeren welke vastgelegd is in artikel 3 van Richtlijn 2004/17/EG en die werkzaam zijn op basis van een vergunning die toegekend is krachtens artikel 34 van περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν.122(Ι)/2003}

Letland

 AS „Latvenergo”

 AS „Augstsprieguma tīkls”

 AS „Sadales tīkls” en andere bedrijven die zich bezighouden met de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit en die hun aankopen doen overeenkomstig „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

Litouwen

 Overheidsbedrijf Ignalina (kerncentrale)

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija”

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė”

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST”

 Andere entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en de productie, het transport of de distributie van elektriciteit verzorgen overeenkomstig de Elektriciteitswet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 66-1984, 2000; nr. 107-3964, 2004) en de Kernenergiewet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 119-2771, 1996)

Luxemburg

 Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (Cegedel), die elektriciteit produceert of distribueert overeenkomstig de convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg van 11 november 1927, goedgekeurd bij de Wet van 4 januari 1928

 Lokale overheden die belast zijn met het transport of de distributie van elektriciteit

 Société électrique de l’Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Hongarije

Entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

Malta

 Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)

Nederland

Entiteiten die elektriciteit distribueren op basis van een vergunning van de provinciale overheid overeenkomstig de Provinciewet

Bijvoorbeeld:

 Essent

 Nuon

Oostenrijk

Entiteiten die een transmissie- of distributienet exploiteren overeenkomstig de Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I nr. 143/1998, als gewijzigd, of overeenkomstig de Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze van de negen deelstaten

Polen

Energieondernemingen in de zin van ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, waaronder:

 BOT Elektrownia „Opole” SA, Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów SA

 BOT Elektrownia Turów SA, Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne SA w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin — Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów SA

 Elektrociepłownie Warszawskie SA

 Elektrownia „Kozienice” SA

 Elektrownia „Stalowa „Wola” SA

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA, Warszawa

 ENEA SA, Poznań

 Energetyka Sp. z o.o., Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, Wrocław

 ENION SA, Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA, Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa SA, Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne SA

 Łódzki Zakład Energetyczny SA

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator SA, Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny SA

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok SA

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren SA

 Zakład Energetyczny Toruń SA

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA

 Zespół Elektrowni Dolna Odra SA, Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka SA

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA

 Energetyka Południe SA

Portugal

1.   Productie van elektriciteit

Entiteiten die elektriciteit produceren overeenkomstig:

 Decreto-Lei no 29/2006 van 15 februari 2006 que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade

 Decreto-Lei no 172/2006van 23 augustus 2006, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido

 Entiteiten die elektriciteit produceren onder een speciale regeling overeenkomstig Decreto-Lei no 189/88 van 27 mei 1988, als gewijzigd bij Decretos-Lei no 168/99 van 18 mei 1999, no 313/95 van 24 november 1995, no 538/99 van 13 december 1999, no 312/2001 en no 313/2001, beide van 10 december 2001, Decreto-Lei no 339-C/2001 van 29 december 2001, Decreto-Lei no 68/2002 van 25 maart 2002, Decreto-Lei no 33-A/2005 van 16 februari 2005, Decreto-Lei no 225/2007 van 31 mei 2007 en Decreto-Lei no 363/2007 van 2 november 2007

2.   Transport van elektriciteit

Entiteiten die elektriciteit transporteren overeenkomstig:

 Decreto-Lei no 29/2006 van 15 februari 2006 en Decreto-lei no 172/2006 van 23 augustus 2006

3.   Distributie van elektriciteit

 Entiteiten die elektriciteit distribueren overeenkomstig Decreto-Lei no 29/2006 van 15 februari 2006 en Decreto-lei no 172/2006 van 23 augustus 2006

 Entiteiten die elektriciteit distribueren overeenkomstig Decreto-Lei no 184/95 van 27 juli 1995, als gewijzigd bij Decreto-Lei no 56/97 van 14 maart 1997 en Decreto-Lei no 344-B/82 van 1 september 1982, als gewijzigd bij Decreto-Lei no 297/86 van 19 september 1986, Decreto-Lei no 341/90 van 30 oktober 1990 en Decreto-Lei no 17/92 van 5 februari 1992

Roemenië

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica” SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

 S.C. Electrocentrale Deva SA

 S.C. Electrocentrale București SA

 S.C. Electrocentrale Galați SA

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

 S.C. Complexul Energetic Craiova SA

 S.C. Complexul Energetic Rovinari SA

 S.C. Complexul Energetic Turceni SA

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord” SA

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord” SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud” SA

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud” SA

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord” SA

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord” SA

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova SA

 CEZ Distribuție

Slovenië

Entiteiten die elektriciteit produceren, transporteren of distribueren overeenkomstig de Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen d.o.o.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska d.d.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje d.d.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana d.d.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska d.d.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor d.d.

2000

Maribor

5427223

Elektro — Slovenija d.o.o.

1000

Ljubljana

5226406

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

1000

Ljubljana

1946510

Infra d.o.o.

8290

Sevnica

2294389

Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

2000

Maribor

5045932

EGS-RI d.o.o.

2000

Maribor

Slowakije

Entiteiten die op basis van een vergunning voorzien in de productie, het transport via transmissienetsystemen, de distributie en de levering aan het publiek van elektriciteit via distributienetwerken overeenkomstig Wet nr. 656/2004

Bijvoorbeeld:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Finland

Openbare of andere entiteiten die elektriciteitstransmissie- of distributiesystemen exploiteren krachtens een vergunning overeenkomstig de sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) en overeenkomstig de laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

Zweden

Entiteiten voor het transport of de distributie van elektriciteit op basis van een concessie overeenkomstig ellagen (1997:857)

Verenigd Koninkrijk

 Een persoon met een vergunning uit hoofde van afdeling 6 van de Electricity Act 1989

 Een persoon met een vergunning uit hoofde van artikel 10, lid 1, van de Electricity (Northern Ireland) Order 1992

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Ireland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc

c)    Aanbestedende entiteiten in de sector geautomatiseerde systemen, stadsspoorweg-, tram-, trolleybus-, bus- of kabeldiensten

België

 Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel/Société des transports intercommunaux de Bruxelles

 Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Particuliere ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rechten genieten

Bulgarije

 „Метрополитен” ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт” ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт” ЕАД, София

 „Бургасбус” ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт” ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник

 „Автобусни превози” ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт” ЕООД, Русе

 „Пътнически превози” ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- en busdiensten verlenen als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder f), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd

Bijvoorbeeld:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a.s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Denemarken

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Entiteiten die busvervoersdiensten verlenen aan het publiek (normale, geregelde diensten) op basis van een vergunning overeenkomstig lov om buskørsel, zie Geconsolideerde Wet nr. 107 van 19 februari 2003

 Metroselskabet I/S

Duitsland

Bedrijven die op basis van een vergunning korteafstandsvervoersdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig de Personenbeförderungsgesetz van 21 maart 1961, laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2006

Estland

Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21.2.2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Autobussikoondis

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis

 Narva Bussiveod AS

Ierland

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig de gewijzigde Road Transport Act 1932

Griekenland

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.” („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Trolleybussen Athene-Pireaeus SA), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 768/1970 (Α'273), Wet nr. 588/1977 (Α'148) en Wet nr. 2669/1998 (Α'283)

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Elektrische Spoorwegen Athene-Piraeus), opgericht en werkzaam overeenkomstig de Wetten nr. 352/1976 (Α' 147) en nr. 2669/1998 (Α'283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Organisatie Stedelijk Vervoer Athene SA), opgericht en werkzaam overeenkomstig de Wetten nr. 2175/1993 (Α'211) en nr. 2669/1998 (Α'283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), (Onderneming Thermaalse Bussen SA), opgericht en werkzaam overeenkomstig de Wetten nr. 2175/1993 (Α'211) en nr. 2669/1998 (Α'283).

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro SA), opgericht en werkzaam overeenkomstig Wet nr. 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), opgericht en werkzaam overeenkomstig Decreet nr. 3721/1957, Wetgevingsdecreet nr. 716/1970 en de Wetten nr. 866/79 en nr. 2898/2001 (Α’71)

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („Κ.Τ.Ε.Λ.”), werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2963/2001 (Α’268)

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, ook wel „ΡΟΔΑ” en „ΔΕΑΣ ΚΩ” genaamd, werkzaam overeenkomstig Wet nr. 2963/2001 (Α’268)

Spanje

Entiteiten die het openbaar stadsvervoer verzorgen overeenkomstig „Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local” en overeenkomstige regionale wetgeving, indien van toepassing

Entiteiten die busvervoersdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig de derde overgangsbepaling van „Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”

Bijvoorbeeld:

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, SA (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport — AMB

 Eusko Trenbideak, SA

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, SA

 Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, SA

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Frankrijk

 Entiteiten die vervoersdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig artikel 7-II van de Loi d’orientation des transports intérieurs no 82-1153 van 30 december 1982

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français en andere entiteiten die vervoersdiensten verlenen op basis van een vergunning verleend door het Syndicat des transports d’Île-de-France overeenkomstig Ordonnance no 59-151 van 7 januari 1959, als gewijzigd, en de decreten tot uitvoering daarvan met betrekking tot de organisatie van het reizigersvervoer in de regio Île-de-France

 Réseau ferré de France, overheidsbedrijf opgericht bij Wet nr. 97-135 van 13 februari 1997

 Regionale en lokale overheden of groepen van regionale of lokale overheden die vervoer organiseren (bijvoorbeeld: Communauté urbaine de Lyon)

Italië

Entiteiten en ondernemingen die openbaar vervoer per spoor, automatische systemen, tram, trolleybus en bus verzorgen of de desbetreffende infrastructuur op nationaal, regionaal of lokaal niveau beheren

Bijvoorbeeld:

 Entiteiten en ondernemingen die het openbaar vervoer verzorgen op basis van een vergunning overeenkomstig Decreto No 316 van het Ministro dei Trasporti van 1 december 2006„Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale”

 Entiteiten en ondernemingen die vervoersdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig artikel 1, lid 4 of lid 15, van Regio Decreto No 2578 van 15 oktober 1925 — Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 Entiteiten en ondernemingen die vervoersdiensten verlenen aan het publiek verzorgen overeenkomstig Decreto Legislativo No 422 van 19 november 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, onder de voorwaarden van artikel 4, lid 4, van Legge No 59 van 15 maart 1997 — als gewijzigd bij Decreto Legislativo No 400 van 20 september 1999 en bij artikel 45 van Legge No 166 van 1 augustus 2002

 Entiteiten en ondernemingen die vervoersdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig artikel 113 van de geconsolideerde wetten op de organisatie van lokale overheden, aangenomen bij Legge No 267 van 18 augustus 2000, als gewijzigd bij artikel 35 van Legge No 448 van 28 december 2001

 Entiteiten en ondernemingen die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 242 of 256 van Regio Decreto No 1447 van 9 mei 1912 tot goedkeuring van de geconsolideerde wetten op le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Entiteiten, ondernemingen en plaatselijke overheden die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 4 van Legge No 410 van 4 juni 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Entiteiten en ondernemingen die werkzaam zijn op basis van een concessie overeenkomstig artikel 14 van Legge No 1221 van 2 augustus 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Cyprus

Letland

SIA „Rīgas satiksme” en andere publiek- en privaatrechtelijke organisaties die ten minste in de steden: Rīga, Jūrmala Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne en Ventspils reizigers per bus, trolleybus en/of tram vervoeren

Litouwen

 Akcinė bendrovė „Autrolis”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai”

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai”

 Andere entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en in de sector stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten werkzaam zijn overeenkomstig de Wet op het Wegvervoer van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 119-2772, 1996)

Luxemburg

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d’Esch-sur-Alzette (TICE)

 Busondernemingen die opereren overeenkomstig het règlement grand-ducal van 27 september 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de l’article 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

Hongarije

Entiteiten die openbaar lokaal en langeafstandsvervoer per bus volgens dienstregeling verzorgen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Entiteiten die nationaal openbaar reizigersvervoer per spoor verzorgen overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta’ Malta (Malta Transport Authority)

Nederland

Entiteiten die vervoersdiensten verlenen aan het publiek overeenkomstig hoofdstuk II (Openbaar Vervoer) van de Wet Personenvervoer. Bijvoorbeeld:

 RET (Rotterdam)

 HTM (Den Haag)

 GVB (Amsterdam)

Oostenrijk

Entiteiten met vergunning krachtens de Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957, als gewijzigd, of de Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr. 203/1999, als gewijzigd, om vervoersdiensten te verlenen

Polen

Entiteiten die stadsspoorwegdiensten verlenen op basis van een concessie verleend overeenkomstig de ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Entiteiten die stedelijke busvervoersverdiensten verlenen aan het publiek op basis van een vergunning overeenkomstig de ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, en entiteiten die stedelijke vervoersdiensten verlenen aan het publiek, waaronder:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Opolu

 Polbus — PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku SA

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce SA

 Tramwaje Śląskie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o.

 PKS w Suwałkach SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 PKS Nowa Sól Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa SA

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku SA

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie SA, Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugal

 Metropolitano de Lisboa, E.P., overeenkomstig Decreto-Lei No 439/78 van 30 december 1978

 Lokale overheden, lokale diensten en lokale overheidsbedrijven als bedoeld in Lei nr. 58/98 van 18 augustus 1998, die vervoersdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 159/99 van 14 september 1999

 Overheidsdiensten en -bedrijven die spoorwegdiensten verlenen overeenkomstig Lei nr. 10/90 van 17 maart 1990

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig artikel 98 van Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 van 31 december 1948)

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Lei No 688/73 van 21 december 1973

 Entiteiten die het openbaar vervoer verzorgen overeenkomstig Decreto-Lei No 38144 van 31 december 1950

 Metro do Porto, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 394-A/98 van 15 december 1998, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 261/2001 van 26 september 2001

 Normetro, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 394-A/98 van 15 december 1998, als gewijzigd bij Decreto-Lei No 261/2001 van 26 september 2001

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 24/95 van 8 februari 1995

 Metro do Mondego, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 10/2002 van 24 januari 2002

 Metro Transportes do Sul, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 337/99 van 24 augustus 1999

 Lokale overheden en lokale overheidsbedrijven die vervoersdiensten verlenen overeenkomstig Lei No 159/99 van 14 september 1999

Roemenië

 S.C. de Transport cu Metroul București — „Metrorex” SA

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovenië

Ondernemingen die het stedelijk openbaar busvervoer verzorgen overeenkomstig de Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99):Mat. Št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Dekani

6271

Dekani

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.

9000

Murska Sobota

5097053

Alpetour potovalna agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija in transport, d.d. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.

8250

Brežice

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

Celje

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

Nova Gorica

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

Ljubljana

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

Maribor

5352657

I & I — Avtobusni prevozi d.d. Koper

6000

Koper — Capodistria

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d.Prevalje

2391

Prevalje

5465486

INTEGRAL, Avtopromet Tržič, d.d.

4290

Tržič

5544378

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.d. Kamnik

1241

Kamnik

5880190

MPOV storitve in trgovina d.o.o. Vinica

8344

Vinica

Slowakije

 Vervoerders die op basis van een vergunning het openbaar reizigersvervoer per tram, trolleybus of op een andere, bijzondere wijze in de stad verzorgen dan wel het openbaar reizigersvervoer per kabelbaan verzorgen, dit overeenkomstig artikel 23 van Wet nr. 164/1996 volgens de tekst van de Wetten nr. 58/1997, nr. 260/2001, nr. 416/2001 en nr. 114/2004

 Vervoerders die geregelde binnenlandse busvervoersdiensten voor het publiek exploiteren op het Slowaakse grondgebied of ook op een deel van het grondgebied van een ander land, of op een bepaald deel van het Slowaakse grondgebied op basis van een vergunning om busvervoersdiensten te exploiteren en op basis van een vervoersvergunning voor een bepaald traject, verleend overeenkomstig Wet nr. 168/1996 volgens de tekst van de Wetten nr. 386/1996, nr. 58/1997, nr. 340/2000, nr. 416/2001, nr. 506/2002, nr. 534/2003 en nr. 114/2004

Bijvoorbeeld:

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Finland

Entiteiten die geregelde vervoersdiensten per touringcar verstrekken op grond van een vergunning overeenkomstig de joukkoliikennelaki/kollektivtrafiklagen (869/2009) alsmede gemeentelijke of regionale vervoersinstanties en overheidsondernemingen die openbare vervoersdiensten per bus, over het spoor of per metro verlenen dan wel een netwerk onderhouden ten behoeve van de verstrekking van dergelijke vervoersdiensten

Zweden

Entiteiten die stadsspoorweg- of tramdiensten verlenen overeenkomstig lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik en lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Publieke of particuliere entiteiten die een trolleybus- of busdienst exploiteren overeenkomstig lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik en yrkestrafiklagen (1998:490)

Verenigd Koninkrijk

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Een dochteronderneming van Transport for London in de zin van afdeling 424, lid 1, van de Greater London Authority Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Een persoon die een Londense lokale dienst als omschreven in afdeling 179, lid 1, van de Greater London Authority Act 1999 (een busdienst) verleent krachtens een overeenkomst die Transport for London is aangegaan in het kader van afdeling 156, lid 2, van die wet, of krachtens een overeenkomst met een dochtervervoersonderneming als omschreven in afdeling 169 van die wet

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Een persoon met vergunning voor het vervoer over de weg in het kader van afdeling 4, lid 1, van de Transport Act (Northern Ireland) 1967, die hem ertoe machtigt om overeenkomstig die vergunning een geregelde dienst te verzekeren

d)    Aanbestedende entiteiten op het gebied van luchthavenfaciliteiten

België

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarije

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП „Ръководство на въздушното движение”

Exploitanten van burgerluchthavens voor publiek gebruik, aangewezen door de Ministerraad overeenkomstig artikel 43, lid 3, van de Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972):

 „Летище София” ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

 „Летище Пловдив” ЕАД

 „Летище Русе” ЕООД

 „Летище Горна Оряховица” ЕАД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied luchthavenfaciliteiten beschikbaar stellen en exploiteren (als bedoeld in afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd)

Bijvoorbeeld:

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Denemarken

 Luchthavens geëxploiteerd op basis van een vergunning overeenkomstig § 55, lid 1, van de lov om luftfart, zie Geconsolideerde Wet nr. 731 van 21 juni 2007

Duitsland

 Luchthavens als omschreven in artikel 38, lid 2, punt 1, van de Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung van 19 juni 1964, laatstelijk gewijzigd op 5 januari 2007

Estland

Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21-2-2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Ierland

 Luchthavens van Dublin, Cork en Shannon onder beheer van Aer Rianta-Irish Airports

 Luchthavens geëxploiteerd op basis van een public use licence die is verleend overeenkomstig de Irish Aviation Authority Act 1993, als gewijzigd bij de Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, en waar lijndiensten worden uitgevoerd door luchtvaarttuigen voor het openbaar vervoer van reizigers, post of vracht

Griekenland

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” („ΥΠΑ”), die wordt geëxploiteerd overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 714/70, als gewijzigd bij Wet nr. 1340/83; de organisatie van de onderneming is geregeld bij Presidentieel Decreet nr. 56/89, als later gewijzigd

 De onderneming „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” in Spata die wordt geëxploiteerd overeenkomstig Wetgevingsdecreet nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”)

 „Φορείς Διαχείρισης”, overeenkomstig Presidentieel Decreet nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Grieks Staatsblad Α 137)

Spanje

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Frankrijk

 Luchthavens die worden geëxploiteerd door overheidsbedrijven overeenkomstig de artikelen L.251-1, L.260-1 en L.270-1 van de code de l’aviation civile

 Luchthavens die worden geëxploiteerd op basis van een concessie verleend door de overheid overeenkomstig artikel R.223-2 van de code de l’aviation civile

 Luchthavens die worden geëxploiteerd overeenkomstig een arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire

 Luchthavens die zijn opgericht door de overheid en waarvoor een overeenkomst geldt als bedoeld in artikel L.221-1 van de code de l’aviation civile

Luchthavens die in eigendom aan een regionale of lokale overheid of aan een groep regionale of lokale overheden zijn overgedragen overeenkomstig Loi no 2004-809 van 13 augustus 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en met name artikel 28 daarvan:

 Aérodrome d’Ajaccio Campo-dell’Oro

 Aérodrome d’Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

Burgerluchthavens van de overheid die in beheer zijn gegeven aan een kamer van koophandel en nijverheid (artikel 7 van Loi no 2005-357 van 21 april 2005 relative aux aéroports en Décret no 2007-444 van 23 februari 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat):

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d’Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d’Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de-France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

Andere burgerluchthavens van de overheid die overeenkomstig Décret no 2005-1070 van 24 augustus 2005, als gewijzigd, zijn uitgesloten van overdracht aan een regionale of lokale overheid:

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (Loi no 2005-357 van 20 april 2005 en Décret no 2005-828 van 20 juli 2005)

Italië

 Vanaf 1 januari 1996 heeft het Decreto Legislativo No 497 van 25 november 1995, relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, dat diverse malen is verlengd en daarna is omgezet in wetgeving, met name Legge No 665 van 21 december 1996, die entiteit per 1 januari 2001 definitief omgezet in een vennootschap (S.p.A.)

 Beheersentiteiten die bij speciale wetten zijn opgericht

 Entiteiten die luchthavenfaciliteiten beheren op basis van een concessie die is verleend overeenkomstig artikel 694 van de Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 van 30 maart 1942

 Luchthavenentiteiten, zoals de beheerders SEA (Milaan) en ADR (Fiumicino)

Cyprus

Letland

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga” ”

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja” ”

 SIA „Ventspils lidosta”

 SIA „Daugavpils lidosta”

Litouwen

 Overheidsbedrijf Vilnius International Airport

 Overheidsbedrijf Kaunas Airport

 Overheidsbedrijf Palanga International Airport

 Overheidsbedrijf „Oro navigacija”

 Gemeentebedrijf „Šiaulių oro uostas”

 Andere entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en luchthavenfaciliteiten exploiteren overeenkomstig de Luchtvaartwet van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 94-2918, 2000)

Luxemburg

 Aéroport de Luxembourg

Hongarije

 Luchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, beheerd door Budapest Airport Rt. op basis van 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről en 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport)

Nederland

Luchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 18 e.v. van de Luchtvaartwet

Bijvoorbeeld:

 Luchthaven Schiphol

Oostenrijk

 Entiteiten met vergunning overeenkomstig de Luftfahrtgesetz, BGBl. nr. 253/1957, als gewijzigd, om luchthavenfaciliteiten beschikbaar te stellen

Polen

 Overheidsbedrijf „Porty Lotnicze”, dat geëxploiteerd wordt op basis van ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

 Port Lotniczy Bydgoszcz SA

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków — Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań — Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin — Goleniów Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Wrocław SA

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów — Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury — Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra — Babimost

Portugal

 ANA — Aeroportos de Portugal, SA, opgericht overeenkomstig Decreto-Lei No 404/98 van 18 december 1998

 NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., opgericht overeenkomstig Decreto-Lei No 404/98 van 18 december 1998

 ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., opgericht overeenkomstig Decreto-Lei No 453/91 van 11 december 1991

Roemenië

 Compania Națională „Aeroporturi București” SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța”

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia” SA

 Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 S.C. Aeroportul Arad SA

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovenië

Publieke burgerluchthavens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01):Mat. Št

Naziv

Poštna Št

Kraj

1589423

Letalski center Cerklje ob Krki

8263

Cerklje ob Krki

1913301

Kontrola zračnega prometa d.o.o.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana d.d.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, d.o.o.

6333

Sečovlje — Sicciole

Slowakije

Entiteiten die luchthavens exploiteren op grond van een autorisatie van de overheid, en entiteiten die luchtvaarttelecommunicatiediensten verlenen overeenkomstig Wet nr. 143/1998 volgens de tekst van Wetten nr. 57/2001, nr. 37/2002, nr. 136/2004 en nr. 544/2004

Bijvoorbeeld:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad — Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Finland

Luchthavens beheerd door Finavia plc. of door een gemeente of een overheidsbedrijf overeenkomstig de ilmailulaki/luftfartslagen (1194/2009) en Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 2009/877

Zweden

 Luchthavens van de overheid die geëxploiteerd worden overeenkomstig luftfartslagen (1957:297)

 Luchthavens die in handen zijn van en geëxploiteerd worden door particulieren met een exploitatievergunning krachtens genoemde wet, wanneer deze vergunning voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2004/17/EG

Verenigd Koninkrijk

 Een lokale overheid die in een bepaald geografisch gebied luchthaven- of andere aanlandingsfaciliteiten beschikbaar stelt aan luchtvervoerders

 Een luchthavenexploitant in de zin van de Airports Act 1986, die een luchthaven beheert die valt onder de economische regelgeving uit hoofde van deel IV van die wet

 Highland and Islands Airports Limited

 Een luchthavenexploitant in de zin van de Airports (Northern Ireland) Order 1994

 BAA Ltd

e)    Aanbestedende entiteiten in de sector zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten

België

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l’Ouest

 Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel/Société régionale du Port de Bruxelles

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarije

 ДП „Пристанищна инфраструктура”

Entiteiten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van nationaal belang, of delen daarvan, exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 1 bij artikel 103a van de Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Пристанище Варна” ЕАД

 „Порт Балчик” АД

 „БМ Порт” АД

 „Пристанище Бургас” ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Русе” ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Лом” ЕАД

 „Пристанище Видин” ЕООД

 „Драгажен флот — Истър” АД

 „Дунавски индустриален парк” АД

Entiteiten die krachtens bijzondere of exclusieve rechten havens voor openbaar vervoer van regionaal belang, of delen daarvan, exploiteren, opgenomen in bijlage nr. 2 bij artikel 103a van de Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):

 „Фиш Порт” АД

 Кораборемонтен завод „Порт — Бургас” АД

 „Либърти металс груп” АД

 „Трансстрой — Бургас” АД

 „Одесос ПБМ” АД

 „Поддържане чистотата на морските води” АД

 „Поларис 8” ООД

 „Лесил” АД

 „Ромпетрол — България” АД

 „Булмаркет — ДМ” ООД

 „Свободна зона — Русе” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот” — АД

 „Нарен” ООД

 „ТЕЦ Свилоза” АД

 НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене”

 „Нафтекс Петрол” ЕООД

 „Фериботен комплекс” АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним” АД

 „ОМВ България” ЕООД

 СО МАТ АД — клон Видин

 „Свободна зона — Видин” ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин”

 „Дунав турс” АД

 „Меком” ООД

 „Дубъл Ве Ко” ЕООД

Tsjechië

Alle aanbestedende entiteiten in de sectoren die in een bepaald geografisch gebied zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten beschikbaar stellen of exploiteren voor vervoer door de lucht, over zee of over de binnenwateren (zoals beheerst door afdeling 4, lid 1, onder i), van Wet nr. 137/2006 inzake overheidsopdrachten, als gewijzigd)

Bijvoorbeeld:

 České přístavy, a.s.

Denemarken

 Havens als bedoeld in § 1 van lov om havne, zie Wet nr. 326 van 28 mei 1999

Duitsland

 Zeehavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van territoriale overheden (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Binnenhavens die overeenkomstig de Wassergesetze van de Länder vallen onder de Hafenordnung

Estland

Entiteiten die werkzaam zijn overeenkomstig artikel 10, lid 3, van de Wet inzake overheidsopdrachten (RT I 21-2-2007, 15, 76) en artikel 14 van de Mededingingswet (RT I 2001, 56 332):

 AS Saarte Liinid;

 AS Tallinna Sadam

Ierland

 Havens die overeenkomstig de Harbours ACTS 1946 to 2000 worden geëxploiteerd

 Haven van Rosslare Harbour, die overeenkomstig de Fishguard and Rosslare Railways and Harbours ACTS 1899 wordt geëxploiteerd

Griekenland

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε”), overeenkomstig Wet nr. 2932/01

 (Havendiensten)

 Andere havens, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (Gemeente- en Prefectuurhavens) die vallen onder Presidentieel Decreet nr. 649/1977, Wet 2987/02, Presidentieel Decreet 362/97 en Wet 2738/99

Spanje

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería — Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol — San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Andere havendiensten van de „Comunidades Autónomas” de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Frankrijk

 Port autonome de Paris, opgericht bij Loi no 68-917 van 24 oktober 1968 relative au port autonome de Paris

 Port autonome de Strasbourg, opgericht bij de convention van 20 mei 1923 entre l’État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port, goedgekeurd bij de loi van 26 april 1924

Ports autonomes die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen L. 111-1 en volgende van de code des ports maritimes en rechtspersoonlijkheid bezitten:

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

Havens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, in handen zijn van de overheid (décret no 2006-330 van 20 maart 2006 fixant la liste des ports des départements d’outre-mer exclus du transfert prévu à l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) en in beheer zijn gegeven aan de lokale kamers van koophandel en nijverheid:

 Port de Fort-de-France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

Havens die geen rechtspersoonlijkheid bezitten en in eigendom zijn overgedragen aan de regionale of plaatselijke overheden en waarvan het beheer is toevertrouwd aan de lokale kamers van koophandel en nijverheid (artikel 30 van Loi no 2004-809 van 13 augustus 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, als gewijzigd bij Loi no 2006-1771 van 30 december 2006):

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

 Voies navigables de France, publiek orgaan dat valt onder artikel 124 van Loi no 90-1168 van 29 december 1990, als gewijzigd

Italië

 Havens van de staat (Porti statali) en andere havens die overeenkomstig de Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 van 30 maart 1942 worden beheerd door de Capitaneria di Porto

 Autonome havens (enti portuali) die overeenkomstig artikel 19 van de Codice della navigazione, Regio Decreto No 327 van 30 maart 1942 bij bijzondere wetgeving zijn opgericht

Cyprus

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου opgericht door de περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973

Letland

Diensten die havens besturen overeenkomstig de wet „Likumu par ostām”:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

 Andere overheden die hun aankopen doen overeenkomstig de wet „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” en havens besturen overeenkomstig de wet „Likumu par ostām”

Litouwen

 Overheidsbedrijf Zeehavendienst Klaipėda, werkzaam overeenkomstig de Wet op de Zeehavendienst Klaipėda van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 53-1245, 1996)

 Overheidsbedrijf „Vidaus vandens kelių direkcija”, werkzaam overeenkomstig de Wet op het vervoer over de binnenlandse waterwegen van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 105-2393, 1996)

 Andere entiteiten die voldoen aan de voorschriften van artikel 70, leden 1 en 2, van de Wet inzake overheidsopdrachten van de Republiek Litouwen (Staatsblad nr. 84-2000, 1996; nr. 4-102, 2006) en in de sector zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten werkzaam zijn overeenkomstig de Wet op het vervoer over de binnenlandse waterwegen van de Republiek Litouwen

Luxemburg

 Port de Mertert, geëxploiteerd overeenkomstig de Loi modifiée van 31 maart 2000 concernant l’administration et l’exploitation du Port de Mertert

Hongarije

 Havens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de artikelen 162 en 163 van 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről en 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről

Malta

 L-Awtorita’ Marittima ta’ Malta (Malta Maritime Authority)

Nederland

Aanbestedende entiteiten op het gebied van zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten

Bijvoorbeeld:

 Havenbedrijf Rotterdam

Oostenrijk

 Binnenhavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de deelstaten en/of gemeenten

Polen

Entiteiten die opgericht zijn op basis van ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, waaronder:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugal

 APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 335/98 van 3 november 1998

 APL — Administração do Porto de Lisboa, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 336/98 van 3 november 1998

 APS — Administração do Porto de Sines, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 337/98 van 3 november 1998

 APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 338/98 van 3 november 1998

 APA — Administração do Porto de Aveiro, SA, overeenkomstig Decreto-Lei No 339/98 van 3 november 1998

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), overeenkomstig Decreto-Lei No 146/2007 van 27 april 2007

Roemenië

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA”

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime”

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovenië

Zeehavens die geheel of gedeeltelijk in handen zijn van de overheid en die een economische publieke dienst verlenen overeenkomstig de Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99):Mat. št.

Naziv

Poštna Št

Kraj

5144353

LUKA KOPER D.D

6000

Koper — Capodistria

5655170

Sirio d.o.o

6000

Koper

Slowakije

Entiteiten die met goedkeuring van de overheid niet-publieke binnenhavens exploiteren voor het riviervervoer door vervoersbedrijven, of entiteiten die door de overheid zijn opgericht voor de exploitatie van publieke rivierhavens overeenkomstig Wet nr. 338/2000 volgens de tekst van Wetten nr. 57/2001 en nr. 580/2003

Finland

 Havens die geëxploiteerd worden overeenkomstig de laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) en havens die vallen onder een vergunning overeenkomstig afdeling 3 van de laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Zweden

Havens en aanlandingsfaciliteiten overeenkomstig lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn en förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Verenigd Koninkrijk

 Een lokale overheid die in een bepaald geografisch gebied zeehaven-, binnenhaven- of andere aanlandingsfaciliteiten verleent voor het vervoer over zee of over de binnenwateren

 Een havendienst in de zin van artikel 57 van de Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 Een havendienst als omschreven in afdeling 38, lid 1, van de Harbours Act (Northern Ireland) 1970.

▼B

Bijlage IV B — Zwitserland

Nadere omschrijving van de particuliere organisaties in de zin van artikel 3, lid 1 en lid 2, sub f), van de overeenkomst

a)   Productie, vervoer of distributie van drinkwater

Organisaties voor de productie, het vervoer en de distributie van drinkwater. Deze oefenen hun werkzaamheden uit overeenkomstig de kantonnale of lokale regelgeving dan wel op grond van individuele contracten die met inachtneming van die regelgeving zijn opgesteld

Bijvoorbeeld: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b)   Productie, vervoer of distributie van elektriciteit

Organisaties voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, waarvan het recht om te onteigenen kan worden toegekend overeenkomstig de „loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant”

Organisaties voor de productie van elektriciteit overeenkomstig de „loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques” en de „loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations”

Bijvoorbeeld: CKW, ATEL, EGL.

c)   Stadsspoorwegverbindingen, tram, geautomatiseerde systemen, trolleybus, bus of kabelverbindingen

Organisaties die tramdiensten exploiteren in de zin van artikel 2, eerste alinea, van de „loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer”

Organisaties die diensten van openbaar vervoer in de zin van artikel 4, eerste alinea, van de „loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus” aanbieden

Organisaties die op professionele wijze regelmatig personen vervoeren volgens een dienstregeling op basis van een concessie in de zin van artikel 4 van de „loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route” en wanneer zij een vaste verbinding onderhouden in de zin van artikel 5, derde alinea van de „ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer”

d)   Luchthavens

Organisaties die luchthavens exploiteren op grond van een concessie in de zin van artikel 37, eerste alinea, van de „loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne”

Bijvoorbeeld: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan

BIJLAGE V

[als bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst (beroepsprocedures)]

1.

Elk beroep wordt voorgelegd aan een rechterlijke instantie of een onafhankelijke beroepsinstantie die geen belang heeft bij het resultaat van de aanbesteding, wier leden niet blootstaan aan externe beïnvloeding en wier besluiten in rechte bindend zijn. De eventuele termijn waarbinnen een beroepsprocedure kan worden ingesteld mag in geen geval minder bedragen dan tien dagen en gaat pas in vanaf het tijdstip waarop de reden van de klacht bekend is of redelijkerwijs als bekend mag worden verondersteld.

Indien het een niet-rechterlijke beroepsinstantie betreft, moet hoger beroep bij een rechterlijke instantie mogelijk zijn of moeten de regels inzake procesvoering bepalen dat:

a) de deelnemers worden gehoord voordat een beslissing wordt genomen; zij kunnen zich laten vertegenwoordigen en bijstaan tijdens de procedures en hebben toegang tot alle proceduremogelijkheden;

b) getuigen kunnen worden gehoord en de gevraagde aanbestedingsstukken die voor de procedures nodig zijn ter inzage aan de beroepsinstantie worden overgelegd;

c) de procedure in het openbaar plaatsvindt en beslissingen schriftelijk worden uitgebracht en met redenen worden omkleed.

2.

De partijen zorgen ervoor dat de maatregelen met betrekking tot beroepsprocedures tenminste omvatten, hetzij bepalingen voor de gezagsdragers die ertoe strekken dat:

a) bij de eerste gelegenheid voorlopige maatregelen worden getroffen met het doel de beweerde inbreuk ongedaan te maken of verdere schade voor de betrokken belangen te voorkomen, inclusief maatregelen om de procedure voor de gunning van een opdracht of de tenuitvoerlegging van eventuele door de onder de overeenkomst vallende organisatie genomen besluiten op te schorten en

b) onwettig genomen besluiten nietig worden verklaard of dat wordt gezorgd voor hun nietigverklaring, inclusief via de schrapping van discriminerende technische, economische of financiële specificaties in aanbestedingsberichten, bekendmakingen van voorgenomen opdrachten, of van het bestaan van een erkenningssysteem, bestekken of enig ander document dat betrekking heeft op de desbetreffende gunningsprocedure. De bevoegdheid van de voor de beroepsprocedure verantwoordlijke instantie kan evenwel worden beperkt tot het toekennen van een schadevergoeding aan elke persoon die door een inbreuk schade heeft geleden, op voorwaarde dat het contract met de onder de overeenkomst vallende organisaties is gesloten;

hetzij bepalingen voor de gezagsdragers die hen in staat stellen indirecte druk uit te oefenen op de onder de overeenkomst vallende organisaties teneinde hen ertoe te brengen inbreuken te verhelpen, ervoor te zorgen dat er geen inbreuken worden gemaakt, en te verhinderen dat er schade wordt berokkend.

3.

Beroepsprocedures voorzien eveneens in de toekenning van schadevergoeding aan hen die door de inbreuk schade hebben geleden. Wanneer er schadevergoeding wordt geëist op grond van het feit dat een besluit onwettig werd genomen, kan de partij eisen dat het betwiste besluit eerst nietig of onwettig wordt verklaard.

BIJLAGE VI

(als bedoeld in artikel 3, lid 6 en lid 7, van de overeenkomst)

DIENSTEN

De volgende diensten die voorkomen in de sectoriële classificatie van diensten, die is opgenomen in document MTN.GNS/W/120, vallen onder de onderhavige overeenkomst:Benaming

CPC-indeling (Central product classification)

Onderhouds- en reparatiediensten

6112, 6122, 633, 886

Diensten voor vervoer over land (1), met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd

712 (uitgezonderd 71235) 7512, 87304

Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer

73 (uitgezonderd 7321)

Postvervoer over land (met uitzondering van de spoorwegdiensten) en door de lucht

71235, 7321

Telecommunicatiediensten

752 (2) (uitgezonderd 7524, 7525, 7526)

Financiële diensten:

a)  verzekeringsdiensten

ex 81, 812, 814

b)  bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen (3)

 

Computer- en aanverwante diensten

84

Diensten van accountancy, controle en boekhouding

862

Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening

864

Diensten voor bedrijfsadvisering en aanverwante diensten

865, 866 (4)

Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedebouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven en analyses

867

Advertentie- en reclamediensten

871

Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen

874, 82201-82206

Uitgeverij- en drukkerijdiensten, tegen een vergoeding of op contractbasis

88442

Riolering en vuilophaaldiensten; afvalverwerking en aanverwante diensten

94

(1)   Met uitzondering van spoorwegdiensten

(2)   Uitgezonderd spraaktelefonie-, telex-, radiotelefonie-, semafoon- en satellietdiensten

(3)   Uitgezonderd financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, alsmede diensten die door centrale banken worden verricht.

(4)   Uitgezonderd diensten van arbitrage en bemiddeling

De verbintenissen die de partijen met deze overeenkomst zijn aangegaan op het gebied van diensten, inclusief diensten in de bouw, gaan niet verder dan de initiële verbintenissen als vermeld in de uiteindelijke aanbiedingen van de EG en Zwitserland in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op:

1) opdrachten voor het verrichten van diensten die worden gegund aan een instantie die zelf een aanbestedende dienst is in de zin van deze overeenkomst en bijlage 1, 2 of 3 bij de GPA op basis van een alleenrecht dat zij uit hoofde van de bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen geniet;

2) opdrachten voor het verrichten van diensten die door een aanbestedende dienst bij een met hem verbonden onderneming worden geplaatst, of die door een gemeenschappelijke onderneming, bestaande uit verscheidene aanbestedende diensten voor de uitoefening van de in artikel 3 van deze overeenkomst bedoelde activiteiten, worden geplaatst bij een van deze aanbestedende diensten of bij een met een van deze aanbestedende diensten verbonden onderneming, mits ten minste 80 % van de gemiddelde omzet die deze onderneming de laatste drie jaar op het gebied van het verrichten van diensten heeft behaald, afkomstig is van de levering van deze diensten aan de ondernemingen waarmee zij is verbonden;wanneer dezelfde dienst of soortgelijke diensten worden geleverd door meer dan een onderneming die met de aanbestedende dienst is verbonden, moet rekening worden gehouden met de totale omzet die afkomstig is van de levering van diensten door deze ondernemingen;

3) opdrachten voor het verrichten van diensten die gericht zijn op de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken, of die betrekking hebben op de rechten hierop;

4) opdrachten op het gebied van werkgelegenheid;

5) opdrachten betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programmamateriaal door televisie-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.

BIJLAGE VII

(als bedoeld in artikel 3, lid 6 van de overeenkomst)

DIENSTEN IN DE BOUW

Nadere omschrijving van de diensten in de bouw die onder de overeenkomst vallen

1.   Definitie

Een opdracht voor het verrichten van diensten in de bouw is een opdracht die gericht is op het uitvoeren, met welke middelen dan ook, van werkzaamheden van de bouwnijverheid in de zin van afdeling 51 van de Central Product Classification (CPC).

2.   Lijst van werkzaamheden van afdeling 51 CPCBouwrijp maken van terreinen en bouwplaatsen

511

Algemene bouwkundige werken

512

Algemene civieltechnische werken

513

Monteren en optrekken van geprefabriceerde constructies

514

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

515

Installatiewerkzaamheden in de bouw

516

Afwerking van gebouwen

517

Overige diensten

518

De verbintenissen die de partijen met deze overeenkomst zijn aangegaan op het gebied van diensten, inclusief diensten in de bouw, gaan niet verder dan de initiële verbintenissen als vermeld in de uiteindelijke aanbiedingen van de EG en Zwitserland in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.

BIJLAGE VIII

(als bedoeld in artikel 3, lid 7, van de overeenkomst)

Zwitserland

Deze overeenkomst is niet van toepassing in Zwitserland:

a) op opdrachten die door de aanbestedende diensten worden geplaatst met andere doeleinden dan het uitoefenen van hun in artikel 3, lid 2, en in de bijlagen I tot en met IV bij deze overeenkomst beschreven activiteiten, of voor het uitoefenen van hun activiteiten buiten Zwitserland

b) op opdrachten die worden geplaatst voor wederverkoop of verhuur aan derden, indien de aanbestedende dienst geen bijzondere of uitsluitende rechten bezit om het voorwerp van de opdracht te verkopen of te verhuren en het andere instanties vrijstaat dit te verkopen of te verhuren op dezelfde voorwaarden als de aanbestedende dienst

c) op opdrachten die worden geplaatst voor de aankoop van water

d) op opdrachten die worden geplaatst door een aanbestedende dienst die geen overheidsdienst is en die zorgt voor de toevoer van drinkwater of elektriciteit aan netten voor dienstverlening aan het publiek, wanneer de productie van drinkwater of elektriciteit door de betrokken dienst geschiedt omdat het verbruik ervan noodzakelijk is voor de uitoefening van een andere dan de in artikel 3, lid 2, onder f), punten i) en ii), bedoelde activiteit en wanneer de toevoer aan het openbare net uitsluitend afhangt van het eigen verbruik van de dienst en niet meer heeft bedragen dan 30 % van de totale drinkwater- of energieproductie van de dienst, berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar

e) op opdrachten die worden geplaatst door een aanbestedende dienst die geen overheidsdienst is en die zorgt voor de toevoer van gas of warmte aan netten voor dienstverlening aan het publiek, wanneer de productie van gas of warmte door de betrokken dienst het onvermijdelijke resultaat is van de uitoefening van een andere dan de in artikel 3, lid 2, onder e), punt i), bedoelde activiteit en wanneer de toevoer aan het openbare net slechts gericht is op een economische exploitatie van deze productie en overeenstemt met maximaal 20 % van de omzet van de dienst, berekend als het gemiddelde over de laatste drie jaren, met inbegrip van het lopende jaar

f) op opdrachten die worden geplaatst voor de levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwekking van energie

g) op opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die een openbare busdienst verzorgen, indien andere diensten vrijelijk deze dienstverlening, algemeen dan wel voor een bepaald geografisch gebied, onder dezelfde voorwaarden als de aanbestedende diensten kunnen verrichten

h) op opdrachten die worden geplaatst door aanbestedende diensten die een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub d), uitoefenen voorzover die opdrachten betrekking hebben op de verkoop en leasing van producten met het oog op de financiering van een opdracht voor leveringen die wel volgens de regels van deze overeenkomst is geplaatst

i) op opdrachten die worden geplaatst krachtens een internationale overeenkomst en die de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een project door de partijen beogen

j) op opdrachten die volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie worden geplaatst

k) op opdrachten wanneer die door de partijen geheim zijn verklaard of wanneer de uitvoering ervan overeenkomstig de geldende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de overeenkomstsluitende landen gepaard moet gaan met bijzondere veiligheidsmaatregelen of wanneer de bescherming van de fundamentele belangen van de staatsveiligheid van dat land zulks vereist.

BIJLAGE IX

(als bedoeld in artikel 6, lid 4, van de overeenkomst)

Bijlage IX A — Door de Europese Gemeenschap aangemelde maatregelen

Bijlage IX B — Door Zwitserland aangemelde maatregelen

De beroepsmogelijkheden die overeenkomstig artikel 6, lid 4, van deze overeenkomst voor opdrachten beneden de drempelbedragen zijn ingevoerd in de kantons en gemeenten op grond van de „loi fédérale sur le marché intérieur” van 6 oktober 1995.

BIJLAGE X

(als bedoeld in artikel 6, lid 2, van de overeenkomst)

Voorbeelden van gebieden waarop een dergelijke discriminatie kan voorkomen:

Alle rechtsregels, procedures of gedragingen, zoals heffingen, prijspreferenties, voorwaarden inzake het gebruik van lokale materialen, voorwaarden inzake lokale investeringen of lokale productie, voorwaarden inzake verlening van licenties of vergunningen, rechten van financiering of aanbieding die een discriminatie inhouden of die een onder de overeenkomst vallende dienst van een van de partijen ertoe verplichten bij de gunning van opdrachten discriminerend op te treden tegen producten, diensten, leveranciers of dienstverleners van de andere partij.

SLOTAKTEde gevolmachtigden

van de EUROPESE GEMEENSCHAP

en

van de ZWITSERSE BONDSSTAAT

bijeengekomen te Luxemburg, op de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, voor de ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten, hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen die aan deze slotakte zijn gehecht:Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen over de aanbestedingsprocedures en de beroepsprocedures,

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen over de toezichthoudende autoriteiten,

Gemeenschappelijke verklaring van de overeenkomstsluitende partijen betreffende bijwerking van de bijlagen,

Gemeenschappelijke verklaring over toekomstige verdere onderhandelingen.

Zij hebben tevens kennis genomen van de volgende verklaringen die aan deze slotakte zijn gehecht:

Verklaring van Zwitserland over het wederkerigheidsbeginsel met betrekking tot de toegang tot overheidsopdrachten op districts- en gemeenteniveau voor leveranciers en dienstverleners uit de Europese Gemeenschap

Verklaring over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

over de aanbestedingsprocedures en de beroepsprocedures

De partijen komen overeen dat bij het opleggen, enerzijds, aan de onder de overeenkomst vallende Zwitserse ondernemingen, van de naleving van de GPA-regels, en anderzijds, aan de onder de overeenkomst vallende ondernemingen van de Gemeenschap en haar lidstaten, van de naleving van de voorschriften van Richtlijn 93/38/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 4/98/EG (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1) en van Richtsnoer 92/13/EEG (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14), zij voldoen aan alle verplichtingen van de artikelen 4 en 5 van de overeenkomst betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

over de toezichthoudende autoriteiten

Wat betreft de Gemeenschap kan de in artikel 8 van deze overeenkomst bedoelde toezichthoudende autoriteit de Commissie van de EG zijn of een onafhankelijke nationale autoriteit van een lidstaat zonder dat een van deze een exclusieve bevoegdheid heeft om op grond van deze overeenkomst op te treden. Overeenkomstig artikel 155 van het EG-verdrag bezit de Commissie van de EG reeds de in de tweede alinea van artikel 8 bedoelde bevoegdheden.

Wat Zwitserland betreft, kan de toezichthoudende autoriteit een federale autoriteit voor het gehele Zwitserse grondgebied zijn of een kantonnale autoriteit voor de terreinen van haar bevoegdheid.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

betreffende bijwerking van de bijlagen

De partijen verbinden zich ertoe de bijlagen van de overeenkomst op het gebied van de wederzijdse erkenning van de conformiteitsbeoordeling uiterlijk een maand na de inwerkingtreding van de overeenkomst bij te werken.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

over toekomstige verdere onderhandelingen

De Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat verklaren voornemens te zijn onderhandelingen te openen over sluiting van overeenkomsten betreffende onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals de herziening van Protocol nr. 2 bij de vrijhandelsovereenkomst van 1972 en de deelname van Zwitserland aan bepaalde communautaire programma's op het gebied van opleidingen, jeugdzaken, media, statistiek en milieu. De voorbereidingen voor die onderhandelingen moeten binnen korte tijd na de afronding van de thans lopende bilaterale onderhandelingen beginnen.

VERKLARING VAN ZWITSERLAND

over het wederkerigheidsbeginsel met betrekking tot de toegang tot overheidsopdrachten op districts- en gemeenteniveau voor leveranciers en dienstverleners uit de Europese Gemeenschap

In overeenstemming met het wederkerigheidsbeginsel en teneinde de toegang tot overheidsaanbestedingen op districts- en gemeenteniveau te beperken tot leveranciers en dienstverleners uit de Europese Gemeenschap, voegt Zwitserland aan algemene aantekening nr. 1 van zijn bijlagen bij de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten een nieuwe alinea toe van de volgende strekking:

„met betrekking tot opdrachten die worden geplaatst door de in bijlage 2, onder 3, bedoelde entiteiten aan leveranciers van producten en diensten uit Canada, Israël, Japan, Korea, Noorwegen, de Verenigde Staten van Amerika, Hongkong (China), Singapore en Aruba.”.

VERKLARING

over het bijwonen door Zwitserland van vergaderingen van comités en commissies

De Raad komt overeen dat de vertegenwoordigers van Zwitserland, als waarnemers en voor de punten die hen betreffen, de vergaderingen van de volgende comités, commissies en groepen van deskundigen bijwonen:

 comités en commissies voor onderzoeksprogramma's, waaronder het Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST);

 Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers;

 coördinatiegroep voor de wederzijdse erkenning van diploma's van het hoger onderwijs

 raadgevende comités voor de luchtvaart en voor de toepassing van de mededingingsvoorschriften in het luchtvervoer.

De stemming in deze commissies en comités wordt door de vertegenwoordigers van Zwitserland niet bijgewoond.

In het geval van andere commissies en comités die onderwerpen behandelen waarop deze Overeenkomsten van toepassing zijn en op welk gebied Zwitserland ofwel de communautaire wetgeving heeft overgenomen of gelijkwaardige wetgeving toepast, raadpleegt de Commissie de deskundigen van Zwitserland overeenkomstig het bepaalde in artikel 100 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.( 1 ) Met uitzondering van financiële participaties en ondernemingen die niet direct op het gebied van vervoer werkzaam zijn.