30.4.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 162/40


VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE

van 28 april 2004

tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (1), en met name op artikel 5, lid 1,

Na raadpleging van het register overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 733/2002,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De eerste uitvoeringsfasen van het .eu-topniveaudomein (TLD), dat krachtens Verordening (EG) nr. 733/2002 zal worden gecreëerd, zijn voltooid door de aanwijzing van een binnen de Gemeenschap gevestigde rechtspersoon voor het bestuur en beheer van de functie van register van het .eu-TLD. Het register, dat bij Beschikking 2003/375/EG van de Commissie (2) is aangewezen, dient een organisatie zonder winstoogmerk te zijn die op basis van kostendekking en tegen betaalbare prijzen dient te functioneren en diensten dient te verstrekken.

(2)

Het aanvragen van een domeinnaam moet langs elektronische weg door middel van een eenvoudige, snelle en efficiënte procedure via geaccrediteerde registrators in alle officiële talen van de instellingen van de Gemeenschap mogelijk zijn.

(3)

De accreditering van registrators dient door het register te worden uitgevoerd door middel van een procedure die een eerlijke en open concurrentie tussen registrators waarborgt. Het accrediteringsproces dient objectief, doorzichtig en niet-discriminerend te zijn. Alleen partijen die voldoen aan bepaalde fundamentele technische eisen die door het register worden vastgesteld, dienen voor accreditering in aanmerking te komen.

(4)

De registrators mogen alleen aanvragen voor de registratie van domeinnamen aanvaarden die na hun accreditering zijn ingediend en dienen deze aanvragen in chronologische volgorde van ontvangst door te zenden.

(5)

Teneinde een betere bescherming van de rechten van de consument te waarborgen, en onverminderd de communautaire voorschriften inzake bevoegdheid en toepasselijk recht, dient het toepasselijk recht in geschillen tussen registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

(6)

De registrators dienen hun klanten nauwkeurige contactgegevens te vragen, zoals hun volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens over een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de technische toepassing van de domeinnaam.

(7)

Het beleid van het register dient het gebruik van al de officiële talen van de Gemeenschap te bevorderen.

(8)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 733/2002 kunnen de lidstaten verlangen dat hun officiële naam en de naam waaronder zij gewoonlijk bekendstaan, uitsluitend door hun nationale regering rechtstreeks onder het .eu-TLD mogen worden geregistreerd. Landen waarvan wordt verwacht dat deze na mei 2004 tot de Europese Unie zullen toetreden, moeten hun officiële naam en de naam waaronder zij gewoonlijk bekendstaan kunnen blokkeren, zodat zij op een later tijdstip kunnen worden geregistreerd.

(9)

Een lidstaat dient te worden gemachtigd een exploitant aan te wijzen die zijn officiële naam en de naam waaronder hij gewoonlijk bekendstaat, als domeinnaam zal registreren. Evenzo dient de Commissie te worden gemachtigd domeinnamen te selecteren die door de instellingen van de Gemeenschap zullen worden gebruikt en de exploitant van deze domeinnamen aan te wijzen. Het register dient de bevoegdheid te krijgen een aantal gespecificeerde domeinnamen voor zijn operationele functies te reserveren.

(10)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 733/2002 hebben verschillende lidstaten de Commissie en de andere lidstaten in kennis gesteld van een beperkte lijst van algemeen erkende namen die betrekking hebben op geografische en/of geopolitieke begrippen van hun politieke of territoriale organisatie. Deze lijsten bevatten namen die hetzij niet mogen worden geregistreerd, hetzij alleen overeenkomstig de regels van het overheidsbeleid onder een domein op het tweede niveau mogen worden geregistreerd. De namen op deze lijsten vallen niet onder het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.

(11)

Het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” dient het basisbeginsel te zijn voor de oplossing van geschillen tussen houders van oudere rechten gedurende de stapsgewijze registratie. Na de afsluiting van de stapsgewijze registratie dient bij de toewijzing van domeinnamen het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” te worden gehanteerd.

(12)

Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. Het register dient ervoor te zorgen dat de validering van de rechten gebeurt door aangewezen validators. Op basis van door de aanvragers verstrekt bewijsmateriaal dienen de validators de rechten te beoordelen waarop voor een bepaalde naam aanspraak wordt gemaakt. Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn, die elk oudere rechten hebben, dient de toewijzing van die naam vervolgens op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” te gebeuren.

(13)

Het register dient een passende depotovereenkomst te sluiten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en er met name voor te zorgen dat het bij herdelegatie of andere onvoorziene omstandigheden mogelijk is met een minimale verstoring diensten te blijven verstrekken aan de plaatselijke internetwereld. Het register dient ook te voldoen aan de relevante voorschriften, beginselen, richtsnoeren en beste praktijken inzake gegevensbescherming, met name inzake de hoeveelheid en de aard van de gegevens in de „WHOIS”-databank. Domeinnamen die door een rechterlijke instantie van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of strijdig met de openbare orde worden beschouwd, dienen te worden geblokkeerd en uiteindelijk te worden ingetrokken, zodra de beslissing van de rechterlijke instantie definitief wordt. Registratie van dergelijke domeinnamen in de toekomst dient te worden geblokkeerd.

(14)

Bij overlijden of insolventie van de houder van een domeinnaam dient de domeinnaam, wanneer er bij het verstrijken van de registratieperiode geen initiatief tot overdracht is genomen, gedurende 40 kalenderdagen te worden geschorst. Wanneer de erfgenamen of beheerders de naam gedurende deze periode niet hebben geregistreerd, dient deze voor algemene registratie beschikbaar te komen.

(15)

Domeinnamen moeten om een beperkt aantal gespecificeerde redenen door het register kunnen worden ingetrokken, nadat de houder van de domeinnaam de gelegenheid heeft gekregen afdoende maatregelen te nemen. Domeinnamen moeten ook door middel van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution — ADR) kunnen worden ingetrokken.

(16)

Het register dient een ADR-procedure in te voeren waarin rekening wordt gehouden met de internationale beste praktijken op dit gebied en met name met de toepasselijke aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) om ervoor te zorgen dat speculatieve en onrechtmatige registratie zo veel mogelijk wordt vermeden.

(17)

Het register dient op basis van objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende criteria aanbieders van diensten te selecteren die over afdoende deskundigheid beschikken. Bij ADR dient een minimum aan eenvormige procedurele voorschriften in acht te worden genomen, die vergelijkbaar zijn met de voorschriften in het eenvormige beleid voor de beslechting van geschillen (Uniform Dispute Resolution Policy — UDRP) dat door de Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) is vastgesteld.

(18)

Gelet op de ophanden zijnde uitbreiding van de Europese Unie is het volstrekt noodzakelijk dat het bij deze verordening vastgestelde stelsel van regels met betrekking tot het overheidsbeleid onmiddellijk in werking treedt.

(19)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor communicatie, dat is ingesteld bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad (3),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I   ONDERWERP

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden de regels vastgesteld met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein (TLD) en de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 733/2002.

HOOFDSTUK II   BEGINSELEN INZAKE REGISTRATIE

Artikel 2

In aanmerking komende partijen en algemene beginselen inzake registratie

Een in aanmerking komende partij, zoals vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002, kan één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD registreren.

Onverminderd hoofdstuk IV wordt het gebruik van een specifieke domeinnaam toegewezen aan de in aanmerking komende partij wier aanvraag het eerst op technisch juiste wijze en in overeenstemming met deze verordening door het register is ontvangen. Voor de toepassing van deze verordening wordt naar dit criterium van eerste ontvangst verwezen als het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd, is deze zonder te zijn verlengd, niet meer beschikbaar voor registratie totdat de registratie verstrijkt of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.

Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, worden domeinnamen rechtstreeks onder het .eu-TLD geregistreerd.

De registratie van een domeinnaam is alleen geldig nadat de aanvrager de vergoeding daarvoor heeft betaald.

Onder het .eu-TLD geregistreerde domeinnamen zijn alleen overdraagbaar aan partijen die voor registratie van domeinnamen onder het .eu-TLD in aanmerking komen.

Artikel 3

Aanvragen tot registratie van domeinnamen

De aanvraag tot registratie van een domeinnaam bevat te allen tijde:

a)

de naam en het adres van de partij die de aanvraag indient;

b)

een bevestiging langs elektronische weg van de partij die de aanvraag indient, dat deze voldoet aan de algemene criteria voor in aanmerking komende partijen die worden vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002;

c)

een verklaring langs elektronische weg van de partij die de aanvraag indient, dat de aanvraag tot registratie van de domeinnaam, voorzover haar bekend, te goeder trouw wordt ingediend en geen inbreuk maakt op rechten van een derde;

d)

een verbintenis langs elektronische weg van de partij die de aanvraag indient, dat deze alle voorwaarden voor registratie in acht zal nemen, met inbegrip van het in hoofdstuk VI omschreven beleid inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen.

Elke wezenlijke onjuistheid in de onder a) tot en met d) vermelde gegevens vormt een inbreuk op de voorwaarden voor registratie.

Controles op de geldigheid van de aanvragen voor registratie door het register gebeuren na de registratie op initiatief van het register of naar aanleiding van een geschil over de registratie van de desbetreffende domeinnaam, met uitzondering van aanvragen die tijdens de stapsgewijze registratieprocedure uit hoofde van de artikelen 10, 12 en 14 worden ingediend.

Artikel 4

Accreditering van registrators

Alleen door het register geaccrediteerde registrators mogen diensten voor de registratie van namen onder het .eu-TLD aanbieden.

De procedure voor de accreditering van registrators wordt door het register vastgesteld. Deze procedure dient redelijk, doorzichtig en niet-discriminerend te zijn en doeltreffende en eerlijke mededingingsvoorwaarden te waarborgen.

Registrators moeten toegang hebben tot en gebruikmaken van de geautomatiseerde registratiesystemen van het register. Het register kan daarnaast nog andere fundamentele technische eisen voor de accreditering van registrators stellen.

Het register kan registrators verzoeken de registratievergoedingen, die jaarlijks op basis van een redelijke evaluatie van de markt door het register worden vastgesteld, vooraf te betalen.

De procedure voor accreditering, de voorwaarden voor de accreditering van registrators en de lijst van geaccrediteerde registrators worden door het register in een gemakkelijk toegankelijke vorm openbaar gemaakt.

Elke registrator wordt door een overeenkomst met het register verplicht de voorwaarden van de accreditering na te leven en met name te voldoen aan de in deze verordening vastgelegde beginselen van het overheidsbeleid.

Artikel 5

Bepalingen inzake registrators

Overeenkomsten tussen de registrator en de registreerder van een domeinnaam kunnen, onverminderd alle voorschriften inzake bevoegdheid en toepasselijk recht, niet een ander recht dan het recht van een van de lidstaten als toepasselijk recht aanwijzen, noch een andere instantie voor de beslechting van geschillen dan die welke overeenkomstig artikel 23 is geselecteerd door het register, noch een buiten de Gemeenschap gevestigde arbitrage-instantie of rechterlijke instantie aanwijzen.

Een registrator die meer dan één aanvraag tot registratie voor dezelfde naam ontvangt, dient deze aanvragen in de chronologische volgorde waarin deze zijn ontvangen, bij het register in.

Alleen na de datum van accreditering ontvangen aanvragen worden bij het register ingediend.

De registrators vragen alle aanvragers dat zij nauwkeurige en betrouwbare contactgegevens verstrekken van ten minste één natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de technische toepassing van de domeinnaam die wordt aangevraagd.

Registrators kunnen overeenkomstig het toepasselijke nationale en communautaire recht keurmerk-, authentificatie- en trustmarkregelingen ontwikkelen om het vertrouwen van de consument in de betrouwbaarheid van informatie die beschikbaar is onder een door hen geregistreerde domeinnaam, te bevorderen.

HOOFDSTUK III   TALEN EN GEOGRAFISCHE BEGRIPPEN

Artikel 6

Talen

De registratie van domeinnamen onder het .eu-TLD begint enkel nadat het register de Commissie heeft meegedeeld dat het indienen van aanvragen voor de registratie van domeinnamen en mededelingen over beslissingen aangaande registratie in alle officiële en werktalen van de instellingen van de Gemeenschap, hierna „officiële talen” genoemd, mogelijk zijn.

Het register zorgt ervoor dat alle mededelingen van het register die gevolgen hebben voor de rechten van een partij in verband met een registratie, zoals de toekenning, de overdracht, de annulering of de intrekking van een domeinnaam, in alle officiële talen mogelijk zijn.

Het register voert de registratie van domeinnamen in alle alfabetische tekens van de officiële talen uit, wanneer er afdoende internationale normen beschikbaar worden.

Het register is niet verplicht taken uit te voeren met gebruikmaking van andere talen dan de officiële talen.

Artikel 7

Procedure voor gereserveerde geografische en geopolitieke namen

De bezwaren tegen de lijsten van algemeen erkende namen overeenkomstig artikel 5, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 733/2002 worden ingediend bij de leden van het bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2002/21/EG ingestelde Comité voor communicatie en bij de directeur-generaal van het directoraat-generaal Informatiemaatschappij van de Commissie. De leden van het Comité voor communicatie en de directeur-generaal kunnen voor deze kennisgevingen andere contactpunten aanwijzen.

De kennisgeving van bezwaren en de aanwijzing van contactpunten gebeuren in de vorm van elektronische post, bezorging door een koerier of in eigen persoon of bezorging door de post bij een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

Nadat eventuele bezwaren zijn opgelost, publiceert het register op zijn website twee lijsten van namen. De ene lijst bevat de namen waarvan de Commissie heeft meegedeeld dat zij „niet registreerbaar” zijn. De andere lijst bevat de namen waarvan de Commissie het register in kennis heeft gesteld dat zij „uitsluitend onder een domein op het tweede niveau registreerbaar” zijn.

Artikel 8

Landnamen en alfa-2-codes die voor landen staan

De lidstaten kunnen verlangen dat hun officiële naam en de naam waaronder zij gewoonlijk bekendstaan in één of meer van de officiële communautaire talen (van de Gemeenschap, zoals uitgebreid in mei 2004), niet door andere personen dan de nationale regering rechtstreeks onder het .eu-TLD worden geregistreerd. Daartoe zendt elke lidstaat of toetredende staat de Commissie binnen twee maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een lijst van de namen waarvan reservering verlangd wordt, alsmede een aanduiding van de instantie die de nationale regering bij de registratie van de namen zal vertegenwoordigen.

De Commissie stelt het register in kennis van de namen die worden gereserveerd en de instanties die de nationale regeringen bij de registratie van de namen vertegenwoordigen.

De kandidaat-lidstaten die niet in mei 2004 tot de Europese Unie zullen toetreden, en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte die geen lidstaat zijn, kunnen verlangen dat hun officiële naam en de naam waaronder zij gewoonlijk bekendstaan in hun eigen taal of een van de officiële talen, met ingang van mei 2004 niet rechtstreeks onder het .eu-TLD worden geregistreerd. Daartoe kunnen deze landen de Commissie binnen twee maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een lijst zenden van de namen die niet mogen worden geregistreerd.

De Commissie stelt het register in kennis van de namen die niet mogen worden geregistreerd.

Alfa-2-codes die voor landen staan, mogen niet worden gebruikt om domeinnamen rechtstreeks onder het .eu-TLD te registreren.

Artikel 9

Domeinnamen op het tweede niveau voor geografische en geopolitieke namen

De registratie van geografische en geopolitieke begrippen als domeinnaam overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002 kan worden aangeboden door een lidstaat die de namen heeft meegedeeld. Dit kan gebeuren onder elke domeinnaam die door deze lidstaat is geregistreerd.

De Commissie kan het register verzoeken de domeinnamen rechtstreeks onder het .eu-TLD in te voeren om door de instellingen en instanties van de Gemeenschap te worden gebruikt. Na de inwerkingtreding van deze verordening en uiterlijk een week voor het begin van de in hoofdstuk IV bedoelde stapsgewijze registratieperiode stelt de Commissie het register in kennis van de namen die dienen te worden gereserveerd en van de instanties die de instellingen en instanties van de Gemeenschap bij de registratie van de namen vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK IV   STAPSGEWIJZE REGISTRATIE

Artikel 10

In aanmerking komende partijen en namen die zij kunnen registreren

1.   De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen.

Onder „oudere rechten” wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn, ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken.

Onder „overheidsinstanties” wordt verstaan: instellingen en instanties van de Gemeenschap, nationale en plaatselijke regeringen, regeringsinstanties, publiekrechtelijke autoriteiten, organisaties en instanties en internationale en intergouvernementele organisaties.

2.   De registratie op basis van oudere rechten omvat de registratie van de volledige naam waarvoor de oudere rechten bestaan, zoals deze wordt geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat dergelijke rechten bestaan.

3.   De registratie door een overheidsinstantie kan de volledige naam van de overheidsinstantie omvatten of het letterwoord dat in het algemeen wordt gebruikt. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van een bepaald geografisch gebied, kunnen ook de volledige naam van het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de naam waaronder het gebied gewoonlijk bekendstaat, registreren.

Artikel 11

Speciale tekens

Bij de registratie van volledige namen die bestaan uit verschillende woorden of woorddelen die door spaties worden gescheiden, wordt identiteit geacht te bestaan met deze volledige namen wanneer de overeenkomstige domeinnaam wordt gevormd door de woorden of woorddelen met een koppelteken te verbinden of zonder spatie aan elkaar te schrijven.

Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd.

De in de tweede alinea bedoelde tekens en leestekens omvatten:

 

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ' , . ?

Indien de naam met oudere rechten letters met extra toevoegingen bevat die niet in ASCII-code kunnen worden gereproduceerd, zoals ä, é of ñ, worden, onverminderd artikel 6, derde alinea, de betrokken letters gereproduceerd zonder deze toevoegingen (zoals a, e en n) of worden zij vervangen door gebruikelijk aanvaarde spellingen (zoals ae). In alle andere opzichten dient de domeinnaam identiek te zijn aan de woorddelen of woorden in de naam met oudere rechten.

Artikel 12

Beginselen voor stapsgewijze registratie

1.   De stapsgewijze registratie begint niet vóór 1 mei 2004 en uitsluitend wanneer aan het vereiste van artikel 6, eerste alinea, wordt voldaan en de in artikel 8 bedoelde periode is verstreken.

Het register publiceert ten minste twee maanden van tevoren de datum waarop de stapsgewijze registratie begint, en stelt alle geaccrediteerde registrators daarvan in kennis.

Het register publiceert op zijn website twee maanden voor het begin van de stapsgewijze registratie een gedetailleerde beschrijving van alle technische en administratieve maatregelen die het zal gebruiken om een juist, eerlijk en technisch verantwoord beheer van de stapsgewijze registratie te waarborgen.

2.   De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.

De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden.

Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.

Gedurende het tweede deel van de stapsgewijze registratie kunnen de namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en de namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd, als domeinnaam worden aangevraagd door de houders van oudere rechten op deze namen.

3.   In de aanvraag tot registratie van een domeinnaam op basis van oudere rechten uit hoofde van artikel 10, leden 1 en 2, wordt een verwijzing opgenomen naar de rechtsgrondslag in het nationale of communautaire recht voor het recht op de naam, alsmede andere relevante informatie zoals het registratienummer van een merk, informatie over de publicatie in een staatsblad of staatscourant en informatie over de registratie bij beroeps- of bedrijfsverenigingen en kamers van koophandel.

4.   Het register kan voor aanvragen tot registratie van een domeinnaam een aanvullende vergoeding in rekening brengen, mits deze uitsluitend dient ter dekking van de kosten die bij toepassing van dit hoofdstuk worden gemaakt. Het register kan afhankelijk van de complexiteit van het voor de validering van oudere rechten benodigde proces gedifferentieerde vergoedingen in rekening brengen.

5.   Aan het einde van de stapsgewijze registratie wordt op kosten van het register een onafhankelijke controle uitgevoerd en worden de bevindingen aan de Commissie meegedeeld. De controleur wordt na raadpleging van de Commissie door het register aangewezen. De controle is bedoeld ter bevestiging dat het register in de periode van stapsgewijze registratie in operationeel en technisch opzicht op eerlijke, adequate en verantwoorde wijze het beheer heeft gevoerd.

6.   Voor de beslechting van geschillen over domeinnamen zijn de in hoofdstuk VI opgenomen regels van toepassing.

Artikel 13

Selectie van validators

Validators zijn rechtspersonen die binnen het grondgebied van de Gemeenschap gevestigd zijn. Validators zijn instanties die goed bekendstaan en afdoende deskundigheid hebben. Het register selecteert de validators op objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze en zorgt daarbij voor een zo ruim mogelijke geografische spreiding. Het register verlangt dat de validator de validering op een objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze uitvoert.

De lidstaten zorgen voor de validering van de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen. Daartoe zenden de lidstaten de Commissie binnen twee maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een duidelijke vermelding van de adressen waaraan het documentatiemateriaal ter verificatie dient te worden verzonden. De Commissie stelt het register van deze adressen in kennis.

Het register publiceert op zijn website informatie over de validators.

Artikel 14

Validering en registratie van gedurende de stapsgewijze registratie ontvangen aanvragen

Alle aanspraken op oudere rechten uit hoofde van artikel 10, leden 1 en 2, moeten controleerbaar zijn aan de hand van schriftelijk bewijsmateriaal dat de rechten aantoont op grond van het recht krachtens hetwelk zij bestaan.

Het register blokkeert na ontvangst van de aanvraag de desbetreffende domeinnaam, totdat de validering is uitgevoerd of de termijn voor ontvangst van de documentatie is verstreken. Ingeval het register gedurende de periode van stapsgewijze registratie meer dan een aanspraak op dezelfde domeinnaam ontvangt, worden de aanvragen in strikt chronologische volgorde behandeld.

Het register stelt een databank beschikbaar met informatie over de domeinnamen waarvoor tijdens de procedure voor stapsgewijze registratie een aanvraag is ingediend, de aanvragers, de registrator die de aanvraag heeft ingediend, de termijn voor de indiening van valideringsdocumenten en latere aanspraken op de namen.

Elke aanvrager dient schriftelijk bewijsmateriaal in waaruit blijkt dat hij de houder van de oudere rechten op de betrokken naam is waarop hij aanspraak maakt. Het bewijsmateriaal wordt ingediend bij een door het register aangewezen validator. De aanvrager dient het materiaal op zodanige wijze in, dat het binnen 40 dagen na de indiening van de aanvraag voor de domeinnaam door de validator wordt ontvangen. Wanneer het documentatiemateriaal niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt de aanvraag voor de domeinnaam afgewezen.

De validator voorziet het documentatiemateriaal na ontvangst van een tijdstempel.

De validator onderzoekt de aanvragen voor een bepaalde domeinnaam in de volgorde waarin de aanvragen door het register zijn ontvangen.

De validator onderzoekt of de aanvrager die als eerste in aanmerking komt voor de beoordeling van een domeinnaam en die het schriftelijk bewijsmateriaal vóór het verstrijken van de termijn heeft ingediend, oudere rechten op de naam heeft. Indien het schriftelijk bewijsmateriaal niet tijdig is ontvangen of indien de validator concludeert dat de oudere rechten niet door dit bewijsmateriaal worden bevestigd, stelt hij het register hiervan in kennis.

Indien de validator concludeert dat er oudere rechten bestaan met betrekking tot de aanvraag tot een bepaalde domeinnaam die het eerst in aanmerking komt, stelt hij het register hiervan in kennis.

Dit onderzoek van elke aanspraak in chronologische volgorde van ontvangst wordt voortgezet, totdat er een aanspraak wordt gevonden waarvoor oudere rechten op de desbetreffende naam door een validator worden bevestigd.

Het register registreert de domeinnaam volgens het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” indien het oordeelt dat de aanvrager het bestaan van een ouder recht heeft aangetoond overeenkomstig de in de tweede, derde en vierde alinea vermelde procedure.

HOOFDSTUK V   RESERVERINGEN, WHOIS-GEGEVENS ENREGISTRATIE VAN ONGEOORLOOFDE NAMEN

Artikel 15

Depotovereenkomst

1.   Het register sluit op eigen kosten een overeenkomst met een goed bekendstaande beheerder of andere bewaarnemer die op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigd is, waarbij de Commissie als de begunstigde van de depotovereenkomst wordt aangewezen. De Commissie keurt deze overeenkomst goed voordat deze wordt gesloten. Het register deponeert dagelijks een elektronische kopie van de actuele inhoud van de .eu-databank bij de bewaarnemer.

2.   In de overeenkomst wordt bepaald dat de gegevens onder de volgende voorwaarden door de bewaarnemer worden bewaard:

a)

de gegevens worden ontvangen en in depot gehouden, en ondergaan tot de afgifte aan de Commissie geen andere procedure dan een controle op volledigheid, samenhang en juist formaat;

b)

de gegevens worden bij het verstrijken van de overeenkomst, indien deze niet wordt verlengd, of bij de beëindiging van de overeenkomst tussen het register en de Commissie om een van de in de overeenkomst vermelde redenen, en ongeacht eventuele geschillen of rechtsgedingen tussen de Commissie en het register, uit depot vrijgegeven;

c)

wanneer het depot wordt vrijgegeven, heeft de Commissie het exclusieve, onherroepelijke en kosteloze recht om alle rechten uit te oefenen of te laten uitoefenen die nodig zijn om het register opnieuw aan te wijzen;

d)

indien de overeenkomst met het register wordt beëindigd, neemt de Commissie met de medewerking van het register alle nodige maatregelen om de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheid voor het .eu-TLD en eventuele financiële reserves over te dragen aan een door de Commissie aan te wijzen partij; in dat geval stelt het register alles in het werk om verstoring van de dienstverlening te voorkomen en blijft het met name de in depot gegeven informatie bijwerken totdat de overdracht is voltooid.

Artikel 16

WHOIS-databank

De WHOIS-databank is bedoeld om redelijk juiste en actuele informatie te verschaffen over de contactpunten die de domeinnamen onder het .eu-TLD technisch en bestuurlijk beheren.

De WHOIS-databank bevat informatie over de houder van een domeinnaam die gelet op het doel van de databank relevant en niet buitensporig is. Indien informatie gelet op het doel van de databank niet strikt noodzakelijk is, en de houder van de domeinnaam een natuurlijke persoon is, vereist de informatie die publiek beschikbaar moet worden gemaakt, ondubbelzinnig de toestemming van de houder van de domeinnaam. Wanneer opzettelijk onjuiste informatie wordt ingediend, vormt dit een grond voor het oordeel dat bij de registratie van de domeinnaam inbreuk is gemaakt op de voorwaarden voor registratie.

Artikel 17

Door het register gereserveerde namen

De volgende namen worden voor de operationele functies van het register gereserveerd:

 

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu

Artikel 18

Registratie van ongeoorloofde namen

Wanneer een domeinnaam door een rechterlijke instantie van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of strijdig met de openbare orde wordt beschouwd, wordt deze na kennisgeving van een beslissing van een rechterlijke instantie door het register geblokkeerd en na kennisgeving van een definitieve beslissing van een rechterlijke instantie ingetrokken. Het register blokkeert de registratie van namen waarvoor een dergelijke beslissing is uitgesproken zolang deze beslissing geldt.

Artikel 19

Overlijden en vereffening

1.   Indien de houder van een domeinnaam gedurende de registratieperiode van de domeinnaam overlijdt, kunnen de executeurs of de erfgenamen de overdracht van de naam aan de erfgenamen aanvragen, waartoe zij de nodige documentatie indienen. Indien bij het verstrijken van de registratieperiode geen initiatief tot overdracht is genomen, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 40 kalenderdagen geschorst en wordt op de website van het register bekendgemaakt. Gedurende deze periode kunnen de executeurs of de wettelijke erfgenamen de registratie van de naam aanvragen, waartoe zij de nodige documentatie indienen. Indien de erfgenamen de naam gedurende deze periode van 40 dagen niet hebben geregistreerd, wordt de domeinnaam daarna beschikbaar voor algemene registratie.

2.   Indien de houder van de domeinnaam een onderneming, een natuurlijke of rechtspersoon of een organisatie is die gedurende de registratieperiode van de domeinnaam het voorwerp wordt van insolventieprocedures, vereffening, staking van de activiteiten, gerechtelijke vereffening of een soortgelijke procedure naar nationaal recht, kan de wettelijk aangewezen beheerder van de houder van de domeinnaam de overdracht aan de koper van de activa van de houder van de domeinnaam aanvragen, waartoe hij de nodige documentatie indient. Indien er bij het verstrijken van de registratieperiode geen initiatief tot overdracht is genomen, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 40 kalenderdagen geschorst en op de website van het register bekendgemaakt. Gedurende deze periode kan de beheerder de registratie van de naam aanvragen, waartoe hij de nodige documentatie indient. Indien de beheerder de naam gedurende deze periode van 40 dagen niet heeft geregistreerd, wordt de domeinnaam daarna beschikbaar voor algemene registratie.

HOOFDSTUK VI   INTREKKING EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Artikel 20

Intrekking van domeinnamen

Het register kan een domeinnaam uit eigen beweging, zonder het geschil aan een buitengerechtelijke beslechting van geschillen voor te leggen, uitsluitend op de volgende gronden intrekken:

a)

achterstallige onbetaalde schulden aan het register;

b)

de houder voldoet niet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen uit hoofde van artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002;

c)

de houder pleegt inbreuk op de voorwaarden voor registratie uit hoofde van artikel 3.

Het register stelt een procedure in, die het kan volgen om domeinnamen op deze gronden in te trekken. Deze procedure omvat een kennisgeving aan de houder van de domeinnaam en stelt hem in de gelegenheid de nodige maatregelen te nemen.

De intrekking van een domeinnaam, indien nodig gevolgd door de overdracht daarvan, kan ook geschieden op grond van een beslissing van een instantie voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen.

Artikel 21

Speculatieve en onrechtmatige registratie

1.   Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:

a)

door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of

b)

te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

2.   Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:

a)

de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen;

b)

de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht;

c)

de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.

3.   Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:

a)

omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of

b)

de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een dergelijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven, mits:

i)

een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden aangetoond, of

ii)

de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of

iii)

de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde van de inleiding van de ADR-procedure heeft verklaard dat het zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van inleiding van de ADR-procedure heeft gedaan;

c)

de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsmatige activiteiten van een concurrent te verstoren, of

d)

de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commercieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van een product of dienst op de website of locatie van de houder van een domeinnaam, of

e)

de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en de geregistreerde domeinnaam.

4.   De leden 1, 2 en 3 mogen niet worden ingeroepen om aanspraken uit hoofde van het nationale recht te belemmeren.

Artikel 22

Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

1.   Een ADR-procedure kan door elke partij worden ingeleid wanneer:

a)

de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21, of

b)

een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met Verordening (EG) nr. 733/2002.

2.   Deelname aan de ADR-procedure is verplicht voor de houder van een domeinnaam en het register.

3.   Door de klager wordt een vergoeding voor de ADR betaald.

4.   Tenzij door de partijen iets anders wordt overeengekomen of in de registratieovereenkomst tussen de registrator en de houder van de domeinnaam iets anders wordt vermeld, wordt als taal van de administratieve procedure de taal van die overeenkomst gebruikt. Deze regel geldt evenwel met inachtneming van de bevoegdheid van het panel om gelet op de omstandigheden van het geval iets anders te bepalen.

5.   De klachten en de reacties op die klachten moeten worden ingediend bij een ADR-aanbieder die door de klager overeenkomstig deze verordening en de bekendgemaakte aanvullende procedures van de ADR-aanbieder wordt gekozen uit de in artikel 23, lid 1, bedoelde lijst.

6.   Zodra een verzoek voor ADR op de juiste wijze bij de ADR-aanbieder wordt ingediend en de verschuldigde vergoeding wordt betaald, stelt de ADR-aanbieder het register in kennis van de identiteit van de klager en de betrokken domeinnaam. Het register schorst een eventuele annulering of overdracht van de betrokken domeinnaam totdat de procedure voor geschillenbeslechting of de daaropvolgende gerechtelijke procedure is beeindigd en de beslissing aan het register is meegedeeld.

7.   De ADR-aanbieder onderzoekt of de klacht verenigbaar is met zijn procedurevoorschriften, het bepaalde in deze verordening en in Verordening (EG) nr. 733/2002, en zendt, tenzij niet-verenigbaarheid wordt vastgesteld, de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst van de door de eiser te betalen vergoeding door naar de verweerder.

8.   Binnen 30 werkdagen na de datum van ontvangst van de klacht dient de verweerder een reactie in bij de ADR-aanbieder.

9.   Alle schriftelijke mededelingen aan de klager of de verweerder worden gedaan op de wijze waarvan de klager respectievelijk verweerder heeft aangegeven dat deze daaraan de voorkeur aan geeft of, wanneer deze voorkeur niet is aangegeven, elektronisch via het internet, mits er een registratie van verzending beschikbaar is.

Alle mededelingen over de ADR-procedure aan de houder van een domeinnaam waarvoor een ADR-procedure loopt, worden verzonden aan het adres waarover de registrator beschikt die de registratie van de domeinnaam overeenkomstig de voorwaarden van registratie verzorgt.

10.   Wanneer een van de bij een ADR-procedure betrokken partijen niet binnen de vastgestelde termijnen reageert of niet op een hoorzitting van het panel verschijnt, kan dit worden beschouwd als een grond om de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden.

11.   In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR-panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken indien het tot de conclusie komt dat de registratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002.

In het geval van een procedure tegen het register beslist het ADR-panel of een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met Verordening (EG) nr. 733/2002. Het ADR-panel beslist dat de beslissing nietig wordt verklaard en kan indien passend beslissen de desbetreffende domeinnaam over te dragen, in te trekken of toe te kennen, mits indien nodig wordt voldaan aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002.

In de beslissing van het ADR-panel wordt vermeld op welke datum de beslissing moet worden uitgevoerd.

De beslissingen van het panel worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Het ADR-panel neemt zijn beslissing binnen één maand na datum van ontvangst door de ADR-aanbieder van de reactie. De beslissing wordt naar behoren gemotiveerd. De beslissingen van het panel worden bekendgemaakt.

12.   Binnen drie werkdagen na ontvangst van de beslissing van het panel stelt de ADR-aanbieder elke partij, de betrokken registrators en het register in kennis van de volledige tekst van de beslissing. Het register en de klager worden van de beslissing in kennis gesteld via een aangetekende brief of op een andere gelijkwaardige elektronische wijze.

13.   De resultaten van ADR zijn bindend voor de partijen en het register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van het resultaat van de ADR-procedure aan de partijen een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Artikel 23

Selectie van aanbieders en panelleden voor alternatieve geschillenbeslechting

1.   Het register kan op objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze ADR-aanbieders, die goed bekendstaan en over gepaste deskundigheid beschikken, selecteren. Op de website van het register wordt een lijst van de ADR-aanbieders bekendgemaakt.

2.   Een geschil waarvoor de ADR-procedure wordt gevolgd, wordt onderzocht door arbiters die als een panel van één of drie leden worden gekozen.

De panelleden worden overeenkomstig de interne procedures van de geselecteerde ADR-aanbieders gekozen. Zij moeten over passende deskundigheid beschikken en worden op een objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze gekozen. Elke ADR-aanbieder houdt een openbare lijst van panelleden en hun kwalificaties bij.

Een panellid is onpartijdig en onafhankelijk en heeft alvorens de benoeming te aanvaarden aan de ADR-aanbieder alle omstandigheden bekendgemaakt die aanleiding kunnen geven tot gerechtvaardigde twijfel ten aanzien van zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Indien er gedurende enige fase van de bestuurlijke procedures nieuwe omstandigheden ontstaan die aanleiding zouden kunnen geven tot gerechtvaardigde twijfel ten aanzien van de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van het panellid, deelt het panellid deze omstandigheden onmiddellijk aan de ADR-aanbieder mee.

In dergelijke gevallen benoemt de ADR-aanbieder een plaatsvervangend panellid.

HOOFDSTUK VII   SLOTBEPALING

Artikel 24

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 april 2004.

Voor de Commissie

Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1.

(2)  PB L 128 van 24.5.2003, blz. 29.

(3)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.