02019R1793 — NL — 06.02.2024 — 009.002


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1793 VAN DE COMMISSIE

van 22 oktober 2019

betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 277 van 29.10.2019, blz. 89)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/625 VAN DE COMMISSIE  van 6 mei 2020

  L 144

13

7.5.2020

 M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1540 VAN DE COMMISSIE  van 22 oktober 2020

  L 353

4

23.10.2020

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/608 VAN DE COMMISSIE  van 14 april 2021

  L 129

119

15.4.2021

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1900 VAN DE COMMISSIE  van 27 oktober 2021

  L 387

78

3.11.2021

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2246 VAN DE COMMISSIE  van 15 december 2021

  L 453

5

17.12.2021

►M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/913 VAN DE COMMISSIE  van 30 mei 2022

  L 158

1

13.6.2022

►M7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/174 VAN DE COMMISSIE  van 26 januari 2023

  L 25

36

27.1.2023

►M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1110 VAN DE COMMISSIE  van 6 juni 2023

  L 147

111

7.6.2023

►M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/286 VAN DE COMMISSIE  van 16 januari 2024

  L 286

1

17.1.2024


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 011, 15.1.2020, blz.  3 (2019/1793)

 C2

Rectificatie, PB L 211, 3.7.2020, blz.  22 (2020/625)

 C3

Rectificatie, PB L 188, 15.7.2022, blz.  152 (2022/913)

 C4

Rectificatie, PB L 030, 2.2.2023, blz.  33 (2023/174)

 C5

Rectificatie, PB L 159, 22.6.2023, blz.  127 ((EU) 2023/1110)

►C6

Rectificatie, PB L 90035, 23.1.2024, blz.  1 ((EU) 2024/2862024/286)

►C7

Rectificatie, PB L 90066, 1.2.2024, blz.  1 ((EU) 2024/2862024/286)
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1793 VAN DE COMMISSIE

van 22 oktober 2019

betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)AFDELING 1

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1.  

Bij deze verordening worden vastgesteld:

a) 

de in bijlage I vastgestelde lijst van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles bij binnenkomst in de Unie en die zijn ingedeeld onder de in die bijlage vastgestelde GN-codes en Taric-classificaties, overeenkomstig artikel 47, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/625;

▼M8

b) 

►M9  bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van de volgende categorieën zendingen van levensmiddelen en diervoeders wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, waaronder aflatoxinen, bestrijdingsmiddelenresiduen, microbiologische besmetting, Sudan-kleurstoffen, rodamine B en plantentoxinen, overeenkomstig artikel 53, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 178/2002: ◄

i) 

zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit derde landen of delen van die derde landen die een van de levensmiddelen en diervoeders bevatten die zijn opgenomen in de tabel in punt 1 van bijlage II en zijn ingedeeld onder de in die bijlage vastgestelde GN-codes en Taric-classificaties,

▼M9 —————

▼M8

iii) 

zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die naar de Unie worden verzonden vanuit een ander derde land dan het land van oorsprong en levensmiddelen en diervoeders bevatten die zijn opgenomen in de tabel in punt 3 van bijlage II;

▼M1

b bis) 

opschorting van de binnenkomst in de Unie van de in bijlage II bis opgenomen levensmiddelen en diervoeders;

▼B

c) 

regels voor de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles van de onder a) en b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders;

d) 

regels voor de toe te passen methoden voor bemonstering en voor laboratoriumanalyses voor de onder a) en b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig artikel 34, lid 6, onder a), van Verordening (EU) 2017/625;

e) 

regels voor het model van officieel certificaat waarvan de onder b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders vergezeld moeten gaan en van de vereisten voor een dergelijk officieel certificaat, overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 178/2002;

f) 

regels voor de afgifte van vervangende officiële certificaten waarvan de onder b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders vergezeld moeten gaan, overeenkomstig artikel 90, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.

2.  
Deze verordening is van toepassing op zendingen van levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 1, onder a) en b), die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht.

▼M6

3.  

Deze verordening is niet van toepassing op de volgende categorieën zendingen van de producten, tenzij het nettogewicht meer dan 5 kg vers product of 2 kg andere producten bedraagt:

a) 

zendingen die in de persoonlijke bagage van reizigers voor persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik worden vervoerd;

b) 

niet-commerciële zendingen die aan natuurlijke personen worden verzonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht.

Deze verordening is niet van toepassing op de volgende categorieën zendingen van de producten, tenzij het nettogewicht meer dan 50 kg vers product of 10 kg andere producten bedraagt:

a) 

zendingen die als handelsmonsters, als laboratoriummonsters of als demonstratiemateriaal voor tentoonstellingen worden verzonden en die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht;

b) 

zendingen die bestemd zijn voor wetenschappelijke doeleinden.

4.  
Deze verordening is niet van toepassing op levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 1, punten a) en b), aan boord van internationaal opererende vervoermiddelen die niet worden gelost en bestemd zijn voor consumptie door de bemanning en passagiers.
5.  
Bij twijfel over het beoogde gebruik van de zendingen producten als bedoeld in lid 3, eerste alinea, ligt de bewijslast respectievelijk bij de eigenaren van de persoonlijke bagage en bij de ontvangers van de zendingen.
6.  

De bevoegde autoriteit kan zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die worden verzonden als handelsmonsters, laboratoriummonsters, demonstratiemateriaal voor tentoonstellingen en zendingen levensmiddelen en diervoeders die bestemd zijn voor wetenschappelijke doeleinden die de in lid 3, tweede alinea, vastgestelde gewichtslimieten overschrijden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht, vrijstellen van overeenstemmingscontroles en materiële controles, met inbegrip van bemonstering en laboratoriumanalyses, overeenkomstig deze verordening, mits:

a) 

zij vergezeld gaan van een vergunning voor het binnenbrengen in de Unie die vooraf door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming is afgegeven en waarin het volgende is vermeld:

i) 

het doel van het binnenbrengen in de Unie;

ii) 

de plaats van bestemming;

iii) 

waarborgen dat de zendingen niet als levensmiddel of diervoeder in de handel zullen worden gebracht;

b) 

de exploitant de zendingen aanbiedt aan de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie;

c) 

de bevoegde autoriteit van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming via het Imsoc in kennis stelt van het binnenbrengen van de zendingen.

▼B

Artikel 2

Definities

1.  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) 

“zending”: “zending” als gedefinieerd in artikel 3, lid 37, van Verordening (EU) 2017/625;

b) 

“in de handel brengen”: “in de handel brengen” als gedefinieerd in artikel 3, punt 8, van Verordening (EG) nr. 178/2002.

▼M4

c) 

“land van oorsprong”:

i) 

het land waarvan de goederen afkomstig zijn en waar zij zijn gekweekt, geoogst of geproduceerd, indien levensmiddelen en diervoeders in de bijlagen zijn opgenomen wegens een potentieel risico op verontreiniging met mycotoxinen, waaronder aflatoxinen, of met plantentoxinen of wegens een mogelijke niet-naleving van de maximaal toegestane gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen;

ii) 

het land waar de goederen zijn geproduceerd, vervaardigd of verpakt, indien levensmiddelen en diervoeders in de bijlagen zijn opgenomen wegens het risico op de aanwezigheid van salmonella of wegens andere gevaren dan die welke in punt i) worden vermeld.

▼M6 —————

▼B

Artikel 3

Bemonstering en analyses

De bemonstering en de analyses die de bevoegde autoriteiten moeten verrichten aan de grenscontroleposten of op de in artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde controlepunten als onderdeel van de materiële controles op zendingen van levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a) en b), of in derde landen met het oog op de resultaten van analyses waarvan krachtens deze verordening zendingen levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), vergezeld moeten gaan, worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende vereisten:

a) 

voor levensmiddelen die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in de bijlagen I en II zijn opgenomen, worden de bemonstering en de analyses verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 401/2006;

b) 

voor diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in de bijlagen I en II zijn opgenomen, worden de bemonstering en de analyses verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 152/2009;

c) 

voor levensmiddelen en diervoeders die wegens een mogelijke niet-naleving van de maximaal toegestane gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in de bijlagen I en II zijn opgenomen, wordt de bemonstering verricht overeenkomstig Richtlijn 2002/63/EG;

d) 

voor guarpitmeel dat wegens het risico van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen in bijlage II is opgenomen, wordt de bemonstering voor de analyse van pentachloorfenol verricht overeenkomstig Richtlijn 2002/63/EG en worden de bemonstering en analyses voor de controle op dioxinen in diervoeders verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 152/2009;

e) 

voor levensmiddelen die wegens het risico van de aanwezigheid van Salmonella in de bijlagen I en II zijn opgenomen, worden de bemonstering en de analyses voor de bestrijding van Salmonella verricht overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden;

f) 

de bemonsterings- en analysemethoden als bedoeld in de voetnoten van de bijlagen I en II worden toegepast met betrekking tot andere risico’s dan die bedoeld onder a), b), c), d) en e).

Artikel 4

Vrijgave voor het vrije verkeer

De douaneautoriteiten verlenen alleen vrijgave voor het vrije verkeer van zendingen van in de bijlagen I en II opgenomen levensmiddelen en diervoeders na overlegging van een naar behoren ingevuld gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) als bedoeld in artikel 57, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/625, waarin wordt bevestigd dat de zending aan de in artikel 1, lid 2, van die verordening bedoelde toepasselijke regels voldoet.

AFDELING 2

TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE OFFICIËLE CONTROLES AAN GRENSCONTROLEPOSTEN EN OP CONTROLEPUNTEN VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

Artikel 5

Lijst van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

1.  
In bijlage I vermelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders worden onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles aan grenscontroleposten bij binnenkomst in de Unie en op controlepunten.
2.  
De identificatie van de in lid 1 bedoelde levensmiddelen en diervoeders voor officiële controles vindt plaats op basis van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdeling die zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 6

Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles

1.  
De bevoegde autoriteiten aan grensinspectieposten en op controlepunten als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625, verrichten overeenstemmings- en materiële controles, met inbegrip van bemonstering en laboratoriumanalyses, op de in bijlage I opgenomen zendingen van levensmiddelen en diervoeders met de in die bijlage vastgestelde frequentie.
2.  
De in een vermelding in bijlage I opgenomen frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles is de algemene frequentie voor alle producten die onder die vermelding vallen.

AFDELING 3

▼M1

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BINNENKOMST IN DE UNIE EN OPSCHORTING VAN DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

▼B

Artikel 7

Binnenkomst in de Unie

1.  
Zendingen van in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders mogen alleen overeenkomstig de in deze afdeling vastgestelde voorwaarden in de Unie worden binnengebracht.
2.  
De identificatie van de in lid 1 bedoelde levensmiddelen en diervoeders voor officiële controles vindt plaats op basis van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdeling die zijn opgenomen in bijlage II.
3.  
De in lid 1 bedoelde zendingen worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten bij binnenkomst in de Unie en op controlepunten.

Artikel 8

Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles

1.  
De bevoegde autoriteiten aan grensinspectieposten en op controlepunten als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 verrichten overeenstemmings- en materiële controles, met inbegrip van bemonstering en laboratoriumanalyses, op de in bijlage II opgenomen zendingen van levensmiddelen en diervoeders met de in die bijlage vastgestelde frequentie.
2.  
De in een vermelding in bijlage II opgenomen frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles is de algemene frequentie voor alle producten die onder die vermelding vallen.

▼M9 —————

▼B

Artikel 9

Identificatiecode

1.  
Elke zending van de in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders wordt geïdentificeerd met een identificatiecode.
2.  
Die identificatiecode wordt op elke afzonderlijke zak of soort verpakking van de zending aangegeven.
3.  
In afwijking van lid 2 hoeft de identificatiecode van de zending, in het geval van zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen in bijlage II zijn opgenomen, en indien in de verpakking meerdere kleine pakjes zijn gecombineerd, niet op alle afzonderlijke kleine pakjes te worden vermeld, mits deze op zijn minst wordt vermeld op de verpakking waarin deze kleine pakjes zijn gecombineerd.

Artikel 10

Resultaten van door de bevoegde autoriteiten van het derde land verrichte bemonstering en analyses

1.  
Elke zending van in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders gaat vergezeld van de resultaten van de bemonstering en analyses die zijn verricht door de bevoegde autoriteiten van het derde land van oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is.
2.  

Op basis van de resultaten als bedoeld in lid 1 controleren de bevoegde autoriteiten:

a) 

voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen in bijlage II zijn opgenomen: de naleving van Verordening (EG) nr. 1881/2006 en Richtlijn 2002/32/EG betreffende maximumgehalten aan mycotoxinen;

b) 

voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen in bijlage II zijn opgenomen: de naleving van Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen;

c) 

voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op verontreiniging met pentachloorfenol (PCP) en dioxinen in bijlage II zijn opgenomen: dat het product niet meer dan 0,01  mg pentachloorfenol per kg bevat;

d) 

voor zendingen van levensmiddelen die wegens het risico van microbiologische besmetting met Salmonella in bijlage II zijn opgenomen: de afwezigheid van Salmonella in 25 g.

3.  
Elke zending van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen in bijlage II zijn opgenomen, moet vergezeld gaan van een analyserapport dat voldoet aan de vereisten van bijlage II.

Het analyserapport bevat de resultaten van de analyses als bedoeld in lid 1.

4.  
De resultaten van de bemonstering en analyses als bedoeld in lid 1 zijn voorzien van de in artikel 9, lid 1 bedoelde identificatiecode van de zending waarop zij betrekking hebben.
5.  
De analyses als bedoeld in lid 1 worden verricht door laboratoria die geaccrediteerd zijn overeenkomstig de norm ISO/IEC 17025 betreffende “Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria”.

▼M3

Artikel 11

Officieel certificaat

1.  
Elke zending van de in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders gaat vergezeld van een officieel certificaat volgens het model in bijlage IV (“officieel certificaat”).
2.  

Het officiële certificaat voldoet aan de volgende vereisten:

a) 

het officiële certificaat wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde land van oorsprong of van het derde land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is;

b) 

het officiële certificaat is voorzien van de in artikel 9, lid 1, bedoelde identificatiecode van de zending waarop het betrekking heeft;

c) 

het officiële certificaat draagt de handtekening van de certificerende ambtenaar en het officiële stempel;

d) 

indien het officiële certificaat meerdere vermeldingen of vermeldingen bevat waaruit een keuze gemaakt moet worden, worden de niet-relevante vermeldingen door de certificerende ambtenaar doorgehaald, geparafeerd en van een stempel voorzien dan wel volledig uit het certificaat verwijderd;

e) 

het officiële certificaat bestaat uit:

i) 

één enkel vel papier,

ii) 

meerdere vellen papier die ondeelbaar zijn en een geïntegreerd geheel vormen, of

iii) 

een reeks bladzijden waarvan elke bladzijde zo genummerd is dat duidelijk is dat het een specifieke bladzijde uit een eindige reeks betreft;

f) 

indien het officiële certificaat uit een reeks bladzijden bestaat, zoals bedoeld in punt e), iii), van dit lid, draagt elke bladzijde de in artikel 89, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde unieke code, de handtekening van de certificerende ambtenaar en het officiële stempel;

g) 

het officiële certificaat wordt aan de bevoegde autoriteit voorgelegd bij de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie, alwaar de zending aan officiële controles wordt onderworpen;

h) 

het officiële certificaat wordt afgegeven voordat de zending waarop het betrekking heeft de controle van de bevoegde autoriteiten in het derde land die het certificaat afgeven, verlaat;

i) 

het officiële certificaat wordt opgesteld in de officiële taal of in een van de officiële talen van de lidstaat van de grenscontrolepost van binnenkomst in de Unie;

j) 

het officiële certificaat is geldig gedurende ten hoogste vier maanden na de dag van afgifte, maar in geen geval langer dan zes maanden na de datum van de resultaten van de laboratoriumanalyses als bedoeld in artikel 10, lid 1.

3.  
In afwijking van lid 2, punt i), kan een lidstaat ermee instemmen dat officiële certificaten in een andere officiële taal van de Unie worden opgesteld en zo nodig vergezeld gaan van een gewaarmerkte vertaling.
4.  
De kleur van de handtekening en de kleur van het stempel (behalve in het geval ven een reliëfstempel of een watermerk) als bedoeld in lid 2, punt c), verschilt van die van de gedrukte tekst.
5.  
Lid 2, punten c) tot en met g), en lid 4 zijn niet van toepassing op elektronische officiële certificaten die zijn afgegeven overeenkomstig de voorwaarden van artikel 39, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie ( 1 ).
6.  
Lid 2, punten d), e) en f), zijn niet van toepassing op op papier afgegeven officiële certificaten die zijn ingevuld in, en afgedrukt uit, Traces.
7.  
De bevoegde autoriteiten mogen alleen een vervangend officieel certificaat afgeven overeenkomstig de voorschriften van artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie ( 2 ).
8.  
Het officiële certificaat wordt ingevuld op basis van de aanwijzingen in bijlage IV.

▼M1

Artikel 11 bis

Opschorting van de binnenkomst in de Unie

1.  
De lidstaten verbieden de binnenkomst in de Unie van de in bijlage II bis vermelde levensmiddelen en diervoeders.
2.  
Lid 1 is van toepassing op levensmiddelen en diervoeders die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, alsmede op levensmiddelen en diervoeders voor particulier gebruik of verbruik binnen het douanegebied van de Unie.

▼B

AFDELING 4

SLOTBEPALINGEN

▼M4

Artikel 12

Bijwerkingen van de bijlagen

De Commissie herziet de lijsten in de bijlagen I, II en II bis regelmatig, maar ten minste eens in de zes maanden, teneinde rekening te houden met nieuwe informatie over risico’s en niet-naleving.

▼B

Artikel 13

Intrekking

1.  
Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 en (EU) 2018/1660 worden met ingang van 14 december 2019 ingetrokken.
2.  
Verwijzingen naar de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 en (EU) 2018/1660 gelden als verwijzingen naar deze verordening.
3.  
Verwijzingen naar “het aangewezen punt van binnenkomst in de zin van artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 669/2009” of naar “het aangewezen punt van binnenkomst” in andere dan de in lid 1 bedoelde handelingen gelden als verwijzingen naar een “grenscontrolepost” in de zin van artikel 3, lid 38, van Verordening (EU) 2017/625.
4.  
Verwijzingen naar “het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) als bedoeld in artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 669/2009”, naar “het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 669/2009” of naar “het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB)” in andere dan de in lid 1 bedoelde handelingen gelden als verwijzingen naar het “gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (CHED)” als bedoeld in artikel 56 van Verordening (EU) 2017/625.
5.  
Verwijzingen naar de definitie in artikel 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 669/2009 in andere dan de in lid 1 bedoelde handelingen gelden als verwijzingen naar de definitie van “zending” in artikel 3, lid 37, van Verordening (EU) 2017/625.

▼M8

Artikel 14

Overgangsperioden

1.  
Zendingen onverwerkte abrikozenpitten uit Turkije die bestemd zijn om voor de eindverbruiker in de handel te worden gebracht, en die vóór de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1110 van de Commissie ( 3 ) naar de Unie zijn verzonden vanuit Turkije of vanuit een ander derde land indien dat land verschilt van het land van oorsprong, mogen de Unie binnenkomen tot en met 27 augustus 2023 zonder dat zij vergezeld gaan van de resultaten van de bemonstering en analyses en het officiële certificaat als bedoeld in de artikelen 10 en 11.
2.  
Zendingen pistaches en afgeleiden producten van oorsprong uit de Verenigde Staten die vóór de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1110 vanuit Turkije naar de Unie zijn verzonden, mogen de Unie binnenkomen tot en met 27 augustus 2023 zonder dat zij vergezeld gaan van de resultaten van de bemonstering en analyses en het officiële certificaat als bedoeld in de artikelen 10 en 11.

▼B

Artikel 15

Inwerkingtreding en toepassingsdatum

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M9
BIJLAGE I

Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles aan grenscontroleposten en controlepunten worden onderworpenRij

Land van oorsprong

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Gevaar

Frequentie van overeenstemmings- en materiële controles (%)

1

Azerbeidzjan (AZ)

— Hazelnoten (Corylus sp.), in de dop

0802 21 00

 

 

 

 

 

— Hazelnoten (Corylus sp.), zonder dop

0802 22 00

 

 

 

 

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50 39

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

— Hazelnootpasta

ex 2007 10 10

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

— Bereide of verduurzaamde hazelnoten, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 12

30

 

 

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatoxinen

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

 

 

— Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Hazelnootolie

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

 

 

 

 

2

Bangladesh (BD)

Lablabbonen/simbonen (Lablab purpureus)

(Levensmiddelen)

ex 0708 90 00

30

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

3

Brazilië (BR)

— Paranoten in de dop

0801 21 00

 

 

 

 

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die paranoten in de dop bevatten

(Levensmiddelen)

ex 0813 50 31

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39

20

Aflatoxinen

50

 

 

ex 0813 50 91

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

2008 11 96

 

 

2008 11 98

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

4

Ivoorkust (CI)

Palmolie

1511 10 90

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

1511 90 11

 

Sudan-kleurstoffen (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

▼C6

5

China (CN)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

Aflatoxinen

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

7 , 8

 

 

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

(Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

11

Salmonella (4)

10

 

 

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (5)

20

▼M9

6

Colombia (CO)

Granadilla’s en passievruchten (Passiflora ligularis en Passiflora edulis)

(Levensmiddelen)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

▼C6

7

Dominicaanse Republiek (DO)

— Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (17)

50

0710 80 51

 

— Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

▼M9

8

Egypte (EG)

— Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (6)

30

 

 

— Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Sinaasappelen

(Levensmiddelen — vers of gedroogd)

0805 10

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

 

Kaneelappelen (Annona squamosa)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

9

Georgië (GE)

— Hazelnoten (Corylus sp.), in de dop

0802 21 00

 

 

 

 

 

— Hazelnoten (Corylus sp.), zonder dop

0802 22 00

 

 

 

 

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50 39

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

— Hazelnootpasta

ex 2007 10 10

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

— Bereide of verduurzaamde hazelnoten, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 12

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatoxinen

30

 

 

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

 

 

— Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Hazelnootolie

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

 

 

 

 

10

Gambia (GM)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

2008 11 91

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatoxinen

50

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

11

Israel (IL) (16)

Basilicum (Ocimum basilicum)

(Levensmiddelen)

ex 1211 90 86

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

12

India (IN)

Betelbladeren (Piper betle L.)

(Levensmiddelen)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonella (4)

30

 

 

Okra’s

ex 0709 99 90

20

►C6  Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (7) (13)  ◄

20

 

 

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0710 80 95

30

 

 

Zaden van de peperwortelboom (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

 

 

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0710 80 95

75

 

 

Rijst

(Levensmiddelen)

1006

 

Aflatoxinen en

ochratoxine A

5

 

 

 

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

 

 

 

 

Kousenband

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00

10

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaves (Psidium guajava)

(Levensmiddelen)

ex 0804 50 00

30

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxinen

30

 

 

 

 

Pepers (niet-scherpsmakende en andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen – gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10

 

Aflatoxinen

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

— Sint-jansbrood

1212 92 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (13)

20

 

 

— Sint-jansbroodpitten, niet gepeld, gebroken of gemalen

1212 99 41

 

 

— Plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

(Levensmiddelen en diervoeders)

1302 32 10

 

 

Guarpitmeel

(Levensmiddelen en diervoeders)

1302 32 90

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (13)

20

Pentachloorfenol en dioxinen

30

— Komijnzaad

0909 31 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

— Komijnzaad, fijngemaakt of gemalen

(Levensmiddelen)

0909 32 00

13

Kenia (KE)

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

 

 

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

ex 0710 80 59

20

14

Zuid-Korea (KR)

Kant-en-klare noedels die specerijen/kruiderijen of sauzen bevatten

(Levensmiddelen)

ex 1902 30 10

30

Residuen van bestrijdingsmiddelen (13)

10

15

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Levensmiddelen)

ex 1211 90 86

60

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

50

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Levensmiddelen)

ex 0709 99 90

35

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

50

Kousenband

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

16

Madagaskar (MG)

Zwartoogbonen (Vigna unguiculata)

(Levensmiddelen)

0713 35 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

17

Mexico (MX)

Groene papaja’s (Carica papaya)

(Levensmiddelen — vers en gekoeld)

0807 20 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

18

Maleisië (MY)

Nangka’s (Artocarpus heterophyllus)

(Levensmiddelen — vers)

ex 0810 90 20

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

50

19

Pakistan (PK)

Kruidenmengsels

(Levensmiddelen)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatoxinen

50

 

 

Rijst

(Levensmiddelen)

1006

 

Aflatoxinen en

ochratoxine A

10

 

 

 

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

 

 

 

 

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

20

Rwanda (RW)

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

ex 0710 80 59

20

21

Sudan (SD)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

2008 11 91

 

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

 

2008 11 98

 

Aflatoxinen

50

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

( Levensmiddelen en diervoeders )

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

22

Syrië (SY)

Tahin en halva uit sesamzaad

(Levensmiddelen)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

40

40

Salmonella (2)

20

23

Thailand (TH)

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (8)

30

ex 0710 80 59

20

Granadilla’s en passievruchten (Passiflora ligularis en Passiflora edulis)

(Levensmiddelen — vers)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

24

Turkije (TR)

Citroenen (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

 

Grapefruits/pompelmoezen

(Levensmiddelen)

0805 40 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

 

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (9)

30

 

 

— Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (10)

20

 

 

— Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

— Komijnzaad

0909 31 00

 

Pyrrolizidinealkaloïden

30

— Komijnzaad, fijngemaakt of gemalen

(Levensmiddelen)

0909 32 00

 

 

 

Gedroogde oregano

(Levensmiddelen)

ex 1211 90 86

40

Pyrrolizidinealkaloïden

20

 

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Salmonella (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

— Sint-jansbrood

1212 92 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (13)

20

 

 

— Sint-jansbroodpitten, niet gepeld, gebroken of gemalen

1212 99 41

 

 

 

 

 

— Plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

(Levensmiddelen en diervoeders)

1302 32 10

 

 

 

25

Uganda (UG)

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

50

26

Verenigde Staten (US)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

Aflatoxinen

20

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

27

Vietnam (VN)

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (12)

50

ex 0710 80 59

20

Kant-en-klare noedels die specerijen/kruiderijen of sauzen bevatten

(Levensmiddelen)

ex 1902 30 10

30

Residuen van bestrijdingsmiddelen (13)

20

Doerian (Durio zibethinus)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0810 60 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

(1)   

Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(2)   

De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, a), van bijlage III.

(3)   

Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4)   

De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, b), van bijlage III.

(5)   

Residuen van tolfenpyrad.

(6)   

Residuen van dicofol (som van de p,p′- en o,p′-isomeren), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(7)   

Residuen van diafenthiuron.

(8)   

Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(9)   

Residuen van prochloraz.

(10)   

Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(11)   

Levensmiddelen die betelbladeren (Piper betle) bevatten of daaruit bestaan, met inbegrip van maar niet uitsluitend de levensmiddelen die onder GN-code 1404 90 00 zijn aangegeven.

(12)   

Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.

(13)   

Residuen van ethyleenoxide (som van ethyleenoxide en 2-chloorethanol, uitgedrukt als ethyleenoxide). Voor levensmiddelenadditieven is het toepasselijke maximumresidugehalte (MRL) 0,1 mg/kg (bepaalbaarheidsgrens). Verbod op het gebruik van ethyleenoxide dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(14)   

In deze bijlage worden onder “Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red of Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6). Het gehalte residuen van Sudan-kleurstoffen, gemeten met een analysemethode met een bepaalbaarheidsgrens, moet lager zijn dan 0,5 mg/kg.

(15)   

Zowel eindproducten als grondstoffen die plantaardige stoffen bevatten die bestemd zijn voor de productie van voedingssupplementen die zijn aangegeven onder de in kolom “GN-code” vermelde GN-codes.

(16)   

De Staat Israël met uitzondering van de gebieden onder bestuur van de Staat Israël sinds 5 juni 1967, namelijk de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de rest van de Westelijke Jordaanoever.

(17)   

Residuen van acefaat.
BIJLAGE II

Levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie in verband met het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, bestrijdingsmiddelenresiduen, microbiologische besmetting, Sudan-kleurstoffen, rodamine B en plantentoxinen

1.    Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b), i)Rij

Land van oorsprong

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Gevaar

Frequentie van overeenstemmings- en materiële controles (%)

1

Bangladesh (BD)

Levensmiddelen die betelbladeren (Piper betle) bevatten of daaruit bestaan

(Levensmiddelen)

ex 1404 90 00  (8)

10

Salmonella (5)

50

2

Bolivia (BO)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

2008 11 91

 

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatoxinen

50

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brazilië (BR)

Zwarte peper (Piper nigrum)

(Levensmiddelen — niet fijngemaakt en niet gemalen)

ex 0904 11 00

10

Salmonella (2)

50

4

China (CN)

Xanthaangom

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 3913 90 00

40

Residuen van bestrijdingsmiddelen (9)

20

▼C6

5

Dominicaanse epubliek (DO)

Aubergines

(Solanum melongena)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0709 30 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

50

 

 

Kousenband (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (11)

30

▼M9

6

Egypte (EG)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatoxinen

30

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

7

Ethiopië (ET)

— Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen

0904

 

Aflatoxinen

50

— Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0910

 

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Salmonella (5)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

8

Ghana (GH)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatoxinen

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Palmolie

1511 10 90

 

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

1511 90 11

 

Sudan-kleurstoffen (10)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonesië (ID)

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatoxinen

30

▼C7

5

China (CN)

— Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

 

 

 

 

— Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

 

 

 

 

 

— Pindakaas

2008 11 10

 

 

 

 

 

— Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91

 

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

— Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

2305 00 00

 

Aflatoxinen

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Meel en gries van grondnoten

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

— Grondnotenpasta

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

7 , 8

 

 

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

(Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

11

Salmonella (4)

10

 

 

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (5)

20

▼M9

11

Iran (IR)

— Pistaches, in de dop

0802 51 00

 

 

 

 

 

— Pistaches, zonder dop

0802 52 00

 

 

 

 

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

— Pasta van pistaches

ex 2007 10 10

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

— Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 13

20

Aflatoxinen

50

 

 

ex 2008 19 93

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

— Meel, gries en poeder van pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

 

 

 

 

12

Libanon (LB)

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodamine B (14)

50

Rapen (Brassica rapa ssp. rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Rodamine B (14)

50

13

Sri Lanka (LK)

Pepers (niet-scherpsmakende en andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10

 

Aflatoxinen

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

14

Maleisië (MY)

Mengsels van levensmiddelenadditieven die sint-jansbroodpitmeel bevatten

(Levensmiddelen)

ex 2106 90 92

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (9)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigeria (NG)

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Salmonella (5)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

16

Sudan (SD)

Sesamzaad

1207 40 90

 

Salmonella (5)

50

 

 

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

17

Turkije (TR)

— Gedroogde vijgen

0804 20 90

 

 

 

 

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die vijgen bevatten

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Gedroogdevijgenpasta

ex 2007 10 10

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

— Bereide of verduurzaamde gedroogde vijgen (met inbegrip van mengsels)

ex 2008 97 12

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

11

Aflatoxinen

30

 

ex 2008 97 59

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

— Meel, gries en poeder van gedroogde vijgen

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

 

 

 

 

 

 

— Pistaches, in de dop

0802 51 00

 

 

 

 

 

— Pistaches, zonder dop

0802 52 00

 

 

 

 

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

— Pasta van pistaches

ex 2007 10 10

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

— Pistaches, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

ex 2008 19 13

20

Aflatoxinen

50

 

 

ex 2008 19 93

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

— Meel, gries en poeder van pistaches

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Levensmiddelen)

 

 

 

 

 

 

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (6)

50

 

 

Mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten

(Levensmiddelen — vers of gedroogd)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

 

 

Sinaasappelen

(Levensmiddelen — vers of gedroogd)

0805 10

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

30

 

 

Mengsels van levensmiddelenadditieven die sint-jansbroodpitmeel bevatten

(Levensmiddelen)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (9)

20

Onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten die bestemd zijn om voor de eindverbruiker in de handel te worden gebracht (15) (16)

(Levensmiddelen)

ex 1212 99 95

20

Cyanide

50

18

Uganda (UG)

Sesamzaad

(Levensmiddelen)

1207 40 90

 

Salmonella (5)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

19

Verenigde Staten (US)

Vanille-extract

(Levensmiddelen)

1302 19 05

 

Residuen van bestrijdingsmiddelen (9)

20

20

Vietnam (VN)

Okra’s

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90

20

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (7)

50

 

 

ex 0710 80 95

30

 

 

Pitahaja’s (drakenvruchten)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 20

10

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (7)

20

 

 

 

 

(1)   

Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(2)   

De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, b), van bijlage III.

(3)   

Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4)   

Residuen van carbofuran.

(5)   

De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, a), van bijlage III.

(6)   

Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en metrafenon.

(7)   

Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.

(8)   

Levensmiddelen die betelbladeren (Piper betle) bevatten of daaruit bestaan, met inbegrip van maar niet uitsluitend de levensmiddelen die onder GN-code 1404 90 00 zijn aangegeven.

(9)   

Residuen van ethyleenoxide (som van ethyleenoxide en 2-chloorethanol, uitgedrukt als ethyleenoxide). Voor levensmiddelenadditieven is het toepasselijke MRL 0,1 mg/kg (bepaalbaarheidsgrens). Verbod op het gebruik van ethyleenoxide dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(10)   

In deze bijlage worden onder “Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red of Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6). Het gehalte residuen van Sudan-kleurstoffen, gemeten met een analysemethode met een bepaalbaarheidsgrens, moet lager zijn dan 0,5 mg/kg.

(11)   

Residuen van amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van de p,p′- en o,p′-isomeren), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram).

(12)   

Residuen van acefaat.

(13)   

Zowel eindproducten als grondstoffen die plantaardige stoffen bevatten die bestemd zijn voor de productie van voedingssupplementen die zijn aangegeven onder de in kolom “GN-code” vermelde GN-codes.

(14)   

Voor de toepassing van deze bijlage moet het gehalte residuen van rodamine B, gemeten met een analysemethode met een bepaalbaarheidsgrens, lager zijn dan 0,1 mg/kg.

(15)   

“Onverwerkte producten” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

(16)   

“In de handel brengen” en “eindverbruiker” zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

3.    Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, punt b), iii)Rij

Land van oorsprong

Land van waaruit de zendingen naar de Unie worden verzonden

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Gevaar

Frequentie van overeenstemmings- en materiële controles (%)

1

Verenigde Staten (US)

Turkije (TR) (2)

— Pistaches, in de dop

0802 51 00

 

Aflatoxinen

50

— Pistaches, zonder dop

0802 52 00

 

— Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

— Pasta van pistaches

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

— Pistaches, op andere wijze bereid of verduurzaamd (met inbegrip van mengsels)

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

— Meel, gries en poeder van pistaches

ex 1106 30 90

50

(Levensmiddelen)

 

 

(1)   

Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(2)   

Overeenkomstig de artikelen 10 en 11 gaan de zendingen vergezeld van de resultaten van de bemonstering en analyses van die zendingen, en van het door het land van waaruit die zendingen naar de Unie zijn verstuurd, afgegeven officiële certificaat.

▼M4
BIJLAGE II bis

Levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen waarvan de binnenkomst in de Unie is opgeschort als bedoeld in artikel 11 bisRij

Levensmiddelen en diervoeders

(beoogd gebruik)

GN-code

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

1

— Levensmiddelen die bestaan uit gedroogde bonen

(Levensmiddelen)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Bestrijdingsmiddelenresiduen

▼B
BIJLAGE III

1)    Bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden als bedoeld in artikel 3, onder e)

1.  Bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden voor de controle op de aanwezigheid van Salmonella in levensmiddelen

a) 

Indien de bijlagen I of II bij deze verordening voorzien in de toepassing van de in bijlage III, punt 1, onder a), bij deze verordening vastgelegde bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden, zijn de volgende regels van toepassing:Referentieanalysemethode (1)

Gewicht van zending

Aantal steekproefeenheden (n)

Bemonsteringsprocedures

Vereist analyseresultaat voor elke steekproefeenheid van dezelfde zending

EN ISO 6579-1

Minder dan 20 ton

5

Er worden n steekproefeenheden van elk ten minste 100 g genomen. Indien in het GGB partijen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden genomen uit de verschillende partijen die willekeurig uit de zending zijn gekozen. Indien geen partijen kunnen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden willekeurig uit de zending gekozen. Het samenvoegen van steekproefeenheden is niet toegestaan. Elke steekproefeenheid moet afzonderlijk worden getest.

Geen detectie van Salmonella in 25 g

Groter dan of gelijk aan 20 ton

10

(1)   

De meest recente versie van de referentieanalysemethode moet worden gebruikt of een methode die ten opzichte daarvan overeenkomstig het protocol van EN ISO 16140-2 is gevalideerd.

b) 

Indien de bijlagen I of II bij deze verordening voorzien in de toepassing van de in bijlage III, punt 1, onder b), bij deze verordening vastgelegde bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden, zijn de volgende regels van toepassing:Referentieanalysemethode (1)

Gewicht van zending

Aantal steekproefeenheden (n)

Bemonsteringsprocedures

Vereist analyseresultaat voor elke steekproefeenheid van dezelfde zending

EN ISO 6579-1

Elk gewicht

5

Er worden n steekproefeenheden van elk ten minste 100 g genomen. Indien in het GGB partijen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden genomen uit de verschillende partijen die willekeurig uit de zending zijn gekozen. Indien geen partijen kunnen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden willekeurig uit de zending gekozen. Het samenvoegen van steekproefeenheden is niet toegestaan. Elke steekproefeenheid moet afzonderlijk worden getest.

Geen detectie van Salmonella in 25 g

(1)   

De meest recente versie van de referentieanalysemethode moet worden gebruikt of een methode die ten opzichte daarvan overeenkomstig het protocol van EN ISO 16140-2 is gevalideerd.

▼M4
BIJLAGE IV

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11 VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1793 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN OF DIERVOEDERS