29.11.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 309/1


VERORDENING (EU) 2019/1933 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2019

tot opstelling van de “Prodcom-lijst” van industriële producten als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële productie (1), en met name artikel 2, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge Verordening (EEG) nr. 3924/91 moeten de lidstaten een communautaire enquête naar de industriële productie uitvoeren.

(2)

De enquête moet worden gebaseerd op een lijst van producten die de relevante industriële productie aangeeft.

(3)

Een lijst van producten is noodzakelijk voor de afstemming tussen de productiestatistieken en de statistieken van de buitenlandse handel en voor de vergelijking met de productennomenclatuur van de Unie (CPA) (classificatie van producten per activiteit).

(4)

De lijst van producten die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3924/91 moet worden opgesteld (“de Prodcom-lijst”), is voor alle lidstaten gelijk en is nodig om de gegevens voor de verschillende lidstaten te kunnen vergelijken.

(5)

Het is noodzakelijk om een bijgewerkte Prodcom-lijst vast te stellen, teneinde de technologische ontwikkeling en structurele veranderingen van de industriële productie te weerspiegelen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees statistisch systeem,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Prodcom-lijst is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 374 van 31.12.1991, blz. 1.


BIJLAGE

PRODCOM

Beschrijving

Eenheid

P

Verw. naar de Nota’s

NACE: 07.10

Winning van ijzererts

CPA: 07.10.10

IJzererts

07.10.10.10 *

IJzererts en concentraten daarvan. Niet-geagglomereerd (excl. geroost ijzerkies (pyrietas))

kg

S

 

07.10.10.20 *

IJzererts en concentraten daarvan.+ Geagglomereerd (excl. geroost ijzerkies (pyrietas))

kg

S

 

NACE: 07.29

Winning van andere non-ferrometaalertsen

CPA: 07.29.11

Kopererts en concentraten daarvan

07.29.11.00

Kopererts en concentraten daarvan

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikkelerts en concentraten daarvan

07.29.12.00

Nikkelerts en concentraten daarvan

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aluminiumerts en concentraten daarvan

07.29.13.00

Aluminiumerts en concentraten daarvan

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan

07.29.14.10 *

Zilvererts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.14.20 *

Andere ertsen van edele metalen en concentraten daarvan (m.u.v. zilvererts en concentraten daarvan)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Lood-, zink- en tinerts en concentraten daarvan

07.29.15.10 *

Looderts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.15.20 *

Zinkerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.15.30 *

Tinerts en concentraten daarvan

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Andere non-ferrometaalertsen en concentraten daarvan, n.e.g.

07.29.19.05 *

Kobalterts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.10 *

Chroomerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.15 *

Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen

kg

S

 

07.29.19.20 *

Wolfraamerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molybdeenerts en concentraten daarvan. Gebrand.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molybdeenerts en concentraten daarvan. Andere dan geroost

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titaanerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.35 *

Zirkoniumerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.40 *

Niobium-, tantaal- en vanadiumerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimoonerts en concentraten daarvan

kg

S

 

07.29.19.90 *

Andere ertsen en concentraten daarvan, n.e.g.

kg

S

 

NACE: 08,11

Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen

CPA: 08.11.11

Marmer en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

08.11.11.33

Marmer en travertijn, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen

kg

T

 

08.11.11.36

Marmer en travertijn, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Graniet, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

08.11.12.20 *

Kwartsiet (ruw, enkel kantrecht behouwen dan wel in stukken, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze)

kg

T

 

08.11.12.33

Graniet, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen

kg

T

 

08.11.12.36

Graniet, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze

kg

T

 

08.11.12.50

Zandsteen

kg

T

 

08.11.12.60 *

Andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Kalksteen en gips

08.11.20.30

Gips en anhydriet

kg

T

 

08.11.20.50

Kalksteen voor hoogoventoeslag of voor de vervaardiging van kalk of van cement (excl. steenslag van kalksteenaggregaat en kalksteenblokken)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Krijt en ongebrande dolomiet

08.11.30.10

Krijt

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomiet, ruw, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm (excl. gebrand of gesinterd dolomiet, steenslag van de soort gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Leisteen

08.11.40.00

Leisteen, ruw, enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm

kg

T

 

NACE: 08,12

Winning van grind, zand, klei en kaolien

CPA: 08.12.11

Natuurlijk zand

08.12.11.50

Kiezelzand (kwartszand en zand voor industrieel gebruik)

kg

S

 

08.12.11.90

Zand zoals kleihoudend zand; kaolienhoudend zand; veldspaatzand (excl. kiezelzand en metaalhoudend zand)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Korrels, scherven, splinters en poeder; keistenen en grind

08.12.12.10

Keistenen en grind van de soort gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast; vuurstenen en rolstenen

kg

S

 

08.12.12.35 *

Steenslag van dolomiet en van kalksteen

kg

S

 

08.12.12.40 *

Andere steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast (excl. keistenen, grind, rolstenen, vuurstenen, dolomiet en andere kalksteen)

kg

S

 

08.12.12.50

Korrels, scherven, splinters en poeder, van marmer

kg

S

 

08.12.12.90

Korrels, scherven, splinters en poeder, van travertijn, ecaussine, graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Mengsels van hoogovenslakken en van dergelijke industriële afvallen, voor het bouwbedrijf, ook indien deze keistenen, grind, rolstenen en vuursteen bevatten

08.12.13.00

Mengsels van hoogovenslakken en van dergelijke industriële afvallen, voor het bouwbedrijf, ook indien deze keistenen, grind, rolstenen en vuursteen bevatten

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolien en andere kaolienhoudende klei

08.12.21.40 z

Kaolien, niet gebrand

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolienhoudende klei (“ball clay” en plastische kleisoorten)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Andere klei, andalusiet, kyaniet en sillimaniet; mulliet; chamotte- en dinasaarde

08.12.22.10

Bentoniet

kg

T

 

08.12.22.30

Vuurvaste klei

kg

T

 

08.12.22.55 *

Andere klei

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andalusiet, kyaniet en sillimaniet

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulliet

kg

T

 

08.12.22.80 *

Chamotte- en dinasaarde

kg

T

 

NACE: 08,91

Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

CPA: 08.91.11

Natuurlijk calcium- of aluminiumcalciumfosfaat

08.91.11.00

Natuurlijk calciumfosfaat; natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt

kg

T

 

CPA: 08.91.12

IJzerkies, ongeroost; ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel

08.91.12.20 *

IJzerkies, ongeroost

kg

T

 

08.91.12.30 *

Ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel (incl. geregenereerde zwavel)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

08.91.19.00

Andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie

kg

T

 

NACE: 08,93

Zoutwinning

CPA: 08.93.10

Zout en zuiver natriumchloride; zeewater

08.93.10.00

Zout (incl. gedenatureerd zout) (excl. zout geschikt voor menselijke consumptie) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen

kg

T

 

NACE: 08,99

Overige winning van delfstoffen, n.e.g.

CPA: 08.99.10

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

08.99.10.00

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Edelstenen en halfedelstenen (excl. industriediamant), onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

08.99.21.10 *

Diamanten, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Edelstenen (andere dan diamant) en halfedelstenen, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden; puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen

08.99.22.10 *

Industriediamanten. Onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden, doch niet gevat noch gezet

kg

T

 

08.99.22.20 *

Puimsteen

kg

T

 

08.99.22.30 *

Amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Andere mineralen

08.99.29.00

Andere mineralen

kg

T

 

NACE: 10.11

Verwerking en conservering van vlees

CPA: 10.11.11

Vlees van runderen, vers of gekoeld

10.11.11.40

Vlees van runderen (hele en halve dieren, voorvoeten, voorspannen, achtervoeten en achterspannen), met been, vers of gekoeld (incl. vlees van kalveren)

kg

S

 

10.11.11.90

Vlees van runderen (andere delen), vers of gekoeld (incl. vlees van kalveren)

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Vlees van varkens, vers of gekoeld

10.11.12.30

Vlees van varkens (hele en halve dieren), vers of gekoeld (incl. vers vlees dat met zout als tijdelijk conserveringsmiddel verpakt is)

kg

S

 

10.11.12.50

Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, van varkens, vers of gekoeld (incl. vers vlees dat met zout als tijdelijk conserveringsmiddel verpakt is)

kg

S

 

10.11.12.90

Vlees van varkens, vers of gekoeld (incl. vers vlees dat met zout als tijdelijk conserveringsmiddel verpakt is) (excl. hele en halve dieren; hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Vlees van schapen, vers of gekoeld

10.11.13.00

Vlees van lammeren of van schapen (hele en halve dieren en andere delen), vers of gekoeld

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Vlees van geiten, vers of gekoeld

10.11.14.00

Vlees van geiten, vers of gekoeld

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Vlees van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

10.11.15.00

Vlees van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

10.11.20.00

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden of van andere paardachtigen, vers of gekoeld

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Vlees van runderen, bevroren

10.11.31.00

Vlees van runderen (hele en halve dieren, voorvoeten, voorspannen, achtervoeten en achterspannen, andere delen), bevroren (incl. vlees van kalveren)

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Vlees van varkens, bevroren

10.11.32.30

Vlees van varkens (hele en halve dieren), bevroren

kg

S

 

10.11.32.50

Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, van varkens, bevroren

kg

S

 

10.11.32.90

Vlees van varkens, bevroren (excl. hele en halve dieren; hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Vlees van schapen, bevroren

10.11.33.00

Vlees van lammeren of van schapen (hele en halve dieren en andere delen), bevroren

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Vlees van geiten, bevroren

10.11.34.00

Vlees van geiten, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Vlees van paarden en andere paardachtigen, bevroren

10.11.35.00

Vlees van paarden of van andere paardachtigen, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

10.11.39.10

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden of van andere paardachtigen, bevroren

kg

S

 

10.11.39.30

Vlees en eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren (incl. vlees en slachtafvallen van konijnen, hazen en wild) (excl. kikkerbilletjes en vlees en slachtafvallen van pluimvee, runderen, paardachtigen, varkens, schapen en geiten)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Huidwol, ongewassen, inclusief ruggewassen huidwol

10.11.41.00

Ongewassen wol, niet gekaard en niet gekamd (incl. ruggewassen wol) (excl. scheerwol)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Gehele huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

10.11.42.00

Gehele huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid (behalve die bedoeld bij GS-onderverdeling 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Andere huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

10.11.43.00

Andere huiden en vellen van runderen of van paardachtigen, ongelooid

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Huiden en vellen van schapen, ongelooid

10.11.44.00

Huiden en vellen van schapen

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Huiden en vellen van geiten, ongelooid

10.11.45.00

Huiden en vellen van geiten, vers of geconserveerd, doch niet gelooid

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Rund-, schapen-, geiten- of varkensvet

10.11.50.40

Spek (excl. doorregen spek) en varkensvet, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (excl. gesmolten vet)

kg

S

 

10.11.50.60

Reuzel en ander varkensvet; gesmolten

kg

S

 

10.11.50.70

Rund-, schapen- of geitenvet, ruw of gesmolten

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Niet-eetbare ruwe slachtafvallen

10.11.60.30

Darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken (excl. die van vissen)

kg

S

 

10.11.60.90

Dierlijke afvalproducten, niet geschikt voor menselijke consumptie (excl. vis, darmen, blazen en magen)

kg

S

 

NACE: 10.12

Verwerking en conservering van gevogelte

CPA: 10.12.10

Vlees van gevogelte, vers of gekoeld

10.12.10.10

Vlees van hanen of van kippen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

kg

S

 

10.12.10.20

Vlees van kalkoenen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

kg

S

 

10.12.10.30 z

Eenden, ganzen en parelhoenders, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld

kg

S

 

10.12.10.50

Delen van hanen of van kippen, vers of gekoeld

kg

S

 

10.12.10.60

Delen van kalkoenen, vers of gekoeld

kg

S

 

10.12.10.70 z

Delen van ganzen, van eenden of van parelhoenders, vers of gekoeld

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Vlees van gevogelte, bevroren

10.12.20.13

Vlees van hanen of van kippen, niet in stukken gesneden, bevroren

kg

S

 

10.12.20.15

Vlees van kalkoenen, niet in stukken gesneden, bevroren

kg

S

 

10.12.20.17 z

Vlees van eenden, van ganzen of van parelhoenders, niet in stukken gesneden, bevroren

kg

S

 

10.12.20.53

Delen van hanen of van kippen, bevroren

kg

S

 

10.12.20.55

Delen van kalkoenen, bevroren

kg

S

 

10.12.20.57 z

Delen van eenden, van ganzen of van parelhoenders, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Vet van gevogelte

10.12.30.00

Vet van gevogelte

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Eetbare slachtafvallen van gevogelte

10.12.40.00

Eetbare slachtafvallen van gevogelte

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Veren en vogelhuiden met veren bezet

10.12.50.00

Geprepareerde vogelhuiden, met hun veren of dons bezet; veren enz.

kg

S

 

NACE: 10.13

Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte

CPA: 10.13.11

Vlees van varkens, gezouten, gedroogd of gerookt (bacon en ham)

10.13.11.20

Hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

kg

S

 

10.13.11.50

Buiken (buikspek) en delen daarvan, van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

kg

S

 

10.13.11.80

Vlees van varkens, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (incl. “3/4 sides” en “middles”; voorstukken en karbonadestrengen, alsmede delen daarvan; excl. hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been, en buiken (buikspek) en delen daarvan)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Vlees van runderen, gezouten, gedroogd of gerookt

10.13.12.00

Vlees van runderen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Ander vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (met uitzondering van vlees van varkens en van runderen); meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

10.13.13.00

Vlees, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie (excl. vlees van varkens of van runderen)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

10.13.14.30 z

Leverworst en bereidingen van lever, voor menselijke consumptie (excl. bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed, en bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie (excl. leverworst en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

10.13.15.05 z

Bereidingen en conserven van levers van ganzen of van eenden (excl. worst en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Bereidingen en conserven van levers van andere dieren (excl. worst en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van kalkoenen (excl. worst, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Bereidingen en conserven van vlees van ander pluimvee (excl. worst, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Bereidingen en conserven van vlees van varkens: hammen en delen daarvan (exclusief bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Bereidingen en conserven van vlees van varkens: schouders en delen daarvan (exclusief bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van varkens (huisdieren), mengsels bevattende < 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard daaronder begrepen (excl. worst van alle soorten, gehomogeniseerde bereidingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van varkens, mengsels daaronder begrepen (excl. worst van alle soorten, gehomogeniseerde bereidingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, van runderen (excl. worst van alle soorten, gehomogeniseerde bereidingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Andere bereidingen en conserven van vlees of van slachtafvallen, bereidingen van bloed daaronder begrepen (excl. worst van alle soorten, gehomogeniseerde bereidingen, bereidingen van lever en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Meel, poeder en pellets van vlees, niet geschikt voor menselijke consumptie; kanen

10.13.16.00

Meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Koken en andere bereidingen in verband met de vervaardiging van vleesproducten

10.13.91.00

Koken en andere bereidingen in verband met de vervaardiging van vleesproducten

 

I

 

NACE: 10.20

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

CPA: 10.20.11

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers of gekoeld

10.20.11.10 *

Visfilets en visvlees (incl. haaievinnen), ook indien fijngemaakt

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Vislevers, hom en kuit, vers of gekoeld

10.20.12.00

Vislevers, hom en kuit, vers of gekoeld

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Bevroren vis

10.20.13.30

Zeevis in gehele staat, bevroren

kg

S

 

10.20.13.60

Zoetwatervis in gehele staat, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Visfilets, bevroren

10.20.14.00

Visfilets, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Visvlees (ook indien fijngemaakt), bevroren

10.20.15.10 *

Bevroren visvlees, ook indien fijngemaakt (excl. filets en surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Bevroren surimi, rauw

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Vislevers, hom en kuit, bevroren

10.20.16.00

Vislevers, hom en kuit, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

10.20.21.00

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Levers, hom en kuit, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval, van vis, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

10.20.22.50

Levers, hom en kuit, vinnen, koppen, staarten, zwemblazen en ander eetbaar slachtafval, van vis, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Vis, gedroogd, ook indien gezouten; gepekelde vis

10.20.23.50

Vis, gedroogd, ook indien gezouten; vis, gezouten, doch niet gedroogd; gepekelde vis (excl. filets, gerookte vis, koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Gerookte vis, filets daaronder begrepen

10.20.24.25

Pacifische zalm, Atlantische zalm en Donauzalm, gerookt (incl. filets) (excl. koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

 

10.20.24.55

Haring, gerookt (incl. filets, excl. koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Forel, gerookt (incl. filets, excl. koppen, staarten en zwemblazen)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Gerookte vis (m.u.v. haring, forel, Pacifische zalm, Atlantische zalm en Donauzalm)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Vis, op andere wijze bereid of verduurzaamd, met uitzondering van bereide schotels op basis van vis

10.20.25.10

Bereidingen en conserven van zalm, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.20

Bereidingen en conserven van haring, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.30

Bereidingen en conserven van sardines, sardinella’s en sprot, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.40

Bereidingen en conserven van tonijn, boniet en bonito, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.50

Bereidingen en conserven van makreel, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.60

Bereidingen en conserven van ansjovis, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.70

Filets van vis, omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd) (incl. vissticks) (excl. bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.80

Bereidingen en conserven van andere vis, geheel of in stukken (excl. fijngemaakte producten en bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

10.20.25.90

Bereidingen en conserven van vis (excl. geheel of in stukken, en excl. bereide maaltijden en schotels)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviaar en kaviaarsurrogaten

10.20.26.30

Kaviaar

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviaarsurrogaten

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Schaaldieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

10.20.31.00 z

Schaaldieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Weekdieren, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

10.20.32.50 z

Weekdieren (jakobsschelpen, mosselen, inktvissen, pijlinktvissen en achtarmige inktvissen), bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Andere ongewervelde waterdieren en zeewier, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

10.20.33.50 * z

Andere ongewervelde waterdieren (tapijtschelpen, kwallen enz.), bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren (excl. schaaldieren), geschikt voor menselijke consumptie, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren en zeewier, op andere wijze bereid of verduurzaamd

10.20.34.00 * z

Schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren en zeewier, op andere wijze bereid of verduurzaamd

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren of van zeewier, niet geschikt voor menselijke consumptie

10.20.41.00

Meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren en van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Andere niet-eetbare producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren of van zeewier

10.20.42.00

Andere niet-eetbare producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren of van zeewier (incl. visafvallen) (excl. walvisbaarden en walvisbaardhaar, koraal en dergelijke stoffen, schelpen en schalen, van schaaldieren, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, en echte sponsen)

kg

S

 

NACE: 10.31

Verwerking en conservering van aardappelen

CPA: 10.31.11

Aardappelen, bevroren

10.31.11.10

Aardappelen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

kg

S

 

10.31.11.30

Aardappelen, bereid of verduurzaamd, bevroren (incl. aardappelen, voorgebakken of gebakken in olie en vervolgens bevroren) (excl. verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Gedroogde aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid

10.31.12.00

Gedroogde aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Meel, gries, vlokken, korrels en pellets van gedroogde aardappelen

10.31.13.00

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van gedroogde aardappelen

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Aardappelen, bereid of verduurzaamd

10.31.14.30

Aardappelen in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken (excl. bevroren, in schijfjes (chips), bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.31.14.60

Aardappelen, bereid of verduurzaamd (incl. in schijfjes (chips)) (excl. bevroren, gedroogd, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur, en in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken)

kg

S

 

NACE: 10.32

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

CPA: 10.32.11

Tomatensap

10.32.11.00

Tomatensap

l

S

 

CPA: 10.32.12

Sinaasappelsap

10.32.12.10

Bevroren sinaasappelsap, niet geconcentreerd

kg

S

 

10.32.12.20

Sinaasappelsap, niet geconcentreerd (excl. bevroren)

l

S

 

10.32.12.30

Sinaasappelsap, n.e.g.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Sap van pompelmoezen, van grapefruits of van pomelo’s

10.32.13.00

Sap van pompelmoezen, van grapefruits of van pomelo’s

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananassap

10.32.14.00

Ananassap

l

S

 

CPA: 10.32.15

Druivensap

10.32.15.00

Druivensap (druivenmost daaronder begrepen)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Appelsap

10.32.16.00

Appelsap

l

S

 

CPA: 10.32.17

Mengsels van vruchten- en groentesappen

10.32.17.00

Mengsels van vruchten- en groentesappen

l

S

 

CPA: 10.32.19

Sap van andere vruchten of groenten

10.32.19.10

Sap van andere citrusvruchten (excl. sinaasappelen pompelmoezen, grapefruits en pomelo’s), niet onderling vermengd en niet geconcentreerd

l

S

 

10.32.19.20

Sap van vruchten of groenten (excl. sinaasappelen, pompelmoezen, grapefruits, pomelo’s, ananassen, tomaten, druiven of appelen), niet onderling vermengd, ongegist en zonder toegevoegde alcohol

l

S

 

10.32.19.30

Andere vruchten- en groentesappen, n.e.g.

l

S

 

NACE: 10.39

Overige verwerking en conservering van groenten en fruit

CPA: 10.39.11

Groenten, bevroren

10.39.11.00

Groenten en mengsels van groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren (excl. aardappelen)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Groenten, voorlopig verduurzaamd

10.39.12.00

Groenten, voorlopig verduurzaamd door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Gedroogde groenten

10.39.13.30

Gedroogde uien, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch zonder op andere wijze te zijn bereid

kg

S

 

10.39.13.50

Gedroogde paddenstoelen en truffels, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid

kg

S

 

10.39.13.90

Gedroogde groenten (excl. aardappelen, uien, paddenstoelen en truffels) en mengsels van groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl. bereide groenteschotels)

10.39.15.00 z

Bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl. bereide groenteschotels)

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Erwten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl. bereide groenteschotels)

10.39.16.00 z

Erwten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur (excl. bereide groenteschotels)

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Andere groenten (andere dan aardappelen), op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met uitzondering van bereide schotels op basis van groenten

10.39.17.10 z

Tomaten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, geheel of in stukken (excl. bereide groenteschotels)

kg

S

 

10.39.17.21

Tomatenpuree en tomatenpasta, niet geconcentreerd

kg

S

 

10.39.17.25

Tomatenpuree en tomatenpasta, geconcentreerd

kg

S

 

10.39.17.30 z

Paddenstoelen en truffels, bereid of verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels, en paddenstoelen en truffels, gedroogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Groenten en mengsels van groenten, bevroren (excl. bereide groenteschotels; bevroren groenten en mengsels van groenten, ongekookt, gestoomd, in water gekookt of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Zuurkool, verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; zuurkool, gedroogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Asperges, verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; asperges, gedroogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Olijven, bereid of verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; olijven, gedroogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Suikermaïs, bereid of verduurzaamd (excl. bereide groenteschotels; suikermaïs, gedroogd, bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Groenten en mengsels van groenten, n.e.g. (excl. bereide groenteschotels, bevroren groenten en mengsels van groenten)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Groenten (andere dan aardappelen), vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

10.39.18.00

Groenten (excl. aardappelen), vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Vruchten en noten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

10.39.21.00

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Jam, vruchtengelei, vruchtenmoes en vruchtenpasta

10.39.22.30

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, van citrusvruchten (excl. gehomogeniseerde bereidingen)

kg

S

 

10.39.22.90

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen (excl. die van citrusvruchten, en excl. gehomogeniseerde bereidingen)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Noten en grondnoten, gebrand, gezouten of op andere wijze bereid

10.39.23.30

Bereide of verduurzaamde grondnoten (incl. pindakaas) (excl. verduurzaamd in azijn of azijnzuur, en bevroren, en excl. moes en pasta)

kg

S

 

10.39.23.90

Bereide of verduurzaamde noten (excl. grondnoten) en andere zaden, ook indien onderling vermengd (excl. verduurzaamd in azijn of azijnzuur, gekonfijt met suiker of bevroren, en excl. moes en pasta)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Vruchten, voorlopig verduurzaamd, niet geschikt voor dadelijke consumptie

10.39.24.10

Schillen van citrusvruchten en van meloenen, vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd

kg

S

 

10.39.24.30

Andere vruchten, voorlopig verduurzaamd door middel van zwaveldioxide of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Grondnoten en noten, gedopt

10.39.25.00

Grondnoten en noten, gedopt, en zonnebloemzaad, gepeld

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Andere bereide, gedroogde of verduurzaamde vruchten

10.39.29.10

Rozijnen en krenten

kg

S

 

10.39.29.30 *

Gedroogde vruchten (behalve druiven); mengsels van noten en/of gedroogde vruchten

kg

S

 

10.39.29.50

Vruchten, bereid of verduurzaamd, n.e.g. (excl. muesli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten

10.39.30.00

Plantaardige bijproducten en plantaardig afval, van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Koken en andere voorbereidende diensten voor de verduurzaming van groenten en fruit

10.39.91.00

Koken en andere bereidingen (concentreren enz.) voor het conserveren van groenten en fruit

 

I

 

NACE: 10,41

Vervaardiging van oliën en vetten

CPA: 10.41.11

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

10.41.11.00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie (excl. geëmulgeerd, vermengd of op andere wijze bereid)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, van vis of van zeezoogdieren

10.41.12.00

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.19.00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Grondnotenolie, ruw

10.41.21.10

Ruwe grondnotenolie (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Olijfolie, ruw

10.41.22.10

Olijfolie, verkregen bij de eerste persing, en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

10.41.22.20

Olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ruw (incl. mengsels daarvan met olijfolie verkregen bij de eerste persing, geraffineerd) (excl. olijfolie verkregen bij de eerste persing en chemisch gewijzigde olie)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Zonnebloemzaadolie, ruw

10.41.23.00

Ruwe zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, ruw

10.41.24.10

Ruwe koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmolie, ruw

10.41.25.10

Ruwe palmolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Andere plantaardige oliën, ruw

10.41.29.10

Andere plantaardige oliën, ruw (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Katoenlinters

10.41.30.00

Katoenlinters

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Perskoeken en andere vaste afvallen van plantaardige oliën en vetten

10.41.41.30

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie

kg

S

 

10.41.41.50

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van vetten of oliën van zonnebloemzaad

kg

S

 

10.41.41.70

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van vetten of oliën van kool- of van raapzaad

kg

S

 

10.41.41.90

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën (incl. die van katoenzaad, lijnzaad, kokosnoten, kopra, palmnoten en palmpitten) (excl. die van sojabonen, zonnebloempitten, kool- en raapzaad)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel

10.41.42.00

Meel van oliehoudende zaden en vruchten (excl. mosterdmeel)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojaolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.51.00

Geraffineerde sojaolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Grondnotenolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.52.00

Geraffineerde grondnotenolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olijfolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.53.10

Geraffineerde olijfolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

10.41.53.30

Olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven (incl. mengsels daarvan met olijfolie verkregen bij de eerste persing, geraffineerd) (excl. ruwe olie, olijfolie verkregen bij de eerste persing en chemisch gewijzigde olie)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Zonnebloemzaadolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.54.00

Geraffineerde zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Katoenzaadolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.55.00

Geraffineerde katoenzaadolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.56.00

Geraffineerde koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.57.00

Geraffineerde palmolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosolie en fracties daarvan, geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

10.41.58.00

Geraffineerde kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)d

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Andere olie en fracties daarvan, geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd); plantaardige vetten en vette oliën (excl. maïsolie), alsmede fracties daarvan, n.e.g., geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd)

10.41.59.00

Andere olie en fracties daarvan, geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd); plantaardige vetten en vette oliën (excl. maïsolie), alsmede fracties daarvan, n.e.g., geraffineerd (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gehydrogeneerd, veresterd, doch niet verder bereid

10.41.60.30

Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, doch niet verder bereid (incl. geraffineerd)

kg

S

 

10.41.60.50

Plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, doch niet verder bereid (incl. geraffineerd)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Plantaardige was (andere dan triglyceriden)

10.41.71.00

Plantaardige was (incl. geraffineerd) (excl. triglyceriden)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

10.41.72.00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

kg

S

 

NACE: 10,42

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

CPA: 10.42.10

Margarine en andere eetbare vetten

10.42.10.30

Margarine (incl die met een laag of verlaagd vetgehalte) (excl. vloeibare margarine)

kg

S

 

10.42.10.50

Andere bereidingen van vetten en oliën voor menselijke consumptie (incl. vloeibare margarine)

kg

S

 

NACE: 10,51

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

CPA: 10.51.11

Verwerkte vloeibare melk

10.51.11.33

Melk en room, met een vetgehalte ≤ 1 gewichtspercent, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Melk en room, met een vetgehalte ≤ 1 gewichtspercent, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Melk en room, met een vetgehalte > 1, doch ≤ 6 gewichtspercenten, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Melk en room, met een vetgehalte > 1, doch ≤ 6 gewichtspercenten, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Melk en room met > 6 % vet, niet ingedikt of gezoet

10.51.12.10

Melk en room, met een vetgehalte > 6, doch ≤ 21 gewichtspercenten, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Melk en room, met een vetgehalte > 6, doch ≤ 21 gewichtspercenten, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Melk en room, met een vetgehalte > 21 gewichtspercenten, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Melk en room, met een vetgehalte > 21 gewichtspercenten, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud per verpakking > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Mageremelk- en roompoeder

10.51.21.30

Mageremelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte ≤ 1,5 gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Mageremelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte ≤ 1,5 gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Vollemelk- en roompoeder

10.51.22.30

Vollemelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte > 1,5 gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Vollemelkpoeder (melk en room in vaste vorm, met een vetgehalte > 1,5 gewichtspercent), in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Boter en zuivelpasta’s

10.51.30.30

Boter met een vetgehalte ≤ 85 gewichtspercenten

kg

S

 

10.51.30.50

Boter met een vetgehalte > 85 gewichtspercenten en andere van melk afkomstige vetstoffen (excl. zuivelpasta’s met een vetgehalte < 80 gewichtspercenten)

kg

S

 

10.51.30.70

Zuivelpasta’s met een vetgehalte < 80 gewichtspercenten

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Kaas en wrongel

10.51.40.30

Verse (niet-gerijpte) kaas (incl. weikaas en wrongel)

kg

S

 

10.51.40.50

Kaas, geraspt of in poeder, blauw-groen geaderde kaas en andere kaas (excl. smeltkaas, verse kaas, weikaas en wrongel)

kg

S

 

10.51.40.70

Smeltkaas (excl. geraspt of in poeder)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan in vaste vorm

10.51.51.04

Ingedikte of geëvaporeerde melk zonder toegevoegde zoetstoffen

kg

S

 

10.51.51.08

Ingedikte of geëvaporeerde melk met toegevoegde zoetstoffen

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Yoghurt en andere gegiste of aangezuurde melk of room

10.51.52.41

Gestremde melk en room, yoghurt en andere gegiste melk en room

kg

S

 

10.51.52.45

Vloeibare yoghurt en aangezuurde melk, gearomatiseerd (gestremde melk en room, yoghurt en andere gegiste melk en room, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao)

kg

S

 

10.51.52.63

Karnemelk in poeder

kg

S

 

10.51.52.65

Karnemelk

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Caseïne

10.51.53.00

Caseïne en caseïnaten

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

10.51.54.00

Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Wei

10.51.55.30

Wei en gewijzigde wei, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, ook indien ingedikt of met toegevoegde zoetstoffen

kg

S

 

10.51.55.60

Wei en gewijzigde wei, vloeibaar of stroopachtig, ook indien ingedikt of met toegevoegde zoetstoffen

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Zuivelproducten, n.e.g.

10.51.56.00

Producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, n.e.g.

kg

S

 

NACE: 10,52

Vervaardiging van consumptie-ijs

CPA: 10.52.10

Consumptie-ijs

10.52.10.00

Consumptie-ijs (incl. sorbets en ijslolly’s) (excl. mengsels en basisproducten voor de vervaardiging van consumptie-ijs)

l

S

 

NACE: 10,61

Vervaardiging van maalderijproducten

CPA: 10.61.11

Gedopte rijst

10.61.11.00

Gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Halfwitte en volwitte rijst; breukrijst

10.61.12.30

Halfwitte of volwitte (gebleekte) rijst, ook indien gepolijst of geglansd

kg

S

 

10.61.12.50

Breukrijst

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Meel van tarwe of van mengkoren

10.61.21.00

Meel van tarwe of van mengkoren

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Meel van andere granen

10.61.22.00

Meel van granen (excl. tarwe of mengkoren)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Meel en gries van groenten

10.61.23.00

Meel en gries, van gedroogde erwten, bonen, linzen, sago, maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen; meel, gries en poeder, van vruchten geschikt voor consumptie

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mengsels voor de bereiding van bakkerijproducten

10.61.24.00

Mengsels en deeg, voor de bereiding van brood, gebak, knäckebröd, koekjes, biscuits, wafels, wafeltjes, beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten en andere bakkerswaren

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Gries en griesmeel van tarwe

10.61.31.33

Gries en griesmeel, van harde tarwe (“durum”)

kg

S

 

10.61.31.35

Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Gries, griesmeel en pellets van granen, n.e.g.

10.61.32.30

Gries en griesmeel, van haver, mais, rijst, rogge, gerst en andere granen (excl. tarwe)

kg

S

 

10.61.32.40

Pellets van tarwe

kg

S

 

10.61.32.50

Pellets van haver, mais, rijst, rogge, gerst en andere granen (excl. tarwe)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Ontbijtgranen en andere graanproducten

10.61.33.33

Granen (excl. rijst), gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken

kg

S

 

10.61.33.35

Graankiemen (excl. rijst), ook indien geplet, in vlokken of gemalen

kg

S

 

10.61.33.51

Bereidingen van de soort “Muesli” op basis van niet-geroosterde tarwevlokken

kg

S

 

10.61.33.53

Andere graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

kg

S

 

10.61.33.55

Granen in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid (excl. mais)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen

10.61.40.10

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van maïs

kg

S

 

10.61.40.30

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van rijst

kg

S

 

10.61.40.50

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van tarwe

kg

S

 

10.61.40.90

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van andere granen (excl. mais, rijst en tarwe)

kg

S

 

NACE: 10.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

CPA: 10.62.11

Zetmeel; inuline; tarwegluten; dextrine en ander gewijzigd zetmeel

10.62.11.11

Tarwezetmeel

kg

S

 

10.62.11.13

Maïszetmeel

kg

S

 

10.62.11.15

Aardappelzetmeel

kg

S

 

10.62.11.19

Zetmeel (incl. rijstzetmeel en zetmeel gewonnen uit maniokwortels, arrowroot en het merg van de sagopalm) (excl. tarwe-, mais- en aardappelzetmeel)

kg

S

 

10.62.11.30

Inuline

kg

S

 

10.62.11.50

Tarwegluten (excl. tarwegluten, bereid voor gebruik als lijm of als appreteermiddel in de textielindustrie)

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (incl. veretherd of veresterd zetmeel, oplosbaar zetmeel, voorgegelatineerd zetmeel of zwelstijfsel, dialdehydzetmeel en zetmeel behandeld met formaldehyd of epichloorhydrine)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

10.62.12.00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glucose en glucosestroop; fructose en fructosestroop; invertsuiker; suiker en suikerstropen, n.e.g.

10.62.13.10

Glucose en glucosestroop (excl. gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen)

kg

S

 

10.62.13.20

Chemisch zuivere fructose in vaste vorm; fructose en fructosestroop, in droge toestand > 50 gewichtspercenten fructose bevattend; isoglucose (excl. gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen)

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrine en maltodextrinestroop (excl. gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen)

kg

S

 

10.62.13.90

Andere suiker (incl. invertsuiker), n.e.g.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Maïsolie

10.62.14.30

Ruwe maïsolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

10.62.14.60

Geraffineerde maïsolie en fracties daarvan (excl. chemisch gewijzigd)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

10.62.20.00

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

kg

S

 

NACE: 10.71

Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

CPA: 10.71.11

Vers brood

10.71.11.00

Vers brood met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk ≤ 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof (excl. brood met toegevoegde honing, eieren, kaas of vruchten)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Vers banketbakkerswerk

10.71.12.00

Gebak; andere gezoete bakkerswaren

kg

S

 

NACE: 10.72

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

CPA: 10.72.11

Bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd; beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

10.72.11.30

Bros gebakken brood, zgn. knäckebröd

kg

S

 

10.72.11.50

Beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Ontbijtkoek; koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes

10.72.12.30

Ontbijtkoek

kg

S

 

10.72.12.53

Koekjes en biscuits, gezoet, wafels en wafeltjes, geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten

kg

S

 

10.72.12.55

Koekjes en biscuits, gezoet (incl. dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag) (excl. geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten)

kg

S

 

10.72.12.57

Wafels en wafeltjes, met een gehalte aan water > 10 gewichtspercenten (excl. horentjes voor consumptie-ijs, twee of meer dunne lagen wafelgebak, met tussenlaag, en dergelijke producten)

kg

S

 

10.72.12.59

Wafels en wafeltjes (incl. gezouten) (excl. geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Andere droge en andere houdbare bakkerijproducten

10.72.19.10

Matses

kg

S

 

10.72.19.20

Ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten

kg

S

 

10.72.19.40

Koekjes en biscuits (excl. geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten, gezoete koekjes en biscuits en wafels en wafeltjes)

kg

S

 

10.72.19.50

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

kg

S

 

10.72.19.90

Bakkerswaren, niet gezoet (incl. pannenkoeken, quiche, pizza) (excl. sandwiches, knäckebröd, wafels, wafeltjes, beschuit, geroosterde producten, en geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd)

kg

S

 

NACE: 10.73

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

CPA: 10.73.11

Macaroni, noedels en soortgelijke meelproducten

10.73.11.30

Deegwaren, niet gekookt, waarin ei is verwerkt (excl. gevuld of op andere wijze bereid)

kg

S

 

10.73.11.50

Deegwaren, niet gekookt (excl. waarin ei is verwerkt, gevuld of op andere wijze bereid)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Koeskoes

10.73.12.00

Koeskoes

kg

S

 

NACE: 10.81

Vervaardiging van suiker

CPA: 10.81.11

Rietsuiker en beetwortelsuiker, ruw, in vaste vorm

10.81.11.00

Rietsuiker en beetwortelsuiker, ruw, in vaste vorm, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rietsuiker en beetwortelsuiker, geraffineerd, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen

10.81.12.30

Witte rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, in vaste vorm

kg

S

 

10.81.12.90

Rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, in vaste vorm (excl. witte suiker)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen; ahornsuiker en ahornsuikerstroop

10.81.13.00

Rietsuiker of beetwortelsuiker, geraffineerd, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen; ahornsuiker en ahornsuikerstroop

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasse

10.81.14.30

Melasse van rietsuiker

kg

S

 

10.81.14.50

Melasse, verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker (excl. melasse van rietsuiker)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie

10.81.20.00

Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie (incl. defecatieschuim en schuimaarde (schuimkoek))

kg

S

 

NACE: 10.82

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

CPA: 10.82.11

Cacaopasta, ook indien ontvet

10.82.11.00

Cacaopasta (excl. die waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

10.82.12.00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

10.82.13.00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

10.82.14.00

Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (andere dan gezoet cacaopoeder), in grote verpakkingen

10.82.21.30

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht > 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking > 2 kg, met een gehalte aan cacaoboter ≥ 18 gewichtspercenten

kg

S

 

10.82.21.50

Zogenaamde “chocolate milk crumb”, met een gehalte aan cacaoboter ≥ 18 gewichtspercenten, in verpakkingen met een gewicht > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Cacaofantasie, met een gehalte aan cacaoboter ≥ 18 gewichtspercenten, in verpakkingen met een gewicht > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Bereidingen voor menselijke consumptie, met een gehalte aan cacaoboter < 18 gewichtspercenten, in verpakkingen met een gewicht > 2 kg (excl. “chocolate milk crumb” en cacaofantasie)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (andere dan gezoet cacaopoeder), andere dan die in grote verpakkingen

10.82.22.33

Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen, gevuld, met een kern van crème, likeur of vruchtenpasta (excl. koekjes bedekt met chocolade)

kg

S

 

10.82.22.35

Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen, met toegevoegde granen, noten of andere vruchten

kg

S

 

10.82.22.39

Chocolade in de vorm van tabletten, staven of repen (excl. gevuld, met toegevoegde granen, noten of andere vruchten, koekjes bedekt met chocolade)

kg

S

 

10.82.22.43

Bonbons of pralines, alcohol bevattend (excl. in de vorm van tabletten, staven of repen)

kg

S

 

10.82.22.45

Bonbons of pralines (excl. alcohol bevattend of in de vorm van tabletten, staven of repen)

kg

S

 

10.82.22.53

Chocolade en chocoladewerken, gevuld (excl. in de vorm van tabletten, staven of repen, koekjes bedekt met chocolade, en bonbons of pralines)

kg

S

 

10.82.22.55

Chocolade en chocoladewerken (excl. gevuld, in de vorm van tabletten, staven of repen, koekjes bedekt met chocolade, en bonbons of pralines)

kg

S

 

10.82.22.60

Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten (incl. nogablokken met een couverture van chocolade) (excl. witte chocolade)

kg

S

 

10.82.22.70

Boterhampasta die cacao bevat

kg

S

 

10.82.22.80

Bereidingen voor dranken, die cacao bevatten

kg

S

 

10.82.22.90

Bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten (excl. cacaopasta, -boter, -poeder, blokken, staven, vloeibaar, pasta, poeder, korrels, andere verpakkingen > 2 kg, voor de vervaardiging van dranken of boterhampasta)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

10.82.23.10

Kauwgom

kg

S

 

10.82.23.20

Zoethoutextract (drop) bevattende > 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen

kg

S

 

10.82.23.30

Witte chocolade

kg

S

 

10.82.23.53

Pasta’s op basis van suiker, in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud ≥ 1 kg (incl. marsepein, fondant, noga en amandelpasta’s)

kg

S

 

10.82.23.55

Keelpastilles en hoestbonbons, hoofdzakelijk samengesteld uit suiker en aromatiserende middelen (excl. die met aromatiserende middelen met geneeskrachtige eigenschappen)

kg

S

 

10.82.23.63

Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen (excl. gesuikerde amandelen)

kg

S

 

10.82.23.65

Gom- en geleiproducten (incl. vruchtenpasta’s toebereid als suikergoed) (excl. kauwgom)

kg

S

 

10.82.23.73

Zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk

kg

S

 

10.82.23.75

Karamels, toffees en dergelijke

kg

S

 

10.82.23.83

Suikerwerk verkregen door samenpersing (incl. cachoudrop)

kg

S

 

10.82.23.90

Suikerwerk, n.e.g.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Vruchten, noten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker

10.82.24.00

Vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker, uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd

kg

S

 

NACE: 10.83

Verwerking van thee en koffie

CPA: 10.83.11

Cafeïnevrije koffie en gebrande koffie

10.83.11.30

Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

kg

S

 

10.83.11.50

Koffie, gebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd

kg

S

 

10.83.11.70

Koffie, gebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Koffiesurrogaten; extracten, essences en concentraten van koffie of van koffiesurrogaten; bolsters en schillen van koffie

10.83.12.10

Koffiesurrogaten die koffie bevatten

kg

S

 

10.83.12.40

Extracten, essences en concentraten van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie

kg

S

 

10.83.12.70

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Groene (niet-gefermenteerde) thee, zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde thee, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van ≤ 3 kg

10.83.13.00

Thee in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Extracten, essences en concentraten van thee of van maté; preparaten op basis van thee of van maté

10.83.14.00

Extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Kruidenthees

10.83.15.00 z

Kruidenthees

kg

S

 

NACE: 10.84

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

CPA: 10.84.11

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

10.84.11.30

Wijnazijn

l

S

 

10.84.11.90

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur (excl. wijnazijn)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd

10.84.12.10

Sojasaus

kg

S

 

10.84.12.30

Tomatenketchup en andere tomatensauzen

kg

S

 

10.84.12.53

Mosterdmeel

kg

S

 

10.84.12.55

Bereide mosterd

kg

S

 

10.84.12.70

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten (excl. sojasaus, tomatenketchup en andere tomatensausen, mosterdmeel en bereide mosterd)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Keuken- en tafelzout

10.84.30.00

Zout geschikt voor menselijke consumptie

kg

T

 

NACE: 10.85

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

CPA: 10.85.11

Bereide maaltijden en schotels op basis van vlees, van slachtafvallen of van bloed

10.85.11.00 z

Bereide maaltijden en schotels op basis van vlees, van slachtafvallen of van bloed

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Bereide maaltijden en schotels op basis van vis, van schaaldieren of van weekdieren

10.85.12.00 z

Bereide maaltijden en schotels op basis van vis, van schaaldieren of van weekdieren

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Bereide maaltijden en schotels op basis van groenten

10.85.13.00 z

Bereide maaltijden en schotels op basis van groenten

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Bereide maaltijden en schotels op basis van deegwaren

10.85.14.10

Deegwaren, ook indien gekookt, gevuld met vlees, vis, kaas of andere zelfstandigheden in ongeacht welke hoeveelheid

kg

S

 

10.85.14.30

Gedroogde, niet-gedroogde en bevroren deegwaren (incl. bereide schotels) (excl. niet-gekookte deegwaren, gevulde deegwaren)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Andere bereide maaltijden en schotels

10.85.19.10 z

Andere bereide maaltijden en schotels (incl. bevroren pizza’s) (excl. verse pizza’s)

kg

S

 

NACE: 10.86

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

CPA: 10.86.10

Gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.86.10.10

Gehomogeniseerde bereidingen van vlees, van slachtafvallen of van bloed (excl. worst van alle soorten; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie)

kg

S

 

10.86.10.30

Gehomogeniseerde groenten (excl. bevroren of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

kg

S

 

10.86.10.50

Gehomogeniseerde bereidingen van jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta

kg

S

 

10.86.10.60

Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie, o.v.k. als kinder- of dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Bereidingen voor de voeding van kinderen, o.v.k. (excl. samengestelde gehomogeniseerde producten)

kg

S

 

NACE: 10.89

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

CPA: 10.89.11

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

10.89.11.00

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers of verduurzaamd; vogeleieren in de schaal, verduurzaamd of gekookt; ovoalbumine

10.89.12.30

Eiproducten, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd (excl. eieren in de schaal en albumine)

kg

S

 

10.89.12.50

Ovoalbumine

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood; samengesteld bakpoeder

10.89.13.34

Bakkersgist

kg

S

 

10.89.13.39

Levende gist (excl bakkersgist)

kg

S

 

10.89.13.50

Inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood

kg

S

 

10.89.13.70

Samengesteld bakpoeder

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Extracten en sappen van vlees, van vis of van ongewervelde waterdieren

10.89.14.00

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Bereide bederfelijke voedingsmiddelen zoals sandwiches en verse pizza

10.89.16.00 z

Bederfelijke voedingsmiddelen, incl. verse pizza’s en sandwiches

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Voedingssupplementen, bestemd voor menselijke consumptie

10.89.17.00 z

Voedingssupplementen (producten voor menselijke consumptie, bestemd voor de levering van voedingsstoffen)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Andere voedingsmiddelen, n.e.g.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

 

10.89.19.25

Moutextract

kg

S

 

10.89.19.30

Bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel enz.

kg

S

 

10.89.19.35

Proteïneconcentraten; suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

kg

S

 

10.89.19.50 z

Andere producten voor menselijke consumptie, n.e.g.

kg

S

 

NACE: 10.91

Vervaardiging van veevoeders

CPA: 10.91.10

Bereide veevoeders, met uitzondering van luzernemeel en luzerne in pellets

10.91.10.10 z

Zogenaamde “premelanges” voor veevoeder

kg

S

 

10.91.10.33 z

Bereidingen voor het voederen van varkens (excl. zgn. premelanges)

kg

S

 

10.91.10.35 z

Bereidingen voor het voederen van rundvee (excl. zgn. premelanges)

kg

S

 

10.91.10.37 z

Bereidingen voor het voederen van pluimvee (excl. zgn. premelanges)

kg

S

 

10.91.10.39 z

Bereidingen voor het voederen van landbouwdieren, n.e.g. (excl. zgn. premelanges)

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Luzernemeel en luzerne in pellets

10.91.20.00

Luzernemeel en luzerne in pellets

kg

S

 

NACE: 10.92

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

CPA: 10.92.10

Bereide voeders voor huisdieren

10.92.10.30

Honden- en kattenvoer, o.v.k.

kg

S

 

10.92.10.60 z

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van huisdieren (excl. honden- en kattenvoer, o.v.k.)

kg

S

 

NACE: 11.01

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

CPA: 11.01.10

Gedistilleerde alcoholhoudende dranken

11.01.10.20

Dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het distilleren van gegiste suikerrietproducten (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin en jenever (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Wodka met een alcoholvolumegehalte ≤ 45,4 % vol (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Dranken gedistilleerd uit fruit (excl. likeuren, gin, jenever, dranken gedistilleerd uit wijn of druivenmoer) (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Zuivere alcohol (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten (excl. dranken gedistilleerd uit wijn, druivenmoer of fruit, whisky, rum, tafia, gin en jenever, wodka met een alcoholvolumegehalte van ≤ 45,4 %, uit fruit gedestilleerde dranken) (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Vervaardiging van wijn uit druiven

CPA: 11.02.11

Mousserende wijn van verse druiven

11.02.11.30

Champagne (belangrijk: excl. alcoholaccijns)

l

S

 

11.02.11.90

Mousserende wijn van verse druiven (excl. champagne, alcoholaccijns)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Wijn van verse druiven, andere dan mousserende wijn; druivenmost

11.02.12.11 z

Witte wijn met beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

l

S

 

11.02.12.15

Wijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit, bij 20 °C met een overdruk teweeggebracht door CO2 in oplossing ≥ 1 bar, doch < 3 bar (excl. mousserende wijn)

l

S

 

11.02.12.17 z

Kwaliteitswijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit, met beschermde oorsprongsbenaming (BOB), met een effectief alcoholvolumegehalte ≤ 15 % vol (excl. witte wijn en mousserende wijn)

l

S

 

11.02.12.20

Wijn en druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit, met een alcoholvolumegehalte maximaal ≤ 15 % vol (excl. wijnen met BOB en mousserende wijnen)

l

S

 

11.02.12.31

Portwijn, maderawijn, sherrywijn en andere wijnen met een alcohol-volumegehalte > 15 % vol

l

S

 

11.02.12.50

Druivenmost (excl. alcoholaccijns)

l

S

 

NACE: 11.03

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

CPA: 11.03.10

Andere gegiste dranken (zoals cider, perenwijn, honigdrank); alcoholhoudende mengsels van dranken

11.03.10.00

Gegiste dranken en mengsels daarvan (incl. die met alcoholvrije dranken, appelwijn, perenwijn en honingdrank) (excl. bier van mout, wijn van druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen)

l

S

 

NACE: 11.04

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

CPA: 11.04.10

Vermout en andere gearomatiseerde wijn van verse druiven

11.04.10.00

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen (excl. alcoholaccijns)

l

S

 

NACE: 11.05

Vervaardiging van bier

CPA: 11.05.10

Bier, met uitzondering van bostel (brouwerijafval)

11.05.10.00

Bier van mout (excl. alcoholvrij bier, bier met een alcohol-volumegehalte ≤ 0,5 % vol, alcoholaccijns)

l

S

 

11.05.10.10

Alcoholvrij bier en bier met een alcohol-volumegehalte ≤ 0,5 % vol

l

S

 

CPA: 11.05.20

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

11.05.20.00

Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen (excl. alcoholaccijns)

kg

S

 

NACE: 11.06

Vervaardiging van mout

CPA: 11.06.10

Mout

11.06.10.30

Mout, niet gebrand (excl. alcoholaccijns)

kg

S

 

11.06.10.50

Mout, gebrand (excl. alcoholaccijns, verder bewerkte producten en mout die blijkens de opmaak kennelijk bestemd is om als koffiesurrogaat te dienen)

kg

S

 

NACE: 11.07

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

CPA: 11.07.11

Mineraalwater en spuitwater, niet gezoet, noch gearomatiseerd

11.07.11.30

Mineraalwater en spuitwater, ongezoet

l

S

 

11.07.11.50

Water, ongezoet noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw (excl. mineraalwater en spuitwater)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Andere niet-alcoholische dranken

11.07.19.30

Water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, d.w.z. frisdranken (incl. mineraalwater en spuitwater)

l

S

 

11.07.19.50

Niet-alcoholische dranken zonder melkvetten (excl. gezoet of ongezoet mineraalwater, spuitwater of gearomatiseerd water)

l

S

 

11.07.19.70

Niet-alcoholische dranken met melkvetten

l

S

 

NACE: 12.00

Vervaardiging van tabaksproducten

CPA: 12.00.11

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

12.00.11.30

Sigaren en cigarillo’s, tabak of mengsels van tabak en tabakssurrogaten bevattend (excl. tabaksaccijns)

p/st

S

 

12.00.11.50

Sigaretten, tabak of mengsels van tabak en tabakssurrogaten bevattend (excl. tabaksaccijns)

p/st

S

 

12.00.11.70

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, enkel tabakssurrogaten bevattend (excl. tabaksaccijns)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Gestripte tabaksbladeren, gedroogd

12.00.12.00

Gestripte tabaksbladeren, gedroogd

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; “gehomogeniseerde” en “gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssauzen

12.00.19.30

Rooktabak (excl. tabaksaccijns)

kg

S

 

12.00.19.90

Tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid, tabaksextracten en tabakssauzen, andere gehomogeniseerde of gereconstitueerde tabak, n.e.g.

kg

S

 

NACE: 13.10

Bewerken en spinnen van textielvezels

CPA: 13.10.10

Wolvet (inclusief lanoline)

13.10.10.00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen (incl. lanoline)

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

13.10.21.00

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Wol, ontvet of gecarboniseerd, niet gekaard en niet gekamd

13.10.22.00

Wol, ontvet of gecarboniseerd, niet gekaard en niet gekamd

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Kammeling van wol of van fijn haar

13.10.23.00

Kammeling van wol of van fijn haar

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd

13.10.24.00

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (incl. gekamd vlies)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Katoen, gekaard of gekamd

13.10.25.00

Katoen, gekaard of gekamd

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch niet gesponnen

13.10.26.00

Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), bewerkt, doch niet gesponnen

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen

13.10.29.00

Andere plantaardige textielvezels, bewerkt, doch niet gesponnen

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

13.10.31.00

Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

13.10.32.00

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Garens van zijde of van afval van zijde

13.10.40.10

Garens van zijde, n.o.v.k. (excl. garens van afval van zijde)

kg

T

 

13.10.40.30

Garens van afval van zijde, n.o.v.k.

kg

T

 

13.10.40.50

Garens van zijde of van afval van zijde, o.v.k.; poil de Messine (crin de Florence)

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Garens van wol, al dan niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; garens van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

13.10.50.10

Kaardgaren van wol of van fijn haar, n.o.v.k.

kg

T

 

13.10.50.30

Kamgaren van wol of van fijn haar, n.o.v.k.

kg

T

 

13.10.50.50

Garens van wol of fijn dierlijk haar, o.v.k.

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Garens van katoen, andere dan naaigarens

13.10.61.32 z

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefsels (excl. tapijten)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor breiwerk en kousen

kg

T

 

13.10.61.35 z

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor andere toepassingen (incl. tapijten)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefsels (excl. tapijten)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor breiwerk en kousen

kg

T

 

13.10.61.55 z

Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor andere toepassingen (incl. tapijten)

kg

T

 

13.10.61.60

Garens van katoen, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Naaigarens van katoen

13.10.62.00

Naaigarens van katoen

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Garens van vlas

13.10.71.10

Garens van vlas, n.o.v.k.

kg

T

 

13.10.71.20

Garens van vlas, o.v.k.

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Garens van jute of van andere bastvezels; garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

13.10.72.00

Garens van bastvezels en andere plantaardige textielvezels (excl. vlas); papiergarens

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Garens van synthetische of van kunstmatige filamenten, getwijnd of gekabeld (andere dan naaigarens en garens met een hoge sterktegraad van polyamiden, van polyesters of van viscoserayon), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; synthetische of kunstmatige filamentgarens, andere dan naaigarens, opgemaakt voor de verkoop in het klein

13.10.81.10

Getwijnde of gekabelde synthetische filamentgarens, n.o.v.k.

kg

T

 

13.10.81.30

Getwijnde of gekabelde kunstmatige filamentgarens, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.81.50

Synthetische of kunstmatige filamentgarens, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende ≥ 85 gewichtspercenten stapelvezels

13.10.82.10

Garens bevattende ≥ 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.82.50

Garens bevattende ≥ 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Garens, andere dan naaigarens, van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels

13.10.83.20

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten stapelvezels van polyesters, met kunstmatige vezels gemengd, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.83.33 z

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, gemengd met gekaarde wol of gekaard fijn haar, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.83.36 z

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, gemengd met gekamde wol of gekamd fijn haar, n.o.v.k.

kg

T

 

13.10.83.40

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, gemengd met katoen, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.83.80

Andere garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels n.e.g., n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.83.90

Garens bevattende < 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Garens, andere dan naaigarens, van kunstmatige stapelvezels

13.10.84.10

Garens van kunstmatige stapelvezels, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

13.10.84.30

Garens van kunstmatige stapelvezels, o.v.k. (excl. naaigarens)

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten en stapelvezels

13.10.85.10

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten

kg

T

 

13.10.85.50

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels

kg

T

 

NACE: 13.20

Weven van textiel

CPA: 13.20.11

Weefsels van zijde of van afval van zijde

13.20.11.00

Weefsels van zijde of van afval van zijde

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Weefsels van gekaarde of gekamde wol, van gekaard of gekamd fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

13.20.12.30

Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar

m2

T

 

13.20.12.60

Weefsels van kamgarens van wol of van fijn haar; weefsels van grof haar of van paardenhaar

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Weefsels van vlas

13.20.13.30

Weefsels bevattende ≥ 85 gewichtspercenten vlas

m2

T

 

13.20.13.60

Weefsels bevattende < 85 gewichtspercenten vlas

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Weefsels van jute of van andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)

13.20.14.00

Weefsels van jute of van andere bastvezels (excl. vlas, hennep of ramee)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens

13.20.19.00

Weefsels van hennep, van ramee of van andere plantaardige textielvezels (excl. vlas, jute of andere bastvezels) of van papiergarens

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Weefsels van katoen

13.20.20.14 z

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor kleding (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.20.17 z

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor huishoudlinnen of woningtextiel (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.20.19 z

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor technisch of industrieel gebruik (excl. die voor verbandgaas en die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.20.20

Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 100 g/m2, voor verbandgaas

m2

S

 

13.20.20.31 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, met een gewicht ≤ 200 g/m2, voor overhemden en blouses

m2

T

 

13.20.20.42 z

Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m2, voor kleding (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.20.44 z

Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m2, voor huishoudlinnen of woningtextiel (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.20.49 z

Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m2, voor technisch of industrieel gebruik (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.20.60

Weefsels van denim, met een gewicht > 200 g/m2 (incl. niet-blauwe denim)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, voor andere kleding

m2

T

 

13.20.20.74 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, voor huishoudlinnen of voor woningtextiel

m2

T

 

13.20.20.79 z

Weefsels van katoen, van verschillend gekleurd garen, voor technisch of industrieel gebruik

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Weefsels van synthetische of van kunstmatige filamentgarens

13.20.31.30

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens met een hoge sterktegraad, of van strippen of artikelen van dergelijke vorm (incl. die van nylon, andere polyamiden, polyesters of viscoserayon)

m2

S

 

13.20.31.50

Weefsels van synthetische filamentgarens (excl. die van garens met een hoge sterktegraad of van strippen of artikelen van dergelijke vorm)

m2

T

 

13.20.31.70

Weefsels van kunstmatige filamentgarens (excl. die van garens met een hoge sterktegraad)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Weefsels van synthetische stapelvezels

13.20.32.10

Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels

m2

T

 

13.20.32.20

Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten van deze vezels, hoofdzakelijk of enkel met katoen gemengd (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.32.30

Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende < 85 gewichtspercenten van deze vezels, hoofdzakelijk of enkel met katoen gemengd, van verschillend gekleurd garen

m2

T

 

13.20.32.40

Weefsels van synthetische stapelvezels, hoofdzakelijk of enkel met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd

m2

T

 

13.20.32.50

Weefsels van synthetische stapelvezels, hoofdzakelijk of enkel met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd

m2

T

 

13.20.32.90

Weefsels van synthetische stapelvezels, gemengd met andere vezels dan wol, fijn haar of katoen

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Weefsels van kunstmatige stapelvezels

13.20.33.30

Weefsels van kunstmatige stapelvezels (excl. die van verschillend gekleurd garen)

m2

T

 

13.20.33.50

Weefsels van kunstmatige stapelvezels, van verschillend gekleurd garen

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan lussenweefsel en lint

13.20.41.00

Ketting- en inslagfluweel en -pluche en chenilleweefsel (excl. lussenweefsel (bad- en frotteerstof) van katoen, getufte textielstoffen, lint)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Lussenweefsel (bad- of frotteerstof) van katoen, ander dan lint

13.20.42.00

Lussenweefsel (bad- en frotteerstof), van katoen

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Ander lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan lint

13.20.43.00

Lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. van katoen)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Weefsel met gaasbinding, ander dan lint

13.20.44.00

Weefsels met gaasbinding (excl. verbandgaas en lint)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Getufte textielweefsels, andere dan tapijten

13.20.45.00

Getufte textielstoffen (excl. getufte tapijten)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Weefsels (lint daaronder begrepen) van glasvezels

13.20.46.00

Weefsels van glasvezels (incl. lint en glaswol)

kg

S

 

NACE: 13.30

Textielveredeling

CPA: 13.30.11

Diensten in verband met het bleken en verven van textielvezels en textielgarens

13.30.11.10

Verven van vezels

 

I

 

13.30.11.21

Verven van garens van zijde

 

I

 

13.30.11.22

Verven van garens van wol, fijn of grof haar of paardenhaar

 

I

 

13.30.11.23

Verven van garens van katoen (excl. naaigarens)

 

I

 

13.30.11.24

Verven van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en papiergarens

 

I

 

13.30.11.25

Verven van synthetische filamentgarens (excl. naaigarens)

 

I

 

13.30.11.26

Verven van kunstmatige filamentgarens (excl. naaigarens)

 

I

 

13.30.11.27

Verven van garens van synthetische stapelvezels (excl. naaigarens)

 

I

 

13.30.11.28

Verven van garens van kunstmatige stapelvezels (excl. naaigarens)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Diensten in verband met het bleken van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

13.30.12.10

Bleken van weefsels van zijde

 

I

 

13.30.12.20

Bleken van weefsels van wol, fijn of grof haar of paardenhaar

 

I

 

13.30.12.30

Bleken van weefsels van katoen

 

I

 

13.30.12.40

Bleken van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en papiergarens

 

I

 

13.30.12.50

Bleken van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels

 

I

 

13.30.12.60

Bleken van weefsels van kunstmatige filamentgarens en stapelvezels

 

I

 

13.30.12.70

Bleken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. lussenweefsel (bad- en frotteerstof), van katoen en lint)

 

I

 

13.30.12.80

Bleken van lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. getufte weefsels)

 

I

 

13.30.12.90

Bleken van brei- en haakwerk aan het stuk

 

I

 

CPA: 13.30.13

Diensten in verband met het verven van weefsels en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

13.30.13.10

Verven van weefsels van zijde of afval van zijde

 

I

 

13.30.13.20

Verven van weefsels van wol, fijn of grof haar of paardenhaar

 

I

 

13.30.13.30

Verven van weefsels van katoen

 

I

 

13.30.13.40

Verven van weefsels van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en papiergarens

 

I

 

13.30.13.50

Verven van weefsels van synthetische filamentgarens of stapelvezels

 

I

 

13.30.13.60

Verven van weefsels van kunstmatige filamentgarens of stapelvezels

 

I

 

13.30.13.70

Verven van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. lussenstof (bad- en frotteerstof) van katoen en lint)

 

I

 

13.30.13.80

Verven van lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. getufte weefsels)

 

I

 

13.30.13.90

Verven van brei- en haakwerk aan het stuk en van gebonden textielvlies

 

I

 

CPA: 13.30.19

Diensten in verband met het op andere wijze veredelen van textiel en van artikelen van textiel (kleding daaronder begrepen)

13.30.19.10

Afwerken van weefsels van zijde (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.20

Afwerken van weefsels van wol, fijn of grof haar of paardenhaar (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.30

Afwerken van weefsels van katoen (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.40

Afwerken van weefsels van vlas, jute, andere bastvezels, andere plantaardige textielvezels en papiergarens (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.50

Afwerken van weefsels van synthetische filamentgarens of stapelvezels (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.60

Afwerken van weefsels van kunstmatige filamentgarens of stapelvezels (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.70

Afwerken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. lussenstof (bad- en frotteerstof) van katoen en lint, en excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.80

Afwerken van lussenweefsel (bad- en frotteerstof) (excl. getufte weefsels en excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.90

Afwerken van brei- en haakwerk aan het stuk en van gebonden textielvlies (excl. bleken, verven, bedrukken)

 

I

 

13.30.19.95

Afwerken van kleding

 

I

 

NACE: 13.91

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

CPA: 13.91.11

Poolbrei- en poolhaakwerk aan het stuk (incl. lussenstof)

13.91.11.00

Poolbrei- en poolhaakwerk aan het stuk (incl. lussenstof)

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Ander brei- en haakwerk aan het stuk, namaakbont verkregen door breien daaronder begrepen

13.91.19.10

Brei- en haakwerk aan het stuk (excl. poolbrei- en poolhaakwerk)

kg

T

 

13.91.19.20

Namaakbont en artikelen van namaakbont

 

S

 

NACE: 13.92

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding

CPA: 13.92.11

Dekens, met uitzondering van elektrisch verwarmde dekens

13.92.11.30

Dekens van wol of van fijn haar (excl. elektrisch verwarmde dekens)

p/st

S

 

13.92.11.50

Dekens van synthetische vezels (excl. elektrisch verwarmde dekens)

p/st

S

 

13.92.11.90

Dekens van textiel (excl. die van wol, fijn haar of synthetische vezels en excl. elektrisch verwarmde dekens)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Beddenlinnen

13.92.12.30

Beddenlinnen van brei- of haakwerk

kg

S

 

13.92.12.53

Beddenlinnen van katoen (excl. die van brei- of haakwerk)

kg

S

 

13.92.12.55

Beddenlinnen van vlas of van ramee (excl. die van brei- en haakwerk)

kg

S

 

13.92.12.59

Beddenlinnen van geweven textielstoffen (excl. die van katoen, vlas of ramee)

kg

S

 

13.92.12.70

Beddenlinnen van gebonden textielvlies van synthetische of kunstmatige vezels

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Tafellinnen

13.92.13.30

Tafellinnen van brei- of haakwerk

kg

S

 

13.92.13.53

Tafellinnen van katoen (excl. die van brei- en haakwerk)

kg

S

 

13.92.13.55

Tafellinnen van vlas (excl. die van brei- en haakwerk)

kg

S

 

13.92.13.59

Tafellinnen van geweven synthetische of kunstmatige vezels, van andere geweven textielstoffen of van ander gebonden textielvlies (excl. die van katoen of vlas)

kg

S

 

13.92.13.70

Tafellinnen van gebonden textielvlies, van synthetische of kunstmatige vezels

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Huishoudlinnen

13.92.14.30

Huishoudlinnen van lussenstof van katoen

kg

S

 

13.92.14.50

Huishoudlinnen van geweven textielstoffen (excl. die van lussenstof van katoen)

kg

S

 

13.92.14.70

Huishoudlinnen van gebonden textielvlies van synthetische of kunstmatige vezels

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen

13.92.15.30

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (incl. bed- en gordijnvalletjes), van brei- of haakwerk

m2

S

 

13.92.15.50

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (incl. bed- en gordijnvalletjes), van weefsels

m2

S

 

13.92.15.70

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (incl. bed- en gordijnvalletjes), van gebonden textielvlies

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Artikelen voor stoffering, n.e.g.; stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën en dergelijke

13.92.16.20

Tapisserieën, met de hand geweven (incl. gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais) of met de naald vervaardigd (incl. halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

 

S

 

13.92.16.40

Bedspreien (excl. dekbedden)

p/st

S

 

13.92.16.60

Artikelen voor stoffering (incl. meubelhoezen en kussenovertrekken, ook die voor autostoelen) (excl. dekens, tafel-, bedden- en huishoudlinnen, vitrages, gordijnen en rolgordijnen, valletjes en bedspreien)

 

S

 

13.92.16.80

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, o.v.k.

 

S

 

CPA: 13.92.21

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

13.92.21.30

Zakken van katoen, voor verpakkingsdoeleinden

kg

S

 

13.92.21.50

Zakken van brei- of haakwerk van strippen of van dergelijke artikelen, van polyethyleen of van polypropyleen, voor verpakkingsdoeleinden

kg

S

 

13.92.21.70

Zakken van strippen of van dergelijke artikelen, van polyethyleen of van polypropyleen, voor verpakkingsdoeleinden (excl. die van brei- of haakwerk)

kg

S

 

13.92.21.90

Zakken voor verpakkingsdoeleinden (excl. die van katoen en die van strippen van polyethyleen of van polypropyleen)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; tenten en kampeerartikelen (luchtbedden daaronder begrepen)

13.92.22.10

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke (excl. voortenten voor kampeerwagens)

kg

S

 

13.92.22.30

Tenten (incl. voortenten voor kampeerwagens)

kg

S

 

13.92.22.50

Zeilen

kg

S

 

13.92.22.70

Luchtbedden en andere kampeerartikelen (excl. voortenten voor kampeerwagens, tenten en slaapzakken)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Valschermen (bestuurbare valschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen daarvan

13.92.23.00

Valschermen en rotochutes, delen en toebehoren daarvan (incl. bestuurbare valschermen)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs, peluws, slaapzakken en dergelijke, met binnenvering of opgevuld met ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber of van kunststof

13.92.24.30

Slaapzakken

p/st

S

 

13.92.24.93

Artikelen voor bedden, gevuld met veren of dons (incl. dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs en peluws) (excl. matrassen en slaapzakken)

p/st

S

 

13.92.24.99

Artikelen voor bedden, gevuld met ander materiaal dan met veren of dons (incl. dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, poefs en peluws) (excl. matrassen en slaapzakken)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel (dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, zwemgordels en zwemvesten daaronder begrepen)

13.92.29.53

Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, van gebonden textielvlies

kg

S

 

13.92.29.57

Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke (excl. die van brei- of haakwerk of van gebonden textielvlies)

kg

S

 

13.92.29.99

Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke, van brei- of haakwerk; zwemgordels en zwemvesten en andere geconfectioneerde artikelen (excl. maandverbanden, luiers en dergelijke artikelen)

kg

S

 

NACE: 13.93

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

CPA: 13.93.11

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen

13.93.11.00

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt

13.93.12.00

Geweven tapijten (excl. getuft of gevlokt)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Tapijten, getuft

13.93.13.00

Getufte tapijten

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Andere tapijten (die van vilt daaronder begrepen)

13.93.19.30

Tapijten van naaldgetouwvilt (excl. getuft of gevlokt)

m2

S

 

13.93.19.90

Andere tapijten (excl. geknoopt of met opgerolde polen, geweven of getuft, of van naaldgetouwvilt)

m2

S

 

NACE: 13.94

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

CPA: 13.94.11

Koord, bindgaren en touw, van jute of van andere bastvezels

13.94.11.30

Bindgaren, touw en kabel, van sisal of van andere textielvezels van agaven, van jute of van andere bastvezels of van harde bladvezels (excl. bindtouw)

kg

S

 

13.94.11.53

Bindtouw van sisal

kg

S

 

13.94.11.55

Bindtouw van polyethyleen of van polypropyleen

kg

S

 

13.94.11.60

Bindgaren, touw en kabel, van polyethyleen of van polypropyleen, van nylon of van andere polyamiden of van polyesters, > 50 000 decitex, of van andere synthetische vezels (excl. bindtouw)

kg

S

 

13.94.11.70

Bindgaren van polyethyleen of van polypropyleen, van nylon of van andere polyamiden of van polyesters, ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (excl. bindtouw)

kg

S

 

13.94.11.90

Bindgaren, touw en kabels van textielstoffen (excl. jute, andere bastvezels, sisal, abaca, andere harde bladvezels en synthetische vezels)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Geknoopte netten van koord, bindgaren of touw; netten van textielstof; artikelen van garen of van strippen, n.e.g.

13.94.12.33

Geconfectioneerde visnetten van bindgaren, touw of kabel, van synthetische of kunstmatige vezels (excl. schepnetten)

kg

S

 

13.94.12.35

Geconfectioneerde visnetten van garens van synthetische of kunstmatige vezels (excl. schepnetten)

kg

S

 

13.94.12.53

Geconfectioneerde netten van bindgaren, touw of kabel, van nylon of van andere polyamiden (excl. gehaakte netten aan het stuk, haarnetjes, sport- en visnetten)

kg

S

 

13.94.12.55

Geconfectioneerde netten van nylon of van andere polyamiden (excl. gehaakte netten aan het stuk, haarnetjes, sport- en visnetten en netten van bindgaren, touw of kabel)

kg

S

 

13.94.12.59

Geknoopte netten van textielstoffen (excl. geconfectioneerde visnetten van synthetische of kunstmatige textielstoffen en andere geconfectioneerde netten van nylon of van andere polyamiden)

kg

S

 

13.94.12.80

Artikelen van bindgaren, van touw of van kabel

kg

S

 

NACE: 13.95

Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding

CPA: 13.95.10

Gebonden textielvlies en artikelen van gebonden textielvlies, met uitzondering van kleding

13.95.10.10

Gebonden textielvlies met een gewicht ≤ 25 g/m2 (incl. artikelen van gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

 

13.95.10.20

Gebonden textielvlies met een gewicht > 25 doch ≤ 70 g/m2 (incl. artikelen van gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

 

13.95.10.30

Gebonden textielvlies met een gewicht > 70 doch ≤ 150 g/m2 (incl. artikelen van gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

 

13.95.10.50

Gebonden textielvlies met een gewicht > 150 g/m2 (incl. artikelen van gebonden textielvlies) (excl. kleding, of bekleed of bedekt)

kg

S

 

13.95.10.70

Gebonden textielvlies, bekleed of bedekt (incl. artikelen van gebonden textielvlies) (excl. kleding)

kg

S

 

NACE: 13.96

Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel

CPA: 13.96.11

Metaalgarens, ook indien omwoeld

13.96.11.00

Metaalgarens, ook indien omwoeld

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Weefsels van metaaldraad of van metaalgarens, n.e.g.

13.96.12.00

Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens, van de soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens en strippen, geïmpregneerd of bedekt met rubber of met kunststof

13.96.13.00

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens en strippen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Textielweefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt, n.e.g.

13.96.14.00

Textielweefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt, n.e.g.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Bandenkoordweefsel (“type cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyester of van viscoserayon

13.96.15.00

Bandenkoordweefsel (“tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik (kousen, pitten en wieken, gloeikousjes, brandslangen, drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, builgaas en persdoeken daaronder begrepen)

13.96.16.20

Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend, met beslag of met toebehoren van andere stoffen

kg

S

 

13.96.16.50

Kousen, pitten en wieken, voor lampen enz., drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden (incl. versterkt met metaal of met andere materialen), van textielstoffen

kg

S

 

13.96.16.80

Weefsels en vilt, van textiel, van de soort gebruikt voor papiermachines of dergelijke machines (incl. machines voor pulp of asbestcement)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Lint; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels; passementwerk en dergelijke

13.96.17.30

Lint (excl. etiketten, insignes en dergelijke artikelen)

 

S

 

13.96.17.50

Etiketten, insignes en dergelijke artikelen, van textiel (excl. geborduurd)

 

S

 

13.96.17.70

Boordsel aan het stuk; eikels, kwasten en pompons, passementwerk en dergelijke versieringsartikelen (excl. van brei- of haakwerk)

 

S

 

NACE: 13.99

Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.

CPA: 13.99.11

Tule, bobinettule en filetweefsel, met uitzondering van weefsels en van brei- en haakwerk; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

13.99.11.30

Tule, bobinettule en filetweefsel (excl. geweven, brei- en haakwerk)

 

S

 

13.99.11.50

Kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, mechanisch vervaardigd

 

S

 

13.99.11.70

Kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, met de hand vervaardigd

 

S

 

CPA: 13.99.12

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

13.99.12.30

Etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

 

S

 

13.99.12.50

Borduurwerk van katoen, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven (excl. zonder zichtbaar grondweefsel)

 

S

 

13.99.12.70

Borduurwerk van textielstoffen, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven (excl. zonder zichtbaar grondweefsel of van katoen)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Vilt, bekleed, bedekt of met inlagen

13.99.13.00

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, n.e.g.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Textielvezels met een lengte van ≤ 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof

13.99.14.00

Scheerhaar en noppen van textielstof

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Omwoeld garen, strippen daaronder begrepen; chenillegaren, kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

13.99.15.00

Omwoeld garen, aslmede strippen en artikelen van dergelijke vorm, van synthetische of kunstmatige textielstoffen met een schijnbare breedte ≤ 5 mm, omwoeld; chenillegaren; kettingsteekgaren

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Gematelasseerde textielproducten aan het stuk

13.99.16.00

Gematelasseerde textielproducten aan het stuk (excl. borduurwerk)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Ander textiel en andere textielproducten, n.e.g.

13.99.19.00

Poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica

p/st

S

 

NACE: 14.11

Vervaardiging van kleding van leer

CPA: 14.11.10

Kleding van leder of van kunstleder

14.11.10.00

Kleding van leder of van kunstleder (incl. jassen en overjassen) (excl. kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Vervaardiging van werkkleding

CPA: 14.12.11

Ensembles, colbertjassen en blazers, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor heren

14.12.11.20

Ensembles van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

14.12.11.30

Colbertjassen, blazers en dergelijke, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor heren

14.12.12.40

Lange broeken van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

14.12.12.50

Zogenaamde Amerikaanse overalls van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Ensembles, blazers en andere jasjes, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor dames

14.12.21.20

Ensembles van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

14.12.21.30

Blazers en andere jasjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, zijnde werk- en bedrijfskleding, voor dames

14.12.22.40

Lange broeken van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

14.12.22.50

Zogenaamde Amerikaanse overalls van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes, werk- en bedrijfskleding

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Andere werk- en bedrijfskleding

14.12.30.13

Andere werk- en bedrijfskleding van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

14.12.30.23

Andere werk- en bedrijfskleding, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

NACE: 14.13

Vervaardiging van andere bovenkleding

CPA: 14.13.11

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.11.10

Overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens (excl. colbertjassen, blazers en dergelijke, anoraks, blousons en dergelijke)

p/st

S

 

14.13.11.20

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens (excl. colbertjasjes en blazers)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers, lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.12.30

Colbertjassen, blazers en dergelijke, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

14.13.12.60

Kostuums en ensembles, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

14.13.12.70

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.13.10

Mantels, capes en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes (excl. blazers en andere jasjes)

p/st

S

 

14.13.13.20

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes (excl. blazers en andere jasjes)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.14.30

Blazers en andere jasjes, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.13.14.60

Mantelpakken, broekpakken en ensembles, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.13.14.70

Japonnen van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.13.14.80

Rokken en broekrokken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.13.14.90

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.21.15

Overjassen, regenjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

14.13.21.30

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens (excl. colbertjassen, blazers en dergelijke, brei- of haakwerk, en kleding die is geïmpregneerd, bekleed, bedekt, met inlagen of gegummeerd)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Kostuums en ensembles van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.22.00

Kostuums en ensembles, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Colbertjassen en blazers van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.23.00

Colbertjassen, blazers en dergelijke, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.13.24.42

Lange broeken van denim, voor heren of voor jongens (excl. werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.24.44

Lange en korte broeken, van wol of fijn haar, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.24.45

Lange broeken van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.24.48

Lange broeken van katoen, voor heren of voor jongens (excl. denim, brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.13.24.49

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens (excl. die van wol, katoen en synthetische of kunstmatige vezels, en excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.13.24.55

Zogenaamde Amerikaanse overalls voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.24.60

Korte broeken van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.31.15

Mantels, regenjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.13.31.30

Vesten, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes (excl. blazers en andere jasjes, brei- of haakwerk, en kleding die is geïmpregneerd, bekleed, bedekt, met inlagen of gegummeerd)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Mantelpakken, broekpakken en ensembles van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.32.00

Mantelpakken, broekpakken en ensembles voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Blazers en andere jasjes van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.33.30

Blazers en andere jasjes, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Japonnen, rokken en broekrokken van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.34.70

Japonnen voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.13.34.80

Rokken en broekrokken, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.13.35.42

Lange broeken van denim, voor dames of voor meisjes (excl. werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.35.48

Lange broeken van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. denim, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.35.49

Lange broeken van wol of van fijn haar of van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.35.51

Zogenaamde Amerikaanse overalls van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding)

p/st

S

 

14.13.35.61

Korte broeken van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.13.35.63

Zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes, van wol of van fijn haar en synthetische of kunstmatige vezels (excl. die van katoen, brei- of haakwerk, werk- en bedrijfskleding) en korte broeken, voor dames of voor meisjes, van wol of van fijn haar (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.13.35.65

Korte broeken van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.13.35.69

Lange broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls, van textielstoffen, voor dames of voor meisjes (excl. die van katoen, wol of fijn haar, synthetische of kunstmatige vezels, brei- of haakwerk)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Vervaardiging van onderkleding

CPA: 14.14.11

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.11.00

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.12.20

Slips en onderbroeken, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens (incl. boxershorts)

p/st

S

 

14.14.12.30

Nachthemden en pyjama’s, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

14.14.12.40

Badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.14.13.10

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama’s, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.14.14.20

Slips en onderbroeken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes (incl. boxershorts)

p/st

S

 

14.14.14.30

Nachthemden en pyjama’s, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.14.14.40

Negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.14.14.50

Onderjurken en onderrokken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Overhemden van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.21.00

Overhemden voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Borstrokken en onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama’s, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

14.14.22.20

Slips en onderbroeken, voor heren of voor jongens (incl. boxershorts) (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.14.22.30

Nachthemden en pyjama’s, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.14.22.40

Onderhemden, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Blouses en hemdblouses, van textielstoffen, niet van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.14.23.00

Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Borstrokken en onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama’s, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

14.14.24.30

Nachthemden en pyjama’s, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.14.24.50

Onderjurken en onderrokken, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.14.24.60

Onderhemden, slips, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.14.24.80

Onderhemden, slips (incl. boxershorts), negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.14.24.89

Onderhemden, slips, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van textielstoffen, voor dames of voor meisjes (excl. katoen, synthetische of kunstmatige vezels, brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

14.14.25.30

Bustehouders

p/st

S

 

14.14.25.50

Gaines (step-ins), gainebroeken (panty’s) en corseletten (incl. body’s met verstelbare bandjes)

p/st

S

 

14.14.25.70

Bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

14.14.30.00

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

p/st

S

 

NACE: 14.19

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren

CPA: 14.19.11

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van brei- of haakwerk

14.19.11.00

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s (kinderen ≤ 86 cm), van brei- of haakwerk (incl. hemdjes, rompertjes, onderbroekjes, kruippakjes, wantjes, bovenkleding)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken en andere kleding, van brei- of haakwerk

14.19.12.10

Trainingspakken, van brei- of haakwerk

p/st

S

 

14.19.12.30

Skipakken, van brei- of haakwerk

p/st

S

 

14.19.12.40

Badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk, voor heren of jongens

p/st

S

 

14.19.12.50

Badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

p/st

S

 

14.19.12.90

Andere kleding van brei- of haakwerk (incl. body’s met mouwen)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

14.19.13.00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren en delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

14.19.19.30

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

p/st

S

 

14.19.19.60

Kledingtoebehoren en delen daarvan, van brei- of haakwerk (excl. handschoenen, wanten, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk

14.19.21.50

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby’s (kinderen ≤ 86 cm), van textielstoffen (incl. hemdjes, rompertjes, onderbroekjes, kruippakjes, wantjes, bovenkleding) (excl. brei- of haakwerk, luiers en inlegluiers en dergelijke artikelen)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken en andere kleding, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk

14.19.22.10

Andere kleding voor heren of voor jongens (incl. trainingspakken) (excl. vesten, skipakken, brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.22.20

Andere kleding voor dames of voor meisjes (incl. trainingspakken) (excl. vesten, skipakken, brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.22.30

Skipakken (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.22.40

Badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.22.50

Badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken, sluiers, voiles, dassen, sjaaldassen, handschoenen en ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van textielstoffen, andere dan van brei- of haakwerk, n.e.g.

14.19.23.10

Zakdoeken

p/st

S

 

14.19.23.33

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen (excl. die van zijde of van afval van zijde, en excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.23.38

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, van zijde of van afval van zijde (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.23.53

Dassen, strikjes en sjaaldassen (excl. die van zijde of van afval van zijde, en excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.23.58

Dassen, strikjes en sjaaldassen, van zijde of van afval van zijde (excl. brei- of haakwerk)

p/st

S

 

14.19.23.70

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten (excl. brei- of haakwerk)

pa

S

 

14.19.23.96

Kledingtoebehoren, delen van kleding of van kledingtoebehoren, van textielstoffen, n.e.g. en delen daarvan, (excl. sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles, dassen, strikjes, sjaaldassen, handschoenen (met of zonder vingers) en wanten en delen daarvan; bustehouders, gaines, gainebroeken, korsetten, bretels, jarretelles en kousenbanden, ook indien van brei- of haakwerk)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Kledingtoebehoren van leder of van kunstleder, met uitzondering van handschoenen speciaal ontworpen voor sportbeoefening

14.19.31.75

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van leder of van kunstleder (excl. die voor sportbeoefening en die voor bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor welk bedrijf)

pa

S

 

14.19.31.80

Gordels, koppelriemen en draagriemen, van leder of van kunstleder

p/st

S

 

14.19.31.90

Kledingtoebehoren van leder of kunstleder (excl. handschoenen, wanten, gordels, koppelriemen en draagriemen)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Kleding van vilt, van gebonden textielvlies of van geïmpregneerde of beklede textielstof

14.19.32.00

Kleding van vilt, van gebonden textielvlies of van geïmpregneerde of beklede textielstof

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Hoedvormen (cloches) van vilt, schijfvormige “plateaus” en cilindervormige “manchons” van vilt; hoedvormen gevlochten uit een stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd

14.19.41.30

Hoedvormen (cloches) van vilt, alsmede schijfvormige “plateaux” en cilindervormige “manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoeden (excl. hoedvormen waarvan bol of rand is aangevormd)

p/st

S

 

14.19.41.50

Hoedvormen (cloches) gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd (excl. hoedvormen waarvan bol of rand is aangevormd, en excl. gegarneerd)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, of gevlochten uit een stuk, of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, of van brei- of haakwerk, of vervaardigd van kant of van andere textielproducten, aan het stuk; haarnetjes

14.19.42.30

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, gemaakt van hoedvormen, kappen of plateaus

p/st

S

 

14.19.42.50

Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan de stroken zijn vervaardigd

p/st

S

 

14.19.42.70

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten, aan het stuk (excl. in stroken); haarnetjes, ongeacht van welke stof

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Andere hoofddeksels, met uitzondering van die van rubber of van kunststof, veiligheidshoofddeksels en hoofddeksels van asbest; binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels

14.19.43.00

Andere hoofddeksels (excl. die van rubber of van kunststof, veiligheidshoofddeksels en hoofddeksels van asbest); binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels

 

S

 

NACE: 14.20

Vervaardiging van artikelen van bont

CPA: 14.20.10

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen van bont, met uitzondering van hoofddeksels

14.20.10.30

Kleding en kledingtoebehoren, van bont (excl. hoeden en andere hoofddeksels)

 

S

 

14.20.10.90

Artikelen van bont (excl. kleding, kledingtoebehoren, hoeden en andere hoofddeksels)

 

S

 

NACE: 14.31

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

CPA: 14.31.10

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

14.31.10.33

Kousenbroeken van brei- of haakwerk van synthetische vezels, < 67 decitex per enkelvoudige draad

p/st

S

 

14.31.10.35

Kousenbroeken van brei- of haakwerk van synthetische vezels, ≥ 67 decitex per enkelvoudige draad

p/st

S

 

14.31.10.37

Kousenbroeken van textielstoffen, van brei- of haakwerk (excl. gegradeerde steunkousen, kousenbroeken van synthetische vezels en dergelijke artikelen voor baby’s)

p/st

S

 

14.31.10.50

Dameskousen en -kniekousen, van brei- of haakwerk, < 67 decitex per enkelvoudige draad

pa

S

 

14.31.10.90

Kousen en dergelijke artikelen en schoeisel, van brei- of haakwerk (incl. sokken) (excl. dameskousen en kniekousen, < 67 decitex, kousenbroeken en schoeisel met aangezette zool)

pa

S

 

NACE: 14.39

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

CPA: 14.39.10

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

14.39.10.31

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van wol of van fijn haar, voor heren of voor jongens (excl. truien, jumpers, pullovers en slip-overs bevattende ≥ 50 gewichtspercenten wol en wegende ≥ 600 g per stuk)

p/st

S

 

14.39.10.32

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van wol of van fijn haar, voor dames of voor meisjes (excl. truien, jumpers, pullovers en slip-overs bevattende ≥ 50 gewichtspercenten wol en wegende ≥ 600 g per stuk)

p/st

S

 

14.39.10.33

Truien, jumpers, pullovers en slip-overs bevattende ≥ 50 gewichtspercenten wol en wegende ≥ 600 g per stuk

p/st

S

 

14.39.10.53

Hemdtruien (sous-pulls) van katoen

p/st

S

 

14.39.10.55

Hemdtruien (sous-pulls) van synthetische of kunstmatige vezels

p/st

S

 

14.39.10.61

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van katoen, voor heren of voor jongens (excl. hemdtruien (sous-pulls))

p/st

S

 

14.39.10.62

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van katoen, voor dames of voor meisjes (excl. hemdtruien (sous-pulls))

p/st

S

 

14.39.10.71

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens (excl. hemdtruien (sous-pulls))

p/st

S

 

14.39.10.72

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes (excl. hemdtruien (sous-pulls))

p/st

S

 

14.39.10.90

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van textielstoffen (excl. die van wol of fijn haar, katoen of synthetische of kunstmatige vezels)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

CPA: 15.11.10

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid

15.11.10.30

Pelterijen in gehele vellen, gelooid of anderszins bereid, niet samengevoegd, van konijnen, hazen of lammeren

p/st

S

 

15.11.10.50

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid (excl. die van konijnen, hazen of lammeren)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Zeemleder

15.11.21.00

Zeemleder en gecombineerd gelooid zeemleder

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

15.11.22.00

Lakleder, gelamineerd lakleder en gemetalliseerd leder

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, geheel

15.11.31.00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, geheel

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, niet geheel

15.11.32.00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van runderen, niet geheel

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van paarden of van paardachtigen

15.11.33.00

Leder en voorgelooide onthaarde vellen, van paarden of van paardachtigen

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van schapen

15.11.41.30

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde vellen, van schapen, niet verder bereid (excl. zeemleder)

kg

T

 

15.11.41.50

Leder en voorgelooide onthaarde vellen, van schapen, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt (excl. zeemleder, lakleder, gelamineerd lakleder en gemetalliseerd leder)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Geitenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van geiten

15.11.42.30

Geitenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van geiten, niet verder bereid (excl. zeemleder)

kg

T

 

15.11.42.50

Geitenleder, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Varkensleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van varkens

15.11.43.30

Varkensleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van varkens, niet verder bereid

kg

T

 

15.11.43.50

Leder en voorgelooide onthaarde vellen, van varkens, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt (excl. lakleder, gelamineerd lakleder en gemetalliseerd leder)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren

15.11.51.00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels

15.11.52.00

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen

m2

T

 

NACE: 15.12

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

CPA: 15.12.11

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is

15.12.11.10 z

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is (incl. zwepen en rijzwepen en delen daarvan, strengen, leibanden, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, hondendekken)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Koffers, tassen en dergelijke, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulcanfiber of van karton; reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

15.12.12.10

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, aktetassen, school- en boekentassen en dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van lakleder, van kunststof, van textiel, van aluminium of van andere stoffen

p/st

S

 

15.12.12.20

Handtassen van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel of van andere stoffen (incl. die met schouderband)

p/st

S

 

15.12.12.30

Artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen

 

S

 

15.12.12.50

Tassen, etuis, foedralen en andere bergingsmiddelen, n.e.g.

 

S

 

15.12.12.70

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of kleding en reisnaaigarnituren (excl. manicuresets)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Horlogebanden, andere dan die van metaal, en delen daarvan

15.12.13.00

Horlogebanden en delen daarvan (incl. die van leder, van kunstleder of van kunststof) (excl. die van edele metalen, van metaal of van onedel metaal geplateerd met edele metalen)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Andere werken van leder of van kunstleder, artikelen voor technisch gebruik daaronder begrepen, n.e.g.

15.12.19.30

Artikelen werken van leder of van kunstleder, voor technisch gebruik

kg

S

 

15.12.19.60

Werken van leder of van kunstleder, n.e.g.

 

S

 

NACE: 15.20

Vervaardiging van schoeisel

CPA: 15.20.11

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, ander dan schoeisel met beschermende metalen neus

15.20.11.00

Waterdicht schoeisel met bovendeel van rubber of van kunststof (excl. schoeisel met beschermende metalen neus)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, ander dan waterdicht schoeisel en sportschoeisel

15.20.12.10

Sandalen met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof (incl. teensandalen en slippers)

pa

S

 

15.20.12.31

Stadsschoenen met bovendeel van rubber of van kunststof

pa

S

 

15.20.12.37

Pantoffels en ander huisschoeisel, met buitenzool van rubber of van kunststof en met bovendeel van kunststof (incl. balletschoenen en muiltjes)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Schoeisel met bovendeel van leder, ander dan sportschoeisel, schoeisel met beschermende metalen neus en divers speciaal schoeisel

15.20.13.30

Schoeisel met houten basis en bovendeel van leder (incl. klompschoenen) (excl. met binnenzool of met beschermende metalen neus)

pa

S

 

15.20.13.51

Stadsschoenen met bovendeel van leder, voor heren (incl. laarzen) met uitzondering van waterdicht schoeisel, schoeisel met beschermende metalen neus)

pa

S

 

15.20.13.52

Stadsschoenen met bovendeel van leder, voor dames (incl. laarzen) (excl. waterdicht schoeisel en schoeisel met beschermende metalen neus)

pa

S

 

15.20.13.53

Stadsschoenen met bovendeel van leder, voor kinderen (incl. laarzen) (excl. waterdicht schoeisel en schoeisel met beschermende metalen neus)

pa

S

 

15.20.13.61

Sandalen met bovendeel van leder, voor heren (incl. teensandalen en slippers)

pa

S

 

15.20.13.62

Sandalen met bovendeel van leder, voor dames (incl. teensandalen en slippers)

pa

S

 

15.20.13.63

Sandalen met bovendeel van leder, voor kinderen (incl. teensandalen en slippers)

pa

S

 

15.20.13.70

Pantoffels en ander huisschoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof of van leder en met bovendeel van leder (incl. balletschoenen en muiltjes)

pa

S

 

15.20.13.80

Schoeisel met buitenzool van hout, van kurk of van ander materiaal en met bovendeel van leder (excl. die met buitenzool van rubber, van kunststof of van leder)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Schoeisel met bovendeel van textiel, ander dan sportschoeisel

15.20.14.44

Pantoffels en ander huisschoeisel, met bovendeel van textiel (incl. balletschoenen en muiltjes)

pa

S

 

15.20.14.45

Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof of van leder en met bovendeel van textiel (excl. pantoffels en andere huisschoeisel en sportschoeisel)

pa

S

 

15.20.14.46

Schoeisel met bovendeel van textiel (excl. pantoffels en ander huisschoeisel, en schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel

15.20.21.00

Sportschoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof en met bovendeel van textiel (incl. tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Ander sportschoeisel (excl. skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen en schaatsschoenen met aangezette schaatsen)

15.20.29.00

Ander sportschoeisel (excl. skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen en schaatsschoenen met aangezette schaatsen)

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Schoeisel met beschermende metalen neus

15.20.31.20

Schoeisel (incl. waterdicht schoeisel) met beschermende metalen neus, met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof

pa

S

 

15.20.31.50

Schoeisel met beschermende metalen neus, met buitenzool van rubber, van kunststof of van leder en met bovendeel van leder

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Klompen, divers speciaal schoeisel en ander schoeisel, n.e.g.

15.20.32.00

Klompen, divers speciaal schoeisel en ander schoeisel, n.e.g.

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Delen van schoeisel van leder, inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

15.20.40.20

Bovendelen van schoeisel en delen daarvan, van leder (excl. contreforts en stijve toppen)

 

S

 

15.20.40.50

Bovendelen van schoeisel en delen daarvan (excl. die van leder en excl. contreforts en stijve toppen)

 

S

 

15.20.40.80

Delen van schoeisel (excl. bovendelen), van ander materiaal

 

S

 

NACE: 16.10

Zagen en schaven van hout

CPA: 16.10.11

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm, naaldhout

16.10.11.34

Sparhout (Picea abies Karst.) of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Pijnhout (Pinus sylvestris L.), overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, (excl. hout van de spar Picea abies Karst., de zilverspar Abies alba Mill. of de pijnboom Pinus sylvestris L.)

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm, loofhout

16.10.12.50

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, (excl. naaldhout en tropisch hout en niet-ineengezette eikenhouten plankjes voor parketvloeren)

m3

S

 

16.10.12.71

Tropisch hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, in de lengte verbonden, geschuurd of geschaafd

m3

S

 

16.10.12.77

Niet-ineengezette geschaafde plankjes voor parketvloeren, van eikenhout (excl. over de gehele lengte geprofileerd)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd

16.10.13.00

Houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen), van naaldhout

16.10.21.10

Naaldhout, over de gehele lengte geprofileerd (incl. niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren)

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen), van bamboe

16.10.22.10

Bamboe (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren, parellijst en staaflijst daaronder begrepen), van ander hout

16.10.23.00

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden (excl. naaldhout en bamboe)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Houtwol; houtmeel

16.10.24.00

Houtwol; houtmeel

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes

16.10.25.03

Naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes

kg

S

 

16.10.25.05

Ander hout dan naaldhout in plakjes, spanen of kleine stukjes

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Hout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen

16.10.31.16

Hout, onbewerkt, behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd

16.10.32.00

Houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Ander onbewerkt hout (incl. gekloofde staken en palen)

16.10.39.00

Ander onbewerkt hout (incl. gekloofde staken en palen)

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Drogen, impregneren of chemisch behandelen van hout

16.10.91.00

Behandelen, impregneren en conserveren van hout (incl. drogen)

 

I

 

NACE: 16.21

Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout

CPA: 16.21.11

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van bamboe

16.21.11.00

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van bamboe

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Spaanplaat

16.21.12.00

Spaanplaat van hout

m3

S

 

CPA: 16.21.13

OSB-plaat (oriented strand board)

16.21.13.16

Zogenoemde oriented strand board (OSB), van hout

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Andere plaat, van hout of van andere houtachtige stoffen

16.21.14.19

Zogenoemde waferboard en dergelijke plaat, van hout (excl. spaanplaat en zogenoemde oriented strand board (OSB))

m3

S

 

16.21.14.50

Spaanplaat en dergelijke plaat, van houtachtige stoffen (excl. die van hout)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige stoffen

16.21.15.23

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte ≤ 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte > 5 mm, doch ≤ 9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte > 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Vezelplaat (excl. die met gemiddelde dichtheid (MDF)) van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid > 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Vezelplaat (excl. die met gemiddelde dichtheid (MDF)) van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid > 0,5 g/cm3, doch ≤ 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Vezelplaat (excl. die met gemiddelde dichtheid (MDF)) van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid ≤ 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van naaldhout

16.21.16.00

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van naaldhout

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, met ten minste een buitenlaag van tropisch hout

16.21.17.11

Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (excl. bamboe), iedere laag met een dikte ≤ 6 mm, met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van ander hout

16.21.18.00

Ander triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van ander hout

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen

16.21.21.00

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van naaldhout

16.21.22.10

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van naaldhout

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van tropisch hout

16.21.23.00

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van tropisch hout

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van ander hout

16.21.24.00

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ≤ 6 mm dik, van ander hout dan naaldhout of tropisch hout

m3

S

 

NACE: 16.22

Vervaardiging van parketvloeren

CPA: 16.22.10

Panelen voor parketvloeren

16.22.10.30

Ineengezette panelen voor mozaïekparketvloeren, van hout

m2

S

 

16.22.10.60

Ineengezette panelen voor parketvloeren, van hout (excl. mozaïekpanelen)

m2

S

 

NACE: 16.23

Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk

CPA: 16.23.11

Vensters, vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor; deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van hout

16.23.11.10

Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van hout

p/st

S

 

16.23.11.50

Deuren (incl. kozijnen daarvoor, alsmede drempels), van hout

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Bekistingen voor betonwerken, dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout

16.23.12.00

Bekistingen voor betonwerken, dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout, n.e.g.

16.23.19.00

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken (excl. vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, ineengezette panelen voor parketvloeren, bekistingen voor betonwerken, dakspanen (“shingles” en “shakes”))

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Geprefabriceerde houten bouwwerken

16.23.20.00

Geprefabriceerde bouwwerken van hout

 

S

 

NACE: 16.24

Vervaardiging van houten emballage

CPA: 16.24.11

Laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout

16.24.11.33

Laadborden en opzetranden voor laadborden, van hout

p/st

S

 

16.24.11.35

Laadkisten en andere laadplateaus, van hout (excl. laadborden)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Vaten en ander kuiperswerk, van hout

16.24.12.00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout (incl. duighout)

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Andere houten verpakkingsmiddelen, alsmede delen daarvan

16.24.13.20

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout (excl. kabelhaspels)

kg

S

 

16.24.13.50

Kabelhaspels van hout

kg

S

 

NACE: 16.29

Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk

CPA: 16.29.11

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, ébauchons van pijpen, schoenleesten en schoenspanners, van hout

16.29.11.30

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout

kg

S

 

16.29.11.80

Ebauchons van pijpen, van hout of van wortel

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Tafel- en keukengerei van hout

16.29.12.00

Tafel- en keukengerei van hout

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout

16.29.13.00

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, kapstokken, brievenbakjes, asbakken, pennenbakjes en schrijfkistjes, van hout

 

S

 

CPA: 16.29.14

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke, andere houtwaren

16.29.14.20

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke

m

S

 

16.29.14.91

Andere houtwaren (excl. opzetranden voor laadborden en doodkisten van hout)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Pellets en briketten, van samengeperst hout- of plantaardig afval en samengeperste hout- of plantaardige resten

16.29.15.00

Pellets en briketten, van samengeperst hout en van houtafval en -resten

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in blokken, platen, bladen, vellen en strippen; gebroken of gemalen kurk; kurkafval

16.29.21.30

Kurkafval; gebroken of gemalen kurk (excl. natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt)

kg

S

 

16.29.21.50

Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige blokken, platen, bladen, vellen en strippen

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Werken van natuurkurk

16.29.22.50

Kurken (stoppen) van natuurkurk

kg

S

 

16.29.22.90

Werken van natuurkurk, andere

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, tegels in ongeacht welke vorm, massieve cilinders, van geagglomereerde kurk

16.29.23.20

Kurken (stoppen), cylindrisch, voor mousserende wijnen, van geagglomereerde kurk, incl. die met een ring van natuurlijke kurk

kg

S

 

16.29.23.50

Kurken (stoppen), cylindrisch, van geagglomereerde kurk (excl. die voor mousserende wijnen)

kg

S

 

16.29.23.80

Geagglomereerde kurk in de vorm van blokken, platen, bladen, vellen en strippen, tegels in ongeacht welke vorm, en massieve cilinders en schijven (incl. geagglomereerde geëxpandeerde kurk en gebrande kurk) (excl. kurken (stoppen))

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Geagglomereerde kurk en werken daarvan, n.e.g.

16.29.24.00

Geagglomereerde kurk; andere werken van geagglomereerde kurk, n.e.g.

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

16.29.25.00

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

kg

S

 

NACE: 17.11

Vervaardiging van pulp

CPA: 17.11.11

Houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”)

17.11.11.00

Houtcellulose voor oplossingen (“dissolving grades”)

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11.12.00

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die voor oplossingen

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Sulfiethoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

17.11.13.00

Sulfiethoutcellulose, andere dan die voor oplossingen

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Houtslijp; gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp); pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen dan hout

17.11.14.00

Houtslijp; gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp); pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen dan hout

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Vervaardiging van papier en karton

CPA: 17.12.11

Krantenpapier, op rollen of in bladen

17.12.11.00

Krantenpapier, op rollen of in bladen

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Handgeschept papier en handgeschept karton

17.12.12.00

Handgeschept papier en handgeschept karton

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton; basispapier voor carbonpapier; basispapier voor behangpapier

17.12.13.00

Basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton; basispapier voor carbonpapier; basispapier voor behangpapier

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Ander papier en karton van de soort gebruikt voor grafische doeleinden

17.12.14.10

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels ≤ 10 gewichtspercenten, gewicht < 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels ≤ 10 gewichtspercenten, gewicht ≥ 40 g/m2, doch ≤ 150 g/m2, op rollen

kg

S

 

17.12.14.39

Ander papier/karton: mechanische vezels ≤ 10 %, gewicht ≥ 40 g/m2, gewicht ≤ 150 g/m2, vellen

kg

S

 

17.12.14.50

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels ≤ 10 gewichtspercenten, gewicht > 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Papier en karton voor grafische doeleinden: mechanisch verkregen vezels > 10 gewichtspercenten

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier; cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels

17.12.20.30

Cellulosewatten voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, op rollen met een breedte > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van ten minste één zijde > 36 cm bedraagt

kg

S

 

17.12.20.55

Gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, op rollen met een breedte > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van ten minste één zijde > 36 cm bedraagt, met een gewicht per laag ≤ 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.57

Gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, op rollen met een breedte > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van ten minste één zijde > 36 cm bedraagt, met een gewicht per laag > 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.90

Papier voor huishoudelijk gebruik: ander

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraftliner, niet gestreken, ongebleekt

17.12.31.00

Kraftliner, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ongebleekt, op rollen of in bladen (excl. die voor grafische doeleinden of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Gebleekt kraftliner; gestreken kraftliner

17.12.32.00

Kraftliner, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen (excl. ongebleekt, en excl. die voor grafische doeleinden of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Halfchemisch papier voor riffels

17.12.33.00

Halfchemisch papier voor riffels

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Gerecycleerd en ander papier voor riffels

17.12.34.00

Gerecycleerd en ander papier voor riffels

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels)

17.12.35.20

Zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels), niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, met een gewicht ≤ 150 g/m2, op rollen of in bladen

kg

S

 

17.12.35.40

Zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels), niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, met een gewicht > 150 g/m2, op rollen of in bladen

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Niet-gestreken kraftpapier; kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt of geplisseerd

17.12.41.20

Kraftpapier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ongebleekt, voor de vervaardiging van grote zakken (excl. dat voor grafische doeleinden of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

 

17.12.41.40

Kraftpapier, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, voor de vervaardiging van grote zakken (excl. ongebleekt, en excl. dat voor grafische doeleinden of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

 

17.12.41.60

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, met een gewicht ≤ 150 g/m2 (excl. kraftliner, kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, en dat voor grafische doeleinden of voor ponskaarten of ponsband)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, op rollen of in bladen

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfietpakpapier en ander niet-gestreken papier (ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden)

17.12.42.20

Sulfietpakpapier, op rollen of in bladen

kg

S

 

17.12.42.40

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, met een gewicht ≤ 150 g/m2, op rollen of in bladen (excl. producten van GS-post 4802 , papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en viltpapier en -karton)

kg

S

 

17.12.42.60

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, met een gewicht > 150 g/m2 doch < 225 g/m2, op rollen of in bladen (excl. producten van GS-post 4802 , papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en viltpapier en -karton)

kg

S

 

17.12.42.80

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, met een gewicht ≥ 225 g/m2, op rollen of in bladen (excl. producten van GS-post 4802 , papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en viltpapier en -karton)

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtreerpapier en -karton; viltpapier

17.12.43.30

Filtreerpapier en -karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen

kg

S

 

17.12.43.60

Viltpapier en -karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Sigarettenpapier, niet op maat gesneden of in boekjes of in hulzen

17.12.44.00

Sigarettenpapier op rollen met een breedte > 5 cm (excl. in boekjes of in hulzen)

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Niet-gestreken karton met grijze binnenkant

17.12.51.10

Niet-gestreken karton met grijze binnenkant

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Ander karton, niet-gestreken en niet voorzien van een deklaag

17.12.59.10

Ander karton, niet-gestreken en niet voorzien van een deklaag

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier (“greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier

17.12.60.00

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier (“greaseproof”), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag

17.12.71.00

Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, op rollen of in bladen (incl. stropapier en -karton) (excl. geïmpregneerd, gestreken of voorzien van een deklaag)

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Papier en karton, gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd

17.12.72.00 z

Papier en karton, gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd

kg