Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1282

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1282 van de Commissie van 29 juli 2019 tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/246/EU van de Commissie betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van Argentinië als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/5806

OJ L 201, 30.7.2019, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1282/oj

30.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 201/37


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1282 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2019

tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/246/EU van de Commissie betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van Argentinië als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (1), en met name artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 kan de Commissie een gelijkwaardigheidsbesluit nemen waarin zij verklaart dat het juridische en toezichtkader van een derde land waarborgt dat in dat derde land toegelaten of geregistreerde ratingbureaus voldoen aan juridisch bindende vereisten die gelijkwaardig zijn aan de in die verordening vastgestelde vereisten en dat zij onderworpen zijn aan feitelijk toezicht en effectieve handhaving in dat derde land. Om als gelijkwaardig te worden beschouwd, moet het juridische en toezichtkader van een derde land ten minste voldoen aan de drie voorwaarden van artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1060/2009.

(2)

Op 28 april 2014 heeft de Commissie Uitvoeringsbesluit 2014/246/EU (2) vastgesteld, waarin wordt verklaard dat deze drie voorwaarden zijn vervuld en het Argentijnse juridische en toezichtkader inzake ratingbureaus als gelijkwaardig aan de op dat moment geldende vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 wordt beschouwd.

(3)

Het Argentijnse juridische en toezichtkader voldoet nog steeds aan de drie voorwaarden die oorspronkelijk in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 waren neergelegd. Verordening (EU) nr. 462/2013 van het Europees Parlement en de Raad (3) heeft echter aanvullende vereisten voor in de Unie geregistreerde ratingbureaus ingevoerd, waardoor het juridische en toezichtkader voor die ratingbureaus strenger is geworden. Deze aanvullende vereisten omvatten juridisch bindende regels voor ratingbureaus inzake ratingoutlooks, beheer van belangenconflicten, vertrouwelijkheidsvereisten, de kwaliteit van ratingmethodologieën en de presentatie en openbaarmaking van ratings.

(4)

Artikel 2, tweede alinea, punt 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 462/2013 bepaalt dat de aanvullende vereisten met ingang van 1 juni 2018 van toepassing zijn bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de juridische en toezichtkaders van derde landen.

(5)

Tegen deze achtergrond heeft de Commissie op 13 juli 2017 de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) om advies gevraagd over de gelijkwaardigheid van het juridische en toezichtkader van onder meer Argentinië aan deze bij Verordening (EU) nr. 462/2013 ingevoerde aanvullende vereisten, en om haar oordeel gevraagd over het materiële belang van eventuele verschillen.

(6)

In haar op 17 november 2017 gepubliceerde technische advies heeft de ESMA geconcludeerd dat het Argentijnse juridische en toezichtkader onvoldoende bepalingen bevat die zouden kunnen voldoen aan de doelstellingen van de bij Verordening (EU) nr. 462/2013 ingevoerde aanvullende vereisten.

(7)

Bij Verordening (EU) nr. 462/2013 wordt in artikel 3, lid 1, onder w), van Verordening (EG) nr. 1060/2009 een definitie van “ratingoutlook” ingevoerd en worden bepaalde vereisten die op ratings van toepassing zijn, uitgebreid tot ratingoutlooks. Hoewel ratingoutlooks een kenmerk van de markt voor ratings vormen, bevat het Argentijnse juridische en toezichtkader hierover geen bepalingen. Aangezien ratingoutlooks niet onder de toezichtsbevoegdheid inzake ratingbureaus van de “Commission Nacional de Valores” (CNV) vallen, kan de CNV niet om informatie over ratingoutlooks verzoeken.

(8)

Om de perceptie van de onafhankelijkheid van ratingbureaus tegenover de beoordeelde entiteiten te verbeteren, worden de regels inzake belangenconflicten in artikel 6, lid 4, en de artikelen 6 bis en 6 ter van Verordening (EG) nr. 1060/2009 bij Verordening (EU) nr. 462/2013 uitgebreid tot belangenconflicten veroorzaakt door aandeelhouders of vennoten die een significante positie binnen het ratingbureau hebben. Het Argentijnse juridische en toezichtkader vereist wel dat een ratingbureau passende en doeltreffende organisatorische en administratieve procedures instelt om elk belangenconflict te voorkomen, op te sporen, weg te nemen, te corrigeren en openbaar te maken. Het Argentijnse juridische en toezichtkader vereist echter niet uitdrukkelijk dat ratingbureaus verantwoording afleggen voor belangenconflicten met betrekking tot aandeelhouders. Er is bijgevolg geen verbod voor een ratingbureau op het afgeven van een rating aan een entiteit die meer dan 10 % van zijn aandelen bezit, of om consultancy- of adviesdiensten te verlenen aan een entiteit die meer dan 5 % van zijn aandelen bezit.

(9)

Verordening (EU) nr. 462/2013 voert nieuwe bepalingen in om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke informatie alleen wordt gebruikt voor doeleinden in verband met ratingactiviteiten en wordt beschermd tegen fraude, diefstal of misbruik. Daartoe moeten ratingbureaus op grond van artikel 10, lid 2 bis, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 ratings, ratingoutlooks en daaraan gelieerde informatie als voorwetenschap behandelen tot aan de openbaarmaking. Het Argentijnse juridische en toezichtkader omvat gedetailleerde voorschriften met betrekking tot de stappen die de ratingbureaus moeten nemen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie over emittenten waarover zij beschikken. Er bestaat dus een geloofwaardig kader om vertrouwelijke informatie tegen misbruik te beschermen.

(10)

Verordening (EU) nr. 462/2013 is erop gericht het niveau van transparantie en kwaliteit van ratingmethodologieën te verhogen. Zij voert in bijlage I, afdeling D, onderafdeling I, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 1060/2009 een verplichting voor ratingbureaus in aan een beoordeelde entiteit de mogelijkheid te bieden om vóór de publicatie van de rating of de ratingoutlook te attenderen op eventuele feitelijke fouten. Het Argentijnse juridische en toezichtkader verplicht ratingbureaus er niet toe de beoordeelde entiteit in de gelegenheid te stellen om een rating vóór de publicatie ervan te controleren op feitelijke fouten. Een rating moet worden gepubliceerd zodra zij door het ratingcomité is goedgekeurd met het oog op de beleggersbescherming en om ervoor te zorgen dat de markt onverwijld op de hoogte wordt gesteld van elke wijziging van de rating.

(11)

Verordening (EU) nr. 462/2013 voert in Verordening (EG) nr. 1060/2009 in artikel 8, lid 5a, lid 6, onder a bis) en onder a ter), en lid 7, waarborgen in om ervoor te zorgen dat wijzigingen in ratingmethodologieën niet leiden tot minder strenge methodologieën. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen het Argentijnse juridische en toezichtkader en het kader van de Unie. Hoewel volgens het Argentijnse juridische en toezichtkader ratings enkel mogen worden afgegeven in overeenstemming met gepubliceerde methodologieën en deze methodologieën periodiek worden herzien, is er voor ratingbureaus geen expliciete verplichting om een raadpleging te houden over wijzigingen in methodologieën of om fouten in hun methodologieën te corrigeren. Er is evenmin een verplichting om alle betrokken beoordeelde entiteiten van fouten in een ratingmethodologie in kennis te stellen.

(12)

Verordening (EU) nr. 462/2013 versterkt de vereisten inzake de presentatie en openbaarmaking van ratings. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, en bijlage I, afdeling D, onderafdeling I, punt 2a, van/bij Verordening (EG) nr. 1060/2009 moet een ratingbureau bij de gepubliceerde informatie over de ratingmethodologieën, modellen en belangrijke aan ratings ten grondslag liggende aannamen duidelijke en eenvoudig te begrijpen richtsnoeren voegen waarin de aannamen, parameters, beperkingen en onzekerheden van de in het ratingproces gebruikte modellen en methodologieën worden toegelicht. Het Argentijnse juridische en toezichtkader omvat bepalingen om te waarborgen dat ratingbureaus voldoende richtsnoeren geven om gebruikers van ratings in staat te stellen deze te begrijpen. Er is voor ratingbureaus echter geen expliciete verplichting om informatie op te nemen die relevant is voor de kredietbeoordeling van de entiteit in een rating. Er is voor het ratingbureau evenmin een verplichting om er in de rating op te wijzen dat de rating het standpunt van het ratingbureau is en dat er slechts in beperkte mate op vertrouwd mag worden.

(13)

Om in de ratingsector de mededinging te versterken en de mogelijkheden voor belangenconflicten te beperken, voert Verordening (EU) nr. 462/2013 in bijlage I, afdeling E, onderafdeling II, bij Verordening (EG) nr. 1060/2009 een vereiste in dat de vergoedingen die ratingbureaus voor ratings en nevendiensten in rekening brengen, niet discriminerend mogen zijn en op werkelijke kosten moeten zijn gebaseerd. Zij schrijft voor dat ratingbureaus bepaalde financiële informatie openbaar moeten maken. Volgens het Argentijnse juridische en toezichtkader zijn ratingbureaus enkel verplicht de regulator informatie verstrekken over de vergoedingen die zij elke cliënt voor hun ratingdiensten in rekening brengen, per entiteit en/of instrument en effect. Ratingbureaus moeten op hun websites de minimum- en maximumvergoedingen voor hun ratingdiensten bekendmaken om te waarborgen dat hun cliënten op billijke wijze worden behandeld, maar er is geen verplichting dat de vergoedingen die aan cliënten in rekening worden gebracht op kosten gebaseerd en niet-discriminerend zijn.

(14)

Gezien de onderzochte factoren voldoet het Argentijnse juridische en toezichtkader niet aan alle in artikel 5, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 vastgestelde voorwaarden voor gelijkwaardigheid. Het kan daarom niet worden beschouwd als gelijkwaardig aan het juridische en toezichtkader dat bij die verordening is ingesteld.

(15)

Uitvoeringsbesluit 2014/246/EU moet daarom worden ingetrokken.

(16)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het effectenbedrijf,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit 2014/246/EU wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2014/246/EU van de Commissie van 28 april 2014 betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van Argentinië als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (PB L 132 van 3.5.2014, blz. 68).

(3)  Verordening (EU) nr. 462/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus (PB L 146 van 31.5.2013, blz. 1).


Top