17.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/86


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2011

houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de onderlinge uitwisseling van informatie en de verslaglegging over de luchtkwaliteit

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9068)

(2011/850/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht (1), en met name artikel 5, lid 4,

Gezien Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (2), en met name artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2004/107/EG stelt streefwaarden vast die binnen een bepaalde termijn moeten worden gehaald, stelt gemeenschappelijke methoden en criteria vast voor de beoordeling van de betrokken verontreinigende stoffen, bepaalt welke informatie aan de Commissie moet worden meegedeeld en waarborgt dat adequate informatie over de concentraties van die verontreinigende stoffen beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek. Zij schrijft voor dat gedetailleerde regelingen voor de verstrekking van de informatie over de luchtkwaliteit worden vastgesteld.

(2)

Richtlijn 2008/50/EG stelt het kader vast voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit. Zij bepaalt dat met het oog op de verslaglegging en de onderlinge uitwisseling van informatie over de luchtkwaliteit moet worden vastgesteld welke luchtkwaliteitsinformatie door de lidstaten beschikbaar moet worden gesteld en binnen welke termijn zulks dient te gebeuren. Zij bepaalt eveneens dat moet worden aangegeven hoe de verslaglegging en de uitwisseling van die informatie kunnen worden gestroomlijnd.

(3)

Beschikking 97/101/EG van de Raad van 27 januari 1997 tot invoering van een regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor luchtverontreiniging in de lidstaten (3) specificeert de informatie over de luchtkwaliteit welke de lidstaten beschikbaar moeten maken voor onderlinge uitwisseling.

(4)

Richtlijn 2008/50/EG bepaalt dat Beschikking 97/101/EG wordt ingetrokken bij het verstrijken van het tweede kalenderjaar volgend op de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringsmaatregelen inzake informatie-uitwisseling en verslaglegging. Bijgevolg dient dit besluit gelijksoortige bepalingen te bevatten als Beschikking 97/101/EG.

(5)

Het toepassingsgebied van dit besluit behelst de jaarlijkse verslaglegging over de beoordeling van de luchtkwaliteit en de indiening van informatie over plannen en programma's betreffende grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht zoals momenteel geregeld bij Beschikking 2004/224/EG van de Commissie van 20 februari 2004 tot vaststelling van regelingen voor de indiening van informatie over de krachtens Richtlijn 96/62/EG van de Raad vereiste plannen of programma's met betrekking tot grenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht (4) en Beschikking 2004/461/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/69/EG en 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad (5). Derhalve moeten die beschikkingen ter wille van de duidelijkheid en de samenhang van de wetgeving van de Unie worden ingetrokken.

(6)

Het is wenselijk dat de Commissie met de hulp van het Europees Milieuagentschap een internet-interface opzet, „luchtkwaliteitsportaal” genoemd, waarlangs de lidstaten hun luchtkwaliteitsinformatie beschikbaar dienen te maken en het publiek toegang heeft tot de door de lidstaten beschikbaar gemaakte milieu-informatie.

(7)

Teneinde de hoeveelheid informatie die door de lidstaten beschikbaar wordt gesteld te stroomlijnen, het nut van die informatie te maximaliseren en de administratieve lasten te verminderen, dient van de lidstaten te worden verlangd dat zij de informatie beschikbaar maken in een gestandaardiseerd, machineleesbaar format. De Commissie, bijgestaan door het Europees Milieuagentschap, dient een dergelijk gestandaardiseerd machineleesbaar format te ontwikkelen overeenkomstig de eisen van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (6). Het is zeer belangrijk dat de Commissie tijdens de voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt en deskundigen raadpleegt.

(8)

Teneinde de administratieve lasten en de kans op fouten te verminderen, dienen de lidstaten voor de beschikbaarstelling van informatie gebruik te maken van een elektronisch, internetondersteund systeem dat toegankelijk is via het luchtkwaliteitsportaal. Dat systeem moet worden gebruikt om de consistentie van de informatie en de kwaliteit van de gegevens te controleren en de primaire gegevens te aggregeren. Wanneer informatie krachtens dit besluit in geaggregeerde vorm beschikbaar moet worden gesteld, dient deze aggregatie dus door het systeem te worden bewerkstelligd. De lidstaten dienen het systeem, los van de beschikbaarstelling van luchtkwaliteitsinformatie aan de Commissie, te kunnen gebruiken om te voldoen aan een verslagleggingsverplichting of om luchtkwaliteitsgegevens uit te wisselen.

(9)

Het Europees Milieuagentschap dient de Commissie zo nodig bij te staan bij het beheer van het luchtkwaliteitsportaal en de ontwikkeling van het systeem voor informatieconsistentie, gegevenskwaliteit en aggregatie van primaire gegevens. Het Europees Milieuagentschap dient de Commissie met name bij te staan bij de bewaking van het gegevensarchief en analyses betreffende de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen krachtens de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG.

(10)

Het is noodzakelijk dat de lidstaten en de Commissie actuele informatie over de luchtkwaliteit verzamelen, uitwisselen en beoordelen om een beter inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de luchtverontreiniging en om een passend beleid te ontwikkelen. Om de verwerking en vergelijking van actuele luchtkwaliteitsinformatie te vergemakkelijken, dient de actuele informatie, nadat ze beschikbaar is gemaakt voor het publiek, binnen een redelijke termijn aan de Commissie te worden meegedeeld in hetzelfde gestandaardiseerde format als de gevalideerde gegevens.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de luchtkwaliteit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Dit besluit stelt uitvoeringsbepalingen vast van de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG met betrekking tot:

a)

de verplichte verslaglegging door de lidstaten over de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit;

b)

de onderlinge uitwisseling tussen de lidstaten van informatie over netwerken en meetstations, alsmede van de luchtkwaliteitsmetingen die afkomstig zijn van meetstations die door de lidstaten worden geselecteerd voor onderlinge uitwisseling tussen bestaande stations.

Artikel 2

Definities

In het kader van dit besluit wordt, naast de definities in artikel 2 van Richtlijn 2004/107/EG, artikel 3 van Richtlijn 2007/2/EG en artikel 2 van en bijlage VII bij Richtlijn 2008/50/EG, verstaan onder:

1)   „meetstation”: een locatie waar metingen worden verricht of monsters worden genomen op één of meer bemonsteringspunten binnen hetzelfde gebied met een oppervlakte van ongeveer 100 m2;

2)   „netwerk”: een organisatiestructuur die de luchtkwaliteit beoordeelt door het verrichten van metingen in één of meer meetstations;

3)   „meetopstelling”: de technische uitrusting die in een gegeven meetstation voor de meting van een verontreinigende stof of een component van verontreiniging wordt gebruikt;

4)   „meetgegevens”: door metingen verkregen informatie over de concentratie of de depositie van een specifieke verontreinigende stof;

5)   „modelgegevens”: door numerieke simulatie van de fysische realiteit verkregen informatie over de concentratie of de depositie van een specifieke verontreinigende stof;

6)   „objectief geraamde gegevens”: uit analyses door deskundigen, eventueel met gebruikmaking van statistische instrumenten, verkregen informatie over de concentratie of de depositie van een specifieke verontreinigende stof;

7)   „primaire gegevens”: informatie over de concentratie of de depositie van een specifieke verontreinigende stof met de hoogste temporele resolutie waarin dit besluit voorziet;

8)   „primaire actuele beoordelingsgegevens”: primaire gegevens die met de voor elke beoordelingsmethode voor verontreinigende stoffen gepaste frequentie worden verzameld en onverwijld ter beschikking van het publiek worden gesteld;

9)   „luchtkwaliteitsportaal”: een webpagina die door de Commissie met de hulp van het Europees Milieuagentschap wordt beheerd en via welke informatie over de uitvoering van dit besluit, met inbegrip van het gegevensarchief, wordt verstrekt;

10)   „gegevensarchief”: een informatiesysteem, gekoppeld aan het luchtkwaliteitsportaal en beheerd door het Europees Milieuagentschap, dat de luchtkwaliteitsinformatie en -gegevens bevat die door de door de lidstaten gecontroleerde nationale gegevensverstrekkings- en -uitwisselingsknooppunten beschikbaar zijn gemaakt;

11)   „gegevenstype”: een descriptor waardoor gelijkaardige gegevens die voor verschillende doeleinden worden gebruikt, worden gecategoriseerd zoals omschreven in deel A van bijlage II bij dit besluit;

12)   „milieudoelstelling”: een luchtkwaliteitsdoelstelling die binnen een bepaalde termijn of zo mogelijk gedurende een bepaalde periode dan wel op de lange termijn moet worden gehaald, zoals bepaald in de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG.

HOOFDSTUK II

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE HET INFORMATIEOVERDRACHTSPROCES EN DE KWALITEITSCONTROLE

Artikel 3

Luchtkwaliteitsportaal en gegevensarchief

1.   De Commissie, bijgestaan door het Europees Milieuagentschap, zet een gegevensarchief op en maakt dit toegankelijk via het luchtkwaliteitsportaal (hierna „het portaal” genoemd).

2.   De lidstaten stellen de voor verslaglegging en onderlinge informatie-uitwisseling gebruikte informatie ter beschikking van het gegevensarchief overeenkomstig artikel 5.

3.   Het gegevensarchief wordt door het Europees Milieuagentschap beheerd.

4.   Het publiek heeft kosteloos toegang tot het gegevensarchief.

5.   Elke lidstaat wijst een of meer personen aan die verantwoordelijk zijn voor de toelevering namens de lidstaat aan het gegevensarchief van de diverse gerapporteerde en uitgewisselde gegevens. Alleen de aangewezen personen mogen de te rapporteren of uit te wisselen informatie beschikbaar maken.

6.   Elke lidstaat deelt de naam van de in lid 5 bedoelde persoon of personen mee aan de Commissie.

Artikel 4

Codering van de informatie

De Commissie, bijgestaan door het Europees Milieuagentschap, stelt via het portaal de gestandaardiseerde machineleesbare beschrijving van de codering van de krachtens dit besluit vereiste informatie ter beschikking van de lidstaten.

Artikel 5

Procedure voor de beschikbaarmaking van informatie

1.   De lidstaten maken de krachtens dit besluit vereiste informatie beschikbaar voor het gegevensarchief overeenkomstig de in deel A van bijlage I vastgestelde eisen betreffende gegevens. Deze informatie wordt door een elektronisch systeem automatisch verwerkt.

2.   Het in lid 1 bedoelde systeem vervult de volgende functies:

a)

controle van de consistentie van de informatie die beschikbaar zal worden gemaakt;

b)

controle van de primaire gegevens ten aanzien van de specifieke in bijlage IV bij Richtlijn 2004/107/EG en bijlage I bij Richtlijn 2008/50/EG vastgestelde gegevenskwaliteitsdoelstellingen;

c)

aggregatie van de primaire gegevens conform de in bijlage I bij dit besluit en de bijlagen VII en XI bij Richtlijn 2008/50/EG vastgestelde regels.

3.   Wanneer krachtens de artikelen 6 tot en met 14 geaggregeerde gegevens beschikbaar moeten worden gemaakt, worden deze gegenereerd door het in lid 1 bedoelde systeem.

4.   De Commissie bevestigt de ontvangst van de informatie.

5.   Ingeval een lidstaat informatie wenst bij te werken, beschrijft hij, wanneer hij de bijgewerkte informatie in het gegevensarchief beschikbaar maakt, de verschillen tussen de bijgewerkte en de oorspronkelijke informatie alsook de redenen voor de bijwerking.

De Commissie bevestigt de ontvangst van de bijgewerkte informatie. Na die bevestiging wordt de bijgewerkte informatie als de officiële informatie aangemerkt.

HOOFDSTUK III

BESCHIKBAARMAKING VAN DE LUCHTKWALITEITSINFORMATIE VAN DE LIDSTATEN

Artikel 6

Zones en agglomeraties

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel B van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de omschrijving en de aard van de overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2004/107/EG en artikel 4 van Richtlijn 2008/50/EG aangewezen zones en agglomeraties waar het volgende kalenderjaar de luchtkwaliteit zal worden beoordeeld en beheerd.

Voor zones en agglomeraties waarvoor overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG een vrijstelling of uitstel geldt, wordt dit feit bij de meegedeelde informatie vermeld.

2.   De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde informatie uiterlijk op 31 december van ieder kalenderjaar mee aan de Commissie. De lidstaten kunnen aangeven dat de eerder meegedeelde informatie geen wijzigingen heeft ondergaan.

3.   Wanneer de omschrijving of de aard van de zones en agglomeraties verandert, stellen de lidstaten de Commissie daarvan in kennis uiterlijk negen maanden na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de wijzigingen zijn opgetreden.

Artikel 7

Beoordelingsregime

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel C van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot het beoordelingsregime dat gedurende het volgende kalenderjaar voor elke verontreinigende stof in de afzonderlijke zones en agglomeraties van toepassing zal zijn overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2004/107/EG en de artikelen 5 en 9 van Richtlijn 2008/50/EG.

2.   De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde informatie uiterlijk op 31 december van ieder kalenderjaar mee aan de Commissie. De lidstaten kunnen aangeven dat de eerder meegedeelde informatie geen wijzigingen heeft ondergaan.

Artikel 8

Methoden voor het aantonen en in mindering brengen van overschrijdingen die zijn toe te schrijven aan natuurlijke bronnen of aan het strooien van zand of zout in de winter

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel D van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de gebruikte methoden voor het aantonen en in mindering brengen van overschrijdingen die zijn toe te schrijven aan natuurlijke bronnen of aan het strooien van zand of zout in de winter in de afzonderlijke zones en agglomeraties overeenkomstig de artikelen 20 en 21 van Richtlijn 2008/50/EG.

2.   De lidstaten delen uiterlijk negen maanden na het verstrijken van ieder kalenderjaar de in lid 1 bedoelde informatie voor dat volledige kalenderjaar mee aan de Commissie.

Artikel 9

Beoordelingsmethoden

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel D van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de kwaliteit en de traceerbaarheid van de toegepaste beoordelingsmethoden.

2.   De lidstaten delen uiterlijk negen maanden na het verstrijken van ieder kalenderjaar de in lid 1 bedoelde informatie voor dat volledige kalenderjaar mee aan de Commissie.

3.   Wanneer in een bepaalde zone of agglomeratie vaste metingen verplicht zijn krachtens artikel 4 van Richtlijn 2004/107/EG en artikel 6, artikel 9 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2008/50/EG, omvat de informatie ten minste de volgende elementen:

a)

de meetopstelling;

b)

het bewijs van gelijkwaardigheid, indien een andere methode dan de referentiemethode wordt gebruikt;

c)

de ligging, beschrijving en indeling van het bemonsteringspunt;

d)

de documentering van de gegevenskwaliteit.

4.   Wanneer in een bepaalde zone of agglomeratie indicatieve metingen worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2004/107/EG en artikel 6, artikel 9 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2008/50/EG, omvat de informatie ten minste de volgende elementen:

a)

de gebruikte meetmethode;

b)

de bemonsteringspunten en het bestreken gebied;

c)

de validatiemethode;

d)

de documentering van de gegevenskwaliteit.

5.   Wanneer in een bepaalde zone of agglomeratie modelleringstechnieken worden toegepast overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2004/107/EG en de artikelen 6 en 9 van Richtlijn 2008/50/EG, omvat de informatie ten minste de volgende elementen:

a)

de beschrijving van het modelleringssysteem en zijn inputs;

b)

de validatie van het model door middel van metingen;

c)

het bestreken gebied;

d)

de documentering van de gegevenskwaliteit.

6.   Wanneer in een bepaalde zone of agglomeratie objectieve ramingstechnieken worden toegepast overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2004/107/EG en de artikelen 6 en 9 van Richtlijn 2008/50/EG, omvat de informatie ten minste de volgende elementen:

a)

de beschrijving van de ramingsmethode;

b)

de documentering van de gegevenskwaliteit.

7.   De lidstaten maken tevens de in deel D van bijlage II genoemde informatie beschikbaar betreffende de kwaliteit en de traceerbaarheid van de toegepaste beoordelingsmethoden voor de netwerken en meetstations die zij hebben geselecteerd ten behoeve van de onderlinge uitwisseling van informatie als bedoeld in artikel 1, onder b), voor de in deel B van bijlage I genoemde verontreinigende stoffen en, voor zover beschikbaar, voor de in deel C van bijlage I genoemde andere verontreinigende stoffen en de met dat doel in het portaal opgevoerde andere verontreinigende stoffen. De leden 1 tot en met 6 van dit artikel zijn van toepassing op de uitgewisselde informatie.

Artikel 10

Primaire gevalideerde beoordelingsgegevens en primaire actuele beoordelingsgegevens

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel E van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de primaire gevalideerde beoordelingsgegevens voor alle bemonsteringspunten waar, zoals door de lidstaten aangegeven overeenkomstig artikel 9, ten behoeve van de beoordeling meetgegevens worden verzameld voor de in de delen B en C van bijlage I genoemde verontreinigende stoffen.

Wanneer in een bepaalde zone of agglomeratie modelleringstechnieken worden toegepast, maken de lidstaten de in deel E van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met de hoogste beschikbare temporele resolutie.

2.   De primaire gevalideerde beoordelingsgegevens worden uiterlijk negen maanden na het verstrijken van ieder kalenderjaar aan de Commissie overgelegd in de vorm van een volledige tijdreeks die het gehele kalenderjaar bestrijkt.

3.   De lidstaten maken, indien zij de door artikel 20, lid 2, en artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2008/50/EG geboden mogelijkheid benutten, informatie beschikbaar over de kwantificering van de bijdrage van natuurlijke bronnen overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Richtlijn 2008/50/EG of van het strooien van zand en zout op wegen in de winter overeenkomstig artikel 21, leden 1 en 2, van Richtlijn 2008/50/EG.

Die informatie omvat:

a)

de omvang van het gebied waar overschrijdingen in mindering worden gebracht;

b)

het aantal overeenkomstig lid 1 beschikbaar gemaakte primaire gevalideerde beoordelingsgegevens dat kan worden toegeschreven aan natuurlijke bronnen of het strooien van zand en zout op wegen in de winter;

c)

de resultaten van de toepassing van de overeenkomstig artikel 8 aangemelde methoden.

4.   De lidstaten maken tevens de in deel E van bijlage II genoemde informatie beschikbaar betreffende de primaire actuele beoordelingsgegevens voor de netwerken en meetstations die zij specifiek hebben geselecteerd voor de beschikbaarmaking van actuele informatie tussen de netwerken en meetstations die zijn geselecteerd voor de onderlinge uitwisseling van informatie als bedoeld in artikel 1, onder b), voor de in deel B van bijlage I genoemde verontreinigende stoffen en, voor zover beschikbaar, voor de in deel C van bijlage I genoemde andere verontreinigende stoffen en de met dat doel in het portaal opgevoerde andere verontreinigende stoffen.

5.   De lidstaten maken tevens de in deel D van bijlage II genoemde informatie beschikbaar betreffende de kwaliteit en de traceerbaarheid van de toegepaste beoordelingsmethoden voor de netwerken en meetstations die zij hebben geselecteerd voor de onderlinge uitwisseling van informatie als bedoeld in artikel 1, onder b), voor de in deel B van bijlage I genoemde verontreinigende stoffen en, voor zover beschikbaar, voor de in deel C van bijlage I genoemde andere verontreinigende stoffen en de met dat doel in het portaal opgevoerde andere verontreinigende stoffen. De leden 2 en 3 zijn van toepassing op de uitgewisselde informatie.

6.   Voor de daartoe in deel B van bijlage I van dit besluit gespecificeerde verontreinigende stoffen worden de primaire actuele beoordelingsgegevens als bedoeld in lid 4 op voorlopige basis beschikbaar gemaakt voor de Commissie, zulks met de voor elke beoordelingsmethode gepaste frequentie en binnen een redelijke termijn nadat de gegevens overeenkomstig artikel 26 van Richtlijn 2008/50/EG beschikbaar zijn gemaakt voor het publiek.

Die informatie omvat:

a)

de beoordeelde concentratieniveaus;

b)

een aanduiding van de uitkomst van de kwaliteitscontrole.

7.   De overeenkomstig lid 4 beschikbaar gemaakte primaire actuele informatie dient te sporen met de overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 9 beschikbaar gemaakte informatie.

8.   De lidstaten kunnen de overeenkomstig lid 4 beschikbaar gemaakte primaire actuele beoordelingsgegevens bijwerken na nadere kwaliteitscontrole. De bijgewerkte informatie komt in de plaats van de oorspronkelijke informatie en dit feit wordt duidelijk aangegeven.

Artikel 11

Geaggregeerde gevalideerde beoordelingsgegevens

1.   Het in artikel 5, lid 1, bedoelde systeem genereert de in deel F van bijlage II genoemde informatie met betrekking tot de geaggregeerde gevalideerde beoordelingsgegevens op grond van de informatie met betrekking tot de primaire gevalideerde beoordelingsgegevens die de lidstaten overeenkomstig artikel 10 beschikbaar maken.

2.   Voor verontreinigende stoffen waarvoor bindende monitoringvoorschriften gelden, bestaat de door het systeem gegenereerde informatie uit de geaggregeerde gemeten concentratieniveaus voor alle bemonsteringspunten waarvoor de lidstaten informatie beschikbaar maken overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder c).

3.   Voor verontreinigende stoffen waarvoor een milieudoelstelling is vastgesteld, bestaat de door het systeem gegenereerde informatie uit de concentratieniveaus, uitgedrukt middels de in deel B van bijlage I genoemde, met de milieudoelstelling in kwestie overeenstemmende variabele. Deze informatie omvat:

a)

het jaargemiddelde indien er een streefcijfer of grenswaarde voor het jaargemiddelde is vastgesteld;

b)

het totale aantal uren met overschrijding indien een uurgrenswaarde is vastgesteld;

c)

het totale aantal dagen met overschrijding indien er een daggrenswaarde is vastgesteld, of het 90,4-percentiel voor PM10 in het specifieke geval dat aselecte metingen in plaats van continumetingen worden verricht;

d)

het totale aantal dagen met overschrijding indien er een streefwaarde of grenswaarde voor het maximale dagelijkse achtuurgemiddelde is vastgesteld;

e)

de AOT40 als gedefinieerd in deel A van bijlage VII bij Richtlijn 2008/50/EG ingeval er een ozonstreefwaarde voor de bescherming van de vegetatie geldt;

f)

de gemiddelde-blootstellingsindex ingeval er een streefwaarde inzake vermindering van de blootstelling aan PM2,5 en een blootstellingsconcentratieverplichting gelden.

Artikel 12

Bereiking van milieudoelstellingen

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel G van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de bereiking van de bij Richtlijn 2004/107/EG en Richtlijn 2008/50/EG vastgestelde milieudoelstellingen.

2.   Uiterlijk negen maanden na het verstrijken van ieder kalenderjaar wordt de in lid 1 bedoelde informatie voor het volledige kalenderjaar meegedeeld aan de Commissie.

Deze informatie omvat de volgende elementen:

a)

een verklaring betreffende het bereiken van alle milieudoelstellingen in elke specifieke zone of agglomeratie, met inbegrip van informatie over de overschrijding van eventueel toepasselijke tolerantiemarges;

b)

indien van toepassing, een verklaring dat de overschrijding in de zone is toe te schrijven aan natuurlijke bronnen;

c)

indien van toepassing, een verklaring dat de overschrijding van een PM10-luchtkwaliteitsdoelstelling in de zone of agglomeratie het gevolg is van de opwerveling van deeltjes na het strooien van zand en zout op wegen in de winter;

d)

informatie over de naleving van de PM2,5- blootstellingsconcentratieverplichting.

3.   Ingeval zich een overschrijding heeft voorgedaan, omvat de beschikbaar gemaakte informatie ook informatie over de omvang van het overschrijdingsgebied en het aantal blootgestelde personen.

4.   De beschikbaar gemaakte informatie dient te sporen met de overeenkomstig artikel 6 voor hetzelfde kalenderjaar bekendgemaakte omschrijving van de zones en met de overeenkomstig artikel 11 bekendgemaakte geaggregeerde gevalideerde beoordelingsgegevens.

Artikel 13

Luchtkwaliteitsplannen

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in de delen H, I, J en K van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de krachtens artikel 23 van Richtlijn 2008/50/EG vereiste luchtkwaliteitsplannen, met inbegrip van:

a)

de verplichte elementen van het luchtkwaliteitsplan zoals overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn 2008/50/EG opgesomd in deel A van bijlage XV bij Richtlijn 2008/50/EG;

b)

een verwijzing naar wáár het publiek kennis kan nemen van regelmatig geactualiseerde informatie over de uitvoering van de luchtkwaliteitsplannen.

2.   Deze informatie wordt onverwijld, en uiterlijk twee jaar na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de eerste overschrijding is vastgesteld, aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 14

Maatregelen ter naleving van de streefwaarden van Richtlijn 2004/107/EG

1.   Volgens de in artikel 5 bedoelde procedure maken de lidstaten de in deel K van bijlage II genoemde informatie beschikbaar met betrekking tot de maatregelen die zij nemen ter naleving van de streefwaarden zoals vereist krachtens artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/107/EG.

2.   Deze informatie wordt aan de Commissie meegedeeld uiterlijk twee jaar na het verstrijken van het jaar waarin de overschrijding die de aanleiding voor de maatregel heeft gevormd, werd vastgesteld.

HOOFDSTUK IV

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

Intrekking

De Beschikkingen 2004/224/EG en 2004/461/EG worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 16

Toepasbaarheid

1.   Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

2.   In afwijking van lid 1 maken de lidstaten de krachtens de artikelen 6 en 7 vereiste informatie uiterlijk op 31 december 2013 voor het eerst beschikbaar.

Artikel 17

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 december 2011.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie


(1)  PB L 23 van 26.1.2005, blz. 3.

(2)  PB L 152 van 11.6.2008, blz. 1.

(3)  PB L 35 van 5.2.1997, blz. 14.

(4)  PB L 68 van 6.3.2004, blz. 27.

(5)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 78.

(6)  PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.


BIJLAGE I

A)   Eisen met betrekking tot de gegevens

1)   Vermelding van tijdstippen

Alle verwijzingen naar tijdstippen worden overeenkomstig ISO-norm 8601:2004(E) meegedeeld in het uitgebreide format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), dat de informatie over het verschil ten opzichte van de gecoördineerde wereldtijd (UTC) omvat.

Het tijdstempel heeft betrekking op het einde van de meetperiode.

2)   Aantal decimalen en afronding

Gegevens moeten worden meegedeeld met hetzelfde aantal decimalen als waarmee zij in het monitoringnetwerk worden gebruikt.

Afronding dient de allerlaatste stap van elke berekening te zijn, en mag dus pas gebeuren (en slechts één keer gebeuren) vlak vóór het resultaat met de milieudoelstelling wordt vergeleken. Het systeem past op de medegedeelde gegevens in voorkomend geval een standaardafronding toe volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke regels.

3)   Equivalentie

Wanneer op een specifieke locatie meer dan één beoordelingsmethode wordt gebruikt, moeten de gegevens worden gerapporteerd op grond van de beoordelingsmethode die op die locatie de geringste onzekerheid oplevert.

4)   Normalisatie

Bij de onderlinge uitwisseling van informatie wordt het bepaalde in deel IV van bijlage IV bij Richtlijn 2004/107/EG en deel C van bijlage VI bij Richtlijn 2008/50/EG toegepast.

5)   Bepalingen met betrekking tot PM2,5

Grenswaarden plus tolerantiemarge

Voor PM2,5 zijn overeenkomstig deel E van bijlage XIV bij Richtlijn 2008/50/EG voor de hierna genoemde jaren de volgende waarden voor de som van grenswaarde (LV) + tolerantiemarge (MOT) van toepassing:

Jaar

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Berekening van de gemiddelde-blootstellingsindex (AEI) overeenkomstig deel A van bijlage XIV bij Richtlijn 2008/50/EG

De berekeningen vinden plaats voor elk jaar afzonderlijk; voor elk van de geselecteerde bemonsteringspunten wordt het PM2,5-jaargemiddelde bepaald. Welke bemonsteringspunten werden geselecteerd, dient ondubbelzinnig te blijken uit de daaromtrent meegedeelde informatie.

De geldige jaargemiddelden die aan de gegevenskwaliteitsdoelstellingen voldoen, worden over alle aangewezen AEI-locaties van de lidstaat uitgemiddeld tot een algemeen jaargemiddelde.

Deze procedure wordt voor elk van de drie jaren herhaald, en het gemiddelde van de drie jaargemiddelden is de AEI.

De AEI wordt jaarlijks gerapporteerd als driejarig voortschrijdend gemiddelde. Indien enig gegeven moet worden bijgewerkt dat direct of (door de keuze van bemonsteringspunten) indirect van invloed kan zijn op de AEI, moet álle informatie die daardoor wordt beïnvloed worden bijgewerkt.

B)   Milieudoelstellingen en rapportagevariabelen

Verontreinigende stof

Beschermingsdoel

Type milieudoelstelling (code (1))

Middelingsperiode voor beoordelingen

Rapportagevariabele voor de milieudoelstelling

Numerieke waarde voor de milieudoelstelling

(toegestaan aantal overschrijdingen)

Verontreinigende stoffen waarvoor actuele en gevalideerde gegevens moeten worden gerapporteerd

NO2

Gezondheid

LV

1 uur

Aantal uren met overschrijding per kalenderjaar

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

40 μg/m3

LVMT

ALT

1 uur

Drie opeenvolgende uren met overschrijding (op locaties die representatief zijn voor de luchtkwaliteit over ten minste 100 km2, of over een volledige zone of agglomeratie indien deze kleiner is)

400 μg/m3

NOx

Vegetatie

CL

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

30 μg/m3

PM10

Gezondheid

LV

één dag

Aantal dagen met overschrijding per kalenderjaar

50 μg/m3 (35)

90,4-percentiel

LV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

40 μg/m3

WSS (2)

één dag

Aantal in mindering gebrachte dagen met overschrijding per kalenderjaar

n.v.t.

1 kalenderjaar

Vermindering ten opzichte van jaargemiddelde

n.v.t.

NAT (2)

één dag

Aantal in mindering gebrachte dagen met overschrijding per kalenderjaar

n.v.t.

1 kalenderjaar

Vermindering ten opzichte van jaargemiddelde

n.v.t.

PM2,5

Gezondheid

ECO

Drie opeenvolgende kalenderjaren

Gemiddelde-blootstellingsindex (voor berekeningswijze: zie Richtlijn 2008/50/EG)

20 μg/m3

ERT

overeenkomstig deel B van bijlage XIV bij Richtlijn 2008/50/EG

TV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Gezondheid

LV

1 uur

Aantal uren met overschrijding per kalenderjaar

350 μg/m3 (24)

één dag

Aantal dagen met overschrijding per kalenderjaar

125 μg/m3 (3)

ALT

1 uur

Drie opeenvolgende uren met overschrijding (op locaties die representatief zijn voor de luchtkwaliteit over ten minste 100 km2, of over een volledige zone of agglomeratie indien deze kleiner is)

500 μg/m3

NAT (2)

1 uur

Aantal in mindering gebrachte uren met overschrijding per kalenderjaar

n.v.t.

één dag

Aantal in mindering gebrachte dagen met overschrijding per kalenderjaar

n.v.t.

Vegetatie

CL

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

20 μg/m3

Winter

Gemiddelde waarde over de wintermaanden, d.w.z. van 1 oktober van jaar x-1 tot en met 31 maart van jaar x

20 μg/m3

O3

Gezondheid

TV

Hoogste 8-uurgemiddelde van een dag

Aantal dagen, gemiddeld over drie jaar, waarop het hoogste 8-uurgemiddelde de streefwaarde overschreed

120 μg/m3 (25)

LTO

Hoogste 8-uurgemiddelde van een dag

Aantal dagen per kalenderjaar waarop het hoogste 8-uurgemiddelde de langetermijndoelstelling overschreed

120 μg/m3

INT

1 uur

Aantal uren met overschrijding per kalenderjaar

180 μg/m3

ALT

1 uur

Aantal uren met overschrijding per kalenderjaar

240 μg/m3

Vegetatie

TV

1 mei t/m 31 juli

AOT40 (voor berekeningswijze: zie bijlage VII bij Richtlijn 2008/50/EG)

18 000 μg/m3·h

LTO

1 mei t/m 31 juli

AOT40 (voor berekeningswijze: zie bijlage VII bij Richtlijn 2008/50/EG)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Gezondheid

LV

Hoogste 8-uurgemiddelde van een dag

Aantal dagen waarop het hoogste 8-uurgemiddelde de grenswaarde overschreed

10 mg/m3

Verontreinigende stoffen waarvoor alleen gevalideerde gegevens moeten worden gerapporteerd

Benzeen

Gezondheid

LV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

5 μg/m3

Lood

Gezondheid

LV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

0,5 μg/m3

Cadmium

Gezondheid

TV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

5 ng/m3

Arseen

Gezondheid

TV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

6 ng/m3

Nikkel

Gezondheid

TV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

10 ng/m3

B(a)P

Gezondheid

TV

1 kalenderjaar

Jaargemiddelde

1 ng/m3

C)   Verontreinigende stoffen waarvoor monitoringvoorschriften gelden

Deze lijst omvat alle verontreinigende stoffen waarvoor krachtens de Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG monitoringvoorschriften gelden. Een lijst met extra verontreinigende stoffen waarover de lidstaten beschikbare gegevens uitwisselen, wordt bijgehouden door het Europees Milieuagentschap en is raadpleegbaar via het portaal.

Airbase-code

Formule verontreinigende stof

Naam verontreinigende stof

Meeteenheid

Gasvormige anorganische verontreinigende stoffen

1

SO2

zwaveldioxide

μg/m3

8

NO2

stikstofdioxide

μg/m3

9

NOx  (3)

stikstofoxiden

μg/m3

7

O3

ozon

μg/m3

10

CO

koolmonoxide

mg/m3

Deeltjes (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

PM2,5-speciatie

1047

SO4 2 + in PM2,5

sulfaat in PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - in PM2,5

nitraat in PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + inPM2,5

ammonium in PM2,5

μg/m3

1771

elem. C in PM2,5

elementaire koolstof in PM2,5

μg/m3

1772

org. C in PM2,5

organische koolstof in PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + in PM2,5

calcium in PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + in PM2,5

magnesium in PM2,5

μg/m3

1657

K + in PM2,5

kalium in PM2,5

μg/m3

1668

Na + in PM2,5

natrium in PM2,5

μg/m3

1631

Cl-in PM2,5

chloor in PM2,5

μg/m3

Zware metalen

5012

Pb

lood in PM10

μg/m3

5014

Cd

cadmium in PM10

ng/m3

5018

As

arseen in PM10

ng/m3

5015

Ni

nikkel in PM10

ng/m3

Depositie van zware metalen

2012

Pb-depositie

natte/totale Pb-depositie

μg/m2.dag

2014

Cd-depositie

natte/totale Cd-depositie

μg m2.dag

2018

As-depositie

natte/totale As-depositie

μg/m2.dag

2015

Ni-depositie

natte/totale Ni-depositie

μg/m2.dag

7013

Hg-depositie

natte/totale Hg-depositie

μg/m2.dag

Kwik

4013

metallisch gasvormig Hg

elementair gasvormig kwik

ng/m3

4813

totaal gasvormig Hg

totaal gasvormig kwik

ng/m3

653

reactief gasvormig Hg

reactief gasvormig kwik

ng/m3

5013

Hg in deeltjes

kwik in deeltjes

ng/m3

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

5029

B(a)P

benzo(a)pyreen in PM10

ng/m3

5610

benzo(a)antraceen

benzo(a)antraceen in PM10

ng/m3

5617

benzo(b)fluorantheen

benzo(b)fluorantheen in PM10

ng/m3

5759

benzo(j)fluorantheen

benzo(j)fluorantheen in PM10

ng/m3

5626

benzo(k)fluorantheen

benzo(k)fluorantheen in PM10

ng/m3

5655

indeno(1,2,3,-cd)pyreen

indeno(1,2,3,-cd)pyreen in PM10

ng/m3

5763

dibenzo(a,h)antraceen

dibenzo(a,h)antraceen in PM10

ng/m3

Depositie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen

7029

B(a)P

benzo(a)pyreen-depositie

μg/m2.dag

611

benzo(a)antraceen

benzo(a)antraceen-depositie

μg/m2.dag

618

benzo(b)fluorantheen

benzo(b)fluorantheen-depositie

μg/m2.dag

760

benzo(j)fluorantheen

benzo(j)fluorantheen-depositie

μg/m2.dag

627

benzo(k)fluorantheen

benzo(k)fluorantheen-depositie

μg/m2.dag

656

indeno(1,2,3,-cd)pyreen

indeno(1,2,3,-cd)pyreen-depositie

μg/m2.dag

7419

dibenzo(a,h)antraceen

dibenzo(a,h)antraceen-depositie

μg/m2.dag

Vluchtige organische stoffen

20

C6H6

benzeen

μg/m3

428

C2H6

ethaan

μg/m3

430

C2H4

etheen (ethyleen)

μg/m3

432

HC≡CH

ethyn (acetyleen)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

propaan

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

propeen

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butaan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-methylpropraan (i-butaan)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-buteen

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-buteen

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-buteen

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadieen

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentaan

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-methylbutaan (i-pentaan)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-penteen

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-penteen

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-methyl-1,3-butadieen (isopreen)

μg/m3

443

C6H14

n-hexaan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-methylpentaan (i-hexaan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptaan

μg/m3

475

C8H18

n-octaan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimethylpentaan (i-octaan)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

tolueen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

ethylbenzeen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xyleen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xyleen

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimethylbenzeen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimethylbenzeen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimethylbenzeen

μg/m3

32

THC(NM)

totaal koolwaterstoffen excl. methaan

μg/m3

25

HCHO

methanal (formaldehyd)

μg/m3


(1)  LV: grenswaarde, LVMT: grenswaarde plus tolerantiemarge, TV: streefwaarde, LTO: langetermijndoelstelling, INT: informatiedrempel, ALT: alarmdrempel, CL: kritisch niveau, NAT: beoordeling bijdrage natuurlijke bronnen, WSS: beoordeling bijdrage zand- en zoutstrooien in de winter, ERT: streefwaarde vermindering blootstelling, ECO: blootstellingsconcentratieverplichting.

(2)  Er hoeven geen actuele gegevens te worden meegedeeld.

(3)  Gerapporteerd wordt ofwel de NOx-meting, ofwel de som van de NO- en de NO2-metingen op dezelfde locatie, uitgedrukt in μg NO2/m3.


BIJLAGE II

A)   Gegevenstypes

Wanneer krachtens deel B tot en met K van deze bijlage een bepaald gegevenstype beschikbaar moet worden gemaakt, dient de medegedeelde informatie alle elementen te omvatten die hieronder voor dat gegevenstype worden gespecificeerd.

1)   Gegevenstype „contactgegevens”

1.

Naam van de bevoegde autoriteit, instelling of instantie

2.

Naam van de bevoegde persoon

3.

Webadres

4.

Adres

5.

Telefoonnummer

6.

E-mail:

2)   Gegevenstype „overschrijdingssituatie”

1.

ID van de overschrijdingssituatie

2.

Overschreden milieudoelstelling

3.

Omschrijving van het overschrijdingsgebied (gegevenstype „ruimtelijke omvang”)

4.

Indeling van het gebied

5.

Administratieve eenheden

6.

Raming van de oppervlakte van het gebied waar de milieudoelstelling werd overschreden

7.

Raming van de weglengte waarover de milieudoelstelling werd overschreden

8.

Meetstations in het overschrijdingsgebied (koppeling naar D)

9.

Gemodelleerde overschrijding (koppeling naar D)

10.

Raming van de totale woonbevolking in het overschrijdingsgebied

11.

Raming van het ecosysteem- of vegetatieareaal dat werd blootgesteld aan een verontreinigingsniveau dat de milieudoelstelling overschrijdt

12.

Jaar

3)   Gegevenstype „milieudoelstelling”

1.

Type doelstelling

2.

Middelingsperiode voor de beoordelingen

3.

Beschermingsdoel

4)   Gegevenstype „ruimtelijke omvang”

1.

GIS-informatie in de vorm van geografische coördinaten

5)   Gegevenstype „ruimtelijke waarnemingen”

1.

Ruimtelijke beoordelingsgegevens

6)   Gegevenstype „publicatie”

1.

Publicatie

2.

Titel

3.

Auteur(s)

4.

Publicatiedatum

5.

Uitgever

6.

Weblink

7)   Gegevenstype „documentering van wijziging”

1.

Wijziging

2.

Beschrijving van de wijziging

B)   Informatie over zones en agglomeraties (artikel 6)

1)

Verstrekker (gegevenstype „contactgegevens”)

2)

Documentering van wijziging (gegevenstype „documentering van wijziging”)

3)

Code van de zone

4)

Naam van de zone

5)

Type zone

6)

Omschrijving van de zone (gegevenstype „ruimtelijke omvang”)

7)

Voorgeschiedenis van de zone: begin- en einddatum van de voorheen toepasselijke omschrijving

8)

Voorlopers (koppeling naar B)

9)

Woonbevolking

10)

Jaar waarvoor de woonbevolking is bepaald

11)

Code van de betrokken verontreinigende stof

12)

Beschermingsdoel

13)

Vrijstelling of uitstel overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 2008/50/EG

C)   Informatie over het beoordelingsregime (artikel 7)

1)

Verstrekker (gegevenstype „contactgegevens”)

2)

Documentering van wijziging (gegevenstype „documentering van wijziging”)

3)

Informatie over de zone (koppeling naar B)

4)

Verontreinigende stof

5)

Milieudoelstelling (gegevenstype „milieudoelstelling”)

6)

Bereiking van de beoordelingsdrempelwaarde

7)

Jaar waarvoor de beoordelingsdrempelwaarde is vastgesteld

8)

Documentering van de vaststelling (weblink)

9)

Type beoordeling

10)

Type beoordeling: beschrijving

11)

Afzonderlijke beoordeling metagegevens, met inbegrip van ID meetstation en locatiegegevens (koppeling naar D)

12)

Autoriteit verantwoordelijk voor de beoordeling van de luchtkwaliteit (gegevenstype „contactgegevens”)

13)

Autoriteit verantwoordelijk voor de goedkeuring van de meetsystemen (gegevenstype „contactgegevens”)

14)

Autoriteit verantwoordelijk voor de waarborging van de nauwkeurigheid van de metingen (gegevenstype „contactgegevens”)

15)

Autoriteit verantwoordelijk voor de analyse van de beoordelingsmethode (gegevenstype „contactgegevens”)

16)

Autoriteit verantwoordelijk voor de coördinatie van de kwaliteitsborging op nationaal niveau (gegevenstype „contactgegevens”)

17)

Autoriteit verantwoordelijk voor de samenwerking met andere lidstaten en met de Commissie (gegevenstype „contactgegevens”)

D)   Informatie over de beoordelingsmethoden (artikelen 8 en 9)

i)   Algemeen: informatie voor alle beoordelingsmethoden

1)

Verstrekker (gegevenstype „contactgegevens”)

2)

Documentering van wijziging (gegevenstype „documentering van wijziging”)

3)

Type beoordeling

4)

Informatie over de zone (koppeling naar B)

5)

Verontreinigende stof

ii)   Informatie over vaste metingen

1)

ID meetopstelling

2)

Europese ID meetstation

3)

ID netwerk

4)

Nationale code meetstation

5)

Naam van het meetstation

6)

Naam van de gemeente

7)

Begin- en einddatum van de metingen

8)

Type meting

9)

Meet-/bemonsterings-/analysemethode

10)

Meet-/bemonsteringsapparatuur (in voorkomend geval)

11)

Aantoonbaarheidsgrens (in voorkomend geval)

12)

Bewijs van gelijkwaardigheid

13)

Bewijs van gelijkwaardigheid: documentatie (weblink)

14)

Bemonsteringstijd

15)

Bemonsteringsinterval

16)

Ruimtelijke omvang van representatief gebied (gegevenstype „ruimtelijke omvang”) (in voorkomend geval)

17)

Beoordeling representativiteit (in voorkomend geval)

18)

Documentering representativiteit (weblink) (in voorkomend geval)

19)

Positie bemonsteringspunt: hoogte van luchtinlaat ten opzichte van het maaiveld

20)

Positie bemonsteringspunt: horizontale afstand van luchtinlaat tot dichtstbijgelegen gebouw (voor op het verkeer gerichte meetstations)

21)

Positie bemonsteringspunt: afstand van luchtinlaat tot dichtstbijgelegen rijstrook (voor op het verkeer gerichte meetstations)

22)

Indeling meetstation op grond van de overheersende emissiebronnen die voor de meetopstelling voor elke verontreinigende stof relevant zijn

23)

Belangrijkste bronnen (verkeer, huisverwarming, industriële emissiebronnen of emissiebrongebieden, enz.) (in voorkomend geval)

24)

Afstand tot belangrijkste industriële emissiebron of emissiebrongebied (voor op industriële bronnen gerichte meetstations)

25)

Tijdbakens meetstation: begin- en einddatum

26)

Geografische coördinaten: lengtecoördinaat, breedtecoördinaat en hoogteligging van het meetstation

27)

Documentering van de informatie over het meetstation, met inbegrip van kaarten en foto's (weblink) (in voorkomend geval)

28)

Indeling van het gebied

29)

Afstand tot een hoofdverkeersweg (voor op het verkeer gerichte meetstations)

30)

Geraamde verkeersintensiteit (voor op het verkeer gerichte meetstations)

31)

Aandeel zwaar vrachtverkeer (voor op het verkeer gerichte meetstations, in voorkomend geval)

32)

Verkeerssnelheid (voor op het verkeer gerichte meetstations, in voorkomend geval)

33)

„Canyonstraat” — breedte van de straat (voor op het verkeer gerichte meetstations, in voorkomend geval)

34)

„Canyonstraat” — gemiddelde gevelhoogte (voor op het verkeer gerichte meetstations, in voorkomend geval)

35)

Naam netwerk

36)

Netwerk: aanvangs- en einddatum van de activiteit

37)

Voor het netwerkbeheer verantwoordelijke instantie (gegevenstype „contactgegevens”)

38)

Beoordelingsmethode voor het strooien van zand/zout op wegen in de winter (ingeval artikel 21 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing is)

39)

Beoordelingsmethode voor de bijdrage van natuurlijke bronnen (ingeval artikel 20 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing is)

40)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: tijdsdekking

41)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: gegevensvastlegging

42)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: raming van de onzekerheid

43)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van traceerbaarheid en onzekerheidsraming

44)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (weblink)

iii)   Informatie over indicatieve metingen

1)

ID indicatieve meting

2)

Beschrijving van de meetmethode

3)

Type meting

4)

Meetmethode

5)

Meet-/bemonsteringsapparatuur (in voorkomend geval)

6)

Aantoonbaarheidsgrens (in voorkomend geval)

7)

Bemonsteringstijd

8)

Bemonsteringsinterval

9)

Geografische coördinaten: lengtecoördinaat, breedtecoördinaat en hoogteligging

10)

Beoordelingsmethode voor het strooien van zand/zout op wegen in de winter (ingeval artikel 21 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing is)

11)

Beoordelingsmethode voor de bijdrage van natuurlijke bronnen (ingeval artikel 20 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing is)

12)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: tijdsdekking

13)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: gegevensvastlegging

14)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: raming van de onzekerheid

15)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van traceerbaarheid en onzekerheidsraming

16)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (weblink)

iv)   Informatie over modellering

1)

ID modellering

2)

Type milieudoelstelling (gegevenstype „milieudoelstelling”)

3)

Modelleringsmethode: naam

4)

Modelleringsmethode: beschrijving

5)

Modelleringsmethode: documentatie (weblink)

6)

Modelleringsmethode: validatie door metingen

7)

Modelleringsmethode: validatie door metingen op locaties waarover niet krachtens de richtlijn luchtkwaliteit wordt gerapporteerd

8)

Modelleringsperiode

9)

Areaal waarop de modellering betrekking heeft (gegevenstype „ruimtelijke omvang”)

10)

Ruimtelijke resolutie

11)

Beoordelingsmethode voor het strooien van zand/zout op wegen in de winter (ingeval artikel 21 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing is)

12)

Beoordelingsmethode voor de bijdrage van natuurlijke bronnen (ingeval artikel 20 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing is)

13)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: raming van de onzekerheid

14)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (weblink)

v)   Informatie over objectieve raming

1)

ID objectieve raming

2)

Beschrijving

3)

Areaal waarop de objectieve raming betrekking heeft (gegevenstype „ruimtelijke omvang”)

4)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: raming van de onzekerheid

5)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van traceerbaarheid en onzekerheidsraming

6)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: documentering van kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (weblink)

E)   Informatie over de primaire gevalideerde beoordelingsgegevens en de primaire actuele beoordelingsgegevens (artikel 10)

1)

Verstrekker (gegevenstype „contactgegevens”)

2)

Documentering van wijziging (gegevenstype „documentering van wijziging”)

3)

Versienummer

4)

Verontreinigende stof

5)

Meeteenheid verontreinigende stof

6)

Type beoordeling

7)

Beoordelingsmethode (koppeling naar D)

8)

Aanvangs- en einddatum van de bemonstering

9)

Totale bemonsteringsduur, uitgedrukt in de passende tijdseenheid

10)

Meetwaarde (met inbegrip van het gedeelte van het concentratieniveau van de verontreinigende stof dat wordt toegeschreven aan natuurlijke bronnen en aan het strooien van zand en zout op wegen in de winter (ingeval de artikelen 20 en 21 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing zijn))

11)

Gemodelleerde waarde (gegevenstype „ruimtelijke waarnemingen”) (met inbegrip van het gedeelte van het concentratieniveau van de verontreinigende stof dat wordt toegeschreven aan natuurlijke bronnen en aan het strooien van zand en zout op wegen in de winter (ingeval de artikelen 20 en 21 van Richtlijn 2008/50/EG van toepassing zijn))

12)

Geldigheid

13)

Verificatiestatus

F)   Informatie over de geaggregeerde gegevens (artikel 11)

1)

ID beoordeling

2)

Informatie over de zone (koppeling naar B)

3)

Verontreinigende stof

4)

Meeteenheid verontreinigende stof

5)

Milieudoelstelling (gegevenstype „milieudoelstelling”)

6)

Type beoordeling

7)

Beoordelingsmethode (koppeling naar D)

8)

Referentieperiode: begin- en eindpunt van de periode waarover werd geaggregeerd

9)

Geaggregeerde meetwaarde

10)

Geaggregeerde gemodelleerde waarde (gegevenstype „ruimtelijke waarnemingen”)

11)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: tijdsdekking

12)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: gegevensvastlegging

13)

Gegevenskwaliteitsdoelstellingen: raming van de onzekerheid

14)

Geldigheid

15)

Verificatiestatus

G)   Informatie over het bereiken van de milieudoelstellingen (artikel 12)

Deze informatie dient alle zones en agglomeraties te bestrijken en volledig in overeenstemming te zijn met de overeenkomstig deel F van deze bijlage verkregen geaggregeerde gevalideerde beoordelingsgegevens voor verontreinigende stoffen waarvoor een milieudoelstelling is vastgesteld.

1)

Verstrekker (gegevenstype „contactgegevens”)

2)

Verslagjaar

3)

Documentering van wijziging (gegevenstype „documentering van wijziging”)

4)

Informatie over de zone (koppeling naar B)

5)

Overschrijdingssituatie (gegevenstype „overschrijdingssituatie”)

6)

Verontreinigende stof

7)

Informatie over de beoordeling (koppeling naar D)

8)

Overschrijding van de milieudoelstelling

9)

Overschrijding van de milieudoelstelling plus tolerantiemarge

10)

Overschrijding toegeschreven aan natuurlijke bronnen

11)

Overschrijding toegeschreven aan het strooien van zand en zout op wegen in de winter

12)

Overschrijdingssituatie na aftrek van de bijdrage van natuurlijke bronnen en van het strooien van zand en zout op wegen in de winter (gegevenstype „overschrijdingssituatie”)

13)

Totaal aantal overschrijdingen (overeenkomstig de punten 8 tot en met 11)

H)   Informatie over de luchtkwaliteitsplannen (artikel 13)

1)

Verstrekker (gegevenstype „contactgegevens”)

2)

Documentering van wijziging (gegevenstype „documentering van wijziging”)

3)

Luchtkwaliteitsplan: code

4)

Luchtkwaliteitsplan: naam

5)

Luchtkwaliteitsplan: jaar van eerste overschrijding

6)

Bevoegde autoriteit (gegevenstype „contactgegevens”)

7)

Luchtkwaliteitsplan: status

8)

Luchtkwaliteitsplan: onder het plan vallende verontreinigende stoffen

9)

Luchtkwaliteitsplan: datum van officiële vaststelling

10)

Luchtkwaliteitsplan: tijdschema voor de uitvoering

11)

Verwijzing naar luchtkwaliteitsplan (weblink)

12)

Verwijzing naar de uitvoering (weblink)

13)

Relevante publicatie (gegevenstype „publicatie”)

14)

Code van de betrokken overschrijdingssituatie(s) (koppeling naar G)

I)   Informatie over de allocatie aan bepaalde bronnen (artikel 13)

1)

Code(s) van de overschrijdingssituatie (koppeling naar G)

2)

Jaar

3)

Regionale achtergrond: totaal

4)

Regionale achtergrond: afkomstig van binnen de lidstaat

5)

Regionale achtergrond: grensoverschrijdend

6)

Regionale achtergrond: natuurlijke bronnen

7)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: totaal

8)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: verkeer

9)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: industrie, met inbegrip van warmte- en stroomopwekking

10)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: landbouw

11)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: handel en huishoudens

12)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: scheepvaart

13)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: niet voor de weg bestemde mobiele machines

14)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: natuurlijke bronnen

15)

Extra verhoging door stedelijke achtergrond: grensoverschrijdend

16)

Plaatselijke extra verhoging: totaal

17)

Plaatselijke extra verhoging: verkeer

18)

Plaatselijke extra verhoging: industrie, met inbegrip van warmte- en stroomopwekking

19)

Plaatselijke extra verhoging: landbouw

20)

Plaatselijke extra verhoging: handel en huishoudens

21)

Plaatselijke extra verhoging: scheepvaart

22)

Plaatselijke extra verhoging: niet voor de weg bestemde mobiele machines

23)

Plaatselijke extra verhoging: natuurlijke bronnen

24)

Plaatselijke extra verhoging: grensoverschrijdend

J)   Informatie over het scenario voor het bereikingsjaar (artikel 13)

1)

Code van de overschrijdingssituatie (koppeling naar G)

2)

Code van het scenario

3)

Code van het luchtkwaliteitsplan (koppeling naar H)

4)

Jaar waarvoor de prognoses worden uitgewerkt

5)

Uitgangsjaar voor de prognoses

6)

Allocatie aan bronnen (koppeling naar I)

7)

Relevante publicatie (gegevenstype „publicatie”)

8)

Uitgangssituatie: beschrijving van het emissiescenario

9)

Uitgangssituatie: totaal van de emissies in de betrokken ruimtelijke eenheid

10)

Uitgangssituatie: in aanmerking genomen maatregelen (koppeling naar K)

11)

Uitgangssituatie: verwachte concentratieniveaus in het prognosejaar

12)

Uitgangssituatie: verwacht aantal overschrijdingen in het prognosejaar

13)

Prognose: beschrijving van het emissiescenario

14)

Prognose: totaal van de emissies in de betrokken ruimtelijke eenheid

15)

Prognose: in aanmerking genomen maatregelen (koppeling naar K)

16)

Prognose: verwachte concentratieniveaus in het prognosejaar

17)

Prognose: verwacht aantal overschrijdingen in het prognosejaar

K)   Informatie over maatregelen (artikelen 13 en 14)

1)

Code(s) van de overschrijdingssituatie (koppeling naar G)

2)

Code van het luchtkwaliteitsplan (koppeling naar H)

3)

Code van het beoordelingsscenario (koppeling naar J)

4)

Maatregel: code

5)

Maatregel: naam

6)

Maatregel: beschrijving

7)

Maatregel: indeling

8)

Maatregel: type

9)

Maatregel: administratief niveau

10)

Maatregel: tijdhorizon

11)

Maatregel: betrokken bronsector

12)

Maatregel: ruimtelijke schaal

13)

Geraamde uitvoeringskosten (in voorkomend geval)

14)

Geplande uitvoering: begin- en einddatum

15)

Datum vanaf welke de maatregel zijn volle effect zou moeten sorteren

16)

Andere spildatums van de tenuitvoerlegging

17)

Indicator voor voortgangsbewaking

18)

Vermindering van de jaarlijkse emissies als gevolg van de toepassing van de maatregel

19)

Verwacht effect op het concentratieniveau in het prognosejaar (in voorkomend geval)

20)

Verwacht effect op het aantal overschrijdingen in het prognosejaar (in voorkomend geval)