2007R1379 — NL — 30.11.2007 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1379/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot wijziging van bijlage I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met de in het Verdrag van Bazel overeengekomen wijzigingen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 309, 27.11.2007, p.7)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 299, 8.11.2008, blz. 50  (1379/07)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1379/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

tot wijziging van bijlage I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met de in het Verdrag van Bazel overeengekomen wijzigingen

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen ( 1 ), en met name op artikel 58, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ingevolge de overeenstemming die is bereikt in de achtste vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (27 november-1 december 2006), moeten de bijlagen I A, I B, VII en VIII van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen worden gewijzigd. De wijzigingen betreffen de vervanging van „kg” en „liter” door „Ton (Mg)” en „m3” in vak 5 van het kennisgevingsdocument in bijlage I A, vakken 5 en 18 van het vervoersdocument in bijlage I B en vakken 3 en 14 van de informatie over de zending in bijlage VII, de invoeging van een nieuw vak 17 in het vervoersdocument, een wijziging van voetnoot 1 van de informatie over de zending en verwijzingen naar de richtsnoeren voor een milieuhygiënisch verantwoord beheer in de punten I.4-9 van bijlage VIII. Duidelijkheidshalve moeten deze bijlagen worden vervangen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1013/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Bijlagen I A, I B, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:
„BIJLAGE I A

▼C1

Kennisgevingsdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrenging

1. Exporteur — KennisgeverRegistratlenr.:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:3. Kennisgeving nr.:Kennisgeving inzakeA. i) Eenmalige overbrenging:ii) Meerdere overbrengingen:B. i) Verwijdering (1):ii) Nuttige toepassing:C. Vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing (2) (3)JaNeen4. Totaal aantal geplande overbrengingen:5. Totale geplande hoeveelheid (4):Ton (Mg):m3:2. Importeur — OntvangerRegistratlenr.:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:6. Geplande periode voor de overbrenging(en) (4):Eerste vertrek:Laatste vertrek:7. Wijze van verpakking) (5):Bijzondere behandelingseisen (6):JaNeen11. Handeling tot verwijdering/nuttige toepassing (2)8. Geplande vervoerder(s)Registratlenr.:Naam (7):Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Vervoerswijze(n) (5):D-code/R-code (5):Gebruikte technologie (6):Reden voor uitvoer (1) (6):12. Benaming en samenstelling van de afvalstoffen (6):9. Producent(en) van de afvalstoffen (1) (7) (8)Registratlenr.:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Locatie waarop en proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan (6)13. Fysische eigenschappen (5):14. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen)i) Bijlage VIII (of indien van toepassing IX) van het Verdrag van Bazel:ii) OESO-code (indien anders dan onder i)):iii) EG-afvalstoffenlijst (Eural):iv) Nationale code in het land van uitvoer:v) Nationale code in het land van invoer:vi) Overige (specificeren):vii) Y-code:viii) H-nummer (5):ix) VN-klasse (5):x) VN-nummer:xi) VN-vervoersaanduiding:xii) Douanecode(s) (HS):10. Verwijderingsinrichting (2):of inrichting voor nuttige toepassing (2):Registratienummer:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Feitelijke locatie van verwijdering/nuttige toepassing:15. Betrokken landen/staten (a), codenummer van de bevoegde autoriteiten (indien van toepassing) (b), gebruikte punten bij het binnenkomen en verlaten van die landen (c) (grensovergangen of havens)Land van uitvoer/verzendingDoorvoerland(en) (aankomst en vertrek)Land van invoer/bestemminga)b)c)16. Douanekantoren van binnenkomst en/of uitgang en/of uitvoer (Europese Gemeenschap):Binnenkomst:Uitgang:Uitvoer:17. Verklaring van de exporteur/kennisgever — van de producent (1) :Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk in rechte afdwingbare contractuele verplichtingen zijn aangegaan en dat het grensoverschrijdend transport gedekt wordt door alle voorgeschreven verzekeringen of andere financiële zekerheden:18. Aantal bijlagen:Naam van de exporteur/kennisgever:Datum:Handtekening:Naam van de producent:Datum:Handtekening:IN TE VULLEN DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN19. Ontvangstbevestiging van de relevante bevoegde autoriteit van landen van invoer-bestemming/doorvoer (1)/uitvoer-verzending (9):20. Schriftelijke toestemming (1) (8) voor de overbrenging verleend door de bevoegde autoriteit van (land):Land:Kennisgeving ontvangen op:Ontvangstbevestiging verzonden op:Naam van de bevoegde autoriteit:Stempel en/of handtekening:Toestemming verleend op:Toestemming geldig van:tot:Specifieke voorwaarden:NeenZo ja, zie vak 21 (6):Naam van de bevoegde autoriteit:Stempel en/of handtekening:21. Specifieke voorwaarden verbonden aan de toestemming voor de overbrenging of redenen van bezwaar:(1) Vereist op grond van het Verdrag van Bazel.(2) In geval van R12/R13- of D13-D15-handelingen dienen ook, voor zover vereist, de gegevens over alle eventuele erop volgende R12/R13- of D13-D15-inrichtingen en de erop volgende R1-R11- of D1-D12-inrichting(en) te worden vermeld.(3) In te vullen voor overbrengingen binnen de OESO en enkel indien B, onder ii), van toepassing is.(4) Voor meerdere overbrengingen een gedetailleerde lijst bijvoegen.(5) Zie de lijst van afkortingen en codes op de volgende bladzijde.(6) Zo nodig bijzonderheden vermelden.(7) Indien meer dan één, een lijst bijvoegen.(8) Indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving.(9) Indien van toepassing uit hoofde van het OESO-besluit.

Lijst van in het kennisgevingsdocument gebruikte afkortingen en codesHANDELINGEN TOT VERWIJDERING (Vak 11)D1 Storten op of in de bodem (bv. vuilstortplaatsen, enz.)D2 Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.)D3 Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbaar afval in putten, zoutkoepels of natuurlijk gevormde holten)D4 Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of lagunen, enz.)D5 Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving afgeschermd zijn, enz.)D6 Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanenD7 Verwijderen in zeeën en oceanen, met inbegrip van inbrengen in de bodemD8 Biologische behandeling op een niet elders in deze lijst aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in deze lijst vermelde methodenD9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders op deze lijst aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de in deze lijst vermelde methoden (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.)D10 Verbranding op het landD11 Verbranding op zeeD12 Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.)D13 Vermengen vóór een van de in deze lijst vermelde behandelingenD14 Herverpakken vóór een van de in deze lijst vermelde behandelingenD15 Opslag in afwachting van een van de in deze lijst vermelde behandelingenHANDELINGEN TOT NUTTIGE TOEPASSING (Vak 11)R1 Gebruik als brandstof (anders dan verbranding als zodanig) of een andere wijze van energieopwekking (Bazel/OESO) — hoofdzakelijk gebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking (EU)R2 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelenR3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruiktR4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingenR5 Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffenR6 Regeneratie van zuren of basenR7 Nuttige toepassing van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaanR8 Nuttige toepassing van bestanddelen uit katalysatorenR9 Herraffinage van afgewerkte olie en ander hergebruik van reeds gebruikte olieR10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbeteringR11 Gebruik van reststoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomenR12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingenR13 Opslag van stoffen bestemd voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingenVERPAKKINGSTYPE(N) (Vak 7)1. Vaten2. Houten vaten3. Blikken (jerrycans)4. Kisten5. Zakken6. Samengestelde verpakking7. Drukcontainers8. Onverpakt9. Overige (specificeren)H-NUMMER EN VN-KLASSE (Vak 14)VN-klasseH-nummerBetekenis1H1Ontplofbaar3H3Ontvlambare vloeistoffen4.1H4.1Ontvlambare vaste stoffen4.2H4.2Zelfontvlambare stoffen of afvalstoffen4.3H4.3Stoffen of afvalstoffen die bij aanraking met water ontvlambare gassen ontwikkelen5.1H5.1Oxiderend5.2H5.2Organische peroxiden6.1H6.1(Acuut) giftige stoffen6.2H6.2Infectueuze stoffen8H8Corrosieve stoffen9H10Afscheiding van giftige gassen bij aanraking met lucht of water9H11Toxisch (vertraagd of chronisch)9H12Ecotoxisch9H13Stoffen die na verwijdering op de een of andere wijze een andere stof doen ontstaan (bv. een uitlogingsproduct) die een van de hierboven genoemde eigenschappen bezitVERVOERSWIJZE (Vak 8)R = over de weg (road)T = per trein (train/rail)S = over zee (sea)A = per vliegtuig (air)W = over binnenwateren (inland waterways)FYSIEKE VORM (Vak 13)1. Poederig/poeder2. Vast3. Brei/pasta4. Slurrie5. Vloeibaar6. Gasvormig7. Andere (specificeren)Nadere informatie, in het bijzonder over afvalstoffencodes (vak 14), d.w.z. over de bijlagen VIII en IX bij het Verdrag van Bazel, de OESO-codes en de Y-codes is te vinden in de „Guidance/lnstruction Manual” die verkrijgbaar is bij het OESO-secretariaat en het Secretariaat van het Verdrag van Bazel.

▼B
BIJLAGE II

Bijlage I B bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:
„BIJLAGE I B

▼C1

Vervoersdocument voor grensoverschrijdende afvaloverbrengingen/afvaltransporten

1. Correspondeert met kennisgeving nr.:2. Volgnummer/totaal aantal overbrengingen:/3. Exporteur — KennisgeverRegistratie nr.:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:4. Importeur — OntvangerRegistratie nr.:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:5. Feitelijke hoeveelheid:Ton (Mg):m3:6. Feitelijke overbrengingsdatum:7. Verpakkingtype(n) (1):Aantal verpakkingen:Bijzondere behandelingseisen (2):JaNeen8 a) Eerste vervoerder (3):Registratienummer:Naam:Adres:Tel.:Fax:E-mail:8 b) Tweede vervoerder:Registratienummer:Naam:Adres:Tel.:Fax:E-mail:8 c) Laatste vervoerder:Registratienummer:Naam:Adres:Tel.:Fax:E-mail:- - - - - - - In te vullen door de vertegenwoordiger van de vervoerder - - - - - - -Meer dan drie vervoerders (2)Vervoerswijze (1):Overbrengingsdatum:Handtekening:Vervoerswijze (1):Overbrengingsdatum:Handtekening:Vervoerswijze (1):Overbrengingsdatum:Handtekening:9. Producent(en) van de afvalstoffen (4) (5) (6):Registratienummer:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Locatie waarop de afvalstoffen zijn ontstaan (2):12. Benaming en samenstelling van de afvalstoffen (2):13. Fysische eigenschappen (1):14. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen)i) Bijlage VIII (of indien van toepassing IX) van het Verdrag van Bazel:ii) OESO-code (indien anders dan onder i)):iii) EG-afvalstoffenlijst (Eural):iv) Nationale code in het land van uitvoer:v) Nationale code in het land van invoer:vi) Overige (specificeren):vii) Y-code:viii) H-nummer (1):ix) VN-klasse (1):x) VN-nummer:xi) VN-vervoersaanduiding:xii) Douanecode(s) (HS):10. Verwijderingsinrichtingof inrichting voor nuttige toepassingRegistratienummer:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Feitelijke locatie van verwijdering/nuttige toepassing (2)11. Handeling(en) tot verwijdering/nuttige toepassingD-code/R-code (1):15. Verklaring exporteur-kennisgever/producent (4):Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk in rechte afdwingbare contractuele verplichtingen zijn aangegaan, dat de grensoverschrijdende overbrenging wordt gedekt door alle voorgeschreven verzekeringen of andere financiële zekerheden en dat alle noodzakelijke toestemmingen van de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen zijn verleend.Naam:Datum:Handtekening:16. In te vullen door degenen die bij de grensoverschrijdende overbrenging zijn betrokken ingeval aanvullende informatie wordt verlangd:17. Overbrenging aangekomen bij importeur-ontvanger (indien geen inrichting):Naam:Datum:Handtekening:IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR VERWIJDERING/NUTTIGE TOEPASSING18. Overbrenging aangekomen bij de verwijderingsinrichtingof inrichting voor nuttige toepassingDatum van ontvangst:Aanvaard:Geweigerd (*):Ontvangen hoeveelheid:Ton (Mg):m3:(*) onmiddellijk contact opnemen met de bevoegde autoriteitenVermoedelijke datum van verwijdering/nuttige toepassing:Handeling tot verwijdering/nuttige toepassing (1):Naam:Datum:Handtekening:19. Hierbij verklaar ik dat de verwijdering/nuttige toepassing van de hierboven vermelde afvalstoffen voltooid isNaam:Datum:Handtekening en stempel:(1) Zie de lijst van afkortingen en codes op de volgende bladzijde.(2) Zo nodig bijzonderheden vermelden.(3) In het geval van meer dan drie vervoerders, gegevens vermelden in vak 8 (a,b,c).(4) Vereist op grond van het Verdrag van Bazel.(5) Indien meer dan één, een lijst bijvoegen.(6) Indien vereist uit hoofde van nationale wetgeving.

IN TE VULLEN DOOR DE DOUANE (indien door de nationale wetgeving vereist)20. Land van uitvoer — verzending of douanekantoor van uitgangDe in dit vervoersdocument beschreven afvalstoffen hebben het landverlaten op:Handtekening:Stempel:21. Land van invoer — bestemming of douanekantoor van binnenkomstDe in dit vervoersdocument beschreven afvalstoffen zijn het landbinnengekomen op:Handtekening:Stempel:22. Stempels van de douanekantoren van de doorvoerlandenNaam van het land:Naam van het land:Binnenkomst:Uitgang:Binnenkomst:Uitgang:Naam van het land:Naam van het land:Binnenkomst:Uitgang:Binnenkomst:Uitgang:Lijst van in het vervoersdocument gebruikte afkortingen en codesHANDELINGEN TOT VERWIJDERING (Vak 11)D1 Storten op of in de bodem (bv. op een vuilstortplaats, enz.)D2 Uitrijden (bv. biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem, enz.)D3 Injectie in de diepe ondergrond (bv. injectie van verpompbare afvalstoffen in putten, zoutkoepels of natuurlijke gevormde holten, enz.)D4 Opslag in waterbekkens (bv. het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers, lagunen, enz.)D5 Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bv. in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die onderling en van de omgeving afgeschermd zijn, enz.)D6 Lozen in wateren, behalve zeeën en oceanenD7 Verwijderen in zeeën en oceanen, met inbegrip van inbrengen in de bodemD8 Biologische behandeling op een niet elders in deze lijst aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methodenD9 Fysisch-chemische behandeling op een niet elders op deze lijst aangegeven wijze waardoor verbindingen of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D12 vermelde methoden (bv. verdampen, drogen, calcineren, enz.)D10 Verbranding op het landD11 Verbranding op zeeD12 Permanente opslag (bv. plaatsen van houders in mijnen, enz.)D13 Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingenD14 Herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingenD15 Opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingenHANDELINGEN TOT NUTTIGE TOEPASSING (Vak 11)R1 Gebruik als brandstof (anders dan verbranding als zodanig) of een andere wijze van energieopwekking (Bazel/OESO) — hoofdzakelijk gebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking (EU)R2 Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelenR3 Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddelen worden gebruiktR4 Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingenR5 Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffenR6 Regeneratie van zuren of basenR7 Nuttige toepassing van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaanR8 Nuttige toepassing van bestanddelen uit katalysatorenR9 Herraffinage van afgewerkte olie en ander hergebruik van reeds gebruikte olieR10 Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbeteringR11 Gebruik van reststoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomenR12 Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingenR13 Opslag van stoffen bestemd voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingenVERPAKKINGSTYPE(N) (Vak 7)1. Vaten2. Houten vaten3. Blikken (jerrycans)4. Kisten5. Zakken6. Samengestelde verpakking7. Drukcontainers8. Onverpakt9. Overige (specificeren)H-NUMMER EN VN-KLASSE (Vak 14)VN-klasseH-nummerBetekenis1H1Ontplofbaar3H3Ontvlambare vloeistoffen4.1H4.1Ontvlambare vaste stoffen4.2H4.2Zelfontvlambare stoffen of afvalstoffen4.3H4.3Stoffen of afvalstoffen die bij aanraking met water ontvlambare gassen ontwikkelen5.1H5.1Oxiderend5.2H5.2Organische peroxiden6.1H6.1(Acuut) giftige stoffen6.2H6.2Infectueuze stoffen8H8Corrosieve stoffen9H10Afscheiding van giftige gassen bij aanraking met lucht of water9H11Toxisch (vertraagd of chronisch)9H12Ecotoxisch9H13Stoffen die na verwijdering op de een of andere wijze een andere stof doen ontstaan (bv. een uitlogingsproduct) die een van de hierboven genoemde eigenschappen bezitVERVOERSWIJZE (Vak 8)R = over de weg (road)T = per trein (train/rail)S = over zee (sea)A = per vliegtuig (air)W = over binnenwateren (inland waterways)FYSIEKE VORM (Vak 13)1. Poederig/poeder2. Vast3. Brei/pasta4. Slurrie5. Vloeibaar6. Gasvormig7. Andere (specificeren)Nadere informatie, in het bijzonder over afvalstoffencodes (vak 14), d.w.z. over de bijlagen VIII en IX bij het Verdrag van Bazel, de OESO-codes en de Y-codes is te vinden in de „Guidance/lnstruction Manual” die verkrijgbaar is bij het OESO-secretariaat en het Secretariaat van het Verdrag van Bazel.

▼B
BIJLAGE III

Bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:
„BIJLAGE VII

BEGELEIDENDE INFORMATIE BIJ OVERBRENGINGEN VAN AFVALSTOFFEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, LEDEN 2 EN 4

Informatie over de zending (1)1. Opdrachtgever voor de overbrengingNaam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:2. Importeur/ontvangerNaam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:3. Feitelijke hoeveelheid:Ton (Mg):m3:4. Feitelijke overbrengingsdatum:5 a) Eerste vervoerder (2):Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Vervoerswijze:Overbrengingsdatum:Handtekening:5 b) Tweede vervoerderNaam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Vervoerswijze:Overbrengingsdatum:Handtekening:5 c) Derde vervoerderNaam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:Vervoerswijze:Overbrengingsdatum:Handtekening:6. Producent van de afvalstoffen (3)Oorspronkelijke producent(en), nieuwe producent(en) of inzamelaar:Naam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:8. Handeling tot nuttige toepassing (of, in voorkomend geval, tot verwijdering, in het geval van afvalstoffen bedoeld in artikel 3, lid 4):R-code/D-code:9. Gangbare handelsaanduiding van het afval:7. Inrichting voor nuttige toepassingLaboratoriumNaam:Adres:Contactpersoon:Tel.:Fax:E-mail:10. Identificatie van de afvalstoffen (relevante codes invullen)i) Bazel — Bijlage IX:ii) OESO (indien anders dan onder i):iii) EG-lijst van afvalstoffen:iv) Nationale code:11. Betrokken land(en)/sta(a)t(en):Uitvoer/verzendingDoorvoerIInvoer/bestemming12. Verklaring van de opdrachtgever voor de overbrenging: Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar mijn beste weten volledig en correct is. Voorts verklaar ik dat schriftelijk juridisch bindende contractuele verplichtingen zijn aangegaan met de ontvanger (niet vereist in geval van afvalstoffen bedoeld in artikel 3, lid 4):Naam:Datum:Handtekening:13. Ondertekening na ontvangst van de afvalstoffen door de ontvanger:Naam:Datum:Handtekening:IN TE VULLEN DOOR DE INRICHTING VOOR NUTTIGE TOEPASSING OF DOOR HET LABORATORIUM14. Overbrenging ontvangen door inrichting voor nuttige toepassingof laboratoriumOntvangen hoeveelheid:Ton (Mg):m3:Naam:Datum:Handtekening:(1) Begeleidende informatie bij de overbrenging van afvalstoffen van de groene lijst, bestemd voor nuttige toepassing, of afvalstoffen bestemd voor laboratoriumanalyse overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006. Zie voor het invullen van dit document ook de overeenkomstige specifieke instructies in bijlage I C van Verordening (EG) nr. 1013/2006.(2) Indien er meer dan drie vervoerders zijn, de gegevens bijvoegen als gevraagd in de vakken 5 a), b) en c).(3) Wanneer de opdrachtgever voor de overbrenging niet de producent of de inzamelaar is, wordt de informatie over de producent of de inzamelaar verstrekt.
BIJLAGE IV

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt vervangen door:
„BIJLAGE VIII

RICHTSNOEREN VOOR EEN MILIEUHYGIËNISCH VERANTWOORD BEHEER (ARTIKEL 49)

I.

Bij het Verdrag van Bazel vastgestelde richtsnoeren:

1. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) ( 3 )

2. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (3) 

3. Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (3) 

4. Technische richtsnoeren betreffende het milieuvriendelijk recycleren/terugwinnen van metalen en metaalverbindingen (R4) ( 4 )

5. Bijgewerkte algemene technische richtsnoeren voor het milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) bevatten, daarmee verontreinigd zijn of daaruit bestaan ( 5 )

6. Bijgewerkte technische richtsnoeren voor het milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen die polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen (PBB's) bevatten of daarmee vervuild zijn (5) 

7. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (5) 

8. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (5) 

9. Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (5) 

II.

Door de OESO vastgestelde richtsnoeren:

Technische leidraad voor het milieuhygiënisch beheer van specifieke afvalstromen:

gebruikte en afgedankte personal computers ( 6 )

III.

Door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde richtsnoeren:

richtsnoeren betreffende recycling van schepen ( 7 )

IV.

Door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vastgestelde richtsnoeren:

veiligheid en gezondheid bij het slopen van schepen: richtsnoeren voor de Aziatische landen en Turkije ( 8 )( 1 ) PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1.

( 2 ) PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.

( 3 ) Vastgesteld door de zesde vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 9-13 december 2002.

( 4 ) Vastgesteld door de zevende vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 25-29 oktober 2004.

( 5 ) Vastgesteld door de achtste vergadering van de Conferentie van partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, 27 november-1 december 2006.

( 6 ) Vastgesteld door de OESO-commissie voor milieubeleid in februari 2003 (doc. ENV/EPOC/WGWPR(2001)3 def.).

( 7 ) Resolutie A.962 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de IMO, tijdens haar 23e gewone zitting, 24 november-5 december 2003.

( 8 ) Goedgekeurd voor publicatie door de Raad van het bestuur van de IAO tijdens haar 289e vergadering van 11-26 maart 2004.”