2003L0030 — NL — 01.01.2012 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2003/30/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 8 mei 2003

ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer

(PB L 123, 17.5.2003, p.42)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009

L 140

16

5.6.2009