2000L0013 — NL — 13.12.2014 — 010.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 20 maart 2000

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

(PB L 109, 6.5.2000, p.29)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011

L 304

18

22.11.2011