1996L0077 — NL — 29.12.2006 — 007.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 96/77/EG VAN DE COMMISSIE

van 2 december 1996

tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 339, 30.12.1996, p.1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

RICHTLIJN 98/86/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 11 november 1998

  L 334

1

9.12.1998

►M2

RICHTLIJN 2000/63/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 5 oktober 2000

  L 277

1

30.10.2000

►M3

RICHTLIJN 2001/30/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 2 mei 2001

  L 146

1

31.5.2001

►M4

RICHTLIJN 2002/82/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 15 oktober 2002

  L 292

1

28.10.2002

►M5

RICHTLIJN 2003/95/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 27 oktober 2003

  L 283

71

31.10.2003

►M6

RICHTLIJN 2004/45/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 16 april 2004

  L 113

19

20.4.2004

►M7

RICHTLIJN 2006/129/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 8 december 2006

  L 346

15

9.12.2006
▼B

RICHTLIJN 96/77/EG VAN DE COMMISSIE

van 2 december 1996

tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt ( 1 ), gewijzigd bij Richtlijn 94/34/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ), inzonderheid op artikel 3, lid 3, onder a),

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding,

Overwegende dat voor alle additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen die in Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen ( 3 ) worden genoemd, zuiverheidseisen dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de zuiverheidseisen die zijn omschreven in Richtlijn 65/66/EEG van de Raad van 26 januari 1965 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 86/604/EEG ( 5 ), dienen te worden vervangen;

Overwegende dat de zuiverheidseisen die zijn omschreven in Richtlijn 78/664/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de vaststelling van de bijzondere zuiverheidseisen voor de oxydatie tegengaande stoffen waarvan het gebruik in levensmiddelen is toegestaan ( 6 ), gewijzigd bij Richtlijn 82/712/EEG ( 7 ), dienen te worden vervangen;

Overwegende dat de Richtlijnen 65/66/EEG en 78/664/EEG bijgevolg dienen te worden ingetrokken;

Overwegende dat rekening moet worden gehouden met de specificaties en analysetechnieken voor additieven zoals die in de Codex Alimentarius door het Gezamenlijke Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO/WHO (JECFA) zijn omschreven;

Overwegende dat de levensmiddelenadditieven die volgens produktiemethoden of met uitgangsmaterialen welke sterk verschillen van die welke door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding zijn beoordeeld of verschillen van die welke in deze richtlijn worden vermeld, worden bereid, aan een volledige beoordeling door het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding dienen te worden onderworpen, waarbij de nadruk met name op de zuiverheidseisen ligt;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor levensmiddelen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

De in artikel 3, lid 3, onder a), van Richtlijn 89/107/EEG genoemde zuiverheidseisen voor de in Richtlijn 95/2/EG genoemde levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen worden in de bijlage vastgesteld.

▼M1

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde zuiverheidscriteria vervangen de in de Richtlijnen 65/66/EEG, 78/663/EEG en 78/664/EEG vastgestelde zuiverheidscriteria.

▼B

Artikel 3

1.  De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 juli 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2.  Produkten die vóór 1 juli 1997 in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd en niet aan deze richtlijn voldoen, mogen zolang de voorraad ervan strekt, worden verkocht.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
BIJLAGEE 200 SORBINEZUUR

Definitie

Chemische naam

Sorbinezuur

Trans,trans-hexa-2,4-dieenzuur

EINECS-nummer

203-768-7

Brutoformule

C6H8O2

Molekuulgewicht

112,12

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze naalden of wit vrij stromend poeder met een lichte kenmerkende geur en zonder kleurverandering na verwarming op 105 °C gedurende 90 minuten

Eigenschappen

A. Smelttraject

133 °C-135 °C na drogen onder vacuüm gedurende 4 uur in een exsiccator met zwavelzuur

B. Spectrometrie

Maximum in isopropanol (1:4 000 000) bij 254 ± 2 nm

C. Positieve test op dubbele bindingen

 

D. Sublimatiepunt

80 °C

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 0,5 % (methode Karl Fischer)

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Aldehyden

Maximaal 0,1 % (als formaldehyd)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 202 KALIUMSORBAAT

Definitie

Chemische naam

Kaliumsorbaat

Kalium-(E,E)-hexa-2,4,-dienoaat

Kaliumzout van trans,trans-hexa-2,4-dieenzuur

EINECS-nummer

246-376-1

Brutoformule

C6H7O2K

Molekuulgewicht

150,22

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder zonder kleurverandering na verwarming op 105 °C gedurende 90 minuten

Eigenschappen

A. Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd sorbinezuur: 133-135 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B. Positieve test op kalium en dubbele bindingen

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % (105 °C, 3 uur)

Zuur of base

Maximaal ongeveer 1,0 % (als sorbinezuur of K2CO3)

Aldehyden

Maximaal 0,1 % berekend als formaldehyd

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 203 CALCIUMSORBAAT

Definitie

Chemische naam

Calciumsorbaat

Calciumzouten van trans,trans-hexa-2,4-dieenzuur

EINECS-nummer

231-321-6

Brutoformule

C12H14O4Ca

Molekuulgewicht

262,32

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder zonder kleurverandering na verwarming op 105 °C gedurende 90 minuten

Eigenschappen

A. Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd sorbinezuur: 133-135 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B. Positieve test op calcium en dubbele bindingen

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 %, bepaald door drogen onder vacuüm gedurende 4 uur in een exsiccator met zwavelzuur

Aldehyden

Maximaal 0,1 % (als formaldehyd)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 210 BENZOËZUUR

Definitie

Chemische naam

Benzoëzuur

Benzeencarbonzuur

Fenylcarbonzuur

EINECS-nummer

200-618-2

Brutoformule

C7H6O2

Molekuulgewicht

122,12

Gehalte

Maximaal 99,5 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

121,5 °C-123,5 °C

B. Positieve test op sublimatie en benzoaat

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % na drogen gedurende 3 uur boven zwavelzuur

pH

Ongeveer 4 (oplossing in water)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,07 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,3 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC (1), 0,3 ml ferrichloride TSC (2), 0,1 ml kopersulfaat TSC (3) en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van benzoëzuur mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 211 NATRIUMBENZOAAT

Definitie

Chemische naam

Natriumbenzoaat

Natriumzout van benzeencarbonzuur

Natriumzout van fenylcarbonzuur

EINECS-nummer

208-534-8

Brutoformule

C7H5O2Na

Molekuulgewicht

144,11

Gehalte

Minimaal 99 % C7H5O2Na na drogen bij 105 °C gedurende 4 uur

Beschrijving

Wit, vrijwel geurloos kristallijn poeder of korrels

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water, slecht oplosbaar in ethanol

B. Smelttraject voor benzoëzuur

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5 °C-123,5 °C na drogen in een exsiccator met zwavelzuur

C. Positieve test of benzoaat en natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,5 % na drogen bij 105 °C gedurende 4 uur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van natriumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Zuur of base

Om 1 g natriumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HCl nodig zijn

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 212 KALIUMBENZOAAT

Definitie

Chemische naam

Kaliumbenzoaat

Kaliumzout van benzeencarbonzuur

Kaliumzout van fenylcarbonzuur

EINECS-nummer

209-481-3

Brutoformule

C7H5KO2·3H2O

Molekuulgewicht

214,27

Gehalte

Minimaal 99 % C7H5KO2 na drogen bij 105 °C tot constant gewicht

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5-123,5 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B. Positieve test op benzoaat en kalium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 26,5 % na drogen bij 105 °C

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,25 % uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ferrichloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van kaliumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Zuur of base

Om 1 g kaliumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HCl nodig zijn

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 213 CALCIUMBENZOAAT

Synoniemen

Monocalciumbenzoaat

Definitie

Chemische naam

Calciumbenzoaat

Calciumdibenzoaat

EINECS-nummer

218-235-4

Brutoformule

Watervrij:

C14H10O4Ca

Monohydraat:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydraat:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekuulgewicht

Watervrij:

282,31

Monohydraat:

300,32

Trihydraat:

336,36

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen bij 105 °C

Beschrijving

Witte of kleurloze kristallen of wit poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd benzoëzuur: 121,5 °C-123,5 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B. Positieve test op benzoaat en calcium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 17,5 % na drogen bij 105 °C tot constant gewicht

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

Gechloreerde organische verbindingen

Maximaal 0,06 %, uitgedrukt als Chloride overeenkomend met 0,25 g uitgedrukt als monochloorbenzoëzuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Voeg 1,5 ml zwavelzuur toe aan 100 ml water, verwarm tot het kookpunt en voeg druppels 0,1 N KMnO4 toe tot de oplossing 30 seconden roze blijft. Los een monster van 1 g, afgewogen tot op 1 mg nauwkeurig, in de warme oplossing op en titreer met 0,1 N KMnO4 tot de oplossing 15 seconden roze blijft. Er mag niet meer dan 0,5 ml nodig zijn

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g benzoëzuur in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ferrichloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Polycyclische zuren

Bij gefractioneerd aanzuren van een geneutraliseerde oplossing van calciumbenzoaat mag het eerste neerslag geen ander smeltpunt hebben dan benzoëzuur

Zuur of base

Om 1 g calciumbenzoaat in aanwezigheid van fenolftaleïne te neutraliseren mag niet meer dan 0,25 ml 0,1 N NaOH of 0,1 N HC1 nodig zijn

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAAT

Synoniemen

Ethylparaben

Ethyl-p-oxybenzoaat

Definitie

Chemische naam

Ethyl-p-hydroxybenzoaat

Ethylester van p-hydroxybenzoëzuur

EINECS-nummer

204-399-4

Brutoformule

C9H10O3

Molekuulgewicht

166,8

Gehalte

Minimaal 99,5 % na drogen bij 80 °C gedurende 2 uur

Beschrijving

Kleine vrijwel reukloze en kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

115 °C-118 °C

B. Positieve test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd p-hydroxybenzoëzuur: 213 °C-217 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

C. Positieve test op alcohol

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % na drogen bij 80 °C gedurende 2 uur

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 215 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Definitie

Chemische naam

Ehtyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

Natriumverbinding van de ethylester van p-hydroxybenzoëzuur

EINECS-nummer

252-487-6

Brutoformule

C9H9O3Na

Molekuulgewicht

188,8

Gehalte

Minimaal 83 % ethylester van p-hydroxybenzoëzuur (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn hygroscopisch poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

115 °C-118 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

B. Positieve test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van uit het monster verkregen p-hydroxybenzoëzuur: 213 °C-217 °C

C. Positieve test op natrium

 

D. pH van een 0,1 %-oplossing in water: 9,9-10,3

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 5 % na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

Sulfaatas

37-39 %

p-hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

▼M7 —————

▼B

E 217 PROPYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Definitie

Chemische naam

n-Propy-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

Natriumverbinding van de n-propylester van p-hydroxybenzoëzuur

EINECS-nummer

252-488-1

Brutoformule

C10H11O3Na

Molekuulgewicht

202,21

Gehalte

Minimaal 85 % propylester van p-hydroxybenzoëzuur (watervrij)

Beschrijving

Wit of vrijwel wit kristallijn hygroscopisch poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject van de door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerde ester: 94-97 °C na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

 

B. Positieve test op natrium

 

C. pH van een 0,1 %-oplossing in water: 9,8-10,2

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 5 % na drogen onder vacuüm in een exsiccator met zwavelzuur

Sulfaatas

34-36 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 218 METHYL-p-HYDROXYBENZOAAT

Synoniemen

Methylparaben

Methyl-p-oxybenzoaat

Definitie

Chemische naam

Methyl-p-hydroxybenzoaat

Methylester van p-hydroxybenzoëzuur

EINECS-nummer

243-171-5

Brutoformule

C8H8O3

Molekuulgewicht

152,15

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen bij 80 °C gedurende 2 uur

Beschrijving

Kleine vrijwel reukloze en kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

125 °C-128 °C

B. Positieve test op p-hydroxybenzoaat

Smelttraject van uit het monster verkregen p-hydroxybenzoëzuur: 213 °C-217 °C na drogen bij 80 °C gedurende 2 uur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % na drogen bij 80 °C gedurende 2 uur

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 %, uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 219 METHYL-p-HYDROXYBENZOAAT, NATRIUMZOUT

Definitie

Chemische naam

Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout

Natriumverbinding van de methylester van p-hydroxybenzoëzuur

Brutoformule

C8H7O3Na

Molekuulgewicht

174,15

Gehalte

Minimaal 99,5 % (watervrij)

Beschrijving

Wit hygroscopisch poeder

Eigenschappen

A. Het witte neerslag dat ontstaat wanneer een 10 %-oplossing (g/v) van het natriumzout van methyl-p-hydroxybenzoaat in water met zoutzuur wordt aangezuurd (met lakmoespapier als indicator), moet na wassen met water en drogen bij 80 °C gedurende twee uur een smelttraject van 125-128 °C hebben

 

B. Positieve test op natrium

 

C. pH van een 0,1 %-oplossing in kooldioxidevrij water: 9,7-10,3

 

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 5 % (Methode Karl Fischer)

Sulfaatas

40 %-44,5 % (watervrij)

p-Hydroxybenzoëzuur en salicylzuur

Maximaal 0,35 % uitgedrukt als p-hydroxybenzoëzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 220 ZWAVELDIOXIDE

Definitie

Chemische naam

Zwaveldioxide

Zwaveligzuuranhydride

EINECS-nummer

231-195-2

Brutoformule

SO2

Molekuulgewicht

64,07

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Kleurloos onbrandbaar gas met een sterke doordringende verstikkende geur

Eigenschappen

A. Positieve test op zwavelverbindingen

 

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 0,05 %

Niet-vluchtig residu

Maximaal 0,01 %

Zwaveltrioxide

Maximaal 0,1 %

Seleen

Maximaal 10 mg/kg

Andere normaal niet in de lucht aanwezige gassen

Geen sporen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 221 Natriumsulfiet

Definitie

Chemische naam

Natriumsulfiet (watervrij of heptahydraat)

EINECS-nummer

231-821-4

Brutoformule

Watervrij:

Na2SO3

Heptahydraat:

Na2SO3·7H2O

Molekuulgewicht

Watervrij:

126,04

Heptahydraat:

252,16

Gehalte

Watervrij:

Minimaal 95 % Na2SO3 en minimaal 48 % SO2

Heptahydraat:

Minimaal 48 % Na2SO3 en minimaal 24 % SO2

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op natrium

 

B. pH van een oplossing van 10 % (watervrij) of 20 % (heptahydraat): 8,5-11,5

 

Zuiverheid

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 222 NATRIUMBISULFIET

Definitie

Chemische naam

Natriumbisulfiet

Natriumwaterstofsulfiet

EINECS-nummer

231-921-4

Brutoformule

NaHSO3 in wateroplossing

Molekuulgewicht

104,06

Gehalte

Minimaal 32 % NaHSO3

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op natrium

 

B. pH van een 10 %-oplossing in water: 2,5-5,5

 

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 50 mg/kg NaSO3 op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 223 NATRIUMMETABISULFIET

Synoniemen

Pyrosulfiet

Natrium pyrosulfiet

Definitie

Chemische naam

Dinatriumdisulfiet

Dinatriumpentaoxodisulfaat

EINECS-nummer

231-673-0

Brutoformule

Na2S2O5

Molekuulgewicht

190,11

Gehalte

Minimaal 95 % Na2S2O5 en minimaal 64 % SO2

Beschrijving

Witte kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op natrium

 

B. pH van een 10 %-oplossing in water: 4,0-5,5

 

Zuiverheid

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 224 KALIUMMETABISULFIET

Synoniemen

Pyrosulfiet

Kalium pyrosulfiet

Definitie

Chemische naam

Dikaliumdisulfiet

Dikaliumpentaoxodisulfaat

EINECS-nummer

240-795-3

Brutoformule

K2S2O5

Molekuulgewicht

222,33

Gehalte

Minimaal 90 % K2S2O5 en minimaal 51,8 % SO2; het restant moet vrijwel uitsluitend kaliumsulfaat zijn

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op kalium

 

Zuiverheid

Thiosulfaat

Maximaal 0,1 % op basis van het SO2-gehalte

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 226 CALCIUMSULFIET

Definitie

Chemische naam

Calciumsulfiet

EINECS-nummer

218-235-4

Brutoformule

CaSO3·2H2O

Molekuulgewicht

156,17

Gehalte

Minimaal 95 % CaSO3·2H2O en minimaal 39 % SO2

Beschrijving

Witte kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op calcium

 

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 227 CALCIUMBISULFIET

Definitie

Chemische naam

Calciumbisulfiet

Calciumwaterstofsulfiet

EINECS-nummer

237-423-7

Brutoformule

Ca(HSO3)2

Molekuulgewicht

202,22

Gehalte

6-8 % (g/v) zwaveldioxide en 2,5-3,5 % (g/v) calciumdioxide, hetgeen overeenkomt met 10-14 % (g/v) calciumbisulfiet (Ca(HSO3)2)

Beschrijving

Heldere groenachtig-gele waterige oplossing met een duidelijke zwaveldioxidegeur

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op calcium

 

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 228 KALIUMBISULFIET

Definitie

Chemische naam

Kaliumbisulfiet

Kaliumwaterstofsulfiet

EINECS-nummer

231-870-1

Brutoformule

KHSO3 in waterige oplossing

Molekuulgewicht

120,17

Gehalte

Minimaal 280 g KHSO3 per liter (of 150 g SO2 per liter)

Beschrijving

Heldere kleurloze waterige oplossing

Eigenschappen

A. Positieve test op sulfiet en op kalium

 

Zuiverheid

IJzer

Maximaal 50 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Seleen

Maximaal 10 mg/kg op basis van het SO2-gehalte

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 230 BIFENYL

Synoniemen

Difenyl

Definitie

Chemische naam

1,1'-Bifenyl

Fenylbenzeen

EINECS-nummer

202-163-5

Brutoformule

C12H10

Molekuulgewicht

154,20

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Witte of lichtgeel tot geelbruine kristallijne stof met een kenmerkende geur

Eigenschappen

A. Smelttraject

68,5-70,5 °C

B. Destillatietraject

Destilleert volledig op een traject van 2,5 °C tussen 252,5 °C en 257,5 °C

Zuiverheid

Benzeen

Maximaal 10 mg/kg

Aromatische amines

Maximaal 2 mg/kg (als aniline)

Fenolderivaten

Maximaal 5 mg/kg (als fenol)

Gemakkelijk carboniseerbare stoffen

Een koude oplossing van 0,5 g bifenyl in 5 ml 94,5-95,5 % zwavelzuur mag geen sterkere kleuring vertonen dan een referentievloeistof die 0,2 ml kobaltchloride TSC, 0,3 ml ferrichloride TSC, 0,1 ml kopersulfaat TSC en 4,4 ml water bevat

Terfenyl en hogere polyfenylderivaten

Maximaal 0,2 %

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Geen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

E 231 ORTHOFENYLFENOL

Synoniemen

Orthoxenol

Definitie

Chemische naam

Bifenyl-2-ol

2-Hydroxydifenyl

o-Hydroxydifenyl

EINECS-nummer

201-993-5

Brutoformule

C12H10O

Molekuulgewicht

170,20

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Wit of licht geelachtig kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

56-58 °C

B. Positieve test op fenolaat

Wanneer aan een oplossing in ethanol (1 g in 10 ml) een 10 %-oplossing van ferrichloride wordt toegevoegd, ontstaat een groene kleur

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Difenylether

Maximaal 0,3 %

p-Fenylfenol

Maximaal 0,1 %

1-Naftol

Maximaal 0,01 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 232 NATRIUMORTHOFENYLFENOL

Synoniemen

Natriumorthofenylfenolaat

Natriumzout van o-fenylfenol

Definitie

Chemische naam

Natriumorthofenylfenol

EINECS-nummer

205-055-6

Brutoformule

C12H9ONa·4H2O

Molekuulgewicht

264,26

Gehalte

Minimaal 97 % C12H9ONa·4H2O

Beschrijving

Wit of licht geelachtig kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op fenolaat en op natrium

 

B. Smelttraject van door aanzuren verkregen en niet geherkristalliseerd orthofenylfenol: 56-58 °C na drogen in een exsiccator met zwavelzuur

 

C. pH van een 2,0 %-waterige oplossing in water: 11,1-11,8

 

Zuiverheid

Difenylether

Maximaal 0,3 %

p-Fenylfenol

Maximaal 0,1 %

1-Naftol

Maximaal 0,01 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOOL

Definitie

Chemische naam

4-(2-benzimidazolyl)thiazool

2-(Thiazool-4-yl)benzimidazool

EINECS-nummer

205-725-8

Brutoformule

C10H7N3S

Molekuulgewicht

201,26

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Wit of vrijwel wit reukloos poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

296-303 °C

B. Spectrometrie

Absorptiemaxima in 0,1 N HCl (0,0005 % g/v) bij 302 nm, 258 nm en 243 nm

image

bij 302 ± 2 nm: ca. 1 230

image

bij 258 ± 2 nm: ca. 200

image

bij 243 ± 2 nm: ca. 620

Absorptieverhouding 243 nm/302 nm = 0,47-0,53

Absorptieverhouding 258 nm/302 nm = 0,14-0,18

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 0,5 % (Methode Karl Fischer)

Sulfaatas

Maximaal 0,2 %

Seleen

Maximaal 3 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 234 NISINE

Definitie

Nisine bestaat uit verschillende nauw verwante polypeptiden die worden geproduceerd door natuurlijke stammen van Streptococcus lactis, Lancefield groep N

EINECS-nummer

215-807-5

Brutoformule

C143H230N42O37S7

Molekuulgewicht

3 354,12

Gehalte

Nisineconcentraat bevat minimaal 900 eenheden per mg in een mengsel van vetvrije vaste stoffen uit melk en een minimaal gehalte aan natriumchloride van 50 %

Beschrijving

Wit poeder

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % bij drogen op 102-103 °C tot constant gewicht

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 235 NATAMYCINE

Synoniemen

Pimaricine

Definitie

Natamycine is een fungicide van de polyeen-macrolide-groep en wordt geproduceerd door natuurlijke stammen van Streptomyces natalensis of door natuurlijke stammen van Streptococcus lactis

EINECS-nummer

231-683-5

Brutoformule

C33H47O13N

Molekuulgewicht

665,74

Gehalte

Minimaal 95 % (watervrij)

Beschrijving

Wit tot roomwit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Kleurreacties

Bij toevoeging van enkele kristallen natamycine aan een druppel:

— geconcentreerd zoutzuur ontstaat een blauwe kleur;

— geconcentreerd fosforzuur ontstaat een groene kleur, die na enkele minuten verandert in lichtrood

B. Spectrometrie

Een oplossing van 0,0005 % (g/v) in een 1 %-oplossing van azijnzuur in methanol heeft absorptiemaxima bij ongeveer 290 nm, 303 nm en 318 nm, een schouder bij ongeveer 280 nm en minima bij ongeveer 250 nm, 295,5 nm en 311 nm

C. pH

5,5-7,5 (1 %-oplossing (g/v) in een vooraf geneutraliseerd mengsel van 20 delen dimethylformamide en 80 delen water)

D. Soortelijke draaiing

image

= tussen + 250 ° en + 295 ° (1 %-oplossing (g/v) in ijsazijn bij 20 °C, berekend voor het gedroogde materiaal)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % (bij drogen op 60 °C onder vacuüm boven P2O5 tot constant gewicht)

Sulfaatas

Maximaal 0,5 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Microbiologische criteria:

Totaal kiemgetal:

Maximaal 100 per g

E 239 HEXAMETHYLEENTETRAMINE

Synoniemen

Hexamine, methenamine

Definitie

Chemische naam

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]-decaan, Hexamethyleentetramine

EINECS-nummer

202-905-8

Brutoformule

C6H12N4

Molekuulgewicht

140,19

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloos of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op formaldehyd en op ammonia

 

B. Sublimatiepunt ± 260 °C

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % bij drogen op 105 °C onder vacuüm boven P2O5 gedurende 2 uur

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Sulfaat

Maximaal 0,005 %, uitgedrukt als SO4

Chloride

Maximaal 0,005 %, uitgedrukt als Cl

Ammoniumzouten

Niet detecteerbaar

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDICARBONAAT

Synoniemen

DMDC

Dimethylpyrocarbonaat

Definitie

Chemische naam

Dimethyldicarbonaat

Dimethylester van pyrokoolzuur

EINECS-nummer

224-859-8

Brutoformule

C4H6O5

Molekuulgewicht

134,09

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Kleurloze vloeistof die ontleedt in waterige oplossing. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken

Eigenschappen

A. Ontleding

Na verdunning positieve test op CO2 en methanol

B. Smeltpunt

Kookpunt

17 °C

172 °C met ontleding

C. Dichtheid bij 20 °C

± 1,25 g/cm3

D. Infraroodspectrum

Maxima bij 1 156 en 1 832 cm- 1

Zuiverheid

Dimethylcarbonaat

Maximaal 0,2 %

Chloor totaal

Maximaal 3 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 249 KALIUMNITRIET

Definitie

Chemische naam

Kaliumnitriet

EINECS-nummer

231-832-4

Brutoformule

KNO2

Molekuulgewicht

85,11

Gehalte

Minimaal 95 % (watervrij) (5)

Beschrijving

Witte of lichtgele vervloeiende korrels

Eigenschappen

A. Positieve test op nitriet en op kalium

 

B. pH van een 5 %-oplossing: 6,0-9,0

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % bij drogen boven silicagel gedurende 4 uur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 250 NATRIUMNITRIET

Definitie

Chemische naam

Natriumnitriet

EINECS-nummer

231-555-9

Brutoformule

NaNO2

Molekuulgewicht

69,00

Gehalte

Minimaal 97 % (watervrij) (5)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of geelachtige brokken

Eigenschappen

A. Positieve test op nitriet en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % bij drogen boven silicagel gedurende 4 uur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

▼M5

E 251 NATRIUMNITRAAT

1.  NATRIUMNITRAAT, IN VASTE VORM

Synoniemen

Chilisalpeter

Natronsalpeter

Definitie

Chemische naam

Natriumnitraat

Einecs-nummer

231-554-3

Brutoformule

NaNO3

Molecuulgewicht

85,00

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen

Beschrijving

Wit, kristallijn, licht hygroscopisch poeder

Eigenschappen

A.  Positieve test op nitraat en op natrium

 

B.  pH van een 5 %-oplossing

5,5-8,3

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

Nitriet

Maximaal 30 mg/kg, uitgedrukt als NaNO2

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 251 NATRIUMNITRAAT

2.  NATRIUMNITRAAT, IN VLOEIBARE VORM

Definitie

Natriumnitraat in vloeibare vorm is een waterige oplossing van natriumnitraat die het rechtstreekse product is van de chemische reactie tussen natriumhydroxide en salpeterzuur in stoichiometrische verhouding, zonder daaropvolgende kristallisatie. Gestandaardiseerde vormen van natriumnitraat in vloeibare vorm die aan deze specificaties voldoen, mogen een overmaat salpeterzuur bevatten indien dit duidelijk vermeld of op het etiket aangegeven wordt

Chemische naam

Natriumnitraat

Einecs-nummer

231-554-3

Brutoformule

NaNO3

Molecuulgewicht

85,00

Gehalte

Tussen 33,5 % en 40,0 % NaNO3

Beschrijving

Heldere kleurloze vloeistof

Eigenschappen

A.  Positieve test op nitraat en op natrium

 

B.  pH

Minimaal 1,5 en maximaal 3,5

Zuiverheid

Vrij salpeterzuur

Maximaal 0,01 %

Nitriet

Maximaal 10 mg/kg, uitgedrukt als NaNO2

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 0,3 mg/kg

Deze specificatie heeft betrekking op een 35 %-oplossing in water.

 

▼B

E 252 KALIUMNITRAAT

Synoniemen

Salpeter

Definitie

Chemische naam

Kaliumnitraat

EINECS-nummer

231-818-8

Brutoformule

KNO3

Molekuulgewicht

101,11

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of transparante prisma's met een verkoelende, zilte, prikkelende smaak

Eigenschappen

A. Positieve test op nitraat en op kalium

 

B. pH van een 5 %-oplossing:

4,5-8,5

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1 % bij drogen op 105 °C gedurende 4 uur

Nitriet

Maximaal 20 mg/kg uitgedrukt als KNO2

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 260 AZIJNZUUR

Definitie

Chemische naam

Azijnzuur

Ethaanzuur

EINECS-nummer

200-580-7

Brutoformule

C2H4O2

Molekuulgewicht

60,05

Gehalte

Minimaal 99,8 %

Beschrijving

Heldere kleurloze vloeistof met een prikkelende kenmerkende geur

Eigenschappen

A. Kookpunt

118 °C bij een druk van 760 mm Hg

B. Soortelijk gewicht

Ongeveer 1,049

C. Een oplossing van 1: 3 levert een positieve test op acetaat op

 

D. Stolpunt

Niet lager dan 14,5 °C

Zuiverheid

Niet-vluchtig residu

Maximaal 100 mg/kg

Mierezuur, formiaten en andere oxideerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierezuur

Gemakkelijk oxideerbare stoffen

Verdun 2 ml in een kolf met een glazen stop met 10 ml water en voeg 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganaat toe. De roze kleur mag niet binnen 30 minuten in bruin veranderen

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 261 KALIUMACETAAT

Definitie

Chemische naam

Kaliumacetaat

EINECS-nummer

204-822-2

Brutoformule

C2H3KO2

Molekuulgewicht

98,14

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze vervloeiende kristallen of wit kristallijn poeder, reukloos of met een zwakke azijngeur

Eigenschappen

A. pH van een 5,0 %-waterige oplossing

7,5-9,0

B. Positieve test op acetaat en op kalium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 8 % bij drogen op 150 °C gedurende 2 uur

Mierezuur, formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierezuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 262 (i) NATRIUMACETAAT

Definitie

Chemische naam

Natriumacetaat

EINECS-nummer

204-823-8

Brutoformule

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 of 3)

Molekuulgewicht

Watervrij:

82,03

Trihydraat:

136,08

Gehalte

Zowel watervrij als trihydraat: minimaal 98,5 % (watervrij)

Beschrijving

Watervrij:

Wit reukloos korrelig hygroscopisch poeder

Trihydraat:

Kleurloze transparante kristallen of korrelig kristallijn poeder, reukloos of met een zwakke azijngeur. Verweert in warme droge lucht

Eigenschappen

A. pH van een 1,0 %-waterige oplossing

8,0-9,5

B. Positieve test op acetaat en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Watervrij:

Maximaal 2 % (120 °C, 4 uur)

Trihydraat:

36-42 % (120 °C, 4 uur)

Mierezuur, formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierezuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 262 (ii) NATRIUMDIACETAAT

Definitie

Natriumdiacetaat is een verbinding van een molekuul natriumacetaat met een molekuul azijnzuur

Chemische naam

Natriumwaterstofdiacetaat

EINECS-nummer

204-814-9

Brutoformule

C4H7NaO4·H2O (n = 0 of 3)

Molekuulgewicht

142,09 (watervrij)

Gehalte

39-41 % vrij azijnzuur en 58-60 % natriumacetaat

Beschrijving

Witte hygroscopische kristallijne vaste stof met een azijngeur

Eigenschappen

A. pH van een 10 %-waterige oplossing

4,5-5,0

B. Positieve test op acetaat en op natrium

 

Zuiverheid

Watergehalte

Maximaal 2 % (Methode Karl Fischer)

Mierezuur, formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierezuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 263 CALCIUMACETAAT

Definitie

Chemische naam

Calciumacetaat

EINECS-nummer

200-540-9

Brutoformule

Watervrij:

C4H6O4Ca

Monohydraat:

C4H6O4Ca·H2O

Molekuulgewicht

Watervrij:

158,17

Monohydraat:

176,18

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Watervrij calciumacetaat is een witte hygroscopische volumineuze, kristallijne vaste stof met een enigszins bittere smaak die licht naar azijnzuur kan ruiken. Het monohydraat kan voorkomen als naalden, korrels of poeder

Eigenschappen

A. pH van een 10 %-waterige oplossing

6,0-9,0

B. Positieve test op acetaat en op calcium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 11 % bij drogen op 155 °C tot constant gewicht voor het monohydraat

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

Mierezuur, formiaten en andere oxydeerbare verontreinigingen

Maximaal 1 000 mg/kg uitgedrukt als mierezuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 270 MELKZUUR

Definitie

Chemische naam

Melkzuur

2-Hydroxypropionzuur

1-Hydroxyethaan-1-carbonzuur

EINECS-nummer

200-018-0

Brutoformule

C3H6O3

Molekuulgewicht

90,08

Gehalte

Minimaal 76 % en maximaal 84 %

Beschrijving

Kleurloze of geelachtige vrijwel reukloze stroperige vloeistof met een zure smaak die bestaat uit een mengsel van melkzuur (C3H6O3) en melkzuurlactaat (C6H10O5). Deze wordt verkregen door de melkzuurvergisting van suikers of wordt synthetisch bereid

N.B.:

Melkzuur is hygroscopisch en bij concentreren door koken condenseert het tot melkzuurlactaat, dat bij verdunning en verwarming hydrolyseert tot melkzuur

 

Eigenschappen

A. Positieve test op lactaat

 

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Chloride

Maximaal 0,2 %

Sulfaat

Maximaal 0,25 %

IJzer

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

N.B.:

Deze specificaties hebben betrekking op een oplossing van 80 % in water; de waarden voor minder geconcentreerde oplossingen in water dienen te worden berekend aan de hand van het gehalte aan melkzuur

 

E 280 PROPIONZUUR

Definitie

Chemische naam

Propionzuur

Propaanzuur

EINECS-nummer

201-176-3

Brutoformule

C3H6O2

Molekuulgewicht

74,08

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kleurloze of enigszins geelachtige olieachtige vloeistof met een licht prikkelende geur

Eigenschappen

A. Smeltpunt

-22 °C

B. Destillatietraject

138,5-142,5 °C

Zuiverheid

Niet-vluchtig residu

Maximaal 0,01 % bij drogen op 140 °C tot constant gewicht

Aldehyden

Maximaal 0,1 %, uitgedrukt als formaldehyd

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 281 NATRIUMPROPIONAAT

Definitie

Chemische naam

Natriumpropionaat

Natriumpropanoaat

EINECS-nummer

205-290-4

Brutoformule

C3H5O2Na

Molekuulgewicht

96,06

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen op 105 °C gedurende 2 uur

Beschrijving

Wit kristallijn hygroscopisch poeder; een fijn wit poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op propionaat en op natrium

 

B. pH van een 10 %-waterige oplossing

7,5-10,5

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % bij drogen op 105 °C gedurende 2 uur

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,1 %

IJzer

Maximaal 50 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 282 CALCIUMPROPIONAAT

Definitie

Chemische naam

Calciumpropionaat

EINECS-nummer

223-795-8

Brutoformule

C6H10O4Ca

Molekuulgewicht

186,22

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen op 105 °C gedurende 2 uur

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op propionaat en op calcium

 

B. pH van een 10 %-waterige oplossing

6,0-9,0

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % bij drogen op 105 °C gedurende 2 uur

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

IJzer

Maximaal 50 mg/kg

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 283 KALIUMPROPIONAAT

Definitie

Chemische naam

Kaliumpropionaat

Kaliumpropanoaat

EINECS-nummer

206-323-5

Brutoformule

C3H5KO2

Molekuulgewicht

112,17

Gehalte

Minimaal 99 % na drogen op 105 °C gedurende 2 uur

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op propionaat en op kalium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4 % bij drogen op 105 °C gedurende 2 uur

Niet in water oplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

IJzer

Maximaal 30 mg/kg

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 284 BOORZUUR

Synoniemen

Boorzuur

Orthoboorzuur

Monoboorzuur

Definitie

EINECS-nummer

233-139-2

Brutoformule

H3BO3

Molekuulgewicht

61,84

Gehalte

Minimaal 99,5 %

Beschrijving

Kleurloze reukloze transparante kristallen of witte korrels of poeder; voelt enigszins vettig aan; komt in de natuur voor als het mineraal sassoliet

Eigenschappen

A. Smeltpunt

± 171 °C

B. Brandt met een mooie groene vlam

 

C. pH van een 3,3%-waterige oplossing

3,8-4,8

Zuiverheid

Peroxiden

Geen kleurontwikkeling na toevoeging van een KI-oplossing

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 285 NATRIUMTETRABORAAT (BORAX)

Synoniemen

Natriumboraat

Definitie

Chemische naam

Natriumtetraboraat

Natriumbiboraat

Dinatriumtetraboraat

Watervrij tetraboraat

EINECS-nummer

215-540-4

Brutoformule

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekuulgewicht

201,27

Beschrijving

Poeder of glasachtige platen die bij blootstelling aan de lucht ondoorzichtig worden; langzaam oplosbaar in water

Eigenschappen

A. Smelttraject

171 °C-175 °C (met ontleding)

Zuiverheid

Peroxiden

Geen kleurontwikkeling na toevoeging van een KI-oplossing

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 290 KOOLDIOXIDE

Synoniemen

Koolzuurgas

Droog ijs (vaste vorm)

Koolzuuranhydride

Definitie

Chemische naam

Kooldioxide

EINECS-nummer

204-696-9

Brutoformule

CO2

Molekuulgewicht

44,01

Gehalte

Minimaal 99 % (v/v) als gas

Beschrijving

Onder normale omstandigheden een kleurloos gas met een licht prikkelende geur. In de handel wordt kooldioxide vervoerd en verwerkt als vloeistof (in cilinders of bulkopslagsystemen onder druk) of als vaste stof (in samengeperste blokken „droog ijs”). In vaste vorm (droog ijs) worden meestal stoffen als propyleenglycol of minerale olie toegevoegd als bindmiddel

Eigenschappen

A. Neerslag

Wanneer het gas door een bariumhydroxide-oplossing wordt geleid, ontstaat een wit neerslag dat onder bruisen oplost in verdund azijnzuur

Zuiverheid

Zuurgraad

Wanneer 915 ml gas door 50 ml net gekookt water wordt geleid, mag de oplossing ten opzichte van methyloranje niet zuurder zijn dan 50 ml net gekookt water waaraan 1 ml zoutzuur (0,01 N) is toegevoegd

Reducerende stoffen, fosfine en waterstofsulfide

Wanneer 915 ml gas wordt geleid door 25 ml ammoniakale zilvernitraatoplossing waaraan 3 ml ammoniumhydroxide is toegevoegd, mag deze oplossing niet troebel of zwart worden

Koolmonoxide

Maximaal 10 μl/l

Olie

Maximaal 0,1 mg/l

E 300 ASCORBINEZUUR

Definitie

Chemische naam

L-Ascorbinezuur

Ascorbinezuur

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton

3-Keto-L-gulofuranolacton

EINECS-nummer

200-066-2

Brutoformule

C6H8O6

Molekuulgewicht

176,13

Gehalte

Ascorbinezuur bevat na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur gedurende 24 uur minimaal 99 % C6H8O6

Beschrijving

Witte tot lichtgele reukloze kristallijne vaste stof

Eigenschappen

A. Smelttraject

189-193 °C (met ontleding)

B. Positieve test op ascorbinezuur

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,4 % na drogen gedurende 24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

image

tussen + 20,5 ° en + 21,5 ° (10 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 2 %-oplossing in water

2,4-2,8

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 301 NATRIUMASCORBAAT

Definitie

Chemische naam

Natriumascorbaat

Natrium-L-ascorbaat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton natriumenolaat

3-Keto-L-gulofuranolacton, natriumenolaat

EINECS-nummer

205-126-1

Brutoformule

C6H7O6Na

Molekuulgewicht

198,11

Gehalte

Natriumascorbaat bevat na drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur gedurende 24 uur minimaal 99 % C6H7O6Na

Beschrijving

Witte of bijna witte reukloze kristallijne vaste stof die bij blootstelling aan licht donker wordt

Eigenschappen

A. Positieve test op ascorbaat en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % na drogen gedurende 24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Soortelijke draaiing

image

tussen + 103 ° en + 106 ° (10 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 10 %-oplossing in water

6,5-8,0

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 302 CALCIUMASCORBAAT

Definitie

Chemische naam

Calciumascorbaat dihydraat

Calciumzout van 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton,dihydraat

EINECS-nummer

227-261-5

Brutoformule

C12H14O12Ca·2H2O

Molekuulgewicht

426,35

Gehalte

Minimaal 98 % (vrij van vluchtige bestanddelen)

Beschrijving

Wit tot enigszins grijsachtig lichtgeel reukloos kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op ascorbaat en op calcium

 

Zuiverheid

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Soortelijke draaiing

image

tussen + 95 ° en + 97 ° (5 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 10 %-oplossing in water

6,0-7,5

Vluchtige bestanddelen

Maximaal 0,3 %, bepaald door gedurende 24 uur bij kamertemperatuur te drogen in een exsiccator met zwavelzuur of fosforpentoxide

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 304 (i) ASCORBYLPALMITAAT

Definitie

Chemische naam

Ascorbylpalmitaat

L-Ascorbylpalmitaat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-palmitaat

6-Palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

EINECS-nummer

205-305-4

Brutoformule

C22H38O7

Molekuulgewicht

414,55

Gehalte

Minimaal 98 % (na drogen)

Beschrijving

Witte of geelwitte vaste stof met een citrusachtige geur

Eigenschappen

A. Smelttraject

107-117 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 56-60 °C in een droogstoof onder vacuüm

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

image

tussen + 21 ° en + 24 ° (5 %-oplossing (g/v) in methanol)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAAT

Definitie

Chemische naam

Ascorbylstearaat

L-Ascorbylstearaat

2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-stearaat

6-Stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton

EINECS-nummer

246-944-9

Brutoformule

C24H42O7

Molekuulgewicht

442,6

Gehalte

Minimaal 98 %

Beschrijving

Witte of geelwitte vaste stof met een citrusachtige geur

Eigenschappen

A. Smeltpunt

Ongeveer 116 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 56-60 °C in een droogstoof onder vacuüm

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 306 TOCOFEROLRIJKE EXTRACTEN

Definitie

Produkt dat wordt verkregen door vacuüm-stoomdestillatie van plantaardige spijsolieprodukten en dat geconcentreerde tocoferolen en tocotriënolen bevat

Bevat tocoferolen als d-α-, d-β-, d-γ- en d-ς-tocoferol

Molekuulgewicht

430,71 (d-α-tocoferol)

Gehalte

Minimaal 34 % tocoferolen totaal

Beschrijving

Bruinrode tot rode heldere viskeuze olie met een lichte kenmerkende geur en smaak. Een lichte afscheiding van wasachtige bestanddelen in microkristallijne vorm is mogelijk

Eigenschappen

A. Analyse met behulp van gaschromatografie

 

B. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Soortelijke draaiing

image

minimaal + 20 °

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

▼M7

E 307 ALFA-TOCOFEROL

Synoniemen

DL-α-Tocoferol

Definitie

Chemische naam

DL-5,7,8-Trimethyltocol

DL-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chroman-6-ol

EINECS-nummer

233-466-0

Brutoformule

C29H50O2

Molecuulgewicht

430,71

Gehalte

Minimaal 96 %

Beschrijving

Gelige tot geelbruine, vrijwel reukloze, heldere, viskeuze olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

B.  Spectrofotometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 292 nm

Zuiverheid

Brekingsindex

nD20 1,503–1,507

Specifieke absorptie E 1 % 1 cm in ethanol

E 1 % 1 cm (292 nm) 72 bis 76

(0,01 g in 200 ml absolute ethanol)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Specifieke draaiing

[α]25 D0° ± 0,05° (1:10-oplossing in chloroform)

Lood

Maximaal 2 mg/kg

▼B

E 308 GAMMA-TOCOFEROL

Synoniemen

dl-γ-Tocoferol

Definitie

Chemische naam

2,7,8-Trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chromaan-6-ol

EINECS-nummer

231-523-4

Brutoformule

C28H48O2

Molekuulgewicht

416,69

Gehalte

Minimaal 97 %

Beschrijving

Heldere viskeuze lichtgele olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

A. Spectrometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 298 nm en 257 nm

Zuiverheid

Brekingsindex

image

= 1,503-1,507

Specifieke absorptie in ethanol

image

(298 nm) = 91-97

image

(257 nm) = 5,0-8,0

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOFEROL

Definitie

Chemische naam

2,8-Dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chromaan-6-ol

EINECS-nummer

204-299-0

Brutoformule

C27H46O2

Molekuulgewicht

402,7

Gehalte

Minimaal 97 %

Beschrijving

Heldere viskeuze lichtgele of oranje olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

A. Spectrometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 298 nm en 257 nm

Zuiverheid

Brekingsindex

image

= 1,500-1,504

Specifieke absorptie in ethanol

image

(298 nm) = 89-95

image

(257 nm) = 3,0-6,0

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLAAT

Definitie

Chemische naam

Propylgallaat

Propylester van galluszuur

n-Propylester van 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

EINECS-nummer

204-498-2

Brutoformule

C10H12O5

Molekuulgewicht

212,20

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Witte tot roomwitte kristallijne reukloze vaste stof

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Slecht oplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol, ether en propaan-1,2-diol

B. Smelttraject

146-150 °C na drogen bij 110 °C gedurende 4 uur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % (110 °C, 4 uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Vrij zuur

Maximaal 0,5 % (als galluszuur)

Gechloreerde organische stoffen

Maximaal 100 mg/kg (als Cl)

Specifieke absorptie in ethanol

image

(275 nm) = 485-520

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 311 OCTYLGALLAAT

Definitie

Chemische naam

Octylgallaat

Octylester van galluszuur

n-Octylester van 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

EINECS-nummer

213-853-0

Brutoformule

C15H22O5

Molekuulgewicht

282,34

Gehalte

Minimaal 98 % na drogen bij 90 °C gedurende 6 uur

Beschrijving

Witte tot roomwitte reukloze vaste stof

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol, ether en propaan-1,2-diol

B. Smelttraject

99-102 °C na drogen bij 90 °C gedurende 6 uur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (90 °C, 6 uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Vrij zuur

Maximaal 0,5 % (als galluszuur

Gechloreerde organische stoffen

Maximaal 100 mg/kg (als Cl)

Specifieke absorptie in ethanol

image

(275 nm) = 375-390

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLAAT

Synoniemen

Laurylgallaat

Definitie

Chemische naam

Dodecylgallaat

n-Dodecylester (laurylester) van 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur

Dodecylester van galluszuur

EINECS-nummer

214-620-6

Brutoformule

C19H30O5

Molekuulgewicht

338,45

Gehalte

Minimaal 98 % na drogen bij 90 °C gedurende 6 uur

Beschrijving

Witte tot roomwitte reukloze vaste stof

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol en ether

B. Smelttraject

95-98 °C na drogen bij 90 °C gedurende 6 uur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (90 °C, 6 uur)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 %

Vrij zuur

Maximaal 0,5 % (als galluszuur)

Gechloreerde organische stoffen

Maximaal 100 mg/kg (als Cl)

Specifieke absorptie in ethanol

image

(275 nm) = 300-325

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 10 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 30 mg/kg

▼M7

E 315 ERYTHORBINEZUUR

Synoniemen

Isoascorbinezuur

D-Araboascorbinezuur

Definitie

Chemische naam

D-erytro-Hex-2-eenzuur-γ-lacton

Isoascorbinezuur

D-Isoascorbinezuur

EINECS-nummer

201-928-0

Brutoformulel

C6H8O6

Molecuulgewicht

176,13

Gehalte

Minimaal 98 % van de watervrije stof

Beschrijving

Witte tot lichtgele, kristallijne vaste stof, die bij blootstelling aan licht geleidelijk donker wordt

Eigenschappen

A.  Smelttraject

Ongeveer 164-172 °C met ontleding

B.  Positieve test op ascorbinezuur/kleurreactie

 
 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,4 % na drogen gedurende 3 uur boven silicagel onder verlaagde druk

Sulfaatas

Maximaal 0,3 %

Specifieke draaiing

[α]25 Dtussen – 16,5° en – 18,0° (10 %-oplossing (g/v) in water)

Oxalaat

Voeg aan een oplossing van 1 g in 10 ml water 2 druppels ijsazijn en 5 ml van een 10 %-oplossing van calciumacetaat toe. De oplossing moet helder blijven

Lood

Maximaal 2 mg/kg.

▼B

E 316 NATRIUMERYTHORBAAT

Synoniemen

Natriumisoascorbaat

Definitie

Chemische naam

Natriumisoascorbaat

Natrium-D-isoascorbaat

Natriumzout van 2,3-didehydro-D-erytro-hexono-1,4-lacton

3-Keto-D-gulofurano-lacton-natriumenolaat monohydraat

EINECS-nummer

228-973-9

Brutoformule

C6H7O6Na·H2O

Molekuulgewicht

216,13

Gehalte

Minimaal 98 % na gedurende 24 uur drogen in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur, uitgedrukt als monohydraat

Beschrijving

Witte kristallijne vaste stof

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water en zeer slecht oplosbaar in ethanol

B. Positieve test op ascorbinezuur/ kleurreactie

 

C. Positieve test op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,25 % na drogen gedurende 24 uur in een vacuümexsiccator boven zwavelzuur

Soortelijke draaiing

image

tussen + 95° en + 98° (10 %-oplossing (g/v) in water)

pH van een 10 %-oplossing in water

5,5-8,0

Oxalaat

Voeg aan een oplossing van 1 g in 10 ml water 2 druppels ijsazijn en 5 ml van een 10 %-oplossing van calciumacetaat toe. De oplossing moet helder blijven

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

▼M7

E 319 tert-BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

Synoniemen

TBHQ

Definitie

Chemische naam

tert.-Butyl-1,4-benzeendiol

2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzeendiol

EINECS-nummer

217-752-2

Brutoformule

C10H14O2

Molecuulgewicht

166,22

Gehalte

Minimaal 99 % C10H14O2

Beschrijving

Witte kristallijne stof met een karakteristieke geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaarheid

B.  Smeltpunt

Minimaal 126,5 °C

C.  Fenolverbindingen

Los ongeveer 5 mg van het monster op in 10 ml methanol en voeg 10,5 ml van een 1:4-oplossing van dimethylamine toe. Er ontstaat een rode tot roze kleur

Zuiverheid

tert-Butyl-p-benzochinon

Maximaal 0,2 %

2,5-di-tert-butylhydrochinon

Maximaal 0,2 %

Hydrochinon

Maximaal 0,1 %

Tolueen

Maximaal 25 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg.

▼M2

E 320 BUTYLHYDROXYANISOOL (BHA)

Synoniemen

BHA

Definitie

Chemische naam

3-tert-Butyl-4-hydroxyanisool, mengsel van 2-tert-butyl-4-hydroxyanisool en 3-tert-butyl-4-hydroxyanisool

Einecs-nummer

246-563-8

Brutoformule

image

 

Molecuulgewicht

180,25

Gehalte

Minimaal 98,5 %

image

en minimaal 85 % 3-tert-butyl-4-hydroxyanisool
 

Beschrijving

Kristallen of wasachtige vaste stof, wit of lichtgeel en met een lichte aromatische geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en goed oplosbaar in ethanol

B.  Smelttraject

48 — 63 °C

C.  Kleurreactie

Positieve test op fenolgroepen

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,05 % na verassen bij 800 ± 25 °C

Fenolverontreinigingen

Maximaal 0,5 %

Specifieke absorptie

image

image

(290 nm) minimaal 190 en maximaal 210
 
Specifieke absorptie

image

image

(228 nm) minimaal 326 en maximaal 345
 

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

▼B

E 321 BUTYLHYDROXYTOLUEEN (BHT)

Synoniemen

BHT

Definitie

Chemische naam

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

4-Methyl-2,6-di-tert-butylfenol

EINECS-nummer

204-881-4

Brutoformule

C15H24O

Molekuulgewicht

220,36

Gehalte

Minimaal 99 %

Beschrijving

Witte vaste stof, kristallijn of schilfers, reukloos of met een kenmerkende zwakke aromatische geur

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water en propaan-1,2-diol en goed oplosbaar in ethanol

B. Smeltpunt

70 °C

C. Absorptiemaximum

Een laag van 2 cm van een oplossing in gedehydreerde ethanol (1:100 000) heeft op het interval van 230 tot 320 nm uitsluitend een absorptiemaximum bij 278 nm

Zuiverheid

Sulfaatas

Maximaal 0,005 %

Fenolderivaten

Maximaal 0,5 %

Specifieke absorptie in ethanol

image

(278 nm) = 81-88

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 322 LECITHINEN

Synoniemen

Fosfatiden

Fosfolipiden

Definitie

Lecithinen zijn mengels of fracties van fosfatiden die met fysische procédés uit dierlijke of plantaardige voedingsmiddelen worden verkregen; hieronder vallen ook gehydrolyseerde produkten die met behulp van geschikte onschadelijke enzymen worden verkregen. Het eindprodukt mag geen tekenen van nog resterende enzymactiviteit vertonen

De lecithinen mogen met behulp van waterstofperoxide in een waterige oplossing licht worden gebleekt. De fosfatiden in lecithine mogen door deze oxidatie niet chemisch veranderen

EINECS-nummer

232-307-2

Gehalte

— Lecithinen: minimaal 60 % onoplosbaar in aceton

— Gehydrolyseerde lecithinen: minimaal 56 % onoplosbaar in aceton

Beschrijving

— Lecithinen: bruine vloeistof of viskeuze vloeistof of bruin poeder

— Gehydrolyseerde lecithinen: lichtbruine tot bruine viskeuze vloeistof of pasta

Eigenschappen

A. Positieve test op choline, op fosfor en op vetzuren

 

B. Test op hydrolyse

Breng in een bekerglas van 800 ml 500 ml water (30-35 °C). Voeg vervolgens langzaam onder voortdurend roeren 50 ml monster toe. Gehydrolyseerde lecithine vormt een homogene emulsie. Niet-gehydrolyseerde lecithine vormt een compacte massa van ongeveer 50 g

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 105 °C

In tolueen onoplosbaar residu

Maximaal 0,3 %

Zuurgetal

— Lecithinen: maximaal 35 mg kaliumhydroxide per gram

— Gehydrolyseerde lecithinen: maximaal 45 mg kaliumhydroxide per gram

Peroxidegetal

Maximaal 10

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 325 NATRIUMLACTAAT

Definitie

Chemische naam

Natriumlactaat

Natrium-2-hydroxypropanoaat

EINECS-nummer

200-772-0

Brutoformule

C3H5NaO3

Molekuulgewicht

112,06 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 57 % en maximaal 66 %

Beschrijving

Kleurloze transparante vloeistof zonder geur of met een lichte kenmerkende geur

Eigenschappen

A. Positieve test op lactaat

 

B. Positieve test op natrium

 

Zuiverheid

Zuurgehalte

Maximaal 0,5 % na drogen, uitgedrukt als melkzuur

pH van een 20 %-oplossing in water

6,5-7,5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Reducerende stoffen

Geen reductie van Fehling's reagens

Opmerking:

Deze specificatie heeft betrekking op een 60 %-oplossing in water

 

E 326 KALIUMLACTAAT

Definitie

Chemische naam

Kaliumlactaat

Kalium-2-hydroxypropanoaat

EINECS-nummer

213-631-3

Brutoformule

C3H5O3K

Molekuulgewicht

128,17 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 57 % en maximaal 66 %

Beschrijving

Enigszins viskeuze heldere vloeistof zonder geur of met een lichte kenmerkende geur

Eigenschappen

A. Verbranding

Verbrand een oplossing van kaliumlactaat tot as. Deze as is alkalisch en gaat bruisen bij toevoeging van zuur

B. Kleurreactie

Breng 2 ml van een oplossing van kaliumlactaat op 5 ml van een oplossing van catechol in zwavelzuur (1: 100). Op het grensvlak ontstaat een dieprode kleur

C. Positieve test op kalium en op lactaat

 

Zuiverheid

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Zuurgehalte

Los 1 g van een oplossing van kaliumlactaat op in 20 ml water en voeg 3 druppels fenolftaleïne TS toe. Titreer met 0,1 N natriumhydroxide. Er mag niet meer dan 0,2 ml nodig zijn

Reducerende stoffen

Geen reduktie van Fehling's reagens

Opmerking:

Deze specificatie heeft betrekking op een 60 %-oplossing in water

 

E 327 CALCIUMLACTAAT

Definitie

Chemische naam

Calciumdilactaat

Calciumdilactaat hydraat

Calcium-2-hydroxypropanoaat

EINECS-nummer

212-406-7

Brutoformule

(C3H5O2)2Ca·nH2O (n = 0-5)

Molekuulgewicht

218,22 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallijn poeder of korrels (wit en vrijwel reukloos)

Eigenschappen

A. Positieve test op lactaat en op calcium

 

B. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water en vrijwel onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Bepaald door drogen gedurende 4 uur bij 120 °C:

— watervrij: maximaal 3,0 %

— met een molekuul water: maximaal 8,0 %

— met 3 molekulen water: maximaal 20,0 %

— met 4 molekulen water: maximaal 27,0 %

Zuurgehalte

Maximaal 0,5 % na drogen, uitgedrukt als melkzuur

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

pH van een 5%-oplossing

6,0-8,0

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Reducerende stoffen

Geen reductie van Fehling's reagens

E 330 CITROENZUUR

Definitie

Chemische naam

Citroenzuur

2-Hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

β-Hydroxytricarballylzuur

EINECS-nummer

201-069-1

Brutoformule

a)  C6H8O7 (watervrij)

b)  C6H8O7·H2O (monohydraat)

Molekuulgewicht

a)  192,13 (watervrij)

b)  210,15 (monohydraat)

Gehalte

Citroenzuur kan watervrij zijn of 1 molekuul water bevatten. Watervrij citroenzuur bevat minimnaal 99,5 % C6H8O7

Beschrijving

Citroenzuur is een witte of kleurloze reukloze kristallijne vaste stof met een sterk zure smaak. Het monohydraat bruist in droge lucht

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Zeer goed oplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol en oplosbaar in ether

Zuiverheid

Watergehalte

Watervrij citroenzuur bevat maximaal 0,5 % water; het monohydraat bevat maximaal 8,8 % water (methode Karl Fischer)

Sulfaatas

Maximaal 0,05 % na verassen bij 800 ± 25 °C

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Gemakkelijk te carboniseren stoffen

Verwarm 1 g van een verpoederd monster met 10 ml minimaal 98 % zwavelzuur gedurende 1 uur in het donker op een waterbad bij 90 °C. Er mag maximaal een lichtbruine kleur ontstaan (Matching Fluid K)

E 331 (i) MONONATRIUMCITRAAT

Synoniemen

Mononatriumcitraat

Eenbasisch natricumcitraat

Definitie

Chemische naam

Mononatriumcitraat

Mononatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Brutoformule

a)  C6H7O7Na (watervrij)

b)  C6H7O7Na·H2O (monohydraat)

Molekuulgewicht

a)  214,11 (watervrij)

b)  232,23 (monohydraat)

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C:

— watervrij: maximaal 1,0 %

— monohydraat: maximaal 8,8 %

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van eeen 1 %-oplossing in water

3,5-3,8

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIUMCITRAAT

Synoniemen

Dinatriumcitraat

Tweebasisch natriumcitraat

Definitie

Chemische naam

Dinatriumcitraat

Dinatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Dinatriumzout van citroenzuur met 1 molekuul water

EINECS-nummer

205-623-3

Brutoformule

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molekuulgewicht

263,11

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 13,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

4,9-5,2

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIUMCITRAAT

Synoniemen

Trinatriumcitraat

Driebasisch natriumcitraat

Definitie

Chemische naam

Trinatriumcitraat

Trinatriumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Trinatriumzout van citroenzuur (watervrij, dihydraat of pentahydraat)

EINECS-nummer

200-675-3

Brutoformule

Watervrij:

C6H5O7Na3

Gehydrateerd:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 of 5)

Molekuulgewicht

258,07 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn poeder of kleurloze kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

— watervrij: maximaal 1 %

— dihydraat: maximaal 13,5 %

— pentahydraat: maximaal 30,3 %

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 5 %-oplossing in water

7,5-9,0

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIUMCITRAAT

Synoniemen

Monokaliumcitraat

Eenbasisch kaliumcitraat

Definitie

Chemische naam

Monokaliumcitraat

Monokaliumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Monokaliumzout van citroenzuur (watervrij)

EINECS-nummer

212-753-4

Brutoformule

C6H7O7K

Molekuulgewicht

230,21

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit hygroscopisch korrelig poeder of transparante kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op kalium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

3,5-3,8

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIUMCITRAAT

Synoniemen

Trikaliumcitraat

Driebasisch kaliumcitraat

Definitie

Chemische naam

Trikaliumcitraat

Trikaliumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Trikaliumzout van citroenzuur (monohydraat)

EINECS-nummer

212-755-5

Brutoformule

C6H5O7K3·H2O

Molekuulgewicht

324,42

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit hygroscopisch korrelig poeder of transparante kristallen

Eigenschappen

A. Positive test op citraat en op kalium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 6,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 5 %-oplossing in water

7,5-9,0

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 333 (i) MONOCALCIUMCITRAAT

Synoniemen

Monocalciumcitraat

Eenbasisch calciumcitraat

Definitie

Chemische naam

Monocalciumcitraat

Monocalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Monocalciumzout van citroenzuur (monohydraat)

Brutoformule

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekuulgewicht

440,32

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Fijn wit poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op calcium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 7,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

3,2-3,5

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Carbonaat

Wanneer 1 g calciumcitraat wordt opgelost in 10 ml 2 N zoutzuur, mogen er slechts hier en daar enkele belletjes vrijkomen

E 333 (ii) DICALCIUMCITRAAT

Synoniemen

Dicalciumcitraat

Tweebasisch calciumcitraat

Definitie

Chemische naam

Dicalciumcitraat

Dicalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Dicalciumzout van citroenzuur (trihydraat)

Brutoformule

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekuulgewicht

530,42

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Fijn wit poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op calcium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 20,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Carbonaat

Wanneer 1 g calciumcitraat wordt opgelost in 10 ml 2 N zoutzuur, mogen er slechts hier en daar enkele belletjes vrijkomen

E 333 (iii) TRICALCIUMCITRAAT

Synoniemen

Tricalciumcitraat

Driebasisch calciumcitraat

Definitie

Chemische naam

Tricalciumcitraat

Tricalciumzout van 2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur

Tricalciumzout van citroenzuur (tetrahydraat)

EINECS-nummer

212-391-7

Brutoformule

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekuulgewicht

570,51

Gehalte

Minimaal 97,5 % (watervrij)

Beschrijving

Fijn wit poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op citraat en op calcium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 14,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 180 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

Carbonaat

Wanneer 1 g calciumcitraat wordt opgelost in 10 ml 2 N zoutzuur, mogen er slechts hier en daar enkele belletjes vrijkomen

E 334 L(+)-WIJNSTEENZUUR

Definitie

Chemische naam

L-Wijnsteenzuur

L-1,2-Dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

d-α,β-Dihydroxybarnsteenzuur

EINECS-nummer

201-766-0

Brutoformule

C4H6O6

Molekuulgewicht

150,09

Gehalte

Minimaal 99,5 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze of doorzichtige kristallijne vaste stof of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Smelttraject

168-170 °C

B. Positieve test op tartraat

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (3 uur boven P2O5)

Sulfaatas

Maximaal 1 000 mg/kg na verassen bij 800 ± 25 °C

Soortelijke draaiing

image

tussen + 11,5 ° en + 13,5 ° (20 %-oplossing (g/v) in water)

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAAT

Synoniemen

Mononatriumzout van L-(+)-wijnsteenzuur

Definitie

Chemische naam

Mononatriumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Mononatriumzout van L-(+)-wijnsteenzuur (monohydraat)

Brutoformule

C4H5O6Na·H2O

Molekuulgewicht

194,05

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Transparante kleurloze kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op tartraat en op natrium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 10,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAAT

Definitie

Chemische naam

Dinatrium-L-tartraat

Dinatrium-(+)-tartraat

Dinatriumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Dinatriumzout van L-(+)-wijnsteenzuur (dihydraat)

EINECS-nummer

212-773-3

Brutoformule

C4H4O6Na2·2H2O

Molekuulgewicht

230,8

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Transparante kleurloze kristallen

Eigenschappen

A. Positieve test op tartraat en op natrium

 

B. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water (1 g in 3 ml) en in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 17,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 150 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

7,0-7,5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAAT

Synoniemen

Eenbasisch kaliumtartraat

Definitie

Chemische naam

Monokaliumzout van L-(+)-wijnsteenzuur (watervrij)

Monokaliumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Brutoformule

C4H5O6K

Molekuulgewicht

188,16

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn of korrelvormig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op tartraat en op kalium

 

B. Smeltpunt

230 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 1,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

pH van een 1 %-oplossing in water

3,4

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAAT

Synoniemen

Tweebasisch kaliumtartraat

Definitie

Chemische naam

Dikaliumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Dikaliumzout van L-(+)-wijnsteenzuur met molekuul water

EINECS-nummer

213-067-8

Brutoformule

C4H4O6K2H2O

Molekuulgewicht

235,2

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij)

Beschrijving

Wit kristallijn of korrelvormig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op tartraat en op kalium

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 4,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 150 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

7,0-9,0

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAAT

Synoniemen

Kaliumnatrium-L-(+)-tartraat

Rochellezout

Seignettezout

Definitie

Chemische naam

Kaliumnatriumzout van L-1,2-dihydroxyethaan-1,2-dicarbonzuur

Kaliumnatrium-L-(+)-tartraat

EINECS-nummer

206-156-8

Brutoformule

C4H4O6KNa·4H2O

Molekuulgewicht

282,23

Gehalte

Minimaal 99 % (watervrij),

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op tartraat, op kalium en op natrium

 

B. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water (1 g in 1 ml) en onoplosbaar in ethanol

C. Smelttraject

70-80 °C

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 26,0 % en minimaal 21,0 % na drogen gedurende 3 uur bij 150 °C

Oxalaat

Maximaal 100 mg/kg na drogen, uitgedrukt als oxaalzuur

pH van een 1 %-oplossing in water

6,5-8,5

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

▼M4

E 338 FOSFORZUUR

Synoniemen

Orthofosforzuur

Monofosforzuur

Definitie

Chemische naam

Fosforzuur

EINECS-nummer

231-633-2

Brutoformule

H3PO4

Molecuulgewicht

98,00

Gehalte

Fosforzuur is in de handel als waterige oplossing in uiteenlopende concentraties verkrijgbaar. Minimaal 67,0 % en maximaal 85,7 %

Beschrijving

Heldere kleurloze viskeuze vloeistof

Eigenschappen

A.  Positieve test op zuur en op fosfaat

 

Zuiverheid

Vluchtige zuren

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als azijnzuur)

Chloride

Maximaal 200 mg/kg (uitgedrukt als chloor)

Nitraat

Maximaal 5 mg/kg (als NaNO3)

Sulfaat

Maximaal 1 500 mg/kg (uitgedrukt als CaSO4)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Opmerking:

Deze specificatie heeft betrekking op een 75 %-oplossing in water

 

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAAT

Synoniemen

Mononatriummonofosfaat

Zuur mononatriummonofosfaat

Mononatriumorthofosfaat

Eenbasisch natriumfosfaat

Natriumdiwaterstofmonofosfaat

Definitie

Chemische naam

Natriumdiwaterstofmonofosfaat

EINECS-nummer

231-449-2

Brutoformule

Watervrij: NaH2PO4

Monohydraat: NaH2PO4 · H2O

Dihydraat: NaH2PO4 · 2H2O

Molecuulgewicht

Watervrij: 119,98

Monohydraat: 138,00

Dihydraat: 156,01

Gehalte

Minimaal 97 % NaH2PO4 na drogen gedurende 1 uur bij 60 °C en vervolgens gedurende 4 uur bij 105 °C

P2O5-gehalte

Minimaal 58,0 % en maximaal 60,0 % (watervrij)

Beschrijving

Poeder, kristallen of korrels (wit, reukloos en enigszins vervloeiend)

Eigenschappen

A.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol en ether

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 4,1 en 5,0

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 1 uur bij 60 °C en vervolgens gedurende 4 uur bij 105 °C verliest het watervrije zout maximaal 2,0 %, het monohydraat maximaal 15,0 % en het dihydraat maximaal 25 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAAT

Synoniemen

Dinatriummonofosfaat

Tweebasisch natriumfosfaat

Dinatriumorthofosfaat

Zuur dinatriumfosfaat

Definitie

Chemische naam

Dinatriumwaterstofmonofosfaat

Dinatriumwaterstoforthofosfaat

EINECS-nummer

231-448-7

Brutoformule

Watervrij: Na2HPO4

Gehydrateerd: Na2HPO4 . nH2O (n = 2, 7 of 12)

Molecuulgewicht

141,98 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 98 % Na2HPO4 na drogen gedurende 3 uur bij 40 °C en vervolgens gedurende 5 uur bij 105 °C

P2O5-gehalte

Minimaal 49 % en maximaal 51 % (watervrij)

Beschrijving

Watervrij dinatriumwaterstoffosfaat is een wit hygroscopisch reukloos poeder. In gehydrateerde vorm heeft men het dihydraat: een witte kristallijne reukloze vaste stof, het heptahydraat: verwerende kristallen of korrelig poeder (wit en reukloos) en het dodecahydraat: verwerende kristallen of poeder (wit en reukloos)

Eigenschappen

A.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 8,4 en 9,6

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Na drogen gedurende 3 uur bij 40 °C en vervolgens gedurende 5 uur bij 105 °C verliest het watervrije zout maximaal 5,0 %, het dihydraat maximaal 22,0 %, het heptahydraat maximaal 50,0 % en het dodecahydraat maximaal 61,0 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAAT

Synoniemen

Natriumfosfaat

Driebasisch natriumfosfaat

Trinatriumorthofosfaat

Definitie

Trinatriumfosfaat wordt uit waterige oplossingen verkregen en kristalliseert in watervrije vorm en met 1/2, 1, 6, 8 of 12 H2O. Uit waterige oplossingen met een overmaat natriumhydroxide kristalliseert altijd het dodecahydraat. Het bevat molecuul NaOH

Chemische naam

Trinatriummonofosfaat

Trinatriumfosfaat

Trinatriumorthofosfaat

EINECS-nummer

231-509-8

Brutoformule

Watervrij: Na3PO4

Gehydrateerd: Na3PO4 · nH2O (n = 0,5, 1, 6, 8, of 12)

Molecuulgewicht

163,94 (watervrij)

Gehalte

Watervrij natriumfosfaat en de gehydrateerde vormen, met uitzondering van het dodecahydraat, bevatten minimaal 97,0 % Na3PO4, berekend op basis van de gedroogde stof. Natriumfosfaat-dodecahydraat bevat minimaal 92 % Na3PO4, berekend op basis van de gegloeide stof

P2O5-gehalte

Minimaal 40,5 % en maximaal 43,5 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallen, korrels of kristallijn poeder (wit en reukloos)

Eigenschappen

A.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 11,5 en 12,5

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Na drogen gedurende 2 uur bij 120 °C en vervolgens gloeien gedurende 30 minuten bij 800 °C verliest het watervrije zout maximaal 2,0 %, het monohydraat maximaal 11,0 % en het dodecahydraat 45-58 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAAT

Synoniemen

Eenbasisch kaliumfosfaat

Monokaliummonofosfaat

Monokaliumorthofosfaat

Definitie

Chemische naam

Kaliumdiwaterstoffosfaat

Monokaliumdiwaterstoforthofosfaat

Monokaliumdiwaterstofmonofosfaat

EINECS-nummer

231-913-4

Brutoformule

KH2PO4

Molecuulgewicht

136,09

Gehalte

Minimaal 98,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

P2O5-gehalte

Minimaal 51,0 % en maximaal 53,0 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit korrelig of kristallijn poeder (reukloos en hygroscopisch)

Eigenschappen

A.  Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 4,2 en 4,8

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAAT

Synoniemen

Dikaliummonofosfaat

Secundair kaliumfosfaat

Zuur dikaliumfosfaat

Dikaliumorthofosfaat

Tweebasisch kaliumfosfaat

Definitie

Chemische naam

Dikaliumwaterstofmonofosfaat

Dikaliumwaterstoffosfaat

Dikaliumwaterstoforthofosfaat

EINECS-nummer

231-834-5

Brutoformule

K2HPO4

Molecuulgewicht

174,18

Gehalte

Minimaal 98 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

P2O5-gehalte

Minimaal 40,3 % en maximaal 41,5 % (watervrij)

Beschrijving

Korrelig poeder, kristallen of amorfe massa (kleurloos of wit en vervloeiend)

Eigenschappen

A.  Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 8,7 en 9,4

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 2,0 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAAT

Synoniemen

Kaliumfosfaat

Driebasisch kaliumfosfaat

Trikaliumorthofosfaat

Definitie

Chemische naam

Trikaliummonofosfaat

Trikaliumfosfaat

Trikaliumorthofosfaat

EINECS-nummer

231-907-1

Brutoformule

Watervrij: K3PO4

Gehydrateerd: K3PO4 · nH2O (n = 1 of 3)

Molecuulgewicht

212,27 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 97 % na gloeien

P2O5-gehalte

Minimaal 30,5 % en maximaal 33,0 % na gloeien

Beschrijving

Kleurloze of witte reukloze hygroscopische kristallen of korrels. In gehydrateerde vorm heeft men het monohydraat en het trihydraat

Eigenschappen

A.  Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 11,5 en 12,3

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Na drogen gedurende 1 uur bij 105 °C en vervolgens gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 °C verliest het watervrije zout maximaal 3,0 % en verliezen de gehydrateerde vormen maximaal 23,0 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 % (watervrij)

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 341 (i) MONOCALCIUMFOSFAAT

Synoniemen

Eenbasisch calciumfosfaat

Monocalciumorthofosfaat

Definitie

Chemische naam

Calciumdiwaterstoffosfaat

EINECS-nummer

231-837-1

Brutoformule

Watervrij: Ca(H2PO4)2

Monohydraat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Molecuulgewicht

234,05 (watervrij)

252,08 (monohydraat)

Gehalte

Minimaal 95 % (watervrij)

P2O5-gehalte

Minimaal 55,5 % en maximaal 61,1 % (watervrij)

Beschrijving

Korrelig poeder of witte vervloeiende kristallen of korrels

Eigenschappen

A.  Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.  CaO-gehalte

Minimaal 23,0 % en maximaal 27,5 % (watervrij)

Minimaal 19,0 % en maximaal 24,8 % (monohydraat)

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 14 % na drogen gedurende 4 uur bij 105 °C (watervrij)

Maximaal 17,5 % na drogen gedurende 1 uur bij 60 °C en vervolgens gedurende 4 uur bij 105 °C (monohydraat)

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 17,5 % na gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 °C (watervrij)

Maximaal 25,0 % na drogen gedurende 1 uur bij 105 °C en vervolgens gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 °C (monohydraat)

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 341 (ii) DICALCIUMFOSFAAT

Synoniemen

Tweebasisch calciumfosfaat

Dicalciumorthofosfaat

Definitie

Chemische naam

Calciumwaterstofmonofosfaat

Calciumwaterstoforthofosfaat

Secundair calciumfosfaat

EINECS-nummer

231-826-1

Brutoformule

Watervrij: CaHPO4

Dihydraat: CaHPO4 . 2H2O

Molecuulgewicht

136,06 (watervrij)

172,09 (dihydraat)

Gehalte

Minimaal 98 % en maximaal het equivalent van 102 % CaHPO4 na drogen gedurende 3 uur bij 200 °C

P2O5-gehalte

Minimaal 50,0 % en maximaal 52,5 % (watervrij)

Beschrijving

Kristallen, korrels, korrelig poeder of poeder (wit)

Eigenschappen

A.  Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheidstests

Slecht oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 8,5 % (watervrij) of 26,5 % (dihydraat) na gloeien gedurende 30 minuten bij 800 ± 25 °C

Fluoride

Maximaal 50 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 341 (iii) TRICALCIUMFOSFAAT

Synoniemen

Driebasisch calciumfosfaat

Calciumorthofosfaat

Pentacalciumhydroxidetris(orthofosfaat)

Calciumhydroxyapatiet

Definitie

Tricalciumfosfaat bestaat uit een wisselend mengsel van calciumfosfaten, verkregen door neutralisatie van fosforzuur met calciumhydroxide en met een benaderde samenstelling van 10CaO · 3P2O5 · H2O

Chemische naam

Pentacalciumhydroxidetris(orthofosfaat)

Tricalciumbis(orthofosfaat)

EINECS-nummer

235-330-6 (pentacalciumhydroxidetris (orthofosfaat))

231-840-8 (tricalciumbis(orthofosfaat))

Brutoformule

Ca5(PO4)3 · OH of Ca3(PO4)2

Molecuulgewicht

502 of 310

Gehalte

Minimaal 90 % na gloeien

P2O5-gehalte

Minimaal 38,5 % en maximaal 48,0 % (watervrij)

Beschrijving

Wit reukloos poeder dat in lucht stabiel is

Eigenschappen

A.  Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water, onoplosbaar in ethanol en oplosbaar in verdund zoutzuur en salpeterzuur

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 8 % na gloeien bij 800 ± 25 °C tot constant gewicht

Fluoride

Maximaal 50 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

▼B

E 385 CALCIUMDINATRIUMETHYLEENDIAMINETETRAACETAAT

Synoniemen

Calciumdinatrium-EDTA

Calciumdinatriumedetaat

Definitie

Chemische naam

Calciumdinatriumethyleendiaminetetraacetaat

Calciumdinatriumethyleen-dinitrilotetraacetaat

EINECS-nummer

200-529-9

Brutoformule

C10H12O8CaN2Na2·2H2O

Molekuulgewicht

410,31

Gehalte

Minimaal 97 % (watervrij)

Beschrijving

Witte reukloze kristallijne korrels of wit tot vrijwel wit poeder, licht hygroscopisch

Eigenschappen

A. Positieve test op natrium en op calcium

 

B. Chelaatvormer voor metaalionen

 

C. pH van een 1 %-oplossing: 6,5-7,5

 

Zuiverheid

Watergehalte

5-13 % (Methode Karl Fischer)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

▼M1

Ethyleenoxide mag niet voor sterilisatiedoeleinden in levensmiddelenadditieven worden gebruikt

E 400 ALGINEZUUR

Definitie

Lineair glycuronglycaan, hoofdzakelijk bestaande uit eenheden van β-(1-4)-gekoppeld D-mannuronzuur en α-(1-4)-gekoppeld L-guluronzuur als pyranosering. Hydrofiel colloïdaal koolhydraat, door middel van verdund alkali verkregen uit verschillende soorten bruinwieren van natuurlijke stammen (Phaeophyceae)

Einecs-nummer

232-680-1

Brutoformule

(C6H8O6)n

Molecuulgewicht

10 000-600 000 (gangbaar gemiddelde)

Gehalte

Minimaal 20 % en maximaal 23 % kooldioxide (CO2) op basis van de watervrije stof, overeenstemmend met minimaal 91 % en maximaal 104,5 % alginezuur (C6H8O6)n (berekend op basis van een equivalent gewicht van 200)

Beschrijving

Alginezuur komt voor in vezel-, korrel- en poedervorm. Het is wit tot geelbruin en nagenoeg reukloos

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Niet oplosbaar in water en organische oplosmiddelen, traag oplosbaar in oplossingen van natriumcarbonaat, natriumhydroxide en trinatriumfosfaat

B. Neerslag met calciumchloride

Voeg aan een 0,5 %-oplossing van het monster in 1 M natriumhydroxide één vijfde volume van een 2,5 % calciumchlorideoplossing toe. Er wordt een volumineus gelatineachtig neerslag gevormd. Met deze proef kan een onderscheid worden gemaakt tussen alginezuur en arabische gom, natriumcarboxymethylcellulose, carboxymethylzetmeel, carrageen, gelatine, ghattigom, karayagom, johannesbroodpitmeel, methylcellulose en tragacantgom

C. Neerslag met ammoniumsulfaat

Voeg aan een 0,5 %-oplossing van het monster in 1 M natriumhydroxide een half volume van een verzadigde ammoniumsulfaatoplossing toe. Er wordt geen neerslag gevormd. Met deze proef kan een onderscheid worden gemaakt tussen alginezuur en agar-agar, natriumcarboxymethylcellulose, carrageen, ontesterde pectine, gelatine, johannesbroodpitmeel, methylcellulose en zetmeel

D. Kleurreactie

Los 0,01 g van het monster door schudden zo volledig mogelijk op in 0,15 ml 0,1 N natriumhydroxide en voeg 1 ml zure ferrisulfaatoplossing toe. Binnen vijf minuten ontstaat een kersrode kleur die nadien dieppaars wordt

Zuiverheid

pH van een 3 %-suspensie

Tussen 2 en 3,5

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vier uur bij 105 °C)

Sulfaatas

Maximaal 8 % (watervrij)

In natriumhydroxide (1 M oplossing) onoplosbaar materiaal

Maximaal 2 % (watervrij)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 500 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 401 NATRIUMALGINAAT

Definitie

Chemische naam

Natriumzout van alginezuur

Brutoformule

(C6H7NaO6)n

Molecuulgewicht

10 000-600 000 (gangbaar gemiddelde)

Gehalte

Minimaal 18 en maximaal 21 % kooldioxide op basis van de watervrije stof, overeenstemmend met minimaal 90,8 % en maximaal 106,0 % natriumalginaat (berekend op basis van een equivalent gewicht van 222)

Beschrijving

Wit tot geelachtig nagenoeg reukloos vezelig of korrelig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op natrium en alginezuur

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vier uur bij 105 °C)

In water onoplosbare stof

Maximaal 2 % (watervrij)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 500 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 402 KALIUMALGINAAT

Definitie

Chemische naam

Kaliumzout van alginezuur

Brutoformule

(C6H7KO6)n

Molecuulgewicht

10 000-600 000 (gangbaar gemiddelde)

Gehalte

Minimaal 16,5 % en maximaal 19,5 % kooldioxide op basis van de watervrije stof, overeenstemmend met minimaal 89,2 % en maximaal 105,5 % kaliumalginaat (berekend op basis van een equivalent gewicht van 238)

Beschrijving

Wit tot geelachtig nagenoeg reukloos vezelig of korrelig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op kalium en alginezuur

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vier uur bij 105 °C)

In water onoplosbare stof

Maximaal 2 % (watervrij)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 500 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 403 AMMONIUMALGINAAT

Definitie

Chemische naam

Ammoniumzout van alginezuur

Brutoformule

(C6H11NO6)n

Molecuulgewicht

10 000-600 000 (gangbaar gemiddelde)

Gehalte

Minimaal 18 % en maximaal 21 % kooldioxide op basis van de watervrije stof, overeenstemmend met minimaal 88,7 % en maximaal 103,6 % ammoniumalginaat (berekend op basis van een equivalent gewicht van 217)

Beschrijving

Wit tot geelachtig vezelig of korrelig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op ammonium en alginezuur

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vier uur bij 105 °C)

Sulfaatas

Maximaal 7 % van de droge stof

In water onoplosbare stof

Maximaal 2 % (watervrij)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 500 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 404 CALCIUMALGINAAT

Synoniemen

Calciumzout van alginezuur

Definitie

Chemische naam

Calciumzout van alginezuur

Brutoformule

(C6H7Ca1/2O6)n

Molecuulgewicht

10 000-600 000 (gangbaar gemiddelde)

Gehalte

Minimaal 18 % en maximaal 21 % kooldioxide op basis van de watervrije stof, overeenstemmend met minimaal 89,6 % en maximaal 104,5 % calciumalginaat (berekend op basis van een equivalent gewicht van 219)

Beschrijving

Wit tot geelachtig nagenoeg reukloos vezelig of korrelig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op calcium en alginezuur

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vier uur bij 105 °C)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 500 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 405 PROPAAN-1,2-DIOLALGINAAT

Synoniemen

Hydroxypropylalginaat

Ester van propaan-1,2-diol met alginezuur

Propyleenglycolalginaat

Definitie

Chemische naam

Ester van propaan-1,2-diol met alginezuur; de samenstelling varieert naar gelang van de veresteringsgraad en het percentage vrije en geneutraliseerde carboxylgroepen in het molecuul

Brutoformule

(C9H14O7)n

(veresterd)

Molecuulgewicht

10 000-600 000 (gangbaar gemiddelde)

Gehalte

Minimaal 16 % en maximaal 20 % kooldioxide op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Nagenoeg reukloos wit tot geelbruin vezelig of korrelig poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op propaan-1,2-diol en alginezuur na hydrolyse

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 20 % (vier uur bij 105 °C)

Totaal gehalte aan propaan-1,2-diol

Minimaal 15 % en maximaal 45 %

Gehalte aan vrij propaan-1,2-diol

Maximaal 15 %

In water onoplosbare stof

Maximaal 2 % (watervrij)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 500 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 406 AGAR

Synoniemen

Gelose

Japanse agar

Bengaalse, Ceylonse, Chinese of Japanse vislijm

Layor Carang

Definitie

Chemische naam

Agar is een hydrofiel, colloïdaal polysacharide dat hoofdzakelijk bestaat uit D-galactose-eenheden. Om de ongeveer tien D-galactopyranose-eenheden is één van de hydroxylgroepen veresterd met zwavelzuur dat door calcium, magnesium, kalium of natrium wordt geneutraliseerd. Het wordt verkregen uit bepaalde natuurlijke stammen van zeewieren van de families „Gelidiaceae” en „Sphaerococcaceae” en verwante roodwieren van de klasse „Rhodophyceae

Einecs-nummer

232-658-1

Gehalte

De gel-drempelconcentratie mag niet hoger zijn dan 0,25 %

Beschrijving

Agar verspreidt geen of een lichte karakteristieke geur. Ongemalen agar komt gewoonlijk voor in bundels van dunne, vliezige, geagglutineerde stroken, dan wel gesneden, gevlokt of korrelvormig. Het kan licht oranjegeel, grijsgeel tot lichtgeel of kleurloos zijn. In vochtige toestand voelt het taai aan, in droge toestand bros. Agar in poedervorm is wit tot gelig of lichtgeel. In water opgelost, ziet agar er onder een microscoop korrelachtig en enigszins draadvormig uit. Er kunnen enkele deeltjes van sponspunten en enkele diatomeeënschelpen in voorkomen. In een chloraalhydraatoplossing lijkt poedervormig agar transparanter dan in water, min of meer korrelvormig, gestrieerd, hoekig en bevat het soms diatomeeënschelpen. De gelsterkte kan worden gestandaardiseerd door de toevoeging van dextrose en maltodextrines of sucrose

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in koud water, oplosbaar in kokend water

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 22 % (vijf uur bij 105 °C)

As

Maximaal 6,5 % van de droge stof bij 550 °C

In zuur (circa 3N zoutzuur) onoplosbare as

Maximaal 0,5 % van de droge stof bij 550 °C

Onoplosbare stof (in heet water)

Maximaal 1 %

Zetmeel

Niet detecteerbaar met de volgende methode: voeg enkele druppels jood toe aan een 10 %-oplossing van het monster. Er ontstaat geen blauwe kleur

Gelatine en andere proteïnen

Los ongeveer 1 g agar in 100 ml kokend water op en laat afkoelen tot een temperatuur van ongeveer 50 °C. Voeg aan 5 ml van de oplossing 5 ml trinitrofenoloplossing toe (1 g watervrij trinitrofenol in 100 ml warm water). Geen troebeling binnen tien minuten

Waterabsorptie

Breng 5 g agar-agar in een maatcilinder van 100 ml; vul met water aan tot de maatstreep, meng en laat 24 uur bij ongeveer 25 °C staan. Giet de inhoud over tevoren bevochtigde glaswol en vang het water in een tweede maatcilinder van 100 ml op. De opbrengst mag maximaal 75 ml water bedragen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

▼M6

E 407 CARRAGEEN

Synoniemen

Handelsproducten worden verkocht onder verschillende benamingen zoals:

Gelose van Iers mos,

Eucheuman (van Eucheuma spp.),

Iridophycan (van Iridaea spp.),

Hypnean (van Hypnea spp.),

Furcellaran of Deense agar (van Furcellaria fastigiata),

Carrageen (van Chondrus en Gigartina spp.).

Definitie

Carrageen wordt door extractie met water verkregen uit natuurlijke stammen van zeewieren van de families Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae en Furcellariaceae van de klasse Rhodophyceae (roodwieren). Er mogen geen andere organische neerslagmiddelen dan methanol, ethanol en propaan-2-ol worden gebruikt. Carrageen bestaat hoofdzakelijk uit de kalium-, natrium- magnesium- en calciumzouten van polysacharidesulfaatesters die bij hydrolyse worden omgezet in galactose en 3,6-anhydrogalactose. Carrageen mag niet gehydrolyseerd of anderszins chemisch afgebroken zijn.

Einecs-nummer

232-524-2.

Beschrijving

Geelachtig tot kleurloos, grof tot fijn, vrijwel reukloos poeder.

Eigenschappen

A.  Positieve test op galactose, op anhydrogalactose en op sulfaat

 

Zuiverheid

Gehalte aan methanol, ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 0,1 %, afzonderlijk of in combinatie.

Viscositeit van een 1,5 %-oplossing bij 75 °C

Minimaal 5 mPa.s.

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (vier uur bij 105 °C).

Sulfaat

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof (berekend als SO4).

As

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof bij 550 °C.

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 % van de droge stof (onoplosbaar in 10 % zoutzuur).

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 2 % van de droge stof (onoplosbaar in 1 % (v/v) zwavelzuur).

Carrageen met laag molecuulgewicht (kleiner dan 50 kDa)

Maximaal 5 %.

Arseen

Maximaal 3 mg/kg.

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

Kwik

Maximaal 1 mg/kg.

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg.

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per gram.

Gist en schimmels

Maximaal 300 kolonies per gram.

E. coli

Negatief in 5 g.

Salmonella spp.

Negatief in 10 g.

E 407a VERWERKT EUCHEUMA-WIER

Synoniemen

PES („processed eucheuma seaweed”).

Definitie

Verwerkt Eucheuma-wier wordt verkregen uit natuurlijke stammen van de zeewieren Eucheuma cottonii en Eucheuma spinosum van de klasse Rhodophyceae (roodwieren) door behandeling met een alkalische (KOH) oplossing om verontreinigingen te verwijderen en vervolgens wassen met zoet water en drogen. Het product kan verder worden gezuiverd door wassen met methanol, ethanol of propaan-2-ol en drogen. Het product bestaat voornamelijk uit de kaliumzouten van polysacharidesulfaatesters die bij hydrolyse worden omgezet in galactose en 3,6-anhydrogalactose. Natrium-, calcium- en magnesiumzouten van de polysacharidesulfaatesters zijn in kleinere hoeveelheden aanwezig. Het product bevat tevens maximaal 15 % algencellulose. Het carrageen in verwerkt Eucheuma-wier mag niet gehydrolyseerd of anderszins chemisch afgebroken zijn.

Beschrijving

Geelbruin tot geelachtig, grof tot fijn, vrijwel reukloos poeder.

Eigenschappen

A.  Positieve test op galactose, op anhydrogalactose en op sulfaat.

 

B.  Oplosbaarheid

Vormt een troebele viskeuze suspensie in water Onoplosbaar in ethanol.

Zuiverheid

Gehalte aan methanol, ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 0,1 %, afzonderlijk of in combinatie.

Viscositeit van een 1,5 %-oplossing bij 75 °C

Minimaal 5 mPa.s.

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (vier uur bij 105 °C).

Sulfaat

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof (berekend als SO4).

As

Minimaal 15 % en maximaal 40 % van de droge stof bij 550 °C.

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 % van de droge stof (onoplosbaar in 10 % zoutzuur).

In zuur onoplosbaar materiaal

Minimaal 8 % en maximaal 15 % van de droge stof (onoplosbaar in 1 % (v/v) zwavelzuur).

Carrageen met laag molecuulgewicht (kleiner dan 50 kDa)

Maximaal 5 %.

Arseen

Maximaal 3 mg/kg.

Lood

Maximaal 5 mg/kg.

Kwik

Maximaal 1 mg/kg.

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg.

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per gram.

Gist en schimmels

Maximaal 300 kolonies per gram.

E. coli

Negatief in 5 g.

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

▼M1

E 410 JOHANNESBROODPITMEEL

Synoniemen

Carobbegom

Algarobagom

Definitie

Johannesbroodpitmeel is het gemalen endosperm van de zaden van natuurlijke stammen van de johannesbroodboom, Cerationia siliqua (L.) Taub. (Fam. Leguminosae). Bestaat hoofdzakelijk uit een hydrocolloïdaal polysacharide met een hoog molecuulgewicht, hoofdzakelijk opgebouwd uit galactopyranose- en mannopyranose-eenheden, verbonden door glucosidebindingen, dat chemisch als galactomannaan kan worden omschreven

Molecuulgewicht (gemiddeld)

50 000-3 000 000

Einecs-nummer

232-541-5

Gehalte

Galactomannaangehalte minimaal 75 %

Beschrijving

Wit tot geelwit vrijwel reukloos poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op galactose en mannose

 

B. Microscopisch onderzoek

Breng een kleine hoeveelheid van het gemalen monster in een waterige oplossing van 0,5 % jood en 1 % kaliumjodide op een objectplaatje en onderzoek onder de microscoop. Johannesbroodpitmeel bevat gescheiden of licht gespatieerde langgerekte buisvormige cellen. De bruine inhoud ervan is minder regelmatig gevormd dan in guargom. Guargom vertoont hechte groepen ronde tot peervormige cellen met een geel tot bruine inhoud

C. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vijf uur bij 105 °C)

As

Maximaal 1,2 % bepaald bij 800 °C

Proteïne (N × 6,25)

Maximaal 7 %

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 4 %

Zetmeel

Niet detecteerbaar met de volgende methode: voeg enkele druppels jood toe aan een 10 %-oplossing van het monster. Er ontstaat geen blauwe kleur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen

Maximaal 20 mg/kg

Ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 1 %, afzonderlijk of gecombineerd

E 412 GUARPITMEEL

Synoniemen

Cyamopsisgom

Guargom

Definitie

Guarpitmeel is het gemalen endosperm van de zaden van natuurlijke stammen van de guarplant, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Fam. Leguminosae). Bestaat hoofdzakelijk uit een hydrocolloïdaal polysacharide met een hoog molecuulgewicht, hoofdzakelijk opgebouwd uit galactopyranose- en mannopyranose-eenheden, verbonden door glucosidebindingen, dat chemisch als galactomannaan kan worden omschreven

Einecs-nummer

232-536-0

Molecuulgewicht

50 000-8 000 000

Gehalte

Galactomannaangehalte minimaal 75 %

Beschrijving

Wit tot geelwit vrijwel reukloos poeder

Eigenschappen

A. Positieve test op galactose en op mannose

 

B. Oplosbaarheid

Oplosbaar in koud water

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (vijf uur bij 105 °C)

As

Maximaal 1,5 % bepaald bij 800 °C

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 7 %

Proteïne (N × 6,25)

Maximaal 10 %

Zetmeel

Niet detecteerbaar met de volgende methode: Voeg enkele druppels joodoplossing toe aan een 10 %-oplossing van het monster. Er ontstaat geen blauwe kleur

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

E 413 TRAGACANTH

Synoniemen

Tragacanthgom

Tragant

Definitie

Tragacanth is een gedroogd exudaat uit de stammen en takken van natuurlijke stammen van de Astragalus gummifer Labillardière en andere Aziatische soorten van de Astragalus (Fam. Leguminosae). Het bestaat hoofdzakelijk uit polysachariden met een hoog molecuulgewicht (galactoarabanen en zure polysachariden) die bij hydrolyse worden omgezet in galacturonzuur, galactose, arabinose, xylose en fucose. Er kunnen eveneens kleine hoeveelheden (van zetmeel- en/of cellulosesporen afkomstig) glucose en rhamnose voorkomen

Molecuulgewicht

Ongeveer 800 000

Einecs-nummer

232-252-5

Beschrijving

Ongemalen tragacanthgom komt voor als platte gelamineerde rechte of gebogen deeltjes dan wel als spiraalvormige ineengedraaide stukken met een dikte van 0,5-2,5 mm en een lengte tot 3 cm. De kleur is wit tot lichtgeel maar sommige stukken kunnen een rode tint hebben. De stukken hebben een hoornige structuur met een kort breukvlak. Het is reukloos en oplossingen hebben een flauwe slijmerige smaak. Tragacanthpoeder is wit tot lichtgeel of rozebruin (licht tanig)

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

1 g van het monster in 50 ml water zwelt tot een zacht, stijf, opalescent slijm; onoplosbaar in ethanol; zwelt niet in 60 % (g/v) ethanol in water

Zuiverheid

Negatieve test op karayagom

Kook 1 g in 20 ml water tot er een slijm ontstaat. Voeg 5 ml zoutzuur toe en laat opnieuw vijf minuten koken. Er mag geen blijvende roze of rode kleur ontstaan

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 16 % (vijf uur bij 105 °C)

As (totaal)

Maximaal 4 %

In zuur onoplosbare as

Maximaal 0,5 %

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 2 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E. coli

Negatief in 5 g

E 414 ARABISCHE GOM

Synoniemen

Acaciagom

Definitie

Arabische gom is een gedroogd exudaat uit de stammen en takken van natuurlijke stammen van de Acacia senegal (L) Willdenow of van verwante acaciasoorten (Fam. Leguminosae). Het bestaat hoofdzakelijk uit polysachariden met een hoog molecuulgewicht en de calcium-, kalium- en magnesiumzouten daarvan die bij hydrolyse worden omgezet in arabinose, galactose, rhamnose en glucuronzuur

Molecuulgewicht

Ongeveer 350 000

Einecs-nummer

232-519-5

Beschrijving

Ongemalen arabische gom komt voor als witte of geelwitte bolvormige druppels van uiteenlopende grootte of in brokken, soms gemengd met donkerder deeltjes. Voorts is het in de handel verkrijgbaar als witte of geelwitte vlokken, korrels, poeder of door verstuiven gedroogd materiaal

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Een gram lost op in 2 ml koud water en vormt een goed vloeiende oplossing die zuur reageert op lakmoes. Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 17 % (vijf uur bij 105 °C) voor korrelvormig materiaal en maximaal 10 % (vier uur bij 105 °C) voor door verstuiven gedroogd materiaal

As (totaal)

Maximaal 4 %

In zuur onoplosbare as

Maximaal 0,5 %

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 1 %

Zetmeel of dextrine

Kook een 2 %-oplossing van de gom en laat afkoelen. Voeg aan 5 ml één druppel joodoplossing toe. Er mag geen blauw- of roodachtige kleur ontstaan

Tannine

Voeg aan 10 ml van een 2 %-oplossing ongeveer 0,1 ml ferrichlorideoplossing (9 g FeCl3.6H2O met water aangevuld tot 100 ml) toe. Er mag geen zwarte verkleuring of zwartachtig neerslag ontstaan

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Hydrolyseproducten

Mannose, xylose en galacturonzuur komen niet voor (bepaald met chromatografie)

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E. coli

Negatief in 5 g

▼M7

E 415 XANTHANANGOM

Definitie

Xanthaangom is een polysacharidegom met een hoog molecuulgewicht die wordt bereid door fermentatie van een koolhydraat met een reincultuur van natuurlijke stammen van Xanthomonas campestris, gezuiverd door extractie met ethanol of propaan-2-ol, gedroogd en gemalen. Het bevat D-glucose en D-mannose als dominerende hexose-eenheden, met daarnaast D-glucuronzuur en pyrodruivenzuur, en wordt bereid als natrium-, kalium- of calciumzout. De oplossingen ervan zijn neutraal

Molecuulgewicht

Ongeveer 1 000 000

EINECS-nummer

234-394-2

Gehalte

Produceert (berekend voor de droge stof) minimaal 4,2 % en maximaal 5 % CO2, wat overeenkomt met 91 % tot 108 % xanthaangom

Beschrijving

Roomkleurig poeder

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (105 °C, tweeënhalf uur)

As (totaal)

Maximaal 16 % van de watervrije stof, bepaald bij 650 °C na vier uur drogen bij 105 °C

Pyrodruivenzuur

Minimaal 1,5 %

Stikstof

Maximaal 1,5 %

Ethanol en propaan-2-ol

Niet meer dan 500 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per gram

Gisten en schimmels

Maximaal 300 kolonies per gram

E. coli

Afwezig in 5 g

Salmonella spp.

Afwezig in 10 g

Xanthomonas campestris

Geen levensvatbare cellen aanwezig in 1 g.

▼M1

E 416 KARAYAGOM

Synoniemen

Katilo

Kadaya

Gom sterculia

Sterculia

Karaya, gom karaya

Kullo

Kuterra

Definitie

Karayagom is een gedroogd exudaat uit stammen en takken van natuurlijke stammen van Sterculia urens Roxburgh en andere species van Sterculia (Fam. Sterculiaceae) of van Cochlospermum gossypium A. P. De Candolle en andere species van Cochlospermum (Fam. Bixaceae). Het product bestaat voornamelijk uit geacetyleerde polysachariden met een hoog molecuulgewicht die bij hydrolyse worden omgezet in galactose, rhamnose en galacturonzuur, alsmede kleine hoeveelheden glucuronzuur

Einecs-nummer

232-539-4

Beschrijving

Karayagom komt voor als brokken van uiteenlopende grootte en gebroken onregelmatige stukken met een kenmerkend semi-kristallijn voorkomen. Het is lichtgeel tot rozebruin van kleur, doorzichtig en hoornachtig. Poedervormige karayagom is lichtgrijs tot rozebruin. De gom heeft een duidelijke azijngeur

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in ethanol

B. Opzwelling in ethanoloplossing

Karayagom zwelt in tegenstelling tot andere gommen op in 60 % ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 20 % (vijf uur bij 105 °C)

As (totaal)

Maximaal 8 %

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 %

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 3 %

Vluchtig zuur

Minimaal 10 % (als azijnzuur)

Zetmeel

Niet detecteerbaar

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E. coli

Negatief in 5 g

E 417 TARAGOM

Synoniemen

Tara

Definitie

Taragom is het gemalen endosperm van de zaden van natuurlijke stammen van Caesalpinia spinosa (Fam. Leguminosae). Het product bestaat voornamelijk uit polysachariden met een hoog molecuulgewicht, hoofdzakelijk opgebouwd uit galactomannanen. De belangrijkste component is een lineaire keten van (1-6)-gekoppelde (1-4)-β-D-mannopyranose-eenheden en α-D-galactopyranose-eenheden. De verhouding mannose:galactose in taragom is 3:1. (In Johannesbroodpitmeel is deze verhouding 4:1 en in guarpitmeel 2:1)

Einecs-nummer

254-409-6

Beschrijving

Wit tot geelwit vrijwel reukloos poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water

Onoplosbaar in ethanol

B. Gelvorming

Bij toevoeging van kleine hoeveelheden natriumboraat aan een waterige oplossing ontstaat een gel

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 %

As

Maximaal 1,5 %

In zuur onoplosbaar materiaal

Maximaal 2 %

Eiwit (N × 5,7)

Maximaal 3,5 %

Zetmeel

Niet detecteerbaar

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

E 418 GELLANGOM

Definitie

Gellangom is een polysacharidegom met een hoog molecuulgewicht die wordt bereid voor fermentatie van een koolhydraat met een reincultuur van natuurlijke stammen van Pseudomonas elodea, gezuiverd door extractie met isopropylalcohol, gedroogd en gemalen. Het polysacharide met een hoog molecuulgewicht bestaat voornamelijk uit tetrasacharide-eenheden met één molecuul rhamnose, één molecuul glucuronzuur, en twee moleculen glucose, gesubstitueerd met acylgroepen (glyceryl en acetyl) als O-glycoside-gekoppelde esters. Glucuronzuur is geneutraliseerd tot een mengsel van kalium-, natrium-, calcium- en magnesiumzouten

Einecs-nummer

275-117-5

Molecuulgewicht

Ongeveer 500 000

Gehalte

Minimaal 3,3 % en maximaal 6,8 % CO2 op basis van de droge stof

Beschrijving

Gebroken wit poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, waarbij een viskeuze oplossing wordt gevormd

Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (tweeënhalf uur bij 105 °C)

Stikstof

Maximaal 3 %

2 Propaan-2-ol

Maximaal 750 mg/kg

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 10 000 kolonies per g

Gist en schimmels

Maximaal 400 kolonies per g

E. coli

Negatief in 5 g

Salmonella spp.

Negatief in 10 g

E 422 GLYCEROL

Synoniemen

Glycerine

Definitie

Chemische naam

1,2,3-propaantriol

Glycerol

Trihydroxypropaan

Einecs-nummer

200-289-5

Brutoformule

C3H8O3

Molecuulgewicht

92,10

Gehalte

Minimaal 98 % (watervrij)

Beschrijving

Heldere kleurloze hygroscopische en stroperige vloeistof met niet meer dan een lichte karakteristieke geur, die niet scherp of onaangenaam is

Eigenschappen

A. Vorming van acroleïne bij verwarming

Verwarm enkele druppels van het monster in een reageerbuis met ongeveer 0,5 g kaliumbisulfaat. Er komen karakteristieke doordringende acroleïnedampen vrij

B. Soortelijk gewicht (25/25 °C)

Minimaal 1,257

C. Brekingsindex

image

20

Tussen 1,471 en 1,474

Zuiverheid

Gehalte aan water

Maximaal 5 % (Karl Fischer-methode)

Sulfaatas

Maximaal 0,01 % bepaald bij 800 ± 25 °C

Butaantriolen

Maximaal 0,2 %

Acroleïne-, glucose en ammoniumverbindingen

Verwarm een mengsel van 5 ml glycerol en 5 ml kaliumhydroxideoplossing (10 %) gedurende vijf minuten bij 60 °C. Het mengsel wordt niet geel en verspreidt geen ammoniakgeur

Vetzuren en esters

Maximaal 0,1 % uitgedrukt als boterzuur

Chloorverbindingen

Maximaal 30 mg/kg (als chloor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

▼M5

E 431 POLYOXYETHYLEEN(40)STEARAAT

Synoniemen

Polyoxyl-40-stearaat

Polyoxyethyleen(40)monostearaat

Definitie

Een mengsel van de mono- en diësters van voor de consumptie geschikt stearinezuur in handelskwaliteit en verschillende polyoxyethyleendiolen (met een gemiddelde polymeerlengte van ongeveer 40 oxyethyleeneenheden) alsmede vrije polyolen

Gehalte

Minimaal 97,5 % op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Roomkleurige vlokken of wasachtige vaste stof bij 25 °C met een zwakke geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, ethanol, methanol en ethylacetaat. Onoplosbaar in minerale olie

B.  Stollingstraject

39-44 °C

C.  Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor een partiële vetzuurester van een polyoxyethyl-polyol

Zuiverheid

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Zuurgetal

Maximaal 1

Verzepingsgetal

Minimaal 25 en maximaal 35

Hydroxylgetal

Minimaal 27 en maximaal 40

1,4-Dioxaan

Maximaal 5 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Ethyleenglycolen (mono- en di-)

Maximaal 0,25 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 432 POLYOXYETHYLEENSORBITAANMONOLAURAAT (POLYSORBAAT 20)

Synoniemen

Polysorbaat 20

Polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonolauraat

Definitie

Een mengsel van de partiële esters van sorbitol en zijn mono- en dianhydriden met voor de consumptie geschikt laurinezuur in handelskwaliteit, gecondenseerd met ongeveer 20 mol ethyleenoxide per mol sorbitol en anhydriden

Gehalte

Minimaal 70 % oxyethyleengroepen, hetgeen overeenkomt met minimaal 97,3 % polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonolauraat op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Citroen- tot amberkleurige olieachtige vloeistof bij 25 °C met een zwakke kenmerkende geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, ethanol, methanol, ethylacetaat en dioxaan. Onoplosbaar in minerale olie en petroleumether

B.  Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor een partiële vetzuurester van een polyoxyethyl-polyol

Zuiverheid

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Zuurgetal

Maximaal 2

Verzepingsgetal

Minimaal 40 en maximaal 50

Hydroxylgetal

Minimaal 96 en maximaal 108

1,4-Dioxaan

Maximaal 5 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Ethyleenglycolen (mono- en di-)

Maximaal 0,25 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 433 POLYOXYETHYLEENSORBITAANMONOOLEAAT (POLYSORBAAT 80)

Synoniemen

Polysorbaat 80

Polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonooleaat

Definitie

Een mengsel van de partiële esters van sorbitol en zijn mono- en dianhydriden met voor de consumptie geschikt oliezuur in handelskwaliteit, gecondenseerd met ongeveer 20 mol ethyleenoxide per mol sorbitol en anhydriden

Gehalte

Minimaal 65 % oxyethyleengroepen, hetgeen overeenkomt met minimaal 96,5 % polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonooleaat op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Citroen- tot amberkleurige olieachtige vloeistof bij 25 °C met een zwakke kenmerkende geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, ethanol, methanol, ethylacetaat en tolueen. Onoplosbaar in minerale olie en petroleumether

B.  Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor een partiële vetzuurester van een polyoxyethyl-polyol

Zuiverheid

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Zuurgetal

Maximaal 2

Verzepingsgetal

Minimaal 45 en maximaal 55

Hydroxylgetal

Minimaal 65 en maximaal 80

1,4-Dioxaan

Maximaal 5 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Ethyleenglycolen (mono- en di-)

Maximaal 0,25 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 434 POLYOXYETHYLEENSORBITAANMONOPALMITAAT (POLYSORBAAT 40)

Synoniemen

Polysorbaat 40

Polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonopalmitaat

Definitie

Een mengsel van de partiële esters van sorbitol en zijn mono- en dianhydriden met voor de consumptie geschikt palmitinezuur in handelskwaliteit, gecondenseerd met ongeveer 20 mol ethyleenoxide per mol sorbitol en anhydriden

Gehalte

Minimaal 66 % oxyethyleengroepen, hetgeen overeenkomt met minimaal 97 % polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonopalmitaat op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Citroen- tot oranjekleurige olieachtige vloeistof of semi-gel bij 25 °C met een zwakke kenmerkende geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, ethanol, methanol, ethylacetaat en aceton. Onoplosbaar in minerale olie

B.  Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor een partiële vetzuurester van een polyoxyethyl-polyol

Zuiverheid

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Zuurgetal

Maximaal 2

Verzepingsgetal

Minimaal 41 en maximaal 52

Hydroxylgetal

Minimaal 90 en maximaal 107

1,4-Dioxaan

Maximaal 5 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Ethyleenglycolen (mono- en di-)

Maximaal 0,25 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 435 POLYOXYETHYLEENSORBITAANMONOSTEARAAT (POLYSORBAAT 60)

Synoniemen

Polysorbaat 60

Polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonostearaat

Definitie

Een mengsel van de partiële esters van sorbitol en zijn mono- en dianhydriden met voor de consumptie geschikt stearinezuur in handelskwaliteit, gecondenseerd met ongeveer 20 mol ethyleenoxide per mol sorbitol en anhydriden

Gehalte

Minimaal 65 % oxyethyleengroepen, hetgeen overeenkomt met minimaal 97 % polyoxyethyleen(20)sorbitaanmonostearaat op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Citroen- tot oranjekleurige olieachtige vloeistof of semi-gel bij 25 °C met een zwakke kenmerkende geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, ethylacetaat en tolueen. Onoplosbaar in minerale olie en plantaardige olie

B.  Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor een partiële vetzuurester van een polyoxyethyl-polyol

Zuiverheid

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Zuurgetal

Maximaal 2

Verzepingsgetal

Minimaal 45 en maximaal 55

Hydroxylgetal

Minimaal 81 en maximaal 96

1,4-Dioxaan

Maximaal 5 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Ethyleenglycolen (mono- en di-)

Maximaal 0,25 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

E 436 POLYOXYETHYLEENSORBITAANTRISTEARAAT (POLYSORBAAT 65)

Synoniemen

Polysorbaat 65

Polyoxyethyleen(20)sorbitaantristearaat

Definitie

Een mengsel van de partiële esters van sorbitol en zijn mono- en dianhydriden met voor de consumptie geschikt stearinezuur in handelskwaliteit, gecondenseerd met ongeveer 20 mol ethyleenoxide per mol sorbitol en anhydriden

Gehalte

Minimaal 46 % oxyethyleengroepen, hetgeen overeenkomt met minimaal 96 % polyoxyethyleen(20)sorbitaantristearaat op basis van de watervrije stof

Beschrijving

Geelbruine wasachtige vaste stof bij 25 °C met een zwakke kenmerkende geur

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Dispergeerbaar in water. Oplosbaar in minerale olie, plantaardige olie, petroleumether, aceton, ether, dioxaan, ethanol en methanol

B.  Stollingstraject

29-33 °C

C.  Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor een partiële vetzuurester van een polyoxyethyl-polyol

Zuiverheid

Water

Maximaal 3 % (Karl Fischer-methode)

Zuurgetal

Maximaal 2

Verzepingsgetal

Minimaal 88 en maximaal 98

Hydroxylgetal

Minimaal 40 en maximaal 60

1,4-Dioxaan

Maximaal 5 mg/kg

Ethyleenoxide

Maximaal 0,2 mg/kg

Ethyleenglycolen (mono- en di-)

Maximaal 0,25 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

▼M1

E 440 (i) PECTINE

Definitie

Pectine bestaat hoofdzakelijk uit de partiële methylesters van polygalacturonzuur en de ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan. Het wordt verkregen door extractie in een waterig medium uit natuurlijke stammen van geschikt eetbaar plantaardig materiaal, doorgaans citrusvruchten of appelen. Er mogen geen andere organische neerslagmiddelen dan methanol, ethanol en propaan-2-ol worden toegepast

Einecs-nummer

232-553-0

Gehalte

Minimaal 65 % galacturonzuur berekend op basis van de as- en watervrije stof na wassen met zuur en alcohol

Beschrijving

Wit, bleekgeel, lichtgrijs of lichtbruin poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water waarbij een colloïdale opalescente oplossing wordt gevormd.

Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (twee uur bij 105 °C)

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 % (in circa 3N zoutzuur)

Zwaveldioxide

Maximaal 50 mg/kg (watervrij)

Stikstofgehalte

Maximaal 1 % na wassen met zuur en alcohol

Gehalte aan vrij methanol, ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 1 % afzonderlijk of samen (watervrij)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

E 440 (ii) GEAMIDEERDE PECTINE

Definitie

Geamideerde pectine bestaat hoofdzakelijk uit partiële methylesters en amiden van polygalacturonzuur en de ammonium-, natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan. Het wordt bereid uit natuurlijke stammen van eetbaar plantaardig materiaal, doorgaans citrusvruchten of appelen, door extractie in een waterig medium en behandeling met ammoniak in alkalisch milieu. Er mogen geen andere organische neerslagmiddelen worden toegepast dan methanol, ethanol en propaan-2-ol

Gehalte

Minimaal 65 % galacturonzuur berekend op basis van de as- en watervrije stof na wassen met zuur en alcohol

Beschrijving

Wit, bleekgeel, lichtgrijs of lichtbruin poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in water waarbij een colloïdale opalescente oplossing wordt gevormd.

Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 12 % (twee uur bij 105 °C)

In zuur onoplosbare as

Maximaal 1 % (in circa 3N zoutzuur)

Amideringsgraad

Maximaal 25 % van alle carboxylgroepen

Zwaveldioxideresidu

Maximaal 50 mg/kg (watervrij)

Stikstofgehalte

Maximaal 2,5 % na wassen met zuur en ethanol

Gehalte aan vrij methanol, ethanol en propaan-2-ol

Maximaal 1 % afzonderlijk of samen, van het product zonder vluchtige stoffen

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

E 442 AMMONIUMFOSFATIDEN

Synoniemen

Ammoniumzouten van fosfatidinezuur

Mengsel van ammoniumzouten van gefosforyleerde glyceriden

Definitie

Mengsel van de ammoniumzouten van fosfatidinezuren uit spijsoliën en -vetten (meestal gedeeltelijk geharde raapzaadolie). Aan elk fosforatoom kunnen een of twee glyceridegroepen gebonden zijn. Bovendien kunnen twee fosforesters gekoppeld zijn tot fosfatidylfosfatiden

Gehalte

Fosforgehalte minimaal 3 % en maximaal 3,4 % (g/g)

Ammoniumgehalte minimaal 1,2 % en maximaal 1,5 % (berekend als stikstof)

Beschrijving

Zalfachtige halfvaste stof

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Oplosbaar in vetten

Onoplosbaar in water en gedeeltelijk oplosbaar in ethanol en aceton

B. Positieve test op glycerol, op vetzuur en op fosfaat

 

Zuiverheid

In petroleumether onoplosbaar materiaal

Maximaal 2,5 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 444 SUCROSEACETAATISOBUTYRAAT

Synoniemen

SAIB

Definitie

Sucroseacetaatisobutyraat is een mengsel van de reactieproducten die ontstaan bij de verestering van levensmiddelenkwaliteit sucrose met azijnzuuranhydride en isoboterzuuranhydride, gevolgd door destillatie. Het mengsel bevat alle mogelijke combinaties van esters waarbij de molverhouding acetaat:butyraat ongeveer 2:6 is

Einecs-nummer

204-771-6

Chemische naam

Sucrosediacetaathexaisobutyraat

Brutoformule

C40H62O19

Molecuulgewicht

832 - 856 (ongeveer), C40H62O19: 846,9

Gehalte

Minimaal 98,8 % en maximaal 101,9 % C40H62O19

Beschrijving

Een licht strokleurige vloeistof, helder en zonder sediment en met een neutrale geur

Eigenschappen

A.Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water

Oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen

B. Brekingsindex

image

D: 1,4492 - 1,4504

C. Soortelijk gewicht

image

D: 1,141 - 1,151

Zuiverheid

Triacetin

Maximaal 0,1 %

Zuurgetal

Maximaal 0,2

Verzepingsgetal

Minimaal 524 en maximaal 540

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 3 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 5 mg/kg

E 445 GLYCEROLESTERS VAN HOUTHARS

Synoniemen

Harsester

Definitie

Een complex mengsel van tri- en diglycerolesters van harszuren uit houthars. De hars wordt verkregen door de extractie van oude dennenstronken met oplosmiddelen, gevolgd door een vloeistof/vloeistofraffinage met oplosmiddelen. Buiten deze specificaties vallen stoffen die zijn verkregen uit gomharsen en exudaat van levende dennenbomen en stoffen die zijn verkregen uit talloliehars, een bijproduct van de verwerking van kraft(papier)pulp. Het eindproduct bestaat uit ongeveer 90 % harszuren en 10 % neutrale (niet-zure) verbindingen. De harszuurfractie is een complex mengsel van isomere diterpeenmonocarbonzuren met als empirische brutoformule C20H30O2, voornamelijk abiëtinezuur. De stof wordt gezuiverd door stoomstrippen of door tegenstroomstoomdestillatie

Beschrijving

Harde gele tot licht geelbruine vaste stof

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, oplosbaar in aceton en in benzeen

B. Infraroodabsorptiespectrum

Kenmerkend voor de verbinding

Zuiverheid

Soortelijk gewicht (oplossing)

image

25 minimaal 0,935, bepaald in een 50 %-oplossing in d-limoneen (97 %, kookpunt 175,5-176 °C,

image

4: 0,84)

Verwekingstraject (ring- en kogelproef)

Tussen 82 en 90 °C

Zuurgetal

Tussen 3 en 9

Hydroxylgetal

Tussen 15 en 45

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Test op de afwezigheid van talloliehars (zwavelproef)

Bij de verhitting van zwavelhoudende organische verbindingen in de aanwezigheid van natriumformiaat wordt de zwavel omgezet in waterstofsulfide dat gemakkelijk kan worden aangetoond met loodacetaatpapier. Een positieve test wijst op het gebruik van talloliehars in plaats van houthars

▼M4

E 450 (i) DINATRIUMDIFOSFAAT

Synoniemen

Dinatriumdiwaterstofdifosfaat

Dinatriumdiwaterstofpyrofosfaat

Zuur natriumpyrofosfaat

Dinatriumpyrofosfaat

Definitie

Chemische naam

Dinatriumdiwaterstofdifosfaat

EINECS-nummer

231-835-0

Brutoformule

Na2H2P2O7

Molecuulgewicht

221,94

Gehalte

Minimaal 95 % dinatriumdifosfaat

P2O5-gehalte

Minimaal 63,0 % en maximaal 64,5 %

Beschrijving

Wit poeder of korrels

Eigenschappen

A.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 3,7 en 5,0

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (4 uur bij 105 °C)

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 1 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 450 (ii) TRINATRIUMDIFOSFAAT

Synoniemen

Zuur trinatriumpyrofosfaat

Trinatriumwaterstofdifosfaat

Definitie

EINECS-nummer

238-735-6

Brutoformule

Monohydraat: Na3HP2O7 · H2O

Watervrij: Na3HP2O7

Molecuulgewicht

Monohydraat: 261,95

Watervrij: 243,93

Gehalte

Minimaal 95 % op basis van de watervrije stof

P2O5-gehalte

Minimaal 57 % en maximaal 59 %

Beschrijving

Wit poeder of korrels, kan in watervrije vorm of als monohydraat voorkomen

Eigenschappen

A.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 6,7 en 7,5

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 4,5 % (watervrij)

Maximaal 11,5 % (monohydraat)

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,5 % (4 uur bij 105 °C)

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 450 (iii) TETRANATRIUMDIFOSFAAT

Synoniemen

Tetranatriumpyrofosfaat

Natriumpyrofosfaat

Definitie

Chemische naam

Tetranatriumdifosfaat

EINECS-nummer

231-767-1

Brutoformule

Watervrij: Na4P2O7

Decahydraat: Na4P2O7 . 10H2O

Molecuulgewicht

Watervrij: 265,94

Decahydraat: 446,09

Gehalte

Minimaal 95 % Na4P2O7 na gloeien

P2O5-gehalte

Minimaal 52,5 % en maximaal 54,0 %

Beschrijving

Kleurloze of witte kristallen of wit kristallijn of korrelig poeder. Het decahydraat verweert enigszins in droge lucht

Eigenschappen

A.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 9,8 en 10,8

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 0,5 % voor het watervrije zout, minimaal 38 % en maximaal 42 % voor het decahydraat, in beide gevallen berekend na vier uur drogen bij 105 °C gevolgd door 30 minuten gloeien bij 550 °C

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 450 (v) TETRAKALIUMDIFOSFAAT

Synoniemen

Kaliumpyrofosfaat

Tetrakaliumpyrofosfaat

Definitie

Chemische naam

Tetrakaliumdifosfaat

EINECS-nummer

230-785-7

Brutoformule

K4P2O7

Molecuulgewicht

330,34 (watervrij)

Gehalte

Minimaal 95 % na gloeien

P2O5-gehalte

Minimaal 42,0 % en maximaal 43,7 % (watervrij)

Beschrijving

Kleurloze kristallen of wit zeer hygroscopisch poeder

Eigenschappen

A.  Positieve test op kalium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, onoplosbaar in ethanol

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 10,0 en 10,8

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 2 % na vier uur drogen bij 105 °C, gevolgd door 30 minuten gloeien bij 550 °C

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,2 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 450 (vi) DICALCIUMDIFOSFAAT

Synoniemen

Calciumpyrofosfaat

Definitie

Chemische naam

Dicalciumdifosfaat

Dicalciumpyrofosfaat

EINECS-nummer

232-221-5

Brutoformule

Ca2P2O7

Molecuulgewicht

254,12

Gehalte

Minimaal 96 %

P2O5-gehalte

Minimaal 55 % en maximaal 56 %

Beschrijving

Fijn wit reukloos poeder

Eigenschappen

A.  Positieve test op calcium en op fosfaat

 

B.  Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water. Oplosbaar in verdund zoutzuur en salpeterzuur

C.  pH van een 10 %-suspensie in water

Tussen 5,5 en 7,0

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 1,5 % (30 minuten bij 800 ± 25 °C)

Fluoride

Maximaal 50 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 450 (vii) CALCIUMDIWATERSTOFDIFOSFAAT

Synoniemen

Zuur calciumpyrofosfaat

Monocalciumdiwaterstofpyrofosfaat

Definitie

Chemische naam

Calciumdiwaterstofdifosfaat

EINECS-nummer

238-933-2

Brutoformule

CaH2P2O7

Molecuulgewicht

215,97

Gehalte

Minimaal 90 % (watervrij)

P2O5-gehalte

Minimaal 61 % en maximaal 64 %

Beschrijving

Witte kristallen of poeder

Eigenschappen

A.  Positieve test op calcium en op fosfaat

 

Zuiverheid

In zuur onoplosbare stoffen

Maximaal 0,4 %

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 451 (i) PENTANATRIUMTRIFOSFAAT

Synoniemen

Pentanatriumtripolyfosfaat

Natriumtripolyfosfaat

Definitie

Chemische naam

Pentanatriumtrifosfaat

EINECS-nummer

231-838-7

Brutoformule

Na5O10P3 · nH2O (n = 0 of 6)

Molecuulgewicht

367,86

Gehalte

Minimaal 85,0 % (watervrij) of 65,0 % (hexahydraat)

P2O5-gehalte

Minimaal 56 % en maximaal 59 % (watervrij) of minimaal 43 % en maximaal 45 % (hexahydraat)

Beschrijving

Korrels of poeder, wit en licht hygroscopisch

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

B.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 9,1 en 10,2

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Watervrij: maximaal 0,7 % (1 uur bij 105 °C)

Hexahydraat: maximaal 23,5 % (1 uur bij 60 °C gevolgd door 4 uur drogen bij 105 °C)

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,1 %

Hogere polyfosfaten

Maximaal 1 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 451 (ii) PENTAKALIUMTRIFOSFAAT

Synoniemen

Pentakaliumtripolyfosfaat

Kaliumtrifosfaat

Kaliumtripolyfosfaat

Definitie

Chemische naam

Pentakaliumtrifosfaat

Pentakaliumtripolyfosfaat

EINECS-nummer

237-574-9

Brutoformule

K5O10P3

Molecuulgewicht

448,42

Gehalte

Minimaal 85 % (watervrij)

P2O5-gehalte

Minimaal 46,5 % en maximaal 48 %

Beschrijving

Korrels of poeder, wit en zeer hygroscopisch

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Zeer goed oplosbaar in water

B.  Positieve test op kalium en op fosfaat

 

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 9,2 en 10,5

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 0,4 % (4 uur drogen bij 105 °C gevolgd door 30 minuten gloeien bij 550 °C)

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 2 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 452 (i) NATRIUMPOLYFOSFAAT

1.  OPLOSBAAR POLYFOSFAAT

Synoniemen

Natriumhexametafosfaat

Natriumtetrapolyfosfaat

Grahamzout

Natriumpolyfosfaat-glas

Natriumpolymetafosfaat

Natriummetafosfaat

Definitie

Oplosbare natriumpolyfosfaten worden verkregen door natriumorthofosfaat te smelten en vervolgens af te laten koelen. Deze verbindingen vormen een klasse die bestaat uit verschillende amorfe in water oplosbare polyfosfaten die zijn opgebouwd uit lineaire ketens van metafosfaateenheden, (NaPO3)x met x ≥ 2, met op het einde Na2PO4-groepen. Deze stoffen worden gekenmerkt aan de hand van hun Na2O/P2O5-verhouding of hun P2O5-gehalte. De Na2O/P2O5-verhouding varieert van ongeveer 1,3 voor natriumtetrapolyfosfaat, met x = ongeveer 4, tot ongeveer 1,1 voor Grahamzout, meestal natriumhexametafosfaat genoemd, met x = 13 tot 18, en ongeveer 1,0 voor de natriumpolyfosfaten met een hoger molecuulgewicht, met x = 20 tot 100 of meer. De pH van de oplossingen van deze stoffen ligt tussen 3,0 en 9,0

Chemische naam

Natriumpolyfosfaat

EINECS-nummer

272-808-3

Brutoformule

Heterogene mengsels van natriumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule H(n + 2)PnO(3n + 1), waarbij n minimaal 2 is

Molecuulgewicht

(102)n

P2O5-gehalte

Minimaal 60 % en maximaal 71 % na gloeien

Beschrijving

Plaatjes, korrels of poeder, kleurloos of wit en transparant

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Zeer goed oplosbaar in water

B.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

C.  pH van een 1 %-oplossing

Tussen 3,0 en 9,0

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 1 %

In water onoplosbare stoffen

Maximaal 0,1 %

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

2.  ONOPLOSBAAR POLYFOSFAAT

Synoniemen

Onoplosbaar natriummetafosfaat

Maddrellzout

Onoplosbaar natriumpolyfosfaat, IMP

Definitie

Onoplosbaar natriummetafosfaat is natriumpolyfosfaat met een hoog molecuulgewicht dat bestaat uit twee lange metafosfaatketens (NaPO3)x die in tegengestelde richting spiraalsgewijs om een gemeenschappelijke as liggen. De Na2O/P2O5-verhouding is ongeveer 1,0. De pH van een suspensie in water (1:3) is ongeveer 6,5

Chemische naam

Natriumpolyfosfaat

EINECS-nummer

272-808-3

Brutoformule

Heterogene mengsels van natriumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule H(n + 2)PnO(3n + 1), waarbij n minimaal 2 is

Molecuulgewicht

(102)n

P2O5-gehalte

Minimaal 68,7 % en maximaal 70,0 %

Beschrijving

Wit kristallijn poeder

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, oplosbaar in anorganische zuren en in oplossingen van kalium- en ammonium-, maar niet natriumchloride

B.  Positieve test op natrium en op fosfaat

 

C.  pH van een suspensie in water (1:3)

Ongeveer 6,5

Zuiverheid

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 452 (ii) KALIUMPOLYFOSFAAT

Synoniemen

Kaliummetafosfaat

Kaliumpolymetafosfaat

Kurrolzout

Definitie

Chemische naam

Kaliumpolyfosfaat

EINECS-nummer

232-212-6

Brutoformule

(KPO3)n

Heterogene mengsels van kaliumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule H(n + 2)PnO(3n + 1), waarbij n minimaal 2 is

Molecuulgewicht

(118)n

P2O5-gehalte

Minimaal 53,5 % en maximaal 61,5 % na gloeien

Beschrijving

Fijn wit poeder of kristallen of kleurloze glasachtige plaatjes

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

1 g lost op in 100 ml van een 4 %-oplossing van natriumacetaat

B.  Positieve test op kalium en op fosfaat

 

C.  pH van een 1 %-suspensie

Maximaal 7,8

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 2 % (4 uur bij 105 °C gevolgd door 30 minuten gloeien bij 550 °C)

Cyclisch fosfaat

Maximaal 8 %, uitgedrukt als P2O5

Fluoride

Maximaal 10 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

E 452 (iv) CALCIUMPOLYFOSFAAT

Synoniemen

Calciummetafosfaat

Calciumpolymetafosfaat

Definitie

Chemische naam

Calciumpolyfosfaat

EINECS-nummer

236-769-6

Brutoformule

(CaP2O6)n

Heterogene mengsels van calciumzouten van lineair gecondenseerde polyfosforzuren met als algemene formule H(n + 2)PnO(n + 1), waarbij n minimaal 2 is

Molecuulgewicht

(198)n

P2O5-gehalte

Minimaal 71 % en maximaal 73 % na gloeien

Beschrijving

Reukloze kleurloze kristallen of wit poeder

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Meestal slecht oplosbaar in water. Oplosbaar in zuur milieu

B.  Positieve test op calcium en op fosfaat

 

C.  CaO-gehalte

27—29,5 %

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 2 % (4 uur bij 105 °C gevolgd door 30 minuten gloeien bij 550 °C)

Cyclisch fosfaat

Maximaal 8 %, uitgedrukt als P2O5

Fluoride

Maximaal 30 mg/kg (uitgedrukt als fluor)

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 4 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

▼M1

E 460 (i) MICROKRISTALLIJNE CELLULOSE

Synoniemen

Cellulosegel

Definitie

Microkristallijne cellulose is gezuiverde, ten dele gedepolymeriseerde cellulose, bereid door de behandeling met anorganische zuren van alfacellulose, verkregen als pulp van plantaardige vezels van natuurlijke stammen. De polymerisatiegraad bedraagt meestal minder dan 400

Chemische naam

Cellulose

Einecs-nummer

232-674-9

Brutoformule

(C6H10O5)n

Molecuulgewicht

Ongeveer 36 000

Gehalte

Maximaal 97 % (berekend als cellulose op basis van de watervrije stof)

Beschrijving

Fijn wit of vrijwel wit reukloos poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, ethanol, ether en verdunde anorganische zuren. Licht oplosbaar in een natriumhydroxideoplossing

B. Kleurreactie

Voeg 1 ml fosforzuur toe aan 1 mg van het monster en verwarm gedurende 30 minuten op een waterbad. Voeg 4 ml van een 25 %- oplossing van pyrocatechol in fosforzuur toe en verwarm gedurende 30 minuten. Er ontstaat een rode kleur

C. Te bepalen met IR-spectroscopie

 

D. Suspensietest

Meng 30 g van het monster met 270 ml water gedurende vijf minuten in een krachtige mixer bij 12 000 tpm. Het resulterend mengsel is hetzij een zeer vloeibare suspensie hetzij een zware klonterige suspensie die moeilijk dan wel helemaal niet vloeit, slechts weinig bezinkt en veel ingesloten luchtbellen bevat. Giet, wanneer de verkregen suspensie vloeibaar is, 100 ml over in een maatcilinder van 100 ml en laat een uur staan. De vaste deeltjes bezinken met vorming van een supernatans

Zuiverheid

Gewichtverlies bij drogen

Maximaal 7 % (drie uur bij 105 °C)

In water oplosbaar materiaal

Maximaal 0,24%

Sulfaatas

Maximaal 0,5 % bepaald bij 800 ± 25 °C

pH van een 10 %-suspensie in water

De pH van het supernatans ligt tussen 5 en 7,5

Zetmeel

Niet detecteerbaar

Voeg aan 20 ml van de bij de suspensietest (Eigenschappen, punt D) verkregen dispersie enkele druppels joodoplossing toe en meng. Er mag geen blauwe of paarsblauwe kleur ontstaan

Deeltejsgrootte

Minimaal 5 μm (maximaal 10 % van de deeltjes mag kleiner zijn dan 5 μm)

Carboxylgroepen

Maximaal 1 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

E 460 (ii) CELLULOSE IN POEDERVORM

Definitie

Gezuiverde mechanisch afgebroken cellulose, bereid door verwerking van alfacellulose dat wordt verkregen als pulp van plantaardige vezels van natuurlijke stammen

Chemische naam

Cellulose

Lineair polymeer van (1:4)-gebonden glucose-eenheden

Einecs-nummer

232-674-9

Brutoformule

(C6H10O5)n

Molecuulgewicht

(162)n (n is meestal gelijk aan of groter dan 1 000)

Gehalte

Minimaal 92 %

Beschrijving

Wit reukloos poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, ethanol, ether en verdunde anorganische zuren. Enigszins oplosbaar in een natriumhydroxideoplossing

B. Suspensietest

Meng 30 g van het monster met 270 ml water gedurende vijf minuten in een krachtige mixer bij 12 000 tpm. Het resulterende mengsel is hetzij een zeer vloeibare suspensie hetzij een zware klonterige suspensie die moeilijk dan wel helemaal niet vloeit, slechts weinig bezinkt en veel ingesloten luchtbellen bevat. Giet, wanneer de verkregen suspensie vloeibaar is, 100 ml over in een maatcilinder van 100 ml en laat een uur staan. De vaste deeltjes bezinken met vorming van een supernatans

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 7 % (drie uur bij 105 °C)

In water oplosbaar materiaal

Maximaal 1 %

Sulfaatas

Maximaal 0,3 % bepaald bij 800 ± 25 °C

pH van een 10 %-suspensie in water

De pH van het supernatans ligt tussen 5 en 7,5

Zetmeel

Niet detecteerbaar

Voeg aan 20 ml van de bij de suspensietest (Eigenschappen punt B) verkregen dispersie enkele druppels joodoplossing toe en meng. Er mag geen blauwe of paarsblauwe kleur ontstaan

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 10 mg/kg

Deeltjesgrootte

Minimaal 5 μm (maximaal 10 % van de deeltjes mag kleiner zijn dan 5 μm)

E 461 METHYLCELLULOSE

Synoniemen

Cellulosemethylether

Definitie

Methylcellulose is cellulose die rechtstreeks uit plantaardige vezels van natuurlijke stammen is verkregen en gedeeltelijk met methylgroepen is veretherd

Chemische naam

Methylether van cellulose

Brutoformule

De polymeren bevatten gesubstitueerde anhydroglucose-eenheden met de volgende algemene formule:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), waarin R1, R2 en R3 kunnen zijn:

— H of

— CH3of

— CH2CH3

Molecuulgewicht

Van circa 20 000 tot 380 000

Gehalte

Minimaal 25 % en maximaal 33 % methoxygroepen (-OCH3) en maximaal 5 % hydroxyethoxygroepen (-OCH2CH2OH)

Beschrijving

Enigszins hygroscopisch wit tot bleekgeel of lichtgrijs reuk- en smaakloos korrelig of vezelig poeder

Eigenschappen

A. Oplosbaarheid

Zwelt in water en vormt een heldere tot opalescente stroperige colloïdale oplossing. Onoplosbaar in ethanol, ether en chloroform. Oplosbaar in ijsazijn

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 10 % (drie uur bij 105 °C)

Sulfaatas

Maximaal 1,5 % bepaald bij 800 ± 25 °C

pH van een colloïdale 1 %-oplossing

Minimaal 5 en maximaal 8

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Zware metalen (als Pb)

Maximaal 20 mg/kg

▼M7

E 462 ETHYLCELLULOSE

Synoniemen

Cellulose-ethylether

Definitie

Ethylcellulose is cellulose die rechtstreeks uit plantaardige vezels van natuurlijke stammen is verkregen en gedeeltelijk met ethylgroepen is veretherd

Chemische naam

Ethylether van cellulose

Brutoformule

De polymeren bevatten gesubstitueerde anhydroglucose-eenheden met de volgende algemene formule:

C6H7O2(OR1) (OR2) waarbij R1 en R2 kunnen zijn:

— H

— CH2CH3

Gehalte

Minimaal 44 % en maximaal 50 % ethoxygroepen (-OC2H5),berekend voor de droge stof), wat overeenkomt met maximaal 2,6 ethoxygroepen per anhydroglucose-eenheid

Beschrijving

Enigszins hygroscopisch, wit tot gebroken wit, reukloos en smaakloos poeder

Eigenschappen

A.  Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water, glycerol en propaan-1,2-diol, maar in wisselende verhoudingen oplosbaar in bepaalde organische oplosmiddelen, afhankelijk van het gehalte aan ethoxygroepen. Ethylcellulose met minder dan 46-48 % ethoxygroepen lost goed op in tetrahydrofuran, methylacetaat, chloroform en mengsels van aromatische koolwaterstoffen en ethanol. Ethylcellulose met 46-48 % of meer ethoxygroepen lost goed op in ethanol, methanol, tolueen, chloroform en ethylacetaat

B.  Filmvormingstest

Los 5 g monster op in 95 g van een 80:20 (m/m) mengsel van tolueen en ethanol. Er ontstaat een heldere, stabiele, geelachtige oplossing. Giet enkele ml oplossing op een glasplaat en wacht tot het oplosmiddel verdampt is. Er blijft een dikke, taaie, ononderbroken, heldere film achter. De film is brandbaar

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % (twee uur bij 105 °C)

Sulfaatas

Maximaal 0,4 %

pH van een colloïdale 1 %-oplossing

Neutrale reactie op lakmoes

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg.

▼M1

E 463 HYDRO