18.8.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 271/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1197 VAN DE COMMISSIE

van 30 juli 2020

tot vaststelling van technische specificaties en regelingen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad (1) betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken, en met name artikel 7, lid 1, artikel 9, lid 2, artikel 10, leden 5 en 6, artikel 17, lid 6, en artikel 18, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) 2019/2152 is een gemeenschappelijk kader voor de systematische ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese bedrijfsstatistieken vastgesteld.

(2)

Het kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden is een basiselement van een dergelijk gemeenschappelijk kader; het biedt een geharmoniseerd steekproefkader dat de organisatie en coördinatie van statistische enquêtes mogelijk maakt.

(3)

Het is noodzakelijk de gegevensvereisten voor de productie van bedrijfsstatistieken te specificeren om vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten te kunnen produceren en alle domeinen van de bedrijfsstatistieken te harmoniseren.

(4)

Het beginsel van economische eigendom zoals beschreven in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) moet van toepassing zijn op Europese bedrijfsstatistieken. Het moet in de mate van het mogelijke worden uitgevoerd, rekening houdend met de gerechtvaardigde behoeften van de gebruikers, de beschikbaarheid van gegevens en de gevolgen voor de kosten en de lasten, voor zover dit niet in strijd is met de in deze verordening vastgestelde beginselen en met de doelstellingen van bepaalde bedrijfsstatistieken.

(5)

Voor de specificatie van de gegevensvereisten is het noodzakelijk de belangrijke industriegroepen (BIG’s) en andere speciale aggregaten van NACE-codes te definiëren.

(6)

Het is noodzakelijk de belangrijkste variabelen en concepten voor bedrijfsstatistieken te definiëren om vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten te produceren en alle domeinen van de bedrijfsstatistieken te harmoniseren.

(7)

Om de lasten voor het bedrijfsleven te verlichten, en op basis van het evenredigheidsbeginsel, moeten de gegevensvereisten worden vereenvoudigd, rekening houdend met de omvang en het belang van de economische economieën van de lidstaten.

(8)

Er moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld die van toepassing zijn op gegevens over het onderwerp“internationale handel in goederen” en handel naar bedrijfskenmerken, en op het domein “kortetermijn-bedrijfsstatistieken”.

(9)

De toenemende economische globalisering vormt een uitdaging voor de huidige productie van Europese bedrijfsstatistieken. Het kader voor Europese statistische ondernemingsregisters vormt de basis voor de verbetering van veel statistieken over de globalisering, doordat daarin gegevens van multinationale ondernemingsgroepen worden opgenomen. Sommige van deze statistieken hebben betrekking op de hele economie en maken het dus noodzakelijk dat het kader voor Europese statistische ondernemingsregisters alle sectoren van de economie bestrijkt.

(10)

Er is behoefte aan informatie over zeggenschapsrelaties tussen juridische eenheden om de ondernemingsgroepen te definiëren, de ondernemingen correct af te bakenen, grote en complexe eenheden te profileren en onderzoek te doen naar marktconcentraties. Informatie over ondernemingsgroepen maakt een betere kwaliteit van de nationale statistische ondernemingsregisters mogelijk. Deze informatie kan worden gebruikt om het risico te beperken dat vertrouwelijke gegevens openbaar worden gemaakt. Gegevens over de ondernemingsgroep kunnen worden gebruikt voor enquêtes over de groep en kunnen de lasten voor de respondenten verminderen.

(11)

Het is noodzakelijk het formaat, de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de toezending van gegevens over individuele eenheden aan de Commissie (Eurostat) en voor de terugzending van gegevens over multinationale ondernemingsgroepen naar de nationale statistische instanties vast te stellen.

(12)

Een uitwisseling van vertrouwelijke gegevens voor statistische doeleinden tussen de Commissie en de nationale centrale banken, en tussen de Commissie en de Europese Centrale Bank, moet ertoe bijdragen dat de kwaliteit van de informatie over multinationale ondernemingsgroepen in de Unie wordt gewaarborgd. Daarom moeten het formaat, de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de toezending van dergelijke vertrouwelijke gegevens aan de nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank worden vastgesteld.

(13)

Verordening (EU) 2019/2152 voorziet in de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens over de uitvoer van goederen binnen de Unie tussen de lidstaten. De uit te wisselen statistische gegevenselementen en de uit te wisselen lijst van bestanddelen van statistische gegevens voor specifieke goederen of bewegingen moeten nader worden gespecificeerd. De lidstaten mogen de te verstrekken informatie vereenvoudigen, op voorwaarde dat deze vereenvoudiging geen schadelijke gevolgen heeft voor de kwaliteit van de statistieken. De voorwaarden voor deze vereenvoudiging moeten worden vastgesteld.

(14)

Om een geharmoniseerde toepassing van de gegevensuitwisseling te waarborgen, moeten de regelingen voor het verzamelen en opstellen ervan en de regelingen voor de toepassing van de minimumdekkingsgraad van 95 % nader worden bepaald. Om te zorgen dat de nationale statistische autoriteit van het land van invoer gebruik kan maken van de uitgewisselde statistische informatie voor het opstellen van statistieken over de invoer van goederen binnen de Unie, moeten ook metagegevens worden uitgewisseld. Met het oog op een geharmoniseerde uitvoering in alle lidstaten is het noodzakelijk de metagegevens te specificeren die relevant zijn voor het gebruik van de uitgewisselde gegevens over de uitvoer van goederen binnen de Unie in het kader van de opstelling van statistieken, alsook een tijdschema voor de toezending van de statistische informatie en de relevante metagegevens. Het is noodzakelijk dat het formaat, de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen en de procedure voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens worden vastgesteld.

(15)

De toepassing van uniforme normen voor de uitwisseling en toezending van gegevens en metagegevens voor de statistieken die onder Verordening (EU) 2019/2152 vallen, draagt aanzienlijk bij tot de integratie van bedrijfsprocessen in de Europese bedrijfsstatistieken.

(16)

Het internationale initiatief voor het SDMX-formaat (Statistical Data and Metadata exchange) met het oog op statistische en technische normen voor de uitwisseling en het delen van gegevens en metagegevens, voorziet in normen voor de uitwisseling en de verspreiding van officiële statistieken. Daarom moeten zo nodig de noodzakelijke, in overeenstemming met de SDMX-formaat ontworpen definities van de gegevensstructuur worden gebruikt.

(17)

De Commissie (Eurostat) moet op de website van de Commissie (Eurostat) documentatie over de datastructuren beschikbaar stellen, met inbegrip van definities van de SDMX-gegevensstructuur, en richtsnoeren voor de uitvoering daarvan verschaffen, met name wat het te gebruiken technisch formaat betreft.

(18)

De lidstaten moeten gestandaardiseerde metagegevens en kwaliteitsverslagen verstrekken voor de nationale statistische ondernemingsregisters en alle bedrijfsstatistieken overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2019/2152. Daarom moeten de voorschriften voor en de frequentie van deze verslagen worden vastgesteld.

(19)

De in deze verordening vermelde maatregelen moeten de in de volgende verordeningen opgenomen maatregelen vervangen: Verordening (EG) nr. 586/2001 van de Commissie (3), Verordening (EG) nr. 912/2004 van de Commissie (4), Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie (5), Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie (6), Verordening (EG) nr. 657/2007 van de Commissie (7), Verordening (EG) nr. 364/2008 van de Commissie (8), Verordening (EG) nr. 472/2008 van de Commissie (9), Verordening (EG) nr. 192/2009 van de Commissie (10), Verordening (EG) nr. 250/2009 van de Commissie (11), Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie (12), Verordening (EG) nr. 834/2009 van de Commissie (13), Verordening (EU) nr. 92/2010 van de Commissie (14), Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie (15), Verordening (EU) nr. 275/2010 van de Commissie (16), Verordening (EU) nr. 1097/2010 van de Commissie (17), Uitvoeringsverordening (EU) nr. 995/2012 van de Commissie (18) en Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie (19). Deze verordeningen moeten worden ingetrokken.

(20)

De maatregelen waarin deze verordening voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem (ESS-comité),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gegevensvereisten

De elementen van de gegevens voor de in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2152 vermelde gedetailleerde onderwerpen worden vastgesteld in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Belangrijkste industriegroepen en speciale aggregaten

De belangrijke industriegroepen (BIG’s) en andere speciale aggregaten van de NACE-activiteiten (NACE = nomenclatuur van economische activiteiten) en CPA-producten (CPE = classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten) die voor de overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152 vereiste uitsplitsingen worden gebruikt, worden vastgesteld in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Vereenvoudigingen

De in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2152 bedoelde vereenvoudigingen worden vastgesteld in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4

Technische definities

1.   De technische definities van variabelen en andere elementen van de gegevensreeksen als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2152 worden vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening.

2.   De technische definities in verband met Europese statistieken over de internationale handel in goederen worden vastgesteld in bijlage V bij deze verordening.

3.   De technische definities in verband met Europese statistieken over de internationale handel in diensten worden vastgesteld in bijlage VI bij deze verordening.

Artikel 5

Technische specificaties voor Europese statistieken over de internationale handel in goederen, met inbegrip van de handel in goederen naar bedrijfskenmerken

De technische specificaties voor Europese statistieken over de internationale handel in goederen, met inbegrip van de handel in goederen naar bedrijfskenmerken als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder j), van Verordening (EU) 2019/2152 en gerelateerde definities overeenkomstig artikel 7, lid 1, van die verordening, worden vastgesteld in bijlage V bij deze verordening. De gegevensvereisten met betrekking tot Europese statistieken over de internationale handel in goederen worden vastgesteld in bijlage I, deel B, tabel 16 en tabellen 34 tot en met 37, bij deze verordening.

Artikel 6

Definities en uitsplitsingen voor Europese statistieken over de internationale handel in diensten naar bedrijfskenmerken en internationaal aanbod van diensten

De definities van variabelen en uitsplitsingen voor Europese statistieken over de internationale handel in diensten naar bedrijfskenmerken en internationale dienstverlening worden vastgesteld in bijlage VI bij deze verordening. De gegevensvereisten met betrekking tot Europese statistieken over de internationale handel in diensten naar bedrijfskenmerken en internationale dienstverlening worden vastgesteld in bijlage I, deel B, tabellen 17 en 38, bij deze verordening.

Artikel 7

Weging en wijziging van het basisjaar voor het domein “kortetermijnbedrijfsstatistieken”

De in artikel 7, lid 1, onder i), van Verordening (EU) 2019/2152 bedoelde weging en wijziging van het basisjaar voor het domein “kortetermijnbedrijfsstatistieken” worden vastgesteld in bijlage VII bij deze verordening. Die bijlage bevat ook overgangsregelingen met betrekking tot de gegevensvereisten voor het in bijlage I, deel B, tabellen 1 tot en met 9, bij deze verordening gespecificeerde domein.

Artikel 8

Variabelen in verband met de gedetailleerde onderwerpen voor het Europees kader voor statistische ondernemingsregisters

Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) 2019/2152 zijn de variabelen in verband met de gedetailleerde onderwerpen voor het register voor het Europees kader voor statistische ondernemingsregisters vastgesteld in bijlage VIII bij deze verordening.

Artikel 9

Technische specificaties voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens ten behoeve van het Europees kader voor statistische ondernemingsregisters

Overeenkomstig artikel 10, lid 5, van Verordening (EU) 2019/2152 zijn de technische bijzonderheden van de in bijlage IV bij die verordening opgenomen variabelen vastgesteld in bijlage VIII bij de deze verordening. Bovendien bevat bijlage IX bij deze verordening, overeenkomstig artikel 10, lid 6, van Verordening (EU) 2019/2152, het formaat, de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen voor de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens ten behoeve van het Europees kader voor statistische ondernemingsregisters.

Artikel 10

Procedure en specificaties voor de toezending van gegevens en metagegevens

1.   De gegevens en metagegevens die in het kader van deze verordening bij de Commissie (Eurostat) worden ingediend, worden in elektronische vorm uitgewisseld en verzonden of geüpload via het centrale toegangspunt voor gegevens en, in voorkomend geval, voor metagegevens.

2.   De lidstaten stellen de bij deze verordening voorgeschreven gegevens en metagegevens ter beschikking van de Commissie (Eurostat) met gebruikmaking van de door de Commissie (Eurostat) gespecificeerde uitwisselingsnormen voor gegevens en metagegevens.

3.   Vertrouwelijke gegevens en metagegevens worden doorgegeven via beveiligde netwerken die worden gebruikt door de Commissie (Eurostat) of via een beveiligde toegang op afstand, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door de Commissie (Eurostat) gespecificeerde uitwisselingsnormen.

4.   De lidstaten moeten de uitwisselingsnormen toepassen overeenkomstig de door de Commissie (Eurostat) verstrekte uitvoeringsrichtsnoeren.

5.   De lidstaten verschaffen vertrouwelijke gegevens overeenkomstig de bestaande bepalingen van de Unie inzake de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens.

Vertrouwelijke gegevens worden verstuurd met de werkelijke waarde en met een markering dat zij onder de statistische geheimhoudingsplicht vallen.

De lidstaten verstrekken alle niveaus van aggregatie van de uitsplitsingen die worden vastgesteld in de tabellen van bijlage I, deel B, en de toegezonden gegevens omvatten, indien van toepassing, alle markeringen van primaire en secundaire vertrouwelijkheid in overeenstemming met de op nationaal niveau bestaande geheimhoudingsvoorschriften.

6.   Tenzij anders bepaald, worden de monetaire gegevens uitgedrukt in nationale munteenheden (euro voor de lidstaten in de eurozone). lidstaten die tot de eurozone toetreden, rapporteren de jaarlijkse monetaire gegevens in euro met ingang van het jaar van hun toetreding. Voor de rapportage van monetaire gegevens voor perioden van minder dan één jaar gebruiken landen die tot de eurozone toetreden de nationale valuta die in de referentieperiode van toepassing was.

7.   Wanneer reeds bij de Commissie (Eurostat) ingediende gegevens worden herzien, verstrekken de lidstaten de herziene resultaten uiterlijk in de maand nadat deze beschikbaar zijn.of, indien deze gegevens niet op nationaal niveau worden verspreid, uiterlijk één maand nadat zij beschikbaar zijn gekomen voor een nationale statistische dienst.

Artikel 11

Verslagen over de kwaliteit en de metagegevens

1.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) jaarlijkse verslagen over de kwaliteit en de metagegevens voor statistische ondernemingsregisters met gebruikmaking van de ESS-normen voor verslaglegging over metagegevens en kwaliteit.

2.   Uiterlijk twee maanden na de laatste termijn voor de indiening van de statistieken waarop het verslag betrekking heeft, verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) verslagen over de metagegevens voor statistische ondernemingsregisters die worden ingediend met de frequentie die is bepaald in artikel 17, lid 4, van Verordening (EU) 2019/2152.

3.   De lidstaten verstrekken, in naar behoren gemotiveerde gevallen, binnen een tussen de lidstaten en de Commissie (Eurostat) overeengekomen termijn aanvullende kwaliteitsverslagen met meer gedetailleerde kwaliteitsinformatie om de kwaliteit van de overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 toegezonden bedrijfsstatistieken te kunnen beoordelen.

4.   Voor het onderwerp “ICT-gebruik en e-handel” worden de termijnen voor de verslagen over de kwaliteit en de metagegevens gespecificeerd in een afzonderlijke uitvoeringshandeling.

5.   Voor de structuur en de inhoud van de verslagen over de kwaliteit en de metagegevens moet gebruik worden gemaakt van de meest recente normen van het Europees statistisch systeem (ESS).

6.   Naast de standaardgegevens over kwaliteit en metagegevens verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) in naar behoren gemotiveerde gevallen op haar verzoek aanvullende metagegevens en hoogwaardige informatie die nodig is om de kwaliteit van de bedrijfsstatistieken te beoordelen, met inbegrip van herzieningen van eerder verstrekte informatie, voor zover relevant.

Artikel 12

Intrekking

1.   De Verordeningen (EG) nr. 912/2004, (EG) nr. 364/2008, (EG) nr. 192/2009, (EG) nr. 250/2009, (EG) nr. 251/2009, (EG) nr. 834/2009, (EU) nr. 275/2010, (EU) nr. 1097/2010 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 995/2012 van de Commissie worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2021.

2.   De Verordeningen (EG) nr. 1982/2004, (EU) nr. 92/2010, (EU) nr. 113/2010 en (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2022.

3.   De Verordeningen (EG) nr. 586/2001, (EG) nr. 1503/2006, (EG) nr. 657/2007 en (EG) nr. 472/2008 van de Commissie worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2024.

4.   De leden 1 tot en met 3 laten de verplichtingen onverlet die in die verordeningen zijn vastgesteld met betrekking tot de doorgifte van gegevens en metagegevens, met inbegrip van kwaliteitsverslagen, met betrekking tot referentieperiodes die geheel of gedeeltelijk vallen vóór de respectieve data die in die leden worden vastgesteld.

5.   Verwijzingen naar de ingetrokken handelingen gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

De tabellen 16 en 34 tot en met 37 van bijlage I, en bijlage V zijn evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 327 van 17.12.2019, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 586/2001 van de Commissie van 26 maart 2001 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van belangrijke industriegroepen (BIG’s) betreft (PB L 86 van 27.3.2001, blz. 11).

(4)  Verordening (EG) nr. 912/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële productie (PB L 163 van 30.4.2004, blz. 71).

(5)  Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3).

(6)  Verordening (EG) nr. 1503/2006 van de Commissie van 28 september 2006 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van variabelen, de lijst van variabelen en de frequentie van de samenstelling van de gegevens betreft (PB L 281 van 12.10.2006, blz. 15).

(7)  Verordening (EG) nr. 657/2007 van de Commissie van 14 juni 2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat het opzetten van Europese steekproefprogramma’s betreft (PB L 155 van 15.6.2007, blz. 7).

(8)  Verordening (EG) nr. 364/2008 van de Commissie van 23 april 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad, wat de technische opmaak voor de indiening van de statistieken van buitenlandse filialen en de aan lidstaten toegestane ontheffingen en afwijkingen betreft (PB L 112 van 24.4.2008, blz. 14).

(9)  Verordening (EG) nr. 472/2008 van de Commissie van 29 mei 2008 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat betreft het eerste basisjaar voor tijdreeksen volgens de NACE Rev. 2, en, voor tijdreeksen tot 2009 die overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden ingediend, de mate van gedetailleerdheid, de vorm, de eerste referentieperiode en de referentieperiode (PB L 140 van 30.5.2008, blz. 5).

(10)  Verordening (EG) nr. 192/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden, wat de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de Commissie (Eurostat) en de lidstaten betreft (PB L 67 van 12.3.2009, blz. 14).

(11)  Verordening (EG) nr. 250/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de definities van kenmerken, het technische formaat voor de indiening van gegevens, de vereisten inzake dubbele verslaglegging volgens NACE Rev. 1.1 en NACE Rev. 2 en de afwijkingen voor de structurele bedrijfsstatistieken betreft (PB L 86 van 31.3.2009, blz. 1).

(12)  Verordening (EG) nr. 251/2009 van de Commissie van 11 maart 2009 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken en de aanpassingen die nodig zijn na de herziening van de statistische classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten (CPA) (PB L 86 van 31.3.2009, blz. 170).

(13)  Verordening (EG) nr. 834/2009 van de Commissie van 11 september 2009 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen, wat de kwaliteitsverslagen betreft (PB L 241 van 12.9.2009, blz. 3).

(14)  Verordening (EU) nr. 92/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische diensten, de opstelling van statistieken en de kwaliteitscontrole betreft (PB L 31 van 3.2.2010, blz. 4).

(15)  Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (PB L 37 van 10.2.2010, blz. 1).

(16)  Verordening (EU) nr. 275/2010 van de Commissie van 30 maart 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad, wat de criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van structurele bedrijfsstatistieken betreft (PB L 86 van 1.4.2010, blz. 1).

(17)  Verordening (EU) nr. 1097/2010 van de Commissie van 26 november 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden, wat de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de Commissie (Eurostat) en de centrale banken betreft (PB L 312 van 27.11.2010, blz. 1).

(18)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 995/2012 van de Commissie van 26 oktober 2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Beschikking nr. 1608/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap en technologie (PB L 299 van 27.10.2012, blz. 18).

(19)  Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012, blz. 7).


BIJLAGE I

Elementen van te verzenden gegeven voor de gedetailleerde onderwerpen

Deel A. Variabelen

Domein 1. Kortetermijn-bedrijfsstatistieken

Alle kortetermijnbedrijfsstatistieken, met uitzondering van de statistieken van het gedetailleerde Onderwerp “Invoerprijzen” (tabel 4) en het Onderwerp “Exploitatie van en handel in onroerend goed” (tabel 9), hebben betrekking op de activiteiten van ingezeten statistische eenheden

Thema’s

Gedetailleerde onderwerpen

Variabelen

Elementen van de gegevensvereisten zoals gedefinieerd in de tabellen van deel B

Onderwerp 1.1

Bedrijfsleven populatie

1

Zakelijke demografische gebeurtenissen (faillissementen, registraties)

1

Registraties

Tabel 1

2

Faillissementen

Tabel 1

Onderwerp 1.2

Input van arbeid

1

Werkzame personen

1

Aantal werknemers en zelfstandigen

Tabel 2

2

Gewerkte uren

1

Door werknemers gewerkte uren

Tabel 3

3

Loonkosten

1

Lonen

Tabel 3

Onderwerp 1.3

Prijzen

1

Invoerprijzen

1

Invoerprijzen

Tabel 4

2

Invoerprijzen (eurozone)

Tabel 4

3

Invoerprijzen (niet-eurozone)

Tabel 4

2

Producentenprijzen

1

Producentenprijzen

Tabel 5

2

Binnenlandse producentenprijzen

Tabel 5

3

Niet-binnenlandse producentenprijzen

Tabel 5

4

Niet-binnenlandse producentenprijzen (eurozone)

Tabel 5

5

Niet-binnenlandse producentenprijzen (niet-eurozone)

Tabel 5

Onderwerp 1.4

Output en prestaties

1

Productie

1

Productie (volume)

Tabel 6

2

Omvang van de verkoop

1

Omvang van de verkoop

Tabel 7

3

Netto-omzet

1

Netto-omzet (waarde)

Tabel 8

2

Binnenlandse netto-omzet (waarde)

Tabel 8

3

Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde)

Tabel 8

4

Niet-binnenlandse netto-omzet (eurozone) (waarde)

Tabel 8

5

Niet-binnenlandse netto-omzet (niet-eurozone) (waarde)

Tabel 8

Onderwerp 1.5

Onroerend goed

1

Onroerend goed

1

Bouwvergunningen: Aantal verblijven

Tabel 9

2

Bouwvergunningen: Vierkante meter

Tabel 9

Domein 2. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau

Met uitzondering van bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over ondernemingen die goederen invoeren en ondernemingen die goederen uitvoeren (tabel 16), hebben bedrijfsstatistieken op nationaal niveau betrekking op de activiteiten van ingezeten statistische eenheden. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over ondernemingen die goederen invoeren en ondernemingen die goederen uitvoeren (tabel 16) hebben betrekking op het statistisch registratiegebied van het rapporterende land, als bedoeld in afdeling 4 van bijlage V bij deze verordening.

Thema’s

Gedetailleerde onderwerpen

Variabelen

Elementen van de gegevensvereisten zoals gedefinieerd in de tabellen van deel B

Onderwerp 2.1

Bedrijvenpopulatie

1

Populatie van actieve ondernemingen

1

Aantal actieve ondernemingen

Tabellen 10, 11 en 14

2

Aantal ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 12

3

Aantal snelgroeiende ondernemingen

Tabel 13

4

Aantal jonge snelgroeiende ondernemingen

Tabel 13

2

Zakelijke demografische gebeurtenissen (oprichting, opheffing, overleving)

1

Oprichtingen van ondernemingen

Tabel 12

2

Opheffingen van ondernemingen

Tabel 12

3

Overlevende ondernemingen

Tabel 12

4

Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

Tabel 12

5

Ondernemingen die geen werknemers meer hebben

Tabel 12

6

Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 12

3

Populatie van ondernemingen in buitenlandse handen

1

Aantal ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

4

Populatie van ondernemingen in buitenlandse handen en binnenlandse filialen

1

Aantal ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen

Tabel 15

5

Populatie van ondernemingen die actief zijn in internationale handel

1

Aantal ondernemingen die goederen invoeren

Tabel 16

2

Aantal ondernemingen die goederen uitvoeren

Tabel 16

Onderwerp 2.2

Input van arbeid

1

Werkzame personen

1

Aantal werknemers en zelfstandigen

Tabellen 10, 11 en 14

2

Aantal werknemers

Tabellen 10 en 11

3

Aantal werknemers in voltijdequivalenten

Tabel 10

4

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 12

5

Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 12

6

Aantal werknemers in snelgroeiende ondernemingen

Tabel 13

7

Aantal werknemers in jonge snelgroeiende ondernemingen

Tabel 13

2

Gewerkte uren

1

Door werknemers gewerkte uren

Tabellen 10 en 11

3

Loonkosten

1

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Tabellen 10, 11 en 14

2

Lonen

Tabellen 10 en 11

3

Socialezekerheidskosten

Tabellen 10 en 11

4

Werkgelegenheid met betrekking tot zakelijke demografische gebeurtenissen (oprichting, opheffing, overleving)

1

Aantal werknemers en zelfstandigen in jonge ondernemingen

Tabel 12

2

Aantal werknemers in jonge ondernemingen

Tabel 12

3

Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen

Tabel 12

4

Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen

Tabel 12

5

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen

Tabel 12

6

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting

Tabel 12

7

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

Tabel 12

8

Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

Tabel 12

9

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

Tabel 12

10

Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

Tabel 12

11

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 12

12

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting

Tabel 12

5

Werkgelegenheid in ondernemingen in buitenlandse handen

1

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

6

Werkgelegenheid in ondernemingen in buitenlandse handen en binnenlandse filialen

1

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen

Tabel 15

7

Arbeidskosten in ondernemingen in buitenlandse handen

1

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen in ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

Onderwerp 2.3

& O-inputs

1

& O-uitgaven

1

Intramurale O & O-uitgaven

Tabellen 14 en 18

2

Werkgelegenheid in O & O

1

& O-personeel

Tabellen 14 en 19

2

Onderzoekers

Tabel 18

3

& O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen

1

Intramurale O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

4

& O-werkgelegenheid in ondernemingen in buitenlandse handen

1

& O-personeel in ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

5

Door de overheid gefinancierd O & O

1

Toewijzingen uit de overheidsbegroting aan onderzoek en ontwikkeling (GBARD)

Tabel 20

2

Nationale overheidsmiddelen voor transnationaal gecoördineerd O & O

Tabel 20

Onderwerp 2.4

Aankopen

1

Aankoop goederen en diensten

1

Totale aankoop van goederen en diensten

Tabellen 10, 11 en 14

2

Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop

Tabellen 14 en 21

3

Uitgaven voor diensten die worden verleend door uitzendkrachten

Tabel 21

4

Uitgaven voor langlopende huur en operationele lease

Tabel 21

5

Aankoop van energieproducten

Tabel 21

6

Betalingen aan onderaannemers

Tabel 21

2

Wijziging in voorraad goederen

1

Wijziging in voorraad goederen

Tabel 22

2

Wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk

Tabel 22

3

Wijziging in voorraad goederen voor wederverkoop

Tabel 22

3

Aankopen van goederen en diensten door ondernemingen in buitenlandse handen

1

Totale aankoop van goederen en diensten door ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

2

Aankopen van goederen en diensten voor wederverkoop door ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

4

Invoer door ondernemingen

1

Statistische waarde van de invoer door ondernemingen

Tabellen 16 en 17

Onderwerp 2.5

Output en prestaties

1

Netto-omzet

1

Netto-omzet

Tabellen 10, 11 en 14

2

Netto-omzet uit landbouw, bosbouw, visserij en industriële activiteiten

Tabel 24

3

Netto-omzet uit industriële activiteiten

Tabel 24

4

Netto-omzet uit industriële activiteiten met uitzondering van de bouwnijverheid

Tabel 24

5

Netto-omzet uit bouwnijverheid

Tabel 24

6

Netto-omzet uit dienstenactiviteiten

Tabel 24

7

Netto-omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire activiteiten

Tabel 24

8

Netto-omzet uit burgerlijke en utiliteitsbouw

Tabel 24

9

Netto-omzet uit grond-, weg- en waterbouw

Tabel 24

10

Netto-omzet uit de hoofdactiviteit op het niveau van de NACE met drie cijfers,

Tabel 25

11

Netto-omzet uit onderaanneming

Tabel 25

12

Netto-omzet naar plaats van vestiging van de cliënt

Tabel 23

13

Netto-omzet per product

Tabel 23

2

Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen

1

Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen

Tabel 10

3

Waarde van de output

1

Waarde van de output

Tabellen 10, 11 en 14

4

Toegevoegde waarde

1

Toegevoegde waarde

Tabellen 10, 11 en 14

5

Bruto-exploitatieoverschot

1

Bruto-exploitatieoverschot

Tabellen 10 en 11

6

Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen

1

Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

7

Waarde van de output van ondernemingen in buitenlandse handen

1

Waarde van de output van ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

8

Toegevoegde waarde van ondernemingen in buitenlandse handen

1

Toegevoegde waarde van ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

9

Netto-omzet van ondernemingen die zeggenschap hebben over buitenlandse ondernemingen en hun filialen in het binnenland

1

Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen

Tabel 15

10

Industriële productie

1

Verkochte productie

Tabel 26

2

Productie uit uitbestede bewerkingen

Tabel 26

3

Feitelijke productie

Tabel 26

11

Uitvoer door ondernemingen

1

Statistische waarde van de uitvoer door ondernemingen

Tabellen 16 en 17

Onderwerp 2.6

Investeringen

1

Bruto-investeringen door actieve ondernemingen

1

Bruto-investeringen in materiële vaste activa

Tabellen 10 en 14

2

Bruto-investeringen in grond

Tabel 27

3

Bruto-investeringen in de aankoop van bestaande gebouwen

Tabel 27

4

Bruto-investeringen in de bouw en verbetering van gebouwen

Tabel 27

5

Bruto-investeringen in machines en werktuigen

Tabel 27

6

Bruto-investeringen in immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill

Tabel 10

7

Investeringen in aangekochte programmatuur

Tabel 28

8

Verkoopopbrengst van materiële investeringen

Tabel 10

2

Bruto-investeringen door ondernemingen in buitenlandse handen

1

Bruto investering in materiële vaste activa door ondernemingen in buitenlandse handen

Tabel 14

Domein 3. Regionale bedrijfsstatistieken

Alle regionale bedrijfsstatistieken hebben betrekking op de activiteiten van ingezeten statistische eenheden.

Thema’s

Gedetailleerde onderwerpen

Variabelen

Elementen van de gegevensvereisten zoals gedefinieerd in de tabellen van deel B

Onderwerp 3.1

Bedrijvenpopulatie

1

Populatie per regio

1

Aantal lokale eenheden

Tabel 29

2

Aantal actieve ondernemingen

Tabel 30

3

Aantal ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 30

4

Aantal snelgroeiende ondernemingen

Tabel 30

2

Zakelijke demografische gebeurtenissen per regio (oprichtingen, opheffingen, overlevingen)

1

Oprichtingen van ondernemingen

Tabel 30

2

Opheffingen van ondernemingen

Tabel 30

3

Overlevende ondernemingen (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Tabel 30

4

Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

Tabel 30

5

Ondernemingen die geen werknemers meer hebben

Tabel 30

6

Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Tabel 30

Onderwerp 3.2

Input van arbeid

1

Werkgelegenheid in actieve ondernemingen per regio

1

Aantal werknemers en zelfstandigen in lokale eenheden

Tabel 29

2

Aantal werknemers en zelfstandigen

Tabel 30

3

Aantal werknemers

Tabel 30

4

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 30

5

Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer

Tabel 30

2

Werkgelegenheid met betrekking tot zakelijke demografische gebeurtenissen per regio (oprichting, opheffing, overleving)

1

Aantal werknemers en zelfstandigen in jonge ondernemingen

Tabel 30

2

Aantal werknemers in jonge ondernemingen

Tabel 30

3

Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen

Tabel 30

4

Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen

Tabel 30

5

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Tabel 30

6

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Tabel 30

7

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

Tabel 30

8

Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

Tabel 30

9

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

Tabel 30

10

Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

Tabel 30

11

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Tabel 30

12

Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer in het jaar van oprichting (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Tabel 30

3

Arbeidskosten per regio

1

Lonen in lokale eenheden

Tabel 29

Onderwerp 3.3

& O-inputs

1

& O-uitgaven per regio

1

Intramurale O & O-uitgaven

Tabel 31

2

& O-werkgelegenheid per regio

1

& O-personeel

Tabel 32

2

Onderzoekers

Tabel 32

Domein 4. Statistieken over internationale activiteiten

De statistieken van de onderwerpen “Ondernemingenpopulatie”, “Input van arbeid”, “Investeringen” en “Output en prestaties” (tabel 33) voor dit gebied hebben betrekking op activiteiten van niet-ingezeten statistische eenheden.

De statistieken van het Onderwerp “Internationale handel in goederen” (tabellen 34 tot en met 37) hebben alleen betrekking op het statistische registratiegebied van het rapporterende land, zoals vermeld in punt 4 van bijlage V bij deze verordening.

De statistieken van het thema “Internationale handel in diensten” (tabel 38) hebben betrekking op de handel in diensten die worden verricht door ingezeten eenheden.

Thema’s

Gedetailleerde onderwerpen

Variabelen

Elementen van de gegevensvereisten zoals gedefinieerd in de tabellen van deel B

Onderwerp 4.1

Ondernemingenpopulatie

1

Populatie van ondernemingen in het buitenland die onder zeggenschap van ingezeten institutionele eenheden van het rapporterende land staan

1

Aantal ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

Tabel 33

Onderwerp 4.2

Arbeidsinput

1

Werkgelegenheid in ondernemingen in het buitenland die onder zeggenschap van ingezeten institutionele eenheden van het rapporterende land staan

1

Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

Tabel 33

2

Arbeidskosten in ondernemingen in het buitenland die onder zeggenschap van ingezeten institutionele eenheden van het rapporterende land staan

1

Uitgaven voor personeelsbeloningen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

Tabel 33

Onderwerp 4.3

Investeringen

1

Bruto-investeringen door ondernemingen in het buitenland die onder zeggenschap van ingezeten institutionele eenheden van het rapporterende land staan

1

Bruto-investeringen in materiële vaste activa door ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

Tabel 33

Onderwerp 4.4

Output en prestaties

1

Netto-omzet van ondernemingen in het buitenland die onder zeggenschap van ingezeten institutionele eenheden van het rapporterende land staan

1

Netto-omzet van ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

Tabel 33

Onderwerp 4.5

Internationale handel in goederen

1

Intra-EU-handel in goederen

1 a

Statistische waarde van de uitvoer van goederen binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 34

1b

Hoeveelheid van de uitvoer van goederen binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 34

2 a

Statistische waarde van de invoer van goederen binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 34

2b

Hoeveelheid van de invoer van goederen van binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 34

3

Statistische waarde van de uitvoer van goederen — geaggregeerde gegevens

Tabel 36

4

Statistische waarde van de invoer van goederen — geaggregeerde gegevens

Tabel 36

2

Extra-EU-handel in goederen

1 a

Statistische waarde van de uitvoer van goederen buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 35

1b

Hoeveelheid van de uitvoer van goederen buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 35

2 a

Statistische waarde van de invoer van goederen van buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 35

2b

Hoeveelheid van de invoer van goederen van buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

Tabel 35

3

Statistische waarde van de uitvoer van goederen buiten de Unie naar factuurvaluta

Tabel 37

4

Statistische waarde van de invoer van goederen van buiten de Unie naar factuurvaluta

Tabel 37

Onderwerp 4.6

Internationale handel in diensten

1

Invoer van diensten

1

Invoer en aankoop van diensten

Tabel 38

2

Uitvoer van diensten

1

Uitvoer en verrichting van diensten

Tabel 38

Deel B. Elementen van gegevensvereisten

Tabel 1. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over de bedrijvenpopulatie

Variabelen

110101. Registraties

110102. Faillissementen

Meeteenheid

Absolute waarde: ongecorrigeerd

Statistische populatie

Marktactiviteiten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Aggregaten van de NACE-secties:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

NACE-secties:

F, G, H, I en J

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Termijn voor de indiening van gegevens

T+40D

Eerste referentieperiode

Eerste kwartaal van 2021


Tabel 2. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over werkgelegenheid

Variabelen

120101. Aantal werknemers en zelfstandigen

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd

Statistische populatie

Marktactiviteiten van de NACE-secties B, C, D, afdeling E36, secties F, G, H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Voor alle landen:

BIG’s van de NACE-secties B, C, D en afdeling E36 zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze verordening;

Aggregaten van de NACE-secties

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (excl. M701, M72, M75) +N;

NACE-secties:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72, M75) en N;

NACE-afdelingen:

E36, G45, G46, G47 en G47 (m.u.v. G473)

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties B, C en D.

Voor grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties H, I en J.

De aanvullende uitsplitsingen die voor middelgrote en grote landen zijn vereist, zijn facultatief voor kleine landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Het aantal werknemers en zelfstandigen kan worden geraamd aan de hand van het aantal werknemers. Voor activiteiten in de NACE-secties G, H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N kan de onderneming (ENT) worden gebruikt in plaats van de eenheden van economische activiteit (EEA) voor de referentieperiodes vóór 2021 en van januari 2021 tot en met december 2023 in basisjaar 2015.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+2M voor driemaandelijkse of maandelijkse (facultatieve) gegevens, behalve voor:

vereisten voor kleine en middelgrote landen: T+2M+15 dagen

Overgangsregelingen voor NACE-sectie L, NACE-afdeling N77 en NACE-groepen N811 en N813 die in hun aggregaten moeten worden opgenomen vanaf het eerste kwartaal of de eerste maand (facultatief) van 2021, (zoals gedefinieerd in bijlage VII, punt 3, onder a).

Eerste referentieperiode

Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2000, behalve voor:

NACE-sectie L, NACE-afdeling N77 en NACE-groepen N811 en N813 die in hun aggregaten moeten worden opgenomen vanaf het eerste kwartaal of de eerste maand (facultatief) van 2021.

Spanje: Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2002 voor de vereiste NACE-secties G tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N, met uitzondering afdeling G47en afdeling G47 (met uitzondering van G473) en het eerste kwartaal of de eerste maand (facultatief) van 2005 voor J58, J59, J60, I55 en I56.

Finland: Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2005 voor de NACE-afdelingen C32 en C33.

Oostenrijk: Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2003 voor de vereiste NACE-secties H tot en met N (m.u.v. K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) en eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2005 voor NACE-afdeling B09.


Tabel 3. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over gewerkte uren en lonen

Variabelen

120201. Door werknemers gewerkte uren

120301. Lonen

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor kalendereffecten

Statistische populatie

Marktactiviteiten van de NACE-secties B, C, D, E36, F, G, H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Voor alle landen:

BIG’s van de NACE-secties B, C, D en afdeling E36 zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze verordening;

Aggregaten van de NACE-secties

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (excl. M701, M72 en M75)+N;

NACE-secties:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

NACE-afdelingen:

E36, G45, G46, G47 en G47 (m.u.v. G473).

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties B, C en D.

Voor grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties H, I en J.

De aanvullende uitsplitsingen die voor middelgrote en grote landen zijn vereist, zijn facultatief voor kleine landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten in de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N kan ENT worden gebruikt in plaats van EEA voor de referentieperiodes vóór 2021 en van januari 2021 tot en met december 2023 in basisjaar 2015.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+3M voor driemaandelijkse of maandelijkse (facultatieve) gegevens, behalve voor:

vereisten voor kleine en middelgrote landen op: T+3M+15 dagen

Overgangsregelingen voor NACE-aggregaat G47_X_G473, de sectie L, NACE-afdeling N77 en NACE-groepen N811 en N813 die in hun aggregaten moeten worden opgenomen vanaf het eerste kwartaal of de eerste maand (facultatief) van 2021, zoals gedefinieerd in bijlage VII, punt 3, onder a).

Eerste referentieperiode

Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2000 voor de vereiste NACE-secties B tot en met F, met uitzondering van:

Finland: eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2005 voor de vereiste afdelingen C32 en C33;

Oostenrijk: Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2005 voor NACE-afdeling B09.

Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2010 voor de vereiste NACE-secties G tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N, met uitzondering van:

NACE-aggregaat G47_X_G473, Sectie L, NACE-afdeling N77 en NACE-groepen N811 en N813 die in hun aggregaten moeten worden opgenomen vanaf het eerste kwartaal of de eerste maand (facultatief) van 2021.


Tabel 4. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over invoerprijzen

Variabelen

130101. Invoerprijzen (facultatief voor landen buiten de eurozone en landen die de Europese steekproefprogramma’s toepassen)

130102. Invoerprijzen (eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone en landen die de Europese steekproefprogramma’s toepassen)

130103. Invoerprijzen (buiten de eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd

Statistische populatie

Producten in de CPA-secties B (m.u.v. B0721 en B09), C (m.u.v. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 en C33) en D

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar product

Voor alle landen:

BIG’s van de CPA-secties B (m.u.v. B0721 en B09), C (m.u.v. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 en C33) en D zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze verordening;

CPA-aggregaten van de secties B (m.u.v. B0721 en B09) + C (m.u.v. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 en C33) + D;

CPA-secties B (m.u.v. B0721 en B09), C (m.u.v. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 en C33) en D.

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de CPA-secties B (m.u.v. B0721 en B09), C (m.u.v. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 en C33) en D.

De aanvullende uitsplitsingen voor middelgrote en grote landen zijn facultatief voor kleine landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Toepassingsgebied van de gegevensverstrekking beperkt door Europese steekproefprogramma’s voor specifieke landen, zoals gespecificeerd in bijlage III, deel C, bij deze verordening.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+1M+15 dagen

Eerste referentieperiode

Januari 2006, met uitzondering van:

Oostenrijk: Januari 2009 voor de NACE C161, C2811 en C2892.

Voor de lidstaten in de eurozone die na januari 2006 zijn toegetreden, zijn de variabelen 130101 (Invoerprijzen), 130102 (Invoerprijzen (eurozone)) en 130103 (Invoerprijzen (buiten de eurozone)) vereist vanaf het begin van het jaar van toetreding tot de eurozone.


Tabel 5. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over producentenprijzen

Variabelen

130201. Producentenprijzen

130202. Binnenlandse producentenprijzen

130203. Niet-binnenlandse producentenprijzen

130204. Niet-binnenlandse producentenprijzen (eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)

130205. Prijzen van niet-binnenlandse producenten (buiten de eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd

Statistische populatie

Voor variabele 130201 (Producentenprijzen):

Marktactiviteiten van de NACE-secties B (m.u.v. B0721), C (m.u.v. C2446, C254, C301, C303 en C304), D en E 36, CPA 41.00.1 (alleen nieuwe gebouwen), NACE-secties H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

Voor de variabelen 130202 (Binnenlandse producentenprijzen), 130203 (Niet-binnenlandse producentenprijzen), 130204 (Binnenlandse producentenprijzen) (eurozone)) en 130205 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (buiten de eurozone)):

Marktactiviteiten van de NACE-secties B (m.u.v. B0721), C (m.u.v. C2446, C254, C301, C303 en C304), D en afdeling E36.

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit en producten

Voor alle landen:

BIG’s van de NACE-secties B (m.u.v. B0721), C (m.u.v. C2446, C254, C301, C303, en C304) en D en afdeling E36 zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze verordening;

Aggregaten van de NACE-secties

B (excl. B0721) +C (excl.C2446, C254, C301, C303 en C304)+D+E36, H+I+J+L+M (excl.M701, M72 en M75)+N;

NACE-secties:

B (m.u.v. B0721), C (m.u.v. C2446, C254, C301, C303 en C304), D, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

Afdeling E36 en afdelingen van de NACE-secties H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

CPA 41.00.1, met uitzondering van 41.00.14 (alleen nieuwe gebouwen).

Voor middelgrote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties B (m.u.v. B0721), C (m.u.v. C2446, C254, C301, C303 en C304) en D

Voor grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Als voor de middelgrote landen en bovendien groepen en klassen van NACE-sectie C voor de variabelen 130201 (Producentenprijzen), 130202 (Binnenlandse producentenprijzen) en 130203 (Niet-binnenlandse producentenprijzen)) (ten minste 90 % van de toegevoegde waarde van sectie C).

De aanvullende uitsplitsingen die voor middelgrote en grote landen zijn vereist, zijn facultatief voor kleine landen; de aanvullende uitsplitsingen voor grote landen zijn facultatief voor middelgrote landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Toepassingsgebied van de gegevensverstrekking voor uitsplitsing eurozone/buiten de eurozone beperkt door Europese steekproefprogramma’s voor specifieke landen, zoals gespecificeerd in bijlage III, deel C, bij deze verordening.

De totale bouwkosten (materiaalkosten en loonkosten) kunnen worden gebruikt als maatstaf voor de producentenprijzen in de bouwnijverheid (CPA 41.00.1 met uitzondering van 41.00.14). Tot de kosten die componenten van de bouwkosten vormen, behoren ook installaties en uitrusting, vervoer, energie en andere kosten (met uitzondering van honoraria van architecten).

Indexcijfers op basis van de werkelijke producentenprijzen verdienen de voorkeur. Indien deze niet beschikbaar zijn, mogen benaderingen worden gebruikt voor H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 en N82. Voor benaderingen van activiteiten (NACE) mogen producten (CPA) worden gebruikt.

Voor activiteiten in de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N kan ENT worden gebruikt in plaats van EEA voor de referentieperiodes vóór 2021 en van januari 2021 tot en met december 2023 in basisjaar 2015.

De producentenprijsindexcijfers voor diensten (SPPOI’s) zijn Business-to-All (B2All). Indien het aandeel transacties met particuliere consumenten (B2C) verwaarloosbaar is, mogen de SPPI’s worden geschat met behulp van business-to-business (B2B)-indicatoren. Voor de referentieperiodes vóór 2021 kunnen de SPPI’s worden benaderd met B2B-indicatoren in plaats van B2All-indicatoren

Termijn voor de indiening van gegevens

T+1 M voor maandelijkse gegevens voor de vereiste NACE B tot en met E36;

T+3M voor alle andere vereiste NACE en CPA 41.00.1 (m.u.v. 41.00.14), behalve voor: kleine en middelgrote landen in de vereiste CPA 41.00.1 (m.u.v. 41.00.14), de driemaandelijkse en maandelijkse (facultatieve) gegevens op: T+3M+15 dagen

Overgangsregelingen voor opneming van NACE-aggregaat H+I+J+L+M (excl. M701, M72 en M75)+N; Secties H, I, J, L, M (excl. M701, M72 en M75), N; Afdelingen van NACE H49, H50 en H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 zoals gedefinieerd in bijlage VII, deel 3, onder a).

Eerste referentieperiode

Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2000 voor de vereiste CPA 41.00.1 m.u.v. 41.00.14 met uitzondering van:

Bulgarije: eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2003:

Januari 2005 voor de vereiste NACE B tot en met E36, met uitzondering van:

Oostenrijk: Januari 2008 (130201 (Producentenprijzen) en 130202 (Binnenlandse producentenprijzen)) en januari 2009 (130203 (Niet-binnenlandse producentenprijzen)), 130204 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (eurozone)) en 130205 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (buiten de eurozone)) voor NACE-afdeling B09.

Januari 2005 voor de vereisten van 130204 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (eurozone)) en 130205 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (buiten de eurozone));

Eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2010 voor de vereisten van NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N, met uitzondering van:

het aggregaat van de NACE-secties H+I+J+L+M (excl. M701, M72 en M75) + N; voor de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N en de afdelingen H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 die moeten worden opgenomen vanaf het eerste kwartaal of de eerste maand (facultatief) van 2021.

Voor de lidstaten in de eurozone die na januari 2005 zijn toegetreden, zijn de variabelen 130204 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (eurozone)) en 130205 (Niet-binnenlandse producentenprijzen (buiten de eurozone)) vereist vanaf het begin van het jaar van toetreding tot de eurozone.


Tabel 6. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over productie (volume)

Variabelen

140101. Productie (volume)

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd, gecorrigeerd voor kalendereffecten en gecorrigeerd voor seizoensinvloeden

Statistische populatie

Marktactiviteiten van de NACE-secties B, C, D (m.u.v. D353), F, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Voor alle landen:

BIG’s van de NACE-secties B, C en D (m.u.v. groep D353), zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze Verordening (MIG Energie m.u.v. groep D353 en sectie E);

Aggregaten van de NACE-secties:

B+C+D (excl. D353), H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) + N;

NACE-secties:

B, C, D (excl. D353), F, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

Afdelingen van de NACE-secties:

G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N.

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties B, C, D en F.

Voor grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien groepen en klassen van NACE-sectie C (ten minste 90 % van de toegevoegde waarde van sectie C).

De aanvullende uitsplitsingen die voor middelgrote en grote landen zijn vereist, zijn facultatief voor kleine landen; de aanvullende uitsplitsingen voor grote landen zijn facultatief voor middelgrote landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Overgangsbepalingen voor NACE-sectie F voor de referentieperiodes vóór januari 2024 zoals gedefinieerd in bijlage VII, punt 3, onder b).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten in de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N kan ENT worden gebruikt in plaats van EEA voor de referentieperiodes vóór 2021 en van januari 2021 tot en met december 2023 in basisjaar 2015.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+1M + tien dagen voor NACE-secties B, C en D (m.u.v. D353)

Voor NACE-sectie F:

voor middelgrote en grote landen: T+1M+15 dagen;

voor kleine landen: T+2M;

T+2M voor NACE-secties H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N.

Overgangsregelingen voor de opneming van aggregaten van de NACE-secties H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) + N; NACE-secties en afdelingen van de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N; Afdelingen van de NACE-secties F, zoals gedefinieerd in bijlage VII, punt 3, onder a).

Eerste referentieperiode

Januari 2000 voor de vereiste NACE-secties B tot en met D (m.u.v. D353), met uitzondering van:

Spanje (NACE-groepen en -klassen) januari 2002

Oostenrijk (NACE-afdeling B09) januari 2005

Januari 2005 voor NACE-afdeling C33;

Eerste kwartaal 2000 (of maand 2005) voor kleine landen de vereiste NACE-sectie F en januari 2005 voor grote en middelgrote landen de vereisten van NACE-sectie F;

Januari 2021

voor het aggregaat van de NACE-secties H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) + N; voor de NACE-secties en afdelingen van de secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N; voor de afdelingen van sectie F


Tabel 7. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over de omvang van de verkoop

Variabelen

140201. Omvang van de verkoop

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd, gecorrigeerd voor kalendereffecten en gecorrigeerd voor seizoensinvloeden

Statistische populatie

Marktactiviteiten van NACE G

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Voor alle landen:

NACE-sectie G;

Afdelingen van NACE-sectie G;

Aggregaat van groepen van NACE-afdeling G47 zonder groep G473;

Aggregaat van de NACE-klasse G4711 + NACE-groep G472;

Aggregaat van NACE-klasse G4719 + NACE-groepen G474+G475+G476+G477+G478+G479;

NACE-groep G473

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien groepen van NACE-sectie G, NACE-klassen G4711, G4719 en G4791.

De aanvullende uitsplitsingen die voor middelgrote en grote landen zijn vereist, zijn facultatief voor kleine landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten in de NACE-secties G kan ENT worden gebruikt in plaats van EEA voor de referentieperioden vóór 2021 en van januari 2021 tot en met december 2023 in basisjaar 2015.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+2M voor maandelijkse gegevens voor:

Voor NACE

Sectie G;

Afdelingen G45 en G46;

Groepen G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 en G479;

Klassen G4711, G4719 en G4791.

T+1M voor maandelijkse gegevens voor: Voor NACE

Afdeling G47;

Aggregaat van NACE-afdeling G47 zonder groep G473;

Aggregaat van NACE-klasse G4711 + groep G472;

Aggregaat van NACE-klasse G4719 + groepen G474+G475+G476+G477+G478+G479.

Groep G473.

Eerste referentieperiode

Januari 2000, met uitzondering van:

NACE-sectie G, afdelingen en groepen van de NACE-afdelingen G45 en G46, groepen van de NACE-afdelingen G47 (m.u.v. de G472 en de G473) die vanaf januari 2021 worden verstrekt


Tabel 8. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over de netto-omzet (waarde)

Variabelen

140301. Netto-omzet (waarde)

140302. Binnenlandse netto-omzet (waarde)

140303. Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde)

140304. Netto omzet (waarde) uit het buitenland (waarde) (eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)

140305. Netto omzet (waarde) uit het buitenland (waarde) (niet-eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)

Meeteenheid

Indexcijfers: ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor kalendereffecten voor alle activiteiten, alsmede gecorrigeerd voor seizoensinvloeden voor de NACE-secties G, H, I, J, L en M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N

Statistische populatie

Voor variabele 140301 (Netto-omzet (waarde)): NACE-secties B, C, G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

Voor de variabelen 140302 (Binnenlandse netto-omzet (waarde)), 140303 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde)), 140304 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)) en 140305 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (buiten de eurozone) (facultatief voor landen buiten de eurozone)): NACE-secties B en C.

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Voor variabele 140301 (Netto-omzet (waarde)):

Voor alle landen:

BIG’s van de NACE-secties B en C, zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze Verordening (MIG Energie m.u.v. de secties D en E);

Aggregaten van de NACE-secties:

B+C, H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) +N;

NACE-secties:

B, C, G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

Afdelingen van de NACE-secties:

G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

NACE-afdeling G47 zonder groep G473;

NACE-groep G473

Aggregaat van NACE-klasse G4711 + groep G472; Aggregaat van NACE-klasse G4719 + groepen G474+G475+G476+G477+G478+G479.

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties B en C, groepen van NACE-sectie G, NACE-klassen G4711, G4719 en G4791

Voor de variabelen 140302 (Binnenlandse netto-omzet (waarde)), 140303 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde)), 140304 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (eurozone) en 140305 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (buiten de eurozone):

Voor alle landen:

BIG’s van de NACE-secties B en C, zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze Verordening (MIG Energie m.u.v. de secties D en E);

Aggregaten van de NACE-secties B+C;

NACE-secties B en C.

Voor middelgrote en grote landen zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening:

Bovendien afdelingen van de NACE-secties B en C.

De aanvullende uitsplitsingen die voor middelgrote en grote landen zijn vereist, zijn facultatief voor kleine landen (zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 2, bij deze verordening).

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten in de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N kan ENT worden gebruikt in plaats van EEA voor de referentieperiodes vóór 2021 en van januari 2021 tot en met december 2023 in basisjaar 2015.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+2M voor:

BIG’s van de NACE-secties B en C, zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, bij deze Verordening (MIG Energie m.u.v. de secties D en E);

Aggregaten van de NACE-secties:

B+C, H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) +N;

NACE-secties:

B, C, G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

Afdelingen van de NACE-secties:

B, C, G, H, I, J, L, M (m.u.v. M701, M72 en M75) en N;

NACE-afdelingen G45 en G46;

NACE-groepen G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, — G474, G475, G476, G477, G478 en G479;

NACE-klassen G4711, G4719 en G4791

Overgangsregelingen voor de opneming van aggregaten van de NACE-secties H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) + N; NACE-secties en afdelingen van de NACE-secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N zoals gedefinieerd in bijlage VII, punt 3, onder a).

T+1M voor:

NACE-afdeling G47:

Aggregaat van NACE-afdeling G47 zonder groep G473;

Aggregaat van NACE-klasse G4711 + groep G472;

Aggregaat van NACE-klasse G4719 + groepen G474+G475+G476+G477+G478+G479.

NACE-groep G473

Eerste referentieperiode

Januari 2000 voor de vereiste NACE-aggregaten, -secties en -afdelingen van de NACE-secties B en C, met uitzondering van:

Spanje: Januari 2002:

Oostenrijk: Januari 2005 voor NACE B09.

Januari 2000 voor NACE-afdeling G47, NACE-aggregaat van afdeling G47 zonder groep G473; aggregaat van NACE-klasse G4711 + groep G472; aggregaat van NACE-klasse G4719 + groepen G474+G475+G476+G477+G478+G479; voor de NACE-groepen G472 en de G473 en voor de NACE-klassen G4711, G4719 en G4791

Januari 2005 voor de vereisten van de variabelen 140304 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (eurozone)) en 140305 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (buiten de eurozone)):

Januari 2021 voor het aggregaat van de NACE-secties H+I+J+L+M (m.u.v. M701, M72 en M75) +N; voor de NACE-secties G, H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N; voor de NACE-afdelingen G45 en G46 en afdelingen van de secties H tot en met M (m.u.v. K, M701, M72 en M75) en N; voor groepen van de NACE-afdelingen G45, G46 en G47 (m.u.v. G472 en G473).

Voor de lidstaten in de eurozone zijn de variabelen 140304 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (eurozone)), 130102 (Invoerprijzen (eurozone)) en 140305 (Niet-binnenlandse netto-omzet (waarde) (buiten de eurozone)) vereist vanaf het begin van het jaar van toetreding tot de eurozone.


Tabel 9. Kortetermijnbedrijfsstatistieken over onroerend goed

Variabelen

150101. Bouwvergunningen — aantal woningen

150102. Bouwvergunningen — Vierkante meter

Meeteenheid

Absolute waarden: ongecorrigeerd, gecorrigeerd voor kalendereffecten en gecorrigeerd voor seizoensinvloeden

Statistische populatie

Voor variabele 150101 (Bouwvergunningen — aantal woningen): CPA 41.00.1 (m.u.v. 41.00.14) — alleen nieuwe woongebouwen.

Voor variabele 150102 (Bouwvergunningen — vierkante meter): CPA 41.00.1 en 41.00.2 — alleen nieuwe woongebouwen en niet-woongebouwen.

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar product

Voor variabele 150101 (Bouwvergunningen — aantal woningen): Alleen nieuwe woongebouwen.

CPA 41.00.1 zonder CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

Voor variabele 150102 (Bouwvergunningen — vierkante meter): Alleen nieuwe woongebouwen en niet-woongebouwen.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1 zonder CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA41.00.2

CPA 41.00.2 zonder 41.00.23

CPA 41.00.23

Termijn voor de indiening van gegevens

T+3M

Eerste referentieperiode

Eerste kwartaal van 2000, met uitzondering van:

Griekenland: eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2001 voor 150102 (Bouwvergunningen — vierkante meter)

Slowakije eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2003 voor 150101 (Bouwvergunningen — aantal woningen) en 150102 (Bouwvergunningen — vierkante meter)

Oostenrijk: eerste kwartaal of maand (facultatief) van 2005 voor 150102 (Bouwvergunningen — vierkante meter)


Tabel 10. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over activiteiten van ondernemingen

Variabelen

210101. Aantal actieve ondernemingen

220101. Aantal werknemers en zelfstandigen

220102. Aantal werknemers

220103. Aantal werknemers in voltijdequivalenten

220201. Door werknemers gewerkte uren

220301. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

220302. Lonen

220303. Socialezekerheidskosten

240101. Totale aankoop van goederen en diensten

250101. Netto-omzet

250201. Brutowinstmarge op goederen voor wederverkoop (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

250301. Waarde van de output

250401. Toegevoegde waarde

250501. Bruto-exploitatieoverschot

260101. Bruto-investeringen in materiële vaste activa

260106. Bruto-investeringen in immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill. (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

260108. Verkoopopbrengst van materiële investeringen (1 %-regel zoals omschreven in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op het niveau van de NACE kan worden toegepast)

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden), behalve voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 220102 (Aantal werknemers), 220103 (Aantal werknemers in voltijdequivalenten) en 220201 (Door werknemers gewerkte uren): absolute waarde

Statistische populatie

Voor andere variabelen dan 250201 (Brutowinstmarge op goederen voor wederverkoop), 260106 (Bruto-investeringen in immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill) en 260108 (Verkoopopbrengst van materiële investeringen): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96:

Voor de variabelen 250201 (Brutowinstmarge op goederen voor wederverkoop) en 260108 (Verkoopopbrengst van materiële investeringen): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met G;

Voor variabele 260106 (Bruto-investering in immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met E.

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar activiteit (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

Voor alle variabelen behalve voor de variabelen 250201 (Brutowinstmarge op goederen voor wederverkoop), 260106 (Bruto-investeringen in immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill) en 260108 (Verkoopopbrengst van materiële investeringen); voor variabele 50201 (Brutowinstmarge op goederen voor wederverkoop) alleen NACE-secties B tot en met G:

Voor de NACE-secties B tot en met J, L, M en N en P, Q en R: secties, afdelingen, groepen en klassen;

Voor NACE-sectie K: Sectie, afdelingen, groepen 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 en 65.3, klassen 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 en 65.30;

Voor de afdelingen 95 en 96: afdelingen, groepen en klassen;

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening voor:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen),

ICT totaal,

ICT-industrie,

ICT-diensten,

Hightech- en medium-hightechindustrie (facultatief),

Hightechindustrie,

Medium-hightechindustrie,

Lowtech- en medium-lowtechindustrie (facultatief),

Medium-lowtechindustrie,

Lowtechindustrie,

Informatiesector,

Computergerelateerde diensten,

Totaal kennisintensieve diensten (facultatief),

Kennisintensieve hightechdiensten,

Kennisintensieve marktdiensten,

Kennisintensieve financiële diensten,

Andere kennisintensieve diensten (facultatief),

Kennisintensieve activiteiten — bedrijfssectoren,

Kennisintensieve activiteiten (facultatief),

Toeristische sector (totaal) (facultatief),

Toeristische sector (hoofdzakelijk toerisme) (facultatief),

Toeristische sector (deels toerisme) (facultatief),

Toeristische sector — vervoer (totaal) (facultatief),

Toeristische sector — vervoer over land (facultatief),

Toeristische sector — vervoer over water (facultatief),

Toeristische sector — accommodatie (facultatief),

Toeristische sector — voedsel en drank (totaal) (facultatief),

Toeristische sector — autoverhuur en overige verhuur (totaal) (facultatief),

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 220102 (Aantal werknemers), 220302 (Lonen), 250101 (Netto-omzet) en 250401 (Toegevoegde waarde): bovendien,

(1)

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening voor:

Culturele en creatieve sectoren — totaal,

Culturele en creatieve sectoren — diensten.

Voor de variabelen 260106 (Bruto-investeringen in immateriële vaste activa, niet zijnde goodwill) en 260108 (Verkoopopbrengst van materiële investeringen):

NACE-secties en -afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten van de NACE 642, 643 en 653 die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, mag de waarde 0 worden gegeven, met uitzondering van de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen) en 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen). Indien 220102 (Aantal werknemers) niet 0 is, moet ook de waarde worden vermeld.

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

Voorlopige gegevens: T+10 M voor de NACE-secties, -afdelingen en -groepen voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen) en 250101 (Netto-omzet)

Definitieve en gevalideerde gegevens: T+18M voor alle variabelen

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 11. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over activiteiten van ondernemingen naar grootteklasse of naar rechtsvorm

Variabelen

210101. Aantal actieve ondernemingen

220101. Aantal werknemers en zelfstandigen

220102. Aantal werknemers

220201. Door werknemers gewerkte uren

220301. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

220302. Lonen

220303. Socialezekerheidskosten

240101. Totale aankoop van goederen en diensten

250101. Netto-omzet

250301. Waarde van de output

250401. Toegevoegde waarde

250501. Bruto-exploitatieoverschot

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden), behalve voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 220102 (Aantal werknemers) en 220201 (Door werknemers gewerkte uren): absolute waarde

Statistische populatie

Voor uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen van variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 250101 (Netto-omzet) en 250401 (Toegevoegde waarde), en voor uitsplitsing naar activiteit en rechtsvorm en voor uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers van de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen) en 220102 (Aantal werknemers): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96:

Voor uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van de omzet van de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 250101 (Netto-omzet) en 250401 (Toegevoegde waarde): Marktproducenten van de NACE-sectie G;

Voor uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen van andere variabelen dan 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 250101 (Netto-omzet) en 250401 (Toegevoegde waarde): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

Voor de NACE-secties B tot en met J, L, M en N en P, Q en R: Secties, afdelingen en groepen;

Voor NACE-sectie K: Secties, afdelingen, groepen 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 en 65.3;

Voor de afdelingen 95 en 96: afdelingen en groepen

Speciaal aggregaat zoals gedefinieerd in bijlage II bij deze verordening

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen:

Voor de NACE-secties F tot en met J, L, M en N en P, Q en R de afdelingen S95 en S96 alleen voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen) en 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen): Totaal, 0-1 werknemers en zelfstandigen, 2-9 werknemers en zelfstandigen, 10-19 werknemers en zelfstandigen, 20-49 werknemers en zelfstandigen, 50-249 werknemers en zelfstandigen, 250 en meer werknemers en zelfstandigen;

Voor de NACE-secties F tot en met J, L, M en N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96 voor andere variabelen dan 210101 (Aantal actieve ondernemingen) en 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen): Totaal, 0-9 werknemers en zelfstandigen, 10-19 werknemers en zelfstandigen, 20-49 werknemers en zelfstandigen, 50-249 werknemers en zelfstandigen, 250 en meer werknemers en zelfstandigen;

Voor de NACE-secties B tot en met E en K: Totaal, 0-9 werknemers en zelfstandigen, 10-19 werknemers en zelfstandigen, 20-49 werknemers en zelfstandigen, 50-249 werknemers en zelfstandigen, 250 en meer werknemers en zelfstandigen

2.

Uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

Alleen voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen) en 220102 (Aantal werknemers)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

NACE-secties;

Aggregaten van de NACE-afdelingen:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE-afdelingen:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 en alle afdelingen van de NACE-secties G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q en R;

Groepen van de NACE-afdelingen G47 en J62 en van de NACE-secties L, M en N;

Klassen van NACE-afdeling J62;

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen),

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

ICT totaal,

ICT-industrie

ICT-diensten

Uitsplitsing naar grootteklasse van het aantal werknemers:

Totaal, 0 werknemers, 1-4 werknemers, 5-9 werknemers, 10 en meer werknemers

3.

Uitsplitsing naar activiteit en rechtsvorm (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, deel B, mag worden toegepast)

Alleen voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen) en 220102 (Aantal werknemers)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 2

Uitsplitsing naar rechtsvorm:

Totaal,

eenmanszaken zonder beperking van persoonlijke aansprakelijkheid,

besloten of beursgenoteerde vennootschappen op aandelen met beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders,

personenvennootschappen met beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid (daaronder begrepen zijn ook andere rechtsvormen zoals coöperaties, verenigingen enz.)

4.

Uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van de omzet

alleen voor NACE-sectie G

(CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast): (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit: NACE-sectie, -afdelingen en -groepen

Uitsplitsing naar grootteklasse van de omzet: Jaarlijkse omzet (in miljoenen euro): Totaal, 0 tot 1, 1 tot 2, 2 tot 5, 5 tot 10, 10 tot 20, 20 tot 50, 50 tot 200, 200 en meer

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten van de NACE 642, 643 en 653 die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, mag de waarde 0 worden gegeven, met uitzondering van de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen) en 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen). Indien 220102 (Aantal werknemers) niet 0 is, moet ook de waarde worden vermeld.

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

Voorlopige gegevens: T+10M voor activiteit en uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen) en 250101 (Netto-omzet);

Definitieve en gevalideerde gegevens: T+18M voor alle variabelen

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 12. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over demografische gebeurtenissen voor ondernemingen

Variabelen

210201. Oprichtingen van ondernemingen

210202. Opheffingen van ondernemingen

210203. Overlevende ondernemingen

210102. Aantal ondernemingen met ten minste een werknemer

210204. Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

210205. Ondernemingen die geen werknemers meer hebben

210206. Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer

220401. Aantal werknemers en zelfstandigen in jonge ondernemingen

220402. Aantal werknemers in jonge ondernemingen

220403. Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen

220404. Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen

220405. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen

220406. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting

220104. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer

220105. Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer

220407. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

220408. Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

220409. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

220410. Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

220411. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer

220412. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting

Meeteenheid

Absolute waarde

Statistische populatie

Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

Voor alle variabelen, behalve voor de variabelen

210203 (Overlevende ondernemingen),

210206 (Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220405 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen),

220406 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting),

220411 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220412 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting).

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

NACE-secties;

Aggregaten van de NACE-afdelingen:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE-afdelingen:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 en alle afdelingen van de NACE-secties G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q en R;

Groepen van de NACE-afdelingen G47 en J62 en van de NACE-secties L, M en N;

Klassen van NACE-afdeling J62;

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

ICT totaal,

ICT-industrie,

ICT-diensten

Uitsplitsing naar grootteklasse van het aantal werknemers:

Totaal, 0 werknemers, 1-4 werknemers, 5-9 werknemers, 10 en meer werknemers

Grootteklasse van 0 werknemers niet te verstrekken voor de variabelen:

210102 (Aantal ondernemingen met ten minste één werknemer),

210204 (Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen),

210205 (Ondernemingen die geen werknemers meer hebben),

220104. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer

220105 (Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer),

220407. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

220408 (Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen),

220409 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben),

220410 (Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben).

2.

Uitsplitsing naar activiteit en rechtsvorm (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, deel B, mag worden toegepast)

Voor alle variabelen, behalve voor de variabelen:

210203 (Overlevende ondernemingen),

210206 (Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220405 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen),

220406 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting),

220411 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220412 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting).

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar rechtsvorm:

Totaal,

eenmanszaken zonder beperking van persoonlijke aansprakelijkheid,

besloten of beursgenoteerde vennootschappen op aandelen met beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders,

personenvennootschappen met beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid (daaronder begrepen zijn ook andere rechtsvormen zoals coöperaties, verenigingen enz.)

3.

Uitsplitsing naar activiteit, grootteklasse van het aantal werknemers en aantal kalenderjaren van de overleving (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

Voor variabelen

210203 (Overlevende ondernemingen),

210206 (Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220405 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen),

220406. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting?

224011 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer) en

224012 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting).

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit: dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar grootteklasse van het aantal werknemers:

Totaal, 0, 1-4, 5-9, 10+

Grootteklasse van 0 niet te verstrekken voor de variabelen:

210206 (Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220411 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer),

220412 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting).

Uitsplitsing naar aantal kalenderjaren van overleving

1, 2, 3, 4, 5

Termijn voor de indiening van gegevens

Voorlopige gegevens:

T+18M voor de variabelen 210202 (Opheffingen van ondernemingen), 220403 (Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen) en 220404 (Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen),

T+20M voor variabelen 210205 (Ondernemingen die geen werknemers meer hebben), 220409 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben) en 220410 (Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben);

Definitieve en gevalideerde gegevens:

T+18M voor variabelen 210201 (Oprichtingen van ondernemingen), 210203 (Overlevende ondernemingen), 220401 (Aantal werknemers en zelfstandigen in jonge ondernemingen), 220402 (Aantal werknemers in jonge ondernemingen), 220405 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen) en 220406 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting),

T+20M voor de variabelen 210102 (Aantal ondernemingen met ten minste een werknemer), 210204 (Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen), 210206 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer), 220104 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer), 220105 (Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer), 220407 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen), 220408 (Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen), 220411 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer) en 220412 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting),

T+30M voor de variabelen 210202 (Opheffingen van ondernemingen), 220403 (Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen) en 220404 (Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen),

T+32M voor variabelen 210205 (Ondernemingen die geen werknemers meer hebben), 220409 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben) en 220410 (Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben);

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 13. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over snelgroeiende ondernemingen

Variabelen

210103. Aantal snelgroeiende ondernemingen

210104. Aantal jonge snelgroeiende ondernemingen

220106. Aantal werknemers in snelgroeiende ondernemingen

220107. Aantal werknemers in jonge snelgroeiende ondernemingen

Meeteenheid

Absolute waarde

Statistische populatie

Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

NACE-secties (alleen voor de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R),

Afdelingen en

Groepen (behalve voor de NACE-secties P tot en met R)

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Termijn voor de indiening van gegevens

Voorlopige gegevens: T+12 M voor de variabelen 210103 (Aantal snelgroeiende ondernemingen) en 220106 (Aantal werknemers in snelgroeiende ondernemingen);

Definitieve en gevalideerde gegevens: T+18M voor alle variabelen

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 14. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over ondernemingen naar land van uiteindelijke zeggenschap

Variabelen

210101. Aantal actieve ondernemingen

210301. Aantal ondernemingen in buitenlandse handen

220101. Aantal werknemers en zelfstandigen

220301. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

220501. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen

220701. Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen in ondernemingen in buitenlandse handen

230101. Intramurale O & O-uitgaven (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” of “aantal werknemers en zelfstandigen” van relevante NACE A*38-aggregaten voor de NACE-secties B tot en met F mag worden toegepast)

230201. O & O-personeel (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” of “aantal werknemers en zelfstandigen” van relevante NACE A*38-aggregaten voor de NACE-secties B tot en met F mag worden toegepast)

230301. Intramurale O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” of “aantal werknemers en zelfstandigen” van relevante NACE A*38-aggregaten voor de NACE-secties B tot en met F mag worden toegepast)

230401. O & O-personeel in ondernemingen met buitenlandse zeggenschap (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” of “aantal werknemers en zelfstandigen” van relevante NACE A*38-aggregaten voor de NACE-secties B tot en met F mag worden toegepast)

240101. Totale aankoop van goederen en diensten

240102. Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop

240301. Totale aankoop van goederen en diensten door ondernemingen in buitenlandse handen

240302. Aankopen van goederen en diensten voor wederverkoop door ondernemingen in buitenlandse handen

250101. Netto-omzet

250301. Waarde van de output

250401. Toegevoegde waarde

250601. Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen

250701. Waarde van de output van ondernemingen in buitenlandse handen

250801. Toegevoegde waarde van ondernemingen in buitenlandse handen

260101. Bruto-investeringen in materiële vaste activa

260201. Bruto investering in materiële vaste activa door ondernemingen in buitenlandse handen

Meeteenheid

Absolute waarde voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 210301 (Aantal ondernemingen in buitenlandse handen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 220501 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen), 230201 (O & O-personeel) en 230401 (O & O-personeel in ondernemingen in buitenlandse handen);

Nationale valuta (duizenden) voor andere variabelen.

Statistische populatie

Voor alle variabelen behalve voor de variabelen 230101 (Intramurale O & O-uitgaven), 230301 (Intramurale O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen), 230201 (O & O-personeel) en 230401 (O & O-personeel in ondernemingen in buitenlandse handen): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96;

Voor de variabelen 230101 (Intramurale O & O-uitgaven), 230301 (O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen), 230201 (O & O-personeel) en 230401 (O & O-personeel in ondernemingen in buitenlandse handen): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F.

Uitsplitsingen

De gegevens zullen worden verstrekt met de gedetailleerdheid naar land van de uiteindelijke zeggenschap, overeenkomstig het concept “institutionele eenheid die de uiteindelijke zeggenschap heeft” en naar de activiteiten van de onderneming.

1.

Uitsplitsing naar activiteit en geografische uitsplitsing

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Voor alle variabelen behalve voor de variabelen 230101 (Intramurale O & O-uitgaven), 230301 (Intramurale O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen), 230201 (O & O-personeel) en 230401 (O & O-personeel in ondernemingen in buitenlandse handen):

Uitsplitsing naar activiteit:

NACE-secties;

Aggregaten van de NACE-afdelingen:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

NACE-afdelingen:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Voor de variabelen 230101 (Intramurale O & O-uitgaven), 230301 (O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen), 230201 (O & O-personeel) en 230401 (O & O-personeel in ondernemingen in buitenlandse handen):

Uitsplitsing naar activiteit

NACE-secties;

Aggregaten van de NACE-afdelingen:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

NACE-afdelingen:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

Speciaal aggregaat zoals gedefinieerd in bijlage II bij deze verordening

Industrie en bouwnijverheid

Geografische onderverdeling:

Voor de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 220301 (Uitgaven voor personeelsbeloningen), 230101 (Intramurale O & O-uitgaven) en 230201 (O & O-personeel), 240101 (Totale aankoop van goederen en diensten), 240102 (Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop), 250101 (Netto-omzet), 250301 (Waarde van de output), 250401 (Toegevoegde waarde) en 260101 (Bruto-investeringen in materiële vaste activa) geografische aggregaten “Totaal wereldwijd” en “In binnenlandse handen”.

Voor andere variabelen Geo 1-niveau, zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

2.

Geografische uitsplitsing

Voor de variabelen 210301 (Aantal ondernemingen in buitenlandse handen), 220501 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen), 220701 (Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen in ondernemingen in buitenlandse handen), 230301 (Intramurale O & O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen), 230401 (Totale aankoop van goederen en diensten door ondernemingen in buitenlandse handen), 240301 (Totale aankoop van goederen en diensten door ondernemingen in buitenlandse handen), 240302 (Aankopen van goederen en diensten voor wederverkoop door ondernemingen in buitenlandse handen), 250601 (Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen), 250701 (Waarde van de output van ondernemingen in buitenlandse handen), 250801 (Toegevoegde waarde van ondernemingen in buitenlandse handen) en 260201 (Bruto investering in materiële vaste activa door ondernemingen in buitenlandse handen) Geo 3-niveau zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor afdeling K64 mag de waarde van de variabelen 250101 en 250601 (Netto-omzet) worden benaderd aan de hand van de waarde van de output zoals gedefinieerd in bijlage IV bij deze verordening.

Voor activiteiten van de NACE 642, 643 en 653 die in de gegevens zijn opgenomen en die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, kan de waarde 0 worden gehanteerd, met uitzondering van de variabelen 210101 (Aantal actieve ondernemingen), 220101 (Aantal werknemers en zelfstandigen), 210301 (Aantal ondernemingen in buitenlandse handen) en 220501 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen).

Voor de activiteiten van NACE-sectie K kan worden aangenomen dat de waarde van de variabelen 240102 en 240302 (Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop) in economisch opzicht niet significant is, zodat voor de variabelen 240102 en 240302 de waarde 0 mag worden gegeven.

De Commissie (Eurostat) en de lidstaten kunnen afspraken maken over aanvullende benaderingen voor activiteiten van NACE-sectie K.

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+20M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 15. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over ondernemingen in buitenlandse handen en binnenlandse filialen die in het rapporterende land actief zijn

Variabelen

210401. Aantal ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen

220601. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen

250901. Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen

Meeteenheid

Absolute waarde voor de variabelen 210401 (Aantal ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen) en 220601 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-begrip) en binnenlandse filialen),

Nationale valuta (duizenden) voor variabele 250901 (Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen)

Statistische populatie

Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P tot en met S

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit van de onderneming

NACE-secties;

Aggregaten van de NACE-afdelingen:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

NACE-afdelingen:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen),

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor afdeling K64 kan de waarde van variabele 250901 (Netto-omzet) worden benaderd aan de hand van de waarde van de output zoals gedefinieerd in bijlage IV bij deze verordening.

Voor activiteiten van de NACE 642, 643 en 653 die in de gegevens zijn opgenomen en die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, kan de waarde 0 worden gehanteerd voor variabele 250901 (Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en binnenlandse filialen).

De Commissie (Eurostat) en de lidstaten kunnen afspraken maken over aanvullende benaderingen voor activiteiten van NACE-sectie K.

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+20M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 16. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over de handel in goederen naar bedrijfskenmerken

Variabelen

210501. Aantal ondernemingen die goederen invoeren

210502. Aantal ondernemingen die goederen uitvoeren

240401. Statistische waarde van de invoer door ondernemingen

251101. Statistische waarde van de uitvoer door ondernemingen

Meeteenheid

Absolute waarde voor de variabelen 210501 (Aantal ondernemingen die goederen uitvoeren) en 210502 (Aantal ondernemingen die goederen invoeren);

Nationale valuta (eenheden) voor de variabelen 240401 (Statistische waarde van de invoer door ondernemingen) en 251101 (Statistische waarde van de uitvoer door ondernemingen)

Statistische populatie

Totale uitvoer of invoer van goederen;

NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

De uitsplitsingen 1 tot en met 11 moeten elk worden samengevoegd met de volgende geografische uitsplitsing

Geografische uitsplitsing

Wereld

Binnen de Unie

Buiten de Unie

1.

Uitsplitsing naar activiteit

Totaal

NACE-secties

NACE-afdelingen

NACE-groepen van de secties C, D, E en G

Onbekend

2.

Uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen

Uitsplitsing naar activiteit:

Totaal

NACE-secties

NACE-afdelingen van de secties C en G

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening:

industrie

andere dan industrie en handel

Onbekend

Grootteklasse van uitsplitsing van het aantal werknemers en zelfstandigen:

Totaal

0-9 werknemers en zelfstandigen

10-49 werknemers en zelfstandigen

50-249 werknemers en zelfstandigen

250 en meer werknemers en zelfstandigen

Onbekend

3.

Uitsplitsing naar activiteit en aanvullende geografische uitsplitsing

Uitsplitsing naar activiteit:

Totaal

NACE-sectie G

speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening

industrie

andere dan industrie en handel

Onbekend

Aanvullende geografische uitsplitsing:

Individuele lidstaten

Belangrijkste partnerlanden en -gebieden van buiten de Unie

4.

Uitsplitsing naar grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen en aanvullende geografische uitsplitsing

Grootteklasse van uitsplitsing van het aantal werknemers en zelfstandigen:

Totaal

0-9 werknemers en zelfstandigen

10-49 werknemers en zelfstandigen

50-249 werknemers en zelfstandigen

250 en meer werknemers en zelfstandigen

Onbekend

Aanvullende geografische uitsplitsing:

Individuele lidstaten

Belangrijkste partnerlanden en -gebieden van buiten de Unie

5.

Uitsplitsing naar activiteit en aantal partnerlanden

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 3

Uitsplitsing naar aantal partnerlanden:

Totaal

1

2

3-5

6-9

10-14

15-19

20+

Onbekend

6.

Uitsplitsing naar activiteit en concentratie van de handel (alleen voor de variabelen 251101 (Statistische waarde van de uitvoer door ondernemingen) en 240401 (Statistische waarde van de invoer door ondernemingen))

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 3

Uitsplitsing naar concentratie van de handel:

Totaal

Top 5

10

20

50

100

500

1 000 Ondernemingen

7.

Uitsplitsing naar activiteit en type handelaar

Gegevens die voor invoer, uitvoer en totale handel moeten worden verstrekt

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 2

Uitsplitsing naar type handelaar:

Totaal

Handelaren in één richting

Handelaren in twee richtingen

Alle typen handelaren

8.

Uitsplitsing naar activiteit en intensiteit van de uitvoer (aandeel in de uitvoer van de omzet)

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 2

Uitsplitsing naar de intensiteit van de uitvoer:

Totaal

Geen uitvoer (0)

Tussen 0 en 25

Tussen 25 en 50

Tussen 50 en 75

75 of meer

Onbekend

9.

Uitsplitsing naar activiteit en type zeggenschap

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 2

Uitsplitsing naar type zeggenschap:

Totaal

Ondernemingen in binnenlandse handen, Aanvullende uitsplitsing, indien beschikbaar:

Ondernemingen in binnenlandse handen zonder eigen filialen in het buitenland,

Ondernemingen in binnenlandse handen met eigen filialen in het buitenland

Ondernemingen in buitenlandse handen

Onbekend

10.

Uitsplitsing naar activiteit en product (alleen voor de variabelen 251101 (Statistische waarde van de uitvoer door ondernemingen) en 240401 (Statistische waarde van de invoer door ondernemingen))

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 2

Uitsplitsing naar product:

Totaal

CPA-afdelingsniveau voor producten van de afdelingen 10 tot en met 32 van sectie C

CPA-sectieniveau voor producten van de secties A, B, C, D en E

Speciaal aggregaat zoals gedefinieerd in bijlage II bij deze verordening

Andere CPA-producten

Onbekend

11.

Handelspopulatie

Gegevens die voor invoer, uitvoer en totale handel moeten worden verstrekt

Uitsplitsing naar overeenstemming van handelsgegevens met ondernemingsregister wat het aantal ondernemingen en het aantal handelaren voor specifieke populaties van handelaren betreft.

Uitsplitsing naar overeenstemming van handelsgegevens met ondernemingsregister wat de statistische waarde voor aantal ondernemingen en het aantal handelaren voor specifieke populaties van handelaren betreft.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+12 M

Eerste referentieperiode

2022


Tabel 17. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over de handel in diensten naar bedrijfskenmerken (Services Trade by Enterprise Characteristics — STEC) — jaarlijkse gegevens

Variabelen

240401. Statistische waarde van de invoer door ondernemingen

251101. Statistische waarde van de uitvoer door ondernemingen

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Totale in- of uitvoer van diensten, verhandeld tussen ingezetenen en niet-ingezetenen

NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

Alle uitsplitsingen (1 tot en met 3) moeten elk worden gecombineerd met de volgende geografische uitsplitsing

Geografische uitsplitsing

Wereld

Binnen de Unie

Buiten de Unie

1.

Uitsplitsing naar activiteit en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen

Uitsplitsing naar activiteit:

Totaal

Voor de onderstaande uitsplitsingen mag het CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, worden toegepast:

Aggregaten van de NACE-secties:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

NACE-secties:

C, F, G, H, J, K, M, N

Onbekend

Grootteklasse van uitsplitsing van het aantal werknemers en zelfstandigen:

Totaal

Voor de onderstaande uitsplitsingen mag het CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, worden toegepast:

0-49 werknemers en zelfstandigen

Facultatief: 0-9 werknemers en zelfstandigen

Facultatief: 10-49 werknemers en zelfstandigen

50-249 werknemers en zelfstandigen

250 en meer werknemers en zelfstandigen

Onbekend

2.

Uitsplitsing naar activiteit, soort product en aanvullende geografische uitsplitsing

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar product:

Totaal diensten

Voor de onderstaande uitsplitsingen mag het CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, worden toegepast:

Hoofdcomponenten van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2, tabel 1

Onbekend

Facultatief: Gedetailleerde componenten 10.1, 10.2 en 10.3 van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, sectie 2, tabel 1

Facultatief: Aanvullende geografische uitsplitsing:

Alleen te verstrekken voor Totaal diensten:

Afzonderlijke EU-lidstaten

Verenigde Staten

3.

Uitsplitsing naar activiteit en type zeggenschap

Uitsplitsing naar activiteit:

Dezelfde uitsplitsing naar activiteiten als in uitsplitsing 1.

Uitsplitsing naar type zeggenschap:

Totaal

Voor de onderstaande uitsplitsingen mag het CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, worden toegepast:

Ondernemingen in binnenlandse handen,

Facultatief: Aanvullende uitsplitsing, indien beschikbaar:

Ondernemingen in binnenlandse handen zonder eigen filialen in het buitenland,

Ondernemingen in binnenlandse handen met eigen filialen in het buitenland

Ondernemingen in buitenlandse handen

Onbekend

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18 M

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Er moet gebruik worden gemaakt van de methoden en ramingen die zijn aanbevolen in de “Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics” van Eurostat/OESO. De landen kunnen ook gebruikmaken van andere gelijkwaardige methoden of ramingen, in overeenstemming met de beginselen van de MSITS 2010 en artikel 4 van Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad.

In alle gevallen moeten de gebruikte methoden duidelijk worden beschreven in de metagegevens.

Eerste referentieperiode

2022


Tabel 18. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over intramurale O & O-uitgaven

Variabelen

230101. Intramurale O & O-uitgaven

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Alle eenheden die O & O verrichten, zoals ingedeeld in de NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar prestatiesector

Totaal voor alle hieronder genoemde sectoren

bedrijfsleven,

hoger onderwijs,

overheid,

particuliere non-profitsector

2.

Uitsplitsing naar prestatiesector en financieringsbron

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar financieringsbron

Totaal van de hieronder genoemde financieringsbronnen

Bedrijfsleven

Overheid

Particuliere non-profitsector

Hoger onderwijs

Rest van de wereld

Buitenlandse ondernemingen

Buitenlandse ondernemingen binnen dezelfde groep (alleen bedrijfsleven)

Andere buitenlandse ondernemingen (alleen bedrijfsleven)

Europese Commissie

Internationale organisaties

Andere bronnen

3.

Uitsplitsing naar prestatiesector en type O & O (facultatief voor de sector Hoger onderwijs en voor Totaal)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar type O & O

Fundamenteel onderzoek

Toegepast onderzoek

Experimentele ontwikkeling

4.

Uitsplitsing naar prestatiesector en type kosten

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar type kosten:

lopende kosten (arbeidskosten en andere kosten),

kapitaaluitgaven

5.

Uitsplitsing naar activiteit (alleen bedrijfsleven)

Totaal voor alle NACE-secties A tot en met U;

Aggregaten van de secties D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

Secties A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Aggregaten van de afdelingen C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

Afdelingen C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

NACE-groepen C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening

ICT totaal,

ICT-industrie

ICT-diensten

6.

Uitsplitsing naar bedrijfstak (alleen bedrijfsleven) (facultatief)

Uitsplitsing naar bedrijfstak:

gelijk aan uitsplitsing 5

7.

Indeling naar grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen (alleen bedrijfsleven)

Grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen:

Totaal voor alle hieronder vermelde grootteklassen, met inbegrip van de optionele grootteklasse 0-9

0-9 werknemers en zelfstandigen (facultatief),

10-49 werknemers en zelfstandigen

50-249 werknemers en zelfstandigen

250 en meer werknemers en zelfstandigen

8.

Uitsplitsing naar financieringsbron en grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen (alleen bedrijfsleven)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar financieringsbron:

Totaal van de hieronder genoemde financieringsbronnen

bedrijfsleven

overheid

particuliere non-profitsector

hoger onderwijs

rest van de wereld

Grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen:

Totaal voor alle hieronder vermelde grootteklassen, met inbegrip van de optionele grootteklasse 0-9

0-9 werknemers en zelfstandigen (facultatief),

10-49 werknemers en zelfstandigen

50-249 werknemers en zelfstandigen

250 en meer werknemers en zelfstandigen

9.

Uitsplitsing naar belangrijkste onderzoeksgebied en ontwikkeling (alleen voor overheid en hoger onderwijs)

natuurwetenschappen,

techniek en technologie,

medische en gezondheidswetenschappen,

landbouw- en veeartsenijkunde,

sociale wetenschappen,

menswetenschappen en kunsten

10.

Uitsplitsing naar sociaaleconomische doelstelling (alleen voor overheidssector) (facultatief)

Hoofdstukniveau van de nomenclatuur voor de analyse en vergelijking van wetenschappelijke programma’s en begrotingen (NABS)

Termijn voor de indiening van gegevens

Alle uitsplitsingen (met uitzondering van de uitsplitsing naar prestatiesector):

Elke oneven jaar definitieve en gevalideerde gegevens op T+18M

Uitsplitsing naar prestatiesector:

Jaarlijks

voorlopige gegevens op T+10M

definitieve en gevalideerde gegevens op T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 19. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over werkgelegenheid in O & O

Variabelen

230201. O & O-personeel

230202. Onderzoekers

Meeteenheid

Absolute waarde

Statistische populatie

Alle eenheden die O & O verrichten, zoals ingedeeld in de NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar prestatiesector

Gegevens die in aantal werknemers en in voltijdequivalenten moeten worden verstrekt

Totaal van alle hieronder genoemde sectoren

bedrijfsleven

hoger onderwijs

overheid

particuliere non-profitsector

2.

Uitsplitsing naar prestatiesector en beroep

Alleen voor variabele 230201 (O & O-personeel); gegevens die in voltijdequivalenten moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar beroepen:

Totaal voor alle hieronder genoemde beroepen

Onderzoekers,

ander O & O-personeel

technici en soortgelijk personeel (facultatief)

ander ondersteunend personeel (facultatief)

3.

Uitsplitsing naar prestatiesector en kwalificatie (facultatief)

Gegevens die in voltijdequivalenten moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar kwalificatie:

Totaal voor alle hieronder vermelde kwalificatieniveaus

Gepromoveerden (ISCED 2011-niveau 8),

afgestudeerden tertiair onderwijs (ISCED 2011-niveaus 5, 6 en 7),

andere kwalificaties

4.

Uitsplitsing naar prestatiesector, beroep en gender

Alleen voor variabele 230201 (O & O-personeel); gegevens die in aantal werknemers moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar beroepen:

gelijk aan uitsplitsing 2

Uitsplitsing naar gender:

totaal

vrouw

5.

Uitsplitsing naar prestatiesector, kwalificatie en gender (facultatief)

Gegevens die in aantal werknemers moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar kwalificatie:

gelijk aan uitsplitsing 3

Uitsplitsing naar gender:

hetzelfde als bij uitsplitsing 4

6.

Uitsplitsing naar activiteit

Gegevens die alleen voor het bedrijfsleven moeten worden verstrekt; gegevens die in aantal werknemers en in voltijdequivalenten moeten worden verstrekt

Totaal voor alle NACE-secties A tot en met U;

Aggregaten van de secties D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U

Secties A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Aggregaten van de afdelingen C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

Afdelingen C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

NACE-groepen C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening

ICT totaal,

ICT-industrie,

ICT-diensten

7.

Uitsplitsing naar belangrijkste onderzoeksgebied en ontwikkeling en gender

Gegevens die alleen voor de overheid en het hoger onderwijs moeten worden verstrekt

Aantal personeelsleden

Voltijdequivalenten (facultatief)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar belangrijkste onderzoeksgebied en ontwikkeling:

natuurwetenschappen,

techniek en technologie,

medische en gezondheidswetenschappen,

landbouw- en veeartsenijkunde,

sociale wetenschappen,

menswetenschappen en kunsten

Uitsplitsing naar gender:

hetzelfde als bij uitsplitsing 4

8.

Uitsplitsing naar activiteit en gender

Gegevens die in aantal werknemers en alleen voor het bedrijfsleven moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

gelijk aan uitsplitsing 6

Uitsplitsing naar gender:

hetzelfde als bij uitsplitsing 4

9.

Grootteklasse van het aantal werknemers en zelfstandigen

Gegevens die in voltijdequivalenten en alleen voor het bedrijfsleven moeten worden verstrekt

Grootteklasse van uitsplitsing van het aantal werknemers en zelfstandigen:

0-9 werknemers en zelfstandigen (facultatief),

10-49 werknemers en zelfstandigen

50-249 werknemers en zelfstandigen

250 en meer werknemers en zelfstandigen

Het totaal voor het bedrijfsleven moet alle bovenstaande grootteklassen omvatten, met inbegrip van de optionele grootteklasse 0-9.

10.

Uitsplitsing naar prestatiesector en gender

Alleen voor variabele 230202 (Onderzoekers); gegevens die moeten worden verstrekt in

aantal werknemers

voltijdequivalenten (facultatief)

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar gender:

hetzelfde als bij uitsplitsing 4

11.

Uitsplitsing naar prestatiesector, leeftijdsgroep en gender (facultatief)

Alleen voor variabele 230202 (Onderzoekers); gegevens die in aantal werknemers moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Voor het bedrijfsleven en de particuliere non-profitsector: facultatief

Uitsplitsing naar leeftijdsgroep:

Totaal voor alle hieronder vermelde leeftijdsgroepen

< 25

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

Uitsplitsing naar gender:

hetzelfde als bij uitsplitsing 4

12.

Uitsplitsing naar prestatiesector, burgerschap en gender (facultatief)

Alleen voor variabele 230202 (Onderzoekers); gegevens die in aantal werknemers moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar staatsburgerschap:

Totaal voor alle hieronder vermelde burgerschappen en burgerschapsklassen

nationaal burgerschap

staatsburgerschap van andere EU-lidstaten

staatsburgerschap van andere Europese landen

staatsburgerschap van Noord-Amerika

staatsburgerschap van Centraal- en Zuid-Amerika

staatsburgerschap van Azië

staatsburgerschap van Afrika

ander staatsburgerschap

Uitsplitsing naar gender:

hetzelfde als bij uitsplitsing 4

Termijn voor de indiening van gegevens

Alle uitsplitsingen (met uitzondering van de uitsplitsing naar prestatiesector):

Elke oneven jaar definitieve en gevalideerde gegevens op T+18M

Uitsplitsing naar prestatiesector voor “Onderzoekers” en “Totaal personeel” in VTE:

Jaarlijks

voorlopige gegevens op T+10M

definitieve en gevalideerde gegevens op T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 20. Statistieken op nationaal niveau over door de overheid gefinancierd O & O

Variabelen

230501. Toewijzingen uit de overheidsbegroting aan onderzoek en ontwikkeling (GBARD)

230502. Nationale overheidsmiddelen voor transnationaal gecoördineerd O & O

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Alle eenheden die O & O verrichten, zoals ingedeeld in de NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar sociaaleconomisch doel voor GBARD

Voor variabele 230501 (Toewijzingen uit de overheidsbegroting aan onderzoek en ontwikkeling (GBARD))

Categorieën van de nomenclatuur voor de analyse en vergelijking van wetenschappelijke programma’s en begrotingen (NABS)

Subcategorieën van de NABS (facultatief)

2.

Uitsplitsing naar financieringsvorm voor GBARD in definitieve begroting (facultatief)

Voor variabele 230501 (Toewijzingen uit de overheidsbegroting aan onderzoek en ontwikkeling (GBARD))

Projectfinanciering,

Institutionele financiering

3.

Uitsplitsing naar type programma/uitvoerder

Voor variabele 230502 (Nationale overheidsmiddelen voor transnationaal gecoördineerd O & O)

Nationale bijdragen aan transnationale publieke O & O-uitvoerders,

Nationale bijdragen aan pan-Europese transnationale publieke O & O-programma’s,

Nationale bijdragen aan bilaterale of multilaterale publieke O & O-programma’s vastgesteld tussen de regeringen van de lidstaten (en met kandidaat-lidstaten en EVA-landen)

Termijn voor de indiening van gegevens

Alle uitsplitsingen (voor uitsplitsing 1: in de definitieve begroting):

jaarlijkse en gevalideerde gegevens op T+12M

Uitsplitsing 1 (in de voorlopige begroting):

gegevens per jaar op T+6M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 21. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over aankopen door ondernemingen

Variabelen

240102. Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop

240103. Uitgaven voor diensten die worden verleend door uitzendkrachten

240104. Wijziging in voorraad goederen (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

240105. Aankoop van energieproducten (1 %-regel zoals omschreven in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast voor de secties D, E en F)

240106. Betalingen aan onderaannemers (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Voor variabele 240102 (Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop): Producenten van de NACE-secties B tot en met J, L, M en N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96

Voor variabele 240103 (Uitgaven voor diensten die worden verleend door uitzendkrachten): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96;

Voor de variabelen 240104 (Kosten van langlopende huur- en operationele leases) en 240106 (Betalingen aan onderaannemers): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F

Voor variabele 240105 (Aankoop van energieproducten): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

Voor de variabelen 240102 (Aankopen van goederen en diensten voor wederverkoop) en 240103 (Uitgaven voor diensten die worden verleend door uitzendkrachten):

Voor de NACE-secties B tot en met J, L, M en N en P, Q en R: secties, afdelingen, groepen en klassen;

Alleen voor variabele 240103, voor NACE-sectie K: Secties, afdelingen, groepen 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 en klassen 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 en 65.30;

Voor de afdelingen 95 en 96: afdelingen, groepen en klassen;

speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen) (voor variabele 240102 zal dit speciale aggregaat sectie K uitsluiten),

ICT totaal,

ICT-industrie,

ICT-diensten,

Hightech- en medium-hightechindustrie (facultatief),

Hightechindustrie,

Medium-hightechindustrie,

Lowtech- en medium-lowtechindustrie (facultatief),

Medium-lowtechindustrie,

Lowtechindustrie,

Informatiesector,

Computergerelateerde diensten,

Totaal kennisintensieve diensten (facultatief),

Kennisintensieve hightechdiensten,

Kennisintensieve marktdiensten,

Kennisintensieve financiële diensten,

Andere kennisintensieve diensten (facultatief),

Kennisintensieve activiteiten — bedrijfssectoren,

Kennisintensieve activiteiten (facultatief),

Toeristische sector (totaal) (facultatief),

Toeristische sector (hoofdzakelijk toerisme) (facultatief),

Toeristische sector (deels toerisme) (facultatief),

Toeristische sector — vervoer (totaal) (facultatief),

Toeristische sector — vervoer over land (facultatief),

Toeristische sector — vervoer over water (facultatief),

Toeristische sector — accommodatie (facultatief),

Toeristische sector — voedsel en drank (totaal) (facultatief),

Toeristische sector — autoverhuur en overige verhuur (totaal) (facultatief),

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Voor de variabelen 240104 (Kosten van langlopende huur- en operationele leases) en 240106 (Betalingen aan onderaannemers) (NACE-secties B tot en met F):

NACE-secties en -afdelingen

Voor variabele 240105 (Aankoop van energieproducten):

Voor de NACE-secties B, C en F: secties, afdelingen, groepen en klassen

Voor de NACE-secties D en E: secties en afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten van NACE 642, 643 en 653 die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, mag de waarde 0 worden gegeven.

Voor de activiteiten van NACE-sectie K kan worden aangenomen dat de waarde van variabele 240102 (Aankoop van goederen en diensten voor wederverkoop) in economisch opzicht niet significant is, zodat voor variabele 240102 de waarde 0 mag worden gegeven.

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2023 voor variabele 240106 (betalingen aan onderaannemers)

2021 voor alle overige variabelen


Tabel 22. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over voorraadwijzigingen van ondernemingen

Variabelen

240201. Wijziging in voorraad goederen (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

240202. Wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk

240203. Wijziging in voorraad goederen (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Voor variabele 240202 (wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F;

Voor de variabelen 240201 (Wijziging in voorraad goederen) en 240203 (Wijziging in voorraden goederen voor wederverkoop): Marktproducenten van de NACE-sectie G;

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

(CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast):

Voor variabele 240202 (wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk) (NACE-secties B tot en met F):

NACE-secties, afdelingen, groepen en klassen

Voor de variabelen 240201 (Wijziging in voorraad goederen) en 240203 (Wijziging in voorraden goederen voor wederverkoop) (NACE-sectie G):

NACE-secties en -afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van het gedetailleerde Onderwerp voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 23. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over de uitsplitsing van de netto-omzet van ondernemingen naar product en plaats van vestiging van de cliënt

Variabelen

250112. Netto-omzet van ondernemingen naar plaats van vestiging van de cliënt (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast: voor groepen en klassen wordt de 1 % -regel toegepast op het overeenkomstige niveau van de afdelingen)

250113. Betalingen aan onderaannemers (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast: voor groepen en klassen wordt de 1 % -regel toegepast op het overeenkomstige niveau van de afdelingen)

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Bestreken activiteiten: Marktproducenten van de NACE-afdelingen 62, 78 en de groepen 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2

Dekking van de grootteklasse: Alleen bedrijven met meer dan 20 werknemers en zelfstandigen

Uitsplitsingen

CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, deel B, mag worden toegepast

Voor variabele 250113 (Netto-omzet per product)

1.

Uitsplitsing naar product

CPA voor NACE-afdeling 62 en de groepen 58.2 en 63.1 (Computergerelateerde dienstverlening): Totaal, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Wederverkoop (moet alle wederverkoop omvatten (groothandel en detailhandel) van software die niet door de onderneming is ontwikkeld, alsmede de wederverkoop van hardware die niet door de onderneming is vervaardigd), Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-groep 69.1 (Rechtskundige dienstverlening): Totaal, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-groep 69.2 (Accountants, boekhouders en belastingconsulenten): Totaal, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-groep 70.2 (Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer): Totaal, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-klasse 71.11 (Architecten): Totaal, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-klasse 71.12 (Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs): Totaal, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-groep 71.2 (Technische testen en toetsen):

Totaal, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-groep 73.1 (Reclamewezen): Totaal, 73.11.1, 70.22.1, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.19, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.19, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-groep 73.2 (Markt- en opinieonderzoekbureaus): Totaal, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Andere producten, n.e.g.

CPA voor NACE-afdeling 78 (Arbeidsbemiddeling en personeelswerk): Totaal, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, Andere producten, n.e.g.

Voor variabele 250112 (Netto-omzet naar plaats van vestiging van de cliënt)

2.

Uitsplitsing naar plaats van vestiging van de cliënt

Totaal

Ingezeten (zoals omschreven in het ESR 2010, punt1.62),

Niet-ingezeten

binnen de EU.

buiten de EU

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2021 voor de NACE-afdelingen 62 en 78 en voor de groepen 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 en 73.2

2022 voor de NACE-groepen 69.1, 69.2 en 70.2


Tabel 24. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over de uitsplitsing van de netto-omzet van ondernemingen naar brede herschikkingen van de activiteiten

Variabelen

250102. Netto-omzet uit landbouw, bosbouw, visserij en industriële activiteiten

250103. Netto-omzet uit industriële activiteiten

250104. Netto-omzet uit industriële activiteiten met uitzondering van de bouwnijverheid

250105. Netto-omzet uit bouwnijverheid

250106. Netto-omzet uit dienstenactiviteiten

250107. Netto-omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire activiteiten

250108. Netto-omzet uit burgerlijke en utiliteitsbouw

250109. Netto-omzet uit grond-, weg- en waterbouw

(1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Voor variabele 250102 (Netto-omzet uit landbouw, bosbouw, visserij en industriële activiteiten): Marktproducenten van de NACE-sectie G;

Voor de variabelen 250104 (Netto-omzet uit industriële activiteiten met uitzondering van de bouwnijverheid), 250105 (Netto-omzet uit bouwnijverheid), 250108 (Netto-omzet uit burgerlijke en utiliteitsbouw) en 250109 (Netto-omzet uit civiele techniek): Marktproducenten van NACE-sectie F;

Voor variabele 250103 (Netto-omzet uit industriële activiteiten): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met E;

Voor de variabelen 250106 (Netto-omzet uit dienstenactiviteiten) en 250107 (Netto-omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire activiteiten): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met G

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Uitsplitsing naar activiteit:

NACE-secties en -afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2022 voor NACE Rev. 2-afdeling 47

2025 voor NACE Rev. 2-afdeling 45

2023 voor alle overige activiteiten


Tabel 25. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over type uitsplitsing van omzet van ondernemingen

Variabelen

250110. Netto-omzet uit de hoofdactiviteit op het niveau van de NACE met drie cijfers,

250111. Netto-omzet uit onderaanneming

(1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Voor variabele 250110 (Netto-omzet uit de hoofdactiviteit op het niveau van de NACE met drie cijfers): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F;

Voor variabele 250111 (Netto-omzet uit onderaanneming): marktproducenten van de NACE-sectie F

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

Voor variabele 250111 (Netto-omzet uit onderaanneming): NACE-secties en -afdelingen

Voor variabele 250110 (Netto-omzet uit de hoofdactiviteit op het niveau van de NACE met drie cijfers): NACE-groep

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2021 voor variabele 250110 (Netto-omzet uit de hoofdactiviteit op het niveau van de NACE met drie cijfers);

2023 voor variabele 250111 (Netto-omzet uit onderaanneming)


Tabel 26. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over industriële productie

Variabelen

251001. Verkochte productie

251002. Productie uit uitbestede bewerkingen

251003. Feitelijke productie

Meeteenheid

Voor variabele 251001 (Verkochte productie): nationale valuta (duizenden) en (behalve voor industriële diensten) hoeveelheid als omschreven in de Prodcom-lijst die aan het einde van de referentieperiode van kracht is;

Voor variabele 251002 (Productie uit uitbestede bewerkingen): (behalve voor industriële diensten) nationale valuta (duizenden) en hoeveelheid als omschreven in de Prodcom-lijst die aan het einde van de referentieperiode van kracht is;

Voor variabele 251003 (Feitelijke productie): hoeveelheid als omschreven in de Prodcom-lijst die aan het einde van de referentieperiode van kracht is

Statistische populatie

Producten van de Prodcom-lijst in de afdelingen 05-33 van de CPA (uitsluitingen worden bepaald door de Prodcom-lijst).

Voor variabele 251001 (Verkochte productie), heeft een deel van de Prodcom-rubriek betrekking op industriële diensten.

De variabelen 251002 (Productie uit uitbestede bewerkingen) en 251003 (Feitelijke productie) worden verstrekt voor een deel van de producten van de Prodcom-lijst (vastgesteld door Prodcom-lijst).

CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, deel B, bij deze verordening en 1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van de productie op het niveau van de CPA-klasse mogen worden toegepast

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar product

Prodcom-lijst die aan het einde van de referentieperiode van kracht is

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voldoende representativiteit vereist op het niveau van de CPA-klasse.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+6M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 27. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over investeringen in materiële vaste activa door ondernemingen

Variabelen

260102. Bruto-investeringen in grond

260103. Bruto-investeringen in de aankoop van bestaande gebouwen

260104. Bruto-investeringen in de bouw en verbetering van gebouwen

260105. Bruto-investeringen in machines en werktuigen

(1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau kan worden toegepast voor alle variabelen, behalve voor variabele 260105 (Bruto-investering in machines en apparatuur))

Meeteenheid

nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Voor variabele 260105 (Bruto-investering in machines en apparatuur): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96;

Voor de variabelen 260102 (Bruto-investeringen in grond), 260103 (Bruto-investeringen in de aankoop van bestaande gebouwen) en 260104 (Bruto-investeringen in de bouw en verbetering van gebouwen): Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met G;

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit:

(CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast)

Voor variabele 260105 (Bruto-investering in machines en apparatuur) (NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de sectoren S95 en S96)

Voor de NACE-secties B tot en met J, L, M en N en P, Q en R: NACE-secties, -afdelingen, -groepen en -klassen;

Voor NACE-sectie K: NACE-sectie, afdelingen, groepen 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 klassen 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30;

Voor de afdelingen S95 en S96: NACE-afdelingen, -groepen en -klassen;

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening voor:

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen),

ICT totaal,

ICT-industrie,

ICT-diensten,

Hightech- en medium-hightechindustrie (facultatief),

Hightechindustrie,

Medium-hightechindustrie,

Lowtech- en medium-lowtechindustrie (facultatief),

Medium-lowtechindustrie,

Lowtechindustrie,

Informatiesector,

Computergerelateerde diensten,

Totaal kennisintensieve diensten (facultatief),

Kennisintensieve hightechdiensten,

Kennisintensieve marktdiensten,

Kennisintensieve financiële diensten,

Andere kennisintensieve diensten (facultatief),

Kennisintensieve activiteiten — bedrijfssectoren,

Kennisintensieve activiteiten (facultatief),

Toeristische sector (totaal) (facultatief),

Toeristische sector (hoofdzakelijk toerisme) (facultatief),

Toeristische sector (deels toerisme) (facultatief),

Toeristische sector — vervoer (totaal) (facultatief),

Toeristische sector — vervoer over land (facultatief),

Toeristische sector — vervoer over water (facultatief),

Toeristische sector — accommodatie (facultatief),

Toeristische sector — voedsel en drank (totaal) (facultatief),

Toeristische sector — autoverhuur en overige verhuur (totaal) (facultatief),

Voor de variabelen 260102 (Bruto-investeringen in grond), 260103 (Bruto-investeringen in de aankoop van bestaande gebouwen) en 260104 (Bruto-investeringen in de bouw en verbetering van gebouwen) (alleen NACE-secties B tot en met G): NACE-secties en -afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor activiteiten van NACE 642, 643 en 653 die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, mag de waarde 0 worden gegeven.

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 28. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau over investeringen in immateriële vaste activa

Variabelen

260107. Investeringen in aangekochte programmatuur (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van “netto-omzet” en “aantal werknemers en zelfstandigen” op NACE-afdelingsniveau mag worden toegepast)

Meeteenheid

nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met F;

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar activiteit

NACE-secties en -afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 29. Regionale bedrijfsstatistieken over lokale eenheden

Variabelen

310101. Aantal lokale eenheden (facultatief voor sectie K van de NACE):

320101. Aantal werknemers en zelfstandigen in lokale eenheden

320301. Lonen in lokale eenheden

Meeteenheid

Nationale valuta voor variabele 320301 (Lonen in lokale eenheden); absolute cijfers voor andere variabelen

Statistische populatie

Lokale eenheden van marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de sectoren S95 en S96 (facultatief voor NACE-sectie K voor variabele 310101 (Aantal lokale eenheden))

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar regio en activiteit

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar regio:

NUTS-niveaus 0-2 (1)

Uitsplitsing naar activiteit:

NACE-secties en -afdelingen

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

In gevallen waarin de brongegevens die worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens van de variabele voor sommige statistische eenheden beschikbaar zijn voor het begrotingsjaar, en deze gegevens kunnen niet worden herberekend voor het kalenderjaar, mogen de gegevens voor het kalenderjaar voor deze statistische eenheden worden benaderd op basis van de gegevens over het begrotingsjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 30. Regionale bedrijfsstatistieken over ondernemingen

Variabelen

310102. Aantal actieve ondernemingen

310201. Oprichtingen van ondernemingen

310202. Opheffingen van ondernemingen

310203. Overlevende ondernemingen (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

310104. Aantal snelgroeiende ondernemingen

310103. Aantal ondernemingen met ten minste een werknemer

310204. Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

310205. Ondernemingen die geen werknemers meer hebben

310206. Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

320102. Aantal werknemers en zelfstandigen

320103. Aantal werknemers

320201. Aantal werknemers en zelfstandigen in jonge ondernemingen

320202. Aantal werknemers in jonge ondernemingen

320203. Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen

320204. Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen

320205. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

320206. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen, in het jaar van oprichting (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

320104. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer

320105. Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer

320207. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

320208. Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen

320209. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

320210. Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben

320211. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

320212. Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer in het jaar van oprichting (alleen ondernemingen die gedurende drie kalenderjaren hebben overleefd)

Meeteenheid

absolute cijfers

Statistische populatie

Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P, Q en R en de afdelingen S95 en S96;

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar regio en activiteit

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar regio: NUTS-niveaus 0-3

Uitsplitsing naar activiteit:

Aggregaten van de NACE-secties:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

NACE-secties:

F, G, H, I, J

Speciaal aggregaat zoals gedefinieerd in bijlage II bij deze verordening

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, verenigingen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

2.

Indeling naar regio en grootteklasse van het aantal werknemers

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar regio: NUTS-niveaus 0-3

Uitsplitsing naar grootteklasse van de werknemers: Totaal, 0 werknemers, 1-9 werknemers, 10 en meer werknemers,

(grootteklasse van 0 niet te verstrekken voor de variabelen 310103 (Aantal ondernemingen met ten minste een werknemer), 310204 (Ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen), 210205 (Ondernemingen die geen werknemers meer hebben), 310206 (Overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer (alleen voor ondernemingen die drie kalenderjaren hebben overleefd)), 320104 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen met ten minste een werknemer), 320105 (Aantal werknemers in ondernemingen met ten minste een werknemer), 320207 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen), 320208 (Aantal werknemers in ondernemingen die de eerste werknemer in dienst hebben genomen), 320209 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben), 320210 (Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben), 320211 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer (alleen voor ondernemingen die drie kalenderjaren hebben overleefd)) en 320212 (Aantal werknemers en zelfstandigen in overlevende ondernemingen met ten minste een werknemer, in het jaar van oprichting (alleen voor ondernemingen die drie kalenderjaren hebben overleefd))

Termijn voor de indiening van gegevens

Voorlopige gegevens: voor de variabelen 310202 (Opheffingen van ondernemingen), 310205 (Aantal werknemers zonder werknemers), 320203 (Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen), 320204 (Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen), 320209 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben) en 320210 (Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben): T+22 M

Definitieve en gevalideerde gegevens: T+22M, behalve voor de variabelen 310202 (Opheffingen van ondernemingen), 310205 (Aantal werknemers zonder werknemers), 320203 (Aantal werknemers en zelfstandigen bij opheffingen van ondernemingen), 320204 (Aantal werknemers bij opheffingen van ondernemingen), 320209 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen die geen werknemers meer hebben) en 320210 (Aantal werknemers in ondernemingen die geen werknemers meer hebben): T+34 M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 31. Regionale bedrijfsstatistieken over O & O-uitgaven

Variabelen

330101. Intramurale O & O-uitgaven

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Alle eenheden die O & O verrichten, zoals ingedeeld in de NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

Uitsplitsing naar regio en prestatiesector

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar regio:

NUTS-niveaus 1 en 2

Uitsplitsing naar prestatiesector:

Totaal voor alle hieronder genoemde sectoren

bedrijfsleven

hoger onderwijs

overheid

particuliere non-profitsector

Termijn voor de indiening van gegevens

Alle uitsplitsingen:

elk oneven jaar definitieve en gevalideerde gegevens op T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 32. Regionale bedrijfsstatistieken over werkgelegenheid in O & O

Variabelen

330201. O & O-personeel

330202. Onderzoekers

Meeteenheid

Absolute cijfers

Statistische populatie

Alle eenheden die O & O verrichten, zoals ingedeeld in de NACE-secties A tot en met U

Uitsplitsingen

1.

Uitsplitsing naar regio en prestatiesector

Gegevens die in aantal werknemers en in voltijdequivalenten moeten worden verstrekt

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar regio:

NUTS-niveaus 1 en 2

Uitsplitsing naar prestatiesector:

Totaal voor alle hieronder genoemde sectoren

bedrijfsleven

hoger onderwijs

overheid

particuliere non-profitsector

2.

Uitsplitsing naar regio, prestatiesector en gender (facultatief)

Voor variabele 330201 (O & O-personeel) gegevens die in aantal werknemers moeten worden verstrekt. Voor variabele 330202 (Onderzoekers) gegevens die in aantal werknemers en in voltijdequivalenten moeten worden verstrekt.

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar regio:

NUTS-niveaus 1 en 2

Uitsplitsing naar prestatiesector:

gelijk aan uitsplitsing 1

Uitsplitsing naar gender:

totaal

vrouw

Termijn voor de indiening van gegevens

Alle uitsplitsingen:

elk oneven jaar definitieve en gevalideerde gegevens op T+18M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 33. Statistieken over internationale activiteiten — controle door institutionele eenheden van het rapporterende land over ondernemingen in het buitenland

Variabelen

410101. Aantal ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

420101. Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

420201. Uitgaven voor personeelsbeloningen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen (1 %-regel zoals gedefinieerd in bijlage III, deel A, punt 1, op basis van de netto-omzet of het aantal werknemers en zelfstandigen op relevante NACE A*38-aggregaten voor de NACE-secties B tot en met N en P tot en met S mag worden toegepast)

430101. Bruto-investeringen in materiële vaste activa door ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen (1 %-regel in de zin van bijlage III, deel A, punt 1, op basis van de netto-omzet of het aantal werknemers en zelfstandigen van relevante NACE A*38-aggregaten voor de secties B tot en met N en P tot en met S van de NACE zijn van toepassing)

440101. Netto-omzet van ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen

Meeteenheid

Voor de variabelen 410101 (Aantal ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen) en 420101 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen): absolute waarde;

Voor andere variabelen nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Voor alle variabelen: Marktproducenten van de NACE-secties B tot en met N en P tot en met S in het buitenland (moet de buitenlandse filialen van alle institutionele eenheden die de uiteindelijke zeggenschap hebben van het rapporterende land bestrijken)

Uitsplitsingen

De gegevens zullen in detail worden verstrekt per land van vestiging en per activiteit van de onderneming in het buitenland.

1.

Uitsplitsing naar activiteit en geografische uitsplitsing

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar activiteit:

NACE-secties;

Aggregaten van de NACE-afdelingen:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

NACE-afdelingen:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Speciale aggregaten zoals gedefinieerd in bijlage II, deel B, bij deze verordening

Industrie, bouwnijverheid en diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen),

Diensten (met uitzondering van openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen, huishoudens als werkgever en extraterritoriale organisaties en instellingen)

Geografische onderverdeling:

Geo 2-niveau, zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

2.

Geografische uitsplitsing

Geo 3-niveau, zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

Voor afdeling K64 kan de waarde van variabele 440101 (Netto-omzet) worden benaderd aan de hand van de waarde van de output zoals gedefinieerd in bijlage IV bij deze verordening.

Voor activiteiten van de NACE 642, 643 en 653 die in de gegevens zijn opgenomen en die economisch niet significant zijn in termen van toegevoegde waarde en aantal werknemers en zelfstandigen, kan de waarde 0 worden gehanteerd, met uitzondering van de variabelen 410101 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen) en 420101 (Aantal werknemers en zelfstandigen in ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het rapporterende land vallen).

De Commissie (Eurostat) en de lidstaten kunnen afspraken maken over aanvullende benaderingen voor activiteiten van NACE-sectie K.

In gevallen waarin de gegevens van het begrotingsjaar niet opnieuw kunnen worden berekend voor het kalenderjaar, kunnen de gegevens over het kalenderjaar worden geharmoniseerd op basis van de gegevens over het boekjaar.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+20M

Eerste referentieperiode

2021


Tabel 34. Statistieken over internationale activiteiten — Intra-Unie-handel in goederen — gedetailleerde gegevens

Variabelen

450101 a. Statistische waarde van de uitvoer van goederen binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

450101b Hoeveelheid van de uitvoer van goederen binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

450102 a. Statistische waarde van de invoer van goederen binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

450102b Hoeveelheid van de invoer van goederen van binnen de Unie — gedetailleerde gegevens

Meeteenheid

Statistische waarden: waarden in nationale valuta (eenheden)

Hoeveelheid:

Nettomassa (kg)

De hoeveelheid in de aanvullende eenheden: indien van toepassing volgens de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is (respectieve meeteenheid).

Statistische populatie

Totale uitvoer of invoer van goederen

Uitsplitsingen

Gegevens die moeten worden verstrekt als een combinatie van alle uitsplitsingen die hieronder zijn bepaald: aanvullend gecombineerd met uitsplitsing naar wijze van vervoer aan de grens (facultatief)

Uitsplitsing naar product

Uitsplitsing op achtcijferniveau van de Gecombineerde Nomenclatuur, met uitzondering van

(1)

aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen als bedoeld in bijlage V, afdeling 22, punt 1, onder a), en aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen als bedoeld in bijlage V, sectie 23, punt 1, onder b), die kunnen worden uitgesplitst naar

(a)

goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is,

(b)

goederen van hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is,

(c)

voor elders ingedeelde goederen.

(2)

motorvoertuigen en delen van luchtvaartuigen, bedoeld in bijlage V, afdeling 31, punt 4, en delen van complete fabrieksinstallaties als bedoeld in bijlage V, afdeling 31, punt 5, die worden uitgesplitst op hoofdstukniveau van de gecombineerde nomenclatuur.

Uitsplitsing naar partnerlidstaat en land van oorsprong

Voor uitvoer:

de lidstaat van bestemming en het land van herkomst

Voor de invoer:

de lidstaat van verzending; land van oorsprong (facultatief)

De gegevens over de partnerlanden en het land van oorsprong worden gecodeerd volgens de nomenclatuur van landen en gebieden voor de Europese statistieken over de internationale handel in goederen.

Uitsplitsing naar aard van de transactie

De gegevens over de aard van de transactie worden verstrekt overeenkomstig de uitsplitsing in tabel 1 van deel C van deze bijlage.

De lidstaten gebruiken de codes van kolom A of een combinatie van de codenummers in kolom A en de onderverdelingen daarvan in kolom B.

Uitsplitsing naar vervoerwijze aan de grens (facultatief)

Wanneer de gegevens over de wijze van vervoer worden verstrekt, wordt deze verstrekt overeenkomstig de uitsplitsing in tabel 2 van deel C van deze bijlage.

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

1.

Voor elke maandelijkse referentieperiode stellen de lidstaten, zo nodig met behulp van ramingen, statistieken op over hun totale uitvoer en invoer van goederen de Unie. De ramingen worden gemarkeerd en toegezonden aan Eurostat met ten minste een uitsplitsing naar partnerlidstaat en productcode op hoofdstukniveau van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is.

2.

Onverminderd artikel 10, lid 5, van deze verordening verstrekken de lidstaten de aangegeven gegevens vertrouwelijk aan de Commissie (Eurostat), zodat deze ten minste op hoofdstukniveau van de uitsplitsing naar product volgens de gecombineerde nomenclatuur kunnen worden gepubliceerd, mits de vertrouwelijkheid ervan wordt gewaarborgd.

3.

In het geval van informatie onder de militaire geheimhouding valt, kunnen de lidstaten, met inachtneming van de in de lidstaten van kracht zijnde definities, minder gedetailleerde informatie verstrekken dan in deze tabel is vermeld. In ieder geval worden gegevens over de totale statistische waarde per maand van de uitvoer en de invoer aan de Commissie (Eurostat) versterkt.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+70D

Wanneer al bij de Commissie (Eurostat) ingediende maandstatistieken worden herzien, verstrekken de lidstaten de herziene resultaten uiterlijk in de maand nadat deze beschikbaar zijn.

Eerste referentieperiode

Januari 2022


Tabel 35. Statistieken over internationale activiteiten — Invoer en uitvoer van goederen buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

Variabelen

450201 a. Statistische waarde van de uitvoer van goederen buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

450201b Hoeveelheid van de uitvoer van goederen buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

450202a. Statistische waarde van de invoer van goederen van buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

450202b Hoeveelheid van de invoer van goederen van buiten de Unie — gedetailleerde gegevens

Meeteenheid

Statistische waarden: waarden in nationale valuta (eenheden)

Hoeveelheid:

Nettomassa (kg)

De hoeveelheid in de aanvullende eenheden: indien van toepassing volgens de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is (respectieve meeteenheid).

Statistische populatie

Totale uitvoer of invoer van goederen

Uitsplitsingen

Gegevens die moeten worden verstrekt als een combinatie van alle uitsplitsingen die hieronder zijn bepaald:

Uitsplitsing naar product

Voor uitvoer: uitsplitsing op achtcijferniveau van de Gecombineerde Nomenclatuur, met uitzondering van

(1)

aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen als bedoeld in bijlage V, afdeling 22, punt 1, onder a), en aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen als bedoeld in bijlage V, sectie 23, punt 1, onder b), die kunnen worden uitgesplitst naar

(a)

goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is,

(b)

goederen van hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is,

(c)

voor elders ingedeelde goederen.

(2)

delen van complete fabrieksinstallaties als bedoeld in bijlage V, sectie 31, punt 5, die worden uitgesplitst op hoofdstukniveau van de gecombineerde nomenclatuur.

Voor de invoer: uitsplitsing op tiencijferniveau van de Taric-onderverdeling, met uitzondering van

(1)

specifieke goederen of bewegingen, als bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, met uitzondering van de in afdeling 23, punt 2, onder a, ii, en in afdeling 23, punt 1, onder b, bedoelde goederen, kunnen deze specifieke goederen of bewegingen worden uitgesplitst op achtcijferniveau van de gecombineerde nomenclatuur;

(2)

goederen die worden geleverd aan offshore-installaties als bedoeld in bijlage V, afdeling 23, punt 1, onder b), die kunnen worden uitgesplitst naar

(a)

goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is,

(b)

goederen van hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is,

(c)

voor elders ingedeelde goederen.

Zonder afbreuk te doen aan de verspreiding van gegevens op nationaal niveau worden gedetailleerde statistieken naar Taric-onderverdeling niet door de Commissie (Eurostat) verspreid indien de openbaarmaking ervan de bescherming van het algemeen belang inzake het handels- en landbouwbeleid van de Unie zou ondergraven.

Uitsplitsing naar lidstaat van veronderstelde bestemming en lidstaat van werkelijke uitvoer; lidstaat waar de douaneaangifte is gedaan.

Voor uitvoer:

Lidstaat van werkelijke uitvoer

Lidstaat waar de douaneaangifte is gedaan.

Voor de invoer:

Lidstaat van veronderstelde bestemming

Lidstaat waar de douaneaangifte is gedaan.

Deze uitsplitsing is niet van toepassing op specifieke goederen of bewegingen, als bedoeld in hoofdstuk III van bijlage V, indien andere gegevensbronnen dan de douaneaangiften worden gebruikt.

De gegevens over de lidstaten van uitvoer en invoer worden gecodeerd volgens de nomenclatuur van landen en gebieden voor de Europese statistieken over de internationale handel in goederen.

Uitsplitsing naar partnerland

Voor uitvoer: het land van de laatst bekende bestemming

Voor de invoer: het land van verzending en het land van oorsprong

De gegevens over het partnerland worden gecodeerd volgens de nomenclatuur van landen en gebieden voor de Europese statistieken over de internationale handel in goederen.

Uitsplitsing naar aard van de transactie

De gegevens over de aard van de transactie worden verstrekt overeenkomstig de uitsplitsing in tabel 1 van deel C van deze bijlage.

De lidstaten gebruiken de codes van kolom A of een combinatie van de codenummers in kolom A en de onderverdelingen daarvan in kolom B.

Uitsplitsing volgens statistische procedure

Normale uitvoer of invoer

Uitvoer of invoer die onder de douaneregeling actieve veredeling valt

Uitvoer of invoer die onder de douaneregeling passieve veredeling valt

Uitvoer of invoer die niet aan de douaneaangifte is ontleend

Uitsplitsing naar preferentiële behandeling bij invoer (alleen voor variabele 450202a/b)

Deze uitsplitsing is niet van toepassing op specifieke goederen of bewegingen, als bedoeld in hoofdstuk III van bijlage V, indien andere gegevensbronnen dan de douaneaangiften worden gebruikt.

Tariefbehandeling die wordt aangegeven met de code voor de preferentiële behandeling overeenkomstig de door het douanewetboek van de Unie vastgestelde classificatie.

Zonder afbreuk te doen aan de verspreiding van gegevens op nationaal niveau worden gedetailleerde statistieken naar preferentiële behandeling van invoer niet door de Commissie (Eurostat) verspreid indien de openbaarmaking ervan de bescherming van het algemeen belang inzake het handels- en landbouwbeleid van de Unie zou ondergraven.

Uitsplitsing naar wijze van vervoer

Vervoerswijze aan de grens

Wijze van vervoer in het binnenland

Containers

Deze uitsplitsing is niet van toepassing op specifieke goederen of bewegingen, als bedoeld in hoofdstuk III van bijlage V, indien andere gegevensbronnen dan de douaneaangiften worden gebruikt.

De gegevens over de wijze van vervoer worden verstrekt overeenkomstig de uitsplitsing in tabel 2 van deel C van deze bijlage.

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

1.

Voor elke maandelijkse referentieperiode stellen de lidstaten, zo nodig met behulp van ramingen, statistieken op over hun totale handel in goederen buiten de Unie. De ramingen worden gemarkeerd en toegezonden aan Eurostat met ten minste een uitsplitsing naar partnerland en productcode op hoofdstukniveau van de gecombineerde nomenclatuur die tijdens de referentieperiode van kracht is voor handel in goederen buiten de Unie.

2.

Onverminderd artikel 10, lid 5, van deze verordening verstrekken de lidstaten de aangegeven gegevens vertrouwelijk aan de Commissie (Eurostat), zodat deze ten minste op hoofdstukniveau van de uitsplitsing naar product volgens de gecombineerde nomenclatuur kunnen worden gepubliceerd, mits de vertrouwelijkheid ervan wordt gewaarborgd.

3.

In het geval van informatie onder de militaire geheimhouding valt, kunnen de lidstaten, met inachtneming van de in de lidstaten van kracht zijnde definities, minder gedetailleerde informatie verstrekken dan in deze tabel is vermeld. In ieder geval worden gegevens over de totale statistische waarde per maand van de uitvoer en de invoer aan de Commissie (Eurostat) versterkt.

Termijn voor de indiening van gegevens

T+40D

Wanneer al bij de Commissie (Eurostat) ingediende maandstatistieken worden herzien, verstrekken de lidstaten de herziene resultaten uiterlijk in de maand nadat deze beschikbaar zijn.

Eerste referentieperiode

Januari 2022


Tabel 36. Statistieken over internationale activiteiten — Uitvoer en invoer van goederen — geaggregeerde gegevens

Variabelen

450103. Statistische waarde van de uitvoer van goederen — geaggregeerde gegevens

450104. Statistische waarde van de invoer van goederen — geaggregeerde gegevens

Meeteenheid

Waarden in nationale valuta (eenheden)

Statistische populatie

De totale uitvoer of invoer van goederen

Uitsplitsingen

Gegevens die moeten worden verstrekt als een combinatie van alle uitsplitsingen die hieronder zijn bepaald:

Geografische onderverdeling:

Voor alle lidstaten:

Binnen de Unie

Buiten de Unie

Bovendien voor lidstaten die tot de eurozone behoren:

Binnen het eurogebied

Buiten het eurogebied

Uitsplitsing naar product:

Totaal

Bovendien: Secties 0 tot en met 9 van de International Trade Classification (SITC) die tijdens de referentieperiode van kracht is — alleen verplicht voor partnerzones buiten de Unie en buiten de eurozone

Termijn voor de indiening van gegevens

T+40D

Eerste referentieperiode

Januari 2022


Tabel 37. Statistieken over internationale activiteiten — Uitvoer en invoer van goederen buiten de Unie naar factuurvaluta

Variabelen

450203. Statistische waarde van de uitvoer van goederen buiten de Unie naar factuurvaluta

450204. Statistische waarde van de invoer van goederen van buiten de Unie naar factuurvaluta

Meeteenheid

Waarden in nationale valuta (eenheden)

Statistische populatie

Totale invoer en uitvoer buiten de Unie

Uitsplitsingen

Gegevens die moeten worden verstrekt als een combinatie van alle uitsplitsingen die hieronder zijn bepaald:

Uitsplitsing naar product:

Volgens Standard International Trade Classification (SITC) die tijdens de referentieperiode van kracht is:

Totaal,

Secties 0 tot en met 8

Afdeling 33

Uitsplitsing van de factuurvaluta:

Indien andere gegevensbronnen dan douaneaangiften worden gebruikt, is de uitsplitsing van de factuurvaluta:

Euro

Nationale valuta (alleen voor lidstaten die niet tot de eurozone behoren)

Andere nationale valuta’s van lidstaten buiten de eurozone [met uitzondering van het Britse pond]

Brits pond

US-dollar

Andere

Indien douaneaangiften als gegevensbron worden gebruikt, is de uitsplitsing van de factuurvaluta:

Euro

Nationale valuta (alleen voor lidstaten die niet tot de eurozone behoren)

Andere nationale valuta’s van lidstaten buiten de eurozone [met uitzondering van het Britse pond]

Brits pond

US-dollar

Braziliaanse Real

Canadese dollar

Zwitserse frank

Chinese renminbi-yuan

Indiase roepie

Japanse yen

Zuid-Koreaanse won

Mexicaanse peso

Noorse kroon

Russische roebel

Singaporedollar

Turkse lire

Andere

Termijn voor de indiening van gegevens

T+3M

Eerste referentieperiode

2022


Tabel 38. Statistieken over internationale activiteiten — Internationale dienstverlening naar wijze van verlening — jaarlijkse gegevens

Variabelen

460101. Invoer en aankoop van diensten

460201. Uitvoer en verrichting van diensten

Meeteenheid

Nationale valuta (duizenden)

Statistische populatie

Totaal internationale dienstverlening door middel van de vier wijzen van verlening

Uitsplitsingen

1.

Internationale dienstverlening naar wijze van verlening en geografische uitsplitsing

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar wijze van levering:

Totaal internationale dienstverlening (totaal van de wijzen 1, 2, 3 en 4)

Wijze 1 (“grensoverschrijdende transacties”),

Wijze 2 (“verbruik in het buitenland”),

Wijze 3 (“commerciële aanwezigheid”), en

Wijze 4 (“aanwezigheid van natuurlijke personen”)

zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2.

Uitsplitsing naar product:

Totaal internationale dienstverlening

Geografische onderverdeling: (CETO-markeringsteken zoals gedefinieerd in bijlage III, punt B, mag worden toegepast):

Geo 5-niveau, zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

2.

Internationale dienstverlening naar wijze van verlening, type product en geografische uitsplitsing (CETO-markeringsteken of 1 %-regel betreffende het volume van de totale handel (invoer + uitvoer van diensten) zoals gedefinieerd in bijlage III, onder B en A.1, mag worden toegepast)

Als de 1 %-regel wordt toegepast, wordt de uitsplitsing 2 niet gerapporteerd (in dit geval wordt alleen opgave gedaan van uitsplitsing 1).

De gegevens moeten worden verstrekt als een combinatie van alle hieronder vermelde uitsplitsingen:

Uitsplitsing naar wijzen van verlening:

Dezelfde uitsplitsing naar wijzen van verlening als uitsplitsing 1.

Uitsplitsing naar product:

Totaal internationale dienstverlening

Hoofdcomponenten van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2, tabel 1

Aanvullende groep van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2, tabel 1

Geografische onderverdeling:

Geo 5-niveau, zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

3.

Internationale dienstverlening naar wijze van verlening, gedetailleerd uitsplitsing van type product en geografische uitsplitsing (CETO-markeringsteken of 1 %-regeling betreffende het volume van de totale handel (invoer + uitvoer van diensten) zoals gedefinieerd in bijlage III, onder B en A.1, mag worden toegepast)

Als de 1 %-regel wordt toegepast, wordt uitsplitsing 3 niet gerapporteerd (in dit geval wordt alleen opgave gedaan van uitsplitsing 1).

Uitsplitsing naar wijzen van verlening:

Dezelfde uitsplitsing naar wijzen van verlening als uitsplitsing 1.

Uitsplitsing naar product:

Totaal internationale dienstverlening

Hoofdcomponenten van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2, tabel 1

Aanvullende groep van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2, tabel 1

Gedetailleerde componenten van de EBOPS 2010, zoals gedefinieerd in bijlage VI, afdeling 2, tabel 1

Geografische onderverdeling:

Geo 5-niveau, zoals gedefinieerd in een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2019/2152

Termijn voor de indiening van gegevens

Voor uitsplitsingen tussen 1, 2 en 4: T+10M

Voor uitsplitsingen tussen wijze 3 en Totale internationale dienstverlening (totaal van de wijzen 1, 2, 3 en 4): T+22M

Gebruik van benaderingen en kwaliteitseisen

De methoden en ramingen die in de eerste en tweede editie van de “Modes of Supply (MoS) Compilers Guide” worden aanbevolen, zoals beschreven in punt 1 van bijlage VI, moeten worden gebruikt. De landen kunnen ook gebruikmaken van andere gelijkwaardige methoden of ramingen, in overeenstemming met de beginselen van de MSITS 2010 en artikel 4 van Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad.

Indien op enig moment een aanbevolen methode niet kan worden gebruikt, mag in plaats daarvan de overeenkomstige algemene ramingsmethode worden gebruikt.

In alle gevallen moeten de gebruikte methoden duidelijk worden beschreven in de metagegevens.

Eerste referentieperiode

Voor uitsplitsing 1: Y+2 jaar, waarbij Y staat voor het jaar van bekendmaking van de eerste uitgave van de in punt 1 van bijlage VI bedoelde MoS Compilers guide

Voor uitsplitsing 2: Z+2 jaar, waarbij Z staat voor het jaar van bekendmaking van de tweede uitgave van de in punt 1 van bijlage VI bedoelde MoS Compilers guide

Voor uitsplitsing 3: Z+4 jaar, waarbij Z staat voor het jaar van bekendmaking van de tweede uitgave van de in punt 1 van bijlage VI bedoelde MoS Compilers guide

Deel C. Classificaties

Tabel 1. Uitsplitsing naar aard van de transacties

A

B

1.

Transacties met feitelijke verandering van eigenaar met financiële compensatie

1.

Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve rechtstreekse handel met/door particuliere consumenten

2.

Directe handel met/door particuliere consumenten (incl. verkoop op afstand)

2.

Retourzendingen en gratis vervanging van goederen na registratie van de oorspronkelijke transactie

1.

Retourzendingen van goederen

2.

Vervanging van teruggezonden goederen

3.

Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden

3.

Transacties met beoogde verandering van de eigendom of verandering van eigendom zonder financiële compensatie

1.

Vervoer van of naar een opslagruimte (met uitzondering van voorraad op afroep en consignatie)

2.

Zicht- of proefzending (met inbegrip van voorraad op afroep en consignatie)

3.

Financiële leasing

4.

Transacties waarbij de eigendom wordt overgedragen zonder financiële compensatie

4.

Transacties met het oog op loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht)

1.

Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

2.

Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

5.

Transacties na loonveredeling (zonder eigendomsoverdracht)

1.

Goederen die terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

2.

Goederen die niet terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

6.

Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties

 

 

7.

Transacties met het oog op/na inklaring (zonder eigendomsoverdracht, met betrekking tot goederen in quasi-invoer of -uitvoer)

1.

Goederen in het vrije verkeer brengen in een lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een andere lidstaat

2.

Vervoer van goederen van een lidstaat naar een andere lidstaat om de goederen onder de uitvoerprocedure te plaatsen

8.

Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt

 

 

9.

Overige transacties die niet onder andere codes kunnen worden ingedeeld

1.

Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 uur

9.

Andere


Tabel 2. Uitsplitsing naar vervoerswijze

Vervoerswijze aan de grens vervoerswijze in het binnenland;

Zeevervoer

Spoorvervoer

Vervoer over de weg

Luchtvervoer

Postzendingen

Vaste transportinrichtingen

Binnenvaart

Eigen voortbeweging

Containers

De goederen worden bij het overschrijden van de grens van het statistische registratiegebied van de Europese Unie niet in containers vervoerd.

De goederen worden bij het overschrijden van de grens van het statistische registratiegebied van de Europese Unie in containers vervoerd.


Tabel 3. Uitsplitsing naar statistisch stelsel

Statistische procedure:

Normale invoer of uitvoer

Invoer of uitvoer die onder de douaneregeling actieve veredeling valt

Invoer of uitvoer die onder de douaneregeling passieve veredeling valt

Invoer of uitvoer die niet aan de douaneaangifte is ontleend


(1)  Regionale gegevens overeenkomstig de NUTS-classificatie die van toepassing is op het tijdstip waarop de doorgifte van de gegevens krachtens deze verordening vereist is; bij herzieningen van gegevens betreffende het voorafgaande referentiejaar moet de NUTS-classificatie worden gebruikt die op het ogenblik van de in de wetgeving vastgestelde indieningstermijn van toepassing is.


BIJLAGE II

Belangrijkste industriegroepen (BIG’s) en speciale aggregaten

De BIG’s en de speciale aggregaten die zijn opgenomen in de indeling van de activiteiten in de tabellen die zijn opgenomen in deel B van bijlage I bij deze verordening, moeten als volgt worden berekend.

A.   Belangrijkste industriegroepen (BIG’s)

1.   De definitie van de belangrijke industriegroepen

De toewijzing van de NACE-groepen en afdelingen aan de belangrijke industriegroepen (BIG’s) wordt in de onderstaande tabel vastgesteld.

Voor de variabelen 130101, 130102 en 130103 kan de toewijzing van CPA-groepen aan de benaderingen van de BIG’s worden afgeleid aan de hand van de toewijzing van NACE-groepen.

INDELING VAN NACE-RUBRIEKEN BIJ DE GEAGGREGEERDE CLASSIFICATIECATEGORIEËN

NACE-omschrijving

Geaggregeerde classificatie

07 Winning van metaalertsen

Intermediaire goederen

08 Overige winning van delfstoffen

Intermediaire goederen

09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw

Intermediaire goederen

10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

Intermediaire goederen

10.9 Vervaardiging van diervoeders

Intermediaire goederen

13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels

Intermediaire goederen

13.2 Weven van textiel

Intermediaire goederen

13.3 Textielveredeling

Intermediaire goederen

16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

Intermediaire goederen

17 Vervaardiging van papier en papierwaren

Intermediaire goederen

20.1 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen

Intermediaire goederen

20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

Intermediaire goederen

20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Intermediaire goederen

20.5 Vervaardiging van overige chemische producten

Intermediaire goederen

20.6 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Intermediaire goederen

22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

Intermediaire goederen

23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

Intermediaire goederen

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Intermediaire goederen

25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Intermediaire goederen

25.6 Oppervlaktebehandeling van metaal; verspanend bewerken van metalen

Intermediaire goederen

25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

Intermediaire goederen

25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal

Intermediaire goederen

26.1 Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten

Intermediaire goederen

26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media

Intermediaire goederen

27.1 Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Intermediaire goederen

27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Intermediaire goederen

27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Intermediaire goederen

27.4 Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden

Intermediaire goederen

27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

Intermediaire goederen