1.10.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 348/5


BESLUIT (EU) 2021/1733 VAN DE RAAD

van 23 september 2021

betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot de wijziging van Protocol 30 betreffende specifieke bepalingen voor de organisatie van samenwerking op het gebied van de statistiek, en van Protocol 31 betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, die zijn gehecht aan de EER-overeenkomst (programma voor de interne markt)

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114, artikel 43, lid 2, artikel 168, lid 4, punt b), en de artikelen 173 en 338, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (2) (“de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

(2)

Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan het Gemengd Comité van de EER besluiten onder meer Protocol 30 betreffende specifieke bepalingen voor de organisatie van samenwerking op het gebied van de statistiek (“Protocol 30”) en Protocol 31 betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (“Protocol 31”), die zijn gehecht aan de EER-overeenkomst te wijzigen.

(3)

Verordening (EU) 2021/690 van het Europees Parlement en de Raad (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Protocol 30 en Protocol 31 bij de EER-overeenkomst moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot de voorgestelde wijziging van Protocol 30 betreffende specifieke bepalingen voor de organisatie van samenwerking op het gebied van de statistiek en Protocol 31 betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden, die zijn gehecht aan de EER-overeenkomst, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER (4).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 23 september 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

G. DOVŽAN


(1)  PB L 305 van 30.11.1994, blz. 6.

(2)  PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3.

(3)  Verordening (EU) 2021/690 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van een programma voor de interne markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, het gebied van planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, en Europese statistieken (programma voor de interne markt), en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014 en (EU) nr. 652/2014 (PB L 153 van 3.5.2021, blz. 1).

(4)  Zie document ST 11225/21 op http://register.consilium.europa.eu