2000D0532 — NL — 01.06.2015 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2000

tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/532/EG)

(PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 januari 2001

  L 47

1

16.2.2001

 M2

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 januari 2001

  L 47

32

16.2.2001

 M3

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 23 juli 2001

  L 203

18

28.7.2001

►M4

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014

  L 370

44

30.12.2014
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2000

tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1147)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/532/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen ( 1 ), gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG ( 2 ), en met name op artikel 1, onder a),

Gelet op Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen ( 3 ), en met name op artikel 1, lid 4, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verschillende lidstaten hebben een aantal afvalcategorieën aangemeld die naar hun mening een of meer van de in bijlage III van Richtlijn 91/689/EEG vermelde eigenschappen vertonen.

(2)

De Commissie dient krachtens artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG kennisgevingen van de lidstaten te onderzoeken teneinde de bij Beschikking 94/904/EG van de Raad ( 4 ) vastgestelde lijst van gevaarlijke afvalstoffen te wijzigen.

(3)

Afvalstoffen die in de lijst van gevaarlijke afvalstoffen worden opgenomen, moeten ook worden opgenomen in de bij Beschikking 94/3/EG van de Commissie ( 5 ) vastgestelde Europese afvalcatalogus. Teneinde de regeling voor deze lijsten doorzichtiger te maken en bestaande bepalingen te vereenvoudigen is het dienstig één communautaire lijst vast te stellen waarin de bij Beschikking 94/3/EG vastgestelde lijst van afvalstoffen en de bij Beschikking 94/904/EG vastgestelde lijst van gevaarlijke afvalstoffen worden samengevoegd.

(4)

De Commissie wordt bij deze taak bijgestaan door het bij artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG ingestelde comité.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het door voornoemd comité uitgebrachte advies,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

De in de bijlage van deze beschikking opgenomen lijst wordt aangenomen.

▼M4 —————

▼B

Artikel 4

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk op 1 januari 2002 aan deze beschikking te voldoen.

Artikel 5

Beschikking 94/3/EG en Beschikking 94/904/EG worden met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

▼M4
BIJLAGE

LIJST VAN AFVALSTOFFEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN 2008/98/EG

DEFINITIES

In deze bijlage wordt verstaan onder:

1.

„gevaarlijke stof” : een stof die is ingedeeld als gevaarlijk omdat ze voldoet aan de criteria van de delen 2 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

2.

„zwaar metaal” : elke verbinding van antimoon, arseen, cadmium, chroom (VI), koper, lood, kwik, nikkel, seleen, telluur, thallium of tin, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld;

3.

„polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (pcb's)” : pcb's zoals omschreven in artikel 2, onder a), van Richtlijn 96/59/EG van de Raad ( 6 );

4.

„overgangsmetalen” : elk van de volgende metalen: elke verbinding van scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium, hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ijzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen of tantaal, alsook deze metalen in metallische vorm, voor zover deze als gevaarlijke stof zijn ingedeeld;

5.

„stabilisatie” : processen waardoor de gevaarskenmerken van de bestanddelen van het afval veranderen en gevaarlijk afval in ongevaarlijk afval wordt omgezet.

6.

„verharding” : processen waardoor onder invloed van additieven alleen de fysische toestand van het afval verandert, zonder dat de chemische eigenschappen van het afval veranderen.

7.

„gedeeltelijk gestabiliseerd afval” : afval dat na het stabilisatieproces gevaarlijke bestanddelen bevat die niet volledig in ongevaarlijke bestanddelen zijn omgezet en op korte, middellange of lange termijn in het milieu terecht kunnen komen.

BEOORDELING EN CLASSIFICATIE

1.   Beoordeling van gevaarlijke eigenschappen van afval

Voor de beoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van afval zijn de criteria van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van toepassing. Voor de gevaarlijke eigenschappen HP 4, HP 6 en HP 8 zijn bij de beoordeling de ondergrenzen van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van toepassing. Wanneer afval van een stof minder bevat dan de ondergrens, wordt die niet opgenomen in de berekening van een drempelwaarde. Wanneer een gevaarlijke eigenschap van afval is beoordeeld door middel van een test en aan de hand van de concentraties van gevaarlijke stoffen van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG, hebben de testresultaten voorrang.

2.   Indeling als gevaarlijk afval

Alle met een asterisk (*) aangeduide afval in de lijst van afvalstoffen wordt beschouwd als gevaarlijk afval overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG, tenzij artikel 20 van die richtlijn van toepassing is.

Voor afval waaraan gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalcodes kunnen worden toegekend geldt het volgende:

 Afval wordt enkel vermeld in de geharmoniseerde lijst van als gevaarlijk ingedeelde afvalstoffen met een specifieke of algemene verwijzing naar „gevaarlijke stoffen” indien het gevaarlijke stoffen bevat waardoor het afval een of meer van de gevaarlijke eigenschappen HP 1 tot en met HP 8 en/of HP 10 tot en met HP 15 van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG bezit. De gevaarlijke eigenschap HP 9 „Infectueus” wordt beoordeeld overeenkomstig de relevante wetgeving of naslagwerken van de lidstaten.

 Een gevaarlijke eigenschap kan worden beoordeeld aan de hand van de concentratie van stoffen in het afval, zoals bedoeld in bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG of, tenzij in Verordening (EG) nr. 1272/2008 anders is bepaald, door overeenkomstig Verordening (EG) nr. 440/2008 of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren een test uit te voeren, rekening houdend met artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 met betrekking tot proeven op dieren en mensen.

 Afval dat polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen (pcdd's en pcdf's), DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)ethaan), chloordaan, hexachloorcyclohexanen (inclusief lindaan), dieldrin, endrin, heptachloor, hexachloorbenzeen, chloordecon, aldrin, pentachloorbenzeen, mirex, toxafeen hexabroombifenyl en/of pcb bevat in concentraties die hoger zijn dan de concentratiegrenswaarden van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( 7 ), wordt ingedeeld als gevaarlijk afval.

 De concentratiegrenswaarden van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG gelden niet voor zuivere (niet met schadelijke stoffen verontreinigde) metaallegeringen in massieve vorm. Afval van legeringen dat als gevaarlijk afval wordt beschouwd, is specifiek in deze lijst opgenomen en is met een asterisk (*) aangeduid.

 De volgende noten van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 kunnen, indien van toepassing, in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van de gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen:

 

 1.1.3.1. Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen: Noten B, D, F, J, L, M, P, Q, R en U.

 1.1.3.2. Noten betreffende de indeling en etikettering van mengsels: Noten 1, 2, 3 en 5.

 Nadat de gevaarlijke eigenschappen van het afval volgens deze methode zijn beoordeeld, wordt een passend codenummer uit de lijst van gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen toegekend.

 Alle andere codes in de geharmoniseerde lijst van afvalstoffen worden als niet-gevaarlijk beschouwd.

LIJST VAN AFVALSTOFFEN

De verschillende soorten afvalstoffen in de lijst worden volledig gedefinieerd door de code van zes cijfers voor de afvalstoffen en de code van twee en vier cijfers voor de hoofdstukken. Dit houdt in dat een afvalstof als volgt in de lijst kan worden opgezocht:

 Zoek de herkomst van de afvalstof op in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 en bepaal de bijbehorende code van zes cijfers voor de afvalstof (exclusief de codes in deze hoofdstukken die op 99 eindigen). Hierbij zij opgemerkt dat de activiteiten in een specifieke installatie onder verschillende hoofdstukken kunnen vallen. Zo zijn de afvalstoffen van een autofabriek afhankelijk van de processtap te vinden in hoofdstuk 12 (afval van de machinale bewerking en oppervlaktebehandeling van metalen), hoofdstuk 11 (anorganisch metaalhoudend afval van de behandeling en coating van metalen) en hoofdstuk 08 (afval van het gebruik van coatings).

 Als er in de hoofdstukken 01 tot en met 12 of 17 tot en met 20 geen geschikte afvalcode kan worden gevonden, moet er in de hoofdstukken 13, 14 en 15 worden gezocht om de code van de afvalstof te bepalen.

 Als geen van deze afvalcodes van toepassing is, moet de bepaling van de afvalcode aan de hand van hoofdstuk 16 gebeuren.

 Als de afvalstof ook niet in hoofdstuk 16 onder te brengen is, moet de code „99” (niet elders genoemd afval) worden gebruikt in het deel van de lijst dat overeenkomt met de bij de eerste stap bepaalde activiteit.INHOUDSOPGAVE

Hoofdstukken van de lijst

01

Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen

02

Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedselbereiding en -verwerking

03

Afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen alsmede pulp, papier en karton

04

Afval van de leer-, bont- en textielindustrie

05

Afval van petroleumraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische behandeling van kool

06

Afval van anorganische chemische processen

07

Afval van organische chemische processen

08

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt

09

Afval van de fotografische industrie

10

Afval van thermische processen

11

Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferrohydrometallurgie

12

Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

13

Olieafval en afval van vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie, 05 en 12)

14

Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen (exclusief 07 en 08)

15

Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)

16

Niet elders in de lijst genoemd afval

17

Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)

18

Afval van de gezondheidszorg bij mens of dier en/of verwant onderzoek (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

19

Afval van installaties voor afvalbeheer, offsite waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

20

Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief gescheiden ingezamelde fracties01

AFVAL VAN EXPLORATIE, MIJNBOUW, EXPLOITATIE VAN STEENGROEVEN EN DE FYSISCHE EN CHEMISCHE BEWERKING VAN MINERALEN

01 01

afval van de winning van mineralen

01 01 01

afval van de winning van metaalhoudende mineralen

01 01 02

afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen

01 03

afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen

01 03 04*

zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts

01 03 05*

andere tailings die gevaarlijke stoffen bevatten

01 03 06

niet onder 01 03 04 en 01 03 05 vallende tailings

01 03 07*

ander afval van de fysische en chemische verwerking van metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat

01 03 08

niet onder 01 03 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 03 09

niet onder 01 03 10 vallend rood slib van de aluminiumproductie

01 03 10*

niet onder 01 03 07 vallend rood slib van de aluminiumproductie dat gevaarlijke stoffen bevat

01 03 99

niet elders genoemd afval

01 04

afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen

01 04 07*

afval van de fysische en chemische verwerking van niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stoffen bevat

01 04 08

niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval

01 04 09

zand- en kleiafval

01 04 10

niet onder 01 04 07 vallend stof- en poederachtig afval

01 04 11

niet onder 01 04 07 vallend afval van de kali- en steenzoutverwerking

01 04 12

niet onder 01 04 07 en 01 04 11 vallende schilfers en ander afval van het wassen en schoonmaken van mineralen

01 04 13

niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen

01 04 99

niet elders genoemd afval

01 05

boorgruis en overig boorafval

01 05 04

zoetwaterboorgruis en -afval

01 05 05*

oliehoudend boorgruis en -afval

01 05 06*

boorgruis en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen bevat

01 05 07

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend bariethoudend boorgruis en -afval

01 05 08

niet onder 01 05 05 en 01 05 06 vallend chloridehoudend boorgruis en -afval

01 05 99

niet elders genoemd afval

02

AFVAL VAN LANDBOUW, TUINBOUW, AQUACULTUUR, BOSBOUW, JACHT EN VISSERIJ EN DE VOEDSELBEREIDING EN -VERWERKING

02 01

afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij

02 01 01

slib van wassen en schoonmaken

02 01 02

afval van dierlijke weefsels

02 01 03

afval van plantaardige weefsels

02 01 04

kunststofafval (exclusief verpakkingen)

02 01 06

dierlijke feces, urine en mest (inclusief gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt

02 01 07

afval van de bosbouw

02 01 08*

agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

02 01 09

niet onder 02 01 08 vallend agrochemisch afval

02 01 10

metaalafval

02 01 99

niet elders genoemd afval

02 02

afval van de bereiding en verwerking van vlees, vis en ander voedsel van dierlijke oorsprong

02 02 01

slib van wassen en schoonmaken

02 02 02

afval van dierlijke weefsels

02 02 03

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 02 04

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 02 99

niet elders genoemd afval

02 03

afval van de bereiding en verwerking van fruit, groente, granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak; de productie van conserven; de productie van gist en gistextract en de bereiding en fermentatie van melasse

02 03 01

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren en scheiden

02 03 02

afval van conserveermiddelen

02 03 03

afval van oplosmiddelenextractie

02 03 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 03 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 03 99

niet elders genoemd afval

02 04

afval van de suikerverwerking

02 04 01

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

02 04 02

afgekeurd calciumcarbonaat (= schuimaarde)

02 04 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 04 99

niet elders genoemd afval

02 05

afval van de zuivelindustrie

02 05 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 05 02

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 05 99

niet elders genoemd afval

02 06

afval van bakkerijen en van de banketbakkersindustrie

02 06 01

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 06 02

afval van conserveermiddelen

02 06 03

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 06 99

niet elders genoemd afval

02 07

afval van de productie van alcoholische en niet-alcoholische dranken (exclusief koffie, thee en cacao)

02 07 01

afval van wassen, schoonmaken en mechanische bewerking van de grondstoffen

02 07 02

afval van de destillatie van alcoholische dranken

02 07 03

afval van chemische behandeling

02 07 04

voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

02 07 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

02 07 99

niet elders genoemd afval

03

AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PANELEN EN MEUBELEN ALSMEDE PULP, PAPIER EN KARTON

03 01

afval van de houtverwerking en de productie van panelen en meubelen

03 01 01

schors- en kurkafval

03 01 04*

zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten

03 01 05

niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer

03 01 99

niet elders genoemd afval

03 02

houtverduurzamingsafval

03 02 01*

niet-gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 02*

organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 03*

organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 04*

anorganische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 05*

andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

03 02 99

niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

03 03

afval van de productie en verwerking van pulp, papier en karton

03 03 01

schors- en houtafval

03 03 02

„green liquor”-slib (afkomstig van de terugwinning van de kookvloeistof)

03 03 05

ontinktingsslib van papierrecycling

03 03 07

mechanisch afgescheiden rejects afkomstig van de verpulping van papier- en kartonafval

03 03 08

afval van het scheiden van voor recycling bestemd papier en karton

03 03 09

kalkneerslagafval

03 03 10

onbruikbare vezels en door mechanische afscheiding verkregen vezel-, vulstof- en coatingslib

03 03 11

niet onder 03 03 10 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

03 03 99

niet elders genoemd afval

04

AFVAL VAN DE LEER-, BONT- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01

afval van de leer- en de bontindustrie

04 01 01

schraapafval

04 01 02

loogafval

04 01 03*

ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

04 01 04

chroomhoudende looivloeistof

04 01 05

chroomvrije looivloeistof

04 01 06

chroomhoudend slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 01 07

chroomvrij slib, met name van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 01 08

chroomhoudend gelooid leerafval (snij-afval, polijststof)

04 01 09

afval van bewerking en afwerking

04 01 99

niet elders genoemd afval

04 02

afval van de textielindustrie

04 02 09

afval van composietmaterialen (geïmpregneerde textiel, elastomeren, plastomeren)

04 02 10

organisch afval van natuurlijke producten (bv. vet en was)

04 02 14*

afval van afwerking dat organische oplosmiddelen bevat

04 02 15

niet onder 04 02 14 vallend afval van afwerking

04 02 16*

kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten

04 02 17

niet onder 04 02 16 vallende kleurstoffen en pigmenten

04 02 19*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

04 02 20

niet onder 04 02 19 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

04 02 21

afval van onverwerkte textielvezels

04 02 22

afval van verwerkte textielvezels

04 02 99

niet elders genoemd afval

05

AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING VAN KOOL

05 01

afval van petroleumraffinage

05 01 02*

ontzoutingsslib

05 01 03*

tankbodemslib

05 01 04*

zuur alkylslib

05 01 05*

gemorste olie

05 01 06*

olieachtig slib afkomstig van onderhoudswerkzaamheden aan installaties of apparaten

05 01 07*

zuurteer

05 01 08*

overige teer

05 01 09*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

05 01 10

niet onder 05 01 09 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

05 01 11*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

05 01 12*

olie die zuren bevat

05 01 13

ketelvoedingwaterslib

05 01 14

afval van koeltorens

05 01 15*

afgewerkte bleekaarde

05 01 16

zwavelhoudend afval van de ontzwaveling van petroleum

05 01 17

bitumen

05 01 99

niet elders genoemd afval

05 06

afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01*

zuurteer

05 06 03*

overige teer

05 06 04

afval van koeltorens

05 06 99

niet elders genoemd afval

05 07

afval van aardgaszuivering en -transport

05 07 01*

kwikhoudend afval

05 07 02

zwavelhoudend afval

05 07 99

niet elders genoemd afval

06

AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

06 01

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van zuren

06 01 01*

zwavelzuur en zwaveligzuur

06 01 02*

zoutzuur

06 01 03*

waterstoffluoride

06 01 04*

fosfor- en fosforigzuur

06 01 05*

salpeter- en salpeterigzuur

06 01 06*

overige zuren

06 01 99

niet elders genoemd afval

06 02

afval van BFLG van basen

06 02 01*

calciumhydroxide

06 02 03*

ammoniumhydroxide

06 02 04*

natrium- en kaliumhydroxide

06 02 05*

overige basen

06 02 99

niet elders genoemd afval

06 03

afval van BFLG van zouten en hun oplossingen en metaaloxiden

06 03 11*

vaste zouten en oplossingen die cyanide bevatten

06 03 13*

vaste zouten en oplossingen die zware metalen bevatten

06 03 14

niet onder 06 03 11 en 06 03 13 vallende vaste zouten en oplossingen

06 03 15*

metaaloxiden die zware metalen bevatten

06 03 16

niet onder 06 03 15 vallende metaaloxiden

06 03 99

niet elders genoemd afval

06 04

niet onder 06 03 vallend metaalhoudend afval

06 04 03*

arseenhoudend afval

06 04 04*

kwikhoudend afval

06 04 05*

afval dat andere zware metalen bevat

06 04 99

niet elders genoemd afval

06 05

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 05 02*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

06 05 03

niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

06 06

afval van BFLG van zwavelverbindingen, chemische processen met zwavel en ontzwavelingsprocessen

06 06 02*

afval dat gevaarlijke sulfiden bevat

06 06 03

niet onder 06 06 02 vallend afval dat sulfiden bevat

06 06 99

niet elders genoemd afval

06 07

afval van BFLG van halogenen en chemische processen met halogenen

06 07 01*

asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02*

actieve kool van de chloorbereiding

06 07 03*

bariumsulfaatslib dat kwik bevat

06 07 04*

oplossingen en zuren, bv. contactzuur

06 07 99

niet elders genoemd afval

06 08

afval van BFLG van silicium en siliciumderivaten

06 08 02*

afval dat gevaarlijke chloorsilanen bevat

06 08 99

niet elders genoemd afval

06 09

afval van BFLG van fosforverbindingen en chemische processen met fosfor

06 09 02

fosforhoudende slakken

06 09 03*

calciumhoudend reactieafval dat gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

06 09 04

niet onder 06 09 03 vallend calciumhoudend reactieafval

06 09 99

niet elders genoemd afval

06 10

afval van BFLG van stikstofverbindingen, chemische processen met stikstof en kunstmestbereiding

06 10 02*

afval dat gevaarlijke stoffen bevat

06 10 99

niet elders genoemd afval

06 11

afval van de bereiding van anorganische pigmenten en opacificeermiddelen

06 11 01

calciumhoudend reactieafval van de productie van titaandioxide

06 11 99

niet elders genoemd afval

06 13

afval van niet elders genoemde anorganische chemische processen

06 13 01*

anorganische gewasbeschermingsmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen en andere biociden

06 13 02*

afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

06 13 03

zwartsel (carbon black)

06 13 04*

afval van asbestverwerking

06 13 05*

roet

06 13 99

niet elders genoemd afval

07

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01

afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) van organische basischemicaliën

07 01 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 01 12

niet onder 07 01 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 01 99

niet elders genoemd afval

07 02

afval van BFLG van kunststoffen, synthetische rubber en kunstvezels

07 02 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 02 12

niet onder 07 02 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 02 13

kunststofafval

07 02 14*

afval van additieven die gevaarlijke stoffen bevatten

07 02 15

afval van niet onder 07 02 14 bedoelde additieven

07 02 16*

afval dat gevaarlijke siliconen bevat

07 02 17

afval dat niet onder 07 02 16 vallende siliconen bevat

07 02 99

niet elders genoemd afval

07 03

afval van BFLG van organische kleurstoffen en pigmenten (exclusief 06 11)

07 03 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 03 12

niet onder 07 03 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 03 99

niet elders genoemd afval

07 04

afval van BFLG van organische gewasbeschermingsmiddelen (exclusief 02 01 08 en 02 01 09), houtverduurzamingsmiddelen (exclusief 03 02) en andere biociden

07 04 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 04 12

niet onder 07 04 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 04 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

07 04 99

niet elders genoemd afval

07 05

afval van BFLG van farmaceutische producten

07 05 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 05 12

niet onder 07 05 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 05 13*

vaste afvalstoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

07 05 14

niet onder 07 05 13 vallende vaste afvalstoffen

07 05 99

niet elders genoemd afval

07 06

afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten

07 06 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 06 12

niet onder 07 06 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 06 99

niet elders genoemd afval

07 07

afval van BFLG van fijnchemicaliën en niet elders genoemde chemische producten

07 07 01*

waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03*

gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04*

overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07*

gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08*

overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 09*

gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10*

overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 11*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

07 07 12

niet onder 07 07 11 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

07 07 99

niet elders genoemd afval

08

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT

08 01

afval van BFLG en verwijdering van verf en lak

08 01 11*

afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 12

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

08 01 13*

slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 14

niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak

08 01 15*

waterig slib dat verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 16

niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak bevat

08 01 17*

afval van verf- en lakverwijdering dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 18

niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakverwijdering

08 01 19*

waterige suspensies die verf of lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten

08 01 20

niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

08 01 21*

afval van verf- of lakverwijderaar

08 01 99

niet elders genoemd afval

08 02

afval van BFLG van andere coatings (inclusief keramisch materiaal)

08 02 01

afval-coatingpoeder

08 02 02

waterig slib dat keramisch materiaal bevat

08 02 03

waterige suspensies die keramisch materiaal bevatten

08 02 99

niet elders genoemd afval

08 03

afval van BFLG van drukinkt

08 03 07

waterig slib dat inkt bevat

08 03 08

waterig vloeibaar afval dat inkt bevat

08 03 12*

inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 13

niet onder 08 03 12 vallend inktafval

08 03 14*

inktslib dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 15

niet onder 08 03 14 vallend inktslib

08 03 16*

afval van etsoplossingen

08 03 17*

tonerafval dat gevaarlijke stoffen bevat

08 03 18

niet onder 08 03 17 vallend tonerafval

08 03 19*

dispersieolie

08 03 99

niet elders genoemd afval

08 04

afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)

08 04 09*

afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 10

niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

08 04 11*

slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 12

niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit

08 04 13*

waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 14

niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit bevat

08 04 15*

waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

08 04 16

niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval dat lijm of kit bevat

08 04 17*

harsolie

08 04 99

niet elders genoemd afval

08 05

niet elders in 08 genoemd afval

08 05 01*

isocyanaatafval

09

AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

09 01

afval van de fotografische industrie

09 01 01*

ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02*

ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03*

ontwikkelvloeistof op basis van oplosmiddelen

09 01 04*

fixeervloeistof

09 01 05*

bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 06*

zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

09 01 07

fotografische film en papier die zilver of zilververbindingen bevatten

09 01 08

fotografische film en papier zonder zilver of zilververbindingen

09 01 10

wegwerpcamera's zonder batterijen

09 01 11*

wegwerpcamera's met onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen

09 01 12

niet onder 09 01 11 vallende wegwerpcamera's met batterijen

09 01 13*

niet onder 09 01 06 vallend waterig vloeibaar afval van ter plaatse uitgevoerde terugwinning van zilver

09 01 99

niet elders genoemd afval

10

AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 01

afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19)

10 01 01

bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof)

10 01 02

koolvliegas

10 01 03

vliegas van turf en onbehandeld hout

10 01 04*

olievliegas and -ketelstof

10 01 05

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in vaste vorm

10 01 07

calciumhoudend reactieafval van rookgasontzwaveling in slibvorm

10 01 09*

zwavelzuur

10 01 13*

vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde koolwaterstoffen

10 01 14*

bij meeverbranden vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof die gevaarlijke stoffen bevatten

10 01 15

niet onder 10 01 14 vallende bij meeverbranden vrijkomende bodemas, slakken en ketelstof

10 01 16*

bij meeverbranden vrijkomende vliegas die gevaarlijke stoffen bevat

10 01 17

niet onder 10 01 16 vallende bij meeverbranden vrijkomende vliegas

10 01 18*

afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 19

niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend afval van gasreiniging

10 01 20*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 21

niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 01 22*

waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 01 23

niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelreiniging

10 01 24

wervelbedzand

10 01 25

afval van de opslag en toebereiding van brandstof voor kolengestookte elektriciteitscentrales

10 01 26

afval van koelwaterzuivering

10 01 99

niet elders genoemd afval

10 02

afval van de ijzer- en staalindustrie

10 02 01

afval van de verwerking van slakken

10 02 02

onverwerkte slakken

10 02 07*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 02 08

niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gasreiniging

10 02 10

walshuid

10 02 11*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 02 12

niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuivering

10 02 13*

slib en filterkoek van gasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 02 14

niet onder 10 02 13 vallende slib en filterkoek van gasreiniging

10 02 15

overig(e) slib en filterkoek

10 02 99

niet elders genoemd afval

10 03

afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 02

anodeafval

10 03 04*

slakken van primaire productie

10 03 05

aluminiumoxideafval

10 03 08*

zoutslakken van secundaire productie

10 03 09*

black drosses van secundaire productie

10 03 15*

skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 03 16

niet onder 10 03 15 vallende skimmings

10 03 17*

teerhoudend afval van de anodefabricage

10 03 18

niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 03 19*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 20

niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof

10 03 21*

overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die gevaarlijke stoffen bevatten

10 03 22

overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof)

10 03 23*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 24

niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreiniging

10 03 25*

bij gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

10 03 26

niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging verkregen slib en filterkoek

10 03 27*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 03 28

niet onder 10 03 27 vallend afval van koelwaterzuivering

10 03 29*

afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses dat gevaarlijke stoffen bevat

10 03 30

niet onder 10 03 29 vallend afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 03 99

niet elders genoemd afval

10 04

afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01*

slakken van primaire en secundaire productie

10 04 02*

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 04 03*

calciumarsenaat

10 04 04*

rookgasstof

10 04 05*

overige deeltjes en stof

10 04 06*

vast afval van gasreiniging

10 04 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 04 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 04 10

niet onder 10 04 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 04 99

niet elders genoemd afval

10 05

afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 05 03*

rookgasstof

10 05 04

overige deeltjes en stof

10 05 05*

vast afval van gasreiniging

10 05 06*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 05 08*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 05 09

niet onder 10 05 08 vallend afval van koelwaterzuivering

10 05 10*

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 05 11

niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings

10 05 99

niet elders genoemd afval

10 06

afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 06 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 06 03*

rookgasstof

10 06 04

overige deeltjes en stof

10 06 06*

vast afval van gasreiniging

10 06 07*

slib en filterkoek van gasreiniging

10 06 09*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 06 10

niet onder 10 06 09 vallend afval van koelwaterzuivering

10 06 99

niet elders genoemd afval

10 07

afval van thermische processen in de zilver-, de goud- en de platinametallurgie

10 07 01

slakken van primaire en secundaire productie

10 07 02

dross en skimmings van primaire en secundaire productie

10 07 03

vast afval van gasreiniging

10 07 04

overige deeltjes en stof

10 07 05

slib en filterkoek van gasreiniging

10 07 07*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 07 08

niet onder 10 07 07 vallend afval van koelwaterzuivering

10 07 99

niet elders genoemd afval

10 08

afval van thermische processen in de overige non-ferrometallurgie

10 08 04

deeltjes en stof

10 08 08*

zoutslakken van primaire en secundaire productie

10 08 09

overige slakken

10 08 10*

dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandbare gassen vrijkomen

10 08 11

niet onder 10 08 10 vallende dross en skimmings

10 08 12*

teerhoudend afval van de anodefabricage

10 08 13

niet onder 10 08 12 vallend koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 08 14

anodeafval

10 08 15*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 08 16

niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof

10 08 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 08 18

niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 08 19*

oliehoudend afval van koelwaterzuivering

10 08 20

niet onder 10 08 19 vallend afval van koelwaterzuivering

10 08 99

niet elders genoemd afval

10 09

afval van ijzergieten

10 09 03

ovenslak

10 09 05*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt

10 09 06

niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt

10 09 07*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt

10 09 08

niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt

10 09 09*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 10

niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof

10 09 11*

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten

10 09 12

niet onder 10 09 11 vallende deeltjes

10 09 13*

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 14

niet onder 10 09 13 vallend bindmiddelafval

10 09 15*

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

10 09 16

niet onder 10 09 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 09 99

niet elders genoemd afval

10 10

afval van het gieten van non-ferrometalen

10 10 03

ovenslak

10 10 05*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en niet voor gieten zijn gebruikt

10 10 06

niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen die niet voor gieten zijn gebruikt

10 10 07*

gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt

10 10 08

niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt

10 10 09*

rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 10

niet onder 10 10 09 vallend rookgasstof

10 10 11*

andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten

10 10 12

niet onder 10 10 11 vallende deeltjes

10 10 13*

bindmiddelafval dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 14

niet onder 10 10 13 vallend bindmiddelafval

10 10 15*

afval van scheurindicatorstoffen dat gevaarlijke stoffen bevat

10 10 16

niet onder 10 10 15 vallend afval van scheurindicatorstoffen

10 10 99

niet elders genoemd afval

10 11

afval van de fabricage van glas en glasproducten

10 11 03

afval van glasvezelmateriaal

10 11 05

deeltjes en stof

10 11 09*

afval van het mengsel vóór thermische verwerking dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 10

niet onder 10 11 09 vallend afval van het mengsel vóór thermische verwerking

10 11 11*

glasafval in de vorm van kleine glasdeeltjes en glaspoeder die zware metalen bevatten (bv. van kathodestraalbuizen)

10 11 12

niet onder 10 11 11 vallend glasafval

10 11 13*

slib van het polijsten en slijpen van glas dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 14

niet onder 10 11 13 vallend slib van het polijsten en slijpen van glas

10 11 15*

vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 16

niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgasreiniging

10 11 17*

slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke stoffen bevatten

10 11 18

niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van rookgasreiniging

10 11 19*

vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

10 11 20

niet onder 10 11 19 vallend vast afval van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 11 99

niet elders genoemd afval

10 12

afval van de fabricage van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen

10 12 01

afval van het mengsel vóór thermische verwerking

10 12 03

deeltjes en stof

10 12 05

slib en filterkoek van gasreiniging

10 12 06

afgedankte vormen

10 12 08

afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen (na thermische verwerking)

10 12 09*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 12 10

niet onder 10 12 09 vallend vast afval van gasreiniging

10 12 11*

glazuurafval dat zware metalen bevat

10 12 12

niet onder 10 12 11 vallend glazuurafval

10 12 13

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

10 12 99

niet elders genoemd afval

10 13

afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt

10 13 01

afval van het mengsel voor thermische verwerking

10 13 04

afval van het branden en blussen van kalk

10 13 06

deeltjes en stof (exclusief 10 13 12 en 10 13 13)

10 13 07

slib en filterkoek van gasreiniging

10 13 09*

afval van de fabricage van asbestcement dat asbest bevat

10 13 10

niet onder 10 13 09 vallend afval van de fabricage van asbestcement

10 13 11

niet onder 10 13 09 en 10 13 10 vallend afval van cementhoudende composietmaterialen

10 13 12*

vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat

10 13 13

niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreiniging

10 13 14

betonafval en betonslib

10 13 99

niet elders genoemd afval

10 14

afval van crematoria

10 14 01*

afval van gasreiniging dat kwik bevat

11

AFVAL VAN DE CHEMISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING EN COATING VAN METALEN EN ANDERE MATERIALEN; NON-FERROHYDROMETALLURGIE

11 01

afval van chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen (bv. galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten en anodisatie)

11 01 05*

beitszuren

11 01 06*

niet elders genoemde zuren

11 01 07*

basen gebruikt voor beitsen

11 01 08*

slib van fosfaatbehandeling

11 01 09*

slib en filterkoek die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 10

niet onder 11 01 09 vallende slib en filterkoek

11 01 11*

waterige spoelvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 12

niet onder 11 01 11 vallende waterige spoelvloeistoffen

11 01 13*

afval van ontvetting dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 14

niet onder 11 01 13 vallend afval van ontvetting

11 01 15*

eluaat en slib van membraansystemen of ionenwisselaars die gevaarlijke stoffen bevatten

11 01 16*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

11 01 98*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

11 01 99

niet elders genoemd afval

11 02

afval van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 02*

slib van de zink-hydrometallurgie (inclusief jarosiet en goethiet)

11 02 03

afval van de productie van anoden voor waterige elektrolyseprocessen

11 02 05*

afval van koperhydrometallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

11 02 06

niet onder 11 02 05 vallend afval van koperhydrometallurgische processen

11 02 07*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

11 02 99

niet elders genoemd afval

11 03

slib en vaste stoffen van temperingsprocessen

11 03 01*

cyanidehoudend afval

11 03 02*

overig afval

11 05

afval van thermische galvanisatieprocessen

11 05 01

hardzink

11 05 02

zinkas

11 05 03*

vast afval van gasreiniging

11 05 04*

fluxbad afval

11 05 99

niet elders genoemd afval

12

AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01

afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

12 01 01

ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 02

ferrometaalstof en -deeltjes

12 01 03

non-ferrometaalvijlsel en -krullen

12 01 04

non-ferrometaalstof en -deeltjes

12 01 05

kunststofschaafsel en -krullen

12 01 06*

halogeenhoudende minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 07*

halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)

12 01 08*

halogeenhoudende emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 09*

halogeenvrije emulsies en oplossingen voor machinale bewerking

12 01 10*

synthetische machineolie

12 01 12*

afgewerkte wassen en vetten

12 01 13

lasafval

12 01 14*

slib van machinale bewerking dat gevaarlijke stoffen bevat

12 01 15

niet onder 12 01 14 vallend slib van machinale bewerking

12 01 16*

afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat

12 01 17

niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen

12 01 18*

oliehoudend metaalslib (slib van slijpen, wetten en leppen)

12 01 19*

biologisch gemakkelijk afbreekbare machineolie

12 01 20*

afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal die gevaarlijke stoffen bevatten

12 01 21

niet onder 12 01 20 vallend afgewerkt slijpgereedschap en slijpmateriaal

12 01 99

niet elders genoemd afval

12 03

afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11)

12 03 01*

waterige wasvloeistoffen

12 03 02*

afval van stoomontvetting

13

OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (exclusief spijsolie en onder de hoofstukken 05, 12 en 19 vallende oliën)

13 01

afval van hydraulische olie

13 01 01*

hydraulische olie die pcb's bevat

13 01 04*

gechloreerde emulsies

13 01 05*

niet-gechloreerde emulsies

13 01 09*

gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 10*

niet-gechloreerde minerale hydraulische olie

13 01 11*

synthetische hydraulische olie

13 01 12*

biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie

13 01 13*

overige hydraulische olie

13 02

afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 04*

gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 05*

niet-gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 06*

synthetische motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 07*

biologisch gemakkelijk afbreekbare motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 08*

overige motor-, transmissie- en smeerolie

13 03

afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01*

olie voor isolatie en warmteoverdracht die pcb's bevat

13 03 06*

niet onder 13 03 01 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 07*

niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 08*

synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 09*

biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 10*

overige olie voor isolatie en warmteoverdracht

13 04

bilge-olie

13 04 01*

bilge-olie van de binnenvaart

13 04 02*

bilge-olie uit de kadeafvoer

13 04 03*

bilge-olie van de overige scheepvaart

13 05

inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01*

vaste stoffen uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 05 02*

slib uit olie/waterscheiders

13 05 03*

opvangerslib

13 05 06*

olie uit olie/waterscheiders

13 05 07*

met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders

13 05 08*

afvalmengsels uit zandvangers en olie/waterscheiders

13 07

afval van vloeibare brandstoffen

13 07 01*

stookolie en dieselolie

13 07 02*

Benzine

13 07 03*

overige brandstoffen (inclusief mengsels)

13 08

niet elders genoemd olieafval

13 08 01*

ontzoutingsslib en -emulsies

13 08 02*

overige emulsies

13 08 99*

niet elders genoemd afval

14

AFVAL VAN ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, KOELMIDDELEN EN DRIJFGASSEN (exclusief 07 en 08)

14 06

afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen voor schuim/aërosolen

14 06 01*

chloorfluorkoolstoffen, hcfk's, hfk's

14 06 02*

overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 06 03*

overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 06 04*

slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat

14 06 05*

slib of vast afval dat andere oplosmiddelen bevat

15

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD)

15 01

verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval)

15 01 01

papieren en kartonnen verpakking

15 01 02

kunststofverpakking

15 01 03

houten verpakking

15 01 04

metalen verpakking

15 01 05

composietverpakking

15 01 06

gemengde verpakking

15 01 07

glazen verpakking

15 01 09

textielen verpakking

15 01 10*

verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

15 01 11*

metalen verpakking die een gevaarlijk vaste poreuze matrix (bv. asbest) bevat, inclusief lege drukhouders

15 02

absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

15 02 02*

absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

15 02 03

niet onder 15 02 02 vallende absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding

16

NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL

16 01

afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer (inclusief niet voor de weg bestemde machines) en afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het onderhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)

16 01 03

afgedankte banden

16 01 04*

afgedankte voertuigen

16 01 06

afgedankte voertuigen die noch vloeistoffen, noch andere gevaarlijke onderdelen bevatten

16 01 07*

oliefilters

16 01 08*

onderdelen die kwik bevatten

16 01 09*

onderdelen die pcb's bevatten

16 01 10*

explosieve onderdelen (bv. airbags)

16 01 11*

remblokken die asbest bevatten

16 01 12

niet onder 16 01 11 vallende remblokken

16 01 13*

remvloeistoffen

16 01 14*

antivriesvloeistoffen die gevaarlijke stoffen bevatten

16 01 15

niet onder 16 01 14 vallende antivriesvloeistoffen

16 01 16

tanks voor vloeibaar gas

16 01 17

ferrometalen

16 01 18

non-ferrometalen

16 01 19

kunststoffen

16 01 20

glas

16 01 21*

niet onder 16 01 07 tot en met 16 01 11 alsmede 16 01 13 en 16 01 14 vallende gevaarlijke onderdelen

16 01 22

niet elders genoemde onderdelen

16 01 99

niet elders genoemd afval

16 02

afval van elektrische en elektronische apparatuur

16 02 09*

transformatoren en condensatoren die pcb's bevatten

16 02 10*

niet onder 16 02 09 vallende afgedankte apparatuur die pcb's bevat of daarmee verontreinigd is

16 02 11*

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen, hcfk's en/of hfk's bevat

16 02 12*

afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat

16 02 13*

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen (1) bevat

16 02 14

niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur

16 02 15*

uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen

16 02 16

niet onder 16 02 15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen

16 03

afgekeurde charges en ongebruikte producten

16 03 03*

anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 03 04

niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval

16 03 05*

organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 03 06

niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

16 03 07*

metallisch kwik

16 04

afvalexplosieven

16 04 01*

afvalmunitie

16 04 02*

vuurwerkafval

16 04 03*

overig explosief afval

16 05

gassen in drukhouders en afgedankte chemicaliën

16 05 04*

gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

16 05 05

niet onder 16 05 04 vallende gassen in drukhouders

16 05 06*

labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën

16 05 07*

afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

16 05 08*

afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

16 05 09

niet onder 16 05 06, 16 05 07 of 16 05 08 vallende afgedankte chemicaliën

16 06

batterijen en accu's

16 06 01*

loodaccu's

16 06 02*

NiCd-batterijen

16 06 03*

kwikhoudende batterijen

16 06 04

alkalibatterijen (exclusief 16 06 03)

16 06 05

overige batterijen en accu's

16 06 06*

gescheiden ingezamelde elektrolyt uit batterijen en accu's

16 07

afval van de reiniging van transport- en opslagtanks en vaten (exclusief 05 en 13)

16 07 08*

afval dat olie bevat

16 07 09*

afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat

16 07 99

niet elders genoemd afval

16 08

afgewerkte katalysatoren

16 08 01

afgewerkte katalysatoren die goud, zilver, rhenium, rhodium, palladium, iridium of platina bevatten (exclusief 16 08 07)

16 08 02*

afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke overgangsmetalen of gevaarlijke verbindingen van overgangsmetalen bevatten

16 08 03

niet elders genoemde afgewerkte katalysatoren die overgangsmetalen of verbindingen van overgangsmetalen bevatten

16 08 04

afgewerkte katalysatoren voor wervelbedkrakers (exclusief 16 08 07)

16 08 05*

afgewerkte katalysatoren die fosforzuur bevatten

16 08 06*

afgewerkte vloeistoffen die als katalysator zijn gebruikt

16 08 07*

afgewerkte katalysatoren die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

16 09

oxiderende stoffen

16 09 01*

permanganaten, bv. kaliumpermanganaat

16 09 02*

chromaten, bv. kaliumchromaat, kalium- of natriumdichromaat

16 09 03*

peroxiden, bv. waterstofperoxide

16 09 04*

niet elders genoemde oxiderende stoffen

16 10

waterig vloeibaar afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt

16 10 01*

waterig vloeibaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

16 10 02

niet onder 16 10 01 vallend waterig vloeibaar afval

16 10 03*

waterige concentraten die gevaarlijke stoffen bevatten

16 10 04

niet onder 16 10 03 vallende waterige concentraten

16 11

ovenpuin

16 11 01*

koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 02

niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische processen

16 11 03*

overig ovenpuin van metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 04

overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van metallurgische processen

16 11 05*

ovenpuin van niet-metallurgische processen dat gevaarlijke stoffen bevat

16 11 06

niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van niet-metallurgische processen

17

BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

17 01

beton, stenen, tegels en keramische producten

17 01 01

beton

17 01 02

stenen

17 01 03

tegels en keramische producten

17 01 06*

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten

17 01 07

niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

17 02

hout, glas en kunststof

17 02 01

hout

17 02 02

glas

17 02 03

kunststof

17 02 04*

glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn

17 03

bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten

17 03 01*

bitumineuze mengsels die koolteer bevatten

17 03 02

niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

17 03 03*

koolteer en met teer behandelde producten

17 04

metaal (inclusief legeringen)

17 04 01

koper, brons en messing

17 04 02

aluminium

17 04 03

lood

17 04 04

zink

17 04 05

ijzer en staal

17 04 06

tin

17 04 07

gemengde metalen

17 04 09*

metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

17 04 10*

kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten

17 04 11

niet onder 17 04 10 vallende kabels

17 05

grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie

17 05 03*

grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten

17 05 04

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

17 05 05*

baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 06

niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

17 05 07*

spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat

17 05 08

niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

17 06

isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal

17 06 01*

asbesthoudend isolatiemateriaal

17 06 03*

overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat

17 06 04

niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal

17 06 05*

asbesthoudende bouwmaterialen

17 08

gipshoudend bouwmateriaal

17 08 01*

gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

17 08 02

niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmateriaal

17 09

overig bouw- en sloopafval

17 09 01*

bouw- en sloopafval dat kwik bevat

17 09 02*

bouw- en sloopafval dat pcb's bevat (bv. pcb-houdende kit, vloerbedekkingen waarin pcb-houdende hars is verwerkt, isolerende beglazing met pcb-houdende afdichting, pcb-houdende condensatoren)

17 09 03*

overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

17 09 04

niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval

18

AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BIJ MENS OF DIER EN/OF VERWANT ONDERZOEK (exclusief keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01

afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij de mens

18 01 01

scherpe voorwerpen (exclusief 18 01 03)

18 01 02

lichaamsdelen en organen, inclusief bloedzakjes en geconserveerd bloed (exclusief 18 01 03)

18 01 03*

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 01 04

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen (bv. verband, gipsverband, linnengoed, wegwerpkleding, luiers)

18 01 06*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 01 07

niet onder 18 01 06 vallende chemicaliën

18 01 08*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 01 09

niet onder 18 01 08 vallende geneesmiddelen

18 01 10*

amalgaamafval uit de tandheelkunde

18 02

afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziektes bij dieren

18 02 01

scherpe voorwerpen (exclusief 18 02 02)

18 02 02*

afval waarvan de inzameling en verwijdering zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 02 03

afval waarvan de inzameling en verwijdering niet zijn onderworpen aan speciale richtlijnen teneinde infectie te voorkomen

18 02 05*

chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

18 02 06

niet onder 18 02 05 vallende chemicaliën

18 02 07*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

18 02 08

niet onder 18 02 07 vallende geneesmiddelen

19

AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFFSITE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE BEREIDING VAN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

19 01

afval van de verbranding of pyrolyse van afval

19 01 02

uit bodemas verwijderde ferromaterialen

19 01 05*

filterkoek van gasreiniging

19 01 06*

waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 07*

vast afval van gasreiniging

19 01 10*

afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

19 01 11*

bodemas en slakken die gevaarlijke stoffen bevatten

19 01 12

niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken

19 01 13*

vliegas dat gevaarlijke stoffen bevat

19 01 14

niet onder 19 01 13 vallende vliegas

19 01 15*

ketelas die gevaarlijke stoffen bevat

19 01 16

niet onder 19 01 15 vallende ketelas

19 01 17*

afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat

19 01 18

niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse

19 01 19

wervelbedzand

19 01 99

niet elders genoemd afval

19 02

afval van de fysisch-chemische behandeling van afval (inclusief verwijdering van chroom of cyanide of neutralisatie)

19 02 03

voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit niet-gevaarlijke afvalstoffen

19 02 04*

voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke afvalstof bevat

19 02 05*

slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 06

niet onder 19 02 05 vallend slib van fysisch-chemische behandeling

19 02 07*

door afscheiding verkregen oliën en concentraten

19 02 08*

vloeibaar brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 09*

vast brandbaar afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 10

niet onder 19 02 08 en 19 02 09 vallend brandbaar afval

19 02 11*

overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat

19 02 99

niet elders genoemd afval

19 03

gestabiliseerd/verhard afval

19 03 04*

niet onder 19 03 08 vallend als gevaarlijk ingedeeld, gedeeltelijk gestabiliseerd afval

19 03 05

niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval

19 03 06*

als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is

19 03 07

niet onder 19 03 06 vallend verhard afval

19 03 08*

gedeeltelijk gestabiliseerd kwik

19 04

verglaasd afval en afval van verglazen

19 04 01

verglaasd afval

19 04 02*

vliegas en ander rookgasreinigingsafval

19 04 03*

niet-verglaasde vaste fase

19 04 04

waterig vloeibaar afval van het ontlaten van verglaasd afval

19 05

afval van de aerobe behandeling van vast afval

19 05 01

niet-gecomposteerde fractie van huishoudelijk en soortgelijk afval

19 05 02

niet-gecomposteerde fractie van dierlijk en plantaardig afval

19 05 03

afgekeurde compost

19 05 99

niet elders genoemd afval

19 06

afval van de anaerobe behandeling van afval

19 06 03

vloeistof verkregen bij de anaerobe behandeling van stedelijk afval

19 06 04

digestaat van de anaerobe behandeling van stedelijk afval

19 06 05

vloeistof verkregen bij de anaerobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 06

digestaat van de anaerobe behandeling van dierlijk en plantaardig afval

19 06 99

niet elders genoemd afval

19 07

percolatiewater van stortplaatsen

19 07 02*

percolatiewater van stortplaatsen dat gevaarlijke stoffen bevat

19 07 03

niet onder 19 07 02 vallend percolatiewater van stortplaatsen

19 08

niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 01

roostergoed

19 08 02

afval van zandvang

19 08 05

slib van de behandeling van stedelijk afvalwater

19 08 06*

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 08 07*

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 08 08*

afval van membraansystemen dat zware metalen bevat

19 08 09

vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders die uitsluitend spijsolie en -vetten bevatten

19 08 10*

niet onder 19 08 09 vallende vet- en oliemengsels uit olie/waterscheiders

19 08 11*

slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 12

niet onder 19 08 11 vallend slib van de biologische zuivering van industrieel afvalwater

19 08 13*

slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat

19 08 14

niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater

19 08 99

niet elders genoemd afval

19 09

afval van de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik

19 09 01

vast afval van primaire filtratie en roostergoed

19 09 02

waterzuiveringsslib

19 09 03

onthardingsslib

19 09 04

afgewerkte actieve kool

19 09 05

verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 09 06

oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

19 09 99

niet elders genoemd afval

19 10

afval van de shredding van metaalhoudend afval

19 10 01

ijzer- en staalafval

19 10 02

non-ferroafval

19 10 03*

lichte fractie en stof dat gevaarlijke stoffen bevat

19 10 04

niet onder 19 10 03 vallende lichte fracties en stof

19 10 05*

andere fracties die gevaarlijke stoffen bevatten

19 10 06

andere, niet onder 19 10 05 vallende fracties

19 11

afval van de regeneratie van olie

19 11 01*

afgewerkte bleekaarde

19 11 02*

Zuurteer

19 11 03*

waterig vloeibaar afval

19 11 04*

afval van brandstofzuivering met behulp van basen

19 11 05*

slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat

19 11 06

niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

19 11 07*

afval van rookgasreiniging

19 11 99

niet elders genoemd afval

19 12

afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwerking (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)

19 12 01

papier en karton

19 12 02

ferrometalen

19 12 03

non-ferrometalen

19 12 04

kunststoffen en rubber

19 12 05

glas

19 12 06*

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

19 12 07

niet onder 19 12 06 vallend hout

19 12 08

textiel

19 12 09

minerale stoffen (bijvoorbeeld zand, steen)

19 12 10

brandbaar afval (RDF)

19 12 11*

overig afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat

19 12 12

overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (inclusief mengsels van materialen) van mechanische afvalverwerking

19 13

afval van bodem- en grondwatersanering

19 13 01*

vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 02

niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsanering

19 13 03*

slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 04

niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering

19 13 05*

slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen bevat

19 13 06

niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersanering

19 13 07*

waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten

19 13 08

niet onder 19 13 07 vallend waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering

20

STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

20 01

gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)

20 01 01

papier en karton

20 01 02

glas

20 01 08

biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval

20 01 10

kleding

20 01 11

textiel

20 01 13*

oplosmiddelen

20 01 14*

zuren

20 01 15*

basisch afval

20 01 17*

fotochemicaliën

20 01 19*

pesticiden

20 01 21*

tl-buizen en ander kwikhoudend afval

20 01 23*

afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevat

20 01 25

spijsolie en -vetten

20 01 26*

niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten

20 01 27*

verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten

20 01 28

niet onder 20 01 27 vallende verf, inkt, lijm en hars

20 01 29*

detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

20 01 30

niet onder 20 01 29 vallende detergenten

20 01 31*

cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

20 01 32

niet onder 20 01 31 vallende geneesmiddelen

20 01 33*

onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batterijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's bevatten

20 01 34

niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's

20 01 35*

niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen (1) bevat

20 01 36

niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

20 01 37*

hout dat gevaarlijke stoffen bevat

20 01 38

niet onder 20 01 37 vallend hout

20 01 39

kunststoffen

20 01 40

metalen

20 01 41

afval van het vegen van schoorstenen

20 01 99

niet elders genoemde fracties

20 02

tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

20 02 01

biologisch afbreekbaar afval

20 02 02

grond en stenen

20 02 03

overig niet biologisch afbreekbaar afval

20 03

overig stedelijk afval

20 03 01

gemengd stedelijk afval

20 03 02

marktafval

20 03 03

veegvuil

20 03 04

slib van septische tanks

20 03 06

afval van het reinigen van riolen

20 03 07

grofvuil

20 03 99

niet elders genoemd stedelijk afval

(1)   Gevaarlijke onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur kunnen omvatten: onder 16 06 genoemde accu's en andere batterijen die als gevaarlijk zijn ingedeeld, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas, enz.( 1 ) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 47.

( 2 ) PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.

( 3 ) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

( 4 ) PB L 356 van 31.12.1994, blz. 14.

( 5 ) PB L 5 van 7.1.1994, blz. 15.

( 6 ) Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) (PB L 243 van 24.9.1996, blz. 31).

( 7 ) Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).