EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0445

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/445 van de Commissie van 15 oktober 2019 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

C/2019/7329

OJ L 94, 27.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/445/oj

27.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 94/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/445 VAN DE COMMISSIE

van 15 oktober 2019

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van de Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (1), en met name artikel 16, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In het kader van de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad (2) bedoelde tussentijdse evaluatie werden aanvullende financieringsbehoeften van de lidstaten vastgesteld op het gebied van asiel, migratie en integratie.

(2)

Bij de tussentijdse evaluatie is gebleken dat er adequate financiering nodig is voor voorzieningen en bijbehorende diensten voor de opvang, huisvesting en bewaring van aanvragers van internationale bescherming of onderdanen van derde landen die zich in een lidstaat ophouden en die niet of niet langer voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot of verblijf in een lidstaat, alsook voor huisvestingsondersteuning voor personen die internationale bescherming genieten.

(3)

In bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 worden acht specifieke acties opgesomd waarvoor lidstaten aanvullende financiering kunnen ontvangen. Daarvan zijn er zes gezamenlijke acties waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

(4)

De bestaande lijst van specifieke acties volstaat niet om een antwoord te bieden op de beleidsontwikkelingen en de financieringsbehoeften die bij de tussentijdse evaluatie aan het licht zijn gekomen. Een aanpassing van deze lijst is bijgevolg het beste middel om te voorzien in de behoeften die in het kader van de doelstellingen van het Fonds voor asiel, migratie en integratie zijn vastgesteld.

(5)

De nieuwe specifieke actie die aan bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 wordt toegevoegd, zal bijdragen tot een doeltreffend beheer van de migratiestromen. De actie is in overeenstemming met de specifieke doelstelling van die verordening, als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder d), namelijk het bevorderen van de solidariteit tussen de lidstaten.

(6)

De toevoeging van een nieuwe specifieke actie die de recente beleidsontwikkelingen en financieringsbehoeften van de lidstaten weerspiegelt, zal een aanzienlijke meerwaarde creëren door bij te dragen aan de verlichting van de druk op de landen die het meest door de migratie- en asielstromen worden getroffen, en daarmee op de Unie als geheel.

(7)

Om een spoedige toepassing van deze specifieke actie mogelijk te maken en om rekening te houden met de voormelde dringende financieringsbehoeften, zou de verordening in werking moeten treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(8)

Verordening (EU) nr. 516/2014 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 wordt het volgende punt 9 toegevoegd:

“9.

In lidstaten die worden geconfronteerd met een grote of buitensporige migratiedruk, of beide, de oprichting, ontwikkeling en inwerkingstelling van adequate voorzieningen en bijbehorende diensten voor de opvang, huisvesting en bewaring van aanvragers van internationale bescherming of onderdanen van derde landen die zich in een lidstaat ophouden en die niet of niet langer voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot of verblijf in een lidstaat, of beide, alsook huisvestingsondersteuning voor personen die internationale bescherming genieten.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 150 van 20.5.2014, blz. 168.

(2)  Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112).


Top