17.8.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 269/2


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1201 VAN DE COMMISSIE

van 14 augustus 2020

betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (1), en met name artikel 28, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van de Commissie (2) is sinds mei 2015 van toepassing om verdere verspreiding en het binnenbrengen in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) (“het nader omschreven plaagorganisme”) te voorkomen. Dat uitvoeringsbesluit is meermaals geactualiseerd om rekening te houden met de op die momenten beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens.

(2)

Op 15 mei 2019 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een nieuw wetenschappelijk advies (3) uitgebracht over het risico voor de plantgezondheid van het nader omschreven plaagorganisme op het grondgebied van de Unie, met bijzondere aandacht voor mogelijke vestiging, verspreiding over korte en lange afstand, de lengte van de asymptomatische periode, de gevolgen van het nader omschreven plaagorganisme en een actualisering van de opties voor risicobeperking. Op 15 mei 2019 heeft de EFSA een wetenschappelijk verslag (4) bekendgemaakt over de doeltreffendheid van de maatregelen ter bestrijding van het nader omschreven plaagorganisme in de plant, waarin de eerdere verklaring dat er momenteel geen bestrijdingsmaatregelen beschikbaar zijn om het nader omschreven plaagorganisme in openveldomstandigheden uit een zieke plant te verwijderen, werd bevestigd. Op 25 juni 2019 heeft de EFSA richtsnoeren voor onderzoek naar het nader omschreven plaagorganisme (5) bekendgemaakt waarin nadere elementen worden verstrekt om gerichtere onderzoeksactiviteiten te waarborgen. Op 28 april 2020 heeft de EFSA de database geactualiseerd van plantensoorten die wereldwijd door het nader omschreven plaagorganisme besmet bleken te zijn (6). Bovendien heeft de EFSA op 8 juni 2020 richtsnoeren voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa (7) bekendgemaakt, die de lidstaten zullen helpen de betrouwbaarheid, de voorgestelde aangenomen prevalentie en de voorbereiding van de onderzoeksactiviteiten te realiseren die op het grondgebied van de Unie in en buiten de afgebakende gebieden moeten worden uitgevoerd.

(3)

Uit de recente wetenschappelijke ontwikkelingen, de resultaten van de door de Commissie in de betrokken lidstaten uitgevoerde audits en de ervaring met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 blijkt dat die maatregelen moeten worden geactualiseerd om een gerichtere aanpak van de bestrijding van het nader omschreven plaagorganisme op het grondgebied van de Unie te waarborgen.

(4)

Voor de duidelijkheid moet de definitie van waardplanten betrekking hebben op alle plantensoorten of -geslachten waarvan wereldwijd is vastgesteld dat zij met het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet, terwijl de definitie van nader omschreven planten alleen op die waardplanten betrekking mag hebben waarvan is vastgesteld dat zij met een bepaalde ondersoort van het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet. In dit verband, en om een zekere evenredigheid te waarborgen, mogen sommige maatregelen van deze verordening uitsluitend van toepassing zijn op waardplanten en enkele andere uitsluitend op nader omschreven planten.

(5)

Teneinde een beter overzicht van de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme te waarborgen, moeten de lidstaten de jaarlijkse onderzoeken naar die aanwezigheid in overeenstemming met de meest recente wetenschappelijke en technische informatie intensiveren.

(6)

Om het nader omschreven plaagorganisme uit te roeien en de verdere verspreiding ervan in de rest van de Unie te voorkomen, moeten de lidstaten afgebakende gebieden — bestaande uit een besmette zone en een bufferzone — instellen en uitroeiingsmaatregelen nemen. De breedte van de bufferzones moet in verhouding staan tot het risiconiveau en het verspreidingsvermogen van de vector.

(7)

Het is echter niet noodzakelijk een afgebakend gebied in te stellen als het gaat om geïsoleerde gevallen van recentelijk binnengebrachte, met het nader omschreven plaagorganisme besmette planten en het plaagorganisme van die planten kan worden verwijderd. Dit is de meest proportionele aanpak, mits de in het betrokken gebied verrichte onderzoeken tot de conclusie leiden dat het nader omschreven plaagorganisme er niet is gevestigd.

(8)

In bepaalde gebieden van de Unie moet worden geconcludeerd dat het niet langer mogelijk is het nader omschreven plaagorganisme uit te roeien. De betrokken lidstaten moeten daarom de mogelijkheid krijgen om in die gebieden maatregelen voor de inperking, in plaats van de uitroeiing, van dat plaagorganisme toe te passen. Die maatregelen mogen minder streng zijn dan de maatregelen voor de uitroeiing ervan, maar zij moeten een zorgvuldige aanpak van de onderzoeken waarborgen en meer voorzorgsmaatregelen in de respectieve bufferzones en aan de randen van de besmette zones garanderen, teneinde de verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme naar de rest van het grondgebied van de Unie te voorkomen.

(9)

Om te waarborgen dat de besmette planten onmiddellijk worden verwijderd en verdere verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme naar de rest van het grondgebied van de Unie te voorkomen, moet het toezicht op de afgebakende gebieden jaarlijks op het meest geschikte tijdstip van het jaar worden uitgevoerd. Het toezicht moet ook op vectoren zijn gericht die in het afgebakende gebied aanwezig zijn, teneinde het risico van verdere verspreiding via vectoren te bepalen en de doeltreffendheid van de fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen te beoordelen die tegen de vectorpopulatie worden toegepast, in alle stadia daarvan.

(10)

Overeenkomstig de meest recente wetenschappelijke gegevens, bevestigt de ervaring dat de bestrijding van de vector, samen met de onmiddellijke verwijdering van het bacteriële entmateriaal, van essentieel belang is om verdere verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme naar de rest van het grondgebied van de Unie te voorkomen. De lidstaten moeten derhalve de correcte toepassing van de fytosanitaire behandelingen tegen de vectorpopulatie waarborgen in alle stadia daarvan, zowel voorafgaand aan de verwijdering van de planten, als tijdens de rest van het jaar. Bij deze behandelingen moeten efficiënte chemische, biologische of mechanische behandelingen tegen de vectoren worden toegepast, waarbij, waar mogelijk, de voorkeur aan niet-chemische oplossingen wordt gegeven.

(11)

Plantensoorten waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn voor de ondersoorten van het in het afgebakende gebied aangetroffen nader omschreven plaagorganisme en die gedurende ten minste een deel van hun leven in dat afgebakende gebied zijn geteeld, of die via een dergelijk gebied zijn verplaatst, lopen een groter risico met het nader omschreven plaagorganisme besmet te zijn geraakt. Daarom is het proportioneel om uitsluitend voor de verplaatsing binnen de Unie van nader omschreven planten bijzondere voorschriften vast te stellen. Het is ook proportioneel om voor de verplaatsing van die planten binnen de besmette zones of van de besmette zones naar de bufferzones minder strenge voorschriften toe te passen dan voor de verplaatsing van die planten naar een plaats buiten de afgebakende gebieden.

(12)

Om de handel te vergemakkelijken, tegelijkertijd de gezondheid van planten te beschermen en rekening te houden met de aard van het nader omschreven plaagorganisme, moeten waardplanten van oorsprong uit een derde land waar dat plaagorganisme niet voorkomt, bij binnenkomst in de Unie vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat met een aanvullende verklaring dat het land vrij is van het nader omschreven plaagorganisme.

(13)

Om te waarborgen dat in de Unie binnengebrachte waardplanten uit gebieden van derde landen waarvan bekend is dat het nader omschreven plaagorganisme er aanwezig is, vrij zijn van het nader omschreven plaagorganisme, moeten voor het binnenbrengen in de Unie vergelijkbare voorschriften gelden als voor de verplaatsing van de nader omschreven planten van oorsprong uit afgebakende gebieden.

(14)

In het licht van de meest recente wetenschappelijke en technische gegevens moeten de onderzoeksactiviteiten die door derde landen worden verricht om de afwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme in gebieden op hun grondgebied of in voor uitvoer naar de Unie erkende productielocaties te bevestigen, ook worden geïntensiveerd.

(15)

Er moeten voorschriften worden vastgesteld voor officiële controles van verplaatsingen van de nader omschreven planten uit de afgebakende gebieden naar de rest van het grondgebied van de Unie en voor het binnenbrengen in de Unie van waardplanten uit derde landen. Die voorschriften moeten proportioneel en doeltreffend zijn en hierbij moet rekening worden gehouden met de bepalingen van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (8), die op 14 december 2019 van toepassing zijn geworden.

(16)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 moet derhalve worden ingetrokken.

(17)

Wat betreft de onderzoeksactiviteiten die in gebieden op het grondgebied van de Unie worden uitgevoerd waar, voor zover bekend, het plaagorganisme niet voorkomt of waar een afwijking betreffende de instelling van afgebakende gebieden wordt toegepast, alsook in gebieden of productielocaties van derde landen, is het passend de lidstaten en derde landen voldoende tijd te gunnen om deze activiteiten zodanig te op te zetten dat zij het vereiste niveau van statistische betrouwbaarheid bieden. De voorschriften betreffende deze onderzoeksactiviteiten moeten derhalve met ingang van 1 januari 2023 van toepassing zijn.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

“nader omschreven plaagorganisme”: Xylella fastidiosa (Wells et al.) en elke ondersoort daarvan;

b)

“waardplanten”: alle voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van de in bijlage I opgenomen geslachten of soorten;

c)

“nader omschreven planten”: voor opplant bestemde waardplanten, met uitzondering van zaden, van de in bijlage II opgenomen geslachten of soorten waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn voor de nader omschreven ondersoorten van het nader omschreven plaagorganisme.

HOOFDSTUK II

JAARLIJKSE ONDERZOEKEN NAAR DE AANWEZIGHEID VAN HET NADER OMSCHREVEN PLAAGORGANISME EN NOODPLANNEN

Artikel 2

Onderzoeken van het grondgebied van de lidstaten op het nader omschreven plaagorganisme

1.   De lidstaten voeren jaarlijks onderzoek van de waardplanten uit om op hun grondgebied het nader omschreven plaagorganisme op te sporen.

2.   Deze onderzoeken worden door de bevoegde autoriteiten uitgevoerd, of onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteiten.

3.   Deze onderzoeken worden op basis van het risiconiveau uitgevoerd. Zij vinden in de open lucht plaats, zowel op teeltvelden, in boomgaarden, in wijngaarden, alsmede in kwekerijen, tuincentra en/of handelscentra, natuurgebieden en op andere relevante locaties.

4.   Deze onderzoeken bestaan uit het verzamelen van monsters van voor opplant bestemde planten en het testen daarvan. Rekening houdend met de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk binnen de betrokken lidstaat met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten vast te stellen.

5.   Deze onderzoeken worden op geschikte momenten in het jaar uitgevoerd om het nader omschreven plaagorganisme op te kunnen sporen, rekening houdend met de biologische eigenschappen van dat plaagorganisme en de vectoren daarvan, de aanwezigheid en de biologische eigenschappen van waardplanten, en de wetenschappelijke en technische gegevens waarnaar in de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA wordt verwezen.

6.   Op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme wordt toezicht gehouden met behulp van een van de in bijlage IV vermelde moleculaire tests. Wanneer in andere dan de afgebakende gebieden positieve resultaten worden vastgesteld, wordt de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme bevestigd met nog een positieve moleculaire test die in die bijlage is opgenomen en die op andere delen van het genoom is gericht. Die tests zullen op hetzelfde plantenmonster worden uitgevoerd of, indien passend voor de gebruikte, bevestigende moleculaire test, op hetzelfde plantenextract.

7.   Voor elke plantensoort in het afgebakende gebied waarvan besmetting met het nader omschreven plaagorganisme wordt vastgesteld, wordt onderzocht met welke ondersoort van het nader omschreven plaagorganisme besmetting heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de in bijlage IV, deel B, vermelde moleculaire tests.

8.   De lidstaten brengen verslag uit over de resultaten van de in lid 1 bedoelde onderzoeken overeenkomstig artikel 22, lid 3, van Verordening (EU) 2016/2031.

Artikel 3

Noodplannen

1.   Elke lidstaat stelt een noodplan op. In dat noodplan worden de maatregelen vastgelegd die op zijn grondgebied moeten worden getroffen met betrekking tot:

a)

de uitroeiing van het nader omschreven plaagorganisme zoals vastgelegd in de artikelen 7 tot en met 11;

b)

de verplaatsingen van nader omschreven planten binnen de Unie, zoals vastgelegd in de artikelen 19 tot en met 26;

c)

de officiële controles die moeten worden verricht in verband met verplaatsingen van nader omschreven planten binnen de Unie en van waardplanten die de Unie worden binnengebracht, zoals vastgelegd in de artikelen 32 en 33.

Elke lidstaat actualiseert zijn noodplan, voor zover nodig, uiterlijk op 31 december van elk jaar. De in het kader van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 opgestelde noodplannen worden uiterlijk op 31 december 2020 geactualiseerd.

2.   Naast de in artikel 25, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde elementen bevat het noodplan alle volgende elementen:

a)

het minimum aan middelen dat beschikbaar moet worden gesteld en de procedures voor het beschikbaar stellen van aanvullende middelen in geval van bevestigde of vermoedelijke aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme;

b)

voorschriften betreffende de procedure om vast te stellen wie de eigenaren van de te verwijderen planten zijn, de procedure voor kennisgeving van het bevel tot verwijdering en de procedure om toegang tot particuliere eigendommen te krijgen.

HOOFDSTUK III

AFGEBAKENDE GEBIEDEN

Artikel 4

Instelling van afgebakende gebieden

1.   Wanneer de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme officieel is bevestigd, bakent de betrokken lidstaat onverwijld een gebied af.

Wanneer uitsluitend de aanwezigheid van een of meer bepaalde ondersoorten van het nader omschreven plaagorganisme is bevestigd, hoeft de betrokken lidstaat slechts voor die ondersoorten een gebied af te bakenen.

Zolang niet is bevestigd om welke ondersoort het gaat, bakent de betrokken lidstaat dat gebied af voor het nader omschreven plaagorganisme en alle mogelijke ondersoorten daarvan.

2.   Het afgebakende gebied omvat een besmette zone en een bufferzone.

De besmette zone heeft een straal van ten minste 50 m rond de plant waarvan besmetting met het nader omschreven plaagorganisme is vastgesteld.

De bufferzone heeft de volgende breedte:

a)

in geval van een besmette zone die is ingesteld om de in de artikelen 7 tot en met 11 bedoelde uitroeiingsmaatregelen te treffen: ten minste 2,5 km;

b)

in geval van een besmette zone die is ingesteld om de in de artikelen 12 tot en met 17 bedoelde inperkingsmaatregelen te nemen: ten minste 5 km.

3.   De Commissie houdt een lijst bij van de door de lidstaten afgebakende gebieden, waarvan overeenkomstig artikel 18, lid 6, van Verordening (EU) 2016/2031 kennis is gegeven, en maakt deze lijst bekend.

Artikel 5

Afwijkingen van de instelling van afgebakende gebieden

1.   In afwijking van artikel 4 mag de bufferzone die rond de besmette zone voor uitroeiing is ingesteld, worden beperkt tot een breedte van minimaal 1 km wanneer het vertrouwen groot is dat de initiële aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme niet tot verspreiding heeft geleid en wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

alle nader omschreven planten die zich in de besmette zone bevonden, zijn, ongeacht de gezondheidstoestand daarvan, onmiddellijk bemonsterd en verwijderd;

b)

sinds de uitroeiingsmaatregelen zijn genomen, zijn, op basis van officiële tests die in de loop van het jaar ten minste één keer zijn verricht met inachtneming van de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA, in de besmette zone geen andere met het nader omschreven plaagorganisme besmette planten aangetroffen;

c)

tijdens het eerste jaar nadat is vastgesteld dat het nader omschreven plaagorganisme voorkomt, is ten minste één keer een onderzoek uitgevoerd in een zone met een breedte van ten minste 2,5 km rondom de besmette zone, waaruit blijkt dat het nader omschreven plaagorganisme niet in die zone voorkomt. De betrokken lidstaat neemt monsters van de waardplanten in die zone en test deze. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 90 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten vast te stellen, rekening houdend met het feit dat voor de eerste 400 m rond de besmette planten een hoger risico geldt dan voor het andere gedeelte van dat gebied;

d)

sinds de uitroeiingsmaatregelen zijn genomen, zijn, op basis van twee keer tijdens het vluchtseizoen van de vector overeenkomstig internationale normen voor fytosanitaire maatregelen uitgevoerde tests, noch in de besmette zone, noch in de directe omgeving daarvan, vectoren van het nader omschreven plaagorganisme aangetroffen. Die tests leiden tot de conclusie dat natuurlijke verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme uitgesloten is.

2.   Wanneer de betrokken lidstaat de breedte van de bufferzone overeenkomstig lid 1 beperkt, stelt hij de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de redenen waarom hij dit gerechtvaardigd acht.

3.   In afwijking van artikel 4 kan de betrokken lidstaat besluiten niet onmiddellijk een afgebakend gebied in te stellen, wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

er zijn bewijzen dat het nader omschreven plaagorganisme recent in het gebied is binnengebracht met de planten waarop het is aangetroffen, of dat het nader omschreven plaagorganisme is aangetroffen op een locatie die fysiek beschermd is tegen de vectoren van het plaagorganisme;

b)

uit de resultaten van inspectieactiviteiten blijkt dat die planten besmet waren voordat zij in het betrokken gebied zijn binnengebracht;

c)

op basis van in de nabijheid van die planten uitgevoerde tests zijn geen vectoren vastgesteld die drager zijn van het nader omschreven plaagorganisme.

4.   In het in lid 3 bedoelde geval:

a)

voert de betrokken lidstaat in het gebied waar de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme voor het eerst werd bevestigd, gedurende ten minste twee jaar jaarlijks een onderzoek uit naar eventuele besmetting van andere planten en naar de noodzaak om verdere maatregelen te treffen;

b)

stelt de betrokken lidstaat de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de redenen waarom geen afgebakend gebied is ingesteld, en — zodra dit beschikbaar is — van het resultaat van het onder a) bedoelde onderzoek.

Artikel 6

Opheffing van de afgebakende gebieden

1.   Wanneer het nader omschreven plaagorganisme blijkens de in artikel 10 bedoelde onderzoeken gedurende een periode van vier jaar niet in een afgebakend gebied is aangetroffen, mag deze afbakening worden opgeheven. In dergelijke gevallen stelt de betrokken lidstaat de Commissie en de andere lidstaten hiervan in kennis.

2.   In afwijking van lid 1 mag de betrokken lidstaat, wanneer hij de bufferzone overeenkomstig artikel 5, lid 1, tot een breedte van minimaal 1 km heeft beperkt, dat afgebakende gebied twaalf maanden nadat het werd ingesteld, opheffen wanneer aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

als gevolg van de overeenkomstig artikel 5, lid 1, getroffen maatregelen wordt met een hoge mate van betrouwbaarheid geconcludeerd dat de initiële aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme een geïsoleerd geval betrof en dat er in het betrokken afgebakende gebied geen verdere verspreiding heeft plaatsgevonden;

b)

zo kort mogelijk vóór het moment van opheffing zijn in het afgebakende gebied officiële tests uitgevoerd, rekening houdend met de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 95 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten vast te stellen.

3.   Wanneer een afgebakend gebied ingevolge lid 2 wordt opgeheven, wordt gedurende de eerstvolgende twee jaar uitgebreid onderzoek uitgevoerd op de nader omschreven planten die zich in het eerder afgebakende gebied bevinden. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten vast te stellen.

4.   Wanneer de betrokken lidstaat het afgebakende gebied twaalf maanden nadat het werd ingesteld, opheft, stelt hij de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de redenen waarom hij dit gerechtvaardigd acht.

HOOFDSTUK IV

UITROEIINGSMAATREGELEN

Artikel 7

Verwijdering van planten

1.   De betrokken lidstaat verwijdert de volgende planten onmiddellijk uit de besmette zone:

a)

planten waarvan bekend is dat zij met het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet;

b)

planten die symptomen vertonen die op mogelijke besmetting met dat plaagorganisme wijzen of die vermoedelijk met dat plaagorganisme zijn besmet;

c)

planten die tot dezelfde soort behoren als de besmette plant, ongeacht de gezondheidstoestand daarvan;

d)

planten van andere soorten dan de besmette plant waarvan in andere delen van het afgebakende gebied is vastgesteld dat zij zijn besmet;

e)

nader omschreven planten, andere dan bedoeld onder c) en d), die niet onmiddellijk zijn bemonsterd, waarvoor geen moleculaire tests zijn uitgevoerd en waarvan niet is vastgesteld dat zij vrij van het nader omschreven plaagorganisme zijn.

2.   Bij het verwijderen van de in lid 1 bedoelde planten neemt de betrokken lidstaat alle nodige voorzorgsmaatregelen en organiseert hij de verwijdering op basis van het risiconiveau dat deze planten met zich brengen.

3.   In afwijking van lid 1, onder b), c) en d), mogen lidstaten besluiten dat afzonderlijke, nader omschreven planten die officieel als planten van historische waarde zijn aangemerkt, niet hoeven te worden verwijderd, mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a)

de desbetreffende nader omschreven planten worden jaarlijks geïnspecteerd, bemonsterd en getest met behulp van een van de in bijlage IV vermelde moleculaire tests en er wordt bevestigd dat zij niet met het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet;

b)

op de afzonderlijke nader omschreven planten of het desbetreffende gebied worden passende fytosanitaire behandelingen toegepast tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, van het nader omschreven plaagorganisme. Deze behandelingen kunnen van chemische, biologische of mechanische aard zijn, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.

Artikel 8

Maatregelen tegen de vectoren van het nader omschreven plaagorganisme

1.   De betrokken lidstaat voert in de besmette zone passende fytosanitaire behandelingen uit tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, van het nader omschreven plaagorganisme. Hij past deze behandelingen toe vóór en tijdens de verwijdering van de in artikel 7, lid 1, bedoelde planten. Deze behandelingen bestaan onder meer uit doeltreffende chemische, biologische of mechanische behandelingen tegen de vectoren, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden.

2.   In de besmette zone en de bufferzone past de betrokken lidstaat landbouwpraktijken toe ter bestrijding van de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, van het nader omschreven plaagorganisme. Hij past deze praktijken toe op het meest geschikte tijdstip van het jaar, ongeacht de verwijdering van de desbetreffende planten. Deze praktijken bestaan onder meer uit doeltreffende chemische, biologische of mechanische behandelingen tegen de vectoren, zoals passend, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden.

Artikel 9

Vernietiging van planten

1.   De in artikel 7, lid 1, bedoelde planten en delen van planten worden ter plaatse of op een daartoe aangewezen nabijgelegen plaats binnen de besmette zone of — op voorwaarde dat de desbetreffende planten of delen van planten met een net tegen de vectoren zijn bedekt — zo dicht mogelijk bij die locatie op zodanige wijze door de betrokken lidstaat vernietigd dat het nader omschreven plaagorganisme zich niet verspreidt.

2.   De betrokken lidstaat kan op basis van het risiconiveau besluiten de vernietiging tot de takken en het loof te beperken en op het desbetreffende hout de in artikel 8, lid 1, bedoelde fytosanitaire behandeling toe te passen. Het wortelsysteem van die planten wordt verwijderd of, met behulp van een passende fytosanitaire behandeling, gedevitaliseerd om te voorkomen dat de planten opnieuw uitlopen.

Artikel 10

Jaarlijkse bewaking van de afgebakende gebieden

In het hele afgebakende gebied houdt de betrokken lidstaat, op de meest geschikte tijdstippen, toezicht op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme door middel van jaarlijkse onderzoeken, overeenkomstig artikel 2, leden 5 en 6, waarbij rekening wordt gehouden met de in de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA bedoelde informatie.

In de besmette zones neemt de betrokken lidstaat monsters van de waardplanten en test deze, met inbegrip van de nader omschreven planten die uit hoofde van artikel 7, lid 1, niet zijn verwijderd. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 90 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 0,5 % van de planten te vast te stellen.

In bufferzones bemonstert de betrokken lidstaat de waardplanten en andere planten die symptomen vertonen die op mogelijke besmetting wijzen of die vermoedelijk besmet zijn met dat plaagorganisme, en test deze. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 90 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten te vast te stellen, rekening houdend met het feit dat voor de eerste 400 m rond de besmette zones een hoger risico geldt.

De betrokken lidstaat houdt tevens toezicht op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme in de vectoren in het afgebakende gebied, teneinde het risico van verdere verspreiding via de vectoren vast te stellen en de doeltreffendheid van de overeenkomstig artikel 8 toegepaste fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen te beoordelen.

Artikel 11

Andere relevante maatregelen voor de uitroeiing van het nader omschreven plaagorganisme

1.   De betrokken lidstaat neemt elke andere maatregel die kan bijdragen tot de uitroeiing van het nader omschreven plaagorganisme kan bijdragen, overeenkomstig internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (International Standard for Phytosanitary Measure, ISPM) nr. 9 (9),en tot de toepassing van een geïntegreerde aanpak overeenkomstig de in ISPM nr. 14 (10) vastgelegde beginselen.

2.   De betrokken lidstaat neemt maatregelen om het hoofd te bieden aan bijzonderheden of complicaties waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij uitroeiing onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, en met name maatregelen betreffende de adequate vernietiging van alle planten die besmet zijn of waarvan wordt vermoed dat zij besmet zijn, de toegankelijkheid van de locatie daarvan of het openbaar of particulier bezit daarvan, of de daarvoor verantwoordelijke persoon of instantie.

3.   De betrokken lidstaat stelt de nodige onderzoeken in naar de oorsprong van de besmetting. Hij traceert de nader omschreven waardplanten die verband houden met het betrokken besmettingsgeval, met inbegrip van die planten die vóór de instelling van het afgebakende gebied zijn verplaatst. De resultaten van die onderzoeken worden meegedeeld aan de Commissie, de lidstaten waaruit de betrokken planten afkomstig zijn, de lidstaten via welke deze planten zijn verplaatst en de lidstaten waar de planten zijn binnengebracht.

HOOFDSTUK V

INPERKINGSMAATREGELEN

Artikel 12

Algemene bepalingen

De bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat kan besluiten de in de artikelen 13 tot en met 17 vastgelegde inperkingsmaatregelen op in een in bijlage III vermelde besmette zone toe te passen, in plaats van uitroeiingsmaatregelen.

Artikel 13

Verwijdering van planten uit een in bijlage III vermelde besmette zone

1.   De betrokken lidstaat verwijdert alle planten waarvan op basis van het in artikel 15, lid 2, bedoelde officiële monitoring is vastgesteld dat zij met het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet.

Die verwijdering vindt onmiddellijk plaats nadat de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme officieel is aangetoond, of, indien het nader omschreven plaagorganisme buiten het vluchtseizoen van de vector worden ontdekt, vóór het volgende vluchtseizoen van de vector. Om te voorkomen dat het nader omschreven plaagorganisme en de vectoren daarvan zich tijdens en na de verwijdering verspreiden, worden alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen.

2.   In afwijking van lid 1 mag de betrokken lidstaat besluiten bepaalde planten waarvan is vastgesteld dat zij met het betrokken plaagorganisme besmet zijn geweest op de in artikel 15, lid 2, onder b), bedoelde locaties van planten met bijzondere culturele en maatschappelijke waarde, niet te verwijderen, voor wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 14

Maatregelen tegen de vectoren van het nader omschreven plaagorganisme in de in bijlage III vermelde besmette zones

1.   Vóór de verwijdering van de in artikel 13, lid 1, bedoelde planten en rond de in artikel 13, lid 2, bedoelde planten past de betrokken lidstaat passende fytosanitaire behandelingen toe tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, van het nader omschreven plaagorganisme. Deze behandelingen bestaan onder meer uit doeltreffende chemische, biologische of mechanische behandelingen tegen de vectoren, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden.

2.   In de in artikel 15, lid 2, onder a) en b), bedoelde gebieden past de betrokken lidstaat op het meest geschikte tijdstip van elk jaar landbouwpraktijken toe ter bestrijding van de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, van het nader omschreven plaagorganisme. Deze praktijken bestaan onder meer uit doeltreffende chemische, biologische of mechanische behandelingen tegen de vectoren, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden.

Artikel 15

Jaarlijkse bewaking van de in bijlage III vermelde besmette zones

1.   De betrokken lidstaat zorgt, ten minste in de in lid 2 bedoelde delen van de besmette zone en binnen een straal van 50 m rond de planten waarvan is vastgesteld dat zij met het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet, voor het onmiddellijk bemonsteren en testen van de volgende planten:

a)

alle nader omschreven planten die tot de soort behoren van de nader omschreven planten waarvan in hetzelfde afgebakende gebied is vastgesteld dat zij zijn besmet, en

b)

alle andere planten die symptomen vertonen die op mogelijke besmetting met dat plaagorganisme wijzen of die vermoedelijk met dat plaagorganisme zijn besmet.

2.   De betrokken lidstaat houdt, op de meest geschikte tijdstippen, toezicht op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme door middel van jaarlijkse onderzoeken, waarbij rekening wordt gehouden met de in de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA bedoelde informatie. Dit toezicht vindt ten minste plaats in de volgende delen van de in bijlage III vermelde besmette zone:

a)

in een gebied op een afstand van ten minste 5 km van de grens van die besmette zone met de bufferzone;

b)

in de nabijheid van de locaties van planten met een specifieke culturele en sociale waarde die zich buiten het onder a) bedoelde gebied bevinden en dienovereenkomstig door de lidstaat zijn aangewezen.

In die delen van de besmette zone voert de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 2, lid 6, bemonstering uit van de soorten waardplanten waarvan in het afgebakende gebied is vastgesteld dat zij zijn besmet, en test deze. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 90 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 0,7 % van de planten vast te stellen. De betrokken lidstaat bemonstert en test ook de vectorpopulatie op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme.

3.   Lid 2, onder a), is niet van toepassing op eilanden die volledig onder inperkingsmaatregelen vallen en meer dan 5 km van het dichtstbijzijnde vasteland van de Unie zijn gelegen.

4.   In bufferzones bemonstert de betrokken lidstaat de waardplanten alsmede andere planten die symptomen vertonen die op mogelijke besmetting met dat plaagorganisme wijzen of die vermoedelijk met dat plaagorganisme zijn besmet, en test deze. Daartoe en rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 90 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten te vast te stellen, rekening houdend met het feit dat voor de eerste 400 m grenzend aan de besmette zones een hoger risico geldt.

5.   De betrokken lidstaat houdt toezicht op de aanwezigheid van de nader omschreven plaagorganismen in vectoren in delen van de in lid 2 bedoelde besmette zone en in de bufferzone om het risico van verdere verspreiding via vectoren vast te stellen en om de doeltreffendheid van de overeenkomstig artikel 14 toegepaste fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen te beoordelen.

Artikel 16

Vernietiging van planten

1.   De betrokken lidstaat vernietigt ter plaatse of op een daartoe aangewezen nabijgelegen plaats binnen de in bijlage III vermelde besmette zone de planten en delen van planten, waarvan is vastgesteld dat zij met het nader omschreven plaagorganisme zijn besmet, op zodanige wijze dat het nader omschreven organisme niet wordt verspreid.

2.   Wanneer de betrokken lidstaat tot de conclusie komt dat die planten geen risico voor de verdere verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme vormen, mag hij besluiten de vernietiging te beperken tot uitsluitend de takken en het loof en op het desbetreffende hout overeenkomstig artikel 14, lid 1, passende fytosanitaire behandelingen toe te passen. Het wortelsysteem van die planten wordt verwijderd of, met behulp van een passende fytosanitaire behandeling, gedevitaliseerd om te voorkomen dat de planten opnieuw uitlopen.

Artikel 17

Andere relevante maatregelen voor de inperking van het nader omschreven plaagorganisme

De betrokken lidstaat neemt maatregelen om het hoofd te bieden aan bijzonderheden of complicaties waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij inperking onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, en met name maatregelen betreffende de adequate vernietiging van alle planten die besmet zijn of waarvan wordt vermoed dat zij besmet zijn, de toegankelijkheid van de locatie daarvan of het openbaar of particulier bezit daarvan, of de daarvoor verantwoordelijke persoon of instantie.

HOOFDSTUK VI

HET PLANTEN VAN NADER OMSCHREVEN PLANTEN IN BESMETTE ZONES

Artikel 18

Toestemming voor het planten van nader omschreven planten in besmette zones

De betrokken lidstaat mag het planten van nader omschreven planten in besmette zones uitsluitend toestaan in een van de volgende gevallen:

a)

deze nader omschreven planten worden op insectendichte productielocaties geteeld die vrij zijn van het nader omschreven plaagorganisme en de vectoren daarvan;

b)

deze nader omschreven planten behoren bij voorkeur tot variëteiten die resistent of tolerant geacht worden voor het nader omschreven plaagorganisme, en worden geplant in de in bijlage III vermelde besmette zones, maar buiten het in artikel 15, lid 2, onder a), bedoelde gebied;

c)

deze nader omschreven planten behoren tot dezelfde soort planten die zijn getest en waarvan is vastgesteld dat zij vrij van het nader omschreven plaagorganisme zijn, op basis van de overeenkomstig artikel 10 gedurende ten minste de afgelopen twee jaar uitgevoerde onderzoeksactiviteiten, en worden aangeplant in de besmette zones die voor uitroeiing zijn ingesteld.

HOOFDSTUK VII

VERPLAATSING BINNEN DE UNIE VAN NADER OMSCHREVEN PLANTEN

Artikel 19

Verplaatsing uit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van nader omschreven planten die in erkende productielocaties in dat afgebakende gebied zijn geteeld

De verplaatsing vanuit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van nader omschreven planten die in een in dat afgebakende gebied gelegen productielocatie zijn geteeld, mag alleen worden toegestaan als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de nader omschreven planten zijn gedurende de gehele productiecyclus op een locatie geteeld die overeenkomstig artikel 24 is erkend, of zijn gedurende ten minste de laatste drie jaar op een dergelijke locatie aanwezig geweest;

b)

gedurende de volledige groeiperiode van de nader omschreven planten is op de locatie noch de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme, noch de aanwezigheid van de vectoren daarvan vastgesteld;

c)

op geschikte momenten in het jaar krijgen de nader omschreven planten een fytosanitaire behandeling tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, om te waarborgen dat zij vrij blijven van de vectoren van het nader omschreven plaagorganisme. Voor deze behandelingen worden onder meer, zoals passend, doeltreffende chemische, biologische of mechanische methoden gebruikt, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden;

d)

de nader omschreven planten zijn door of binnen het afgebakende gebied vervoerd in gesloten recipiënten of verpakkingen, waardoor wordt gewaarborgd dat geen besmetting met het nader omschreven plaagorganisme of met een van de vectoren daarvan kan plaatsvinden;

e)

zo kort mogelijk vóór het moment van verplaatsing zijn de nader omschreven planten getest op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme op basis van een moleculaire, in bijlage IV vermelde test, aan de hand van een bemonsteringsschema waarmee met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden vastgesteld.

Artikel 20

Verplaatsing uit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van nader omschreven planten waarvan in dat afgebakende gebied nooit is vastgesteld dat zij besmet waren

De verplaatsing vanuit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van nader omschreven planten waarvan in dat afgebakende gebied nooit is vastgesteld dat zij besmet waren, mag alleen worden toegestaan als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de nader omschreven planten zijn op een locatie geteeld die eigendom is van een overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2016/2031 geregistreerde professionele marktdeelnemer;

b)

de nader omschreven planten behoren tot soorten planten die gedurende ten minste een deel van hun leven in een afgebakend gebied zijn geteeld en waarvoor gedurende drie jaar na de instelling van het afgebakende gebied de in de artikelen 10 en 15 bedoelde onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd en waarvan nooit is vastgesteld dat zij met het nader omschreven plaagorganisme waren besmet;

c)

de onder b) bedoelde soorten van de nader omschreven planten worden bekendgemaakt in de gegevensbank van de Commissie van waardplanten in dat specifieke afgebakende gebied die voor zover bekend niet besmet zijn;

d)

op geschikte momenten in het jaar krijgen de nader omschreven planten een fytosanitaire behandeling tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, om te waarborgen dat zij vrij blijven van de vectoren van het nader omschreven plaagorganisme. Deze behandelingen bestaan onder meer, zoals passend, uit doeltreffende chemische, biologische of mechanische methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden;

e)

zo kort mogelijk vóór het moment van verplaatsing heeft de bevoegde autoriteit de partijen van de nader omschreven planten geïnspecteerd en moleculaire tests uitgevoerd volgens een bemonsteringsschema waarmee met ten minste 95 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden aangetoond;

f)

zo kort mogelijk vóór het moment van verplaatsing hebben de partijen van de nader omschreven planten een fytosanitaire behandeling tegen alle vectoren van het nader omschreven plaagorganisme ondergaan.

Artikel 21

Verplaatsing uit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van nader omschreven planten die gedurende de gehele productiecyclus in dat afgebakende gebied in vitro zijn geteeld

De verplaatsing vanuit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van nader omschreven planten die gedurende de gehele productiecyclus op een in dat afgebakende gebied gelegen productielocatie in vitro zijn geteeld, mag alleen worden toegestaan als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de nader omschreven planten zijn gedurende de gehele productiecyclus op een locatie geteeld die overeenkomstig artikel 24 is erkend;

b)

de nader omschreven planten zijn onder steriele omstandigheden in een doorzichtige recipiënt geteeld en voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

i)

zij zijn uit zaad gekweekt;

ii)

zij zijn onder steriele omstandigheden gekweekt uit moederplanten die gedurende hun gehele leven hebben verbleven in een deel van het grondgebied van de Unie dat vrij is van het nader omschreven plaagorganisme, en die zijn getest en vrij van het nader omschreven organisme zijn bevonden;

iii)

zij zijn onder steriele omstandigheden gekweekt uit moederplanten die op een locatie zijn geteeld die aan de in artikel 19 vastgelegde voorwaarden voldoet, en die zijn getest en vrij van het nader omschreven organisme zijn bevonden volgens een bemonsteringsschema waarmee met ten minste 95 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden vastgesteld;

c)

de nader omschreven planten worden door of binnen de afgebakende gebieden onder steriele omstandigheden in een recipiënt vervoerd die de mogelijkheid van besmetting met het nader omschreven plaagorganisme door de vectoren ervan uitsluit.

Artikel 22

Verplaatsing uit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van Vitis-planten in rusttoestand die gedurende een deel van hun leven in dat afgebakende gebied zijn geteeld

Verplaatsing uit een afgebakend gebied, en vanuit de respectieve besmette zones naar de bufferzones, van voor opplant bestemde Vitis-planten in rusttoestand, met uitzondering van zaden, die gedurende een deel van hun leven in dat afgebakende gebied zijn geteeld en die voor dat afgebakende gebied als nader omschreven planten in de databank zijn opgenomen, mag alleen worden toegestaan als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de planten zijn op een locatie geteeld die eigendom is van een overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2016/2031 geregistreerde marktdeelnemer;

b)

de planten hebben zo kort mogelijk vóór het moment van verplaatsing een geschikte warmtebehandeling ondergaan in een door de bevoegde autoriteit gemachtigde en gecontroleerde behandelingsvoorziening, waarbij de planten in rusttoestand gedurende 45 minuten zijn ondergedompeld in water van 50 °C.

Artikel 23

Verplaatsing binnen de besmette zones, binnen de bufferzones en van de bufferzones naar de respectieve besmette zones van nader omschreven planten die voor een deel van hun leven in een afgebakend gebied zijn geteeld

De verplaatsing binnen de besmette zones, binnen de bufferzones en van de bufferzones naar de respectieve besmette zones van nader omschreven planten die gedurende ten minste een deel van hun leven in een afgebakend gebied zijn geteeld, mag alleen worden toegestaan als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de nader omschreven planten zijn op een locatie geteeld die eigendom is van een overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2016/2031 geregistreerde marktdeelnemer;

b)

op die locatie wordt door de bevoegde autoriteit jaarlijks bemonsterd en op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme getest, rekening houdend met de in de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA bedoelde informatie;

c)

de resultaten van de jaarlijkse inspectie en van het testen van een representatief monster bevestigen dat het nader omschreven plaagorganisme afwezig is;

d)

op geschikte momenten in het jaar krijgen de nader omschreven planten een fytosanitaire behandeling tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, om te waarborgen dat zij vrij blijven van de vectoren van het nader omschreven plaagorganisme. Voor deze behandelingen worden onder meer, zoals passend, doeltreffende chemische, biologische of mechanische methoden gebruikt, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden;

e)

de professionele marktdeelnemers vragen degene die deze planten ontvangt, om een verklaring te ondertekenen dat die planten niet uit die zones zullen worden verplaatst.

Artikel 24

Erkenning van productielocaties

1.   De bevoegde autoriteit mag een productielocatie uitsluitend voor de toepassing van de artikelen 19 en 21 erkennen als deze aan alle volgende voorwaarden voldoet:

a)

de locatie is overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2016/2031 geregistreerd;

b)

de locatie is door de bevoegde autoriteit erkend als een locatie die fysiek beschermd is tegen het nader omschreven plaagorganisme en de vectoren ervan;

c)

op de locatie vinden jaarlijks op de meest geschikte tijdstippen ten minste twee inspecties door de bevoegde autoriteit plaats.

2.   Indien de bevoegde autoriteiten tijdens de jaarlijkse inspecties de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme of beschadiging van de in lid 1, onder b), bedoelde fysieke bescherming vaststellen, trekken zij de erkenning van de locatie onmiddellijk in en schorten zij de verplaatsing van de nader omschreven planten uit de betrokken afgebakende gebieden en van de respectieve besmette zones naar de bufferzones op.

3.   Elke lidstaat stelt een lijst op van alle overeenkomstig lid 1 erkende locaties en actualiseert deze.

Onmiddellijk na de opstelling of actualisering van die lijst geeft de lidstaat deze door aan de Commissie en de andere lidstaten.

Artikel 25

Verplaatsing binnen de Unie van nader omschreven planten die nooit binnen een afgebakend gebied zijn geteeld

1.   Nader omschreven planten die nooit binnen een afgebakend gebied zijn geteeld, mogen alleen binnen de Unie worden verplaatst wanneer zij op een locatie zijn geteeld die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a)

de locatie is eigendom van een overeenkomstig artikel 65 van Verordening (EU) 2016/2031 geregistreerde professionele marktdeelnemer en wordt jaarlijks door de bevoegde autoriteit geïnspecteerd;

b)

op de locatie wordt, zoals passend voor het risiconiveau, bemonsterd en op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme getest met een in bijlage IV vermelde test en rekening houdend met de in de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA bedoelde informatie.

2.   In afwijking van lid 1 mogen voor opplant bestemde planten van de soorten Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. en Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, met uitzondering van zaden, uitsluitend voor het eerst binnen de Unie worden verplaatst als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

zij zijn op een locatie geteeld die jaarlijks door de bevoegde autoriteit wordt geïnspecteerd;

b)

op die locatie wordt bemonsterd en op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme getest, waarbij rekening wordt gehouden met de in de richtsnoeren voor onderzoek naar Xylella fastidiosa van de EFSA bedoelde informatie en een bemonsteringsschema wordt gebruikt waarmee met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden aangetoond.

Artikel 26

Verplaatsing binnen de Unie van prebasismoederplanten of prebasismateriaal die buiten een afgebakend gebied zijn geteeld

Prebasismoederplanten zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 3, van Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie (11) of prebasismateriaal zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad (12) van de soorten Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch en P. salicina Lindley die buiten een afgebakend gebied zijn geteeld en ten minste een deel van hun leven buiten insectendichte locaties hebben doorgebracht, mogen alleen binnen de Unie worden verplaatst als zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort en als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)

zij zijn overeenkomstig artikel 1 van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie (13) gecertificeerd;

b)

zij zijn zo kort mogelijk voor verplaatsing overeenkomstig internationale normen voor fytosanitaire maatregelen visueel geïnspecteerd, bemonsterd en moleculair getest op aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme.

Artikel 27

Plantenpaspoorten

De in de artikelen 19 tot en met 26 bedoelde planten mogen alleen binnen de Unie worden vervoerd indien zij vergezeld gaan van een plantenpaspoort, met inachtneming van de voorschriften van de artikelen 78 tot en met 95 van Verordening (EU) 2016/2031.

Voor de in artikel 23 bedoelde nader omschreven planten zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

a)

wanneer zij alleen binnen de besmette zones worden verplaatst, wordt de vermelding “Besmette zone — XYLEFA” opgenomen naast de in bijlage VII, deel A, punt 1, onder e), bij Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde traceerbaarheidscode;

b)

wanneer zij binnen de bufferzone of van de bufferzone naar de besmette zone worden verplaatst, wordt de vermelding “Bufferzone en besmette zone — XYLEFA” opgenomen naast de in bijlage VII, deel A, punt 1, onder e), bij Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde traceerbaarheidscode.

HOOFDSTUK VIII

HET BINNENBRENGEN IN DE UNIE VAN WAARDPLANTEN

Artikel 28

Binnenbrengen in de Unie van waardplanten van oorsprong uit een derde land waar het nader omschreven organisme voor zover bekend niet voorkomt

Waardplanten van oorsprong uit een derde land waar het nader omschreven plaagorganisme voor zover bekend niet voorkomt, mogen enkel in de Unie worden binnengebracht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de nationale plantenziektekundige organisatie van het betrokken derde land heeft de Commissie schriftelijk meegedeeld dat het nader omschreven plaagorganisme voor zover bekend niet in het land voorkomt, op basis van inspecties, bemonstering en moleculaire tests door de bevoegde autoriteit aan de hand van een in bijlage IV vermelde test en overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen. Rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten te vast te stellen;

b)

de waardplanten gaan vergezeld van een fytosanitair certificaat waarin in de rubriek “aanvullende verklaring” is vermeld dat het nader omschreven plaagorganisme niet in het land voorkomt;

c)

de waardplanten zijn geteeld op een locatie waar de bevoegde autoriteit jaarlijks een inspectie uitvoert en, zoals passend voor het risiconiveau, die planten op geschikte momenten worden bemonsterd en getest, zoals vermeld in bijlage IV, op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme;

d)

voor opplant bestemde planten van de soorten Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. en Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, met uitzondering van zaden, zijn op een locatie geteeld waar de bevoegde autoriteit jaarlijks een inspectie uitvoert, waarbij die planten op geschikte momenten worden bemonsterd en getest, zoals vermeld in bijlage IV, op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme, met behulp van een bemonsteringsschema waarmee met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden aangetoond;

e)

de waardplanten worden bij binnenkomst in de Unie overeenkomstig artikel 33 door de bevoegde autoriteit gecontroleerd en de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme wordt niet aangetoond.

Artikel 29

Binnenbrengen in de Unie van waardplanten van oorsprong uit een gebied dat vrij is van plaagorganismen, in een besmet land

Waardplanten van oorsprong uit een derde land waarvan bekend is dat het nader omschreven plaagorganisme voorkomt, mogen enkel in de Unie worden binnengebracht wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de waardplanten zijn van oorsprong uit een gebied dat door de betrokken nationale plantenziektekundige organisatie volgens de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen bij officieel onderzoek op basis van bemonstering en aan de hand van een in bijlage IV bedoelde test vrij is bevonden van het nader omschreven plaagorganisme. Rekening houdend met de richtsnoeren van de EFSA voor statistisch verantwoorde en risicogebaseerde onderzoeken naar Xylella fastidiosa, is het met de gebruikte onderzoeksopzet en het gebruikte bemonsteringsschema mogelijk met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten te vast te stellen;

b)

de nationale plantenziektekundige organisatie van het betrokken derde land heeft de Commissie schriftelijk de naam van dat gebied meegedeeld;

c)

de waardplanten gaan vergezeld van een fytosanitair certificaat waarin in de rubriek “plaats van oorsprong” wordt vermeld dat de betrokken waardplanten hun hele leven in het onder a) bedoelde gebied hebben doorgebracht, onder specifieke vermelding van de naam van dat gebied;

d)

de waardplanten zijn geteeld op een locatie waar de bevoegde autoriteit jaarlijks een inspectie uitvoert en, zoals passend voor het risiconiveau, die planten op geschikte momenten worden bemonsterd en getest, zoals vermeld in bijlage IV, op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme;

e)

voor opplant bestemde planten van de soorten Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. en Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, met uitzondering van zaden, zijn op een locatie geteeld waar de bevoegde autoriteit jaarlijks een inspectie uitvoert, waarbij die planten op geschikte momenten worden bemonsterd en getest, zoals vermeld in bijlage IV, op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme, met behulp van een bemonsteringsschema waarmee met ten minste 80 % betrouwbaarheid een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden aangetoond;

f)

de waardplanten worden bij binnenkomst in de Unie overeenkomstig artikel 33 door de bevoegde autoriteit gecontroleerd en de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme wordt niet aangetoond.

Artikel 30

Binnenbrengen in de Unie van waardplanten van oorsprong uit een productielocatie die vrij is van plaagorganismen, in een besmet land

1.   Waardplanten van oorsprong uit een derde land waarvan bekend is dat het nader omschreven plaagorganisme er voorkomt, mogen enkel in de Unie worden binnengebracht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de waardplanten zijn van oorsprong uit een productielocatie die overeenkomstig artikel 31 door de nationale plantenziektekundige organisatie als vrij is van plaagorganismen is erkend;

b)

de nationale plantenziektekundige organisatie van het betrokken derde land heeft de Commissie schriftelijk de lijst van de productielocaties die vrij zijn van plaagorganismen, en de ligging daarvan in het land meegedeeld;

c)

de waardplanten gaan vergezeld van een fytosanitair certificaat met de volgende vermeldingen:

i)

in de rubriek “aanvullende verklaring”: dat de waardplanten gedurende hun volledige productiecyclus op een of meer locaties zijn geproduceerd die door de nationale plantenziektekundige organisatie overeenkomstig artikel 31 als vrij van plaagorganismen is (zijn) erkend, en dat de waardplanten in gesloten recipiënten of verpakkingen zijn vervoerd, zodat besmetting met het nader omschreven plaagorganisme via de vectoren daarvan niet kan plaatsvinden;

ii)

in de rubriek “plaats van oorsprong”: de naam of code van de productielocatie(s) die vrij van plaagorganismen is (zijn);

d)

de waardplanten worden bij binnenkomst in de Unie overeenkomstig artikel 33 door de bevoegde autoriteit gecontroleerd en de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme wordt niet aangetoond.

2.   Waardplanten van oorsprong uit een derde land waarvan bekend is dat het nader omschreven plaagorganisme er voorkomt en die gedurende de gehele productiecyclus in vitro zijn geteeld, mogen enkel in de Unie worden binnengebracht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de waardplanten voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

i)

zij zijn uit zaad gekweekt;

ii)

zij zijn onder steriele omstandigheden gekweekt uit moederplanten die gedurende hun gehele leven hebben verbleven in een gebied dat vrij is van het nader omschreven plaagorganisme, en die zijn getest en vrij van het nader omschreven plaagorganisme zijn bevonden;

iii)

zij zijn onder steriele omstandigheden gekweekt uit moederplanten die zijn geteeld op een locatie die aan de voorwaarden van artikel 31 voldoet, en die zijn getest en vrij van het nader omschreven plaagorganisme zijn bevonden;

b)

de waardplanten zijn op een productielocatie geteeld die overeenkomstig artikel 31 door de nationale plantenziektekundige organisatie als vrij van plaagorganismen is erkend;

c)

de nationale plantenziektekundige organisatie van het betrokken derde land heeft de Commissie schriftelijk de lijst van de productielocaties die vrij zijn van plaagorganismen, en de ligging daarvan in het land meegedeeld;

d)

de waardplanten gaan vergezeld van een fytosanitair certificaat met de volgende vermeldingen:

i)

in de rubriek “aanvullende verklaring”: dat de waardplanten gedurende hun volledige productiecyclus in vitro zijn geproduceerd op een of meer locaties die door de nationale plantenziektekundige organisatie overeenkomstig artikel 31 als vrij van plaagorganismen is (zijn) erkend, en dat de waardplanten in gesloten recipiënten of verpakkingen zijn vervoerd, zodat besmetting met het nader omschreven plaagorganisme of een van de bekende vectoren ervan niet kan plaatsvinden;

ii)

in de rubriek “plaats van oorsprong”: de naam of code van de productielocatie die vrij van plaagorganismen is.

Artikel 31

Erkenning van productielocaties als vrij van plaagorganismen

Een productielocatie mag alleen als vrij van plaagorganismen worden erkend wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de productielocatie is overeenkomstig de relevante internationale normen voor fytosanitaire maatregelen door de nationale plantenziektekundige organisatie als een insectendichte locatie erkend die vrij is van het nader omschreven plaagorganisme en van de vectoren ervan;

b)

op geschikte momenten in het jaar heeft de productielocatie een fytosanitaire behandeling tegen de vectorpopulatie, in alle stadia daarvan, gekregen om te waarborgen dat deze vrij blijft van de vectoren van het nader omschreven plaagorganisme. Deze behandelingen bestaan onder meer uit doeltreffende chemische, biologische of mechanische methoden gebruikt, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden;

c)

op de productielocatie vinden jaarlijks op de meest geschikte tijdstippen ten minste twee inspecties door de bevoegde autoriteit plaats;

d)

zo kort mogelijk vóór het moment van verplaatsing zijn de waardplanten van oorsprong uit de productielocatie getest op de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme met behulp van een moleculaire, in bijlage IV vermelde test en aan de hand van een bemonsteringsschema waarmee met een betrouwbaarheid van ten minste 90 % een besmettingsniveau van 1 % van de planten kan worden vastgesteld.

Wanneer de bevoegde autoriteiten tijdens de jaarlijkse inspecties vaststellen dat het nader omschreven plaagorganisme aanwezig is, of dat de plaagorganismevrije productielocatie zodanig is beschadigd dat de insectendichte omstandigheden in gevaar zijn gebracht, trekken zij de erkenning van de locatie onmiddellijk in en schorten zij de verplaatsing van de waardplanten tijdelijk op. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

HOOFDSTUK IX

OFFICIËLE CONTROLES BIJ VERPLAATSING VAN NADER OMSCHREVEN PLANTEN BINNEN DE UNIE EN BIJ HET BINNENBRENGEN VAN WAARDPLANTEN IN DE UNIE

Artikel 32

Officiële controles van verplaatsingen van nader omschreven planten binnen de Unie

1.   De lidstaten verrichten systematische officiële controles van nader omschreven planten die uit een afgebakend gebied, of uit een besmette zone naar een bufferzone worden verplaatst.

2.   Deze controles worden ten minste uitgevoerd op de locaties, met inbegrip van de wegen, luchthavens en havens, waar de waardplanten uit besmette zones naar bufferzones of andere delen van het grondgebied van de Unie worden verplaatst.

3.   Deze controles omvatten een documentencontrole en een overeenstemmingscontrole van de nader omschreven planten.

4.   Deze controles worden uitgevoerd ongeacht de aangegeven oorsprong van de nader omschreven planten, hun eigenaar of de voor hen verantwoordelijke persoon of entiteit.

5.   Wanneer uit deze controles blijkt dat de in de artikelen 19 tot en met 23 vastgelegde voorwaarden niet zijn vervuld, vernietigt de lidstaat die die controles heeft uitgevoerd, de niet-conforme plant onmiddellijk ter plaatse of op een dichtbijgelegen locatie. Daarbij worden alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om tijdens en na de verwijdering verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme en op die plant aanwezige vectoren te voorkomen.

Artikel 33

Officiële controles bij het binnenbrengen in de Unie

1.   Alle zendingen van waardplanten die vanuit een derde land in de Unie worden binnengebracht, worden op de plaats van binnenkomst in de Unie of op de plaats van bestemming als vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie (14) officieel gecontroleerd.

2.   In het geval van waardplanten van oorsprong uit gebieden waarvan bekend is dat het nader omschreven plaagorganisme er voorkomt, voert de bevoegde autoriteit een inspectie uit, bestaande uit het bemonsteren en testen van de partij van de nader omschreven planten om de afwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme te bevestigen, waarbij, rekening houdend met ISPM nr. 31, een bemonsteringsschema wordt gebruikt waarmee met een betrouwbaarheid van ten minste 80 % een niveau van besmette planten van 1 % kan worden aangetoond.

3.   Lid 2 is niet van toepassing op waardplanten die gedurende de gehele productiecyclus in vitro zijn geteeld en onder steriele omstandigheden in doorzichtige recipiënten worden vervoerd.

HOOFDSTUK X

COMMUNICATIEACTIVITEITEN

Artikel 34

Voorlichtingscampagnes

1.   De lidstaten voorzien het grote publiek, reizigers, beroepsvervoerders en ondernemers die internationaal vervoer verrichten, van informatie over de bedreiging van het nader omschreven plaagorganisme voor het grondgebied van de Unie. Zij maken die informatie openbaar in de vorm van gerichte voorlichtingscampagnes op de respectieve websites van de bevoegde autoriteit of andere door de bevoegde autoriteit aangewezen websites.

2.   Binnen de afgebakende gebieden licht de betrokken lidstaat het publiek voor over de door het nader omschreven plaagorganisme gevormde bedreiging en over de maatregelen ter voorkoming van het binnenbrengen en de verspreiding ervan in de Unie. Hij zorgt ervoor dat het grote publiek, de reizigers en de betrokken marktdeelnemers zich bewust zijn van de afbakening van het afgebakende gebied, de besmette zone en de bufferzone. De betrokken lidstaat stelt de betrokken marktdeelnemers ook in kennis van de maatregelen die overeenkomstig de artikelen 8 en 14 tegen de vector moeten worden genomen.

HOOFDSTUK XI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 35

Verslaglegging door de lidstaten over maatregelen

1.   Uiterlijk op 30 april van elk jaar sturen de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten een verslag over de maatregelen die zijn in het voorgaande jaar hebben genomen overeenkomstig de artikelen 2, 4, 5, 7 tot en met 18 en 32, naargelang het geval, en over de resultaten van die maatregelen.

De resultaten van de overeenkomstig de artikelen 10 en 15 in afgebakende gebieden uitgevoerde onderzoeken worden met behulp van de in bijlage V bedoelde modellen naar de Commissie gestuurd.

2.   Uiterlijk op 31 december van elk jaar sturen de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten een plan toe met de maatregelen die uit hoofde van de artikelen 2, 4, 5, 7 tot en met 18 en 32, naargelang het geval, in het volgende jaar moeten worden genomen. In dat plan worden de geplande periode van elke maatregel, de termijnen voor de uitvoering van de maatregelen en het toegewezen budget voor alle maatregelen vermeld.

3.   Voor zover gerechtvaardigd door de ontwikkeling van het desbetreffende fytosanitaire risico passen de lidstaten de respectieve maatregelen aan en actualiseren zij het in lid 2 bedoelde plan dienovereenkomstig. De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk van deze actualisering in kennis.

4.   Wanneer op de in artikel 15, lid 2, onder a), bedoelde locaties de aanwezigheid van het nader omschreven plaagorganisme officieel wordt aangetoond, stelt de betrokken lidstaat de Commissie en de lidstaten daarvan onmiddellijk in kennis.

Artikel 36

Naleving

Voor zover nodig om aan deze verordening te voldoen, trekken de lidstaten de maatregelen die zij hebben genomen om zich tegen het binnenbrengen en de verspreiding van het nader omschreven plaagorganisme te beschermen, in of wijzigen zij deze. Zij stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van de intrekking of wijziging van die maatregelen.

Artikel 37

Intrekking

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 wordt ingetrokken.

Artikel 38

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2, lid 4, tweede zin, artikel 5, lid 1, onder c), derde zin, artikel 28, onder a), tweede zin, en artikel 29, onder a), tweede zin, zijn echter van toepassing met ingang van 1 januari 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 augustus 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4.

(2)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van de Commissie van 18 mei 2015 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen (PB L 125 van 21.5.2015, blz. 36).

(3)  EFSA Journal 2019;17(5):5665, 200 blz., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665

(4)  EFSA Journal 2019;17(5):5666, 17 blz., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5666

(5)  EFSA Supporting publication 2019:EN‐1667, 53 blz., https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1667

(6)  EFSA Journal 2020;18(4):6114, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6114

(7)  EFSA Supporting publication 2020:EN‐1873, 76 blz., https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873

(8)  Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

(9)  Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9, Secretariaat van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten, Rome. Gepubliceerd op 15 december 2011.

(10)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14, Secretariaat van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van Planten, Rome. Gepubliceerd op 8 januari 2014.

(11)  Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties (PB L 298 van 16.10.2014, blz. 22).

(12)  Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (PB L 267 van 8.10.2008, blz. 8).

(13)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/925 van de Commissie van 29 mei 2017 tot verlening van tijdelijke toestemming aan bepaalde lidstaten voor de certificering van in het veld onder niet-insectenvrije omstandigheden geproduceerd prebasismateriaal van bepaalde soorten fruitgewassen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/167 (PB L 140 van 31.5.2017, blz. 7).

(14)  Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles van in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen, die kunnen worden uitgevoerd op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles (PB L 313 van 12.10.2004, blz. 16).


BIJLAGE

“BIJLAGE I

Lijst van planten waarvan bekend is dat zij vatbaar zijn voor een of meer ondersoorten van het nader omschreven plaagorganisme (“waardplanten”)

Acacia

Acer

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Baccharis

Brassica

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poiret) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Catharanthus

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

Chenopodium album L.

Chionanthus

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus

Citrus

Clematis cirrhosa L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla glauca (L.) Batt.

Coronilla valentina L.

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus

Digitaria

Dimorphoteca

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa A. Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Erodium moschatum (L.) L'Hérit.

Erysimum

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Juglans

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Ligustrum lucidum L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus

Magnolia grandiflora L.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Malva parviflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Mimosa

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus

Myoporum insulare R. Br.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea

Osteospermum ecklonis DC.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O' Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Polygala x grandiflora Nana

Prunus

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Pyrus

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Rhus

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Sapindus saponaria L.

Sassafras

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium

Stewartia pseudocamellia

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Teucrium capitatum L.

Trifolium repens L.

UlexUlmus

Vaccinium

Vinca

Vitis

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.

BIJLAGE II

Lijst van planten waarvan bekend is dat zij vatbaar zijn voor specifieke ondersoorten van het nader omschreven plaagorganisme (“nader omschreven planten”)

Nader omschreven planten die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa, ondersoort fastidiosa

Acer

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea arabica L.

Erysimum

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus

Magnolia grandiflora L.

Malva parviflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros

Morus

Nerium oleander L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Rosmarinus officinalis L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Sambucus

Spartium junceum L.

Streptocarpus

Teucrium capitatum L.

Ulmus americana L.

Vinca major L.

Vitis

Nader omschreven planten die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa, ondersoort multiplex

Acacia

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia psilostachya DC.

Ambrosia trifida L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia

Asparagus acutifolius L.

Baccharis halimifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Carya

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus

Cistus

Clematis cirrhosa L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A. Rich.

Coronilla glauca (L.) Batt.

Coronilla valentina L.

Cytisus

Dimorphoteca

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Encelia farinosa Gray ex Torr.

Erigeron karvinskianus DC.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus

Genista

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Helianthus

Helichrysum

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia

Laurus nobilis L.

Lavandula

Liquidambar styraciflua L.

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros excelsa Rich.

Morus

Myrtus communis L.

Olea

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.

Pelargonium

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus

Polygala myrtifolia L.

Polygala x grandiflora Nana

Prunus

Pterospartum tridentatum (L.) Willk.

Quercus

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Rhamnus alaternus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa

Rosmarinus officinalis L.

Rubus

Salvia mellifera Greene

Sambucus

Santolina chamaecyparissus L.

Sapindus saponaria L.

Solidago virgaurea L.

Spartium

Strelitzia reginae Aiton

Ulex

Ulmus americana L.

Ulmus crassifolia Nutt.

Vaccinium

Vinca

Westringia fruticosa Guerin.

Xanthium strumarium L.

Nader omschreven planten die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa, ondersoort pauca

Acacia

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G. Don

Chamaesyce canescens (L.) Prokh.

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus

Coffea

Dimorphoteca fruticosa (L.) DC.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus

Laurus nobilis L.

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula dentata L.

Lavandula stoechas L.

Myoporum insulare Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Osteospermum fruticosum (L.) Norl.

Pelargonium x fragrans Willd. (syn. Pelargonium fragrans E. Mey.)

Phillyrea latifolia L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus

Rhamnus alaternus L.

Rosmarinus officinalis L.

Spartium junceum L.

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra Br.

BIJLAGE III

In artikel 4, lid 2, bedoelde besmette zones waarvoor de in de artikelen 13 tot en met 17 vastgelegde inperkingsmaatregelen gelden

DEEL A

Besmette zone in Italië

De besmette zone in Italië omvat de volgende gebieden:

1.

De provincie Lecce

2.

De provincie Brindisi

3.

Gemeenten in de provincie Taranto:

Avetrana

Carosino

Crispiano

Faggiano

Fragagnano

Grottaglie

Leporano

Lizzano

Manduria

Martina Franca

Maruggio

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Sava

Statte

Taranto

Torricella

4.

Gemeente in de provincie Bari:

Locorotondo

DEEL B

Besmette zone in Frankrijk

De besmette zone in Frankrijk omvat het volgende gebied:

de regio Corsica

DEEL C

Besmette zone in Spanje

De besmette zone in Spanje omvat het volgende gebied:

de Autonome Gemeenschap van de Balearen

BIJLAGE IV

Tests om Xylella fastidiosa en de ondersoorten daarvan vast te stellen

A.   Tests om de aanwezigheid van Xylella fastidiosa op te sporen en vast te stellen

1.

Real-time-PCR gebaseerd op Harper et al., 2010 (en erratum 2013)

2.

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) gebaseerd op door Harper et al. ontwikkelde primers, 2010 (en erratum 2013)

3.

Real-time-PCR gebaseerd op Ouyang et al., 2013

4.

Gangbare PCR gebaseerd op Minsavage et al., 1994

B.   Moleculaire tests om de ondersoort van Xylella fastidiosa vast te stellen

1.

Multilocus sequence typing (MLST) gebaseerd op Yuan et al, 2010, ter bepaling van alle ondersoorten

2.

PCR gebaseerd op Hernandez-Martinez et al., 2006, ter bepaling van de ondersoorten fastidiosa, multiplex en sandyi

3.

PCR gebaseerd op Pooler & Hartung, 1995, ter bepaling van de ondersoort pauca

BIJLAGE V

Modellen voor de verslaglegging van de resultaten van de overeenkomstig de artikelen 10 en 15 in afgebakende gebieden uitgevoerde onderzoeken

DEEL A

Model voor de verslaglegging van de resultaten van op statistische gegevens gebaseerde jaarlijkse onderzoeken

1. Geografische ligging van het afgebakende gebied

2. Aanvankelijke omvang van het afgebakende gebied (ha)

3. Geactualiseerde omvang van het afgebakende gebied (ha)

4. Aanpak (uitroeiing/inperking)

5. Zone (bv. bufferzone, besmette zone)

6. Onderzoeklocaties

7. Tijdstip

A. Omschrijving van het onderzoek (inputparameters voor RiBESS+)

B. Bemonsteringsinspanning

C. Resultaten van het onderzoek

23. Opmerkingen

8. Doelpopulatie

9. Epidemiologische eenheden

10. Opsporingsmethode

11. Doeltreffendheid van de bemonstering

12. Gevoeligheid van de methode

13. Risicofactoren (activiteiten, locaties en gebieden)

14. Aantal geïnspecteerde epidemiologische eenheden

15. Aantal onderzoeken

16. Aantal monsters

17. Aantal tests

18. Aantal andere maatregelen

19. Resultaten

20. Kennisgevingsnummer van de gemelde uitbraken, voor zover van toepassing, overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715

21. Behaald betrouwbaarheidsniveau

22. Aangenomen prevalentie

Waardsoort

Gebied (ha of andere relevantere eenheid)

Inspectie-eenheden

Omschrijving

Eenheden

Visuele controles

Tests

Overige methoden

Risicofactor

Risiconiveaus

Aantal locaties

Relatieve risico’s

Aandeel van de waardpopulatie

 

 

Positief

Negatief

Niet bekend

Aantal

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructies voor het invullen van het model

Licht de aannamen voor de opzet van het onderzoek toe. Geef een samenvatting en motivering van:

de doelpopulatie, de epidemiologische eenheid en de inspectie-eenheden;

de opsporingsmethode en de gevoeligheid van de methode;

de risicofactor(en), met vermelding van de risiconiveaus en de dienovereenkomstige relatieve risico’s en aandelen van de waardplantpopulatie.

Kolom 1:

Vermeld de naam van het geografische gebied, het uitbraaknummer of elke informatie waarmee het desbetreffende afgebakende gebied kan worden geïdentificeerd, en de datum van instelling.

Kolommen 2 en 3:

Vermeld de omvang van het afgebakende gebied voor aanvang van het onderzoek en alle relevante actualiseringen.

Kolom 4:

Vermeld de aanpak: uitroeiing, inperking. Voeg zo veel rijen toe als nodig, afhankelijk van het aantal afgebakende gebieden en de aanpak die in deze gebieden wordt gehanteerd.

Kolom 5:

Vermeld de zone van het afgebakende gebied waar het onderzoek is uitgevoerd, met zoveel rijen als nodig: besmette zone of bufferzone, in afzonderlijke rijen. Vermeld, indien van toepassing, in afzonderlijke rijen het gebied van de besmette zone waar het onderzoek is uitgevoerd (bv. de laatste 5 km aangrenzend aan de bufferzone, rond kwekerijen enz.).

Kolom 6:

Vermeld de onderzoeklocaties, zo nodig in meer dan één rij. Vermeld onderzoek dat in een kwekerij is uitgevoerd, altijd in een afzonderlijke rij. Vermeld bij gebruik van de optie “andere” altijd wat wordt bedoeld:

1.

in de open lucht (productiegebied): 1.1 veld (landbouwgrond, weidegrond), 1.2 boomgaard/wijngaard, 1.3 kwekerij, 1.4 bos;

2.

in de open lucht (overig): 2.1 privétuin, 2.2 openbare locatie, 2.3 beschermd gebied, 2.4 wilde planten in ander dan beschermd gebied, 2.5 andere locatie, met specificatie van het specifieke geval (bv. tuincentrum enz.);

3.

besloten omgeving: 3.1 kas, 3.2 privéterrein anders dan een kas, 3.3 openbare locatie anders dan een kas, 3.4 andere locatie, met specificatie van het specifieke geval (bv. tuincentrum).

Kolom 7:

Vermeld de maanden van het jaar waarin de onderzoeken werden uitgevoerd.

Kolom 8:

Vermeld de gekozen doelpopulatie, met de dienovereenkomstige lijst van waardsoorten en het bestreken gebied. De doelpopulatie wordt omschreven als het geheel van inspectie-eenheden. De omvang ervan wordt voor landbouwgebieden gewoonlijk omschreven in hectaren, maar het kunnen ook percelen, velden, kassen enz. zijn. Motiveer de gemaakte keuze in de onderliggende aannames in kolom 23 (Opmerkingen). Vermeld de onderzochte inspectie-eenheden. Onder “inspectie-eenheid” wordt verstaan: planten, delen van planten, producten, materialen, vectoren die zijn onderzocht om de plaagorganismen te identificeren en op te sporen.

Kolom 9:

Vermeld de onderzochte epidemiologische eenheden, met vermelding van de beschrijving en de meeteenheid. Onder “epidemiologische eenheid” wordt verstaan: een homogeen gebied waar de interacties tussen het plaagorganisme, de waardplanten en de abiotische en biotische factoren en omstandigheden tot dezelfde epidemiologie zou leiden als het plaagorganisme aanwezig is. Epidemiologische eenheden zijn een onderverdeling van de doelpopulatie die, wat de epidemiologie betreft, homogeen zijn en die ten minste één waardplant omvatten. In sommige gevallen kan de volledige waardpopulatie in een regio/gebied/land als epidemiologische eenheid worden gedefinieerd. Een epidemiologische eenheid kan een NUTS-regio, stedelijk gebied, bos, rozentuin of landbouwbedrijf zijn, of hectaren. De keuze wordt in de onderliggende aannamen gemotiveerd.

Kolom 10:

Vermeld de bij het onderzoek gebruikte methoden en het aantal activiteiten in elk geval. Geef met “n.v.t.” aan wanneer de gegevens van een bepaalde kolom niet beschikbaar zijn.

Kolom 11:

Geef een schatting van de doeltreffendheid van de bemonstering. Onder “doeltreffendheid van de bemonstering” wordt verstaan: de waarschijnlijkheid dat van een besmette plant de besmette delen worden geselecteerd. Voor vectoren is het de doeltreffendheid van de methode voor het vangen van een positieve vector wanneer deze in het onderzoeksgebied aanwezig is. Voor de bodem is het de doeltreffendheid van het selecteren van een bodemmonster dat het plaagorganisme bevat, wanneer het plaagorganisme in het onderzoeksgebied aanwezig is.

Kolom 12:

Onder “gevoeligheid van de methode” wordt verstaan: de waarschijnlijkheid dat een methode de aanwezigheid van een plaagorganisme correct aantoont. De gevoeligheid van de methode wordt omschreven als de waarschijnlijkheid dat een daadwerkelijk positieve waard een positief testresultaat geeft. De doeltreffendheid van de bemonstering (d.w.z. de waarschijnlijkheid dat van een besmette plant de besmette delen worden geselecteerd) wordt vermenigvuldigd met de diagnostische gevoeligheid (die wordt gekenmerkt door de visuele inspectie en/of de laboratoriumtest die tijdens het identificatieproces wordt gebruikt).

Kolom 13:

Vermeld de risicofactoren in afzonderlijke rijen en voeg zoveel rijen toe als nodig. Vermeld voor elke risicofactor het risiconiveau, het overeenkomstige relatieve risico en het aandeel van de waardpopulatie.

Kolom B:

Vermeld de bijzonderheden van het onderzoek. Geef met “n.v.t.” aan wanneer de gegevens van een bepaalde kolom niet van toepassing zijn. De in deze kolommen te verstrekken informatie houdt verband met de informatie in kolom 10 “Opsporingsmethode”.

Kolom 19:

Vermeld het aantal positieve en negatieve monsters en het aantal monsters waarvan het resultaat niet kon worden bepaald. Onder “niet bekend” wordt verstaan: de geanalyseerde monsters waarvan om verschillende redenen geen resultaat kon worden bepaald (bv. onder het detectieniveau, niet-geïdentificeerd onverwerkt monster, oud monster enz.).

Kolom 20:

Vermeld de kennisgevingen van uitbraken van het jaar waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Het kennisgevingsnummer van de uitbraak hoeft niet te worden vermeld wanneer de bevoegde autoriteit heeft besloten dat het een van de in artikel 14, lid 2, artikel 15, lid 2, of artikel 16 van Verordening (EU) 2016/2031 bedoelde gevallen betreft. Vermeld in dit geval in kolom 21 (Opmerkingen) de reden voor het niet verstrekken van deze informatie.

Kolom 21:

Vermeld de gevoeligheid van het onderzoek zoals omschreven in ISPM 31. Deze waarde betreffende het behaalde betrouwbaarheidsniveau van de afwezigheid van plaagorganismen wordt berekend op basis van de uitgevoerde inspecties (en/of bemonsteringen) waarbij de gevoeligheid van de methode en aangenomen prevalentie vast staan.

Kolom 22:

Vermeld de aangenomen prevalentie op basis van een aan het onderzoek voorafgaande raming van de vermoedelijke daadwerkelijke prevalentie van het plaagorganisme in het veld. De aangenomen prevalentie wordt als doel van het onderzoek vastgesteld en komt overeen met de afweging die de risicomanagers maken tussen het risico dat het plaagorganisme aanwezig is, en de middelen die voor het onderzoek beschikbaar zijn.

DEEL B

Model voor de verslaglegging van de resultaten van onderzoeken naar vectorinsecten van Xylella fastidiosa

1. Beschrijving van het afgebakende gebied

2. Aanpak

3. Zone

4. Vectorsoort

5. Visuele controles

6. Type vallen (of andere methode om de vector te vangen (bv. vangnet enz.))

7. Aantal vallen (of andere vangmethode)

8. Frequentie van het controleren van de vallen (of andere methode, indien van toepassing)

9. Tijdstip van het controleren van de vallen (of andere methode, indien van toepassing)

10. Aantal verzamelde vectormonsters

11. Aantal gevangen vectoren

12. Aantal geanalyseerde vectoren

13. Aantal geanalyseerde vectormonsters

14. Aantal positieve vectormonsters

15. Aantal negatieve vectormonsters

16. Aantal vectormonsters waarvan geen resultaat kan worden bepaald

17. Opmerkingen

Naam

Datum van instelling

Tijdstip

Nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructies voor het invullen van het model

Kolom 1:

Vermeld de naam van het gebied, het uitbraaknummer of elke informatie waarmee het desbetreffende afgebakende gebied kan worden geïdentificeerd, en de datum van instelling.

Kolom 2:

Vermeld: uitroeiing, inperking. Voeg zo veel rijen toe als nodig, afhankelijk van het aantal afgebakende gebieden en de aanpak die in deze gebieden wordt gehanteerd.

Kolom 3:

Vermeld de zone van het afgebakende gebied waar het onderzoek is uitgevoerd: besmette zone of bufferzone, in afzonderlijke rijen. Vermeld, indien van toepassing, het gebied van de besmette zone waar het onderzoek is uitgevoerd (bv. de laatste 5 km aangrenzend aan de bufferzone, rond kwekerijen enz.).

Kolom 4:

Vermeld de lijst van vectorsoorten van het in de eerste kolom vermelde plaagorganisme met telkens een afzonderlijke rij per vector.

Kolom 5:

Alleen indien van toepassing.

Kolom 6:

Vermeld het type methode voor het vangen van vectoren. Indien meer dan één methode is gebruikt, vermeld de gegevens dan in afzonderlijke rijen.

Kolom 7:

Vermeld het aantal vallen of andere vangmethoden met telkens een afzonderlijke rij per methode.

Kolom 8:

Vermeld wanneer de vallen of vangmethode zijn gecontroleerd (bv. één keer per week, één keer maand, vier keer per jaar enz.).

Kolom 9:

Vermeld de maanden van het jaar waarin de vallen werden gecontroleerd.

Kolom 10:

Vermeld het aantal verzamelde monsters (een monster kan verschillende vectoren bevatten).

Kolom 11:

Vermeld het totale aantal gevangen vectoren. Vermeld alleen het aantal vectoren dat van belang is, geen bijvangst.

Kolom 13:

Vermeld het aantal vectormonsters dat op het plaagorganisme is geanalyseerd, dit is van toepassing wanneer een monster uit meer dan één vector bestaat.

Kolom 16:

Het aantal monsters dat wel is geanalyseerd maar waarvan om verschillende redenen geen resultaat kon worden vastgesteld (bv. onder het detectieniveau enz.).