Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0018

Richtsnoer (EU) 2019/1386 van de Europese Centrale Bank van 7 juni 2019 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2019/18)

OJ L 232, 6.9.2019, p. 1–454 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/18/oj

6.9.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 232/1


RICHTSNOER (EU) 2019/1386 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 juni 2019

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2019/18)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name de artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,

Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank (ECB/2018/2) (2) bepaalt de vereisten voor de verzameling en de rapportage van statistieken betreffende pensioenfondsen (PF). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om de ECB te ondersteunen bij de uitvoering van monetaire en financiële analyses, en opdat het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) kan bijdragen aan de stabiliteit van het financiële stelsel. De eerste rapportage krachtens Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) begint in de regel met de kwartaalgegevens inzake activa voor het derde kwartaal van 2019 en jaargegevens inzake passiva en het aantal deelnemers aan pensioenstelsels voor 2019. Daarom is het noodzakelijk het kader voor rapportage van statistieken inzake PF's, uiteengezet in Richtsnoer ECB/2014/15 (3), te actualiseren.

(2)

Richtsnoer ECB/2014/15 voorziet reeds in de rapportage van statistische gegevens betreffende PF's door de nationale centrale banken (NCB's). Gegevens betreffende PF's worden aan de ECB overgemaakt op basis van gegevens die thans beschikbaar zijn op nationaal niveau. De relevante bepalingen van Richtsnoer ECB/2014/15 dienen te worden vervangen in het licht van de vereisten van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2). Teneinde een soepele overgang te verzekeren, zouden de NCB's voor het derde en vierde kwartaal van 2019 statistische gegevens betreffende PF's moeten rapporteren, zowel overeenkomstig Richtsnoer ECB/2014/15, als overeenkomstig de vereisten van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

(3)

Wijzigingen in de tabellen 1.B, 1.H, 2.B en 2.G in deel 9 van bijlage II zijn noodzakelijk om actualiseringen aan de taxonomie van de Europese Bankautoriteit te weerspiegelen. De tabellen 1.B, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.J, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G en 2.I in deel 9 van bijlage II dienen te worden gewijzigd met het oog op herziening van de frequentie van de rapportage van de gegevens door de NCB's aan de ECB in overeenstemming met artikel 12, lid 2, van Richtsnoer ECB/2014/15. Voorts is een kleine wijziging in de tabel in deel 22 van bijlage II noodzakelijk om de tabel in lijn te brengen met de definities van Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4). Een kleine wijziging in tabel 2a in deel 23 van bijlage II is noodzakelijk om een meer volledig beeld te geven van de door de informatieplichtigen aangehouden activa.

(4)

Derhalve moet Richtsnoer ECB/2014/15 dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Richtsnoer ECB/2014/15 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2 wordt het volgende punt 5 toegevoegd:

“5.

“Pensioenfonds (PF)”: heeft dezelfde betekenis als bedoeld in artikel 1, punt 1, van Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank(ECB/2018/2) (*1).

(*1)  Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen (ECB/2018/2) (PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3).”."

2)

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt als volgt vervangen:

“Artikel 26

PF-statistieken”;

b)

lid 1 wordt als volgt vervangen:

“1.    Reikwijdte van de rapportage van gegevens tot en met het vierde kwartaal van 2019

a)   Algemeen

NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende PF's tot en met de gegevens voor het vierde kwartaal van 2019 aan de ECB overeenkomstig de bepalingen in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel en conform deel 22 van bijlage II. Gegevens betreffende PF's worden doorgegeven op basis van informatie die thans op nationaal niveau beschikbaar is. Indien geen actuele gegevens beschikbaar zijn, worden naar beste vermogen ramingen verstrekt.

De populatie van informatieplichtigen omvat PF's die ingezeten zijn in de eurogebiedlidstaten.

b)   Uitstaande bedragen en financiële transacties

NCB's rapporteren uitstaande bedragen aan het einde van de referentieperiode en financiële transacties gedurende het kwartaal, waarbij gegevens afgeleid worden overeenkomstig het ESR 2010.”;

c)

de volgende leden 6 tot en met 15 worden toegevoegd:

“6.    Werkingssfeer van rapportage overeenkomstig Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2)

a)   Algemeen

Overeenkomstig Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) rapporteren NCB's aan de ECB statistische gegevens betreffende activa en passiva van PF's en informatie over het aantal deelnemers aan pensioenregelingen zoals bepaald in de leden 6 tot en met 15 van dit artikel en overeenkomstig deel 24 van bijlage II bij dit richtsnoer. Deze vereisten bestrijken standengegevens aan het einde van het kwartaal en driemaandelijkse aanpassingsgegevens van stromen inzake activa en passiva van PF's, alsook jaargegevens inzake leden. Onverminderd artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) begint de eerste rapportage krachtens Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) met kwartaalgegevens inzake activa voor het derde kwartaal van 2019 en jaargegevens inzake passiva en het aantal deelnemers aan pensioenregelingen voor 2019.

b)   Stroomaanpassingen

NCB's rapporteren aan de ECB afzonderlijke gegevens betreffende herwaarderingsaanpassingen, (prijs- en wisselkoerswijzigingen) en herindelingsaanpassingen, overeenkomstig deel 24 van bijlage II en bijlage IV.

Financiële transacties, met inbegrip van aanpassingen, worden overeenkomstig ESR-2010 afgeleid.

Voor de toepassing van artikel 5, onder b) en c), van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) kunnen NCB's afwijken van ESR 2010 vanwege uiteenlopende nationale praktijken. Indien activagewijze standeninformatie beschikbaar is, kunnen herwaarderingsaanpassingen worden afgeleid overeenkomstig een gemeenschappelijke Eurosysteemmethode, d.w.z. de in deel 7 van bijlage IV bedoelde stroomafleidingsmethode.

Ramingen van financiële transacties inzake passiva kunnen overeenkomstig deel 7 van bijlage IV worden afgeleid.

7.    Rapportagefrequentie en uiterste termijn

a)   NCB's rapporteren de vereiste kwartaalgegevens aan de ECB uiterlijk aan het einde van 10e werkdag volgende op de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) vastgelegde uiterste termijn. Voor een overgangsperiode die betrekking heeft op de rapportage van gegevens voor het derde kwartaal van 2019, het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020, wordt deze termijn verlengd tot de 35e werkdag volgende op bovengenoemde uiterste termijn voor de referentieperiode van het derde kwartaal van 2019, tot de 30e werkdag volgende op de bovengenoemde uiterste termijn voor de referentieperiode van het vierde kwartaal van 2019 en tot de 25e werkdag volgende op de bovengenoemde uiterste termijn voor de referentieperiode voor het eerste kwartaal van 2020.

b)   NCB's rapporteren de vereiste jaargegevens aan de ECB uiterlijk aan het einde van de 10e werkdag volgende op de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) gespecificeerde uiterste termijn. Voor een overgangsperiode die betrekking heeft op de eerste rapportage van jaargegevens voor 2019, wordt deze uiterste termijn verlengd tot de 35e werkdag volgende op bovengenoemde uiterste termijn.

c)   De exacte transmissiedata worden vooraf aan de NCB's meegedeeld in de vorm van een rapportagekalender die de ECB ten laatste in september van elk jaar voorlegt.

d)   Binnen het kader van de eerste rapportage van de kwartaalgegevens aan de ECB dienen NCB's gegevens betreffende uitstaande bedragen in. Stroomaanpassingen worden naar beste vermogen ingediend.

8.    Herzieningsbeleid

De volgende algemene regels zijn van toepassing op herzieningen van kwartaal- en jaargegevens:

a)

gedurende de reguliere kwartaalproductieperioden, d.w.z. voor een bepaald referentiekwartaal, mogen NCB's gegevens aangaande het vorige referentiekwartaal herzien vanaf de in lid 7, onder a), bedoelde uiterste termijn tot de dag dat de gegevens weer aan de NCB's worden verspreid;

b)

gedurende de reguliere jaarproductieperioden, d.w.z. voor een bepaald referentiejaar, mogen NCB's gegevens aangaande het vorige referentiejaar herzien vanaf de in lid 7, onder b), bedoelde uiterste termijn tot de dag dat de gegevens weer aan de NCB's worden verspreid;

c)

buiten de reguliere productieperioden als bedoeld onder a) en b) hierboven, mogen NCB's ook gegevens aangaande vorige referentieperioden herzien wanneer dit de kwaliteit van de gegevens aanzienlijk verbetert.

9.    Vrijstellingen en extrapolaties

Indien NCB's overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) vrijstellingen verlenen aan de kleine PF's, extrapoleren zij de aan de ECB gerapporteerde kwartaalgegevens betreffende PF's tot 100 % dekking, zulks ter verzekering van de kwaliteit van de statistieken inzake PF's.

NCB's zijn vrij in de keuze van de extrapolatieprocedure tot een dekking van 100 % op basis van de overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a) tot en met d), van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) verzamelde gegevens.

10.    Afleiding van geaggregeerde gegevens voor effecten

NCB's leiden de geaggregeerde driemaandelijkse gegevens betreffende activa en passiva voor PF's overeenkomstig de tabellen 1a tot en met 1c van deel 24 van bijlage II als volgt af:

a)

voor effecten met ISIN-codes identificeren de NCB's de effectgewijs verschafte informatie met de informatie die wordt afgeleid van de gecentraliseerde effectendatabase (GED) als belangrijkste referentiedatabase. De geïdentificeerde effectgewijze informatie wordt gebruikt om de waarde van activa en passiva in euro vast te stellen en de noodzakelijke uitsplitsingen af te leiden voor elk individueel door de PF aangehouden of uitgegeven effect. Indien de effectenidentificatiecodes niet in de GED worden gevonden, of de informatie die noodzakelijk is voor de samenstelling van de activa en passiva overeenkomstig de tabellen 1a tot en met 1c van deel 24 van bijlage II niet beschikbaar is in de GED, ramen de NCB's de ontbrekende gegevens;

b)

NCB's voegen de onder a) afgeleide gegevens betreffende effecten samen en voegen ze bij de informatie die wordt gerapporteerd voor effecten zonder ISIN-codes om aggregaten te vormen voor: i) schuldbewijzen uitgesplitst naar looptijd (oorspronkelijk) en tegenpartij (sector en ingezetenschap); ii) deelnemingen uitgesplitst naar instrument en tegenpartij (sector en ingezetenschap), en iii) aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen uitgesplitst naar soort beleggingsfonds en ingezetenschap van de tegenpartij.

11.    Uitsplitsing van aangehouden aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen naar hoofdinvesteringsdoelstelling

NCB's dienen bij de ECB beste ramingen in van door PF's aangehouden aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen uitgesplitst naar hoofdinvesteringsdoelstelling (d.w.z. obligatiefondsen, aandelenbeleggingsfondsen, gemengde fondsen, onroerendgoedfondsen, hedgefondsen en overige fondsen). Deze gegevens kunnen worden afgeleid door de overeenkomstig Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) effectgewijs verschafte informatie te identificeren met de informatie die wordt afgeleid van de GED als belangrijkste referentiedatabase.

Indien de aangehouden aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen niet in de GED gevonden worden, ramen de NCB's de ontbrekende gegevens of gebruiken alternatieve gegevensbronnen voor de afleiding van de gegevens.

12.    Rapportage van driemaandelijkse ramingen voor passiva

NCB's dienen bij de ECB driemaandelijkse ramingen in van passiva van PF's die worden afgeleid overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).

13.    Waarderingsmethoden en/of bedrijfseconomische regels

De waarderingsmethoden overeenkomstig ESR 2010 en/of bedrijfseconomische regels in artikel 6 van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2) gelden eveneens wanneer de NCB's PF-gegevens rapporteren aan de ECB.

14.    Toelichting

NCB's verschaffen toelichtingen met de redenen voor belangrijke herzieningen en voor herzieningen die buiten de reguliere productieperioden als bedoeld in lid 8, onder c), van dit artikel verstrekt worden. Voorts verschaft de ECB toelichting inzake herindelingsaanpassingen.

15.    Samenstellingsmethode

De NCB's verzamelen gegevens van alle PF's die in hun lidstaat ingezeten zijn in overeenstemming met artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) 2018/231 (ECB/2018/2).”.

3)

Bijlagen II, III en IV worden overeenkomstig de bijlage bij dit richtsnoer gewijzigd.

Artikel 2

Inwerkingtreding en implementatie

1.   Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van kennisgeving aan de NCB's van de eurogebiedlidstaten.

2.   De NCB's van lidstaten die de euro als munt hebben, voldoen met ingang van 2 oktober 2019 aan dit richtsnoer.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 juni 2019.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(2)  Verordening (EU) 2018/231 van de Europese Centrale Bank van 26 januari 2018 voor wat betreft statistische rapportagevereisten voor pensioenfondsen (ECB/2018/2) (PB L 45 van 17.2.2018, blz. 3).

(3)  Richtsnoer ECB/2014/15 van 4 april 2014 betreffende monetaire en financiële statistieken (PB L 340 van 26.11.2014, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlagen II, III en IV van Richtsnoer ECB/2014/15 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

deel 9 wordt als volgt vervangen:

“DEEL 9

Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — Rapporteurs

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Populatie van informatieplichtigen

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Aantal zelfstandige kredietinstellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal kredietinstellingen geconsolideerd in bankgroepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal bankgroepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal kredietinstellingen *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens - Winstgevendheid en efficiency - IFRS FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Rentebaten*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële activa aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en kortlopende vorderingen*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten — Hedge accounting, renterisico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentebaten uit financiële verplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rentelasten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Financiële verplichtingen aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Derivaten — hedge accounting, renterisico)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige passiva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rentelasten op activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Op verzoek onmiddellijk opeisbare kosten van aandelenkapitaal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendinkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraria- en provisiebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Honoraria- en provisielasten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen op niet langer opnemen van financiële activa & passiva die niet zijn aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst– en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen op financiële activa & passiva aangehouden voor handelsdoeleinden, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen financiële activa & passiva aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst– en verliesrekening, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen uit hedge accounting, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koersverschillen, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten (verliezen) op niet langer opnemen van activa anders dan aangehouden voor verkoop, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige bedrijfskosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administratiekosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personeelskosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige administratiekosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Afschrijving)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voorzieningen of (-) terugboeking van voorzieningen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Verstrekte toezeggingen en garanties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige voorzieningen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzonder waardeverminderingsverlies op financiële activa die niet zijn niet aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Financiële activa gewaardeerd tegen kostprijs [niet-beursgenoteerd eigen vermogen])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voor verkoop beschikbare financiële activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Leningen en vorderingen [met inbegrip van financiële leasing])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tot einde looptijd aangehouden beleggingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzondere waardevermindering of (-) terugboeking van bijzondere waardeverminderingen van deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzondere waardeverminderingen of (-) terugboeking van bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Materiële vaste activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vastgoedbeleggingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immateriële activa [exclusief goodwill])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatieve goodwill verantwoord in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel in de winst of (-) het verlies van deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst of (-) verlies op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten en zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en niet gekwalificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VOOR BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belastingbaten (-lasten) met betrekking tot winst of verlies uit operationele activiteiten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN NA BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES NA BELASTINGEN OP BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst of (-) verlies vóór belasting uit beëindigde activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belastinglasten of (-) -baten in verband met beëindigde activiteiten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES OP JAARBASIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — winstgevendheid en efficiency — GAAP FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Rentebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rentelasten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendinkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraria- en provisiebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Honoraria- en provisielasten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen op niet langer opnemen van financiële activa & passiva die niet zijn aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst– en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen op financiële activa & passiva aangehouden voor handelsdoeleinden, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen financiële activa & passiva aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst– en verliesrekening, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen op financiële activa en verplichtingen die voor niet–handelsdoeleinden worden aangehouden, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (–) verliezen uit hedge accounting, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koersverschillen, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten of (-) verliezen op niet langer opnemen van deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten (verliezen) op niet langer opnemen van activa anders dan aangehouden voor verkoop, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige bedrijfskosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administratiekosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personeelskosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige administratiekosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Afschrijving)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voorzieningen of (-) terugboeking van voorzieningen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Verstrekte toezeggingen en garanties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige voorzieningen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Verhoging of (-) verlaging van het fonds voor algemene bankrisico's, netto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzonder waardeverminderingsverlies op financiële activa die niet zijn niet aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzondere waardevermindering of (-) terugboeking van bijzondere waardeverminderingen van deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzondere waardeverminderingen of (-) terugboeking van bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Materiële vaste activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vastgoedbeleggingen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Goodwill)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Immateriële activa [exclusief goodwill])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negatieve goodwill verantwoord in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandeel in de winst of (-) het verlies van deelnemingen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst of (-) verlies op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten en zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en niet gekwalificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VOOR BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belastingbaten (-lasten) met betrekking tot winst of verlies uit operationele activiteiten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN NA BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengewoon resultaat na belasting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengewoon resultaat voor belasting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Belastinglasten of (-) -baten in verband met buitengewone winst of verlies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES OP JAARBASIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toerekenbaar aan minderheidsbelangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — winstgevendheid en efficiency — NON FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Nettorentebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rentelasten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendinkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto honoraria- en provisiebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honoraria- en provisiebaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Honoraria- en provisielasten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handels- en wisselkoersresultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige bedrijfskosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten, netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Administratiekosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Personeelskosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Overige administratiekosten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Afschrijving)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voorzieningen of (-) terugboeking van voorzieningen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzonder waardeverminderingsverlies op financiële activa die niet zijn niet aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bijzondere waardeverminderingen of (-) terugboeking van bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN VOOR BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN NA BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES OP JAARBASIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — winstgevendheid en efficiency — VOLLEDIGE STEEKPROEF

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Nettorentebaten*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividendinkomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto honoraria- en provisiebaten*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handels- en wisselkoersresultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten, netto*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Totale bedrijfskosten)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES UIT DE OPERATIONELE ACTIVITEITEN NA BELASTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINST OF (-) VERLIES OVER HET BOEKJAAR*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens - Winstgevendheid en efficiency - IFRS FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Rendement op eigen vermogen (RoE)

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Aantal instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — winstgevendheid en efficiency — GAAP FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Rendement op eigen vermogen (RoE)

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Aantal instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — winstgevendheid en efficiency — NON FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Rendement op eigen vermogen (RoE)

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Aantal instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — winstgevendheid en efficiency — VOLLEDIGE STEEKPROEF

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Rendement op eigen vermogen (RoE)

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Aantal instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 0-5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 10-15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE 15-20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% van totale bankactiva van instellingen met een RoE >20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaarlijkse geconsolideerde bankgegevens — Balans — IFRS FINREP

 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Activa

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Kasmiddelen en tegoeden bij centrale banken en overige direct opvraagbare deposito's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenvermogensinstrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en voorschotten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële activa aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenvermogensinstrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en voorschotten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenvermogensinstrumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en voorschotten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en kortlopende vorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en voorschotten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot einde looptijd aangehouden beleggingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en voorschotten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten-Hedge accounting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen van reële waarde van de afgedekte posities ter afdekking van het renterisico betreffende een portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringen in geassocieerde deelnemingen, dochterondernemingen en joint ventures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiële activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriële activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingvorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige belastingvorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgestelde belastingvorderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten en zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en niet gekwalificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Passiva

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte posities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verplichtingen aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige financiële verplichtingen aangemerkt tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven schuldbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivaten-Hedge accounting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen van reële waarde van de afgedekte posities ter afdekking van het renterisico betreffende een portefeuille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastingverplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige belastingverplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op verzoek onmiddellijk opeisbaar aandelenkapitaal (bijv. aandelen in coöperaties)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen opgenomen in groepen activa die zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Eigen vermogen en minderheidsbelangen

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Kapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agioreserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgegeven aandeleninstrumenten anders dan kapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecumuleerde overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingehouden winst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herwaarderingsreserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige reserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekochte eigen aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen winsten of verliezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interimdividenden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minderheidsbelangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Binnenlandse bankgroepen (geconsolideerd) en zelfstandige banken

Buitenlandse niet-EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse niet-EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EU beheerde bijkantoren (zelfstandig)

GTM-Categorieën

Toegezegde leningen, financiële garanties en overige toezeggingen

A.

Groot

B.

Middelgroot

C.

Klein

Buitenlandse EA beheerde dochterondernemingen (gesubconsolideerd of zelfstandig)

Buitenlandse EA beheerde bijkantoren (zelfstandig)

Belangrijk

Minder-belangrijk

Verstrekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplichtingen uit hoofde van leningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige verplichtingen