23.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 304/89


RICHTLIJN 2014/99/EU VAN DE COMMISSIE

van 21 oktober 2014

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 2009/126/EG inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (1), en met name artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2009/126/EG voorziet in de technische aanpassing van de artikelen 4 en 5 daarvan aan de technische vooruitgang waar dit nodig is om te zorgen voor overeenstemming met de relevante norm die door het Europees Comité voor normalisatie (CEN) is vastgelegd.

(2)

Op 25 september 2013 heeft het CEN de normen EN 16321-1:2013 en EN 16321-2:2013 beschikbaar gesteld. Norm EN 16321-1:2013 specificeert de beproevingsmethoden voor de typegoedkeuring van benzinedampterugwinningssystemen voor gebruik in benzinestations. Norm EN 16321-2:2013 specificeert de in benzinestations te gebruiken beproevingsmethoden om de werking van dergelijke benzinedampterugwinningssystemen te controleren.

(3)

Een technische aanpassing van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 2009/126/EG is derhalve noodzakelijk om te zorgen voor overeenstemming met die normen.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2009/126/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2009/126/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 4 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De lidstaten zorgen ervoor dat, vanaf de datum waarop fase II-benzinedampterugwinningssystemen krachtens artikel 3 verplicht worden, het benzinedampafvangrendement van dergelijke systemen ten minste 85 % bedraagt zoals door de producent is gecertificeerd in overeenstemming met norm EN 16321-1:2013.”

.

2)

In artikel 5 wordt lid 1 vervangen door:

„1.   De lidstaten zorgen ervoor dat het benzinedampafvangrendement tijdens het gebruik van fase II-benzinedampterugwinningssystemen ten minste eenmaal per jaar wordt getest in overeenstemming met norm EN 16321-2:2013.”

.

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 12 mei 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 13 mei 2016.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 oktober 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 285 van 31.10.2009, blz. 36.