61978J0243

ARREST VAN HET HOF (TWEEDE KAMER) VAN 5 MAART 1980. - SIMMENTHAL SPA TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES "). - ZAAK NO. 243/78.

Jurisprudentie 1980 bladzijde 00593
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00311


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Dictum

Trefwoorden


BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BELANG OM OP TE TREDEN - IN DE LOOP VAN HET GEDING OPGETREDEN GEBEURTENISSEN - BEROEP ONGEGROND - VOORTZETTING VAN DE PROCEDURE - MISBRUIK VAN PROCESRECHT - AFWIJZING

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 173 )

Samenvatting


INDIEN VERZOEKER IN HET LICHT VAN IN DE LOOP VAN HET GEDING OPGETREDEN GEBEURTENISSEN MOEST ERKENNEN DAT ZIJN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING ONGEGROND WAS , HAD HIJ GEEN BELANG MEER BIJ DE INGESTELDE VORDERING . IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN VORMT VOORTZETTING VAN DE PROCEDURE MISBRUIK VAN PROCESRECHT EN MOET HET BEROEP WORDEN AFGEWEZEN .

DERGELIJKE GEBEURTENISSEN KUNNEN BESTAAN IN EEN ARREST VAN HET HOF , GEWEZEN IN EEN ANDERE ZAAK TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN EN BETREKKING HEBBENDE OP EEN GEHEEL ANALOGE KWESTIE , ALSMEDE DE DOOR DE VERWERENDE INSTELLING TER UITVOERING VAN DAT ARREST GEGEVEN BESCHIKKING .

Partijen


IN ZAAK 243/78

SIMMENTHAL SPA , GEVESTIGD TE APRILIA ( ITALIE ), TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR E . CAPELLI EN P . DE CATERINI , ADVOCATEN TE ROME , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN CH . TURK , ADVOCAAT ALDAAR , RUE NIC . WELTER 4 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR H . BRONKHORST ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR G . BERARDIS , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 78/940/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 27 OKTOBER 1978 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMUMVERKOOPPRIJZEN VOOR BEVROREN RUNDVLEES DAT DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS TE KOOP IS AANGEBODEN OP GROND VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2900/77 EN VAN DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES VOOR VERWERKING DIE IN HET VIERDE KWARTAAL VAN 1978 OP BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGEN WORDEN INGEVOERD ( PB L 326 VAN 1978 , BLZ . 14 ),

Overwegingen van het arrest


1 BIJ BEROEP , INGESTELD OP 3 NOVEMBER 1978 KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , VORDERT VERZOEKSTER NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING NR . 78/940 VAN DE COMMISSIE VAN 27 OKTOBER 1978 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMUMVERKOOPPRIJZEN VOOR BEVROREN RUNDVLEES DAT DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS TE KOOP IS AANGEBODEN OP GROND VAN VERORDENING NR . 2900/77 EN VAN DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES VOOR VERWERKING DIE IN HET VIERDE KWARTAAL VAN 1978 OP BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGEN WORDEN INGEVOERD ( PB 1978 L 326 VAN 1978 , BLZ . 14 ).

2 BIJ VERZOEKSCHRIFT , OP DEZELFDE DAG INGEDIEND OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 185 EN 186 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 1 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , HEEFT VERZOEKSTER DE OPSCHORTING GEVORDERD VAN DE WERKING VAN DE BESCHIKKING DIE HET ONDERWERP VAN HET BEROEP IN HET HOOFDGEDING VORMT , ALSMEDE VAN DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE REGELING BIJ INVOER VAN VOOR HET JAAR 1979 VOOR DE VERWERKENDE INDUSTRIE BESTEMD BE- VROREN VLEES . DIT VERZOEK IS BIJ BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF NR . 243/78 R VAN 29 NOVEMBER 1978 ( JURISPR . 1978 , BLZ . 2391 ) AFGEWEZEN .

3 ER DIENT AAN TE WORDEN HERINNERD DAT HET HOF NAAR AANLEIDING VAN EEN BEROEP , DOOR DEZELFDE VERZOEKSTER INGESTELD TEGEN BESCHIKKING NR . 78/258 VAN DE COMMISSIE VAN 15 FEBRUARI 1978 , VASTGESTELD VOOR HET EERSTE KWARTAAL VAN 1978 IN HET KADER VAN EEN BIJZONDERE VERKOOPREGELING IN VERBAND MET ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 805/68 VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 148 VAN 1968 , BLZ . 24 ), ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 425/77 VAN 14 FEBRUARI 1977 ( PB L 61 VAN 1977 , BLZ . 1 ), VERZOEKSTER BIJ ARREST VAN 6 MAART 1979 ( ZAAK 92/78 , JURISPR . 1979 , BLZ . 777 ) IN HET GELIJK HEEFT GESTELD DOOR DE LITIGIEUZE BESCHIKKING NIETIG TE VERKLAREN .

4 NA TOT DE CONCLUSIE TE ZIJN GEKOMEN DAT DE LITIGIEUZE BESCHIKKING MOEST WORDEN NIETIG VERKLAARD , HEEFT HET HOF IN DE RECHTSOVERWEGINGEN 108 TOT EN MET 110 EVENWEL HET VOLGENDE VERKLAARD :

' ' DE COMMISSIE HEEFT DERHALVE - KRACHTENS ARTIKEL 176 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG - VERZOEKSTERS SITUATIE OPNIEUW TE BEZIEN EN ZAL TE HAREN AANZIEN - DOOR TUSSENKOMST VAN HET BEVOEGDE INTERVENTIEBUREAU - OPNIEUW MOETEN BESLISSEN .

DE COMMISSIE ZAL ZICH DAARBIJ HEBBEN TE LATEN LEIDEN DOOR DE REDENGEVING VAN DIT ARREST EN MET NAME IN AANMERKING HEBBEN TE NEMEN DAT HET KRACHTENS ARTIKEL 14 ( NIEUW ) VAN VERORDENING NR . 805/68 IN HET LEVEN GEROEPEN STELSEL ER IN GEEN GEVAL TOE KAN LEIDEN DAT DE VERWERKENDE INDUSTRIE EROP MAG REKENEN INTERVENTIEVLEES TE KUNNEN BETREKKEN TEGEN EEN PRIJS WELKE - VOOR DE BETROKKEN VLEESKWALITEITEN - LAGER IS DAN DIE WELKE IN HET BETROKKEN TIJDVAK VOOR UIT INTERVENTIEVOORRADEN BETROKKEN VLEES NORMALITER WERD BETAALD .

VERZOEKSTERS BIEDING ZAL DERHALVE MOETEN WORDEN VERWORPEN , INDIEN ZIJ BENEDEN DAT NIVEAU BLIJKT TE LIGGEN . ' '

5 TER UITVOERING VAN DAT ARREST HEEFT DE COMMISSIE OP 19 APRIL 1979 DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

' ' DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 425/77 , EN MET NAME OP ARTIKEL 7 , LID 3 , EN ARTIKEL 14 , LID 4 , SUB A ),

OVERWEGENDE DAT BIJ BESCHIKKING NR . 78/258/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 15 FEBRUARI 1978 MINIMUMVERKOOPPRIJZEN ZIJN VASTGESTELD VOOR BEVROREN RUNDVLEES DAT DOOR DE INTERVENTIEBUREAUS TE KOOP IS AANGEBODEN OP GROND VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2900/77 , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 148/78 , ALSMEDE DE HOEVEELHEDEN BEVROREN RUNDVLEES VOOR VERWERKING DIE IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 1978 OP BIJZONDERE VOORWAARDEN MOGEN WORDEN INGEVOERD ;

OVERWEGENDE DAT HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DE BETROKKEN BESCHIKKING IN AANSLUITING OP EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING , INGESTELD DOOR EEN CONCURRERENDE ONDERNEMING WIER OFFERTE OP BASIS VAN BOVENGENOEMDE BESCHIKKING NIET IN AANMERKING IS GENOMEN , DE BETROKKEN BESCHIKKING TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER NIETIG HEEFT VERKLAARD ; DAT DE COMMISSIE BIJGEVOLG GEHOUDEN IS DE SITUATIE VAN VERZOEKSTER OPNIEUW TE ONDERZOEKEN EN TE HAREN AANZIEN DOOR TUSSENKOMST VAN HET BEVOEGDE INTERVENTIEBUREAU OPNIEUW TE BESLISSEN ;

OVERWEGENDE DAT DE DOOR DE CONCURRERENDE ONDERNEMING IN HET KADER VAN BOVENGENOEMDE INSCHRIJVING GEDANE OFFERTE LAGER WAS DAN DE IN HET BETROKKEN TIJDVAK VOOR DE BETROKKEN VLEESKWALITEITEN NORMALITER BETAALDE PRIJZEN ; DAT DIE OFFERTE DERHALVE MOET WORDEN AFGEWEZEN ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DE ONDERHAVIGE BESCHIKKING BEDOELDE MAATREGELEN OVEREENSTEMMEN MET HET ADVIES VAN HET BEHEER-COMITE VOOR RUNDVLEES ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

1 . DE OFFERTE VAN SIMMENTHAL SPA , GEDAAN IN HET KADER VAN DE IN BESCHIKKING NR . 78/258/EEG VAN DE COMMISSIE BEDOELDE INSCHRIJVING , WORDT AFGEWEZEN .

2 . HET ITALIAANSE INTERVENTIEBUREAU ( AIMA ) STELT SIMMENTHAL SPA IN KENNIS VAN DE INHOUD VAN DE ONDERHAVIGE BESCHIKKING .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE ITALIAANSE REPUBLIEK ' ' .

6 DE VENNOOTSCHAP SIMMENTHAL HEEFT TEGEN DIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE GEEN BEROEP INGESTELD , DOCH HEEFT DE PROCEDURE IN HET KADER VAN HET TEGEN DE BESCHIKKING INZAKE DE INSCHRIJVING VOOR HET VIERDE KWARTAAL VAN 1978 AANHANGIGE BEROEP VOORTGEZET .

7 IN HAAR OP 18 JUNI 1979 INGEDIEND VERWEERSCHRIFT BETOOGT DE COMMISSIE DAT DE DOOR SIMMENTHAL INGESTELDE VORDERING GEENSZINS GERECHTVAARDIGD IS EN GEEN ENKEL NUT HEEFT , AANGEZIEN HAAR IN HET KADER VAN DE INSCHRIJVING VOOR HET VIERDE KWARTAAL GEDANE OFFERTE VAN 950 RE/T A FORTIORI ZOU MOETEN WORDEN AFGEWEZEN . DAAR HET ONDERHAVIGE VERZOEK VOOR HET OVERIGE SLECHTS EEN HERHALING ZOU VORMEN VAN HET TEGEN DE INSCHRIJVING VOOR HET EERSTE KWARTAAL INGESTELDE BEROEP , ZOU SIMMENTHAL VAN DE TOEWIJZING ERVAN GEEN ENKEL AANVULLEND NUTTIG EFFECT KUNNEN VERWACHTEN . BIJGEVOLG ZOU ZIJN VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN OP GROND WAARVAN HET HOF HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK MOET VERKLAREN .

8 IN REPLIEK BETOOGT VERZOEKSTER DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN BEROEP AAN DE HAND VAN DE SITUATIE FEITELIJK EN RECHTENS OP HET MOMENT VAN DE INDIENING VAN HET BEROEP MOET WORDEN BEOORDEELD EN DAT NIET IN DE LOOP VAN DE PROCEDURE EEN ' ' DOOR TOEVALLIGE OMSTANDIGHEDEN INGETREDEN NIET-ONTVANKELIJKHEID ' ' KAN WORDEN INGEROEPEN . WAT HET PROBLEEM TEN GRONDE BETREFT , MERKT VERZOEKSTER OP DAT HET BEGRIP ' ' DE PRIJS DIE IN HET BETROKKEN TIJDVAK NORMALITER WERD BETAALD ' ' GEEN ANTWOORD GEEFT OP DE VRAAG WELK PRIJSNIVEAU HET HOF VOOR OGEN HEEFT GEHAD . IN HAAR NAAR AANLEIDING VAN HET ARREST VAN 6 MAART 1979 GEGEVEN BESCHIKKING HEEFT DE COMMISSIE ALS DE NORMALITER BETAALDE PRIJS DE VRIJE VERKOOPPRIJS AANGEMERKT , WELKE BIJ DE VERKOOP VAN BEVROREN VLEES ZONDER VERPLICHTE BESTEMMING VAN DE PRODUKTEN WORDT AANGEHOUDEN . DAAR HET IN CASU EROM GAAT DE VERWERKENDE INDUSTRIE EEN VOORDEEL TE VERZEKEREN , ZOU MEN DE PRIJZEN WELKE WORDEN BETAALD VOOR VLEES MET EEN SPECIALE BESTEMMING , ALS MAATSTAF MOETEN AANHOUDEN . VERZOEKSTER VERMELDT DAARTOE MEER IN HET BIJZONDER DE VOOR SOCIALE DOELEINDEN AANGEHOUDEN PRIJS VAN 964 RE/T EN DE PRIJS VOOR INDUSTRIELE DOELEINDEN VAN 950 RE/T , WELKE PRECIES OVEREENSTEMT MET HET BEDRAG VAN DE DOOR HAAR GEDANE OFFERTE .

9 HET HOF ACHT DEZE ARGUMENTEN NIET STEEKHOUDEND . REKENING HOUDENDE MET DE HIERVOOR UITEENGEZETTE VOORGESCHIEDENIS , IS HET DUIDELIJK DAT VERZOEKSTER NA HET ARREST VAN 6 MAART 1979 EN IN IEDER GEVAL NA DE DOOR DE COMMISSIE TER UITVOERING VAN DAT ARREST GEGEVEN BESCHIKKING , GEEN BELANG MEER HAD BIJ DE DOOR HAAR TEGEN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE INZAKE DE INSCHRIJVING VOOR HET VIERDE KWARTAAL VAN 1978 INGESTELDE VORDERING . VANAF DAT MOMENT KON VERZOEKSTER IMMERS MET ZEKERHEID VOORZIEN DAT HAAR OFFERTE , GEZIEN DE IN GENOEMD ARREST VAN HET HOF NEERGELEGDE BEGINSELEN , EVENALS DIE MET BETREKKING TOT HET EERSTE KWARTAAL ZOU WORDEN AFGEWEZEN .

10 VERZOEKSTERS ARGUMENTEN MET BETREKKING TOT DE BETEKENIS VAN DE UITDRUKKING ' ' DE PRIJS DIE IN HET BETROKKEN TIJDVAK NORMALITER WERD BETAALD ' ' ZIJN DROGREDENEN , WANT HET IS DUIDELIJK DAT IN DE CONTEXT VAN HET ARREST VAN 6 MAART 1979 MET DIE UITDRUKKING WORDT GEDOELD OP DE TEGENOVER DE KOPERS NORMALITER AANGEHOUDEN PRIJS , LOS VAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING VAN HET BETROKKEN VLEES . DE DOOR VERZOEKSTER GENOEMDE PRIJZEN HEBBEN BETREKKING OP TRANSACTIES MET EEN GEHEEL EIGEN KARAKTER , IN ZOVERRE HET DAARBIJ GAAT OM VERKOOP VAN VOOR SOCIALE DOELEINDEN BESTEMD VLEES OF VAN PRODUKTEN WAARVAN DE BEWARINGSTERMIJN BIJNA IS VERSTREKEN EN DIE DERHALVE TEGEN EEN BIJZONDER GUNSTIGE PRIJS WORDEN VERKOCHT . DE BIJ DERGELIJKE UITZONDERLIJKE TRANSACTIES BETAALDE PRIJZEN KUNNEN NIET ALS ' ' NORMALE PRIJZEN ' ' WORDEN AANGEMERKT .

11 HET FEIT DAT VERZOEKSTER NA DE UITSPRAAK VAN HET ARREST VAN 6 MAART 1979 , EN IN ELK GEVAL NA DE INWERKINGTREDING VAN DE DOOR DE COMMISSIE TER UITVOERING VAN DAT ARREST GEGEVEN BESCHIKKING , DE PROCEDURE HEEFT VOORTGEZET , VORMT DUS MISBRUIK VAN PROCESRECHT . HET BEROEP MOET BIJGEVOLG WORDEN AFGEWEZEN , MET VEROORDELING VAN VERZOEKSTER IN DE KOSTEN , MET INBEGRIP VAN DIE OP DE PROCEDURE IN KORT GEDING GEVALLEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP ,

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN , MET INBEGRIP VAN DIE OP DE PROCEDURE IN KORT GEDING GEVALLEN .