30.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 443/22


BESLUIT nr. 7/2020 VAN HET BIJ HET AKKOORD INZAKE DE TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND UIT DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE INGESTELDE GEMENGD COMITÉ

van 22 december 2020

tot vaststelling van een lijst van 25 personen die bereid en in staat zijn om als leden van een uit hoofde van het Akkoord ingesteld arbitragepanel op te treden [2020/2251]

HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1) (hierna “het terugtrekkingsakkoord” genoemd), en met name artikel 171, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 171, lid 1, van het Terugtrekkingsakkoord stelt het Gemengd Comité uiterlijk aan het eind van de overgangsperiode een lijst vast van 25 personen die bereid en in staat zijn om als leden van een arbitragepanel op te treden,

(2)

Overeenkomstig artikel 171, lid 2, van het Terugtrekkingsakkoord omvat de lijst enkel personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden en aan alle gestelde eisen voldoen om in hun onderscheiden landen de hoogste rechterlijke ambten te bekleden, of die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden, en die beschikken over gespecialiseerde kennis van of ervaring met het recht van de Unie of internationaal publiekrecht. Deze personen zijn geen leden, ambtenaren of andere personeelsleden van de instellingen van de Unie of van de overheid van een lidstaat of van de overheid van het Verenigd Koninkrijk,

(3)

Gezien het gezamenlijke voorstel van de Unie en het Verenigd Koninkrijk van vijf personen voor de functie van voorzitter van het arbitragepanel, en de respectieve voorstellen van de Unie en het Verenigd Koninkrijk van tien personen elk voor de functie van lid van het arbitragepanel,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van 25 personen die bereid en in staat zijn om in het kader van het Terugtrekkingsakkoord als arbiters op te treden, is opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Gedaan te Brussel, 22 december 2020.

Voor het Gemengd Comité

De medevoorzitters

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7.


BIJLAGE I

bij Besluit nr. 7/2020 van het Gemengd Comité

Voorzitters voor het uit hoofde van het Terugtrekkingsakkoord ingestelde arbitragepanel

 

Mevrouw Corinna WISSELS

 

Mevrouw Angelika Helene Anna NUSSBERGER

 

De heer Jan KLUCKA

 

Sir Daniel BETHLEHEM

 

Mevrouw Gabrielle KAUFMANN-KOHLER

Gewone leden voor het uit hoofde van het Terugtrekkingsakkoord ingestelde arbitragepanel

EU:

 

De heer Hubert LEGAL

 

Mevrouw Helena JÄDERBLOM

 

Mevrouw Ursula KRIEBAUM

 

De heer Jan WOUTERS

 

De heer Christoph Walter HERRMANN

 

De heer Javier DIEZ-HOCHLEITNER

 

Mevrouw Alice GUIMARAES-PUROKOSKI

 

De heer Barry DOHERTY

 

De heer Tamara ĆAPETA

 

De heer Nico SCHRIJVER

VK:

 

Sir Gerald BARLING

 

Sir Christopher BELLAMY

 

De heer Zachary DOUGLAS

 

Sir Patrick ELIAS

 

Dame Elizabeth GLOSTER

 

Sir Peter GROSS

 

De heer Toby LANDAU QC

 

De heer Dan SAROOSHI QC

 

Mevrouw Jemima STRATFORD QC

 

Sir Michael WOOD