31969L0064

Richtlijn 69/64/EEG van de Raad van 18 februari 1969 houdende wijziging van de Richtlijn van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Publicatieblad Nr. L 048 van 26/02/1969 blz. 0012 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 2 blz. 0173
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(I) blz. 0056
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 2 blz. 0173
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(I) blz. 0061
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0092
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 3 blz. 0074
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 3 blz. 0074


++++

( 1 ) PB nr . C 135 van 14 . 12 . 1968 , blz . 25 .

( 2 ) PB nr . 125 van 11 . 7 . 1966 , blz . 2326/66 .

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 februari 1969

houdende wijziging van de richtlijn van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

( 69/64/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 43 en 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat het dienstig is , enkele bepalingen van de richtlijn van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal te wijzigen ( 2 ) ;

Overwegende dat bepaalde Lid-Staten de bovengenoemde richtlijn betreffende de boomsoorten Abies alba , Picea abies , Pinus silvestris en Pseudotsuga taxifolia niet op 1 juli 1967 ten uitvoer hebben kunnen leggen ; dat het derhalve wenselijk is voor deze landen een aanvullende termijn vast te stellen ;

Overwegende dat de termijn voor het geslacht Populus en de soort Quercus borealis zonder moeilijkheden vervroegd kan worden ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 18 , lid 1 , sub a ) tot en met c ) , van de richtlijn van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal wordt als volgt gelezen :

" a ) uiterlijk op 1 juli 1969 voor de zaden en plantdelen van :

Abies alba Mill .

Larix decidua Mill .

Larix leptolepis ( Sieb . en Zucc . ) Gord .

Picea abies Karst .

Picea sitchensis Trautv . et Mey .

Pinus nigra Arn .

Pinus silvestris L .

Pinus strobus L .

Populus

Pseudotsuga taxifolia Britt .

Quercus borealis Michx .

b ) uiterlijk op 1 juli 1971 voor de zaden en plantdelen van :

Fagus silvatica L .

Quercus pedunculata Ehrh .

Quercus sessiliflora Sal . "

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 februari 1969 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . P . BUCHLER