25.2.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 49/1


VERORDENING (EU) 2022/328 VAN DE RAAD

van 25 februari 2022

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2022/327 van de Raad van 25 februari 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Verordening (EU) nr. 833/2014 (2).

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde maatregelen van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) en stelt een verbod in op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland, indien deze bedoeld zijn voor militair gebruik of voor militaire eindgebruikers. De verordening bevat ook een verbod op de verkoop van dergelijke goederen en technologie aan bepaalde rechtspersonen in Rusland en op de verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten en van financiering en financiële bijstand in verband met dergelijke goederen en technologie. Daarnaast moeten operatoren een voorafgaande vergunning aanvragen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van bepaalde technologieën voor de olie-industrie in Rusland en mogen geen hiermee verband houdende diensten worden verleend die noodzakelijk zijn voor projecten betreffende exploratie en productie van olie in diepe wateren, de exploratie en productie van olie in Arctische wateren, of schalieolieprojecten in Rusland, met inbegrip van zijn exclusieve economische zone en zijn continentaal plateau. De verordening verbiedt ook de verlening van technische bijstand in verband met goederen en technologie die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie of in verband met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van dergelijke goederen. Zij bevat ook beperkingen op de toegang tot de kapitaalmarkt van de Unie voor bepaalde Russische financiële instellingen, entiteiten alsmede Rusland, de Russische regering en de Centrale Bank van Rusland.

(3)

Herinnerend aan de conclusies van de Europese Raad van december 2021 herhaalde de Raad op 24 januari 2022 dat elke verdere militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zal brengen.

(4)

Gezien de ernst van de situatie heeft de Raad op 25 februari 2022 zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (GBVB) 2022/327, tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB en tot vaststelling van verdere beperkende maatregelen in diverse sectoren, met name defensie, energie, luchtvaart en de financiële sector.

(5)

Bij Besluit (GBVB) 2022/327 worden verdere beperkingen ingesteld op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en op de verlening van aanverwante diensten, alsmede op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector van Rusland. Ook worden verdere beperkingen ingesteld op de verlening van aanverwante diensten. Er worden beperkte uitzonderingen op dergelijke beperkingen overwogen voor legitieme en vooraf vastgestelde doeleinden. Voorts verbiedt dat besluit de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Rusland, behoudens bepaalde uitzonderingen.

(6)

Besluit (GBVB) 2022/327 stelt ook een verbod in op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer naar Rusland van specifieke goederen en technologieën voor gebruik bij de olieraffinage, alsook beperkingen op de levering van aanverwante diensten.

(7)

Besluit (GBVB) 2022/327 bevat tevens een uitvoerverbod voor goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- of ruimtevaartindustrie, alsmede een verbod op de verlening van verzekerings- en herverzekerings- en onderhoudsdiensten in verband met dergelijke goederen en technologie. Ook wordt een verbod ingesteld op de verlening van technische bijstand en andere aanverwante diensten en van financiering en financiële bijstand met betrekking tot de goederen en technologie waarop dit uitvoerverbod van toepassing is.

(8)

Besluit (GBVB) 2022/327 breidt de bestaande financiële beperkingen verder uit, met name die op de toegang van bepaalde Russische entiteiten tot de kapitaalmarkten. Het besluit verbiedt ook de notering en de verlening van diensten in verband met aandelen van Russische overheidsentiteiten op handelsplatformen van de Unie. Daarnaast worden nieuwe maatregelen ingevoerd waarmee de financiële instromen uit Rusland in de Unie aanzienlijk worden beperkt door een verbod in te stellen op het aanvaarden van deposito’s boven bepaalde waarden van Russische onderdanen of ingezetenen, op het aanhouden van rekeningen van Russische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie en op de verkoop van in euro luidende effecten aan Russische personen.

(9)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de uitvoering ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(10)

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend.

(11)

De Commissie zal toezicht houden op de toepassing van deze maatregelen. Om de doeltreffendheid van de uitvoercontroles op goederen en technologie van de Unie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector van Rusland te waarborgen, overlegt de Commissie met de lidstaten en eventueel met partnerlanden wanneer de lijst van deze goederen en technologie in gemotiveerde en gedocumenteerde gevallen moet worden aangepast.

(12)

Daarom moet Verordening (EU) nr. 833/2014 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

“Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

“goederen en technologie voor tweeërlei gebruik”: de producten die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad (*1);

b)

“bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage I;

c)

“technische bijstand”: elke technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; zij kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, en omvat ook mondelinge vormen van bijstand;

d)

“tussenhandeldiensten”:

i)

het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii)

het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als zij zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

e)

“beleggingsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

i)

het ontvangen en doorgeven van orders in verband met een of meer financiële instrumenten;

ii)

het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

iii)

het handelen voor eigen rekening;

iv)

portefeuillebeheer;

v)

beleggingsadvies;

vi)

het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

vii)

het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

viii)

met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

f)

“effecten”: de volgende categorieën op de kapitaalmarkt verhandelbare waardepapieren, betaalinstrumenten uitgezonderd:

i)

aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen, partnerships of andere entiteiten gelijk te stellen waardepapieren, alsmede aandelencertificaten,

ii)

obligaties en andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten betreffende dergelijke effecten,

iii)

alle andere waardepapieren die het recht verlenen die effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven tot een afwikkeling in contanten die wordt bepaald op basis van effecten;

g)

“geldmarktinstrumenten”: alle categorieën instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, zoals schatkistpapier, depositocertificaten en commercial papers, betaalinstrumenten uitgezonderd;

h)

“kredietinstelling”: een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het bij het publiek aantrekken van deposito’s of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen van kredieten voor eigen rekening;

i)

“grondgebied van de Unie”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

j)

“centrale effectenbewaarinstelling”: een rechtspersoon in de zin van artikel 2, lid 1, punt 1, van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*2);

k)

“deposito”: een creditsaldo dat wordt gevormd door op een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit normale banktransacties voortvloeit, en dat de kredietinstelling onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen, met inbegrip van een termijndeposito en een spaardeposito, maar met uitsluiting van een creditsaldo indien:

i)

het bestaan ervan alleen kan worden aangetoond met een financieel instrument als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15, van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (*3), tenzij het een spaarproduct betreft dat wordt gestaafd met een op naam gesteld certificaat van deposito en dat op 2 juli 2014 in een lidstaat al bestond;

ii)

de hoofdsom ervan niet a pari terugbetaalbaar is;

iii)

de hoofdsom ervan alleen a pari terugbetaalbaar is uit hoofde van een bepaalde door de kredietinstelling of door een derde verstrekte garantie of overeenkomst;

l)

“burgerschapsregelingen voor investeerders” (of “gouden paspoorten”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken de nationaliteit van die lidstaat te verwerven in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

m)

“verblijfsregelingen voor investeerders” (of “gouden visa”): de door een lidstaat ingestelde procedures die het voor onderdanen van derde landen mogelijk maken een verblijfsvergunning in een lidstaat te verkrijgen in ruil voor vooraf bepaalde betalingen en investeringen;

n)

“handelsplatform” in de zin van artikel 4, lid 1, punt 24, van Richtlijn 2014/65/EU: een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een georganiseerde handelsfaciliteit (OTF);

o)

“financiering of financiële bijstand”: elke actie, ongeacht het gekozen middel, waarbij een persoon, entiteit of lichaam, met of zonder voorwaarden, eigen vermogen of eigen economische middelen uitbetaalt of toezegt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot subsidies, leningen, garanties, borgstellingen, obligaties, kredietbrieven, leverancierskredieten, koperskredieten, in- of uitvoervoorschotten en alle soorten verzekeringen en herverzekeringen, met inbegrip van exportkredietverzekeringen; de betaling en de voorwaarden voor betaling van de overeengekomen prijs voor een goed of een dienst in overeenstemming met de normale handelspraktijk, vormen geen financiering of financiële bijstand;

p)

“partnerland”: een land dat een reeks uitvoercontrolemaatregelen toepast die in wezen gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgenomen in bijlage VIII bij deze verordening;

q)

“communicatieapparatuur voor consumenten”: apparatuur die door particulieren wordt gebruikt, zoals personal computers en randapparatuur (met inbegrip van harde schijven en printers), mobiele telefoons, slimme televisies, geheugenapparaten (USB-drives) en consumentensoftware voor al deze producten.

(*1)  Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PB L 206 van 11.6.2021, blz. 1)."

(*2)  Verordening (EU) n r. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1)."

(*3)  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).”."

2)

Artikel 2 wordt vervangen door:

“Artikel 2

1.   Het is verboden om goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   Onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 zijn de in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen verbodsbepalingen niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) van dit lid, verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a)

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b)

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c)

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d)

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

e)

bestemd zijn voor civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f)

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

g)

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

6.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

7.   Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn; of

ii)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie.

8.   De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.”.

3)

Artikel 2 bis wordt vervangen door:

“Artikel 2 bis

1.   Het is verboden om de in bijlage VII vermelde goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van de defensie- en veiligheidssector, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De in de leden 1 en 2 opgenomen verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de daarmee verband houdende verlening van technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, bestemd voor:

a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

b)

medische of farmaceutische doeleinden;

c)

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

d)

software-updates;

e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan; of

g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Met uitzondering van de punten f) en g) van dit lid, verklaart de exporteur in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van de in dit lid opgenomen desbetreffende uitzondering en stelt hij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur ingezetene of gevestigd is, binnen dertig dagen na de datum waarop de eerste uitvoer heeft plaatsgevonden, in kennis van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand:

a)

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

b)

bestemd zijn voor intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

c)

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

d)

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

e)

bestemd zijn voor civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

f)

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen; of

g)

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

5.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik of voor een niet-militaire eindgebruiker, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

6.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

7.   Wanneer zij besluiten nemen inzake de in de leden 4 en 5 bedoelde verzoeken om vergunningen, verlenen de bevoegde autoriteiten geen vergunning indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat:

i)

de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in bijlage IV, of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn; of

ii)

de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van in lid 1 bedoelde goederen en technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand bestemd is voor de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie.

8.   De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig de leden 4 of 5 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.”.

4)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 2 ter

1.   Wat de in bijlage IV opgenomen entiteiten betreft, kunnen de bevoegde autoriteiten, in afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, en artikel 2 bis, leden 1 en 2, en onverminderd de vergunningsplichten uit hoofde van Verordening (EU) 2021/821, alleen vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en van in bijlage VII vermelde goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat:

a)

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben; of

b)

dergelijke goederen of technologie of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand verschuldigd zijn uit hoofde van contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

2.   Alle uit hoofde van dit artikel vereiste vergunningen worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat verleend overeenkomstig de regels en procedures van Verordening (EU) 2021/821, die van overeenkomstige toepassing is. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

3.   De bevoegde autoriteiten kunnen een door hen overeenkomstig lid 1 verleende vergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken indien zij van oordeel zijn dat die nietigverklaring, schorsing, wijziging of intrekking noodzakelijk is voor de doeltreffende uitvoering van deze verordening.

Artikel 2 quater

1.   De kennisgeving aan de bevoegde autoriteit als bedoeld in de artikelen 2, lid 3, en 2 bis, lid 3, wordt, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage IX bevatten.

2.   Alle vergunningen als bedoeld in de artikelen 2, 2 bis, en 2 ter, worden, waar mogelijk, langs elektronische weg afgegeven op formulieren die ten minste alle elementen, in dezelfde volgorde, van de modellen in bijlage IX bevatten.

Artikel 2 quinquies

1.   De bevoegde autoriteiten wisselen met de andere lidstaten en de Commissie onverwijld informatie uit over de krachtens de artikelen 2, 2 bis, en 2 ter verleende vergunningen en weigeringen. De informatie-uitwisseling vindt plaats via de elektronische systemen die in het kader van artikel 23, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 zijn verstrekt.

2.   Informatie die als gevolg van de toepassing van dit artikel is ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij is gevraagd, met inbegrip van de in lid 4 bedoelde uitwisselingen.

De lidstaten en de Commissie waarborgen dat bij de toepassing van dit artikel verzamelde vertrouwelijke informatie overeenkomstig het Unierecht en het desbetreffende nationale recht wordt beschermd.

De lidstaten en de Commissie waarborgen dat op grond van dit artikel verstrekte of uitgewisselde gerubriceerde informatie geen lagere rubriceringsgraad krijgt of gederubriceerd wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opsteller.

3.   Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig de artikelen 2, 2 bis en 2 ter voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

4.   In voorkomend geval wisselt de Commissie, in overleg met de lidstaten, informatie uit met partnerlanden om de doeltreffendheid van de uitvoercontrolemaatregelen in het kader van deze verordening en de consistente toepassing van de door de partnerlanden toegepaste uitvoercontrolemaatregelen te ondersteunen.

Artikel 2 sexies

1.   Het is verboden om publieke financiering of financiële bijstand voor de handel met of investeringen in Rusland te verlenen.

2.   Het verbod van lid 1 geldt niet voor:

a)

bindende financieringsverbintenissen of verbintenissen inzake financiële bijstand die vóór 26 februari 2022 tot stand zijn gekomen;

b)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor een totale waarde van maximaal 10 000 000 EUR per project aan in de Unie gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen; of

c)

de verlening van publieke financiering of financiële bijstand voor de handel in levensmiddelen en voor landbouw-, medische of humanitaire doeleinden.”.

5)

In artikel 3, lid 2, wordt “artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009” vervangen door “artikel 14 van Verordening (EU) 2021/821”.

6)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 3 ter

1.   Het is verboden om de in bijlage X vermelde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik bij de olieraffinage, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.   De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de uitvoering tot 27 mei 2022 van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten.

4.   In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden vergunning verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de in bijlage X vermelde goederen en technologie of voor de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, nadat zij hebben geconstateerd dat die goederen of technologie of de verlening van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.

In naar behoren gerechtvaardigde spoedgevallen kan de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer plaatsvinden zonder voorafgaande vergunning mits de exporteur de bevoegde autoriteit daarvan kennis geeft binnen vijf werkdagen nadat de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer heeft plaatsgevonden, en daarbij nadere informatie verstrekt over de reden(en) van de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer zonder voorafgaande vergunning.

Artikel 3 quater

1.   Het is verboden om de in bijlage XI vermelde goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de luchtvaart of de ruimtevaartindustrie, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

2.   Het is verboden om personen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland direct of indirect verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden met betrekking tot de in bijlage XI vermelde goederen en technologie.

3.   Het is verboden één of een combinatie van de volgende activiteiten te verrichten: direct of indirect reviseren, repareren, inspecteren, vervangen, wijzigen of herstellen van een defect van een luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel, met uitzondering van een direct aan de vlucht voorafgaande inspectie, in verband met de in bijlage XI vermelde goederen en technologie voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland.

4.   Het is verboden om:

a)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie en met de levering, de vervaardiging, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b)

direct of indirect aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland of voor gebruik in Rusland financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde goederen en technologie, te verlenen voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

5.   Met betrekking tot de in bijlage XI vermelde goederen laten de verbodsbepalingen van de leden 1 en 4 de uitvoering, 28 maart 2022, van contracten die vóór 26 februari 2022 zijn gesloten, of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, onverlet.”;

7)

In artikel 4, lid 2, wordt “EU” vervangen door “Unie”.

8)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

1.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan negentig dagen, die zijn uitgegeven tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014, of met een looptijd van meer dan dertig dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022, door:

a)

belangrijke kredietinstellingen of andere belangrijke instellingen die expliciet tot taak hebben het concurrentievermogen van de Russische economie, de diversifiëring ervan of investeringen te bevorderen, die zijn gevestigd in Rusland en die op 1 augustus 2014 voor meer dan 50 % staatseigendom waren of voor meer dan 50 % door de staat werden gecontroleerd, als vermeld in bijlage III; of

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage III; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit die is bedoeld in punt b) van dit lid of wordt vermeld in bijlage III.

2.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a)

een belangrijke kredietinstelling, of andere instelling die op 26 februari 2022 voor meer dan 50 % staatseigendom is of die voor meer dan 50 % door de staat wordt gecontroleerd of elke andere kredietinstelling die een aanzienlijke rol speelt bij de ondersteuning van de activiteiten van de activiteiten van Rusland, de Russische regering of de Russische Centrale Bank, en in Rusland gevestigd is gevestigd, als vermeld in bijlage XII; of

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XII; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

3.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop of de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten met een looptijd van meer dan dertig dagen, die zijn uitgegeven tussen 12 september 2014 en 12 april 2022 of effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022, door:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die hoofdzakelijk betrokken zijn bij of belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten, als vermeld in bijlage V, met uitzondering van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten, als vermeld in bijlage VI;

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een in punt a) of punt b) van dit lid genoemde entiteit; of

d)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a), b) of c) van dit lid.

4.   Er geldt een verbod op de directe of indirecte aankoop of verkoop van en de verlening van beleggingsdiensten of bijstand voor en andere vormen van handel in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven na 12 april 2022 door:

a)

in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn en waarin Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland het recht hebben deel te nemen in de winst of waarmee Rusland, de Russische regering of de Centrale Bank van Rusland andere wezenlijke economische betrekkingen heeft, als vermeld in bijlage XIII; of

b)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als vermeld in bijlage XIII; of

c)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a) of b) van dit lid.

5.   Het is verboden met ingang van 12 april 2022 op handelsplatformen die in de Unie zijn geregistreerd of erkend, de effecten van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die voor meer dan 50 % in handen van de overheid zijn, te noteren of in verband daarmee diensten te verlenen.

6.   Het is verboden direct of indirect regelingen te treffen of deel te nemen aan regelingen voor

i)

nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan dertig dagen ten behoeve van rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1 of lid 3, tussen 12 september 2014 en 26 februari 2022; of

ii)

nieuwe leningen of kredieten aan rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in lid 1, 2, 3 of 4 na 26 februari 2022.

Dit verbod is niet van toepassing op:

a)

leningen of kredieten die als specifiek en welomschreven doel hebben financiering te verlenen voor niet aan beperkingen onderworpen in- of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en een derde staat, met inbegrip van de uitgaven voor goederen en diensten van een derde staat die nodig zijn voor de uitvoering van de uit- of invoercontracten; of

b)

leningen die als specifiek en welomschreven doel hebben noodfinanciering te bieden om te beantwoorden aan de solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen wier eigendomsrechten voor meer dan 50 % in handen zijn van een in bijlage III bedoelde entiteit.

7.   De verbodsbepaling van lid 6 is niet van toepassing op opnemingen of uitbetalingen uit hoofde van een vóór 26 februari 2022 gesloten contract, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

alle voorwaarden voor een dergelijke opneming of uitbetaling:

i)

zijn vóór 26 februari 2022 overeengekomen; en

ii)

zijn niet op of na die datum gewijzigd; en

b)

vóór 26 februari 2022 werd een contractuele vervaldatum vastgelegd voor de volledige terugbetaling van alle middelen die ter beschikking werden gesteld en voor de annulering van alle verbintenissen, rechten en verplichtingen in het kader van het contract; en

c)

ten tijde van de sluiting van het contract was het contract niet in strijd met de op dat ogenblik geldende verbodsbepalingen van deze verordening.

De in punt a) bedoelde voorwaarden voor een opneming of uitbetaling behelzen ook bepalingen over de lengte van de terugbetalingstermijn voor iedere opneming of uitbetaling, de toegepaste intrestvoet of de berekeningsmethode voor de intrestvoet, en het maximumbedrag.”.

9)

De volgende artikelen worden ingevoegd:

“Artikel 5 ter

1.   Het is verboden deposito’s te aanvaarden van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien de totale waarde van de deposito’s van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam per kredietinstelling meer dan 100 000 EUR bedraagt.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

3.   Lid 1 is niet van toepassing op deposito’s die noodzakelijk zijn voor niet aan beperkingen onderworpen grensoverschrijdende handel in goederen en diensten tussen de Unie en Rusland.

Artikel 5 quater

1.   In afwijking van artikel 5 ter, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a)

nodig is voor uitgaven in verband met basisbehoeften van in artikel 5 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd is voor het betalen van redelijke honoraria of het vergoeden van andere kosten van juridische diensten;

c)

noodzakelijk is voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de vergunning verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat een specifieke vergunning moet worden verleend; of

d)

noodzakelijk is voor de officiële doelen van een diplomatieke of consulaire post of internationale organisatie.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1, punten a), b) en d), verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

Artikel 5 quinquies

1.   In afwijking van artikel 5 ter, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten, onder door hen passend geachte voorwaarden, vergunning verlenen voor de aanvaarding van een dergelijk deposito, nadat zij hebben geconstateerd dat de aanvaarding van een dergelijk deposito:

a)

noodzakelijk is voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, met inbegrip van medische benodigdheden, levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp of voor evacuaties; of

b)

noodzakelijk is voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

2.   De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende vergunning, binnen twee weken na het verlenen van de vergunning.

Artikel 5 sexies

1.   Het is voor centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie verboden diensten als omschreven in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 909/2014 te verlenen voor effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 5 septies

1.   Het is verboden in euro luidende effecten die na 12 april 2022 zijn uitgegeven of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die blootstelling bieden aan dergelijke effecten, te verkopen aan Russische onderdanen of in Rusland verblijvende natuurlijke personen of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

2.   Lid 1 is niet van toepassing op onderdanen van een lidstaat of natuurlijke personen die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor een lidstaat.

Artikel 5 octies

1.   Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn kredietinstellingen verplicht:

a)

uiterlijk op 27 mei 2022 aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of van in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van deze deposito’s;

b)

aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.”.

10)

De artikelen 6 en 7 worden vervangen door:

“Artikel 6

1.   De lidstaten en de Commissie stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name met betrekking tot:

a)

krachtens deze verordening verleende vergunningen;

b)

krachtens artikel 5 octies ontvangen informatie;

c)

inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.   De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de doeltreffende toepassing van deze verordening.

3.   Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen, met inbegrip van het waarborgen van de doeltreffendheid van de maatregelen van deze verordening.

Artikel 7

De Commissie is bevoegd om de bijlagen I en IX te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.”.

11)

De artikelen 11 en 12 worden vervangen door:

“Artikel 11

1.   Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a)

rechtspersonen, entiteiten of lichamen welke zijn vermeld in de bijlagen III, IV, V, VI, XII of XIII of als bedoeld in artikel 5, lid 1, punt b) of c), artikel 5, lid 2, punt b) of c), artikel 5, lid 3, punt c) of d), artikel 5, lid 4, punt b) of c), en artikel 5 bis, punt a), b) of c);

b)

elke andere Russische persoon, Russische entiteit of Russisch lichaam;

c)

een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) van dit lid bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.   In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

3.   Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met deze verordening.

Artikel 12

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild, onder meer door op te treden als vervanger van de in de artikelen 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies en 5 septies bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of te hunnen voordele te handelen door gebruik te maken van de uitzonderingen van artikel 5, lid 6, artikel 5 bis, lid 2, artikel 5 ter, lid 2, artikel 5 sexies, lid 2, of artikel 5 septies, lid 2.”.

12)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

“Artikel 12 bis

1.   De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening. Deze taken omvatten de verwerking van informatie over deposito’s en informatie over door de bevoegde autoriteiten verleende vergunningen.

2.   Voor de toepassing van deze verordening wordt de in bijlage I vermelde dienst van de Commissie aangewezen als “verwerkingsverantwoordelijke” voor de Commissie in de zin van artikel 3, lid 8, van Verordening (EU) 2018/1725 (*4) met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die nodig zijn om de in lid 1 bedoelde taken uit te voeren.

(*4)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).”."

13)

Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

14)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

15)

Bijlage IV wordt vervangen door bijlage III bij deze verordening.

16)

Bijlage V wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

17)

Bijlage VI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening.

18)

Bijlage VII wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage VI bij deze verordening.

19)

Bijlage VIII wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage VII bij deze verordening.

20)

Bijlage IX wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage VIII bij deze verordening.

21)

Bijlage X wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage IX bij deze verordening.

22)

Bijlage XI wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage X bij deze verordening.

23)

Bijlage XII wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage XI bij deze verordening.

24)

Bijlage XIII wordt ingevoegd overeenkomstig bijlage XII bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 48 van 25.2.2022, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) n r. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE I

“BIJLAGE I

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/101

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


BIJLAGE II

De titel van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 5, lid 1, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

[…]


BIJLAGE III

“BIJLAGE IV

Lijst van de in artikel 2, lid 7, artikel 2 bis, lid 7, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI

Argut OOO

Communicatiecentrum van het ministerie van Defensie

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA)

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR)

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center)

Irkut Corporation

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation”

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery”

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (scheepswerf Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministerie van Defensie (Russische Federatie)

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Scheepswerf Krasnoye Sormovo

Scheepswerf Severnaya

Scheepswerf Yantar

UralVagonZavod


BIJLAGE IV

De titel van bijlage V bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE V

Lijst van de in artikel 5, lid 3, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

[…]


BIJLAGE V

De titel van bijlage VI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE VI

Lijst van de in artikel 5, lid 3, punt b), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

[…]


BIJLAGE VI

“BIJLAGE VII

In artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, lid 1, van de verordening bedoelde lijst van producten

De algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities in bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821 gelden voor deze bijlage, met uitzondering van “Deel I – Algemene opmerkingen, acroniemen en afkortingen en definities, algemene opmerkingen bij bijlage I, punt 2.”.

De in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (Common Military List, CML) van de Europese Unie (2020/C 85/01) gebruikte definities en termen gelden voor deze bijlage.

Onverminderd artikel 12 van deze verordening vallen niet aan controle onderworpen producten met een of meer van de in deze bijlage vermelde componenten niet onder de controles krachtens artikel 2 ter van deze verordening.

Categorie I — Elektronica

X.A.I.001

Elektronische apparaten en componenten.

a.

“Microprocessor-microschakelingen”, “microcomputer-microschakelingen” en microbesturing-microschakelingen, met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een prestatiesnelheid van 5 Gflops of meer en een rekenkundige eenheid (ALU) met een toegangsbereik van 32 bit of meer;

2.

Een klokfrequentie hoger dan 25 MHz; of

3.

Meer dan één gegevens/instructiehoofdlijn of seriële communicatiepoort die een rechtstreekse externe verbinding biedt tussen parallelle “microprocessor-microschakelingen” met een overbrengsnelheid van 2,5 Mbyte/s;

b.

Geïntegreerde geheugenschakelingen, als hieronder:

1.

Elektrisch wisbare PROM’s (EEPROM’s) met een geheugencapaciteit:

a.

Groter dan 16 Mbit per pakket voor “flash memory”-typen; of

b.

Voor alle andere typen EEPROM’s:

1.

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

2.

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 80 ns;

2.

Statische RAM’s met een geheugencapaciteit:

a.

Groter dan 1 Mbit per pakket; of

b.

Groter dan 256 kbit per pakket met een maximale toegangstijd korter dan 25 ns;

c.

Analoog-digitaalomzetters met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een scheidend vermogen van 8 bit of meer maar minder dan 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 200 megasamples per seconde (MSPS);

2.

Een scheidend vermogen van 12 bit en een outputsnelheid van meer dan 105 megasamples per seconde (MSPS);

3.

Een scheidend vermogen van meer dan 12 bit maar niet meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 10 megasamples per seconde (MSPS); of

4.

Een scheidend vermogen van meer dan 14 bit en een outputsnelheid van meer dan 2,5 megasamples per seconde (MSPS);

d.

Door de gebruiker te programmeren logische apparaten met een maximaal aantal enkelvoudige digitale input/outputs tussen 200 en 700;

e.

FFT (“Fast Fourier Transform”)-processoren met een nominale uitvoeringstijd voor een 1 024 punt complexe FFT van minder dan 1 ms;

f.

Op bestelling geïntegreerde schakelingen waarbij ofwel de functie ofwel de controlestatus van de apparatuur waarin de geïntegreerde schakelingen zullen worden toegepast, niet aan de fabrikant bekend is, met één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Meer dan 144 in-/uitgangspunten; of

2.

Een typische “voortplantingsvertragingstijd van de basispoort” van minder dan 0,4 ns;

g.

“Elektronische vacuümelementen” met een lopende-golf, voor puls- of ongedempte golven, als hieronder:

1.

Gekoppelde trilholtecomponenten of afgeleiden daarvan;

2.

Elementen die zijn gebaseerd op schakelingen met een spiraalvormige golfgeleider, gevouwen golfgeleider of kronkelende golfgeleider of afgeleiden daarvan, met één of meer van de volgende eigenschappen:

a.

Een “momentele bandbreedte” van een halve octaaf of meer, en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,2; of

b.

Een “momentele bandbreedte” van minder dan een halve octaaf; en een product van gemiddeld vermogen (in kW) maal frequentie (in GHz) van meer dan 0,4;

h.

Flexibele golfgeleiders ontworpen voor gebruik bij frequenties hoger dan 40 GHz;

i.

Elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische oppervlaktegolven en van akoestische golven die langs de oppervlakte scheren (shallow bulk), met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een draaggolffrequentie hoger dan 1 GHz; of

2.

Een draaggolffrequentie van 1 GHz of lager; alsmede

a.

Een “onderdrukking van de zijlobben” groter dan 55 dB;

b.

Een product van de maximale vertragingstijd (tijd in microseconde en bandbreedte in MHz) groter dan 100; of

c.

Een dispersieve vertraging groter dan 10 microseconde;

Technische noot:

Voor de toepassing van X.A.I.001.i is “onderdrukking van de zijlobben” de maximale waarde van de onderdrukking zoals gespecificeerd in de technische toelichting.

j.

“Cellen” als hieronder:

1.

“Primaire cellen” met een “energiedichtheid” van 550 Wh/kg of minder bij 293 K (20 °C);

2.

“Secundaire cellen” met een “energiedichtheid” van 350 Wh/kg of minder bij 293 K (20 °C);

Noot:

X.A.I.001.j. heeft geen betrekking op batterijen, met inbegrip van ééncellige batterijen.

Technische noten:

 

1.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt de energiedichtheid (Wh/kg) berekend uit de nominale spanning vermenigvuldigd met de nominale capaciteit in ampère-uur (Ah) gedeeld door de massa in kg. Indien de nominale capaciteit niet is opgegeven, wordt de energiedichtheid berekend uit de nominale spanning in het kwadraat vermenigvuldigd met de ontladingstijd (in uur), gedeeld door de ontladingsbelasting (in ohm) en de massa in kg.

2.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j. wordt een “cel” gedefinieerd als een elektrochemisch element dat voorzien is van positieve en negatieve elektroden, alsook een elektrolyt, en dat een bron van elektrische energie is. Het is de basisbouwsteen van een batterij.

3.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.1. is een “primaire cel” een “cel” die niet ontworpen is om door enige andere bron te worden opgeladen.

4.

Voor de toepassing van X.A.I.001.j.2. is een “secundaire cel” een “cel” die ontworpen is om door een externe elektrische bron te worden opgeladen.

k.

“Supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die “speciaal ontworpen” zijn voor volledig opladen of ontladen in minder dan een minuut, met alle volgende kenmerken:

Noot:

X.A.I.001.k. heeft geen betrekking op “supergeleidende” elektromagneten of solenoïden die zijn ontworpen voor medische apparatuur voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie (Magnetic Resonance Imaging – MRI).

1.

Maximale energie die tijdens de ontlading wordt geleverd, gedeeld door de duur van de ontlading, van meer dan 500 kJ per minuut;

2.

De binnendiameter van de stroomvoerende wikkelingen is groter dan 250 mm; alsmede

3.

De apparatuur heeft een nominale magnetische inductie van meer dan 8T of een nominale “totale stroomdichtheid” in de wikkeling hoger dan 300 A/mm2;

l.

Voor de opslag van elektromagnetische energie bestemde schakelingen of systemen, die “componenten” bevatten vervaardigd van “supergeleidende” materialen die “speciaal ontworpen” zijn om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste een van hun “supergeleidende” bestanddelen en met elk van de volgende functies:

1.

Operationele resonantiefrequenties van hoger dan 1 MHz;

2.

Opgeslagen energiedichtheid van 1 MJ/m3 of meer; alsmede

3.

Een ontladingstijd van minder dan 1 ms;

m.

Waterstof/waterstofisotoopthyratrons met keramiekmetaalconstructie en een toelaatbare maximale stroomsterkte van 500 A of meer;

n.

Niet gebruikt;

o.

Zonnecellen, CIC (“cell-interconnect-coverglass”)-samenstellingen, zonnepanelen en zonne-“arrays” die “voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd” zijn en niet onder 3A001.e.4. vallen (1).

X.A.I.002

Universele “elektronische samenstellingen”, modules en uitrusting.

a.

Elektronische testapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b.

Digitale magneetbandinstrumentatierecorders met een of meer van de volgende kenmerken:

1.

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van “helical scan”-technieken;

2.

Een maximale digitale overbrengingssnelheid van de interface groter dan 120 Mbit/s, waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste-koptechnieken; of

3.

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerd”;

c.

Apparatuur met een maximale digitale overbrengsnelheid van de interface groter dan 60 Mbit/s, ontworpen voor het ombouwen van digitale magneetbandvideorecorders voor gebruik als digitale instrumentatiegegevensrecorders;

d.

Niet-modulaire analoge oscilloscopen met een bandbreedte van 1 GHz of meer;

e.

Modulaire analoge oscilloscoopsystemen met een van de volgende kenmerken:

1.

Een hoofdorgaan met een bandbreedte van 1 GHz of groter; of

2.

Insteekmodulen met een individuele bandbreedte van 4 GHz of meer;

f.

Analoge bemonsteringsoscilloscopen voor het analyseren van periodieke verschijnselen met een effectieve bandbreedte groter dan 4 GHz;

g.

Digitale oscilloscopen en “transient recorders” die gebruikmaken van analoog-digitaalomzettingstechnieken, geschikt voor het opslaan van kortstondige verschijnselen door het opeenvolgend bemonsteren van eenmalige ingangssignalen met tussenpozen van minder dan 1 ns (meer dan 1 gigasample per seconde (GSPS)), met digitalisering naar een scheidend vermogen van 8 bit of beter en opslag van 256 of meer monsters.

Noot:

X.A.I.002 is van toepassing op de volgende speciaal ontworpen componenten voor analoge oscilloscopen:

1.

Plug-inmodulen;

2.

Externe versterkers;

3.

Voorversterkers;

4.

Bemonsteringstoestellen;

5.

Kathodestraalbuizen.

X.A.I.003

Specifieke verwerkingsapparatuur, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a.

Frequentieomzetters geschikt om te werken in het frequentiegebied van 300 tot 600 Hz, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

b.

Massaspectrometers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

c.

Alle flashröntgenmachines of componenten van op basis daarvan ontworpen gepulseerde voedingssystemen, met inbegrip van Marx-generatoren, pulsvormingsnetwerken met een hoog vermogen, hoogspanningscondensatoren en -triggers;

d.

Pulsversterkers, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e.

Elektronische apparatuur voor het genereren van tijdvertraging of het meten van tijdsinterval, als hieronder:

1.

Digitale generatoren met tijdvertraging met een resolutie van 50 nanoseconden of minder voor een tijdsinterval van 1 microseconde of meer; of

2.

Meerkanalige (d.w.z. drie kanalen of meer) of modulaire intervalmeters en chronometrische apparatuur met een resolutie van 50 nanoseconden of minder voor een tijdsinterval van 1 microseconde of meer;

f.

Chromatografie en spectrometrie analytische instrumenten.

X.B.I.001

Apparatuur voor de vervaardiging van elektronische componenten of materialen, als hieronder, en daarvoor speciaal ontworpen componenten en toebehoren.

a.

Apparatuur speciaal ontworpen voor de vervaardiging van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor, bedoeld in 3A001 (2) of X.A.I.001;

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor de productie van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die dergelijke apparatuur bevatten of er de kenmerken van hebben:

Noot:

X.B.I.001.b. is ook van toepassing op apparatuur die wordt gebruikt of aangepast voor gebruik bij de vervaardiging van andere elementen, zoals beeldvormers, elektro-optische elementen en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1.

Apparatuur voor de verwerking van materialen voor de vervaardiging van hulpmiddelen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001.b, als hieronder:

Noot:

X.B.I.001 heeft geen betrekking op kwartsovenbuizen, ovenbekleding, eindeffectoren (“paddles”), ovenschuitjes (met uitzondering van speciaal ontworpen “caged boats”), gaswasflessen, cassettes of smeltkroezen speciaal ontworpen voor de in X.B.I.001.b.1. bedoelde verwerkingsapparatuur.

a.

Apparatuur voor de productie van polykristallijn silicium en materialen bedoeld in 3C001 (3);

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het zuiveren of verwerken van III/V en II/VI halfgeleidermaterialen als bedoeld in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 of 3C005 (4), met uitzondering van kristaltrekkers, waarop X.B.I.001.b.1.c hieronder betrekking heeft;

c.

Kristaltrekkers en -ovens, als hieronder:

Noot:

X.B.I.001.b.1.c heeft geen betrekking op diffusie- en oxidatieovens.

1.

Uitgloei- of rekristalliseerapparatuur anders dan ovens met temperatuursuniformiteit voor grote energieoverdracht geschikt voor het bewerken van plakken (“wafers”) met een snelheid van 0,005 m2 per minuut;

2.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Hervulbaar zonder vervanging van de smeltkroescontainer;

b.

Geschikt om te werken bij een druk hoger dan 2,5 × 105 Pa; of

c.

Geschikt voor het trekken van kristallen met een diameter van meer dan 100 mm;

d.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” kristaltrekkers voor epitaxiale groei met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Geschikt voor de productie van een laag van silicium met een laagdikte-uniformiteit beter dan ± 2,5 % over een afstand van 200 mm of meer;

2.

Geschikt voor de productie van een laag van een ander materiaal dan silicium met een laagdikte-uniformiteit van de wafer gelijk aan of beter dan ± 3,5 %; of

3.

Rotatie van afzonderlijke wafers tijdens de bewerking;

e.

Apparatuur voor het opbrengen van epitaxiale lagen door middel van moleculaire bundels;

f.

Magnetisch verbeterde sputterapparatuur met speciaal ontworpen geïntegreerde load-locks, geschikt voor load-lock-wafeltransport in een geïsoleerde vacuümomgeving;

g.

Apparatuur speciaal ontworpen voor ionenimplantatie, ionenversterkte of foto-versterkte diffusie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Mogelijkheid om patronen te vormen;

2.

Stralingsenergie (versnellingsspanning) van meer dan 200 keV;

3.

Geoptimaliseerd om te werken bij een stralingsenergie (versnellingsspanning) van minder dan 10 keV; of

4.

Geschikt om met hoge energie zuurstof te implanteren in een verhit “substraat”;

h.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor selectieve verwijdering (etsen) door middel van anisotrope droge methoden (bv. met plasma), als hieronder:

1.

“Batch”-typen met een van de volgende kenmerken:

a.

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen; of

b.

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder;

2.

“Single wafer”-typen met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Eindpuntsbepaling, anders dan met optische emissiespectroscopietypen;

b.

Bedrijfsdruk (voor etsen) van de reactor van 26,66 Pa of minder; of

c.

“Cassette-to-cassette” en “load lock” voor intern transport van wafers;

Noten:

1.

Onder “batch”-typen worden machines verstaan die niet speciaal ontworpen zijn voor de productiebewerking van afzonderlijke wafers. Dergelijke machines kunnen twee of meer wafers gelijktijdig bewerken met gemeenschappelijke procesparameters, zoals RF-vermogen, temperatuur, etsgassoorten, stroomsnelheden.

2.

Met “single wafer”-typen worden machines bedoeld die “speciaal ontworpen” zijn voor de productie van afzonderlijke wafers. Deze machines kunnen gebruikmaken van technieken voor automatisch intern transport van wafers om een enkele wafer in de bewerkingsapparatuur te laden. De definitie omvat apparatuur die meerdere wafers kan laden en bewerken, maar waarbij de etsparameters, zoals RF-vermogen of eindpunt, voor elke afzonderlijke wafer apart kunnen worden bepaald.

i.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” (CVD), bv. met plasma ondersteunde CVD (PECVD) of fotoversterkte CVD, voor de fabricage van halfgeleiderelementen, met een van de volgende mogelijkheden voor het afzetten van oxiden, nitriden, metalen of polysilicum:

1.

Apparatuur voor “chemische afzetting uit de damplaag” die werkt onder 105 Pa; of

2.

PECVD-apparatuur werkend met een werkfrequentie van minder dan 60 Pa of met automatisch intern transport van wafers volgens “cassette-to-cassette” en “load lock”-methode;

Noot:

X.B.I.001.b.1.i heeft geen betrekking op systemen voor “chemische afzetting uit de damplaag” bij lage druk (LPCVD) of reactieve “sputter”-apparatuur.

j.

Elektronenbundelsystemen speciaal ontworpen of aangepast voor het vervaardigen van maskers of het bewerken van halfgeleiderelementen, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Elektrostatische bundeldeflectie;

2.

Gevormd niet-Gaussbundelprofiel;

3.

Digitaal-analoogomzettingssnelheid hoger dan 3 MHz;

4.

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit; of

5.

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 micrometer of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie;

Noot:

X.B.I.001.b.1.j heeft geen betrekking op systemen voor elektronenbundelafzetting of universele rasterelektronenmicroscopen.

k.

Apparatuur voor het afwerken van oppervlakken van halfgeleiderplakken (“wafers”), als hieronder:

1.

Speciaal ontworpen apparatuur voor het bewerken van de achterzijde van wafers die dunner zijn dan 100 micrometer en het later scheiden daarvan; of

2.

Speciaal ontworpen apparatuur voor het tot stand brengen van een oppervlakteruwheid van het actieve oppervlak van een bewerkte wafer met een waarde van 2 sigma van 2 micrometer of minder, totale meetklokuitslag (TIR);

Noot:

X.B.I.001.b.1.k heeft geen betrekking op enkelzijdige schuur- en polijstmachines voor afwerking van het oppervlak van wafers.

l.

Apparatuur voor onderlinge koppeling, waaronder gemeenschappelijke enkelvoudige of meervoudige vacuümkamers speciaal ontworpen om de integratie van in X.B.I.001 bedoelde apparatuur in een compleet systeem mogelijk te maken;

m.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur die gebruikmaakt van “lasers” voor het herstellen of afbramen van “monolithische geïntegreerde schakelingen” met een van de volgende kenmerken:

1.

Instelnauwkeurigheid fijner dan ± 1 micrometer; of

2.

Brandpuntsvlak (groefbreedte) kleiner dan 3 micrometer.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.B.I.001.b.1 is “sputteren” een deklaagbekledingsprocedé waarbij positief geladen ionen worden versneld door een elektrisch veld naar het oppervlak van een trefplaat (deklaagmateriaal). De kinetische energie van de botsende ionen is voldoende om ervoor te zorgen dat atomen aan het oppervlak van de trefplaat vrijkomen en worden afgezet op het substraat. (Noot: Sputteren met een triode of magnetron en reactief sputteren, welke methoden worden toegepast om de hechting van de bekleding en de afzetsnelheid te vergroten, zijn gebruikelijke aanpassingen van het procedé.)

2.

Maskers, maskersubstraten, apparatuur voor de vervaardiging van maskers en beeldgeleiderapparatuur voor de vervaardiging van elementen en componenten als bedoeld in rubriek X.B.I.001, als hieronder:

Noot:

De term “maskers” verwijst naar de maskers gebruikt bij elektronenbundellithografie, röntgenlithografie en lithografie met ultraviolet licht, alsmede de gebruikelijke ultraviolette en zichtbare fotolithografie.

a.

Afgewerkte maskers, fijne optische netwerken (“reticles”) en ontwerpen daarvoor, met uitzondering van:

1.

Afgewerkte maskers of fijne optische netwerken (“reticles”) voor de vervaardiging van geïntegreerde schakelingen die niet onder 3A001 vallen (5); of

2.

Maskers of fijne optische netwerken met beide volgende eigenschappen:

a.

Het ontwerp is gebaseerd op geometrie van 2,5 micrometer of meer; en

b.

Het ontwerp bevat geen bijzondere kenmerken om het beoogde gebruik door middel van productieapparatuur of “programmatuur” te wijzigen;

b.

Maskersubstraten, als hieronder:

1.

Met een hard oppervlak (bv. chroom, silicium, molybdeen) beklede “substraten” (bv. glas, kwarts, saffier) voor het vervaardigen van maskers met afmetingen van meer dan 125 mm x 125 mm; of

2.

Substraten speciaal ontworpen voor röntgenmaskers;

c.

Apparatuur, andere dan computers voor algemeen gebruik, speciaal ontworpen voor computerondersteund ontwerp (CAD) van halfgeleiderelementen of geïntegreerde schakelingen;

d.

Uitrusting of machines, als hieronder, voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken (“reticles”):

1.

Foto-optische repeteercamera’s die “arrays” kunnen produceren groter dan 100 mm × 100 mm, of die één enkele belichting groter dan 6 × 6 mm in het beeldvlak (d.w.z. het brandpuntsvlak) kunnen produceren, of die lijnbreedten van minder dan 2,5 micrometer kunnen aanbrengen in de fotoresist op het “substraat”;

2.

Apparatuur voor de vervaardiging van maskers of fijne optische netwerken die gebruikmaakt van ionen- of “laser”-bundellithografie, geschikt voor het aanbrengen van lijnbreedten van minder dan 2,5 micrometer; of

3.

Uitrusting of houders voor het aanpassen van maskers of fijne optische netwerken of het toevoegen van zelfdragende emulsies om gebreken te verhelpen;

Noot:

X.B.I.001.b.2.d.1 en b.2.d.2 zijn niet van toepassing op apparatuur voor het vervaardigen van maskers waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische methoden die ofwel vóór 1 januari 1980 in de handel verkrijgbaar was ofwel niet beter presteert dan dergelijke apparatuur.

e.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor de inspectie van maskers, fijne optische netwerken of zelfdragende emulsies met:

1.

Een resolutie van 0,25 micrometer of preciezer; alsmede

2.

Een nauwkeurigheid van 0,75 micrometer of preciezer over een afstand van één of twee coördinaten van 63,5 mm of meer;

Noot:

X.B.I.001.b.2.e heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

f.

Apparatuur voor uitrichten en belichten ten behoeve van de productie van wafers met behulp van foto-optische of röntgenmethoden, bijvoorbeeld lithografische apparatuur, met inbegrip van apparatuur voor projectiebeeldoverdracht en “step and repeat”-/repeteerapparatuur (“direct step on wafer”) of scannerapparatuur (“step and scan”), geschikt voor het vervullen van een van de volgende functies:

Noot:

X.B.I.001.b.2.f heeft geen betrekking op foto-optische op contact of nabijheid gebaseerde apparatuur voor het uitrichten en belichten van maskers, en evenmin op apparatuur voor contactbeeldoverdracht.

1.

Productie met een patroongrootte van minder dan 2,5 micrometer;

2.

Uitrichting met een nauwkeurigheid preciezer dan ± 0,25 micrometer (3 sigma);

3.

Machine-tot-machine-deklaag niet beter dan ± 0,3 micrometer; of

4.

Golflengte van de lichtbron korter dan 400 nm;

g.

Elektronenbundel-, ionenbundel- of röntgenapparatuur voor projectiebeeldoverdracht geschikt voor het produceren van patronen van minder dan 2,5 micrometer;

Noot:

Zie X.B.I.001.b.1.j voor afgebogen-en-gefocusseerde-bundelsystemen (systemen voor direct schrijven).

h.

Apparatuur met “lasers” voor direct schrijven op wafers en die patronen van minder dan 2,5 micrometer kan produceren.

3.

Apparatuur voor de assemblage van geïntegreerde schakelingen, als hieronder:

a.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” die-bonders met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

Speciaal ontworpen voor “hybride geïntegreerde schakelingen”;

2.

Een kruistafelbereik groter dan 37,5 × 37,5 mm; alsmede

3.

Plaatsingsnauwkeurigheid in het X-Y-vlak preciezer dan ± 10 micrometer;

b.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het aanbrengen van meerdere bindingen in één enkele bewerking (bv. “beam lead bonders”, “chip carrier bonders” en “tape bonders”);

c.

Halfautomatische of automatische “hot cap sealers”, waarbij de toplaag plaatselijk wordt verwarmd tot een hogere temperatuur dan de pakketromp, speciaal ontworpen voor keramische microschakelingen bedoeld in 3A001 (6) en met een verwerkingscapaciteit van ten minste één pakket per minuut.

Noot:

X.B.I.001.b.3 heeft geen betrekking op puntlasapparaten voor algemeen gebruik.

4.

Filters voor schone kamers geschikt om te zorgen voor een atmosfeer met 10 of minder deeltjes van 0,3 micrometer of kleiner per 0,02832 m3 en de daartoe benodigde filtermaterialen.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.B.I.001 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.I.002

Apparatuur voor het inspecteren of testen van elektronische componenten en materialen, en speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor.

a.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van elektronenbuizen, optische elementen en speciaal ontworpen componenten daarvoor als bedoeld in 3A001 (7) of X.A.I.001;

b.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het inspecteren of testen van halfgeleiderelementen, geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen”, als hieronder, en systemen die de kenmerken van dergelijke apparatuur bevatten:

Noot:

X.B.I.002.b heeft ook betrekking op apparatuur gebruikt of aangepast voor gebruik bij het inspecteren of testen van andere apparaten, zoals beeldvormingsapparaten, elektro-optische apparaten en elementen waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestische golven.

1.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” inspectieapparatuur voor de automatische detectie van gebreken, fouten of contaminanten van ten hoogste 0,6 micrometer in of op bewerkte wafers, substraten, met uitzondering van gedrukte schakelingen of chips, waarbij gebruik wordt gemaakt van optische-beeldverwervingstechnieken voor patroonvergelijking;

Noot:

X.B.I.002.b.1 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen, tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor automatische patrooninspectie.

2.

Speciaal ontworpen “door een opgeslagen programma gestuurde” meet- en analyseapparatuur, als hieronder:

a.

Speciaal ontworpen voor de meting van het zuurstof- of koolstofgehalte in halfgeleidermaterialen;

b.

Apparatuur voor lijnbreedtemeting met een resolutie van 1 micrometer of fijner;

c.

Speciaal ontworpen vlakheidsmeetinstrumenten geschikt voor het meten van vlakheidsafwijkingen van 10 micrometer of minder met een resolutie van 1 micrometer of fijner.

3.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur voor het testen van wafers die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

a.

Instelnauwkeurigheid fijner dan 3,5 micrometer;

b.

Geschikt voor het testen van apparaten met meer dan 68 in-/uitgangspunten; of

c.

Geschikt voor het testen op een frequentie vanaf 1 GHz;

4.

Testapparatuur, als hieronder:

a.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van discrete halfgeleiderelementen en niet-omhulde schijfjes, geschikt voor het testen op frequenties vanaf 18 GHz;

Technische noot:

Discrete halfgeleiderelementen omvatten ook fotocellen en zonnecellen.

b.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” apparatuur speciaal ontworpen voor het testen van geïntegreerde schakelingen en “elektronische samenstellingen” ervan, geschikt voor het functioneel testen:

1.

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 20 MHz; of

2.

Met een “patroonsnelheid” hoger dan 10 MHz doch niet hoger dan 20 MHz en geschikt voor het testen van pakketten van meer dan 68 in-/uitgangspunten.

Noten:

X.B.I.002.b.4.b heeft niet betrekking op testapparatuur speciaal ontworpen voor het testen van:

1.

Geheugens;

2.

“Samenstellingen” of een categorie “elektronische samenstellingen” voor toepassingen in huis of voor amusement; en

3.

Elektronische componenten, “elektronische samenstellingen” en geïntegreerde schakelingen niet bedoeld in 3A001 (8) of X.A.I.001, mits dergelijke testapparatuur geen computingfaciliteiten met “programmeerbaarheid door de gebruiker” bevat.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.B.I.002.b.4.b wordt onder “patroonsnelheid” de maximale frequentie van digitale werking van testapparatuur verstaan. Deze stemt derhalve overeen met de hoogste overbrengsnelheid van de testapparatuur in non-multiplexed mode. De patroonsnelheid wordt ook testsnelheid, maximale digitale frequentie of maximale digitale snelheid genoemd.

c.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het bepalen van de prestaties van focal-plane arrays op golflengten van meer dan 1 200 nm met “door een opgeslagen programma gestuurde” metingen of computerondersteunde evaluaties die een of meer van de volgende kenmerken heeft:

1.

Gebruik van scanstralen met een brandpuntdiameter van minder dan 0,12 mm;

2.

Ontworpen voor het meten van fotogevoelige prestatieparameters en voor het evalueren van de frequentieresponsie, de modulatieoverdrachtsfunctie, de uniformiteit van de responsiviteit of van geluid; of

3.

Ontworpen voor het evalueren van arrays geschikt voor het vormen van beelden met meer lijnelementen dan 32 x 32;

5.

Testsystemen werkend met elektronenbundels ontworpen om te werken bij of onder 3 keV, of werkend met “laser”-bundels, voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan, met een of meer van de volgende kenmerken:

a.

Werkend met een stroboscoop met bundelonderdrukking (beam blanking) dan wel detector strobing;

b.

Een elektronenspectrometer voor spanningsmetingen met een resolutie van minder dan 0,5 V; of

c.

Elektrische meetklemmen voor de analyse van de prestaties van geïntegreerde schakelingen;

Noot:

X.B.I.002.b.5 heeft niet betrekking op universele rasterelektronenmicroscopen tenzij speciaal ontworpen en uitgerust voor het contactloos testen van halfgeleiderelementen die onder spanning staan.

6.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” multifunctionele systemen werkend met gebundelde ionenstralen speciaal ontworpen voor het vervaardigen, het repareren, de fysieke layoutanalyse en het testen van maskers en halfgeleiderelementen, met een van de volgende kenmerken:

a.

Terugkoppelingsnauwkeurigheid van 1 micrometer of preciezer met betrekking tot de doel-bundelpositie; of

b.

Digitaal-analoogomzettingsnauwkeurigheid van meer dan 12 bit;

7.

Deeltjesmeetsystemen die gebruikmaken van “lasers” ontworpen voor het meten van de grootte en concentratie van deeltjes in de lucht, met beide van de volgende kenmerken:

a.

Geschikt voor het meten van de grootte van deeltjes van ten hoogste 0,2 micrometer met een doorstroomsnelheid van ten minste 0,02832 m3 per minuut; en

b.

Geschikt voor het classificeren van schone lucht, klasse 10 of beter.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.B.I.002 wordt onder “door een opgeslagen programma gestuurd” verstaan: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.C.I.001

Positieve “resists” ontworpen voor halfgeleiderlithografie die optimaal geschikt zijn gemaakt voor gebruik bij golflengten tussen 370 en 193 nm.

X.D.I.001

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002; of “programmatuur” speciaal ontworpen voor het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in 3B001.g en 3B001.h (9).

X.E.I.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van elektronische apparaten of componenten als bedoeld in X.A.I.001, universele elektronische apparatuur als bedoeld in X.A.I.002, of vervaardigings- en testapparatuur als bedoeld in X.B.I.001 en X.B.I.002, of materialen als bedoeld in X.C.I.001.

Categorie II — Computers

Noot:

Categorie II heeft niet betrekking op voor persoonlijk gebruik bedoelde goederen van de natuurlijke personen.

X.A.II.001

Computers, “elektronische samenstellingen” en aanverwante apparatuur niet bedoeld in 4A001 of 4A003 (10), en speciaal ontworpen componenten daarvoor.

Noot:

De embargostatus van de in X.A.II.001 omschreven “digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door de embargostatus van andere apparatuur of systemen, mits:

a.

De “digitale computers” of aanverwante apparatuur essentieel zijn voor de werking van de andere apparatuur of systemen;

b.

De “digitale computers” of aanverwante apparatuur niet een “voornaamste deel” van de andere apparatuur of systemen vormen; en

NB 1:

De embargostatus van apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering” speciaal ontworpen voor andere apparatuur waarvan de functies beperkt zijn tot die welke noodzakelijk zijn voor die andere apparatuur, wordt bepaald door de embargostatus van die andere apparatuur, ook indien het criterium betreffende het “voornaamste deel” wordt overschreden.

NB 2:

Zie categorie 5 (Deel 1 — Telecommunicatie) voor de embargostatus van “digitale computers” en aanverwante apparatuur voor telecommunicatie-uitrusting (11).

c.

De “technologie” voor de “digitale computers” en aanverwante apparatuur wordt bepaald door 4E (12).

a.

Elektronische computers en aanverwante apparatuur, en “elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor, gespecificeerd om te werken bij een omgevingstemperatuur hoger dan 343 K (70 °C);

b.

“Digitale computers”, met inbegrip van apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering”, met een aangepast piekvermogen (“APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

c.

“Elektronische samenstellingen” speciaal ontworpen of aangepast voor verhoging van de prestaties door samenvoeging van processoren, zoals hieronder:

1.

Zodanig ontworpen dat samenvoegingen in configuraties van 16 of meer processoren mogelijk zijn;

2.

Niet gebruikt;

Noot 1:

X.A.II.001.c is uitsluitend van toepassing op “elektronische samenstellingen” en programmeerbare onderlinge verbindingen met een “APP” dat de limieten van X.A.II.001.b niet te boven gaat, wanneer deze als niet-geïntegreerde “elektronische samenstellingen” worden geëxporteerd. Deze categorie is niet van toepassing op “elektronische samenstellingen” die van zichzelf door de aard van hun ontwerp beperkt zijn tot gebruik als aanverwante apparatuur als bedoeld in X.A.II.001.k.

Noot 2:

X.A.II.001.c heeft niet betrekking op een “elektronische samenstelling” speciaal ontworpen voor een product of groep van producten waarvan de maximale configuratie de limieten van X.A.II.001.b. niet te boven gaat.

d.

Niet gebruikt;

e.

Niet gebruikt;

f.

Apparatuur voor “signaalverwerking” of “beeldverbetering” met een aangepast piekvermogen (“APP”) van ten minste 0,0128 gewogen TeraFLOPS (WT);

g.

Niet gebruikt;

h.

Niet gebruikt;

i.

Apparatuur die “terminal interface-apparatuur” bevat welke de limieten van X.A.III.101 te boven gaat;

Technische

noot: Voor de toepassing van X.A.II.001.i wordt onder “terminal interfaceapparatuur” verstaan: apparatuur waar informatie het telecommunicatiesysteem binnenkomt of verlaat, bijvoorbeeld telefoon, datamachine en computer.

j.

Apparatuur speciaal ontworpen voor het extern onderling verbinden van “digitale computers” of aanverwante apparatuur waardoor communicatie met een gegevenssnelheid groter dan 80 Mb/s mogelijk wordt.

Noot:

X.A.II.001.j. heeft niet betrekking op interne onderlinge verbindingen (zoals backplanes, buses), passieve onderlinge verbindingen, “netwerktoegangsbesturingseenheden” of “communicatiekanaalbesturingseenheden”.

Technische

noot: Voor de toepassing van X.A.II.001.j wordt onder “communicatiekanaalbesturingseenheden” verstaan: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

k.

“Hybride computers” en “elektronische samenstellingen” en speciaal ontworpen componenten daarvoor die analoog-digitaalomzetters bevatten en alle volgende kenmerken hebben:

1.

32 of meer kanalen; en

2.

Een scheidend vermogen van ten minste 14 bit (plus tekenbit) met een omzettingssnelheid van ten minste 200 000 Hz.

X.D.II.001

“Programmatuur” voor de verificatie en validatie van “programma’s”, “programmatuur” voor het automatisch genereren van “broncodes” en besturingssysteem-“programmatuur” die speciaal ontworpen zijn voor apparatuur voor “real-timeverwerking”.

a.

“Programmatuur” voor de verificatie en validatie van “programma’s” waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige en analytische technieken en die ontworpen of aangepast is voor “programma’s” met meer dan 500 000“broncode”-instructies;

b.

“Programmatuur” voor het automatisch genereren van “broncodes” uit gegevens die online verkregen zijn door middel van externe sensoren zoals beschreven in Verordening (EU) 2021/821; of

c.

Besturingssysteem-“programmatuur” speciaal ontworpen voor apparatuur voor “real-timeverwerking” waardoor een “globale onderbrekingswachttijd” van minder dan 20 microseconden gewaarborgd is.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.D.II.001 wordt onder “globale onderbrekingswachttijd” verstaan: de tijd die een computersysteem nodig heeft om een door een gebeurtenis veroorzaakte onderbreking te onderkennen, deze af te handelen en de processorinstelling tijdelijk over te schakelen naar een subsidiaire taak die resident is in het geheugen in afwachting van een onderbreking.

X.D.II.002

Andere dan de in 4D001 (13) bedoelde “programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in 4A101 (14), X.A.II.001.

X.E.II.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.II.001, of “programmatuur” als bedoeld in X.D.II.001 of X.D.II.002.

X.E.II.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur ontworpen voor “verwerking van meervoudige stromen van gegevens”.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.E.II.001 wordt onder “verwerking van meervoudige stromen van gegevens” verstaan: de op microprogramma's of de architectuur van apparatuur gebaseerde technieken die het verwerken van twee of meer datareeksen bestuurd door een of meer opdrachtreeksen mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van:

1.

“single instruction multiple data”-(SIMD)-architecturen zoals vector- of “array” verwerkingseenheden;

2.

“multiple single instruction multiple data”-(MSIMD)-architecturen;

3.

“multiple instruction multiple data”-(MIMD)-architecturen, met inbegrip van die welke hechtgekoppeld, kortgekoppeld of niet-hechtgekoppeld zijn; of

4.

gestructureerde “array” verwerkingselementen, met inbegrip van systolische “arrays”.

Categorie III. Deel 1 – Telecommunicatie

Noot:

Categorie III. Deel 1 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.101

Telecommunicatieapparatuur.

a.

Alle soorten telecommunicatieapparatuur die niet onder 5A001.a (15) valt, speciaal ontworpen voor werktemperaturen buiten het gebied van 219 K (-54 °C) tot 397 K (124 °C).

b.

Telecommunicatie-transmissieapparatuur of -systemen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren, met een van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen:

Noot:

Telecommunicatie-transmissieapparatuur:

a.

Alle categorieën zoals hieronder vermeld of combinaties daarvan:

1.

Radioapparatuur (b.v. zenders, ontvangers en zender-ontvangers);

2.

Eindstations;

3.

Tussenversterkers;

4.

Lijnversterkers;

5.

Regeneratoren;

6.

Omzet- en codeerapparatuur (“transcoders”);

7.

Multiplexapparatuur (met inbegrip van statistische multiplex);

8.

Modulatoren/demodulatoren (modems);

9.

Transmultiplexapparatuur (zie aanbeveling G 701 van CCITT);

10.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur;

11.

“Poorten” en bruggen;

12.

“Mediatoegangseenheden”; en

b.

Apparatuur ontworpen voor gebruik voor communicatie over een of meer kanalen via:

1.

Draad (lijn);

2.

Coaxiaalkabel;

3.

Glasvezels;

4.

Elektromagnetische golven; of

5.

Akoestische golven onder water.

1.

Gebruikmakend van digitale technieken, met inbegrip van de digitale verwerking van analoge signalen, en ontworpen voor het werken bij een “digitale overbrengsnelheid” welke op het hoogste niveau van multiplexen hoger is dan 45 Mbit/s of een “totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 90 Mbit/s;

Noot:

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.1 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2.

Modems die gebruikmaken van de “bandbreedte van een spraakkanaal” met een “gegevensdebiet” groter dan 9 600 bit/s;

3.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een “digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

4.

Apparatuur die omvat:

a.

“Netwerktoegangsbesturingseenheden” en aanverwant gemeenschappelijk medium met een “digitale overbrengsnelheid” groter dan 33 Mbit/s; of

b.

“Communicatiekanaalbesturingseenheden” met een digitale uitvoer met een “gegevensdebiet” groter dan 64 000 bit/s per kanaal;

Noot:

Indien niet onder embargo vallende apparatuur een “netwerktoegangsbesturingseenheid” bevat, mag deze uitsluitend telecommunicatie-interfaces bevatten van de typen omschreven, doch niet onder embargo gesteld, in X.A.III.101.b.4.

5.

Gebruikmakend van een “laser” en met een of meer van de volgende kenmerken:

a.

Een transmissiegolflengte groter dan 1 000 nm; of

b.

Gebruikmakend van analoge technieken en met een bandbreedte groter dan 45 MHz;

c.

Gebruikmakend van coherente optische transmissietechnieken of coherente optische detectietechnieken (ook wel optische heterodyne of homodyne technieken genoemd);

d.

Gebruikmakend van golflengteverdeling-multiplexing (“wave length division multiplexing”)-technieken; of

e.

Met de functie “optische versterking”;

6.

Radioapparatuur met een in- of uitvoerwerkfrequentie hoger dan:

a.

31 GHz voor toepassing in satellietgrondstations; of

b.

26,5 GHz voor andere toepassingen;

Noot:

X.A.III.101.b.6. heeft geen betrekking op apparatuur voor civiel gebruik in overeenstemming met een door de ITU (International Telecommunications Union) toegewezen band tussen 26,5 en 31 GHz.

7.

Radioapparatuur:

a.

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 4 en met een “totale digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s;

b.

Die gebruikmaakt van kwadratuur-amplitudemodulatie (QAM)-technieken boven niveau 16 en met een “totale digitale overbrengsnelheid” gelijk aan of lager dan 8,5 Mbit/s;

c.

Die gebruikmaakt van andere digitale modulatietechnieken en met een “spectrumrendement” van meer dan 3 bit/sec/Hz; of

d.

Met werkfrequentie in de 1,5 MHz tot 87,5 MHz band en met adaptieve technieken die meer dan 15 dB onderdrukking van storende signalen verschaffen.

Noten:

 

1.

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 apparatuur speciaal ontworpen voor integratie en werking in een satellietsysteem voor civiel gebruik.

2.

Niet bedoeld wordt in X.A.III.101.b.7 radioapparatuur voor werking in een door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) toegewezen band:

a.

Met één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Niet hoger dan 960 MHz; of

2.

Met een “totale digitale overbrengsnelheid” niet hoger dan 8,5 Mbit/s; en

b.

Met een “spectrumrendement” niet hoger dan 4 bit/sec/Hz.

c.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur en aanverwante signaleringssystemen, met een of meer van de volgende kenmerken, functies of eigenschappen, en speciaal daarvoor ontworpen componenten en toebehoren:

Noot:

Statistische multiplexers met digitale invoer en digitale uitvoer die schakelfuncties uitvoeren, worden behandeld als “door een opgeslagen programma gestuurde” schakelapparatuur.

1.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde apparatuur of systemen voor “data(berichten)-uitwisseling”, ontworpen voor pakketschakeling en elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor.

2.

Niet gebruikt;

3.

Routebepaling of schakelen van “datagram”-pakketten;

Noot:

X.A.III.101.c.3 heeft geen betrekking op netwerken die uitsluitend gebruikmaken van “netwerktoegangsbesturingseenheden” of op “netwerktoegangsbesturingseenheden” zelf.

4.

Niet gebruikt;

5.

Verbindingen tot stand brengen met prioriteit en preëmptie op verscheidene lagen;

Noot:

Niet bedoeld is in X.A.III.101.c.5 het preëmptief op één niveau tot stand brengen van verbindingen.

6.

Ontworpen voor de automatische overdracht van oproepen in radionetten met celopbouw naar een andere schakelcentrale in het cellulaire net of voor de automatische verbinding met een gecentraliseerde, voor meer dan één centrale dienende abonneegegevensbank;

7.

“Door een opgeslagen programma gestuurde” digitale kruisverbindingsapparatuur met een “digitale overbrengsnelheid” hoger dan 8,5 Mbit/s per poort.

8.

Apparatuur waarin gebruik wordt gemaakt van “eenkanaalsignalisering” in niet-verbonden of quasi-verbonden bedrijfswijze;

9.

“Dynamische adaptieve routebepaling”;

10.

Pakketschakelcentrales, lijnschakelcentrales en routeschakelaars met poorten en lijnen die één van beide volgende limieten te boven gaan:

a.

Een “gegevensdebiet” van 64 000 bit/s per kanaal voor een “communicatiekanaalbesturingseenheid”; of

Noot:

X.A.III.101.c.10.a heeft geen betrekking op multiplex samengestelde verbindingen die uitsluitend bestaan uit communicatiekanalen die niet individueel onder X.A.III.101.b.1 vallen.

b.

Een “digitale overbrengsnelheid” van 33 Mbit/s voor een “netwerktoegangsbesturingseenheid” en aanverwant gemeenschappelijk medium;

Noot:

X.A.III.101.c.10 heeft geen betrekking op pakketschakelcentrales of routeschakelaars met poorten en lijnen die de limieten in X.A.III.101.c.10 niet te boven gaan.

11.

“Optisch schakelen”;

12.

Gebruikmakend van “Asynchrone Transfer Modus” (ATM)-technieken;

d.

Glasvezel en glasvezelkabel met een lengte van meer dan 50 m, ontworpen voor monomoduswerking;

e.

Gecentraliseerde besturing van het netwerk met beide volgende kenmerken:

1.

Ontvangt gegevens van de knooppunten, en

2.

Verwerkt deze gegevens ten behoeve van besturing van het verkeer zonder dat de telefonist beslissingen hoeft te nemen, zodat het systeem “dynamische adaptieve routebepaling” uitvoert;

Noot 1:

Onder X.A.III.101.e vallen niet de beslissingen ten aanzien van routebepaling aan de hand van vooraf vastgelegde gegevens.

Noot 2:

X.A.III.101.e sluit niet uit besturing van het verkeer als een functie van voorspelbare statistische verkeersomstandigheden.

f.

Fasegestuurde antennesystemen opgebouwd uit een aantal identieke antennes (“phased array antennae”) met een werkfrequentie hoger dan 10,5 GHz en met actieve elementen en verspreide of componenten, en zodanig ontworpen dat elektronische besturing van de vorm en richting van de bundel mogelijk is, met uitzondering van landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) (microgolflandingssystemen (MLS)).

g.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde mobiele communicatieapparatuur, elektronische voorgemonteerde delen en componenten daarvoor; of

h.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde radiorelaiscommunicatieapparatuur ontworpen voor gebruik bij frequenties gelijk aan of hoger dan 19,7 GHz en componenten daarvoor.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.A.III.101:

1)

“Asynchrone transmissiemodus” (“ATM”): een transfermodus waarbij de informatie is geordend in cellen; deze is asynchroon in die zin dat de manier waarop de cellen zich herhalen afhankelijk is van de vereiste of momentele bitsnelheid.

2)

“Bandbreedte van een spraakkanaal”: bij datacommunicatieapparatuur ontworpen om te werken binnen een spraakkanaal van 3 100 Hz, volgens de definitie in CCITT-aanbevelingen G.151.

3)

“Communicatiekanaalbesturingseenheid”: de fysieke verbinding die de stroom synchrone of asynchrone digitale informatie bestuurt. Deze bestaat uit een samenstelling die in de computer- of telecommunicatieapparatuur kan worden geïntegreerd teneinde toegang tot de communicatie te verschaffen.

4)

“Datagram”: een op zichzelf staand, onafhankelijk gegevenspakket dat voldoende informatie bevat om van de signaalapparatuur (“data terminal equipment”) van oorsprong naar de signaalapparatuur van bestemming te worden verzonden zonder dat het afhankelijk is van een voorafgaande uitwisseling van gegevens tussen deze signaalapparatuur van oorsprong en van bestemming en het transporterende netwerk.

5)

“Snel selecteren”: een faciliteit die kan worden toegepast bij virtuele oproepen, waardoor de mogelijkheid van signaalapparatuur (“data terminal equipment”) om gegevens te verzenden in gespreksopbouw- en beëindigings-“pakketten” groter wordt dan de basisspecificaties van een virtuele oproep.

6)

“Poort”: de door iedere combinatie van apparatuur en “programmatuur” gerealiseerde functie van het uitvoeren van de omzetting van standaardregels voor de weergave, verwerking of communicatie van gegevens die in het ene systeem worden toegepast, in de overeenkomstige doch verschillende standaardregels die worden toegepast in een ander systeem.

7)

“Digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten” (ISDN): een samengebundeld eind-tot-eind-netwerk, waarin gegevens afkomstig van alle soorten communicatie (b.v. spraak, tekst, stilstaande en bewegende beelden) van één poort (terminal) in de telefoon(schakel)centrale via één toegangslijn naar en van de abonnee worden verzonden.

8)

“Pakket”: een groep binaire cijfers die gegevens en oproepbesturingssignalen bevat en als één samengesteld geheel wordt geschakeld. De gegevens, oproepbesturingssignalen en eventuele foutenbesturingsgegevens zijn in een voorgeschreven opmaak gerangschikt.

9)

“Eenkanaalsignalisering”: transmissie van besturingsinformatie (signalering) via een ander kanaal dan het kanaal dat voor de berichten wordt gebruikt. Met het signaleringskanaal worden doorgaans meerdere berichtenkanalen bestuurd.

10)

“Gegevensdebiet”: de zendsnelheid zoals gedefinieerd in aanbeveling 53-36 van de Internationale Telecommunicatie Unie ( ITU), ermee rekening houdend dat voor niet-binaire modulatie baud en bit per seconde niet hetzelfde zijn. Bits voor codeer-, controle- en synchronisatiefuncties worden meegeteld.

11)

“Dynamische adaptieve routebepaling”: automatische aanpassing van de route van verkeer op basis van de waarneming en analyse van actuele feitelijke netwerkomstandigheden.

12)

“Mediumtoegangseenheid”: apparatuur die één of meer communicatie-interfaces bevat (“toegangsbesturingseenheid voor netwerken”, “communicatiekanaalbesturingseenheid”, modem of computerhoofdlijn) voor het aansluiten van eindapparatuur op een netwerk.

13)

“Spectrumrendement”: “digitale overbrengsnelheid” [bits/s] / 6 dB spectrumbandbreedte in Hz.

14)

“Door een opgeslagen programma gestuurd”: gestuurd via in een elektronisch geheugen opgeslagen instructies die door een processor kunnen worden uitgevoerd om de verrichting van vooraf bepaalde functies te sturen. Noot: Apparatuur kan “door een opgeslagen programma gestuurd” zijn, ook al bevindt het elektronische geheugen zich niet in het apparaat zelf.

X.B.III.101

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde telecommunicatie-testapparatuur.

X.C.III.101

Halffabrikaten (“preforms”) van glas of enig ander materiaal dat optimaal geschikt is gemaakt voor de fabricage van glasvezels bedoeld in X.A.III.101.

X.D.III.101

“Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen, bedoeld in X.A.III.101 en X.B.III.101, en programmatuur voor dynamische adaptieve routebepaling, als hieronder beschreven:

a.

“Programmatuur”, anders dan in machinegerichte vorm, speciaal ontworpen voor “dynamische adaptieve routebepaling”.

b.

Niet gebruikt;

X.E.III.101

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.III.101 of X.B.III.101, of “programmatuur” als bedoeld in X.D.III.101, en andere “technologieën”, als hieronder:

a.

Specifieke “technologie”, als hieronder:

1.

“Technologie” voor het bewerken en aanbrengen van bekleding op glasvezels, speciaal ontworpen om deze geschikt te maken voor gebruik onder water;

2.

“Technologie” voor de “ontwikkeling” van apparatuur die gebruikmaakt van “synchrone digitale hiërarchie” (SDH)- of “synchrone optische netwerk” (Sonet)-technieken.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.E.III.101:

1)

“Synchrone digitale hiërarchie” (SDH): een digitale hiërarchie die een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op verschillende soorten media. De opmaak is gebaseerd op de Synchrone Transport Module (STM) die is gedefinieerd in CCITT-aanbevelingen G.703, G.707, G.708, G.709 en nog te publiceren andere aanbevelingen. De snelheid van de eerste orde van “SDH” is 155,52 Mbits/s.

2)

“Synchroon glasvezelnetwerk” (SONET): een netwerk dat een middel verschaft voor het beheren, multiplexen en benaderen van verschillende vormen van digitaal verkeer door gebruik te maken van een synchrone transmissieopmaak op glasvezels. De opmaak is de Noordamerikaanse versie van “SDH” en maakt eveneens gebruik van de Synchrone Transport Module (STM). SONET hanteert echter het Synchrone Transport Signaal (STS) als de basistransportmodule met een snelheid van de eerste orde van 51,81 Mbits/s. De SONET-standaarden worden momenteel geïntegreerd in die van “SDH”.

Categorie III. Deel 2 - Informatiebeveiliging

Noot:

Categorie III. Deel 2 heeft geen betrekking op goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van natuurlijke personen.

X.A.III.201

Apparatuur, als hieronder:

a.

Niet gebruikt;

b.

Niet gebruikt;

c.

Goederen die zijn ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 (16).

X.D.III.201

“Programmatuur” voor “informatiebeveiliging”, als hieronder:

Noot:

Dit punt heeft geen betrekking op “programmatuur” die is ontworpen of aangepast om bescherming te bieden tegen kwaadaardige computerschade, bv. virussen, waarbij het gebruik van “cryptografie” beperkt is tot authenticatie, digitale handtekening en/of ontsleuteling van gegevens of bestanden.

a.

Niet gebruikt;

b.

Niet gebruikt;

c.

Programmatuur die is ingedeeld als versleuteling voor de massamarkt overeenkomstig de cryptografienoot – noot 3 bij categorie 5, deel 2 (17).

X.E.III.201

“Technologie” voor “informatiebeveiliging” overeenkomstig de algemene technologienoot, als hieronder:

a.

Niet gebruikt;

b.

Andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde “Technologie” voor het “gebruik” van massamarktgoederen als bedoeld in X.A.III.201.c of “programmatuur” voor de massamarkt als bedoeld in X.D.III.201.c.

Categorie IV – Sensoren en Lasers

X.A.IV.001

Akoestische apparatuur voor toepassingen te land of op zee, geschikt voor het detecteren of lokaliseren van voorwerpen of kenmerken of het positioneren van oppervlaktevaartuigen of onderwatervoertuigen; en andere dan in de CML of Verordening (EU) 2021/821 bedoelde speciaal daarvoor ontworpen componenten.

X.A.IV.002

Optische sensoren, als hieronder:

a.

Beeldversterkerbuizen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, als hieronder:

1.

Beeldversterkerbuizen met alle volgende eigenschappen:

a.

Een grootste gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 400 nm doch niet meer dan 1 050 nm;

b.

Een microkanalenplaat voor elektronische beeldversterking met een afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 micrometer; en

c.

Met één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een S-20-, S-25- of multi-alkali-fotokathode; of

2.

Een GaAs- of GalnAs-fotokathode;

2.

Speciaal ontworpen microkanalenplaten met beide volgende kenmerken:

a.

15 000 of meer kanalen per plaat; en

b.

Afstand tussen de gaten (kanalen) (hart op hart gemeten) van minder dan 25 micrometer.

b.

Apparatuur voor directe beeldvorming, werkend in het zichtbare of infrarode spectrum met versterkerbuizen, die de in X.A.IV.002.a.1 vermelde eigenschappen heeft.

X.A.IV.003

Camera’s, als hieronder:

a.

Camera’s die voldoen aan de criteria van noot 3 bij 6A003.b.4 (18).

b.

Niet gebruikt;

X.A.IV.004

Optische apparatuur, als hieronder:

a.

Optische filters:

1.

Voor golflengten langer dan 250 nm, bestaande uit verscheidene optische bekledingslagen en met één van beide onderstaande kenmerken:

a.

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 90 % of meer; of

b.

Bandbreedte gelijk aan of kleiner dan 0,1 nm volledige breedte op halve intensiteit (full width half intensity (FWHI)) en grootste doorlating van 50 % of meer;

Noot:

Niet bedoeld worden in X.A.IV.004 optische filters met vaste luchtspleten of filters van het Lyot-type.

2.

Voor golflengten langer dan 250 nm, met alle volgende kenmerken:

a.

Afstembaar over een spectrumgebied van 500 nm of meer;

b.

Momenteel optisch bandfilter van 1,25 nm of minder;

c.

Golflengte binnen 0,1 ms terugstelbaar met een nauwkeurigheid van 1 nm of beter binnen het afstembare spectrumgebied; en

d.

Een enkelvoudige doorlatingspiek van 91 % of meer;

3.

Optische ondoorzichtigheidsschakelaars (filters) met een gezichtsveld van 30° of breder en een reactietijd gelijk aan of minder dan 1 ns;

b.

“Fluorvezel”-kabel of “glasvezels” daarvoor met een verzwakking van minder dan 4 dB/km in het golflengtegebied van 1 000 nm tot 3 000 nm.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.A.IV.004.b wordt onder “fluorvezel” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen.

X.A.IV.005

“Lasers”, als hieronder:

a.

Koolstofdioxide (CO2)-”lasers” met één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 10 kW;

2.

Een gepulseerd vermogen met een “pulsduur” van meer dan 10 μs; en

a.

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 10 kW; of

b.

Een gepulseerd “piekvermogen” van meer dan 100 kW; of

3.

Een gepulseerd vermogen met een “pulsduur” gelijk aan of minder dan 10 μs; en

a.

Een pulsenergie van meer dan 5 J per impuls en een “piekvermogen” van meer dan 2,5 kW; of

b.

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 2,5 kW;

b.

Halfgeleider-“lasers”, als hieronder:

1.

Afzonderlijke halfgeleider-“lasers” met enkelvoudige transversale modus met één van de volgende eigenschappen:

a.

Een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 100 mW, of

b.

Een golflengte langer dan 1 050 nm;

2.

Afzonderlijke, halfgeleider-“lasers” met verschillende transversale modi, of series (“arrays”) van afzonderlijke halfgeleider-“lasers”, met een golflengte langer dan 1 050 nm;

c.

Robijn-“lasers” met een uitgangsenergie van meer dan 20 J per impuls;

d.

Niet-“afstembare”“gepulseerde lasers” met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150 nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een “pulsduur” van 1 ns of meer doch niet meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende eigenschappen:

a.

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b.

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W;

2.

Een “piekvermogen” van meer dan 200 MW; of

3.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2.

Een “pulsduur” van meer dan 1 μs en met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

2.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 20 W; of

b.

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

2.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

e.

Niet-“afstembare”“lasers” met continugolf (CW) met een golflengte-output van meer dan 975 nm doch niet meer dan 1 150 nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een uitvoer met een enkelvoudige transversale modus, met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 12 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 10 W, geschikt om te werken met een pulsherhalingsfrequentie van meer dan 1 kHz; of

b.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 50 W; of

2.

Een uitvoer met verschillende transversale modi en met één of meer van de volgende kenmerken:

a.

“Wall-plug efficiency” van meer dan 18 % en een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 30 W; of

b.

Een “gemiddeld uitgangsvermogen” van meer dan 500 W;

Noot:

X.A.IV.005.e.2.b. omvat geen industriële “lasers” met “verschillende transversale modi” met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 2 kW en een totale massa van meer dan 1 200 kg. In deze noot omvat de totale massa alle componenten die nodig zijn om de “laser” te laten werken, bv. “laser”-stroombron, warmtewisselaar, maar geen externe optische apparatuur voor conditionering en/of transmissie van de straal.

f.

Niet-afstembare “lasers” met een golflengte-output van meer dan 1 400 nm doch niet meer dan 1 555 nm, en één of meer van de volgende eigenschappen:

1.

Een uitgangsenergie per impuls van meer dan 100 mJ en een gepulseerd “piekvermogen” van meer dan 1 W; of

2.

Een gemiddeld of CW (continugolf)-uitgangsvermogen van meer dan 1 W;

g.

Vrije elektronen-“lasers”.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.A.IV.005 wordt onder “Wall-plug efficiency” verstaan de verhouding tussen het “laser”-uitgangsvermogen (of “gemiddeld uitgangsvermogen”) en het elektrische ingangsvermogen dat nodig is om met de “laser” te werken, inclusief conditionering van de stroombron en thermische conditionering warmtewisselaar.

X.A.IV.006

“Magnetometers”, “supergeleidende” elektromagnetische sensoren, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a.

“Magnetometers”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, met een “gevoeligheid” lager (beter) dan 1,0 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.A.IV.006.a wordt onder “gevoeligheid” (ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

b.

“Supergeleidende” elektromagnetische sensoren, componenten vervaardigd van “supergeleidende” materialen:

1.

Ontworpen om te werken bij temperaturen beneden de “kritische temperatuur” van ten minste één van de “supergeleidende” componenten (met inbegrip van Josephson-effect-elementen en “supergeleidende” quantuminterferentie-elementen (“Squids”));

2.

Ontworpen voor het meten van magnetische veldsterkteschommelingen bij een frequentie van 1 KHz of minder; en

3.

Met een of meer van de volgende kenmerken:

a.

Met dunne-laag-“Squids” met een minimale elementafmeting kleiner dan 2 micrometer en met bijbehorende koppelschakelingen voor in- en uitvoer;

b.

Ontworpen om te werken met een zwenking van het magnetische veld groter dan 1 × 106 quanta magnetische flux per seconde;

c.

Ontworpen om te werken in het aardveld zonder magnetische afscherming; of

d.

Met een temperatuurcoëfficiënt lager (kleiner) dan 0,1 quantum magnetische flux/K.

X.A.IV.007

Zwaartekrachtmeters (gravimeters) voor gebruik te land, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, als hieronder:

a.

Met een statische nauwkeurigheid kleiner (beter) dan 100 μGal; of

b.

Van het type met kwartselement (Worden-type).

X.A.IV.008

Radarsystemen, apparatuur en belangrijke componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, als hieronder:

a.

Radarapparatuur voor aan boord van luchtvaartuigen, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

b.

“Voor gebruik in de ruimte gekwalificeerde”“laser”-radar of lichtdetectie- en afstandsbepalingsapparatuur (LIDAR) speciaal ontworpen voor landmetingen of meteorologische waarnemingen.

c.

Radarbeeldvormingssystemen met millimetergolfzichtverbetering speciaal ontworpen voor draaivleugelvliegtuigen, met alle volgende kenmerken:

1.

Geschikt om te werken in het frequentiegebied van 94 GHz;

2.

Een gemiddeld uitgangsvermogen van minder dan 20 mW;

3.

Radarstraalbreedte van 1 graad; en

4.

Operationeel bereik gelijk aan of groter dan 1 500 m.

X.A.IV.009

Specifieke verwerkingsapparatuur, als hieronder:

a.

Seismologische detectieapparatuur niet bedoeld in X.A.IV.009.c.

b.

Stralingsharde tv-camera’s, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c.

Seismologische inbraakdetectiesystemen die de lager van de bron van een gedetecteerd signaal detecteren, indelen en bepalen.

X.B.IV.001

Apparatuur, met inbegrip van gereedschap, matrijzen, armaturen of pasmallen, en andere speciaal ontworpen componenten en toebehoren daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor:

a.

De vervaardiging of inspectie van:

1.

Magneetveldondulatoren (“wigglers”) voor vrije-elektronenlasers;

2.

Fotoinjecteurs voor vrije-elektronenlasers;

b.

Voor de afstelling van het longitudinale magneetveld van vrije-elektronen-“lasers” overeenkomstig de vereiste toleranties.

X.C.IV.001

Glasvezels voor detectoren met een aangepaste structuur voor een “beat length” kleiner dan 500 mm (sterk dubbelbrekend) of niet in 6C002.b (19) beschreven materialen voor optische sensoren met een zinkgehalte van gelijk aan of meer dan 6 % per “molfractie”.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.C.IV.001:

1)

wordt onder “molfractie” verstaan de verhouding tussen het aantal mol van ZnTe en de som van de aantallen mol van CdTe en ZnTe in het kristal;

2)

wordt onder “beat length” verstaan de afstand die twee orthogonaal gepolariseerde signalen, die aanvankelijk in fase zijn, moeten afleggen teneinde 2 pi radiaal faseverschil te verkrijgen.

X.C.IV.002

Optische materialen, als hieronder:

a.

Materialen met lage optische absorptie, als hieronder:

1.

Fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer; of

Noot:

X.C.IV.002.a.1 heeft betrekking op fluoriden van zirkonium of aluminium en varianten daarvan.

2.

Fluorideglas in massa gemaakt van de verbindingen als bedoeld in 6C004.e.1 (20);

b.

“Halffabrikaten (“preforms”) voor glasvezels” gemaakt van fluorideverbindingen in massa die bestanddelen bevatten met een zuiverheid van 99,999 % of meer, “speciaal ontworpen” voor de vervaardiging van de “fluoridevezels” als bedoeld in X.A.IV.004.b.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.C.IV.002:

1)

wordt onder “fluoridevezels” verstaan vezels vervaardigd van bulk fluorideverbindingen;

2)

wordt onder “halffabrikaten (“preforms”) voor glasvezels” verstaan staven, ruwe gietstukken of stangen van glas, kunststof of andere materialen die speciaal zijn bewerkt om te worden gebruikt bij de vervaardiging van glasvezels. De eigenschappen van het halffabrikaat bepalen de basiseigenschappen van de daaruit getrokken glasvezels.

X.D.IV.001

“Programmatuur”, anders dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen als bedoeld in 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, of X.A.IV.008.

X.D.IV.002

“Programmatuur”, speciaal ontworpen voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur, als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, or X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Overige “programmatuur”, als hieronder:

a.

Toepassings-“programma’s” van luchtverkeersleidings- (ATC) “programmatuur” die zijn geïnstalleerd op universele computers geplaatst in een luchtverkeersleidingscentrum en geschikt voor het automatisch doorgeven van primaire radardoelgegevens (indien niet samengevoegd met secundaire loodsradar- (SSR) gegevens) van het gastheer-ATC-centrum aan een ander ATC-centrum.

b.

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

c.

“Broncode” speciaal ontworpen voor seismologische inbraakdetectiesystemen in X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 of X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van apparatuur, materialen of “programmatuur” als bedoeld in X.A.IV.002, X.A.IV.004, of X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, of X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Andere “technologie”, als hieronder:

a.

Optische fabricagetechnologieën voor serieproductie van optische componenten in een tempo van meer dan 10 m2 oppervlak per jaar op één enkele as en met:

1.

Een productieoppervlak groter dan 1 m2; en

2.

Een oppervlaktegetal groter dan λ/10 effectief (rms) bij de aangewezen golflengte;

b.

“Technologie” voor optische filters met een bandbreedte gelijk aan of minder dan 10 nm, een gezichtsveld (FOV) groter dan 40° en een resolutie groter dan 0,75 lijnenparen per milliradiaal;

c.

“Technologie” voor de “ontwikkeling” of de “productie” van camera’s als bedoeld in X.A.IV.003;

d.

“Technologie”, noodzakelijk voor de “ontwikkeling” of de “productie” van niet-triaxiale “magnetometers” of niet-triaxiale “magnetometer”-systemen met aardinductie, met één of meer van de volgende kenmerken:

1.

“Gevoeligheid” lager (beter) dan 0,05 nT (rms) effectieve waarde per vierkantswortel Hz bij een frequentie lager dan 1 Hz; of

2.

“Gevoeligheid” lager (beter) dan 1 × 10-3 nT effectieve waarde (rms) per vierkantswortel Hz bij frequenties van 1 Hz of meer.

e.

“Technologie” noodzakelijk voor de “ontwikkeling” of de “productie” van instrumenten voor opwaartse infraroodconversie met alle volgende eigenschappen:

1.

Een gevoeligheid bij een golflengte van meer dan 700 nm doch niet meer dan 1 500 nm; en

2.

Een combinatie van een infraroodfotodetector, lichtdiode (OLED) en nanokristal om infraroodlicht te converteren naar zichtbaar licht.

Technische noot:

Voor de toepassing van X.E.IV.003 wordt onder “gevoeligheid” (of ruisniveau) verstaan de effectieve waarde van het componentspecifieke laagst meetbare achtergrondgeluid.

Categorie V — Navigatie en vliegtuigelektronica

X.A.V.001

Boordcommunicatieapparatuur, alle instrumentatiesystemen voor traagheidsnavigatie in “luchtvaartuigen”, en andere avionische apparatuur, met inbegrip van componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Noot 1:

X.A.V.001. heeft geen betrekking op hoofdtelefoons of microfoons.

Noot 2:

X.A.V.001. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

X.B.V.001

Andere apparatuur speciaal ontworpen voor het testen, inspecteren of de “productie” van navigatieapparatuur en avionische apparatuur.

X.D.V.001

“Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

X.E.V.001

“Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van navigatieapparatuur, boordapparatuur voor communicatie en andere avionische apparatuur.

Categorie VI — Zeewezen en schepen

X.A.VI.001

Vaartuigen, mariene systemen of apparatuur, en speciaal daarvoor ontworpen componenten, componenten en toebehoren, als hieronder:

a.

Systemen voor onderwaterzien, als hieronder:

1.

Televisiesystemen (bestaande uit camera, lampen, controleapparatuur en apparatuur voor de overdracht van signalen) met een “systeemoplossend vermogen”, gemeten in de lucht, van meer dan 500 lijnen, die speciaal ontworpen of aangepast zijn om op afstand bediend te worden in een onderwatervoertuig; of

2.

Onderwatertelevisiecamera’s met een systeemoplossend vermogen, gemeten in de lucht, van meer dan 700 lijnen;

Technische noot:

Het systeemoplossende vermogen voor televisie is een maat voor het horizontale oplossende vermogen dat gewoonlijk wordt uitgedrukt als het maximale aantal lijnen per beeldschermhoogte dat op een testkaart onderscheiden kan worden, met toepassing van IEEE Standard 208/1960 of een equivalente norm.

b.

Fotografische camera’s speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een filmformaat van 35 mm of groter, met autofocussering of afstandsfocussering “speciaal ontworpen” voor gebruik onder water;

c.

Stroboscopische lichtbronnen, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water, met een lichtopbrengst van meer dan 300 J per flits;

d.

Andere onderwatercamera-apparatuur, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

e.

Niet gebruikt;

f.

Vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten), met inbegrip van opblaasboten, en specifiek daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

Noot:

X.A.VI.001.f heeft geen betrekking op vaartuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

g.

Scheepsmotoren (zowel binnen- als buitenboordmotoren) en onderzeemotoren en speciaal daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

h.

onafhankelijk onderwaterademapparaten (scuba-uitrusing) en toebehoren daarvoor, andere dan gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821;

i.

Reddingsvesten, opblaaspatronen, duikkompassen en duikcomputers;

Noot:

X.A.VI.001.i. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

j.

Onderwaterlichten en voortstuwingsapparatuur;

Noot:

X.A.VI.001.j. heeft geen betrekking op goederen voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen.

k.

Luchtcompressoren en filtersystemen speciaal ontworpen voor het vullen van luchtflessen;

X.D.VI.001

“Programmatuur” speciaal ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

X.D.VI.002

“Programmatuur” speciaal ontworpen voor de bediening van onbemande onderwatervoertuigen die in de olie- en gasindustrie worden gebruikt.

X.E.VI.001

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VI.001.

Categorie VII — Ruimtevaart en voortstuwing

X.A.VII.001

Dieselmotoren, en trekkers en speciaal daarvoor ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

a.

Dieselmotoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor vrachtwagens, trekkers en autotoepassingen, met een totaal uitgaand vermogen van 298 kW of meer.

b.

Terreinwieltrekkers met een laadvermogen van 9 t of meer; en belangrijke componenten en toebehoren, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

c.

Trekkers (wegtractors) voor opleggers, met enkelvoudige of tandemachterassen gespecificeerd voor 9 t per as of meer en speciaal ontworpen belangrijke componenten.

Noot:

X.A.VII.001.b en X.A.VII.001.c hebben geen betrekking op voertuigen gedurende tijdelijk verblijf, gebruikt voor privé-vervoer of voor het vervoer van passagiers of goederen uit of door het douanegebied van de Unie.

X.A.VII.002

Gasturbinemotoren en componenten andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

a.

Niet gebruikt.

b.

Niet gebruikt.

c.

Gasturbinemotoren voor luchtvaartuigen en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

Noot:

X.A.VII.002.c heeft geen betrekking op gasturbinemotoren die bestemd zijn voor burger-“luchtvaartuigen” en die gedurende meer dan acht jaar in bonafide burger-“luchtvaartuigen” in gebruik zijn. Indien deze meer dan acht jaar in gebruik zijn in bonafide burger-“luchtvaartuigen”, zie BIJLAGE XI.

d.

Niet gebruikt.

e.

Speciaal daarvoor ontworpen componenten voor vliegtuigademhalingsapparatuur werkend bij overdruk, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

X.B.VII.001

Apparatuur voor het testen door middel van trillingen en speciaal ontworpen componenten, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821.

Noot:

X.B.VII.001. heeft enkel betrekking op apparatuur voor de “ontwikkeling” of de “productie”. Het heeft geen betrekking op systemen voor controle van omstandigheden.

X.B.VII.002

Speciaal ontworpen “apparatuur”, gereedschappen of klemmen voor het vervaardigen of meten van gasturbinebladen of -schoepen of gegoten schoepuiteindeversterkingen, als hieronder:

a.

Automatische apparatuur die gebruikmaakt van niet-mechanische methoden voor het meten van de wanddikte van aerodynamische onderdelen;

b.

Gereedschappen, klemmen of meetuitrusting voor de “laser”-, waterstraal- of ECM/EDM-procedés voor het boren van gaten, als bedoeld in 9E003.c (22);

c.

Uitrusting voor het logen van keramische kernen;

d.

Uitrusting of gereedschappen voor het vervaardigen van keramische kernen;

e.

Uitrusting voor het bereiden van wasmodellen voor keramische mantels;

f.

Uitrusting voor het uitbranden of bakken van keramische mantels.

X.D.VII.001

“Programmatuur”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.D.VII.002

“Programmatuur”, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.001

“Technologie”, andere dan die gespecificeerd in de CML of in Verordening (EU) 2021/821, voor de “ontwikkeling” of de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.001 of X.B.VII.001.

X.E.VII.002

“Technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van apparatuur als bedoeld in X.A.VII.002 of X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Andere “technologie”, niet beschreven in 9E003 (23), als hieronder:

a.

Regelsystemen voor rotorbladtipspeling waarbij gebruik wordt gemaakt van actief compenserende omhullingen. De “technologie” is beperkt tot de ontwerp- en ontwikkelingsdatabase; of

b.

Gaslagers voor rotorsamenstellingen voor gasturbinemotoren.


(1)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(2)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(3)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(4)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(5)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(6)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(7)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(8)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(9)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(10)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(11)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(12)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(13)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(14)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(15)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(16)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(17)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(18)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(19)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(20)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(21)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(22)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.

(23)  Zie bijlage I bij Verordening (EU) 2021/821.


BIJLAGE VII

“BIJLAGE VIII

Lijst van de in artikel 2, lid 4, artikel 2 bis, lid 4, en artikel 2 quinquies, lid 4, bedoelde partnerlanden

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA


BIJLAGE VIII

“BIJLAGE IX

A.   Modelformulieren voor levering, overdracht, kennisgeving, aanvraag en vergunning voor de uitvoer

(als bedoeld in artikel 2 quater van deze verordening)

De uitvoervergunning is in alle lidstaten van de Europese Unie geldig tot de vervaldatum.

EUROPESE UNIE

UITVOERVERGUNNING/KENNISGEVING (Verordening (EU) 2022/328)

Voor kennisgevingen overeenkomstig artikel 2, lid 3, of artikel 2 bis, lid 3, van Verordening XXX/XXX, geef aan welk(e) punt(en) van toepassing is (zijn):

☐ a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

☐ b)

medische of farmaceutische doeleinden;

☐ c)

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

☐ d)

software-updates;

☐ e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

☐ f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan;

☐ g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Voor vergunningen, geef aan of de vergunning werd aangevraagd overeenkomstig artikel 2, lid 4, artikel 2, lid 5, artikel 2 bis, lid 4, artikel 2 bis, lid 5, of artikel 2 ter, lid 1, van Verordening XXX/XXX:

Voor vergunningen overeenkomstig artikel 2, lid 4, of artikel 2 bis, lid 4, van Verordening XXX/XXX, geef aan welk(e) punt(en) van toepassing is (zijn):

☐ a)

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

☐ b)

bestemd zijn voor de ruimtevaartindustrie, met inbegrip van samenwerking op academisch gebied en intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

☐ c)

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

☐ d)

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

☐ e)

bestemd zijn voor civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

☐ f)

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

☐ g)

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

Voor vergunningen overeenkomstig artikel 2 ter, lid 1, van Verordening XXX/XXX, geef aan welk(e) punt(en) van toepassing is (zijn):

☐ a)

de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben;

☐ b)

contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

1

1.

Exporteur

2.

Identificatienummer

3.

Vervaldatum (indien van toepassing)

 

 

4.

Aanspreekpuntgegevens

5.

Ontvanger

6.

Autoriteit van afgifte

7.

Agent/Vertegenwoordiger (indien andere personen dan de exporteur)

 

 

8.

Land van verzending

 

Code (1)

9.

Eindgebruiker (indien andere persoon dan de ontvanger)

10.

Lidstaat waar de producten zich bevinden of zullen bevinden

 

Code (2)

11.

Lidstaat waar de goederen normaliter onder de douane-uitvoerregeling worden gebracht

 

Code (2)

 

1

12.

Land van eindbestemming

Code (2)

Bevestig dat het een niet-militaire eindgebruiker betreft.

Ja/Nee

 

13.

Omschrijving van de producten (2)

14.

Land van oorsprong

Code  (2)

15.

Code geharmoniseerd systeem of gecombineerde nomenclatuur (indien van toepassing met acht cijfers; CAS-nummer indien beschikbaar)

16.

Controlelijst nr. (voor in de lijst opgenomen producten)

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

19.

Eindgebruik

Bevestig dat het een niet-militaire eindgebruiker betreft.

Ja/Nee

20.

Contractdatum (indien van toepassing )

21.

Douane-uitvoerregeling

22.

Aanvullende informatie:

Bestemd voor voorgedrukte informatie

Naar keuze van de lidstaten

 

In te vullen door de autoriteit van afgifte

Handtekening

Autoriteit van afgifte

Stempel

 

Datum

 


EUROPESE UNIE

(Verordening (EU) 2022/328)

1

Bis

1.

Exporteur

2.

Identificatienummer

 

 

 

 

 

13.

Omschrijving van de producten

14.

Land van oorsprong

Code  (3)

15.

Goederencode (indien van toepassing met acht cijfers; CAS-nummer indien beschikbaar)

16.

Controlelijst nr. (voor in de lijst opgenomen producten)

 

 

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

 

13.

Omschrijving van de producten

14.

Land van oorsprong

Code  (3)

15.

Goederencode (indien van toepassing met acht cijfers; CAS-nummer indien beschikbaar)

16.

Controlelijst nr. (voor in de lijst opgenomen producten)

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

 

13.

Omschrijving van de producten

14.

Land van oorsprong

Code  (3)

15.

Goederencode

16.

Controlelijst nr.

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

 

13.

Omschrijving van de producten

14.

Land van oorsprong

Code  (3)

15.

Goederencode

16.

Controlelijst nr.

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

 

13.

Omschrijving van de producten

14.

Land van oorsprong

Code  (3)

15.

Goederencode

16.

Controlelijst nr.

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

 

13.

Omschrijving van de producten

14.

Land van oorsprong

Code  (3)

15.

Goederencode

16.

Controlelijst nr.

17.

Valuta en waarde

18.

Hoeveelheid

Noot: In vak 1 van kolom 24 de nog beschikbare hoeveelheid en in vak 2 van kolom 24 de bij deze gelegenheid afgeboekte hoeveelheid vermelden.

23.

Nettohoeveelheid/waarde (nettomassa/andere eenheid – eenheid specificeren)

26.

Douanedocument (type en nummer) of uittreksel (nr.) en datum van afboeking

27.

Lidstaat, naam en handtekening, stempel van de afboekende autoriteit

24.

In cijfers

25.

Afgeboekte hoeveelheid/waarde, in letters

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

B.   Modelformulieren voor kennisgeving, aanvraag en vergunning voor tussenhandeldiensten / technische bijstand

(als bedoeld in artikel 2 quater van deze verordening)

EUROPESE UNIE

VERLENING VAN TECHNISCHE BIJSTAND (Verordening (EU) 2022/328)

Voor kennisgevingen overeenkomstig artikel 2, lid 3, of artikel 2 bis, lid 3, van Verordening XXX/XXX, geef aan welk(e) punt(en) van toepassing is (zijn):

☐ a)

humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;

☐ b)

medische of farmaceutische doeleinden;

☐ c)

de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;

☐ d)

software-updates;

☐ e)

gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;

☐ f)

het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan;

☐ g)

persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Voor vergunningen, geef aan of de vergunning werd aangevraagd overeenkomstig artikel 2, lid 4, artikel 2, lid 5, artikel 2 bis, lid 4, artikel 2 bis, lid 5, of artikel 2 ter, lid 1, van Verordening XXX/XXX:

Voor vergunningen overeenkomstig artikel 2, lid 4, of artikel 2 bis, lid 4, van Verordening XXX/XXX, geef aan welk(e) punt(en) van toepassing is (zijn):

☐ a)

bestemd zijn voor samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;

☐ b)

bestemd zijn voor de ruimtevaartindustrie, met inbegrip van samenwerking op academisch gebied en intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma’s;

☐ c)

bestemd zijn voor de bediening, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, alsook voor civiele nucleaire samenwerking, met name op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

☐ d)

bestemd zijn voor maritieme veiligheid;

☐ e)

bestemd zijn voor civiele telecommunicatienetwerken, met inbegrip van de verlening van internetdiensten;

☐ f)

uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

☐ g)

bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies.

Voor vergunningen overeenkomstig artikel 2 ter, lid 1, van Verordening XXX/XXX, geef aan welk(e) punt(en) van toepassing is (zijn):

☐ a)

de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben;

☐ b)

contracten die zijn gesloten vóór 26 februari 2022, of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van zulke contracten, op voorwaarde dat de vergunning vóór 1 mei 2022 wordt aangevraagd.

1

1.

Tussenhandelaar/ Verlener van technische bijstand/ Aanvrager

2.

Identificatienummer

3.

Vervaldatum (indien van toepassing)

 

 

4.

Aanspreekpuntgegevens

5.

Exporteur in derde land van oorsprong (indien van toepassing)

6.

Autoriteit van afgifte

7.

Ontvanger

 

8.

Lidstaat waar de tussenhandelaar/verlener van technische bijstand verblijft of gevestigd is

Code (4)

9.

Land van oorsprong/ Land waar de producten waarvoor tussenhandeldiensten worden verleend, zich bevinden

Code (4)

10.

Eindgebruiker in derde land van bestemming (indien andere persoon dan de geadresseerde)

11.

Land van bestemming

Code (4)

 

12.

Betrokken derden, bv. agenten (voor zover van toepassing)

 

1

 

Bevestig dat het een niet-militaire eindgebruiker betreft.

Ja/Nee

 

13.

Omschrijving van de producten/technische bijstand.

14.

Code geharmoniseerd systeem of gecombineerde nomenclatuur (indien van toepassing)

15.

Controlelijst nr. (indien van toepassing)

16.

Valuta en waarde

17.

Hoeveelheid (indien van toepassing)

18.

Eindgebruik

Bevestig dat het een niet-militaire eindgebruiker betreft.

Ja/Nee

19.

Aanvullende informatie:

Bestemd voor voorgedrukte informatie

Naar keuze van de lidstaten

 

In te vullen door de autoriteit van afgifte

Handtekening

Autoriteit van afgifte

Stempel

 

 

Datum

 


(1)  Zie Verordening (EG) nr. 1172/95 (PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10).

(2)  Desgewenst kan deze omschrijving in een of meer bijlagen bij dit formulier (1 bis) worden bijgevoegd. Gelieve dan in dit vakje het precieze aantal bijlagen te vermelden. De omschrijving moet zo nauwkeurig mogelijk zijn en, indien relevant, het CAS-nummer of andere referenties voor met name chemische producten bevatten.

(3)  Desgewenst kan deze omschrijving in een of meer bijlagen bij dit formulier (1 bis) worden bijgevoegd. Gelieve dan in dit vakje het precieze aantal bijlagen te vermelden. De omschrijving moet zo nauwkeurig mogelijk zijn en, indien relevant, het CAS-nummer of andere referenties voor met name chemische producten bevatten.

(4)  Zie Verordening (EG) nr. 1172/95 (PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10).


BIJLAGE IX

“BIJLAGE X

Lijst van de in artikel 3 ter, lid 1, bedoelde goederen en technologie

GN

Product

8479 89 97 of 8543 70 90

Akylerings- en isomerisatie-eenheden

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor de productie van aromatische koolwaterstoffen

8419 40 00

Eenheden voor de vacuümdestillatie van ruwe olie

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor katalytisch reformeren/kraken

8419 89 98 , 8419 89 30 of 8419 89 10

Delayed coker eenheden

8419 89 98 , 8419 89 30 of 8419 89 10

Eenheden voor flexibel vercooksen

8479 89 97

Hydrokrakers

8419 89 98 , 8419 89 30 , 8419 89 10 , of 8479 89 97

Reactorvaten met hydrokraken

8479 89 97 of 8543 70 90

Technologie voor waterstofgeneratie

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8479 89 97 of 8543 70 90

Technologie voor terugwinning en zuivering van waterstof

8479 89 97 of 8543 70 90

Technologie/eenheden voor waterstofbehandeling

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor nafta-isomerisatie

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor polymerisatie

8419 89 10 , 8419 89 30 , of 8419 89 98 , 8479 89 97 of 8543 70 90

Behandeling van raffinagerestgas en technologie voor zwavelterugwinning (inclusief eenheden voor aminegaswassing, zwavelterugwinningseenheden, restgasbehandelingseenheden)

8456 90 00 , 8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor desasfaltering met solvent

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor zwavelproductie

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor zwavelzuuralkylering en zwavelzuurregeneratie

8419 89 10 , 8419 89 30 , of 8419 89 98 , 8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor thermisch kraken

8479 89 97 of 8543 70 90

Transkyleringseenheden [voor tolueen en zware aromatische koolwaterstoffen]

8479 89 97 of 8543 70 90

Viscositeitsreductie

8479 89 97 of 8543 70 90

Eenheden voor het hydrokraken van vacuümgasolie


BIJLAGE X

“BIJLAGE XI

Lijst van de in artikel 3 quater, lid 1, bedoelde goederen en technologie

GN-code

Beschrijving

88

Luchtvaart en ruimtevaart


BIJLAGE XI

“BIJLAGE XII

Lijst van de in artikel 5, lid 2, punt c), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

Alfa Bank;

Bank Otkritie;

Bank Rossiya; en

Promsvyazbank


BIJLAGE XII

“BIJLAGE XIII

Lijst van de in artikel 5, lid 4, punt a), bedoelde rechtspersonen, entiteiten en lichamen

Almaz-Antey;

Kamaz;

Commerciële zeehaven van Novorossiysk;

Rostec (Russian Technologies State Corporation);