22.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/1


VERORDENING (EU) Nr. 440/2010 VAN DE COMMISSIE

van 21 mei 2010

betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name op artikel 24, lid 2, en artikel 37, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een fabrikant, importeur of downstreamgebruiker van een stof in een mengsel kan het Europees Agentschap voor chemische stoffen, hierna het „Agentschap” genoemd, verzoeken een andere chemische naam te mogen gebruiken.

(2)

Voor deze verzoeken op grond van artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt een vergoeding geheven.

(3)

Een fabrikant, importeur of downstreamgebruiker kan bij het Agentschap een voorstel tot harmonisering van de indeling en etikettering van een stof indienen, mits voor de betrokken gevarenklasse of onderverdeling daarvan geen vermelding is opgenomen in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(4)

In de in artikel 37, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 bedoelde gevallen moeten dergelijke voorstellen vergezeld gaan van een vergoeding.

(5)

De hoogte van de vergoedingen aan het Agentschap en de voorschriften voor de betaling ervan, moeten worden vastgesteld.

(6)

De hoogte van de vergoedingen moet worden afgestemd op de werkzaamheden die het Agentschap uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet verrichten en de opbrengsten ervan moeten, in combinatie met de andere inkomstenbronnen van het Agentschap krachtens artikel 96, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (2), toereikend zijn om de kosten van de verrichte diensten te dekken.

(7)

In de „Small Business Act” voor Europa (3) heeft de Europese Unie de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) centraal gesteld in de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. Voor de toekomstige welvaart van de EU is het daarom van doorslaggevend belang dat zij gebruik kan maken van de groei- en innovatiemogelijkheden van kmo’s. De naleving van administratieve voorschriften is voor kmo’s, in vergelijking met grotere bedrijven, echter een buitenproportionele belasting. Daarom is het passend lagere vergoedingen van kmo’s te verlangen.

(8)

Het is passend om gebruik te maken van de definities in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (4).

(9)

De lagere vergoedingen voor voorstellen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering moeten binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening worden geëvalueerd om na te gaan of zij moeten worden aangepast of afgeschaft.

(10)

Deze verordening moet zo spoedig mogelijk in werking treden, omdat al sinds de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1272/2008 op 20 januari 2009 verzoeken om een andere chemische naam te mogen gebruiken en voorstellen tot harmonisatie van de indeling en etikettering van stoffen bij het Agentschap kunnen worden ingediend.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening wordt de hoogte vastgesteld van de vergoedingen die het Europees Agentschap voor chemische stoffen, hierna het „Agentschap” genoemd, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 in rekening brengt, alsmede de voorschriften voor de betaling ervan.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)   „kmo”: een kleine, middelgrote of micro-onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

2)   „middelgrote onderneming”: een middelgrote onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

3)   „kleine onderneming”: een kleine onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

4)   „micro-onderneming”: een micro-onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG.

HOOFDSTUK II

VERGOEDINGEN

Artikel 3

Vergoedingen voor verzoeken om een andere chemische naam te mogen gebruiken

1.   Het Agentschap brengt overeenkomstig bijlage I een vergoeding in rekening voor een verzoek krachtens artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 om voor een stof in maximaal vijf mengsels een andere chemische naam te mogen gebruiken.

2.   Wanneer het verzoek door een kmo wordt gedaan, brengt het Agentschap overeenkomstig bijlage I een lagere vergoeding in rekening.

3.   Voor het gebruik van de andere chemische naam van de stof krachtens artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor aanvullende mengsels, wordt overeenkomstig bijlage I, afdeling 3, een aanvullende vergoeding in rekening gebracht tot een maximum van tien aanvullende mengsels; voor elke tien volgende aanvullende mengsels wordt dezelfde aanvullende vergoeding in rekening gebracht.

4.   De datum waarop het Agentschap de voor het verzoek in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van ontvangst van het verzoek.

Artikel 4

Vergoedingen voor de indiening van voorstellen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering van een stof

1.   Het Agentschap brengt overeenkomstig bijlage II een vergoeding in rekening voor de indiening van voorstellen tot harmonisatie van de indeling en etikettering krachtens artikel 37, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.   Wanneer het voorstel door een kmo wordt gedaan, brengt het Agentschap overeenkomstig bijlage II een lagere vergoeding in rekening.

3.   De datum waarop het Agentschap de voor het voorstel in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van ontvangst van het voorstel.

Artikel 5

Lagere vergoedingen

1.   Een natuurlijk of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding overeenkomstig artikel 3 of 4, stelt het Agentschap daarvan bij de indiening van het verzoek in kennis.

2.   Het Agentschap kan op ieder moment bewijsstukken verlangen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor een lagere vergoeding wordt voldaan.

3.   Wanneer een natuurlijk of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding, niet kan aantonen dat hij daar recht op heeft, brengt het Agentschap de volledige vergoeding in rekening.

Wanneer een natuurlijk of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding, reeds de lagere vergoeding heeft betaald maar niet kan aantonen dat hij daar recht op heeft, brengt het Agentschap het verschil met de volledige vergoeding in rekening.

HOOFDSTUK III

BETALINGEN

Artikel 6

Wijze van betaling

1.   De vergoedingen worden betaald in euro.

2.   De betalingen worden pas verricht nadat het Agentschap een factuur heeft verstrekt.

3.   De betalingen worden verricht door het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van het Agentschap over te schrijven.

Artikel 7

Identificatie van de betaling

1.   Bij elke betaling moet het factuurnummer worden vermeld.

2.   Wanneer niet kan worden vastgesteld waarvoor de betaling is gedaan, stelt het Agentschap een termijn vast waarbinnen de betaler schriftelijk het doel van de betaling moet mededelen. Wanneer het Agentschap niet binnen die termijn van het doel van de betaling in kennis is gesteld, wordt de betaling als ongeldig beschouwd en wordt het betrokken bedrag aan de betaler terugbetaald.

Artikel 8

Betaaldatum

De datum waarop het volledige bedrag van de betaling op de bankrekening van het Agentschap is bijgeschreven, geldt als datum van betaling.

Artikel 9

Terugbetaling van te veel betaalde bedragen

1.   De regels voor de terugbetaling aan de betaler van te veel betaalde bedragen voor vergoedingen worden vastgesteld door de uitvoerend directeur van het Agentschap en op de website van het Agentschap bekendgemaakt.

Wanneer echter het te veel betaalde bedrag minder dan 100 EUR bedraagt en de betrokkene niet uitdrukkelijk om terugbetaling heeft verzocht, wordt het te veel betaalde bedrag niet terugbetaald.

2.   Te veel betaalde bedragen kunnen niet dienen voor toekomstige betalingen aan het Agentschap.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

Voorlopige schatting

Bij de schatting van de totale ontvangsten en uitgaven voor het volgende financiële jaar krachtens artikel 96, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 verstrekt de raad van bestuur van het Agentschap een specifieke voorlopige schatting van de ontvangsten uit vergoedingen, die gescheiden is van inkomsten uit subsidies van de Gemeenschap.

Artikel 11

Aanpassingen

1.   De in deze verordening vastgestelde vergoedingen worden elk jaar aangepast aan het inflatiepercentage dat wordt gemeten met behulp van het Europese indexcijfer van de consumptieprijzen dat door Eurostat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad (5) wordt bekendgemaakt. De eerste aanpassing vindt plaats op 1 juni 2011.

2.   De lagere vergoeding voor voorstellen voor een geharmoniseerde indeling en etikettering die door kmo’s worden gedaan, wordt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening geëvalueerd.

3.   De Commissie toetst deze verordening ook voortdurend aan nieuwe gegevens die van belang zijn voor de aannamen waarop de schatting van de ontvangsten en uitgaven van het Agentschap is gebaseerd.

4.   Uiterlijk op 1 januari 2013 beoordeelt de Commissie deze verordening teneinde haar zo nodig te wijzigen, met name gelet op de kosten van het Agentschap.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 mei 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(3)  COM(2008) 394 definitief.

(4)  PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

(5)  PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1.


BIJLAGE I

Vergoedingen voor verzoeken krachtens artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Afdeling 1 —   Standaardvergoeding voor een stof in maximaal vijf mengsels

4 000 EUR

Afdeling 2 —   Lagere vergoedingen voor kmo’s voor een stof in maximaal vijf mengsels

2.1.   Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

2 800 EUR

2.2.   Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

1 600 EUR

2.3.   Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

400 EUR

Afdeling 3 —   Vergoeding voor het gebruik van een andere chemische naam per tien aanvullende mengsels

3.1.   Standaardvergoeding

500 EUR

3.2.   Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

350 EUR

3.3.   Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

200 EUR

3.4.   Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

100 EUR


BIJLAGE II

Vergoedingen voor de indiening van voorstellen krachtens artikel 37, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Afdeling 1 —   Standaardvergoeding

12 000 EUR

Afdeling 2 —   Lagere vergoedingen voor kmo’s

2.1.   Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

8 400 EUR

2.2.   Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

4 800 EUR

2.3.   Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

1 200 EUR