1990L0396 — NL — 05.01.2010 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 29 juni 1990

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake gastoestellen

(90/396/EEG)

(PB L 196, 26.7.1990, p.15)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009

L 330

10

16.12.2009