11.3.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/425 VAN DE COMMISSIE

van 9 maart 2021

tot opschorting van de handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 zijn ingesteld naar aanleiding van de uitspraak in een handelsgeschil in het kader van het Memorandum inzake geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad tot vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie werden vastgesteld (1), en met name artikel 7, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 7 november 2020 heeft de Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 (2) betreffende handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika (de Verenigde Staten) naar aanleiding van de uitspraak in een handelsgeschil in het kader van het Memorandum inzake geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vastgesteld, die voorziet in de toepassing van aanvullende douanerechten op de invoer in de Unie van een aantal producten van oorsprong uit de Verenigde Staten.

(2)

Luidens overweging 9 van Verordening (EU) 2020/1646 is de Commissie voornemens de toepassing van de verordening op te schorten indien de Verenigde Staten de tegenmaatregelen tegen invoer van bepaalde producten uit de Europese Unie in verband met de WTO-geschillen over grote burgerluchtvaartuigen opschorten.

(3)

Op 4 maart 2021 is met de Verenigde Staten overeengekomen om alle maatregelen voor een periode van vier maanden over en weer op te schorten, zodat, zodra de interne procedures aan beide zijden zijn afgerond, kan worden onderhandeld over een evenwichtige regeling van de WTO-geschillen over grote burgerluchtvaartuigen.

(4)

Overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) nr. 654/2014 kan de Commissie om redenen van urgentie onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vaststellen tot opschorting van handelspolitieke maatregelen, wanneer deze opschorting verband houdt met de wijziging van de desbetreffende maatregel van het derde land,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 wordt opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf de inwerkingtreding van de onderhavige verordening. Behoudens eventuele verdere opschorting of wijziging zullen de douanerechten waarin Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 voorziet met ingang van 11 juli 2021 derhalve opnieuw van toepassing zijn.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 189 van 27.6.2014, blz. 50; gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/1843 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 (PB L 272 van 16.10.2015, blz. 1), en Verordening (EU) 2021/167 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 (PB L 49 van 12.2.2021, blz. 1).

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1646 van de Commissie van 7 november 2020 betreffende handelspolitieke maatregelen met betrekking tot bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika naar aanleiding van de uitspraak in een handelsgeschil in het kader van het Memorandum inzake geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie (PB L 373 van 9.11.2020, blz. 1).