12.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 212/1


VERORDENING (EU) Nr. 709/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 juli 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (1), en met name op artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 338/97 bevat lijsten van dier- en plantensoorten waarvan het verhandelen aan beperkingen of toezicht onderworpen is. Die lijsten omvatten de lijsten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, hierna „de Cites-overeenkomst” genoemd. Op de 15e conferentie van de partijen bij de Cites-overeenkomst te Doha, Qatar, in maart 2010, werden enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de Cites-overeenkomst.

(2)

De soort Anas oustaleti werd geschrapt in bijlage I.

(3)

De soorten Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri en Protea odorata werden geschrapt in bijlage II.

(4)

De Egyptische populatie van Crocodylus niloticus is met een nulquotum voor wilde specimens verplaatst van bijlage I naar bijlage II.

(5)

De populatie van Crocodylus moreletii in Mexico en in Belize is met een nulquotum voor wilde specimens verplaatst van bijlage I naar bijlage II.

(6)

Neurergus kaiseri is in bijlage I opgenomen.

(7)

De soorten Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (met annotatie), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii en Bulnesia sarmientoi (met annotatie) zijn opgenomen in bijlage II.

(8)

De vermelding van Beccariophoenix madagascariensis en Neodypsis decaryi in bijlage II werd uitgebreid tot zaden uit Madagascar.

(9)

De volgende soorten zijn op verzoek van Maleisië geschrapt in bijlage III: Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris en Rollulus rouloul, terwijl de soort Haliotis midae in bijlage III is geschrapt op verzoek van Zuid-Afrika.

(10)

De annotaties voor de soort Canis lupus in de bijlagen I en II zijn gewijzigd.

(11)

De annotaties voor de soort Orchidaceae spp. in bijlage I zijn gewijzigd.

(12)

De annotaties voor de soort Cactaceae spp. in bijlage II en alle plantentaxa met annotatie #1 zijn gewijzigd.

(13)

Geen van de lidstaten heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.

(14)

Gezien de wijzigingen in de bijlagen I, II en III van de Cites-overeenkomst moeten de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 ook worden gewijzigd.

(15)

De soorten Physignathus cocincinus, Abronia graminea en Ctenosaura quinquecarinata — die momenteel niet zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 — worden in de Europese Unie in zulke hoeveelheden ingevoerd dat toezicht gerechtvaardigd is. Deze soorten moeten daarom worden opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97.

(16)

Op de 15e conferentie der partijen bij de Cites-overeenkomst werden nieuwe standaard-nomenclatuurwerken voor dieren aangenomen.

(17)

Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het om redenen van duidelijkheid aanbeveling de bijlagen bij die verordening geheel te vervangen.

(18)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE Verordening VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1.

De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:

a)

met de naam van de soort, of

b)

met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.

2.

De afkorting „spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.

3.

Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.

4.

Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad (de „vogelrichtlijn”) of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad (de „habitatrichtlijn”).

5.

De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:

a)

„ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);

b)

„var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en

c)

„fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).

6.

De tekens „(I)”, „(II)” en „(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7 tot en met 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.

7.

(I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.

8.

(II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.

9.

(III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de Overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.

10.

Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.

11.

Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn ook alle delen en producten van die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), van deze verordening dient het teken „#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van de verordening zijn vermeld, als volgt:

#1

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);

b)

in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

c)

afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en

d)

vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla.

#2

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden en pollen, en

b)

verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

#3

Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels.

#4

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a)

zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cacataceae spp. en op uit Madagascar uitgevoerde zaden van Beccariophoenix madagascariensis en op Neodypsis decaryi;

b)

in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;

c)

afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;

d)

vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus Vanilla (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;

e)

stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de soort Opuntia subgenus Opuntia en Selenicereus (Cactaceae), en

f)

verpakte eindproducten van Euphorbia antisyphilitica die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

#5

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.

#6

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.

#7

Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.

#8

Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.

#9

Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding „Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the Cites Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.

#11

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten.

#x12

Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout en essentiële oliën, met uitzondering van verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

12.

Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van de verordening van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van één of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder de bepalingen van de verordening vallen.

13.

Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.

14.

Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 1

Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden

§ 2

Veren alsmede nog van veren voorziene huiden of andere delen

15.

Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, zijn de bepalingen alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§ 3

Gedroogde en verse planten, waar passend met inbegrip van bladeren, wortels/wortelstokken, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten

§ 4

Stammen of blokken, planken en vellen fineer

 

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Gewone naam

FAUNA (DIEREN)

CHORDATA (CHORDADIEREN)

MAMMALIA

 

 

 

Zoogdieren

ARTIODACTYLA

 

 

 

Evenhoevigen

Antilocapridae

 

 

 

Gaffelantilopen

Antilocapra americana (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)

 

 

Gaffelantiloop (populatie in Mexico)

Bovidae

 

 

 

Holhoornigen

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax of Mendes-antiloop

 

Ammotragus lervia (II)

 

Manenschaap

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Indische antiloop

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bosbison

Bos gaurus (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die Bos frontalis wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die Bos grunniens wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

 

 

Wilde jak

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die Bubalus bubalis wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

Aziatische buffel

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Laaglandbuffel

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarou

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Berganoa

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Schroefhoorngeit

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Chinese bosgems

Capricornis rubidus (I)

 

 

Rode bosgems

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Cambodjaanse bosgems

Capricornis thar (I)

 

 

Himalaya-bosgems

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brookes duiker

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Zwartrugduiker

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinks duiker

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby’s duiker

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Geelrugduiker

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebraduiker

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuviers gazelle

 

 

Gazella dorcas (III Algerije/Tunesië)

Dorcasgazelle

Gazella leptoceros (I)

 

 

Duingazelle

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Reuzenpaardantiloop

 

Kobus leche (II)

 

Litschie-waterbok

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Rode goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Langstaartgoral

Naemorhedus goral (I)

 

 

Gewone goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Grijze goral

Nanger dama (I)

 

 

Damagazelle

Oryx dammah (I)

 

 

Algazelle

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arabische oryx

 

Ovis ammon (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)

 

Argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Nyan

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argalischaap van de Zwarte Bergen

 

Ovis canadensis (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)

 

Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Cypriotische moeflon

 

Ovis vignei (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)

 

Oerial of steppeschaap

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakh-oerial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetaanse antiloop

 

Philantomba monticola (II)

 

Blauwe duiker

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vietnamese antiloop

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Apennijnengems

 

Saiga borealis (II)

 

Mongoolse saiga-antiloop

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga-antiloop

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Vierhoornantiloop

Camelidae

 

 

 

Kameelachtigen

 

Lama guanicoe (II)

 

Goeanaco

Vicugna vicugna (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populatie in de Primera Región]; en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)

Vicugna vicugna (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië  (1) [de populaties in de provincies Jujuy en Catamarca en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia  (2) [de hele populatie]; Chile  (3) [populatie in de Primera Región]; Peru  (4) [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)

 

Vicuña

Cervidae

 

 

 

Herten

Axis calamianensis (I)

 

 

Filipijns zwijnshert

Axis kuhlii (I)

 

 

Bawean-zwijnshert

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Annam-zwijnshert

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Moerashert

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Afghaans edelhert

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algerije/Tunesië)

Noord-Afrikaans edelhert

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kasjmir-edelhert

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraans damhert

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andesherten

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Midden-Amerikaans spieshert

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Zwarte muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Indochinese muntjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Guatemalteeks waaierstaarthert

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampahert

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ecuadoraanse poedoe

Pudu puda (I)

 

 

Chileense poedoe

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

Rucervus eldii (I)

 

 

Lierhert

Hippopotamidae

 

 

 

Nijlpaarden

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Dwergnijlpaard

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nijlpaard

Moschidae

 

 

 

Muskusherten

Moschus spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)

Moschus spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)

 

Muskusherten

Suidae

 

 

 

Varkens

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Gouden babiroessa of hertzwijn

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola Batu-babiroessa

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Sulawesi-babiroessa

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenge- of Togian-babiroessa

Sus salvanius (I)

 

 

Dwergzwijn

Tayassuidae

 

 

 

Pecari’s

 

Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van Pecari tajacu in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)

 

Pecari’s

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco-pecari

CARNIVORA

 

 

 

Roofdieren

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Kleine panda

Canidae

 

 

 

Hondachtigen

 

 

Canis aureus (III India)

Goudjakhals

Canis lupus (I/II)

(Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die zijn vermeld als Canis lupus familiaris en Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die zijn vermeldCanis lupus familiaris en Canis lupus dingo)

 

Wolf

Canis simensis

 

 

Ethiopische wolf

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabbenetende vos

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Manenwolf

 

Cuon alpinus (II)

 

Aziatische boshond of dhole

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andes-jakhalsvos

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwinvos

 

Lycalopex griseus (II)

 

Argentijnse jakhalsvos

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampajakhalsvos

Speothos venaticus (I)

 

 

Zuid-Amerikaanse boshond

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Bengaalse vos

 

Vulpes cana (II)

 

Grijze vos

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek

Eupleridae

 

 

 

 

Madagaskar-civetkatten

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fretkat of fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Mierencivetkat of kleine falanoek

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka of grote falanoek

Felidae

 

 

 

Katachtigen

 

Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)

 

Katachtigen

Acinonyx jubatus(I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1, van deze verordening)

 

 

Jachtluipaard of cheetah

Caracal caracal(I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Aziatische caracal

Catopuma temminckii (I)

 

 

Aziatische goudkat

Felis nigripes (I)

 

 

Zwartvoetkat

Felis silvestris (II)

 

 

Wilde kat

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys kat

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Bergkat

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla of Amerikaanse tijgerkat

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Euraziatische lynx

Lynx pardinus (I)

 

 

Pardellynx

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Nevelpanter

Panthera leo persica (I)

 

 

Aziatische leeuw

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Luipaard

Panthera tigris (I)

 

 

Tijger

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmerkat

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Bengaalse kat

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomote-kat

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Platkopkat

Prionailurus rubiginosus (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Roestkat

Puma concolor coryi (I)

 

 

Florida-poema

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Costa Ricaanse poema

Puma concolor couguar (I)

 

 

Oostelijke poema

Puma yagouaroundi (I) (Alleen de populaties in Midden-en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Jaguaroendi

Uncia uncia (I)

 

 

Sneeuwpanter

Herpestidae

 

 

 

Mangoesten

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Indische bruine mangoest

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

Indische grijze mangoest

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Indische mangoest

 

 

Herpestes smithii (III India)

Rode mangoest

 

 

Herpestes urva (III India)

Krabbenmangoest

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Gestreepte mangoest

Hyaenidae

 

 

 

Hyena’s

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Aardwolf

Mephitidae

 

 

 

Stinkdieren

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Soerilho

Mustelidae

 

 

 

Marterachtigen

Lutrinae

 

 

 

Otters

 

Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Otters

Aonyx capensis microdon (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Congo-otter

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Zuidelijke zeeotter

Lontra felina (I)

 

 

Chungungo-otter

Lontra longicaudis (I)

 

 

Langstaartotter

Lontra provocax (I)

 

 

Zuidelijke rivierotter

Lutra lutra (I)

 

 

Euraziatische otter

Lutra nippon (I)

 

 

Japanse otter

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Reuzenotter

Mustelinae

 

 

 

Marters en wezels

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grison

 

 

Martes flavigula (III India)

Maleise bonte marter

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Indiase steenmarter

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Zuid-Indiase marter

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Honingdas of ratel

Mustela nigripes (I)

 

 

Zwartvoetbunzing

Odobenidae

 

 

 

Walrussen

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Walrus

Otariidae

 

 

 

Pelsrobben

 

Arctocephalus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Pelsrobben

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernandez-pelsrob

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadeloupe-pelsrob

Phocidae

 

 

 

Zeehonden, robben

 

Mirounga leonina (II)

 

Zuidelijke zeeolifant

Monachus spp. (I)

 

 

Monniksrobben

Procyonidae

 

 

 

Wasbeerachtigen

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Gabbi’s slankbeer

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Cacomistle

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Neusbeer

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Zuid-Braziliaanse neusbeer

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Rolstaartbeer

Ursidae

 

 

 

Beren

 

Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Beren

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Grote panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Maleise beer

Melursus ursinus (I)

 

 

Lippenbeer

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Brilbeer

Ursus arctos (I/II)

(Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort Ursus arctos isabellinus zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II)

 

 

Bruine beer

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kraagbeer

Viverridae

 

 

 

Echte civetkatten

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikaanse civetkat

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ottercivetkat

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Bandcivetkat

 

 

Paguma larvata (III India)

Gemaskerde larvenroller

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Loeak

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdons palmcivetkat

 

Prionodon linsang (II)

 

Gestreepte linsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Gevlekte linsang

 

 

Viverra civettina (III India)

Grote gevlekte civetkat

 

 

Viverra zibetha (III India)

Aziatische civetkat

 

 

Viverricula indica (III India)

Kleine civetkat

CETACEA

 

 

 

Walvisachtigen

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Walvisachtigen

CHIROPTERA

 

 

 

Vleermuizen

Phyllostomidae

 

 

 

Bladneusvleermuizen

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Witstreepvampier

Pteropodidae

 

 

 

Vliegende honden

 

Acerodon spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Schijnkalongs

Acerodon jubatus (I)

 

 

Filipijnse vliegende hond

 

Pteropus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kalongs

Pteropus insularis (I)

 

 

Vliegende hond van Truk

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Vliegende hond van de Comoren

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japanse vliegende hond

Pteropus mariannus (I)

 

 

Vliegende hond van de Marianen

Pteropus molossinus (I)

 

 

Vliegende hond van Pohnpei

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Vliegende hond van Palau

Pteropus pilosus (I)

 

 

Grote vliegende hond van Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Vliegende hond van Rodriguez

Pteropus samoensis (I)

 

 

Vliegende hond van Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pacifische vliegende hond

Pteropus ualanus (I)

 

 

Vliegende hond van Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Vliegende hond van Pemba

Pteropus yapensis (I)

 

 

Vliegende hond van Yap

CINGULATA

 

 

 

Gordeldierachtigen

Dasypodidae

 

 

 

Gordeldieren

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Midden-Amerikaans kaalstaartgordeldier

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier

 

Chaetophractus nationi (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing)

 

Boliviaans harig gordeldier

Priodontes maximus (I)

 

 

Reuzengordeldier

DASYUROMORPHIA

 

 

 

Roofbuideldieren

Dasyuridae

 

 

 

Echte roofbuideldieren

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Langstaartsmalvoetbuidelmuis

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smalvoetbuidelmuis

Thylacinidae

 

 

 

Buidelwolven

Thylacinus cynocephalus (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Buidelwolf

DIPROTODONTIA

 

 

 

Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes

Macropodidae

 

 

 

Kangoeroes en wallaby’s

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Bruine boomkangoeroe

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Zwarte boomkangoeroe

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Westelijke haaskangoeroe

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Gestreepte haaskangoeroe

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Geteugelde spoorstaartkangoeroe

Onychogalea lunata (I)

 

 

Halvemaanspoorstaartkangoeroe

Phalangeridae

 

 

 

Koeskoezen

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Oostelijke koeskoes

 

Phalanger mimicus (II)

 

Zuidelijke koeskoes

 

Phalanger orientalis (II)

 

Grijze koeskoes

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Krämers koeskoes

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Gevlekte koeskoes

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Papoea-koeskoes

Potoroidae

 

 

 

Ratkangoeroes

Bettongia spp. (I)

 

 

Buidelkonijnen

Caloprymnus campestris (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Woestijnratkangoeroe

Vombatidae

 

 

 

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Breedkopwombat

LAGOMORPHA

 

 

 

Haasachtigen

Leporidae

 

 

 

Hazen en konijnen

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Borstelige haas of Assam-konijn

Romerolagus diazi (I)

 

 

Vulkaankonijn

MONOTREMATA

 

 

 

Eierleggende zoogdieren

Tachyglossidae

 

 

 

Mierenegels

 

Zaglossus spp. (II)

 

Vachtegels

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

Buideldassen

Chaeropodidae

 

 

 

Varkenspootbuideldassen

Chaeropus ecaudatus (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Varkenspootbuideldas

Peramelidae

 

 

 

Echte buideldassen

Perameles bougainville (I)

 

 

Gestreepte spitsneusbuideldas

Thylacomyidae

 

 

 

Langoorbuideldassen

Macrotis lagotis (I)

 

 

Grote langoorbuideldas

Macrotis leucura (I)

 

 

Kleine langoorbuideldas

PERISSODACTYLA

 

 

 

Onevenhoevigen

Equidae

 

 

 

Paardachtigen

Equus africanus (I) (Met uitzondering van de gedomesticeerde vorm die Equus asinus wordt genoemd, waarop de bepalingen van deze verordening niet van toepassing zijn)

 

 

Wilde ezel

Equus grevyi (I)

 

 

Grevyzebra

Equus hemionus (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten Equus hemionus hemionus en Equus hemionus khur zijn opgenomen in bijlage I)

 

 

Koelan

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Przewalskipaard

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanns bergzebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

Kaapse bergzebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Neushoorns

Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)

 

 

Neushoorns

 

Ceratotherium simum simum (II) (Alleen de populaties in Zuid-Afrika en Swaziland; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing)

 

Zuidelijke breedlipneushoorn

Tapiridae

 

 

 

Tapirs

Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)

 

 

Tapirs

 

Tapirus terrestris (II)

 

Zuid-Amerikaanse tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

Schubdierachtigen

Manidae

 

 

 

Schubdieren

 

Manis spp. (II)

(Voor Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica en Manis pentadactyla is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Schubdieren

PILOSA

 

 

 

Luiaarden en miereneters

Bradypodidae

 

 

 

Drievingerluiaards

 

Bradypus variegatus (II)

 

Westelijke drievingerluiaard

Megalonychidae

 

 

 

Tweevingerluiaards

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Costa Ricaanse tweevingerluiaard

Myrmecophagidae

 

 

 

Miereneters

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Reuzenmiereneter

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Boommiereneter

PRIMATES

 

 

 

Opperdieren

 

PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Opperdieren

Atelidae

 

 

 

Grijpstaartapen

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba-brulaap

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantelbrulaap

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemalteekse brulaap

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Zwarthandslingeraap

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Roodbuikslingeraap

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Spinaap

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Gele spinaap of gele muriqui

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Geelstaartwolaap

Cebidae

 

 

 

Klauwaapjes

Callimico goeldii (I)

 

 

Springtamarin

Callithrix aurita (I)

 

 

Witoorpenseelaapje

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Geelkoppenseelaapje

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Leeuwaapjes

Saguinus bicolor (I)

 

 

Mantelaapje

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroys tamarin

Saguinus leucopus (I)

 

 

Witvoettamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pinché-aapje

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Geel doodshoofdaapje

Cercopithecidae

 

 

 

Smalneusapen excl. mensapen

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Kuifmangabey

Cercopithecus diana (I)

 

 

Dianameerkat

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Roloway-meerkat

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Zonstaartmeerkat

Colobus satanas (II)

 

 

Zwarte franjeaap

Macaca silenus (I)

 

 

Baardaap

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dril

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

Neusaap

Piliocolobus foai (II)

 

 

Centraal-Afrikaanse rode franjeaap

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa-franjeaap

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibar-franjeaap

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennants franjeaap

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuss’ franjeaap

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tana-franjeaap

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Oegandese rode franjeaap

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollons franjeaap

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawai-langoer

Pygathrix spp. (I)

 

 

Doeklangoeren

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Stompneusapen

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kasjmir-hoelman

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Dussumiers hoelman

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hoelman

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarai-hoelman

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Zwartvoethoelman

Semnopithecus priam (I)

 

 

Ceylon-hoelman

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Berghoelman

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacours langoer

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Tonkin-langoer

Trachypithecus geei (I)

 

 

Goudlangoer

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Ha tinh-langoer

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri-langoer

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laos-langoer of witbrauwlangoer

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Kuiflangoer

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Witkoplangoer

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Shortridges langoer

Cheirogaleidae

 

 

 

Dwerg- en katmaki’s

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Dwergmaki’s, katmaki’s

Daubentoniidae

 

 

 

Vingerdieren

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Vingerdier

Hominidae

 

 

 

Echte mensapen

Gorilla beringei (I)

 

 

Berggorilla

Gorilla gorilla (I)

 

 

Laaglandgorilla

Pan spp. (I)

 

 

Chimpansee en Bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatraanse orang-oetan

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneose orang-oetan

Hylobatidae

 

 

 

Gibbons

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbons

Indriidae

 

 

 

Indri’s, sifaka’s en wolmaki’s

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri’s, sifaka’s en wolmaki’s

Lemuridae

 

 

 

Maki’s

Lemuridae spp. (I)

 

 

Maki’s

Lepilemuridae

 

 

 

Wezelmaki’s

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Wezelmaki’s

Lorisidae

 

 

 

Lori’s

Nycticebus spp. (I)

 

 

Plompe lori’s

Pitheciidae

 

 

 

Sakiachtigen

Cacajao spp. (I)

 

 

Oeakari’s

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Noord-Bahiaanse blonde springaap

Callicebus melanochir (II)

 

 

Noord-Bahiaanse blonde springaap

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Zwarthandspringaap

Callicebus personatus (II)

 

 

Zwartkopspringaap

Chiropotes a lbinasus (I)

 

 

Witneussaki

Tarsiidae

 

 

 

Spookdiertjes

Tarsius spp. (II)

 

 

Spookdiertjes

PROBOSCIDEA

 

 

 

Slurfdieren

Elephantidae

 

 

 

Olifanten

Elephas maximus (I)

 

 

Aziatische olifant

Loxodonta africana (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)

Loxodonta africana (II)

(Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (6); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)

 

Afrikaanse olifant

RODENTIA

 

 

 

Knaagdieren

Chinchillidae

 

 

 

Chinchilla’s

Chinchilla spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing)

 

 

Chinchilla’s

Cuniculidae

 

 

 

Paca’s

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Laaglandpaca

Dasyproctidae

 

 

 

Agoeti’s

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Midden-Amerikaanse agoeti

Erethizontidae

 

 

 

Boomstekelvarkens

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexicaans boomstekelvarken

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Paraguayaans boomstekelvarken

Hystricidae

 

 

 

Stekelvarkens

Hystrix cristata

 

 

Stekelvarken

Muridae

 

 

 

Muizen en ratten

Leporillus conditor (I)

 

 

Langoorhaasrat

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Vale schijnmuis

Xeromys myoides (I)

 

 

Onechte waterrat

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Macdonnells rotsrat

Sciuridae

 

 

 

Eekhoorns

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexicaanse prairiehond

 

 

Marmota caudata (III India)

Langstaartmarmot

 

 

Marmota himalayana (III India)

Himalaya-marmot

 

Ratufa spp. (II)

 

Reuzeneekhoorns

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppes eekhoorn

SCANDENTIA

 

 

 

Boomspitsmuizen

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Boomspitsmuizen

SIRENIA

 

 

 

Zeekoeien

Dugongidae

 

 

 

Doejongs

Dugong dugon (I)

 

 

Doejong

Trichechidae

 

 

 

Lamantijnen

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis en Trichechus manatus zijn opgenomen in bijlage I. Trichechus senegalensis is opgenomen in bijlage II)

 

 

Lamantijnen

AVES

 

 

 

Vogels

ANSERIFORMES

 

 

 

Eendachtigen

Anatidae

 

 

 

Eenden, ganzen en zwanen

Anas aucklandica (I)

 

 

Auckland-taling

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskar-eend

Anas chlorotis (I)

 

 

Nieuw-Zeelandse bruine taling

 

Anas formosa (II)

 

Baikal-taling

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysan-taling

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbell Island-taling

Anas querquedula

 

 

Zomertaling

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Witvleugelboseend

Aythya innotata

 

 

Madagaskar-witoogeend

Aythya nyroca

 

 

Witoogeend

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten)

Branta ruficollis (II)

 

 

Roodhalsgans

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaii-gans

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Muskuseend

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Zwarthalszwaan

 

Dendrocygna arborea (II)

 

West-Indische fluiteend

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Zwartbuikfluiteend

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Rosse fluiteend

Mergus octosetaceus

 

 

Braziliaanse zaagbek

 

Oxyura jamaicensis

 

Rosse stekelstaarteend

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Witkopeend

Rhodonessa caryophyllacea (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Rozekopeend

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Knobbeleend

Tadorna cristata

 

 

Kuifcasarca

APODIFORMES

 

 

 

Salanganen, gierzwaluwen en kolobries

Trochilidae

 

 

 

Kolibries

 

Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kolibries

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bronsstaartheremietkolibrie

CHARADRIIFORMES

 

 

 

Steltlopers, meeuwen, sterns en alken

Burhinidae

 

 

 

Grielen

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Caribische griel

Laridae

 

 

 

Meeuwen en sterns

Larus relictus (I)

 

 

Mongoolse zwartkopmeeuw

Scolopacidae

 

 

 

Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers

Numenius borealis (I)

 

 

Arctische wulp

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Dunbekwulp

Tringa guttifer (I)

 

 

Gevlekte groenpootruiter

CICONIIFORMES

 

 

 

Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo’s

Ardeidae

 

 

 

Reigers

Ardea alba

 

 

Grote zilverreiger

Bubulcus ibis

 

 

Koereiger

Egretta garzetta

 

 

Kleine zilverreiger

Balaenicipitidae

 

 

 

Schoenbekooievaars

 

Balaeniceps rex (II)

 

Schoenbekooievaar

Ciconiidae

 

 

 

Ooievaars

Ciconia boyciana (I)

 

 

Zwartsnavelooievaar

Ciconia nigra (II)

 

 

Zwarte ooievaar

Ciconia stormi

 

 

Storms ooievaar

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Argala-maraboe of Indische maraboe

Mycteria cinerea (I)

 

 

Maleise nimmerzat

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingo’s

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Flamingo’s

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Rode flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibissen en lepelaars

 

Eudocimus ruber (II)

 

Rode ibis

Geronticus calvus (II)

 

 

Kaapse ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Kaalkopibis of heremietibis

Nipponia nippon (I)

 

 

Japanse kuifibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Lepelaar

Pseudibis gigantea

 

 

Reuzenibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

Duifachtigen

Columbidae

 

 

 

Duiven

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Manenduif

Claravis godefrida

 

 

Purperbandgrondduif

Columba livia

 

 

Rotsduif

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro-muskaatduif

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzon-dolksteekduif

 

Goura spp. (II)

 

Kroonduiven

Leptotila wellsi

 

 

Grenada-loopduif

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Mauritius-duif

Streptopelia turtur

 

 

Tortel

CORACIIFORMES

 

 

 

Scharrelvogels

Bucerotidae

 

 

 

Neushoornvogels

 

Aceros spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Jaarvogels

Aceros nipalensis (I)

 

 

Himalaya-jaarvogel

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

Berenicornis spp. (II)

 

Neushoornvogels

 

Buceros spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Neushoornvogels

Buceros bicornis (I)

 

 

Dubbelhoornige neushoornvogel

 

Penelopides spp. (II)

 

Neushoornvogels

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Gehelmde neushoornvogel

 

Rhyticeros spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Neushoornvogels

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Kleine jaarvogel

CUCULIFORMES

 

 

 

Koekoekachtigen

Musophagidae

 

 

 

Toerako’s

 

Tauraco spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Helmtoerako’s

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermans toerako

FALCONIFORMES

 

 

 

Dagroofvogels

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en één in bijlage C opgenomen soort van de familie Cathartidae; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)

 

Dagroofvogels

Accipitridae

 

 

 

Haviken, arenden en gieren

Accipiter brevipes (II)

 

 

Balkansperwer

Accipiter gentilis (II)

 

 

Havik

Accipiter nisus (II)

 

 

Sperwer

Aegypius monachus (II)

 

 

Monniksgier

Aquila adalberti (I)

 

 

Spaanse keizersarend

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Steenarend

Aquila clanga (II)

 

 

Bastaardarend

Aquila heliaca (I)

 

 

Keizersarend

Aquila pomarina (II)

 

 

Schreeuwarend

Buteo buteo (II)

 

 

Buizerd

Buteo lagopus (II)

 

 

Ruigpootbuizerd

Buteo rufinus (II)

 

 

Arendbuizerd

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Cubaanse langsnavelwouw

Circaetus gallicus (II)

 

 

Slangenarend

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bruine kiekendief

Circus cyaneus (II)

 

 

Blauwe kiekendief

Circus macrourus (II)

 

 

Steppekiekendief

Circus pygargus (II)

 

 

Grauwe kiekendief

Elanus caeruleus (II)

 

 

Grijze wouw

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskar-slangenarend

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammergier

Gyps fulvus (II)

 

 

Vale gier

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)

 

 

Zeearenden

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpij

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Havikarend

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Dwergarend

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Salvins bonte buizerd

Milvus migrans (II) (Met uitzondering van Milvus migrans lineatus die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Zwarte wouw

Milvus milvus (II)

 

 

Rode wouw

Neophron percnopterus (II)

 

 

Aasgier

Pernis apivorus (II)

 

 

Wespendief

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Apenarend

Cathartidae

 

 

 

Gieren van de Nieuwe Wereld

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Californische condor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Koningsgier

Vultur gryphus (I)

 

 

Andes-condor

Falconidae

 

 

 

Valken

Falco araeus (I)

 

 

Seychellen-torenvalk

Falco biarmicus (II)

 

 

Lannervalk

Falco cherrug (II)

 

 

Sakervalk

Falco columbarius (II)

 

 

Smelleken

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonora’s valk

Falco jugger (I)

 

 

Indische lannervalk

Falco naumanni (II)

 

 

Kleine torenvalk

Falco newtoni (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)

 

 

Madagaskar-torenvalk

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Barbarijse valk

Falco peregrinus (I)

 

 

Slechtvalk

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritius-torenvalk

Falco rusticolus (I)

 

 

Giervalk

Falco subbuteo (II)

 

 

Boomvalk

Falco tinnunculus (II)

 

 

Torenvalk

Falco vespertinus (II)

 

 

Roodpootvalk

Pandionidae

 

 

 

Visarenden

Pandion haliaetus (II)

 

 

Visarend

GALLIFORMES

 

 

 

Hoenderachtigen

Cracidae

 

 

 

Hokko’s en sjakohoenders

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Blauwknobbelhokko

Crax blumenbachii (I)

 

 

Roodsnavelhokko

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Geelknobbelhokko

 

Crax fasciolata

 

Maskerhokko

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Knobbelhokko

 

 

Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala en Honduras)

Bruine hokko

Mitu mitu (I)

 

 

Mesbekpauwies

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gehoornde goean

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Bruine chachalaca

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Helmhokko

Penelope albipennis (I)

 

 

Witvleugelgoean

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Kuifsjakohoen

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Berggoean

Pipile jacutinga (I)

 

 

Spix’ fluitgoean

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidad-blauwkeelgoean

Megapodiidae

 

 

 

Grootpoothoenders

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Hamerhoen

Phasianidae

 

 

 

Fazantachtigen

 

Argusianus argus (II)

 

Argusfazant

Catreus wallichii (I)

 

 

Wallichs fazant

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Noordwest-Mexicaanse boomkwartel

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Witte oorfazant

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Bruine oorfazant

 

Gallus sonneratii (II)

 

Sonnerats hoen

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Bloedfazant

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalaya-glansfazant

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Chinese glansfazant

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Sclaters glansfazant

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edwards’ fazant

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnamese vuurrugfazant

Lophura imperialis (I)

 

 

Keizerfazant

Lophura swinhoii (I)

 

 

Swinhoe’s fazant

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Pauwkalkoen

Odontophorus strophium

 

 

Witkeeltandkwartel

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalaya-patrijs

 

Pavo muticus (II)

 

Groene pauw

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Spiegelpauw

 

Polyplectron germaini (II)

 

Germains spiegelpauw

 

Polyplectron malacense (II)

 

Maleise spiegelpauw

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawan-spiegelpauw

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Schleiermachers pauwfazant

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Gekuifde argusfazant

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elliots fazant

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Humes fazant

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikadofazant

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspisch berghoen

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetaans berghoen

Tragopan blythii (I)

 

 

Blyths saterhoen

Tragopan caboti (I)

 

 

Cabots saterhoen

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Westelijk saterhoen

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Rood saterhoen

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Attwaters prairiehoen

GRUIFORMES

 

 

 

Kraanvogels en rallen

Gruidae

 

 

 

Kraanvogels

 

Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kraanvogels

Grus americana (I)

 

 

Trompetkraanvogel

Grus canadensis (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten Grus canadensis nesiotes en Grus canadensis pulla zijn opgenomen in bijlage I)

 

 

Canadese kraanvogel

Grus grus (II)

 

 

Kraanvogel

Grus japonensis (I)

 

 

Chinese kraanvogel

Grus leucogeranus (I)

 

 

Siberische witte kraanvogel

Grus monacha (I)

 

 

Monnikskraanvogel

Grus nigricollis (I)

 

 

Zwarthalskraanvogel

Grus vipio (I)

 

 

Withalskraanvogel

Otididae

 

 

 

Trappen

 

Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Trappen

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indische trap

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Macqueens kraagtrap

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Kraagtrap

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Baardtrap

Otis tarda (II)

 

 

Grote trap

Sypheotides indicus (II)

 

 

Kleine Indische trap

Tetrax tetrax (II)

 

 

Kleine trap

Rallidae

 

 

 

Rallen

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Lord Howe-ral

Rhynochetidae

 

 

 

Kagoes

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagoe

PASSERIFORMES

 

 

 

Zangvogels

Atrichornithidae

 

 

 

Doornkruipers

Atrichornis clamosus (I)

 

 

West-Australische doornkruiper

Cotingidae

 

 

 

Cotinga’s

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amazone-parasolvogel

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Ecuadoraanse parasolvogel

Cotinga maculata (I)

 

 

Halsbandcotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Rotshanen

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Zwartpurperen cotinga

Emberizidae

 

 

 

Gorzen

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Groene kardinaal

 

Paroaria capitata (II)

 

Geelsnavelkardinaal

 

Paroaria coronata (II)

 

Roodkuifkardinaal

 

Tangara fastuosa (II)

 

Veelkleurige tangara

Estrildidae

 

 

 

Astrilden

 

Amandava formosa (II)

 

Olijfastrilde

 

Lonchura fuscata

 

Bruine rijstvogel

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rijstvogel

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Gordelamadine

Fringillidae

 

 

 

Vinken

Carduelis cucullata (I)

 

 

Kapoetsensijs

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Geelwangsijs

Hirundinidae

 

 

 

Zwaluwen

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Siantara-zwaluw

Icteridae

 

 

 

Troepialen

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Saffraantroepiaal

Meliphagidae

 

 

 

Honingeters

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Helmhoningeter

Muscicapidae

 

 

 

Vliegenvangers

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguez-struikzanger

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruecks niltava

Dasyornis broadbenti litoralis (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Borstelvogel

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Westelijke borstelvogel

 

Garrulax canorus (II)

 

Witbrauwlijstergaai

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taiwanese gaailijster

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Zilveroortimalia

 

Leiothrix lutea (II)

 

Japanse nachtegaal

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-timalia

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Witnekkaalkopkraai

Picathartes oreas (I)

 

 

Grijsnekkaalkopkraai

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mascarenen-paradijsvliegenvanger

Paradisaeidae

 

 

 

Paradijsvogels

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradijsvogels

Pittidae

 

 

 

Pitta’s

 

Pitta guajana (II)

 

Blauwstaartpitta

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurneys pitta

Pitta kochi (I)

 

 

Kochs pitta

 

Pitta nympha (II)

 

Chinese pitta

Pycnonotidae

 

 

 

Buulbuuls

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Geelkruinbuulbuul

Sturnidae

 

 

 

Spreeuwen

 

Gracula religiosa (II)

 

Beo

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali-spreeuw

Zosteropidae

 

 

 

Brilvogels

Zosterops albogularis (I)

 

 

Witkeelbrilvogel

PELECANIFORMES

 

 

 

Pelikaanachtigen

Fregatidae

 

 

 

Fregatvogels

Fregata andrewsi (I)

 

 

Witbuikfregatvogel

Pelecanidae

 

 

 

Pelikanen

Pelecanus crispus (I)

 

 

Kroeskoppelikaan

Sulidae

 

 

 

Jan-van-genten

Papasula abbotti (I)

 

 

Abbotts gent

PICIFORMES

 

 

 

Spechtachtigen

Capitonidae

 

 

 

Baardvogels

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Toekanbaardvogel

Picidae

 

 

 

Spechten

Campephilus imperialis (I)

 

 

Keizerspecht

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Witbuikspecht

Ramphastidae

 

 

 

Toekans

 

 

Baillonius bailloni (III Argentinië)

Goudtoekan

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Zwarte toekan

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentinië)

Buinoorarassari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Groene arassari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentinië)

Roodborsttoekan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Zwavelborsttoekan

 

Ramphastos toco (II)

 

Reuzentoekan

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Roodsnaveltoekan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Groefsnaveltoekan

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentinië)

Vleksnavelpepervreter

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

Futen

Podicipedidae

 

 

 

Futen

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlan-fuut

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

Stormvogelachtigen

Diomedeidae

 

 

 

Albatrossen

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Stellers albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papegaaiachtigen

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus en Psittacula krameri, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)

 

Papegaaiachtigen

Cacatuidae

 

 

 

Kaketoes

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Goffins kaketoe

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipijnse kaketoe

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molukken-kaketoe

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kleine geelkuifkaketoe

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmkaketoe

Loriidae

 

 

 

Lori’s

Eos histrio (I)

 

 

Diadeemlori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)

 

 

Vinilori’s

Psittacidae

 

 

 

Papegaaien en parkieten

Amazona arausiaca (I)

 

 

Roodkeelamazone

Amazona auropalliata (I)

 

 

Geelnekamazone

Amazona barbadensis (I)

 

 

Geelvleugelamazone

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Roodstaartamazone

Amazona finschi (I)

 

 

Finchs amazone

Amazona guildingii (I)

 

 

Sint Vincent- of koningsamazone

Amazona imperialis (I)

 

 

Keizeramazone

Amazona leucocephala (I)

 

 

Cubaanse amazone

Amazona oratrix (I)

 

 

Geelkopamazone

Amazona pretrei (I)

 

 

Roodbrilamazone

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Roodkruinamazone

Amazona tucumana (I)

 

 

Tucuman-amazone

Amazona versicolor (I)

 

 

Sint Lucia-amazone

Amazona vinacea (I)

 

 

Wijnkleurige amazone

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Groenwangamazone

Amazona vittata (I)

 

 

Portoricaanse amazone

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Hyacinthara’s

Ara ambiguus (I)

 

 

Buffons ara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Blauwkeelara

Ara macao (I)

 

 

Geelvleugelara

Ara militaris (I)

 

 

Soldatenara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Roodwangara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spix’ ara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Geelvoorhoofdkakariki

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Roodvoorhoofdkakariki

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Coxens dubbeloogvijgpapegaai

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Hoornparkiet

Guarouba guarouba (I)

 

 

Goudparkiet

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Oranjebuikparkiet

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Geeloorparkiet

Pezoporus occidentalis (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Australische nachtpapegaai

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Grondpapegaai

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Roodkappapegaai

Primolius couloni (I)

 

 

Blauwkopara

Primolius maracana (I)

 

 

Illigers ara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Goudschouderparkiet

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kapparkiet

Psephotus pulcherrimus (mogelijk uitgestorven) (I)

 

 

Paradijsparkiet

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritius-papegaai

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Blauwkeelconure

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Dikbekpapegaaien

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo of uilpapegaai

RHEIFORMES

 

 

 

Nandoes

Rheidae

 

 

 

Nandoes

Pterocnemia pennata (I) (Met uitzondering van Pterocnemia pennata pennata, die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Darwins nandoe

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darwins nandoe (Patagonische ondersoort)

 

Rhea americana (II)

 

Nandoe

SPHENISCIFORMES

 

 

 

Pinguïns

Spheniscidae

 

 

 

Pinguïns

 

Spheniscus demersus (II)

 

Zwartvoetpinguin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldtpinguin

STRIGIFORMES

 

 

 

Uilen

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Uilen

Strigidae

 

 

 

Echte uilen

Aegolius funereus (II)

 

 

Ruigpootuil

Asio flammeus (II)

 

 

Velduil

Asio otus (II)

 

 

Ransuil

Athene noctua (II)

 

 

Steenuil

Bubo bubo (II) (Met uitzondering van Bubo bubo bengalensis die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Oehoe

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Dwerguil

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Bossteenuil

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Grote dwergooruil

Ninox natalis (I)

 

 

Christmas Island-valkuil

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boeboek

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Sneeuwuil

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke-dwergooruil

Otus scops (II) (Met uitzondering van Otus scops sengalensis en Otus scops sunia die in bijlage B zijn opgenomen)

 

 

Dwergooruil

Strix aluco (II)

 

 

Bosuil

Strix nebulosa (II)

 

 

Laplanduil

Strix uralensis (II) (Met uitzondering van Strix uralensis davidi die in bijlage B is opgenomen)

 

 

Oeraluil

Surnia ulula (II)

 

 

Sperweruil

Tytonidae

 

 

 

Kerkuilen

Tyto alba (II)

 

 

Kerkuil

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskar-grasuil

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

Struisvogels

Struthionidae

 

 

 

Struisvogels

Struthio camelus (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)

 

 

Struisvogel

TINAMIFORMES

 

 

 

Tinamoes of stuithoenders

Tinamidae

 

 

 

Tinamoes of stuithoenders

Tinamus solitarius (I)

 

 

Kluizenaarstuithoen

TROGONIFORMES

 

 

 

Trogons

Trogonidae

 

 

 

Trogons

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal

REPTILIA

 

 

 

Reptielen

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilachtigen

 

CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Krokodilachtigen

Alligatoridae

 

 

 

Alligators en kaaimannen

Alligator sinensis (I)

 

 

Chinese alligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apaporis-brilkaaiman

Caiman latirostris (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B)

 

 

Breedsnuitkaaiman

Melanosuchus niger (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)

 

 

Zwarte kaaiman

Crocodylidae

 

 

 

Krokodillen

Crocodylus acutus (I) (Met uitzondering van de populatie in Cuba, die is opgenomen in bijlage B)

 

 

Spitssnuitkrokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Pantserkrokodil

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoco-krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipijnse krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize en in Mexico die in bijlage B zijn opgenomen, met een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld).

Nd

 

Bultkrokodil

Crocodylus niloticus (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, de Verenigde Republiek Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Nijlkrokodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Moeraskrokodil

Crocodylus porosus (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië and Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)

 

 

Zeekrokodil

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Cubaanse of ruitkrokodil

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siamese krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Breedvoorhoofdkrokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Onechte gaviaal

Gavialidae

 

 

 

Gavialen

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Ganges-gaviaal

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

Brughagedisachtigen

Sphenodontidae

 

 

 

Brughagedissen

Sphenodon spp. (I)

 

 

Brughagedissen

SAURIA

 

 

 

Hagedissen

Agamidae

 

 

 

Agamen

 

Uromastyx spp. (II)

 

Doornstaartagamen

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleons

 

Bradypodion spp. (II)

 

Dwergkameleons

 

Brookesia spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Kortstaartdwergkameleons

Brookesia perarmata (I)

 

 

Pantserdwergkameleon

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskar-kameleons

 

Chamaeleo spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Echte kameleons

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Gewone kameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskar-kameleons

 

Kinyongia spp. (II)

 

Dwergkameleons

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Dwergkamaleons

Cordylidae

 

 

 

Gordelstaarthagedissen

 

Cordylus spp. (II)

 

Echte gordelstaarthagedissen

Gekkonidae

 

 

 

Gekko’s

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Slangeneiland-gekko

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nieuw-Zeeland)

Nieuw-Zeelandse gekko’s

 

 

Naultinus spp. (III Nieuw-Zeeland)

Nieuw-Zeelandse boomgekko’s

 

Phelsuma spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Daggekko’s

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Round Island-daggekko

 

Uroplatus spp. (II)

 

Platstaartgekko’s

Helodermatidae

 

 

 

Korsthagedissen

 

Heloderma spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies)

 

Gila-monster en Mexicaanse korsthagedis

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Guatemalteekse korsthagedis

Iguanidae

 

 

 

Leguanen

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Galapagos-zeeleguaan

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fiji-leguanen

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagos-landleguanen

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Utila stekelstaartleguanen

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Roatan stekelstaartleguanen

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Aguandalstekelstaartleguanen

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Guatemala stekelstaartleguanen

Cyclura spp. (I)

 

 

Ringstaartleguanen

 

Iguana spp. (II)

 

Leguanen

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Padhagedis

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

San Esteban-chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

Echte hagedissen

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simony’s hagedis

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Balearen-hagedis

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pityusen-hagedis

Scincidae

 

 

 

Skinks

 

Corucia zebrata (II)

 

Grijpstaartskink

Teiidae

 

 

 

Krokodilstaarthagedissen en teju’s

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilstaarthagedis

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaaimanteju’s

 

Tupinambis spp. (II)

 

Reuzenteju’s

Varanidae

 

 

 

Varanen

 

Varanus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Varanen

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengaalse varaan

Varanus flavescens (I)

 

 

Gele varaan

Varanus griseus (I)

 

 

Woestijnvaraan

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo-varaan

Varanus nebulosus (I)

 

 

Nevelvaraan

Varanus olivaceus (II)

 

 

Grays varaan

Xenosauridae

 

 

 

Knobbelhagedissen

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Chinese krokodilstaarthagedis

SERPENTES

 

 

 

Slangen

Boidae

 

 

 

Boa’s

 

Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Boa’s

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskar-boa’s

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentijnse boa constrictor

Epicrates inornatus (I)

 

 

Gewone slanke boa

Epicrates monensis (I)

 

 

Mona-boa

Epicrates subflavus (I)

 

 

Gele slanke boa

Eryx jaculus (II)

 

 

Kleine zandboa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskar-hondskopboa

Bolyeriidae

 

 

 

Round Island-boa’s

 

Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Round Island-boa’s

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Round Island-boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

Dussumiers boa

Colubridae

 

 

 

Ringslangen

 

 

Atretium schistosum (III India)

Indiase kielrugslang

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Hondskopwaterslang

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Reuzenwaterslang

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indische eierslang

 

Ptyas mucosus (II)

 

Oosterse rattenslang

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Visslang

Elapidae

 

 

 

Cobra’s en koraalslangen

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Breedkopslang

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantische koraalslang

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Midden-Amerikaanse koraalslang

 

Naja atra (II)

 

Chinese brilslang

 

Naja kaouthia (II)

 

Indiase brilslang

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmese brilslang

 

Naja naja (II)

 

Brilslang of cobra

 

Naja oxiana (II)

 

Centraal-Aziatische brilslang

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipijnse brilslang

 

Naja sagittifera (II)

 

Andamanen-brilslang

 

Naja samarensis (II)

 

Samar-brilslang

 

Naja siamensis (II)

 

Indochinese brilslang

 

Naja sputatrix (II)

 

Spuwende brilslang

 

Naja sumatrana (II)

 

Sumatraanse brilslang

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Koningscobra

Loxocemidae

 

 

 

Spitskoppythons

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Spitskoppythons

Pythonidae

 

 

 

Pythons

 

Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Pythons

Python molurus molurus (I)

 

 

Tijgerpython

Tropidophiidae

 

 

 

Bosslangen

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Bosslangen

Viperidae

 

 

 

Adders

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Zuid-Amerikaanse ratelslang

 

Crotalus durissusunicolor

 

Aruba-ratelslang

 

 

Daboia russelii (III India)

Russells adder

Vipera latifii

 

 

Latifi’s adder

Vipera ursinii (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)

 

 

Spitssnuitadder

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagners adder

TESTUDINES

 

 

 

Schildpadden

Carettochelyidae

 

 

 

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad

Chelidae

 

 

 

Slangenhalsschildpadden

 

Chelodina mccordi (II)

 

Slangenhalsschildpad

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Onechte spitskopschildpad

Cheloniidae

 

 

 

Zeeschildpadden

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Zeeschildpadden

Chelydridae

 

 

 

Bijtschildpadden

 

 

Macrochelys temminckii (III Verenigde Staten van Amerika)

Alligatorschildpad of gierschildpad

Dermatemydidae

 

 

 

Tabasco-schildpadden

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasco-schildpad

Dermochelyidae

 

 

 

Lederschildpadden

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Lederschildpad

Emydidae

 

 

 

Doos- en moerasschildpadden

 

Chrysemys picta

 

Westelijke sierschildpad

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Amerikaanse bosschildpad

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Muhlenbergs schildpad

 

 

Graptemys spp. (III Verenigde Staten van Amerika)

Zaagrug- of landkaartschildpadden

 

Terrapene spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Doosschildpadden

Terrapene coahuila (I)

 

 

Mexicaanse doosschildpad

 

Trachemys scripta elegans

 

Roodwangsierschildpad

Geoemydidae

 

 

 

Aardschildpadachtigen

Batagur affinis (I)

 

 

Zuidelijke rivierschildpad

Batagur baska (I)

 

 

Batagur of tuntong

 

Batagur spp. (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Aziatische doosschildpadden

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Driekielstraalschildpad

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

Spenglers aardschildpad

 

Heosemys annandalii (II)

 

Tempelschildpad

 

Heosemys depressa (II)

 

Arakan-aardschildpad

 

Heosemys grandis (II)

 

Reuzenaardschildpad

 

Heosemys spinosa (II)

 

Gestekelde aardschildpad

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Sulawesi-aardschildpad

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Maleisische slakkeneter

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Rijstveldschildpad

 

Mauremys annamensis (II)

 

Annamese schildpad

 

 

Mauremys iversoni (III China)

Iversons moerasschildpad

 

 

Mauremys megalocephala (III China)

Grootkopdriekielschildpad

 

Mauremys mutica (II)

 

Gele moerasschildpad

 

 

Mauremys nigricans (III China)

Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

Pritchards moerasschildpad

 

 

Mauremys reevesii (III China)

Chinese driekielschildpad

 

 

Mauremys sinensis (III China)

Chinese streepnekschildpad

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Driekielaardschildpad

Morenia ocellata (I)

 

 

Achterindische pauwoogmoerasschildpad

 

Notochelys platynota (II)

 

Maleise platrugschildpad

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

Gleufbek-streepnekschildpad

 

 

Ocadia philippeni (III China)

Philippens streepnekschildpad

 

Orlitia borneensis (II)

 

Borneo-rivierschildpad

 

Pangshura spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Dakschildpadden

Pangshura tecta (I)

 

 

Indische dakschildpad

 

 

Sacalia bealei (III China)

Beales pauwoogschildpad

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

Chinese schijnoogschildpad

 

 

Sacalia quadriocellata (III China)

Vieroogschildpad

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Zwarte dikkopschildpad

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Filipijnse aardschildpad

Platysternidae

 

 

 

Grootkopschildpadden

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Grootkopschildpad

Podocnemididae

 

 

 

Scheenplaatschildpadden

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskar-scheenplaatschildpad

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad

 

Podocnemis spp. (II)

 

Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden

Testudinidae

 

 

 

Landschildpadden

 

Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor Geochelone sulcata is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)

 

Landschildpadden

Astrochelys radiata (I)

 

 

Stralenschildpad

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Madagaskar-schildpad

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagos-landschildpad

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Mexicaanse reuzengofferschildpad

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Pannenkoekschildpad

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometrische landschildpad

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagaskar-spinschildpad

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskar-platstaartschildpad

Testudo graeca (II)

 

 

Moorse landschildpad

Testudo hermanni (II)

 

 

Griekse landschildpad

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Kleinmanns landschildpad

Testudo marginata (II)

 

 

Klokschildpad

Trionychidae

 

 

 

Drieklauw- en weekschildpadden

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Zuidoost-Aziatische weekschildpad

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Zwarte drieklauwschildpad

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Ganges-drieklauwschildpad

Aspideretes hurum (I)

 

 

Pauwoogdrieklauwschildpad

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Heilige drieklauwschildpad

 

Chitra spp. (II)

 

Smalkopweekschildpadden

 

Lissemys punctata (II)

 

Indische klepweekschildpad

 

Lissemys scutata (II)

 

Burmese klepweekschildpad

 

 

Palea steindachneri (III China)

Halskwabweekschildpad

 

Pelochelys spp. (II)

 

Reuzenweekschildpadden

 

 

Pelodiscus axenaria (III China)

Hunan-weekschildpad

 

 

Pelodiscus maackii (III China)

Amoer-weekschildpad

 

 

Pelodiscus parviformis (III China)

Chinese weekschildpad

 

 

Rafetus swinhoei (III China)

Yangtze-weekschildpad

AMPHIBIA

 

 

 

Amfibieën

ANURA

 

 

 

Kikkers en padden

Bufonidae

 

 

 

Padden

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Malcolms Ethiopische padden

Atelopus zeteki (I)

 

 

Bonte klompvoetkikker

Bufo periglenes (I)

 

 

Gouden pad

Bufo superciliaris (I)

 

 

Wenkbrauwpad

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Levendbarende padden

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Nimba-padden

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Osgoods Ethiopische padden

Dendrobatidae

 

 

 

Gifkikkers

 

Allobates femoralis (II)

 

Dijvlekgifkikker

 

Allobates zaparo (II)

 

Zaparo-gifkikker

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Blauwbuikgifkikker

 

Dendrobates spp. (II)

 

Boomgifkikkers

 

Epipedobates spp. (II)

 

Bodemgifkikkers

 

Phyllobates spp. (II)

 

Pijlgifkikkers

Hylidae

 

 

 

Boomkikkers

 

Agalychnis spp. (II)

 

Oogmakikikkers

Mantellidae

 

 

 

Gouden prachtkikkers

 

Mantella spp. (II)

 

Gouden prachtkikkers

Microhylidae

 

 

 

Tomaatkikkers

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Tomaatkikker

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Gottlebes smalbekkikker

Ranidae

 

 

 

Echte kikkers

 

Conraua goliath

 

Goliathkikker

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Zesteenkikker

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tijgerkikker

 

Rana catesbeiana

 

Stierkikker

Rheobatrachidae

 

 

 

Maagbroedende kikkers

 

Rheobatrachus spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Maagbroedende kikkers

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Zuidelijke maagbroedende kikker

CAUDATA

 

 

 

Salamanders

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotls

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Achaque

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Reuzensalamanders

Andrias spp. (I)

 

 

Reuzensalamanders

Salamandridae

 

 

 

Echte salamanders

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Luristan beeksalamander

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Kraakbeenvissen

LAMNIFORMES

 

 

 

Haringhaaien

Cetorhinidae

 

 

 

Reuzenhaaien

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Reuzenhaai

Lamnidae

 

 

 

Makreelhaaien

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Mensenhaai

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

Bakerhaaien

Rhincodontidae

 

 

 

Walvishaaien

 

Rhincodon typus (II)

 

Walvishaai

RAJIFORMES

 

 

 

Roggen

Pristidae

 

 

 

Zaagroggen

Pristidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)

 

 

Zaagroggen

 

Pristis microdon (II) (Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, hoofdzakelijk voor instandhoudingsdoelstellingen en voor zover deze dieren bestemd zijn voor passende en aanvaardbare aquaria. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing)

 

Zoetwaterzaagrog

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Straalvinnige vissen

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

Steurachtigen

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Steurachtigen

Acipenseridae

 

 

 

Steuren

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Kortsnuitsteur

Acipenser sturio (I)

 

 

Gewone steur

ANGUILLIFORMES

 

 

 

Palingachtigen

Anguillidae

 

 

 

Palingen

 

Anguilla anguilla (II)

 

Europese paling of aal

CYPRINIFORMES

 

 

 

Karperachtigen

Catostomidae

 

 

 

Zuigkarpers

Chasmistes cujus (I)

 

 

Zuigkarper

Cyprinidae

 

 

 

Echte karpers

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Afrikaanse blinde barbeel

Probarbus jullieni (I)

 

 

Julliens barbeel

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

Beentongvissen

Osteoglossidae

 

 

 

Echte beentongvissen

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Aziatische beentongvis

PERCIFORMES

 

 

 

Baarsachtigen

Labridae

 

 

 

Lipvissen

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Napoleonvis

Sciaenidae

 

 

 

Ombervissen

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Macdonalds trommelvis

SILURIFORMES

 

 

 

Meervalachtigen

Pangasiidae

 

 

 

Reuzenmeervallen

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Reuzenmeerval

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

Zeenaaldachtigen

Syngnathidae

 

 

 

Zeenaalden en zeepaardjes

 

Hippocampus spp. (II)

 

Zeepaardjes

SARCOPTERYGII

 

 

 

Kwastvinnige vissen

CERATODONTIFORMES

 

 

 

Australische longvissen

Ceratodontidae

 

 

 

Australische longvissen

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australische longvis

COELACANTHIFORMES

 

 

 

Coelacantachtigen

Latimeriidae

 

 

 

Coelacanten

Latimeria spp. (I)

 

 

Coelacanten

ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Zeekomkommers

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

Zeekomkommers

Stichopodidae

 

 

 

Zeekomkommers

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Bruine zeekomkommer

ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)

ARACHNIDA

 

 

 

Spinachtigen

ARANEAE

 

 

 

Spinnen

Theraphosidae

 

 

 

Vogelspinnen

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Tarantula

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Mexicaanse grijze tarantula

 

Brachypelma spp. (II)

 

Vogelspinnen

SCORPIONES

 

 

 

Schorpioenen

Scorpionidae

 

 

 

Schorpioenen

 

Pandinus dictator (II)

 

Dictatorschorpioen

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Senegalese reuzenschorpioen

 

Pandinus imperator (II)

 

Keizerschorpioen

INSECTA

 

 

 

Insecten

COLEOPTERA

 

 

 

Kevers

Lucanidae

 

 

 

Vliegende herten

 

 

Colophon spp. (III Zuid-Afrika)

Kaapse vliegende herten

Scarabaeidae

 

 

 

Bladsprietkevers

 

Dynastes satanas (II)

 

Satanaskever

LEPIDOPTERA

 

 

 

Vlinders en motten

Papilionidae

 

 

 

Pages en pauwogen

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Sri Lanka-roospage

 

Atrophaneura palu

 

Palu-roospage

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Malabar-roospage

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Bhutan-koninginnenpages

 

Graphium sandawanum

 

Apo-koninginnenpage

 

Graphium stresemanni

 

Seram-koninginnenpage

 

Ornithoptera spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)

 

Vogelvleugelvlinders

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Alexandra’s vogelvleugelvlinder

 

Papilio benguetanus

 

Filipijnse pauwoog

Papilio chikae (I)

 

 

Luzon-pauwoog

 

Papilio esperanza

 

Oaxacan-pauwoog

Papilio homerus (I)

 

 

Homeruspauwoog

Papilio hospiton (I)

 

 

Corsicaanse pauwoog

 

Papilio morondavana

 

Madagaskar-keizerpauwoog

 

Papilio neumoegeni

 

Sumba-pauwoog

 

Parides ascanius

 

Rio de Janeiro-pauwoog

 

Parides hahneli

 

Hahnels Amazone-pauwoog

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollovlinder

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Kaiser-i-hindvlinders

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Vogelvleugelvlinders

 

Troides spp. (II)

 

Gouden vogelvleugelvlinders

ANNELIDA (GELEDE WORMEN)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Bloedzuigers

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

 

 

 

Bloedzuigers

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Noordelijke medicinale bloedzuiger

 

Hirudo verbana (II)

 

Zuidelijke medicinale bloedzuiger

MOLLUSCA (WEEKDIEREN)

BIVALVIA

 

 

 

Tweekleppigen

MYTILOIDA

 

 

 

Zeemossels

Mytilidae

 

 

 

Echte mossels

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Steenboorder

UNIONOIDA

 

 

 

Zoetwatermossels

Unionidae

 

 

 

Echte zoetwatermossels

Conradilla caelata (I)

 

 

Vogelvleugelparelmossel

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Westelijke waaierschelp

Dromus dromas (I)

 

 

Dromedarisparelmossel

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Curtis’ parelmossel

Epioblasma florentina (I)

 

 

Geelbloesemparelmossel

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Sampsons parelmossel

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Purperen kattenpootmossel

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Groenbloesemparelmossel

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Taanbloesemparelmossel

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Knobbelbloesemparelmossel

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Zwelbloesemparelmossel

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Bruinbloesemparelmossel

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Fijnstraal-varkensteenparelmossel

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Glanzende varkensteenparelmossel

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Higgins’ oogparelmossel

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Roze slijkmossel

Lampsilis satur (I)

 

 

Gewone boekparelmossel

Lampsilis virescens (I)

 

 

Alabama-lampmossel

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Witte wrattenrugparelmossel

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Oranjevoetpuistmossel

 

Pleurobema clava (II)

 

Klompschelpparelmossel

Pleurobema plenum (I)

 

 

Ruige varkensteenparelmossel

Potamilus capax (I)

 

 

Dikboekparelmossel

Quadrula intermedia (I)

 

 

Cumberland-apensnoetparelmossel

Quadrula sparsa (I)

 

 

Appalachen-apensnoetparelmossel

Toxolasma cylindrellus (I)

 

 

Bleke lilliputparelmossel

Unio nickliniana (I)

 

 

Nicklins parelmossel

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Tampico-parelmossel

Villosa trabalis (I)

 

 

Cumberland-boonparelmossel

VENEROIDA

Tridacnidae

 

 

 

Doopvontschelpen

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Doopvontschelpen

GASTROPODA

 

 

 

Buikpotigen of slakken

MESOGASTROPODA

Strombidae

 

 

 

Kroonslakken

 

Strombus gigas (II)

 

Karko of roze vleugelhoorn

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

 

 

 

Hawaï-boomslakken

Achatinella spp. (I)

 

 

Kleine agaatslakken

Camaenidae

 

 

 

Groenslakken

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Groenslak

CNIDARIA (HOLTEDIEREN)

ANTHOZOA

 

 

 

Koralen en zeeanemonen

ANTIPATHARIA

 

 

 

Doornkoralen

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Doornkoralen

GORGONACEAE

 

 

 

Hoornkoralen

Coralliidae

 

 

 

Bloedkoralen

 

 

Corallium elatius (III China)

Momo-bloedkoraal

 

 

Corallium japonicum (III China)

Japans bloedkoraal

 

 

Corallium konjoi (III China)

Konjoi-bloedkoraal

 

 

Corallium secundum (III China)

Engelhuidbloedkoraal

HELIOPORACEA

Helioporidae

 

 

 

Blauwe koralen

 

Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort Heliopora coerulea) (7)

 

Blauwe koralen

SCLERACTINIA

 

 

 

Echte koralen

 

 

SCLERACTINIA spp. (II) (7)

 

Echte koralen

STOLONIFERA

 

 

 

Buiskoralen

Tubiporidae

 

 

 

Orgelpijpkoralen

 

Tubiporidae spp. (II) (7)

 

Orgelpijpkoralen

HYDROZOA

 

 

 

Poliepen

MILLEPORINA

Milleporidae

 

 

 

Brandkoralen of vuurkoralen

 

Milleporidae spp. (II) (7)

 

Brandkoralen of vuurkoralen

STYLASTERINA

Stylasteridae

 

 

 

Kantkoralen

 

Stylasteridae spp. (II) (7)

 

Kantkoralen

FLORA (PLANTEN)

AGAVACEAE

 

 

 

Agavefamilie

Agave parviflora (I)

 

 

Santa Cruz-streepagave

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Koningin Victoria-agave

 

Nolina interrata (II)

 

San Diego-berengras

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Narcisfamilie

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Sneeuwklokjes

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Leliën des velds

ANACARDIACEAE

 

 

 

Pruikenboomfamilie

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Jabihy

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Tabily

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Hoodia’s

 

Pachypodium spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4

 

Madagaskar-palmen

Pachypodium ambongense (I)

 

 

Olifantromppalm

Pachypodium baronii (I)

 

 

Sleutelbloempalm

Pachypodium decaryi (I)

 

 

Hanenspoorbloempalm

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Slangenwortel-duivelspeper

ARALIACEAE

 

 

 

Klimopfamilie

 

Panax ginseng (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #3

 

Ginseng

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Amerikaanse ginseng

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucariafamilie

Araucaria araucana (I)

 

 

Apenverdriet

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberisfamilie

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Indische alruinwortel

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeliafamilie

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Harris’ tillandsia

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Kamms tillandsia

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

Kautsky’s tillandsia

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Maury’s tillandsia

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

Sprengels tillandsia

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

Sucre-tillandsia

 

Tillandsia xerographica (II) #4

 

Xerografie-tillandsia

CACTACEAE

 

 

 

Cactusfamilie

 

CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en Pereskia spp., Pereskiopsis spp. en Quiabentia spp.) (8) #4

 

Cactussen

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Levendesteencactussen

Astrophytum asterias (I)

 

 

Stercactus

Aztekium ritteri (I)

 

 

Aztekencactus

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Zwijnspeldenkussen

Discocactus spp. (I)

 

 

Schijfcactussen

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Lindsays egelcactus

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Lamsstaartcactus

Escobaria minima (I)

 

 

Nellie Cory’s cactus

Escobaria sneedii (I)

 

 

Sneeds speldenkussen

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Biggencactus

Mammillaria solisioides (I)

 

 

Pitayta

Melocactus conoideus (I)

 

 

Kegelvormige Turksemutscactus

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

Prachtborstelige Turksemutscactus

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Wollige wassteel-Turksemutscactus

Melocactus paucispinus (I)

 

 

Geringstekelige Turksemutscactus

Obregonia denegrii (I)

 

 

Artisjokcactus

Pachycereus militaris (I)

 

 

Teddybeercactus

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Brady’s speldenkussen

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Knowltons cactus

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Paradines cactus

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Peebles’ navajocactus

Pediocactus sileri (I)

 

 

Silers speldenkussen

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Bijltjescactussen

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

Tobuschs vishaakcactus

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Acuña-cactus

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

Uinta Basin-cactus

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

Lloyds vlindercactus

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Mesa Verde-cactus

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

Tonopah-vishaakcactus

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

Papierstekelvishaakcactus

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Great Basin-vishaakcactus

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Wrights vishaakcactus

Strombocactus spp. (I)

 

 

Tolcactussen

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Turbinecactussen

Uebelmannia spp. (I)

 

 

Uebelmanns cactussen

CARYOCARACEAE

 

 

 

Caryocarfamilie

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Knoflookboom

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asterfamilie (composieten)

Saussurea costus (I) (Ook S. lappa, Aucklandia lappa of A. costus genoemd)

 

 

COST, kutki of kuth

CRASSULACEAE

 

 

 

Vetplantenfamilie

 

Dudleya stolonifera (II)

 

Laguna Beach-liveforever

 

Dudleya traskiae (II)

 

Santa Barbara-liveforever

CUCURBITACEAE

 

 

 

Komkommerfamilie