29.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 384/84


VERORDENING (EU) 2021/1891 VAN DE COMMISSIE

van 26 oktober 2021

tot wijziging van de bijlagen XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de invoer in en doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (1), en met name artikel 41, lid 3, eerste en derde alinea, en artikel 42, lid 2, punten a), b) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) bevat uitvoeringsbepalingen voor de in Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgestelde volks- en diergezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten, met inbegrip van modellen van gezondheidscertificaten en de lijst van derde landen waaruit de invoer in en de doorvoer door de Unie van zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten is toegestaan.

(2)

Hoofdstuk II van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat met name de specifieke eisen voor de invoer in en de doorvoer door de Unie van zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor een ander gebruik dan in de voederketen van landbouwhuisdieren met uitzondering pelsdieren. Dergelijke zendingen moeten onder andere aan de in afdeling 1, tabel 2, van dat hoofdstuk vastgestelde regels voldoen.

(3)

Meer bepaald bevat rij 14 van tabel 2 onder andere de lijst van derde landen waaruit de invoer in en de doorvoer door de Unie is toegestaan van zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen, met inbegrip van zendingen bont voor de vervaardiging van afgeleide producten, categorie 3-materiaal, zoals bedoeld in artikel 10, punt n), van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Bepaalde lidstaten hebben gevraagd om rij 14 van tabel 2 te wijzigen om er een lijst van derde landen waaruit de invoer in de Unie van bont voor de vervaardiging van afgeleide producten is toegestaan, in op te nemen. Er bestaat geen lijst van derde landen waaruit de invoer in de Unie van producten van pelsdieren is toegestaan, maar Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) bevat een lijst van derde landen, gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vers vlees van hoefdieren is toegestaan. Naar aanleiding van de evaluatie van het verzoek van de lidstaten moet in rij 14 van tabel 2 een lijst van derde landen waaruit de invoer in de Unie van bont voor de vervaardiging van afgeleide producten is toegestaan, worden opgenomen. Aangezien de derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van vers vlees van hoefdieren is toegestaan, een hoog niveau van officiële controles en bescherming van de volks- en diergezondheid bieden, is het opportuun om de invoer van bont voor de vervaardiging van afgeleide producten uit die derde landen toe te staan.

(4)

Bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Daarnaast bevatten hoofdstuk 3 (F) en hoofdstuk 8 van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 modellen van gezondheidscertificaten voor de invoer in of de doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, respectievelijk voor doeleinden buiten de voederketen of voor handelsmonsters. Die modellen van gezondheidscertificaten bevatten onder andere de vereiste dat dieren waarvan dierlijke bijproducten zijn afgeleid, gedurende 40 dagen vóór de slacht op een enkel bedrijf moeten hebben verbleven. Wat de diergezondheid betreft, waarborgt die verblijfsduur van 40 dagen voorafgaand aan de slacht de veiligheid van onverwerkte dierlijke bijproducten wanneer zij in de Unie worden ingevoerd. Vrijheid van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie is volgens de normen van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) de gunstigste diergezondheidsstatus en derde landen met die diergezondheidsstatus mogen zendingen vers vlees invoeren in en doorvoeren door de Unie zonder een verblijfsduur van 40 dagen toe te passen, mits zij aan alle andere diergezondheidsvoorschriften voldoen. Bepaalde derde landen die vrij zijn van mond-en-klauwzeer zonder vaccinatie, hebben aan de Commissie gevraagd om te worden goedgekeurd voor de invoer in de Unie van onverwerkte dierlijke bijproducten zonder toepassing van de verblijfsduur van 40 dagen voorafgaand aan de slacht. De diergezondheidsvoorwaarden voor de invoer van dierlijke bijproducten moet worden afgestemd op de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van vers vlees zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie.

(6)

De modellen van gezondheidscertificaten voor dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren in hoofdstuk 3 (F) van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 en voor dierlijke bijproducten voor doeleinden buiten de voederketen of voor handelsmonsters in hoofdstuk 8 van die bijlage moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Daarnaast is in hoofdstuk V van bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bepaald dat afgeleide producten van categorie 1- of categorie 2-materiaal permanent moeten worden gemerkt met een chemische merkstof om te voorkomen dat zij in de voederketen terechtkomen en om officiële controles van diervoeders mogelijk te maken. Het merken met een chemische merkstof is niet vereist voor gesmolten vet van categorie 3. Derhalve is een correctie nodig van de foute bewoording in het modelgezondheidscertificaat in hoofdstuk 10 (B) van bijlage XV bij die verordening voor de invoer van niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor bepaalde doeleinden buiten de voederketen, bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Unie.

(8)

Bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Om verstoring van de handel te vermijden, moet deze verordening voorzien in een overgangsperiode waarin de invoer in en doorvoer door de Unie van goederen waarop de in deze verordening vastgestelde wijzigingen van Verordening (EU) nr. 142/2011 betrekking hebben, toegestaan blijven op voorwaarde dat die goederen voldoen aan de voorschriften van Verordening (EU) nr. 142/2011 voordat die bij deze verordening werden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Zendingen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat dat volgens het toepasselijke modelgezondheidscertificaat in de hoofdstukken 3 (F), 8 en 10 (B) van bijlage XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011, in de versie die van toepassing was vóór de wijzigingen zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, naar behoren is ingevuld en ondertekend, worden nog gedurende een overgangsperiode die loopt tot en met 31 mei 2022 voor invoer in of doorvoer door de Unie aanvaard, op voorwaarde dat die gezondheidscertificaten uiterlijk op 31 maart 2022 werden ingevuld en ondertekend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).


BIJLAGE

Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 1, tabel 2, rij 14, wordt aan de kolom “Lijsten van derde landen” het volgende punt d) toegevoegd:

“d)

voor bont voor de vervaardiging van afgeleide producten:

derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage XIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (*1) waaruit de binnenkomst in de Unie van vers vlees van hoefdieren is toegestaan.

(*1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).”."

2)

Bijlage XV wordt als volgt gewijzigd:

a)

hoofdstuk 3 (F) wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 3 (F)

Gezondheidscertificaat

Voor dierlijke bijproducten(3) voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren bestemd voor verzending naar of doorvoer door(2) de Europese Unie

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6
”;

b)

hoofdstuk 8 wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 8

Gezondheidscertificaat

Voor dierlijke bijproducten voor doeleinden buiten de voederketen of voor handelsmonsters (2), bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese Unie

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12
”;

c)

hoofdstuk 10 (B) wordt vervangen door:

“HOOFDSTUK 10 (B)

Gezondheidscertificaat

Voor niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor bepaalde doeleinden buiten de voederketen, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese Unie

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17
”.


(*1)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).”.”